Förfarande : 2016/0408(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0347/2017

Ingivna texter :

A8-0347/2017

Debatter :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0412

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1112kWORD 151k
10.11.2017
PE 606.234v02-00 A8-0347/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8–0533/2017 – 2016/0408(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Carlos Coelho

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

(COM(2016)0882 – C8–0533/2017 – 2016/0408(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0882),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d samt 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0533/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0347/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är nödvändigt att ange mål för SIS, dess tekniska struktur och finansiering, fastställa bestämmelser om den genomgående driften och användningen av systemet samt bestämma ansvarsfördelningen, vilka typer av uppgifter som ska läggas in i systemet och skälen till varför uppgifterna ska läggas in samt kriterier för inläggande, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till uppgifterna, hur biometriska kännetecken ska användas samt närmare bestämmelser om behandling av uppgifter.

(6)  Det är nödvändigt att ange mål för SIS, dess tekniska struktur och finansiering, fastställa bestämmelser om den genomgående driften och användningen av systemet samt bestämma ansvarsfördelningen, vilka typer av uppgifter som ska läggas in i systemet och skälen till varför uppgifterna ska läggas in samt kriterier för inläggande, bestämmelser om radering av registreringar, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till uppgifterna, hur biometriska kännetecken ska användas samt närmare bestämmelser om uppgiftsskydd och behandling av uppgifter.

Motivering

Bestämmelser om radering av överflödiga registreringar och om uppgiftsskyddsfrågor som särskilt rör SIS bör också fastställas i denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  De behöriga myndigheterna bör även ha möjlighet att i SIS lägga in särskild information, som inte kan ändras, om en persons eventuella särskilda, objektiva och fysiska egenskaper. Det kan röra sig om information om sådant som piercingar, tatueringar, märken, ärr och liknande. Enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a bör emellertid de uppgifter som läggs in i SIS inte avslöja känslig information om en person, såsom etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  SIS omfattar ett centralt system (det centrala SIS) och nationella system med en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen. Med tanke på att SIS är det viktigaste instrumentet för informationsutbyte i Europa är det nödvändigt att säkerställa att det fungerar utan avbrott på central och på nationell nivå. Därför bör varje medlemsstat upprätta en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen, och inrätta ett eget backupsystem.

(7)  SIS omfattar ett centralt system (det centrala SIS) och nationella system som kan innehålla en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen. Med tanke på att SIS är det viktigaste instrumentet för informationsutbyte i Europa är det nödvändigt att säkerställa att det fungerar utan avbrott på central och på nationell nivå. Därför bör det finnas ett tillförlitligt gemensamt backupsystem till det centrala SIS (en aktiv-aktiv-lösning), som garanterar slutanvändarna kontinuerlig tillgänglighet till SIS-uppgifter i händelse av fel i, uppgraderingar av eller underhåll av det centrala systemet, liksom en kommunikationsinfrastruktur i reserv. Det krävs omfattande investeringar för att stärka och förbättra det centrala systemet, dess backupsystem och kommunikationsinfrastrukturen..

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är nödvändigt att utarbeta en handledning med närmare bestämmelser om utbyte av viss tilläggsinformation som behövs för de åtgärder som registreringarna kräver. Nationella myndigheter i medlemsstaterna (Sirenekontoren) bör säkerställa informationsutbytet.

(8)  Det är nödvändigt att utarbeta en handledning med närmare bestämmelser om utbyte av viss tilläggsinformation som behövs för de åtgärder som registreringarna kräver (Sirenehandboken). Nationella myndigheter i medlemsstaterna (Sirenekontoren) bör säkerställa ett snabbt och effektivt informationsutbyte. Vid registreringar som rör terroristbrott eller barn bör Sirenekontoren agera omedelbart.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att upprätthålla ett effektivt utbyte av tilläggsinformation om de åtgärder som enligt registreringen ska vidtas är det lämpligt att stärka Sirenekontorens verksamhet genom att specificera kraven på tillgängliga resurser, fortbildning för användare och svarstiderna för förfrågningar från andra Sirenekontor.

(9)  För att säkerställa ett effektivt utbyte av tilläggsinformation om de åtgärder som enligt registreringen ska vidtas är det lämpligt att stärka Sirenekontorens verksamhet genom att specificera kraven på tillgängliga resurser, fortbildning för användare och svarstiderna för förfrågningar från andra Sirenekontor.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att kunna utnyttja funktionerna i SIS fullt ut bör medlemsstaterna se till att slutanvändarna och Sirenekontorens personal får regelbunden utbildning, bland annat om datasäkerhet och uppgiftsskydd. Det bör i samarbete med de nationella Sirenekontoren fastställas nationella normer för utbildningen av slutanvändare när det gäller principerna och praxis rörande uppgiftskvalitet. Medlemsstaterna bör uppmana Sirenekontorens personal att hjälpa till med utbildningen av alla myndigheter som lägger in registreringar, med tonvikt på uppgiftskvalitet och maximering av användningen av SIS II. Utbildningen bör utformas i enlighet med Sirenes utbildningshandbok. Sirenekontoren bör i möjligaste mån även organisera personalutbyten med andra Sirenekontor minst en gång om året. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att undvika att personalförändringar leder till kompetens- och erfarenhetsförluster.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i SIS är korrekta bör byrån få ansvar för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och regelbundet tillhandahålla medlemsstaterna rapporter.

(11)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i SIS är korrekta bör byrån få ansvar för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och regelbundet tillhandahålla medlemsstaterna rapporter. För att ytterligare öka kvaliteten på uppgifterna i SIS bör byrån också erbjuda nationella utbildningsorgan och om möjligt även Sirenes personal och slutanvändarna utbildning i hur man använder SIS. Utbildningen bör särskilt inriktas på åtgärder för att förbättra kvaliteten på SIS-uppgifter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att bättre kunna övervaka användningen av SIS och analysera tendenser avseende migrationstryck och gränsförvaltning bör byrån vara i stånd att ta fram avancerade system för statistisk rapportering till medlemsstaterna, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att äventyra uppgifternas integritet. Därför bör en central statistisk databas inrättas. Den statistik som framställs bör inte innehålla personuppgifter.

(12)  För att bättre kunna övervaka användningen av SIS och analysera tendenser avseende migrationstryck och gränsförvaltning bör byrån vara i stånd att ta fram avancerade system för statistisk rapportering till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att äventyra uppgifternas integritet. Därför bör en central statistisk databas inrättas. Den statistik som lagras i databasen eller tas fram genom databasen bör inte innehålla personuppgifter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20011a.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  SIS bör utökas med ytterligare uppgiftskategorier för att ge slutanvändarna möjlighet att fatta välgrundade beslut om registreringar utan att förlora någon tid. Därför bör registreringar om nekad inresa och vistelse innehålla information om skälet till registrering. För att göra det lättare att identifiera personer och upptäcka om flera identiteter används bör registreringen även innehålla en hänvisning till personers id-handlingar eller personnummer, om möjligt med en kopia av handlingen om den är tillgänglig.

(13)  SIS bör utökas med ytterligare uppgiftskategorier för att ge slutanvändarna möjlighet att fatta välgrundade beslut om registreringar utan att förlora någon tid. Därför bör registreringar om nekad inresa och vistelse innehålla information om skälet till registrering. För att göra det lättare att identifiera personer och upptäcka om flera identiteter används bör registreringen även innehålla en hänvisning till personers id-handlingar eller personnummer, om möjligt med en färgkopia av handlingen om den är tillgänglig.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  SIS bör tillåta behandling av biometriska uppgifter för att ge tillförlitlig identifiering av berörda individer. På samma sätt bör SIS också tillåta behandling av uppgifter om personer vars identitet missbrukats (för att undvika problem orsakade av felidentifiering) men det bör fastställas särskilda skyddsåtgärder. särskilt avseende den berörda personens samtycke och en restriktiv tolkning av för vilka ändamål uppgifterna lagligen får behandlas.

(15)  SIS bör tillåta behandling av biometriska uppgifter för att ge tillförlitlig identifiering av berörda individer. Ingen inläggning och användning av fotografier, ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som eftersträvas, utan den måste vara tillåten enligt unionsrätten, respektera de grundläggande rättigheterna, bland annat barnets bästa, och vara förenlig med tillämpliga bestämmelser i de rättsliga instrumenten för SIS, förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6801a. På samma sätt bör SIS också tillåta behandling av uppgifter om personer vars identitet missbrukats (för att undvika problem orsakade av felidentifiering) men det bör fastställas särskilda skyddsåtgärder, särskilt avseende den berörda personens samtycke och en restriktiv tolkning av för vilka ändamål personuppgifterna lagligen får behandlas.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga tekniska åtgärder så att slutanvändare som gör berättigade sökningar i en nationell polis- eller immigrationsdatabas varje gång även söker i SIS, i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68044. På detta sätt kan SIS fylla sin funktion som den främsta kompensationsåtgärden för området utan inre gränskontroller och bättre beakta de gränsöverskridande aspekterna på brottsligheten och brottslingarnas rörlighet.

(16)  Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga tekniska åtgärder så att slutanvändare som gör berättigade sökningar i en nationell polis- eller immigrationsdatabas varje gång även söker i SIS, med full respekt för artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68044 och artikel 5 i förordning (EU) 2016/679. På detta sätt kan SIS fylla sin funktion som den främsta kompensationsåtgärden för området utan inre gränskontroller och bättre beakta de gränsöverskridande aspekterna på brottsligheten och brottslingarnas rörlighet.

__________________

__________________

44 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Denna förordning bör fastställa villkoren för att använda finger- och handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för identifiering. Användningen av ansiktsbilder för identifiering i SIS bör också bidra till att säkerställa enhetligheten i de gränskontrollförfaranden där identifiering och identitetskontroll krävs, genom användning av finger- och handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. Sökning med finger- och handavtrycksuppgifter bör vara obligatorisk om det råder tvivel om en persons identitet. Ansiktsbilder bör användas för identifiering endast i samband med vanliga gränskontroller i självbetjäningskiosker och elektroniska spärrar.

(17)  Denna förordning bör fastställa villkoren för att använda fingeravtrycksuppgifter, fotografier och ansiktsbilder för identifiering. Användningen av fingeravtrycksuppgifter och ansiktsbilder för identifiering i SIS bör också bidra till att säkerställa enhetligheten i de gränskontrollförfaranden där identifiering och identitetskontroll krävs, genom användning av fingeravtryck och ansiktsbilder. Sökning med fingeravtrycksuppgifter bör vara obligatorisk om personens identitet inte kan säkerställas på något annat sätt. Det bör vara möjligt att göra en fingeravtryckssökning innan ytterligare en registrering läggs in, för att kontrollera om personen redan har registrerats i SIS med en annan identitet eller i samband med en annan registrering. Ansiktsbilder bör användas för identifiering endast i samband med vanliga gränskontroller i självbetjäningskiosker och elektroniska spärrar.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Införandet av ett automatiskt system för identifiering av fingeravtryck i SIS kompletterar den befintliga Prümmekanismen för gemensam gränsöverskridande onlineåtkomst till utvalda nationella DNA-databaser och automatiska system för identifiering av fingeravtryck. Prümmekanismen möjliggör sammankoppling av nationella system för identifiering av fingeravtryck så att en medlemsstat kan skicka en förfrågan för att fastställa om gärningsmannen till ett brott vars fingeravtryck har hittats är känd i någon annan medlemsstat. Genom Prümmekanismen kan man kontrollera om den person som fingeravtrycken tillhör är känd vid en viss tidpunkt, men om gärningsmannen blir känd i någon medlemsstat efteråt kommer denna alltså inte nödvändigtvis att gripas Fingeravtrycksuppgifterna i SIS möjliggör ett aktivt sökande efter gärningsmannen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Det bör vara tillåtet att kontrollera fingeravtryck som hittas på en brottsplats mot finger- och handavtrycksuppgifter i SIS om det är mycket sannolikt att de kommer från den person som begått det grova brottet eller terroristbrottet. Grova brott bör definieras som de brott som anges i rådets rambeslut 2002/584/RIF45 och terroristbrott som de brott enligt nationell lagstiftning som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF46.

(18)  Det bör vara tillåtet att kontrollera fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som hittas på en brottsplats mot fingeravtrycksuppgifter i SIS om det är mycket sannolikt att de kommer från den person som begått det grova brottet eller terroristbrottet, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan databas på nationell nivå, unionsnivå eller internationell nivå.

__________________

__________________

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

46 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Ökad effektivitet, harmonisering och konsekvens kan uppnås genom att göra det obligatoriskt att i SIS registrera alla inreseförbud som utfärdats av medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förfaranden som är förenliga med direktiv 2008/115/EG47 och genom att fastställa gemensamma regler för inläggning av sådana registreringar när den tredjelandsmedborgare som olagligen uppehållit sig på territoriet lämnat det. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika tidsglapp mellan den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren lämnar Schengenområdet och den tidpunkt då registreringen i SIS aktiveras. Därmed bör det bli möjligt att framgångsrikt tillämpa inreseförbud på gränsövergångsställen vid de yttre gränserna och effektivt hindra återinresa till Schengenområdet.

(20)  Ökad effektivitet, harmonisering och konsekvens kan uppnås genom att göra det obligatoriskt att i SIS registrera alla inreseförbud som utfärdats av medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förfaranden som är förenliga med direktiv 2008/115/EG47 och genom att fastställa gemensamma regler för inläggning av sådana registreringar när den tredjelandsmedborgare som irreguljärt uppehållit sig på territoriet lämnat det. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika tidsglapp mellan den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren lämnar Schengenområdet och den tidpunkt då registreringen i SIS aktiveras. Därmed bör det bli möjligt att tillämpa inreseförbud på gränsövergångsställen vid de yttre gränserna och effektivt hindra återinresa till Schengenområdet.

_________________

_________________

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Motivering

Ordvalet ändras av tekniska skäl.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Förordningen bör innehålla tvingande bestämmelser om samråd med nationella myndigheter om tredjelandsmedborgare som innehar eller kan komma att beviljas giltigt uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet vilket utfärdats av en av medlemsstaterna, samtidigt som en annan medlemsstat avser att registrera eller redan har registrerat nekad inresa och vistelse för samma person. Sådana situationer skapar osäkerhet för gränskontrolltjänstemän, polis och migrationsmyndigheter. Därför behövs bestämmelser om tidsfrister för samråd för att snabbt få slutliga resultat och kunna undvika att personer som utgör säkerhetshot tillåts resa in till Schengenområdet.

(21)  Förordningen bör innehålla tvingande bestämmelser om samråd med nationella myndigheter om tredjelandsmedborgare som innehar eller kan komma att beviljas giltigt uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet vilket utfärdats av en av medlemsstaterna, samtidigt som en annan medlemsstat avser att registrera eller redan har registrerat nekad inresa och vistelse för samma person. Sådana situationer skapar osäkerhet för gränskontrolltjänstemän, polis och migrationsmyndigheter. Därför behövs tydliga riktlinjer och bestämmelser om tidsfrister för samråd för att snabbt få slutliga resultat att personer som har rätt att vistas lagligen inom unionen tillåts resa in i unionen utan svårigheter och att de som inte har rätt att resa in i unionen hindras från att göra det.

Motivering

Skälet bör vara neutralt i förhållande till resultatet av diskussionerna mellan medlemsstaterna. I vissa fall kommer en person att beviljas uppehållstillstånd. I andra fall kan ett inreseförbud utfärdas mot en person.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Registreringar bör inte bevaras i SIS längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket registreringarna gjordes. För att minska den administrativa bördan på de myndigheter som deltar i behandlingen av personuppgifter för olika ändamål är det lämpligt att utforma den längsta tillåtna lagringstiden för registreringar om nekad inresa och vistelse efter den längsta tillåtna giltighetstiden för inreseförbud som utfärdats enligt förfaranden förenliga med direktiv 2008/115/EG. Därför bör lagringstiden för registreringar om personer vara högst fem år. Den allmänna principen bör vara att registreringar om personer automatiskt raderas från SIS efter fem år. Beslut om att behålla registreringar om personer under längre tid än så bör bygga på en övergripande individuell bedömning. Medlemsstaterna bör se över registreringar om personer inom översynsperioden och föra statistik över hur många registreringar om personer som lagringstiden har förlängts för.

(23)  Registreringar bör inte bevaras i SIS längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det särskilda ändamål för vilket registreringarna gjordes. Därför bör perioden för översyn av registreringar om personer vara högst tre år. Den allmänna principen bör vara att registreringar om personer raderas från SIS efter tre år. Beslut om att behålla registreringar om personer under längre tid än så bör bygga på en övergripande individuell bedömning. Medlemsstaterna bör se över registreringar om personer inom översynsperioden och föra statistik över hur många registreringar om personer som lagringstiden har förlängts för.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Inläggning och förlängning av lagringstiden för en registrering i SIS bör vara föremål för en proportionalitetsprövning för att se om ärendet är tillräckligt adekvat, relevant och viktigt för att motivera registrering i SIS. I fråga om sådana brott som avses i artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism49 bör tredjelandsmedborgare alltid registreras i syfte att neka inresa och vistelse, med tanke på att dessa brott medför kraftig risk för hot och negativa följder.

(24)  Inläggning och förlängning av lagringstiden för en registrering i SIS bör vara föremål för en proportionalitetsprövning för att se om ärendet är tillräckligt adekvat, relevant och viktigt för att motivera registrering i SIS. I fråga om sådana brott som avses i direktiv (EU) 2017/541 bör tredjelandsmedborgare registreras om vissa villkor är uppfyllda i syfte att neka inresa och vistelse, med tanke på att dessa brott medför kraftig risk för hot och negativa följder. Detta bör göras med hänsyn till de eventuella hoten mot den inre säkerheten och den allmänna ordningen och i överensstämmelse med skyldigheterna enligt folkrätten, särskilt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen angående flyktingars rättsliga ställning.

__________________

 

49 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  SIS-uppgifternas integritet är av yttersta vikt. Därför bör lämpliga skyddsåtgärder inrättas för behandling av uppgifter i SIS både på central och på nationell nivå för att säkerställa att uppgifterna är skyddade från början till slut. De myndigheter som behandlar uppgifter bör omfattas av säkerhetskraven i denna förordning och följa enhetliga rutiner för rapportering av tillbud.

(25)  SIS-uppgifternas integritet är av yttersta vikt. Därför bör lämpliga skyddsåtgärder inrättas för behandling av uppgifter i SIS både på central och på nationell nivå för att säkerställa att uppgifterna är skyddade från början till slut. De myndigheter som behandlar uppgifter bör omfattas av säkerhetskraven i denna förordning, ha utbildats särskilt för detta ändamål, följa enhetliga rutiner för rapportering av tillbud och informeras om relevanta brott och straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Uppgifter som behandlats i SIS i enlighet med denna förordning bör inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer eller för internationella organisationer.

(26)  Uppgifter som behandlats i SIS och motsvarande tilläggsinformation som utbytts i enlighet med denna förordning bör inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer eller för internationella organisationer.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att effektivisera arbetet vid migrationsmyndigheter som ska fatta beslut om tredjelandsmedborgares rätt att resa in till och vistas på medlemsstaternas territorium eller beslut om att tredjelandsmedborgare som vistas olagligen på territoriet ska återvända bör de få åtkomst till SIS i enlighet med denna förordning.

(27)  För att effektivisera arbetet vid migrationsmyndigheter som ska fatta beslut om tredjelandsmedborgares rätt att resa in till och vistas på medlemsstaternas territorium eller beslut om att tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på territoriet ska återvända bör de få åtkomst till SIS i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Förordning (EU) 2016/67950 bör tillämpas när medlemsstaternas myndigheter behandlar personuppgifter enligt denna förordning i de falldirektiv (EU) 2016/68051 inte är tillämpligt. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200152 bör tillämpas på unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter när de fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning. Bestämmelserna i direktiv (EU) 2016/680, förordning (EU) 2016/679 och förordning (EG) 45/2001 bör preciseras ytterligare i denna förordning i tillämpliga fall. När det gäller Europols behandling av personuppgifter tillämpas förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning53 (Europolförordningen).

(28)  Förordning (EU) 2016/67950 bör tillämpas när medlemsstaternas myndigheter behandlar personuppgifter enligt denna förordning, förutomsådan behandling utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten.

__________________

__________________

50 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

52 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 25.5.2016, s. 53).

 

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Nationella bestämmelser som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas när medlemsstaternas behöriga myndigheter behandlar personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten. Endast utsedda myndigheter som har ansvar för att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott och som medlemsstaterna kan garantera tillämpar alla bestämmelser i denna förordning och i direktiv (EU) 2016/680 efter införlivande i den nationella lagstiftningen på ett sätt som omfattas av de behöriga myndigheternas kontroll, inbegripet den tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680, och vilkas tillämpning av denna förordning omfattas av utvärdering genom den mekanism som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/20131a, bör ha rätt att ta del av de uppgifter som lagras i SIS.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 259, 6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Förordning (EG) nr 45/2001 bör tillämpas på unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter när de fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

 

__________________

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28c)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/7941a bör tillämpas på Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 25.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28d)  Bestämmelserna i direktiv (EU) 2016/680, förordning (EU) 2016/679, förordning (EU) 2016/794 och förordning (EG) 45/2001 bör vid behov preciseras ytterligare i denna förordning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  De nationella oberoende tillsynsmyndigheterna bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter sker på ett lagligt sätt enligt denna förordning. Det behövs bestämmelser om de registrerades rätt att få till åtkomst till, rätta och radera sina personuppgifter i SIS, kompletterande rättsmedel i nationella domstolar samt ömsesidigt erkännande av domar. Därför är det lämpligt att kräva årlig statistik från medlemsstaterna.

(31)  De nationella oberoende tillsynsmyndigheter som inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680 (tillsynsmyndigheter) bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter sker på ett lagligt sätt enligt denna förordning, inklusive utbytet av tilläggsinformation, och ges tillräckliga resurser för att utföra denna uppgift. Det behövs bestämmelser om de registrerades rätt att få till åtkomst till, rätta, begränsa behandlingen av och radera sina personuppgifter i SIS, kompletterande rättsmedel i nationella domstolar samt ömsesidigt erkännande av domar. Därför är det lämpligt att kräva årlig statistik från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Europeiska datatillsynsmannen bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens verksamhet i samband med behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta när det gäller övervakningen av SIS.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I förordning (EU) 2016/794 (Europolförordningen) fastställs att Europol stöder och stärker medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser och deras samarbete kring bekämpning av terrorism och grov brottslighet, samt tillhandahåller analyser och hotbildsbedömningar. För att underlätta Europols arbete, i synnerhet arbetet vid Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling, bör Europol få åtkomst till de registreringskategorier som fastställs i denna förordning. Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling vid Europol har en central strategisk roll för att förhindra underlättande av irreguljär migration och bör därför ges åtkomst till registreringar om personer som nekas inresa eller vistelse på en medlemsstats territorium antingen på grund av brott eller därför att villkoren för inresa och vistelse inte är uppfyllda.

(33)  I förordning (EU) 2016/794 (Europolförordningen) fastställs att Europol stöder och stärker medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser och deras samarbete kring bekämpning av terrorism och grov brottslighet, samt tillhandahåller analyser och hotbildsbedömningar. För att underlätta Europols arbete, i synnerhet arbetet vid Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling, bör Europol få åtkomst till de registreringskategorier som fastställs i denna förordning.

Motivering

Det är inte klart på vilken grund kommissionen antar att personer som belagts med inreseförbud är kopplade till ett främjande av irreguljär migration. Denna typ av profilering bör inte understödjas.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att överbrygga klyftan i utbytet av information om terrorism, i synnerhet om utländska terroriststridande – där övervakningen av deras rörlighet är avgörande – bör medlemsstaterna dela information om terrorismrelaterad verksamhet med Europol parallellt med att de inför en registrering i SIS, liksom information om träffar och därmed sammanhängande upplysningar. Därmed får europeiska centrumet mot terrorism vid Europol möjlighet att kontrollera om det finns fler uppgifter om kontext i Europols databaser och leverera högkvalitativa analyser som bidrar till att störa terroristnätverk och om möjligt förhindra attacker.

(34)  För att överbrygga klyftan i utbytet av information om terrorism, i synnerhet om utländska terroriststridande – där övervakningen av deras rörlighet är avgörande – bör medlemsstaterna dela information om terrorismrelaterad verksamhet med Europol parallellt med att de inför en registrering i SIS, liksom information om träffar, därmed sammanhängande upplysningar och information om fall då en åtgärd som ska vidtas inte kan genomföras. Sådant informationsutbyte bör ske i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna om uppgiftsskydd, som anges i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Det behövs också klara bestämmelser om Europols behandling och nedladdning av SIS-uppgifter för att möjliggöra en så omfattande användning av SIS som möjligt, förutsatt att normerna för uppgiftsskydd följs enligt denna förordning och förordning (EU) 2016/794. Om Europols sökning i SIS visar att det finns en registrering som införts av en medlemsstat kan Europol inte vidta de åtgärder som begärs. Därför bör Europol meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

(35)  Det behövs också klara bestämmelser om Europols behandling och nedladdning av SIS-uppgifter för att möjliggöra en så omfattande användning av SIS som möjligt, förutsatt att normerna för uppgiftsskydd följs enligt denna förordning och förordning (EU) 2016/794. Om Europols sökning i SIS visar att det finns en registrering som införts av en medlemsstat kan Europol inte vidta de åtgärder som begärs. Därför bör Europol omedelbart meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162454 ska värdmedlemsstaten vid tillämpningen av den förordningen tillåta att personer som är medlemmar i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna eller i enheter som arbetar med återvändande och som utplacerats av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån gör sådana sökningar i europeiska databaser som är nödvändiga för att uppfylla operativa mål i den operativa planen för gränskontroller, gränsbevakning och återvändande. Andra berörda unionsbyråer – särskilt Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol – får också i stödgrupperna för migrationshantering placera ut experter som inte är anställda vid unionsbyråerna. Målet med utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, enheterna som arbetar med återvändande och stödgrupper för migrationshantering är att ge tekniskt och operativt stöd till begärande medlemsstater, särskilt de som står inför oproportionerligt stora migrationsutmaningar. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter behöver de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, enheter som arbetar med återvändande och stödgrupperna för migrationshantering åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt som kopplar Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. Om deras sökning i SIS visar att det finns en registrering som införts av en medlemsstat kan de inte vidta de åtgärder som begärs utan tillstånd från värdmedlemsstaten. Därför bör de meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

(36)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 ska värdmedlemsstaten vid tillämpningen av den förordningen tillåta att personer som är medlemmar i enheterna, enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624, och som utplacerats av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån gör sådana sökningar i europeiska databaser som är nödvändiga för att uppfylla operativa mål i den operativa planen för gränskontroller, gränsbevakning och återvändande. Andra berörda unionsbyråer – särskilt Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol – får också i stödgrupperna för migrationshantering placera ut experter som inte är anställda vid unionsbyråerna. Målet med utplaceringen av enheter, enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624, och stödgrupper för migrationshantering är att ge tekniskt och operativt stöd till begärande medlemsstater, särskilt de som står inför oproportionerligt stora migrationsutmaningar. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter behöver enheterna, enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624, och stödgrupperna för migrationshantering åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt som kopplar Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. Om deras sökning i SIS visar att det finns en registrering som införts av en medlemsstat kan de inte vidta de åtgärder som begärs utan tillstånd från värdmedlemsstaten. Därför bör de meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

_________________

_________________

54 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

54 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  I enlighet med förordning (EU) 2016/1624 ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utarbeta riskanalyser. Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter som är relevanta för unionens integrerade förvaltning av de yttre gränserna, särskilt hot mot de yttre gränsernas funktion eller säkerhet. Registreringar som förts in i SIS i enlighet med denna förordning, särskilt registreringar om nekad inresa och vistelse, är relevanta för att bedöma möjliga hot mot de yttre gränserna och de bör därför finnas tillgängliga för den riskanalys som ska utarbetas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. För att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna fullgöra sin uppgift avseende riskanalyserna behöver den åtkomst till SIS. I enlighet med kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)55 kommer Etias centralenhet vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att göra kontroller i SIS via Etias för att kunna behandla sådana ansökningar om resetillstånd som kräver att man fastställer om den sökande tredjelandsmedborgaren är registrerad i SIS. I detta syfte bör även Etias centralenhet vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån få åtkomst till SIS i den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst till alla registreringskategorier av tredjelandsmedborgare för vilka en registrering införts avseende inresa och vistelse samt avseende tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder som syftar till att förhindra inresa till eller transitering genom medlemsstaterna.

[(37)  I enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning .../... om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] kommer Etias centralenhet som inrättats vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att göra kontroller i SIS via Etias för att kunna behandla sådana ansökningar om resetillstånd som kräver att man fastställer om den sökande tredjelandsmedborgaren är registrerad i SIS. I detta syfte bör även Etias centralenhet vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån få åtkomst till SIS i den absoluta mån arbetet kräver, dvs. åtkomst till alla registreringskategorier av tredjelandsmedborgare för vilka en registrering införts avseende inresa och vistelse samt avseende tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder som syftar till att förhindra inresa till eller transitering genom medlemsstaterna.]

__________________

 

55 COM (2016)731 final.

 

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Vissa aspekter av SIS kan inte täckas på ett uttömmande sätt av bestämmelserna i denna förordning på grund av deras tekniska beskaffenhet, detaljnivå och behov av regelbunden uppdatering. Hit hör bland annat tekniska bestämmelser om inläggning, uppdatering, radering och sökning av uppgifter, uppgifternas kvalitet och bestämmelser om sökning med biometriska kännetecken, regler om överensstämmelse och prioritering av registreringar, tillägg av flaggning, länkar mellan registreringar, fastställande av giltighetstiden för registreringar inom den längsta tillåtna tidsfristen och utbyte av tilläggsinformation. Kommissionen bör därför ges genomförandebefogenheter avseende dessa aspekter. Tekniska bestämmelser om sökning i registreringar bör ta hänsyn till att de nationella tillämpningarna ska fungera smidigt.

(38)  Vissa aspekter av SIS kan inte täckas på ett uttömmande sätt av bestämmelserna i denna förordning på grund av deras tekniska beskaffenhet, detaljnivå och behov av regelbunden uppdatering. Hit hör bland annat tekniska bestämmelser om inläggning, uppdatering, radering och sökning av uppgifter, uppgifternas kvalitet, tillägg av flaggning och länkar mellan registreringar. Kommissionen bör därför ges genomförandebefogenheter avseende dessa aspekter. Tekniska bestämmelser om sökning i registreringar bör ta hänsyn till att de nationella tillämpningarna ska fungera smidigt.

Motivering

Ändringsförslaget inges för överensstämmelse med senare ändringsförslag.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  Att denna förordning tillämpas korrekt ligger i alla medlemsstaters intresse och är nödvändigt för att behålla Schengenområdet som ett område utan gränskontroller. För att säkerställa att medlemsstaterna tillämpar denna förordning korrekt är utvärderingar som genomförs genom den mekanism som fastställs genom förordning (EU) nr 1053/2013 av särskild betydelse. Medlemsstaterna bör därför snabbt ta itu med eventuella rekommendationer till dem. Kommissionen bör, om rekommendationerna inte följs, utnyttja sina befogenheter enligt fördragen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  För att säkerställa öppenhet bör byrån vartannat år utarbeta en rapport om hur det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen fungerar tekniskt, inklusive om säkerheten, och om utbytet av tilläggsinformation. Kommissionen bör lägga fram en övergripande utvärdering vart fjärde år.

(40)  För att säkerställa öppenhet bör byrån ett år efter det att SIS har tagits i drift utarbeta en rapport om hur det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen fungerar tekniskt, inklusive om säkerheten, och om utbytet av tilläggsinformation. Kommissionen bör lägga fram en övergripande utvärdering vartannat år.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  I syfte att säkerställa att SIS fungerar smidigt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på

 

– antagandet av en handbok med närmare bestämmelser om utbytet av tilläggsinformation (Sirenehandboken),

 

– de krav som ska vara uppfyllda för att lägga in biometriska kännetecken i SIS,

 

– antagandet av förfarandet för att utse den medlemsstat som är ansvarig för att lägga in en registrering om tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder,

 

– användningen av fotografier och ansiktsbilder i syfte att identifiera personer, och

 

– ändringar av datumet för denna förordnings tillämpning.

 

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

____________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och i synnerhet med principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning syftar i synnerhet till att säkerställa en trygg miljö för alla som vistas på Europeiska unionens territorium och skydda irreguljära migranter från exploatering och människosmuggling genom att identifiera dem, med full respekt för skyddet av personuppgifter.

(42)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och i synnerhet med principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör i synnerhet fullt ut respektera skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samtidigt som den syftar till att säkerställa en trygg miljö för alla som vistas på Europeiska unionens territorium och skydda irreguljära migranter från exploatering och människosmuggling. I fall som rör barn bör barnets bästa sättas i främsta rummet.

Motivering

Språklig ändring som syftar till att upprepa behovet av skydd för personuppgifter, eftersom detta är en grundläggande rättighet. Den avslutande delen av den sista meningen är förvirrande och missvisande.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  Alla åtgärder som vidtas i samband med SIS bör vara förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör tillämpa riktlinjer som fastställs och övervakas gemensamt av Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för att skapa en gemensam praxis i fråga om att ta fingeravtryck och ansiktsbilder på irreguljära tredjelandsmedborgare som bygger på den checklista som utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Medlemsstaterna bör ständigt respektera barnets värdighet och fysiska integritet när fingeravtryck och ansiktsbild tas. Medlemsstaterna bör inte använda tvång för att ta fingeravtryck av barn.

Motivering

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska ett barn behandlas humant och med respekt, på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Därför ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barns särskilda situation. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt jämförd med rådets beslut 2010/365/EU om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien66.

(49)  När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt och bör leda till en ändring av rådets beslut 2010/365/EU om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien66 för att göra det möjligt för de två medlemsstaterna att tillämpa bestämmelserna i denna förordning fullt ut.

_________________

_________________

66 EUT L 166, 1.7.2010, s. 17.

66 EUT L 166, 1.7.2010, s. 17.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den [...].

(53)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a)  Inga ändringar eller nya bestämmelser i denna förordning bör skapa onödiga hinder för de medlemsstater som kommer att ansluta sig eller håller på att ansluta sig till Schengenområdet.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillämpningsområde

Syfte

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning innehåller också bestämmelser om SIS tekniska utformning, om medlemsstaternas och eu-LISA:s ansvar, om uppgiftsbehandling, om berörda personers rättigheter samt om skadeståndsansvar.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  registrering: en sammanställning av uppgifter, däribland sådana biometriska kännetecken som avses i artikel 22, som lagts in i SIS och som de behöriga myndigheterna kan använda för att identifiera personer med tanke på en viss åtgärd som ska vidtas.

(a)  registrering: en sammanställning av uppgifter som lagts in i SIS och med hjälp av vilka de behöriga myndigheterna kan identifiera en person med tanke på en specifik åtgärd som ska vidtas.

Motivering

Det finns inget behov av att i definitionen av ”registrering” ange en typ av uppgifter som kan läggas in som en registrering. Frågan om vilka uppgifter som ska läggas in i en registrering behandlas i artikel 20 om uppgiftskategorierna.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tilläggsinformation: information som inte ingår i registreringsuppgifterna i SIS, men som avser SIS-registreringar och som ska utbytas

(b)  tilläggsinformation: information som inte ingår i registreringsuppgifterna i SIS, men som avser SIS-registreringar och som ska utbytas mellan Sirenekontoren

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade).

(e)  personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). Enligt denna definition är en identifierbar fysisk person: en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hjälp av sådana kännetecken som namn, id-nummer, lokaliseringsuppgift, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  alias: en fiktiv identitet som används av en person som är känd under andra identiteter.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  en identifierbar fysisk person: en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hjälp av sådana kännetecken som namn, id-nummer, lokaliseringsuppgift, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

utgår

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller inte, till exempel insamling, loggning, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.

(g)  behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller inte, till exempel insamling, registrering, loggning, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.

Motivering

I kommissionens förslag ersätts ”registrering” från rådets nuvarande beslut om SIS II med termen ”loggning”. Det är lämpligt att lägga till ”loggning” i förteckningen över handlingar som utgör behandling, men ”registrering” bör också behållas i förteckningen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led h – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  sökningen visar en registrering som lagts in i SIS av en annan medlemsstat,

(2)  sökningen visar att en registrering har lagts in i SIS av en medlemsstat,

Motivering

En ”träff” kan också ske om en registrering lades in av användarens medlemsstat.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  biometriska kännetecken: personuppgifter som erhållits genom en särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska eller fysiologiska kännetecken och som möjliggör eller bekräftar identifieringen av denna fysiska person (ansiktsbilder, fingeravtrycksuppgifter).

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  finger- och handavtrycksuppgifter: uppgifter om fingeravtryck och handavtryck som på grund av sin unika karaktär och de referenspunkter som de innefattar möjliggör exakta och entydiga jämförelser för att fastställa en persons identitet.

(n)  fingeravtrycksuppgifter: uppgifter om fingeravtryck och handavtryck som på grund av sin unika karaktär och de referenspunkter som de innefattar möjliggör exakta och entydiga jämförelser för att fastställa en persons identitet.

 

(Övergripande ändring som gäller hela texten.)

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na)  ansiktsbild: digitala bilder av ansiktet med en tillräcklig bildupplösning och kvalitet för att de ska kunna användas till biometrisk matchning.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  grov brottslighet: sådana brott som avses i artikel 2.1 och 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 200268.

utgår

_________________

 

68Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  terroristbrott: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 200269.

(p)  terroristbrott: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artiklarna 3–12 och 14 i direktiv (EU) 2017/541.

__________________

 

69 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ett nationellt system (N.SIS) i var och en av medlemsstaterna, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS. Ett N.SIS ska innehålla en datafil (nationell kopia) med en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen, samt ett backupsystem för N.SIS. N.SIS och backupsystemet får användas samtidigt för att säkerställa oavbruten tillgång för slutanvändarna.

(b)  Ett nationellt system (N.SIS) i var och en av medlemsstaterna, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS. Ett N.SIS får innehålla en datafil (nationell kopia) med en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen, samt ett backupsystem för N.SIS. N.SIS och backupsystemet får användas samtidigt för att säkerställa oavbruten tillgång för slutanvändarna.

Motivering

Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att ha en nationell kopia för att säkerställa att systemet är tillgängligt med tanke på risken för datasäkerheten som detta kan innebära. För att uppnå full tillgänglighet bör andra lösningar på central nivå föredras.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En reservkommunikationsinfrastruktur ska tas fram för att säkerställa den oavbrutna tillgängligheten till SIS ytterligare. Detaljerade bestämmelser för denna reservkommunikationsinfrastruktur ska antas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Motivering

För att säkerställa den oavbrutna tillgängligheten till SIS ytterligare bör en andra kommunikationsinfrastruktur vara tillgänglig och användas vid problem med huvudkommunikationsinfrastrukturen.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  SIS-uppgifter ska läggas in, uppdateras, raderas och sökas i de olika N.SIS-systemen.En partiell eller fullständig nationell kopia ska finnas att tillgå för automatisk sökning i kopian på varje medlemsstats territorium. Den partiella nationella kopian ska innehålla åtminstone de uppgifter som avses i artikel 20.2 a–v i denna förordning. Det ska inte vara möjligt att söka i datafilerna i andra medlemsstaters N.SIS.

2.  SIS-uppgifter ska läggas in, uppdateras, raderas och sökas i de olika N.SIS-systemen.

Motivering

Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att ha en nationell kopia för att säkerställa att systemet är tillgängligt med tanke på risken för datasäkerheten som detta kan innebära. För att uppnå full tillgänglighet bör andra lösningar på central nivå föredras.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  CS-SIS ska användas för teknisk tillsyn och administration och ha ett backupsystem som kan säkerställa alla funktioner i CS-SIS om huvudsystemet skulle sluta fungera. CS-SIS och dess backupsystem ska vara belägna i de två tekniska anläggningarna vid Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, vilken inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201170 (nedan kallad byrån). CS-SIS eller dess backupsystem kan innehålla en ytterligare kopia av SIS-databasen och får användas samtidigt i aktiv drift, förutsatt att vardera har kapacitet att behandla alla transaktioner som rör SIS-registreringar.

3.  CS-SIS ska användas för teknisk tillsyn och administration och ha ett backupsystem som kan säkerställa alla funktioner i CS-SIS om huvudsystemet skulle sluta fungera. CS-SIS och dess backupsystem ska vara belägna i de tekniska anläggningarna vid Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, vilken inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201170 (nedan kallad byrån). CS-SIS eller dess backupsystem ska innehålla en ytterligare kopia av SIS-databasen och ska användas samtidigt i aktiv drift, förutsatt att vardera har kapacitet att behandla alla transaktioner som rör SIS-registreringar.

__________________

__________________

70 Inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

70 Inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Motivering

För att säkerställa den oavbrutna tillgängligheten till SIS även i framtiden med mer uppgifter och fler användare, bör man hitta lösningar på central nivå. Förutom en extra kopia bör en aktiv lösning genomföras. Byrån bör inte vara begränsad till de nuvarande två tekniska webbplatserna om en lösning skulle kräva användning av en annan webbplats.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  CS-SIS ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att kunna lägga in och behandla SIS-uppgifter, även sökningar i SIS-databasen. CS-SIS ska

4.  CS-SIS ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att kunna lägga in och behandla SIS-uppgifter, även sökningar i SIS-databasen. CS-SIS ska för de medlemsstater som använder en nationell kopia

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska ansvara för att säkerställa den fortlöpande driften av N.SIS, dess anslutning till NI-SIS och oavbruten tillgång till SIS-uppgifter för slutanvändarna.

Varje medlemsstat ska ansvara för att säkerställa den fortlöpande driften av N.SIS och dess anslutning till NI-SIS.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje medlemsstat ska ansvara för att säkerställa oavbruten tillgång till SIS-uppgifter för slutanvändarna, särskilt genom att upprätta en dubbel anslutning till NI-SIS.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska översända sina registreringar via N.SIS-byrån.

Varje medlemsstat ska lägga in registreringar på grundval av all tillgänglig information som omfattas av denna förordning och översända sina registreringar via N.SIS-byrån.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en myndighet (Sirenekontoret) som ska säkerställa utbyte av och tillgång till tilläggsinformation i enlighet med Sirenehandboken, såsom anges i artikel 8.

Varje medlemsstat ska utse en nationell myndighet (Sirenekontoret) som ska vara i drift dygnet runt alla dagar i veckan och som ska säkerställa utbyte av och tillgång till tilläggsinformation i enlighet med Sirenehandboken, såsom anges i artikel 8. Sirenekontoret ska fungera som en samlad kontaktpunkt för medlemsstaterna för utbyte av tilläggsinformation i samband med registreringar och för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas när personer och föremål har lagts in i SIS och dessa personer eller föremål påträffas vid en sökning.

Motivering

Den befintliga beskrivningen av Sirenekontorens struktur och uppdrag som fastställs i kommissionens genomförandebeslut av den 26 februari 2013 om antagande av Sirenehandboken och övriga genomförandeåtgärder avseende andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tilläggsinformation ska utbytas i enlighet med Sirenehandboken via kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de tekniska resurser och personalresurser som behövs för att säkerställa oavbruten tillgång till och utbyte av tilläggsinformation. Om kommunikationsinfrastrukturen inte är tillgänglig får medlemsstaterna använda annan tillfredsställande säker teknik för att utbyta tilläggsinformation.

1.  Tilläggsinformation ska utbytas i enlighet med Sirenehandboken via kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de tekniska resurser och personalresurser som behövs för att säkerställa oavbruten tillgång till och snabbt och effektivt utbyte av tilläggsinformation. Om kommunikationsinfrastrukturen inte är tillgänglig ska medlemsstaterna använda den reservkommunikationsinfrastruktur som avses i artikel 4.1 c. I sista hand får annan tillfredsställande säker teknik för att utbyta tilläggsinformation, såsom Siena, användas.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sirenekontoren ska utföra sina uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet genom att besvara begäran så snart som möjligt och senast 12 timmar efter det att begäran mottagits.

3.  Sirenekontoren ska utföra sina uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet genom att i huvudsak besvara begäran om tilläggsinformation så snart som möjligt och senast sex timmar efter det att begäran mottagits. Vid registreringar om terroristbrott och registreringar som rör barn enligt vad som avses i artikel 32.1 c i förordning [polissamarbete] ska Sirenekontoren agera omedelbart.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Sireneformulär som ska behandlas med högsta prioritet av det anmodade Sirenekontoret kan förses med påskriften ”URGENT” i Sireneformuläret och en förklaring till varför ärendet är brådskande.

Motivering

Bestämmelse som anges i Sirenehandboken.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Närmare bestämmelser om utbytet av tilläggsinformation ska antas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2, i form av en handbok kallad Sirenehandboken.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 54a med avseende på antagandet av en handbok med närmare bestämmelser om utbytet av tilläggsinformation (Sirenehandboken).

Motivering

Att döma av den nuvarande handboken och SIS II:s rättsliga ram bör Sirenehandboken antas som en delegerad akt, eftersom den delvis snarare kompletterar de grundläggande rättsakterna än genomför dem. Kravet i handboken att träffar ska rapporteras ”omedelbart” vid eventuella ”allvarliga hot mot säkerheten”, medan det i förordningen krävs att detta äger rum ”så snart som möjligt”, kan nämnas som exempel. I skäl 6 i handboken (EUT L44, 18.2.2015) anges t.o.m. följande: ”Det är absolut nödvändigt att införa ett nytt skyndsamt förfarande för informationsutbyte om registreringar om diskreta eller särskilda kontroller [...]”

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS säkerställa att uppgifter som lagrats i den nationella kopian genom de automatiska uppdateringar som avses i artikel 4.4 överensstämmer med och är identiska med dem i SIS-databasen och att en sökning i den nationella kopian ger samma resultat som en sökning i SIS-databasen. Slutanvändarna ska få de uppgifter de behöver för att utföra sina uppgifter, i synnerhet alla de uppgifter som krävs för att identifiera den registrerade och vidta begärda åtgärder.

2.  Medlemsstaterna ska med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS säkerställa att uppgifter som lagrats i den nationella kopian, som en medlemsstat upprättat frivilligt, genom de automatiska uppdateringar som avses i artikel 4.4 överensstämmer med och är identiska med dem i SIS-databasen och att en sökning i den frivilliga nationella kopian ger samma resultat som en sökning i SIS-databasen. Slutanvändarna ska, så långt det är möjligt, få de uppgifter de behöver för att utföra sina uppgifter, i synnerhet och vid behov alla tillgängliga uppgifter som gör det möjligt att identifiera den registrerade och vidta begärda åtgärder.

Motivering

All information om alla personer som är föremål för registrering kommer inte att vara tillgänglig för medlemsstaterna. Det är besvärligt och ologiskt att införa en öppen skyldighet att tillhandahålla slutanvändaren information som kanske inte finns att tillgå. Det är även oklart vem som omfattas av denna skyldighet.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Regelbundna tester ska genomföras som en del av den mekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 1053/2013 för att kontrollera de nationella kopiornas tekniska och funktionella överensstämmelse, och i synnerhet om sökningar i den nationella kopian ger resultat som är likvärdiga med en sökning i SIS-databasen.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hindra obehöriga från att få tillträde till databehandlingsanläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillträde till anläggningar),

(b)  hindra obehöriga från att få tillträde till utrustning för uppgiftsbehandling och tillträdet till anläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillgång till utrustning och kontroll av tillträde till anläggningar),

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  förhindra obehörig behandling av uppgifter i SIS och förhindra att uppgifter som behandlas i SIS obehörigt ändras eller raderas (kontroll av uppgiftsinmatningen),

Motivering

Bestämmelse som förutses i artikel 34 i Eurodacförordningen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  säkerställa att alla myndigheter med åtkomst till SIS eller tillträde till databehandlingsanläggningar skapar profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har befogenhet att läsa, lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 50.1 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

(g)  säkerställa att alla myndigheter med åtkomst till SIS eller tillträde till databehandlingsanläggningar skapar profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har befogenhet att läsa, lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter och på begäran omedelbart ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 50.1 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  säkerställa att det system som används kan återställas vid störningar (återställande),

Motivering

Bestämmelse som förutses i Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  säkerställa att SIS utför sina funktioner korrekt, att fel rapporteras (funktionssäkerhet) och att personuppgifter som lagras i SIS inte kan förvanskas genom funktionsfel i systemet (dataintegritet),

Motivering

Bestämmelse som förutses i Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat samarbetar med externa entreprenörer i samband med SIS-relaterade uppgifter, ska den medlemsstaten noga övervaka entreprenörens verksamhet för att säkerställa att alla bestämmelser i denna förordning följs, särskilt i fråga om säkerhet, sekretess och uppgiftsskydd.

Motivering

Under 2012 äventyrades SIS-uppgifter efter en hackerattack via en extern entreprenör i Danmark. Medlemsstaterna bör stärka övervakningen av sådana företag.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna ska i synnerhet visa registreringshistoriken, dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till de uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet och den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

2.  Loggarna ska i synnerhet visa registreringshistoriken, dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, de uppgifter som behandlades och namn på både den behöriga myndighet och den person som utförde sökningen och behandlade uppgifterna.

Motivering

Punkt 3 skapade ett exceptionellt system för loggregistrering för sökningar med hjälp av fingeravtrycksuppgifter eller ansiktsbilder.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om sökningen görs med finger- och handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artikel 22 ska loggarna i synnerhet visa vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till de uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet och den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

3.  Om sökningen görs med fingeravtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artikel 22 ska, genom undantag från punkt 2, loggarna visa vilken typ av uppgifter som behandlats i stället för de faktiska uppgifterna.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Bestämmelserna om och formaten för loggarna ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Loggarna får användas endast för de ändamål som anges i punkt 1 och ska raderas tidigast ett år och senast tre år efter det att de skapades.

4.  Loggarna får användas endast för de ändamål som anges i punkt 1 och ska raderas två år efter det att de skapades.

Motivering

Ändringen är i enlighet med Europeiska datatillsynsmannens rekommendationer. Av rättssäkerhetsskäl bör lagringstiden för loggar anges exakt.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till SIS-uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning och vid behov samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till SIS-uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning och samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.

Motivering

Nationella myndigheter med åtkomst till SIS bör vara tvungna att samarbeta med nationella tillsynsmyndigheter. Detta krav är en skyldighet för medlemsstaten och därför bör myndigheterna inte ha rätt att välja när de ska samarbeta och när de inte ska det.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan personalen vid de myndigheter som har åtkomsträtt till SIS får behandla uppgifter i SIS, och regelbundet efter det att åtkomst till SIS beviljats, ska personalen utbildas på lämpligt sätt om datasäkerhet, uppgiftsskydd och förfaranden för uppgiftsbehandling enligt Sirenehandboken. Personalen ska informeras om relevanta brott och påföljder.

1.  Innan personalen vid de myndigheter som har åtkomsträtt till SIS får behandla uppgifter i SIS, och regelbundet efter det att åtkomst till SIS beviljats, ska personalen utbildas på lämpligt sätt om datasäkerhet, grundläggande rättigheter, inbegripet uppgiftsskydd, och förfaranden för uppgiftsbehandling enligt Sirenehandboken. Personalen ska informeras om relevanta brott och påföljder som fastställts i enlighet med artikel 53a i denna förordning.

 

2.  Medlemsstaterna ska ha ett nationellt utbildningsprogram för SIS. Utbildningsprogrammet ska omfatta utbildning för både slutanvändare och personalen vid Sirenekontoren.

 

3.  I syfte att förbättra samarbetet mellan Sirenekontoren ska det minst en gång om året anordnas gemensam utbildning då personalen från de olika Sirenekontoren kan träffas för att utbyta erfarenheter om nationella arbetsmetoder och skapa en enhetlig och jämn kunskapsnivå.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska ansvara för den operativa förvaltningen av det centrala SIS. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys säkerställa att bästa tillgängliga teknik alltid används för det centrala SIS.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  genomförande av budgeten,

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  förvärv och förnyande,

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  avtalsfrågor.

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ansvara för alla andra uppgifter avseende kommunikationsinfrastrukturen, särskilt

utgår

(a)  genomförande av budgeten,

 

(b)  förvärv och förnyande,

 

(c)  avtalsfrågor.

 

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån ska utveckla och underhålla en mekanism och förfaranden för kvalitetskontroll av uppgifterna i CS-SIS, och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. Byrån ska regelbundet rapportera till kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörs. Mekanismen, förfarandena och efterlevnaden av kvalitetskraven på uppgifterna ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

5.  Byrån ska utveckla och underhålla en mekanism och förfaranden för kvalitetskontroll av uppgifterna i CS-SIS, och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. Byrån ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörs. Mekanismen, förfarandena och efterlevnaden av kvalitetskraven på uppgifterna ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Byrån ska också utföra uppgifter som rör tillhandahållande av utbildning om den tekniska användningen av SIS och om åtgärder för att förbättra kvaliteten på SIS-uppgifter.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hindra obehöriga från att få tillträde till databehandlingsanläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillträde till anläggningar),

(b)  hindra obehöriga från att få tillgång till databehandlingsutrustning och tillträde till anläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillgång till utrustning och kontroll av tillträde till anläggningar),

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  förhindra obehörig behandling av uppgifter i SIS och förhindra att uppgifter som behandlas i SIS obehörigt ändras eller raderas (kontroll av uppgiftsinmatningen),

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  skapa profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har rätt att få åtkomst till uppgifterna eller tillträde till databehandlingsanläggningarna och på begäran utan dröjsmål ge den europeiska datatillsynsman som avses i artikel 51 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

(g)  skapa profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har rätt att få åtkomst till uppgifterna eller tillträde till databehandlingsanläggningarna och på begäran omedelbart ge den europeiska datatillsynsman som avses i artikel 51 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  säkerställa att det system som används kan återställas vid störningar (återställande),

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  säkerställa att SIS utför sina funktioner korrekt, att fel rapporteras (funktionssäkerhet) och att personuppgifter som lagras i SIS inte kan förvanskas genom funktionsfel (dataintegritet),

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kc)  säkerställa säkerheten för sina tekniska anläggningar.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om byrån samarbetar med externa entreprenörer i samband med SIS-relaterade uppgifter, ska den noga övervaka entreprenörens verksamhet för att säkerställa att alla bestämmelser i denna förordning följs, särskilt i fråga om säkerhet, sekretess och uppgiftsskydd.

Motivering

Under 2012 äventyrades SIS-uppgifter efter en hackerattack via en extern entreprenör i Danmark. Byrån bör stärka sin övervakning av sådana företag.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna ska i synnerhet visa registreringshistoriken, dag och tidpunkt för överföringen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningarna, en hänvisning till den typ av uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

2.  Loggarna ska i synnerhet visa all registreringshistorik, dag och tidpunkt för eventuell behandling, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, de uppgifter som behandlades och namn på både den behöriga myndighet och den person som utförde sökningen och behandlade uppgifterna.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om sökningen görs med finger- och handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artiklarna 22 och 28 ska loggarna i synnerhet visa vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till den typ av uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet och den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

3.  Om sökningen görs med fingeravtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artiklarna 22 och 28 ska, genom undantag från punkt 2, loggarna visa vilken typ av uppgifter som behandlats i stället för de faktiska uppgifterna.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Bestämmelserna om och formaten för loggarna ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Loggarna får endast användas för de ändamål som avses i punkt 1 och ska raderas tidigast ett år och senast tre år efter det att de skapades. De loggar som omfattar registreringshistorik ska raderas ett till tre år efter det att registreringarna raderats.

4.  Loggarna får endast användas för de ändamål som avses i punkt 1 och ska raderas två år efter det att de skapades. De loggar som omfattar registreringshistorik ska raderas två år efter det att registreringarna raderats.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen regelbundet genomföra informationskampanjer för att upplysa allmänheten om målen med SIS, vilka uppgifter som lagras, vilka myndigheter som har åtkomst till SIS och om de registrerades rättigheter. Medlemsstaterna ska i samarbete med sina nationella tillsynsmyndigheter utforma och genomföra de nödvändiga strategierna för att ge sina medborgare allmän information om SIS.

När denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen genomföra en informationskampanj för att upplysa unionsmedborgarna och tredjelandsmedborgarna om målen med SIS, vilka uppgifter som lagras, vilka myndigheter som har åtkomst till SIS och om de registrerades rättigheter. Kommissionen ska i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen regelbundet upprepa sådana informationskampanjer. Medlemsstaterna ska i samarbete med sina nationella tillsynsmyndigheter utforma och genomföra de nödvändiga strategierna för att ge sina medborgare och invånare allmän information om SIS. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillräcklig finansiering är tillgänglig för sådan informationspolitik.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 eller de bestämmelser i denna förordning som gäller lagring av kompletterande uppgifter ska SIS endast innehålla de kategorier av uppgifter som lämnas av var och en av medlemsstaterna, för de ändamål som fastställs i artikel 24.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 eller de bestämmelser i denna förordning som gäller lagring av kompletterande uppgifter ska SIS endast innehålla de kategorier av uppgifter som lämnas av varje medlemsstat, för de ändamål som fastställs i artiklarna 24 och 27.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Uppgifterna om personer som omfattas av en registrering får endast avse följande:

2.  Uppgifterna om personer som omfattas av en registrering i syfte att neka inresa och vistelse får endast avse följande:

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte förändras.

(e)  Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte förändras och som inte rör de särskilda kategorier av personuppgifter som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679, till exempel etnicitet, religion, funktionsnedsättning, kön och sexuell läggning.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Kön.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Huruvida personen är beväpnad, våldsam, har rymt eller deltar i en verksamhet som avses i artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.

(j)  Huruvida personen är beväpnad, våldsam, har rymt eller deltar i en verksamhet som avses i artiklarna 3–12 och 14 i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Länk(ar) till andra registreringar som förts in i SIS enligt artikel 38.

(o)  Länk(ar) till andra registreringar som förts in i SIS enligt artikel 43.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  en sådan tidigare dom som avses i artikel 24.2 a,

–  en sådan tidigare dom som avses i artikel 24.1 a i och 24.2 b,

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  en sådant allvarligt säkerhetshot som avses i artikel 24.2 b,

–  en sådant allvarligt säkerhetshot som avses i artikel 24.1 a ii,

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ett inreseförbud enligt artikel 24.3, eller

–  ett inreseförbud som utfärdats i enlighet med förfaranden som är förenliga med direktiv 2008/115/EG enligt artikel 24.3, eller

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  Typ av brott (för registreringar som utfärdas enligt artikel 24.2 i denna förordning).

(r)  Typ av brott (för registreringar som utfärdas enligt artikel 24.1 i denna förordning).

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led x

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(x)  Finger- och handavtrycksuppgifter.

(x)  Fingeravtrycksuppgifter.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led ya (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ya)  De uppgifter som avses i leden a–d, f–g och i) från en giltig id-handling som personen i fråga innehar och som är en annan handling än den som avses i leden s–v, såvida uppgifterna inte är tillgängliga på den sistnämnda handlingen.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De tekniska föreskrifterna ska vara snarlika för sökningar i CS-SIS, nationella kopior och sådana tekniska kopior som avses i artikel 36. De ska bygga på de gemensamma standarder som fastställts och utvecklats genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De tekniska föreskrifter som behövs för att söka de uppgifter som avses i punkt 2 ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2. De tekniska föreskrifterna ska vara snarlika för sökningar i CS-SIS, nationella kopior och de tekniska kopior som avses i artikel 36, och de ska bygga på de gemensamma standarder som fastställts och utvecklats genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

utgår

Motivering

Bestämmelsen tas upp i punkt 3.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av artikel 24.2 ska medlemsstaterna under alla omständigheter skapa en registrering om tredjelandsmedborgare om brottet omfattas av artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism71.

utgår

__________________

 

71 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om inläggning av fotografier, ansiktsbilder samt finger- och handavtrycksuppgifter

Särskilda bestämmelser om inläggning av fotografier, ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 54a med avseende på ändringar av de krav som ska vara uppfyllda för att få lägga in biometriska kännetecken i SIS i enlighet med denna förordning. Dessa krav ska omfatta antalet fingeravtryck som ska läggas in, metoden för tagning av fingeravtryck och minimikraven för alla biometriska kännetecken.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registrering får inte göras utan de uppgifter som avses i artikel 20.2 a, g, k, m, n och q. Om registreringen bygger på ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 ska även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r läggas in.

1.  Registrering får inte göras utan de uppgifter som avses i artikel 20.2 a, b, g, h, i, k, m, n och q. Om registreringen bygger på ett beslut som fattats enligt artikel 24.1 ska även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r läggas in.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Alla andra uppgifter som avses i artikel 20.2 ska också läggas in om de är tillgängliga.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 ska de övriga uppgifter som avses i artikel 20.2 också läggas in om de är tillgängliga och under förutsättning att villkoren för inläggning av dessa uppgifter är uppfyllda.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Överensstämmelse mellan registreringar

 

1.  Innan en ny registrering läggs in ska medlemsstaten kontrollera om personen redan omfattas av en registrering i SIS.

 

2.  Endast en registrering per person eller medlemsstat får läggas in i SIS II. Vid behov får emellertid andra medlemsstater lägga in nya registreringar om samma person, under förutsättning att de överensstämmer med varandra. Överensstämmelsen ska säkerställas i enlighet med punkt 3.

 

3.  Bestämmelserna om överensstämmelse mellan registreringar ska fastställas i den Sirenehandbok som avses i artikel 8.4. Om en person redan omfattas av en registrering i SIS, ska den medlemsstat som vill lägga in en ny registrering kontrollera att det inte finns någon bristande överensstämmelse mellan registreringarna. Om de stämmer överens får medlemsstaten lägga in den nya registreringen. Om registreringarna inte stämmer överens ska de berörda Sirenekontoren samråda med varandra genom utbyte av tilläggsinformation för att nå en överenskommelse i enlighet med Sirenehandbokens prioriteringsordning för registreringar. Prioriteringsordningen får i undantagsfall frångås efter samråd mellan Sirenekontoren om viktiga nationella intressen så kräver.

Motivering

Bestämmelserna i den nuvarande Sirenehandboken är för betydelsefulla för att inte stå med i förordningen.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Uppgifter om tredjelandsmedborgare för vilka en registrering har gjorts i syfte att neka inresa och vistelse ska läggas in i SIS på grundval av en nationell registrering, efter beslut av de behöriga förvaltningsmyndigheterna eller domstolarna i enlighet med de förfaranden som fastställs i nationell lagstiftning; detta beslut ska fattas på grundval av en individuell bedömning. Om besluten överklagas ska detta ske i enlighet med nationell lagstiftning.

1.  Medlemsstaterna ska efter ett nationellt beslut göra en registrering i syfte att neka inresa och vistelse endast om följande villkor är uppfyllda i angiven ordning:

 

(a)  Registreringen ska göras endast om minst ett av följande villkor är uppfyllda:

 

(i)  När tredjelandsmedborgaren i en medlemsstat har dömts till ansvar för en gärning som kan leda till frihetsberövande i minst tre år.

 

(ii)  När det finns välgrundad anledning att anta att tredjelandsmedborgaren har begått ett grovt brott eller ett terroristbrott eller när det finns belägg för att tredjelandsmedborgaren har för avsikt att begå ett sådant brott på en medlemsstats territorium.

 

(b)  Medlemsstaten ska då

 

(i)  göra en individuell bedömning av huruvida den berörda tredjelandsmedborgarens vistelse på en medlemsstats territorium medför ett hot mot den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller den nationella säkerheten,

 

(ii)  fatta ett administrativt eller rättsligt beslut, om den kommer fram till att tredjelandsmedborgaren utgör ett sådant hot.

 

Först därefter ska medlemsstaten göra en registrering i syfte att neka inresa och vistelse.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En registrering ska göras när det beslut som avses i punkt 1 bygger på att den berörda tredjelandsmedborgarens vistelse på en medlemsstats territorium kan medföra hot mot den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller mot den nationella säkerheten. Så kan vara fallet framför allt

utgår

(a)  när tredjelandsmedborgaren i en medlemsstat har dömts till ansvar för en gärning som kan leda till frihetsberövande i minst ett år,

 

(b)  när det finns välgrundad anledning att anta att tredjelandsmedborgaren begått ett grovt brott eller när det finns tydliga indikationer på att han eller hon har för avsikt att begå ett grovt brott på en medlemsstats territorium.

 

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Personer som omfattas av ett beslut i enlighet med punkt 1 b ii ska ha rätt att överklaga. Överklaganden ska ske i enlighet med nationell lagstiftning. Sådana överklaganden ska inbegripa ett effektivt rättsmedel inför domstol.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om en tredjelandsmedborgare i en medlemsstat har dömts för ett av de brott som avses i direktiv (EU) 2017/541 och bestraffats med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst fem år, ska medlemsstaterna inte vara skyldiga att göra en bedömning i enlighet med punkt 2 eller artikel 21 innan de utfärdar ett administrativt eller rättsligt beslut om den personen. Medlemsstaterna ska utfärda ett beslut endast om det inte utgör ett hot mot den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten och om det är förenligt med deras skyldigheter enligt folkrätten.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En registrering ska göras när det beslut som avses i punkt 1 är ett inreseförbud som utfärdats i enlighet med förfaranden som är förenliga med direktiv 2008/115/EG. Den registrerande medlemsstaten ska säkerställa att registreringen i SIS är synlig när den berörda tredjelandsmedborgaren återvänder. Bekräftelse på återvändandet ska överlämnas till den registrerande medlemsstaten i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2018/xxx [återvändandeförordningen].

3.  En registrering ska göras när det beslut som avses i punkt 1 b ii i denna artikel är ett inreseförbud som utfärdats i enlighet med förfaranden som är förenliga med direktiv 2008/115/EG. Den registrerande medlemsstaten ska säkerställa att registreringen i SIS är synlig när den berörda tredjelandsmedborgaren lämnar medlemsstaternas territorium. Bekräftelse på återvändandet ska överlämnas till den registrerande medlemsstaten i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2018/xxx [återvändandeförordningen].

Motivering

Syftar till att förtydliga texten.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat överväger att utfärda uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet till en tredjelandsmedborgare om vilken en annan medlemsstat har gjort en registrering om nekad inresa och vistelse, ska den först samråda med den registrerande medlemsstaten med hjälp av förfarandet för utbyte av tilläggsinformation och beakta den andra medlemsstatens intressen. Den registrerande medlemsstaten ska lämna ett slutligt svar inom sju dagar. Om den medlemsstat som överväger att bevilja uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet går vidare och utfärdar tillståndet ska registreringen om nekad inresa och vistelse raderas.

1.  Innan en medlemsstat formellt beslutar att bevilja uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet till en tredjelandsmedborgare om vilken en annan medlemsstat har gjort en registrering om nekad inresa och vistelse, ska den först samråda med den registrerande medlemsstaten med hjälp av förfarandet för utbyte av tilläggsinformation och beakta den andra medlemsstatens intressen. Den registrerande medlemsstaten ska lämna ett slutligt svar inom sju dagar. Det slutliga beslutet om att bevilja uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger en tredjelandsmedborgare rätt att stanna i landet fattas av den samrådande medlemsstaten. Om ett uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet beviljas, ska registreringen om nekad inresa och vistelse omedelbart raderas.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat överväger att göra en registrering om nekad inresa och vistelse för en tredjelandsmedborgare som har ett giltigt uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet utfärdat av en annan medlemsstat, ska den först samråda med den utfärdande medlemsstaten med hjälp av förfarandet för utbyte av tilläggsinformation och beakta den andra medlemsstatens intressen. Den medlemsstat som utfärdat tillståndet ska lämna ett slutligt svar inom sju dagar. Om den medlemsstat som utfärdat tillståndet beslutar att låta tillståndet kvarstå ska ingen registrering om nekad inresa och vistelse göras.

2.  Innan en medlemsstat beslutar att göra en registrering om nekad inresa och vistelse för en tredjelandsmedborgare som har ett giltigt uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att stanna i landet utfärdat av en annan medlemsstat, ska den först samråda med den utfärdande medlemsstaten med hjälp av förfarandet för utbyte av tilläggsinformation och beakta den andra medlemsstatens yttrande. Den medlemsstat som utfärdat tillståndet ska lämna ett slutligt svar inom sju dagar. Om den medlemsstat som utfärdat tillståndet beslutar att låta tillståndet kvarstå ska ingen registrering om nekad inresa och vistelse göras.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Den medlemsstat som är ansvarig för att lägga in, uppdatera och radera dessa registreringar på samtliga medlemsstaters vägnar ska utses vid antagandet av den aktuella åtgärd som vidtas i enlighet med artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen. Förfarandet för att utse den ansvariga medlemsstaten ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

2.   Den medlemsstat som är ansvarig för att lägga in, uppdatera och radera dessa registreringar på samtliga medlemsstaters vägnar ska utses vid antagandet av den aktuella åtgärd som vidtas i enlighet med artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen.

Motivering

Eftersom ingen del av förfarandet anges i den grundläggande akten, är en åtgärd som anger förfarandet snarare ett kompletterande av rättsakten än ett säkerställande av enhetliga villkor för genomförandet. Därför krävs en delegerad akt och inte en genomförandeakt.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 54a med avseende på förfarandet för att utse den ansvariga medlemsstaten enligt punkt 2 i denna artikel.

Motivering

Eftersom ingen del av förfarandet anges i den grundläggande akten, är en åtgärd som anger förfarandet snarare ett kompletterande av rättsakten än ett säkerställande av enhetliga villkor för genomförandet. Därför krävs en delegerad akt och inte en genomförandeakt.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 27a

 

Åtgärder som ska vidtas gällande registreringar

 

1.  Vid träff på en tredjelandsmedborgare som har registrerats i enlighet med artiklarna 24 och 27 ska den behöriga myndigheten

 

(a)  utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4 i förordning (EU) 2016/399 neka inresa i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2016/399,

 

(b)  utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i förordning (EG) 810/2009 avslå ansökan om visering i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) 810/2009,

 

[(c)  utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38 i förordning [förordningen om inrättande av Etias] vägra resetillstånd i enlighet med artikel 31 i den förordningen.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om kontroll eller sökning med fotografier, ansiktsbilder eller finger- och handavtrycksuppgifter

Särskilda bestämmelser om kontroll eller sökning med fotografier, ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fotografier, ansiktsbilder samt finger- och handavtrycksuppgifter ska hämtas från SIS för att kontrollera identiteten på en person som har lokaliserats efter en alfanumerisk sökning i SIS.

1.  Om fotografier, ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter finns registrerade i SIS, ska dessa uppgifter hämtas från SIS för att fastställa identiteten på en person som har påträffats efter en alfanumerisk sökning i SIS.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En fingeravtryckssökning får göras innan en ny registrering läggs in för att kontrollera om personen redan har registrerats i SIS med en annan identitet.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Finger- och handavtrycksuppgifter får också användas för identifiering. Finger- och handavtrycksuppgifter i SIS ska användas för identifiering om det inte går att fastställa en persons identitet på annat sätt.

2.  Fingeravtrycksuppgifter får också användas för identifiering. Fingeravtrycksuppgifter i SIS ska användas för identifiering endast om det inte går att fastställa en persons identitet med hjälp av alfanumeriska uppgifter. Det centrala SIS ska därför innehålla ett automatiskt fingeravtrycksidentifieringssystem (Afis).

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska senast två år efter denna förordnings ikraftträdande ställa ett automatiskt fingeravtrycksidentifieringssystem till förfogande för slutanvändarna. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder i detta syfte, bland annat vid behov anpassa sitt N.SIS.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Finger- och handavtrycksuppgifter som lagras i SIS avseende registreringar som förts in enligt artikel 24 får också sökas med hjälp av fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som hittats på en brottsplats under en utredning, och det kan fastställas att de mycket sannolikt tillhör gärningsmannen, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan nationell, europeisk eller internationell databas.

3.  Fingeravtrycksuppgifter som lagras i SIS avseende registreringar som förts in enligt artiklarna 24 och 27 får också sökas med hjälp av fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som hittats på en plats där det har begåtts terroristbrott eller andra grova brott under en utredning, och det kan fastställas att de mycket sannolikt tillhör den person som begått terroristbrottet eller det andra grova brottet, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan nationell, europeisk eller internationell databas.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om den slutliga identifieringen i enlighet med denna artikel visar att resultatet av jämförelsen från det centrala systemet inte motsvarar de fingeravtrycksuppgifter som översänts för jämförelse, ska medlemsstaterna omedelbart radera resultatet av jämförelsen och underrätta byrån om detta så snart som möjligt, dock senast inom tre arbetsdagar.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fotografier och ansiktsbilder får användas för identifiering av personer så fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att man säkerställer att identifieringen är mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp av fotografier eller ansiktsbilder ska endast användas vid reguljära gränsövergångsställen där självbetjäningssystem och automatiska gränskontrollsystem används.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 54a med avseende på att fastställa användningen av fotografier och ansiktsbilder för identifiering av personer och de tekniska standarderna för att göra detta, inbegripet sökning, identifiering och fastställande av identitet. Kommissionen ska anta denna delegerade akt så fort det blir tekniskt möjligt att med fotografier och ansiktsbilder identifiera personer på ett mycket tillförlitligt sätt. Identifiering med hjälp av fotografier eller ansiktsbilder ska endast användas vid reguljära gränsövergångsställen där självbetjäningssystem och automatiska gränskontrollsystem används.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Annan brottsbekämpande verksamhet som bedrivs för att förebygga, upptäcka och utreda brott inom den berörda medlemsstaten.

(c)  Förebyggande, upptäckt och utredning av terroristbrott och andra grova brott som omfattas av direktiv (EU) 2016/680 inom den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Säkerhetskontroller i samband med förfaranden för ansökningar om internationellt skydd, om dessa myndigheter inte utgör ”beslutande myndigheter” enligt definitionen i artikel 2 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU1a, och vid behov tillhandahållande av rådgivning i enlighet med rådets förordning(EG) 377/20041b,

 

____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1b Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av artiklarna 24.2, 24.3 och 27 får dock åtkomst till uppgifter i SIS och rätt till direkt sökning i uppgifterna även beviljas nationella rättsliga myndigheter, däribland myndigheter som har ansvar för att väcka allmänt åtal i brottmål och för utredningar som föregår åtal, när de utför sina uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning, samt deras samordningsmyndigheter.

2.  Vid tillämpningen av artiklarna 24.1, 24.3 och 27 får dock åtkomst till uppgifter i SIS och rätt till direkt sökning i uppgifterna även beviljas nationella rättsliga myndigheter, däribland myndigheter som har ansvar för att väcka allmänt åtal i brottmål och för utredningar som föregår åtal, när de utför sina uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning, samt deras samordningsmyndigheter.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Åtkomst till uppgifter om handlingar som rör personer, vilka förts in enligt 38.2 j och k i förordning (EU) 2018/xxx [polissamarbete och straffrättsligt samarbete], och rätten att söka sådana uppgifter kan även beviljas de myndigheter som avses i punkt 1 d. Dessa myndigheters åtkomst till uppgifterna ska regleras i varje medlemsstats lagstiftning.

3.  Åtkomst till uppgifter om handlingar som rör personer, vilka förts in enligt 38.2 j och k i förordning (EU) 2018/xxx [polissamarbete och straffrättsligt samarbete], och rätten att söka sådana uppgifter kan även beviljas de myndigheter som avses i punkt 1 d. Dessa myndigheters åtkomst ska ske i enlighet med denna förordning och med unionslagstiftningen om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska inom ramen för sitt mandat ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter i SIS.

1.  Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska när så är lämpligt för att fullgöra sitt mandat ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter i SIS.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en sökning som Europol utför visar att det finns en registrering i SIS ska Europol via de kanaler som fastställs i förordning (EU) 2016/794 informera den registrerande medlemsstaten.

2.  Om en sökning som Europol utför visar att det finns en registrering i SIS ska Europol omedelbart informera den registrerande medlemsstaten genom utbyte av tilläggsinformation via kommunikationsinfrastrukturen och i enlighet med bestämmelserna i Sirenehandboken. Fram till dess att Europol har möjlighet att använda alla funktioner för utbyte av tilläggsinformation ska Europol informera den registrerande medlemsstaten via de kanaler som fastställs i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användning av uppgifter från sökningar i SIS kräver tillstånd från den berörda medlemsstaten. Om medlemsstaten tillåter användning av uppgifterna ska Europol behandla dem i enlighet med förordning (EU) 2016/794. Europol får överlämna sådana uppgifter till tredjeländer eller utomstående instanser endast med den berörda medlemsstatens tillstånd.

3.  Användning av uppgifter från sökningar i SIS kräver tillstånd från den registrerande medlemsstaten. Om medlemsstaten tillåter användning av uppgifterna ska Europol behandla dem i enlighet med förordning (EU) 2016/794. Europol får överlämna sådana uppgifter till tredjeländer eller utomstående instanser endast med den registrerande medlemsstatens tillstånd och med full respekt för unionslagstiftningen om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Europol får begära ytterligare upplysningar från den berörda medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) 2016/794.

4.  Europol får begära ytterligare upplysningar från den registrerande medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  begränsa åtkomsten till uppgifter i SIS till personal vid Europol med särskild behörighet,

(b)  begränsa åtkomsten till uppgifter i SIS till personal vid Europol som behöver åtkomst för att kunna utföra sina uppgifter,

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  vidta och tillämpa de åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11,

(c)  vidta och tillämpa de åtgärder som avses i artiklarna 10, 11, 13 och 14,

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Alla kopior som avses i punkt 6 och som leder till offlinedatabaser får sparas i högst 48 timmar. Denna period kan förlängas i nödsituationer till dess att nödsituationen har upphört. Europol ska rapportera alla sådana förlängningar till Europeiska datatillsynsmannen.

7.  Alla kopior som avses i punkt 6 och som leder till offlinedatabaser får sparas i högst 48 timmar. Om Europol skapar en offlinedatabas med SIS-uppgifter ska byrån rapportera denna databas till Europeiska datatillsynsmannen.

Motivering

Kommissionens text ger Europol omotiverad rätt att spara en offlinedatabas med SIS-uppgifter så länge som byrån hävdar att det råder en nödsituation. Eftersom Europol har åtkomst till SIS finns det absolut inget behov för Europol att spara uppgifterna i en offlinedatabas längre än den inledande tidsperioden på 48 timmar och skapa en onödig risk. Europol bör därför vara skyldig att informera Europeiska datatillsynsmannen varje gång byrån skapar en offlinedatabas.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Europol får ta emot och behandla tilläggsinformation om motsvarande SIS-registreringar, förutsatt att bestämmelserna om uppgiftsbehandling i punkterna 2–7 tillämpas när så är lämpligt.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Europol bör föra loggar över all åtkomst till och sökning i SIS för att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa en lämplig nivå för uppgifternas integritet och säkerhet. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS.

9.  Europol ska föra loggar över all åtkomst till och sökning i SIS för att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa en lämplig nivå för uppgifternas integritet och säkerhet. Sådana loggar ska i synnerhet visa dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlades och namn på den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS. Loggarnas innehåll, lagringstid samt bestämmelser och format ska fastställas i enlighet med artikel 12.

Motivering

Bestämmelsen bör anpassas till medlemsstaternas loggningsansvar enligt artikel 12.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Medlemsstaterna ska omedelbart informera Europol om alla registreringar som skapas i enlighet med artikel 24 och träffar avseende dessa registreringar om en medlemsstat söker efter person i samband med ett av de brott som avses i direktiv (EU) 2017/541.

Motivering

Bestämmelsen bör anpassas till medlemsstaternas loggningsansvar enligt artikel 12.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 40.8 i förordning (EU) 2016/1624 ska medlemmar i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande samt i stödgrupperna för migrationshantering, inom ramen för sitt mandat, ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som har lagts in i SIS inom deras mandat.

1.  I enlighet med artikel 40.8 i förordning (EU) 2016/1624 ska medlemmar i de enheter som avses i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 samt i stödgrupperna för migrationshantering, inom ramen för sitt mandat, ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som har lagts in i SIS i enlighet med denna förordning. De ska ha denna rätt endast i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter och i den mån det krävs enligt den operativa planen för en särskild insats.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemmarna i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande samt i stödgrupperna för migrationshantering ska ha åtkomst till och söka uppgifter i SIS i enlighet med punkt 1 via det tekniska gränssnitt som inrättats och underhålls av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 32.2.

2.  Medlemmarna i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 samt i stödgrupperna för migrationshantering ska ha åtkomst till och söka uppgifter i SIS i enlighet med punkt 1 via det tekniska gränssnitt som inrättats och underhålls av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 32.2.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökning som utförs av en medlem i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande eller i stödgrupperna för migrationshantering visar att det finns en registrering i SIS, ska den registrerande medlemsstaten informeras. I enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2016/1624 får medlemmarna i enheterna endast vidta åtgärder utifrån en registrering i SIS i enlighet med anvisningar från och, i regel, endast i närvaro av gränsbevakningstjänstemän eller personal som arbetar med återvändande i den värdmedlemsstat där de är verksamma. Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i enheterna tillstånd att agera för dess räkning.

3.  Om en sökning som utförs av en medlem i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 eller i stödgrupperna för migrationshantering visar att det finns en registrering i SIS, ska den registrerande medlemsstaten omedelbart informeras. I enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2016/1624 får medlemmarna i enheterna endast vidta åtgärder utifrån en registrering i SIS i enlighet med anvisningar från och, i regel, endast i närvaro av gränsbevakningstjänstemän eller personal som arbetar med återvändande i den värdmedlemsstat där de är verksamma. Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i enheterna tillstånd att agera för dess räkning.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av en medlem i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, enheter som arbetar med återvändande eller stödgrupperna för migrationshantering ska loggas i enlighet med artikel 12 och all användning av de uppgifter som de fått åtkomst till ska loggas.

4.  För att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa en lämplig nivå för uppgifternas integritet och säkerhet ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån föra loggar över all åtkomst till och sökning i SIS som utförs av en medlem i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 eller av en medlem i stödgrupperna för migrationshantering. Sådana loggar ska i synnerhet visa dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till den typ av uppgifter som behandlades och namn på den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS. Loggarnas innehåll, lagringstid samt bestämmelser och format ska fastställas i enlighet med artikel 12.

Motivering

De relevanta bestämmelserna bör vara desamma som för Europol.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtkomst till uppgifter i SIS ska begränsas till en av medlemmarna i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, enheter som arbetar med återvändande eller stödgrupperna för migrationshantering och ska inte beviljas någon annan medlem i enheten eller gruppen.

5.  Åtkomst till uppgifter i SIS ska begränsas till en av medlemmarna i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 eller i stödgrupperna för migrationshantering, förutsatt att de har fått den nödvändiga utbildningen. Åtkomsten ska inte beviljas någon annan medlem i enheten eller gruppen.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 ska antas och tillämpas.

6.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10, 11, 13 och 14 ska antas och tillämpas.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska, för att kunna analysera hot som kan påverka de yttre gränsernas funktion eller säkerhet, ha rätt att få till åtkomst till och söka uppgifter som förts in i SIS enligt artiklarna 24 och 27.

1.  Vederbörligen bemyndigad personal vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska ha åtkomst till de statistiska uppgifterna i den centrala databas som avses i artikel 54.6 i syfte att genomföra sådana risk- och sårbarhetsanalyser som avses i artiklarna 11 och 13 i förordning (EU) 2016/1624.

Motivering

Utöver sitt engagemang i operationer där åtkomst till systemet tas upp i artikel 31 behöver Frontex inte ha tillgång till personuppgifter i SIS-registreringar. De aggregerade statistiska uppgifterna är helt tillräckliga för att Frontex ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För tillämpning av artikel 31.2 och punkt 1 i denna artikel ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inrätta och underhålla ett tekniskt gränssnitt som möjliggör direktkoppling till det centrala SIS.

2.  För tillämpning av artikel 31.2 ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inrätta och underhålla ett tekniskt gränssnitt som möjliggör direktkoppling till det centrala SIS.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökning som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utför visar att det finns en registrering i SIS, ska byrån informera den registrerande medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska, för att kunna utföra sina uppgifter enligt förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha rätt att få åtkomst till och kontrollera uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med artiklarna 24 och 27.

[4.  Vederbörligen bemyndigad personal vid Etias centralenhet som inrättats vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska, i den mån det är nödvändigt för att kunna utföra sina uppgifter enligt förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha rätt att få åtkomst till och kontrollera uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med artiklarna 24 och 27.]

Motivering

Det bör anges att Etiasrelaterad SIS-åtkomst inte är till för byrån som helhet, utan för Etias centralenhet.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om en kontroll som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utför för de ändamål som avses i punkt 2 visar att det finns en registrering i SIS ska det förfarande som anges i artikel 22 i förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska loggas i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 och varje användning av de uppgifter som den fått åtkomst till ska registreras.

utgår

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Förutom när detta är nödvändigt för tillämpningen av förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ska inga delar av SIS vara anslutna till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter drivet av eller vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, ej heller ska de SIS-uppgifter som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har åtkomst till överföras till ett sådant system. Ingen del av SIS ska laddas ned. Loggning av åtkomst och sökningar ska inte anses vara en nedladdning eller kopiering av SIS-uppgifter.

8.  Inga delar av SIS ska vara anslutna till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter drivet av eller vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån; inte heller ska de SIS-uppgifter som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har åtkomst till överföras till ett sådant system. Ingen del av SIS ska laddas ned. Loggning av åtkomst och sökningar ska inte anses vara en nedladdning eller kopiering av SIS-uppgifter.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 ska antas och tillämpas.

9.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10, 11, 13 och 14 ska antas och tillämpas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Registreringarnas lagringstid

Tidsfrist för översyn av registreringar

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registreringar som lagts in i SIS enligt denna förordning får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de lades in.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat som fört in en registrering i SIS ska inom fem år efter inläggandet se över om det är nödvändigt att behålla registeringen.

2.  En medlemsstat som fört in en registrering i SIS ska inom tre år efter inläggandet se över om det är nödvändigt att behålla registreringen.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det står klart för personal vid Sirenekontoret, som ansvarar för samordning och kontroll av uppgifternas kvalitet, att en registrering om en person har uppnått sitt syfte och bör raderas från SIS, ska personalen meddela den myndighet som skapade registreringen för att göra den uppmärksam på saken. Myndigheten ska inom 30 kalenderdagar från det att den mottagit detta meddelande tillkännage att registreringen har raderats eller ska raderas, eller uppge orsakerna till att behålla registreringen. Om 30-dagarsperioden löper ut utan svar ska personalen vid Sirenekontoret radera registreringen. Sirenekontoren ska rapportera eventuella återkommande problem på detta område till sin nationella tillsynsmyndighet.

4.  Så snart det står klart för personal vid Sirenekontoret, som ansvarar för samordning och kontroll av uppgifternas kvalitet, att en registrering om en person har uppnått sitt syfte och bör raderas från SIS, ska personalen omedelbart meddela den myndighet som skapade registreringen för att göra den uppmärksam på saken. Myndigheten ska inom sju kalenderdagar från det att den mottagit detta meddelande tillkännage att registreringen har raderats eller ska raderas, eller uppge orsakerna till att behålla registreringen. Om sjudagarsperioden löper ut utan svar ska personalen vid Sirenekontoret radera registreringen. Sirenekontoren ska rapportera eventuella återkommande problem på detta område till sin nationella tillsynsmyndighet.

Motivering

Eftersom ett av syftena med översynen är att radera överflödiga registreringar från SIS bör Sirenekontoret agera så snart det står klart att en registrering bör raderas. Den berörda myndigheten torde inte behöva en månad på sig för att besluta om en registrering kan raderas, framför allt inte eftersom Sirenekontoret redan har gjort en sådan bedömning. En tidsperiod på sju dagar är mer än tillräcklig för att avgöra om registreringen ska behållas.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den medlemsstat som fört in registreringen får inom tidsfristen för översynen efter en övergripande individuell bedömning, som ska dokumenteras, besluta att registreringen ska behållas om detta visar sig nödvändigt för de ändamål för vilka den förts in. I ett sådant fall ska punkt 2 tillämpas även på förlängningen. CS-SIS ska meddelas varje förlängning av registreringens lagringstid.

5.  Den medlemsstat som fört in registreringen får inom tidsfristen för översynen efter en övergripande individuell bedömning, som ska dokumenteras, besluta att registreringen ska behållas om detta visar sig nödvändigt och proportionellt för de ändamål för vilka den förts in. I ett sådant fall ska punkt 2 tillämpas även på förlängningen. CS-SIS ska meddelas varje förlängning av registreringens lagringstid.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska föra statistik över det antal registreringar vars lagringstid förlängts enligt punkt 5.

7.  Medlemsstaterna ska föra statistik över det antal registreringar vars lagringstid förlängts enligt punkt 5 och överföra dem till de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 50.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registreringar om nekad inresa och vistelse enligt artikel 24 ska raderas när det beslut på vilket registreringen grundas återkallats av den behöriga myndigheten, i förekommande fall med hjälp av samrådsförfarandet i artikel 26.

1.  Registreringar om nekad inresa och vistelse enligt artikel 24 ska raderas så snart det beslut på vilket registreringen grundas återkallats av den behöriga myndigheten, i förekommande fall med hjälp av samrådsförfarandet i artikel 26, eller när registreringens lagringstid har löpt ut i enlighet med artikel 34.

Motivering

Beträffande polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet finns det en bestämmelse om lagringstid för registreringar, som föreskriver att lagringstiden automatiskt löper ut för en registrering om en medlemsstat beslutar att inte förlänga den. Naturligtvis bör registreringen raderas när lagringstiden har löpt ut.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Registreringar om tredjelandsmedborgare som är föremål för sådana restriktiva åtgärder som avses i artikel 27 ska raderas när den åtgärd som genomför inreseförbudet har avslutats, tillfälligt upphävts eller annullerats.

2.  Registreringar om tredjelandsmedborgare som är föremål för sådana restriktiva åtgärder som avses i artikel 27 ska raderas så snart den åtgärd som genomför inreseförbudet har avslutats, tillfälligt upphävts eller annullerats, eller när registreringens lagringstid har löpt ut i enlighet med artikel 34.

Motivering

Beträffande polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet finns det en bestämmelse om lagringstid för registreringar, som föreskriver att lagringstiden automatiskt löper ut för en registrering om en medlemsstat beslutar att inte förlänga den. Naturligtvis bör registreringen raderas när lagringstiden har löpt ut.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Utöver vad som sägs i punkterna 1–3 i denna artikel ska registreringar också raderas vid behov efter den kontroll av överensstämmelse som föreskrivs i artikel 23a.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får behandla de uppgifter som avses i artikel 20 i syfte att neka inresa och vistelse på deras territorier.

1.  Medlemsstaterna får behandla de uppgifter som avses i artikel 20 enbart i syfte att neka inresa och vistelse på deras territorier.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana tekniska kopior som avses i punkt 2 och som leder till offlinedatabaser får sparas i högst 48 timmar. Denna period kan förlängas i nödsituationer till dess att nödsituationen har upphört.

Sådana tekniska kopior som avses i punkt 2 och som leder till offlinedatabaser får sparas i högst 48 timmar.

Motivering

I enlighet med andra ingivna ändringsförslag, då det ger upphov till en tydlig extra säkerhetsrisk beträffande SIS-uppgifter när offlinedatabaser skapas. Det finns inget skäl till att låta sådana databaser existera på obestämd tid på grundval av en hävdad nödsituation.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över dessa kopior, göra detta register tillgängligt för sina nationella tillsynsmyndigheter och säkerställa att bestämmelserna i denna förordning, särskilt artikel 10, tillämpas på dessa kopior.

Medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över dessa kopior, göra detta register tillgängligt för sina nationella tillsynsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen och säkerställa att bestämmelserna i denna förordning, särskilt artikel 10, tillämpas på dessa kopior.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  All användning av uppgifter som inte är förenlig med punkterna 1–6 ska betraktas som missbruk enligt varje medlemsstats nationella lagstiftning.

7.  All användning av uppgifter som inte är förenlig med punkterna 1–6 ska betraktas som missbruk enligt varje medlemsstats nationella lagstiftning och leda till påföljder i enlighet med artikel 53a i denna förordning.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Varje medlemsstat ska förse byrån med en förteckning över sina behöriga myndigheter som enligt denna förordning har tillstånd att direkt hämta uppgifter ur SIS, samt alla ändringar i förteckningen. I förteckningen ska för varje myndighet anges vilka uppgifter den får söka och för vilka syften uppgifterna får sökas. Byrån ska årligen säkerställa att förteckningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Varje medlemsstat ska förse byrån med en förteckning över sina behöriga myndigheter som enligt denna förordning har tillstånd att direkt hämta uppgifter ur SIS, samt alla ändringar i förteckningen. I förteckningen ska för varje myndighet anges vilka uppgifter den får söka och för vilka syften uppgifterna får sökas. Byrån ska årligen säkerställa att förteckningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska upprätthålla en offentlig webbplats innehållande dessa uppgifter. Kommissionen ska säkerställa att webbplatsen alltid är aktuell.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om att registrering inte verkställs

Förfarande om en registrering inte verkställs

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 38 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en begärd åtgärd inte kan vidtas, ska den anmodade medlemsstaten omedelbart informera den registrerande medlemsstaten.

Om en begärd åtgärd inte kan vidtas ska följande förfarande tillämpas:

 

(a)  Den anmodade medlemsstaten ska omedelbart informera den registrerande medlemsstaten via sitt Sirenekontor och förklara sina skäl i enlighet med Sirenehandboken.

 

(b)  De berörda medlemsstaterna får därefter avtala om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med bestämmelserna i SIS II-rättsakterna och deras nationella lagstiftning.

 

(c)  Om en begärd åtgärd inte kan vidtas gällande personer som är inblandade i någon av de verksamheter som avses i direktiv (EU) 2017/541, ska den anmodade medlemsstaten omedelbart informera Europol.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en registrerande medlemsstat har relevanta kompletterande eller ändrade uppgifter av det slag som anges i artikel 20.2, ska medlemsstaten omedelbart komplettera eller rätta registreringen.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om en annan medlemsstat har relevanta kompletterande eller ändrade alfanumeriska uppgifter av det slag som anges i artikel 20.2, ska den medlemsstaten omedelbart översända dem till den registrerande medlemsstaten så att den kan komplettera registreringen.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en annan medlemsstat än den registrerande medlemsstaten har bevis för att en uppgift är felaktig i sak eller har lagrats olagligt, ska den genom utbyte av tilläggsinformation informera den registrerande medlemsstaten om detta så snart som möjligt, dock senast tio dagar efter det att den fått kännedom om dessa bevis. Den registrerande medlemsstaten ska kontrollera informationen och, vid behov, utan dröjsmål rätta eller radera uppgiften i fråga.

3.  Om en annan medlemsstat än den registrerande medlemsstaten har bevis för att en uppgift är felaktig i sak eller har lagrats olagligt, ska den genom utbyte av tilläggsinformation informera den registrerande medlemsstaten om detta så snart som möjligt, dock senast två arbetsdagar efter det att den fått kännedom om dessa bevis. Den registrerande medlemsstaten ska kontrollera informationen och, vid behov, rätta eller radera uppgiften i fråga inom sju arbetsdagar från det att meddelandet mottagits.

Motivering

Att rätta uppgifter i SIS bör vara en prioritering för alla. Om en medlemsstat får kännedom om ett fel i en registrering som gjorts av en annan medlemsstat bör den inte vänta tio dagar innan den informerar den registrerande medlemsstaten om felet. Detta bör ske omedelbart och allra senast inom 48 timmar. I analogi med detta bör den registrerande medlemsstaten när den väl har informerats om det eventuella felet ha sju dagar på sig att rätta felet eller förklara varför det inte föreligger något fel. Detta är i enlighet med ändringsförslaget till artikel 34.4 om åtgärder för att radera registreringar som Sirenekontoret har meddelat som överflödiga.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om medlemsstaterna inte kan enas inom två månader efter det att man fick kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska den medlemsstat som inte förde in registreringen överlämna ärendet till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för beslut.

4.  Om medlemsstaterna inte kan enas inom två månader efter det att man fick kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska den medlemsstat som inte förde in registreringen överlämna ärendet till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna och till Europeiska datatillsynsmannen för beslut, genom samarbete i enlighet med artikel 52.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska utbyta tilläggsinformation om en person hävdar att han eller hon inte är den person som efterlysts genom en registrering. Om det vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig om två olika personer, ska klaganden underrättas om de åtgärder som fastställs i artikel 42.

5.  Medlemsstaterna ska utbyta tilläggsinformation om en person hävdar att han eller hon inte är den person som efterlysts genom en registrering. Om det vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig om två olika personer, ska klaganden underrättas om de åtgärder som fastställs i artikel 42 och om hans eller hennes rätt till tillgång till domstolsprövning i enlighet med artikel 49.1.

Motivering

Om en person har identifierats felaktigt i SIS bör han eller hon ha rätt till tillgång till domstolsprövning i enlighet med artikel 49.1. Den berörda personen bör upplysas om detta så snart det står klart att det har skett en felaktig identifiering.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om en person redan omfattas av en registrering i SIS ska den medlemsstat som lägger in ytterligare en registrering komma överens om inläggandet med den medlemsstat som lade in den första registreringen. Överenskommelse ska nås genom utbyte av tilläggsinformation.

utgår

Motivering

Bestämmelsen finns redan och förklaras på ett bättre sätt i artikel 23b om ”överensstämmelse mellan registreringar”.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje händelse som har eller kan få en inverkan på säkerheten i SIS och kan orsaka skada på eller förlust av SIS-uppgifter ska anses som ett säkerhetstillbud, särskilt om systemet kan ha utsatts för dataintrång eller om uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

1.  Varje händelse som har eller kan få en inverkan på säkerheten i SIS och kan orsaka skada på eller förlust av SIS-uppgifter ska anses som ett säkerhetstillbud, särskilt om systemet kan ha utsatts för obehörigt dataintrång eller om uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, byrån och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. Byrån ska underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud.

3.  Utan att det påverkar anmälan av och informationen om personuppgiftsincidenter enligt artikel 33 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, ska medlemsstaterna omedelbart underrätta kommissionen, byrån, den nationella tillsynsmyndigheten och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. Om säkerhetstillbud inträffar i det centrala SIS ska byrån omedelbart underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen om dessa säkerhetstillbud.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Information om ett säkerhetstillbud som har eller kan ha påverkat driften av SIS i en medlemsstat eller inom byrån, eller tillgängligheten, integriteten och konfidentialiteten hos de uppgifter som lagts in eller sänts av andra medlemsstater ska ges till medlemsstaterna och rapporteras i enlighet med den tillbudshanteringsplan som byrån tillhandahåller.

4.  Information om ett säkerhetstillbud som har eller kan ha påverkat driften av SIS i en medlemsstat eller inom byrån, eller tillgängligheten, integriteten och konfidentialiteten hos de uppgifter som lagts in eller sänts av andra medlemsstater ska omedelbart ges till medlemsstaterna och rapporteras i enlighet med den tillbudshanteringsplan som byrån tillhandahåller.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna och eu-LISA ska samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Vid dataintrång ska de registrerade underrättas i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 31 i direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Kommissionen ska omedelbart rapportera allvarliga tillbud till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d.  Om ett säkerhetstillbud orsakas på grund av att uppgifter missbrukas ska medlemsstaterna, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån se till att påföljder eller disciplinära åtgärder utdöms i enlighet med artikel 53a.

Motivering

Om ett säkerhetstillbud orsakas av att en person med åtkomst till SIS missbrukar uppgifterna bör påföljder utdömas för denna person.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 41 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Sirenekontoret ska kontakta den ansökande myndigheten för att klarlägga om det rör sig om samma person.

(a)  Sirenekontoret ska omedelbart kontakta den ansökande myndigheten för att klarlägga om det rör sig om samma person.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 41 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om kontrollen visar att den person som omfattas av den nya registreringen och den person som redan är registrerad i SIS faktiskt är en och samma person, ska Sirenekontoret tillämpa det förfarande för inläggande av flera registreringar som anges i artikel 39.6. Om kontrollen visar att det rör sig om två olika personer, ska Sirenekontoret godkänna begäran om att lägga in den andra registreringen genom att tillfoga sådan information som krävs för att undvika felidentifiering.

(b)  Om kontrollen visar att den person som omfattas av den nya registreringen och den person som redan är registrerad i SIS faktiskt är en och samma person, ska Sirenekontoret tillämpa det förfarande för inläggande av flera registreringar som anges i artikel 23a. Om kontrollen visar att det rör sig om två olika personer, ska Sirenekontoret godkänna begäran om att lägga in den andra registreringen genom att tillfoga sådan information som krävs för att undvika felidentifiering.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den person som faktiskt avses i en registrering kan förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, ska den registrerande medlemsstaten, om den sistnämnda personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande, tillfoga uppgifter om denna i registreringen för att undvika de negativa följder som en felidentifiering kan medföra.

1.  Om den person som faktiskt avses i en registrering kan förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, ska den registrerande medlemsstaten, om den sistnämnda personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande, tillfoga uppgifter om denna i registreringen för att undvika de negativa följder som en felidentifiering kan medföra. Var och en vars identitet har missbrukats har rätt att återkalla sitt medgivande till att uppgifterna behandlas.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid tillämpningen av denna artikel får enbart följande personuppgifter läggas in och vidarebehandlas i SIS:

3.  Vid tillämpningen av denna artikel, och under förutsättning att den person vars identitet har missbrukats uttryckligen ger sitt medgivande, får för varje uppgiftskategori enbart följande personuppgifter läggas in och vidarebehandlas i SIS:

Motivering

Det är viktigt att upprepa att de personuppgifter som avses får läggas in i SIS endast efter ett uttryckligt medgivande av den person vars identitet har missbrukats.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Kön.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De uppgifter som avses i punkt 3 ska raderas samtidigt med motsvarande registrering eller innan dess på begäran av den berörda personen.

5.  De uppgifter som avses i punkt 3 ska raderas så snart det begärs av den person vars identitet har missbrukats eller samtidigt med motsvarande registrering.

Motivering

Kommissionens text är något vilseledande. Det är tydligare att börja med att den person vars identitet har missbrukats kan begära att uppgifterna ska raderas så snart han eller hon önskar det. Om ingen sådan begäran sker kan uppgifterna därefter raderas naturligt samtidigt med motsvarande registrering.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på byråns behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning.

1.  Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på byråns och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förordning (EU) 2016/679 ska tillämpas när de myndigheter som anges i artikel 29 i denna förordning behandlar personuppgifter i de fall där de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 inte är tillämpliga.

2.  Förordning (EU) 2016/679 ska tillämpas när personuppgifter behandlas enligt denna förordning, förutom då sådan behandling utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Nationella bestämmelser som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 ska tillämpas på behöriga nationella myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Förordning(EU) 2016/794 ska tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av Europol i enlighet med artikel 30 i denna förordning.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När de behöriga nationella myndigheterna behandlar uppgifter för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder inbegripet skyddsåtgärder för att förebygga hot mot den allmänna säkerheten, ska de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 47 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter

Rätt till åtkomst, rättelse och begränsning av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registrerades åtkomsträtt till uppgifter som har lagts in i SIS om dem och deras rätt att få dessa uppgifter rättade eller raderade ska utövas enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken de åberopar denna rätt.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679, ska varje tredjelandsmedborgare ha rätt att få åtkomst till och ta del av de uppgifter om honom eller henne som har lagts in i SIS och att begära att de uppgifter om honom eller henne som är felaktiga rättas eller kompletteras, att de uppgifter som registrerats olagligt raderas och att behandlingen av uppgifter begränsas.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När så är lämpligt ska artiklarna 14–18 i direktiv (EU) 2016/680 tillämpas.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska i sådana fall föreskriva att den registeransvarige utan onödigt dröjsmål ska informera den registrerade skriftligen om varje vägran eller begränsning av åtkomst och om skälen för vägran eller begränsningen. Denna information får utelämnas om tillhandahållandet skulle undergräva ett ändamål enligt denna punkt. Medlemsstaterna ska föreskriva att den registeransvarige ska informerade den registrerade om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller begära rättslig prövning.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska föreskriva att den registeransvarige ska dokumentera de sakliga och rättsliga grunderna för beslutet. Denna information ska göras tillgänglig för tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I sådana fall ska medlemsstaterna anta bestämmelser om att den registrerades rättigheter även kan utövas genom de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den berörda personen ska informeras så snart som möjligt, dock senast 60 dagar räknat från dagen för begäran om åtkomst, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt.

5.  Den berörda personen ska informeras så snart som möjligt, dock senast 30 dagar räknat från dagen för begäran om åtkomst, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt, oavsett om personen befinner sig på unionens territorium eller inte.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den berörda personen ska så snart som möjligt informeras om vilka åtgärder som vidtas till följd av begäran om rättelse och radering, dock senast tre månader räknat från dagen för begäran, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt.

6.  Den berörda personen ska så snart som möjligt informeras om vilka åtgärder som vidtas till följd av begäran om rättelse, radering och begränsning av behandling, dock senast 60 dagar räknat från dagen för begäran, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt. Den berörda personen ska enligt denna punkt informeras oavsett om han eller hon befinner sig på unionens territorium eller inte.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tredjelandsmedborgare som är föremål för en registrering som införts i enlighet med denna förordning ska informeras i enlighet med artiklarna 10 och 11 i direktiv 5/46/EG. Denna information ska lämnas skriftligen tillsammans med en kopia av eller en hänvisning till det nationella beslut som ligger till grund för registreringen, i enlighet med artikel 24.1.

1.  Tredjelandsmedborgare som är föremål för en registrering som införts i enlighet med denna förordning ska informeras av den registrerande medlemsstaten så snart som möjligt och senast inom 30 dagar efter det att registreringen om personen skapades i enlighet med artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 eller artiklarna 12 och 13 i direktiv (EU) 2016/680. Denna information ska lämnas skriftligen tillsammans med en kopia av eller en hänvisning till det nationella beslut som ligger till grund för registreringen, i enlighet med artikel 24.1.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sådan information ska inte lämnas ut

2.  Sådan information ska inte lämnas ut om det enligt nationell lagstiftning finns en begränsning av rätten till information, särskilt för att skydda den nationella säkerheten, försvaret eller den allmänna säkerheten samt för att förebygga, förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra brott.

(a)  där

 

i)  personuppgifterna inte har erhållits från den berörda tredjelandsmedborgaren,

 

och

 

ii)  tillhandahållandet av sådana uppgifter visar sig omöjligt eller skulle medföra oproportionerliga ansträngningar,

 

(b)  om den berörda tredjelandsmedborgaren redan erhållit uppgifterna,

 

(c)  om det enligt nationell lagstiftning finns en begränsning av rätten till information, särskilt för att skydda den nationella säkerheten, försvaret eller den allmänna säkerheten samt för att förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra brott.

 

(Punkternas numrering är felaktig i den engelska versionen av COM-förslaget)

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Var och en ska kunna få sin sak prövad i domstol eller vid den myndighet som är behörig enligt varje medlemsstats nationella lag, för att få åtkomst till, rätta eller radera uppgifter eller få gottgörelse i samband med en registrering som berör dem.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 77–82 i förordning (EU) 2016/679 och artiklarna 52–56 i direktiv (EU) 2016/680, ska var och en kunna få sin sak prövad i domstol eller vid den myndighet som är behörig enligt varje medlemsstats nationella lag, för att få åtkomst till, rätta eller radera uppgifter eller få en begränsning av behandlingen och gottgörelse i samband med en registrering som berör dem.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att få en enhetlig översikt av hur rättsmedlen fungerar ska de nationella tillsynsmyndigheterna utarbeta ett standardiserat statistiskt system för årlig rapportering om

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter begärts hos registeransvariga och i hur många fall uppgifterna rättats eller raderats,

(c)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter och radering eller begränsning av behandling av olagligt lagrade uppgifter begärts hos registeransvariga och i hur många fall uppgifterna rättats eller raderats,

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter eller radering av olagligt lagrade uppgifter begärts hos den nationella tillsynsmyndigheten,

(d)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter och radering eller begränsning av behandling av olagligt lagrade uppgifter begärts hos den nationella tillsynsmyndigheten,

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  hur många ärenden som lett till att domstolen gett den klagande rätt i någon del av ärendet,

(f)  hur många ärenden som lett till att domstolen gett den klagande rätt i någon del av ärendet samt antalet ärenden där en gottgörelse har kunnat erhållas,

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att den eller de nationella tillsynsmyndigheter som utses i medlemsstaten, med de befogenheter som avses i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, på ett oberoende sätt övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter i SIS inom deras territorium, överföringen av uppgifterna från deras territorium samt utbytet och vidarebehandlingen av tilläggsinformation.

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheter som utses i medlemsstaten, med de befogenheter som avses i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, på ett oberoende sätt övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter i SIS inom deras territorium, överföringen av uppgifterna från deras territorium samt utbytet och vidarebehandlingen av tilläggsinformation.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska säkerställa att en revision av behandlingen av uppgifterna i N.SIS genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. Den eller de nationella tillsynsmyndigheterna ska antingen utföra revisionen själv eller begära den direkt från en oberoende uppgiftsskyddsrevisor. Revisorn ska fortlöpande kvarstå under den nationella tillsynsmyndighetens kontroll och ansvar.

2.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska säkerställa att en revision av behandlingen av uppgifterna i N.SIS genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. De nationella tillsynsmyndigheterna ska antingen utföra revisionen själva eller begära den direkt från en oberoende uppgiftsskyddsrevisor. Revisorn ska fortlöpande kvarstå under de nationella tillsynsmyndigheternas kontroll och ansvar.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella tillsynsmyndigheter har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som de åläggs enligt denna förordning. De ska också säkerställa att deras nationella tillsynsmyndigheter har tillgång till stöd från personer som har sakkunskaper om biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 51 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillsyn över byrån

Tillsyn över byråerna

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att byråns behandling av personuppgifter utförs i enlighet med denna förordning. De uppgifter och befogenheter som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas i enlighet därmed.

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska ansvara för att övervaka byråns, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns och Europols behandling av personuppgifter och säkerställa att denna behandling utförs i enlighet med denna förordning. De uppgifter och befogenheter som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas i enlighet därmed.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av byråns behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport från denna revision ska sändas till Europaparlamentet, rådet, byrån, kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. Byrån ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av byråns, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns och Europols behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport från denna revision ska sändas till Europaparlamentet, rådet, byrån, kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. Byrån ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Europeiska datatillsynsmannen ska tilldelas de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning, bland annat stöd från personer med sakkunskaper om biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa samordnad tillsyn över SIS.

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta med varandra inom sina ansvarsområden, i enlighet med artikel 62 i [ny förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter].

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En gemensam verksamhetsrapport om samordnad tillsyn ska vartannat år översändas av den styrelse som inrättades genom förordning (EU) nr 2016/679 till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

4.  En gemensam verksamhetsrapport om samordnad tillsyn ska varje år översändas av den styrelse som inrättades genom förordning (EU) nr 2016/679 till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Kapitel X – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

SKADESTÅNDSANSVAR

SKADESTÅNDSANSVAR OCH PÅFÖLJDER

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska vara skadeståndsansvarig för skada som åsamkas personer genom användningen av N.SIS. Detta ska även gälla skador som orsakats av den registrerande medlemsstaten, om medlemsstaten lagt in oriktiga uppgifter eller lagrat uppgifter på ett olagligt sätt.

1.  Varje medlemsstat och eu-Lisa ska vara skadeståndsansvarig för varje materiell eller immateriell skada som åsamkas personer till följd av otillåten behandling eller till följd av någon annan handling som är oförenlig med denna förordning eller genom användningen av N.SIS. Detta ska även gälla skador som orsakats av den registrerande medlemsstaten, om medlemsstaten lagt in oriktiga uppgifter eller lagrat uppgifter på ett olagligt sätt.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av olaglig behandling eller till följd av någon annan handling som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till gottgörelse från den medlemsstat som är ansvarig för den uppkomna skadan eller från eu-Lisa om den är ansvarig för den uppkomna skadan. Medlemsstaten eller eu-Lisa ska helt eller delvis undantas detta skadeståndsansvar om den kan bevisa att den inte kan hållas för ansvarig för skadan. Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat ska regleras av bestämmelserna i svarandemedlemsstatens nationella lagstiftning, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53a

 

Påföljder

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att all behandling av uppgifter i SIS och allt utbyte av tilläggsinformation som sker i strid med bestämmelserna i denna förordning straffbeläggs i nationell lagstiftning. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och omfatta administrativa och straffrättsliga påföljder.

 

Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska säkerställa att medlemmar i deras personal eller medlemmar i deras enheter med åtkomst till SIS under deras ledning som behandlar SIS-uppgifter i strid med denna förordning blir föremål för disciplinära åtgärder från byråns sida eller, när det gäller medlemmar i enheter, från deras hemmedlemsstats sida.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska utarbeta daglig, månatlig och årlig statistik som visar antalet loggningsnoteringar per registreringskategori, det årliga antalet träffar per registreringskategori, hur många gånger SIS använts för sökningar och hur många gånger SIS använts för att lägga in, uppdatera eller radera registreringar totalt och för varje medlemsstat, däribland statistik över det samrådsförfarande som avses i artikel 26. Den statistik som utarbetas ska inte innehålla några personuppgifter. Den årliga statistiska rapporten ska offentliggöras.

3.  Byrån ska utarbeta daglig, månatlig och årlig statistik som visar antalet loggningsnoteringar per registreringskategori, det årliga antalet träffar per registreringskategori, hur många gånger SIS använts för sökningar och hur många gånger SIS använts för att lägga in, komplettera, uppdatera eller radera registreringar totalt och för varje medlemsstat, däribland statistik över det samrådsförfarande som avses i artikel 26. Den statistik som utarbetas ska inte innehålla några personuppgifter. Den årliga statistiska rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillställa byrån och kommissionen den information som de behöver för att utarbeta de rapporter som avses i punkterna 7 och 8.

4.  Medlemsstaterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillställa byrån och kommissionen den information som de behöver för att utarbeta de rapporter som avses i punkterna 3, 7 och 8.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån ska tillställa medlemsstaterna, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån alla statistiska rapporter den har utarbetat. För att övervaka genomförandet av unionens rättsakter ska kommissionen kunna begära att byrån regelbundet eller för särskilda ändamål tillhandahåller ytterligare specifika statistiska rapporter hur SIS och Sirenekommunikationen fungerar och används.

5.  Byrån ska tillställa Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna, kommissionen, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska datatillsynsmannen alla statistiska rapporter den har utarbetat och alla särskilda statistiska rapporter som begärts. För att övervaka genomförandet av unionens rättsakter ska kommissionen kunna begära att byrån regelbundet eller för särskilda ändamål tillhandahåller ytterligare specifika statistiska rapporter hur SIS och Sirenekommunikationen fungerar och används.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För tillämpningen av punkterna 35 i denna artikel och artikel 15.5 ska byrån inrätta, implementera och i sina tekniska lokaler hysa en central databas med de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 15.5 vilka inte möjliggör identifiering av enskilda personer men gör det möjligt för kommissionen och de byråer som anges i punkt 5 att få skräddarsydd rapportering och statistik. Enbart för rapporterings- och statistikändamål ska byrån ge medlemsstaterna, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån säker åtkomst till den centrala databasen via kommunikationsinfrastrukturen, med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler.

För tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel och i artikel 15.5 ska byrån inrätta, implementera och i sina tekniska lokaler hysa en central databas med de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 15.5 vilka inte möjliggör identifiering av enskilda personer men gör det möjligt för kommissionen och de byråer som anges i punkt 5 att få skräddarsydd rapportering och statistik. Enbart för rapporterings- och statistikändamål ska byrån på begäran ge medlemsstaterna, kommissionen, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån säker åtkomst till den centrala databasen, särskilda poster och information via kommunikationsinfrastrukturen, med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Två år efter det att SIS tagits i drift och vartannat år därefter ska byrån förse Europaparlamentet och rådet med en rapport om hur det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen fungerat tekniskt, om säkerheten och om det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna.

7.  Ett år efter det att SIS tagits i drift och vartannat år därefter ska byrån förse Europaparlamentet och rådet med en rapport om hur det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen fungerat tekniskt, om säkerheten, om införandet av det automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet och om det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tre år efter det att SIS tagits i drift och vart fjärde år därefter ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av det centrala SIS och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna. Den övergripande utvärderingen ska granska uppnådda resultat i relation till målen och bedöma om de ursprungliga förutsättningarna fortfarande är aktuella, hur denna förordning tillämpats på det centrala SIS, säkerheten i det centrala SIS och om några slutsatser kan dras beträffande den framtida verksamheten. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

8.  Ett år efter det att SIS tagits i drift och vartannat år därefter ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av det centrala SIS och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna. Den övergripande utvärderingen ska ta hänsyn till Europeiska datatillsynsmannens yttrande och granska uppnådda resultat i relation till målen och bedöma om de ursprungliga förutsättningarna fortfarande är aktuella, hur denna förordning tillämpats på det centrala SIS, säkerheten i det centrala SIS och om några slutsatser kan dras beträffande den framtida verksamheten. Den övergripande utvärderingen ska även omfatta införandet av ett automatiskt fingeravtrycksidentifieringssystem samt informationskampanjer om SIS som anordnas av kommissionen i enlighet med artikel 19. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 54a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.4, 22.-1, 27.2a, 28.4 och 58.2a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.4, 22.-1, 27.2a, 28.4 och 58.2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.4, 22.-1, 27.2a, 28.4 och 58.2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den dag som kommissionen fastställer efter det att

2.  Den ska tillämpas från och med den ... [ett år efter den dag då denna förordning träder i kraft] med undantag för artiklarna 5, 8.4, 9.1, 15.5 och 15.6, 20.3 och 20.4, 22.-1 och 22.2, 27.2a, 28.4, 42.4, 54.6, 54a, 55 och 58.2a, som ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

(a)  de nödvändiga genomförandeåtgärderna har antagits,

 

(b)  medlemsstaterna har underrättat kommissionen om att de har vidtagit de tekniska åtgärder och antagit den lagstiftning som behövs för att de ska kunna behandla SIS-uppgifter och utbyta tilläggsinformation i enlighet med denna förordning,

 

(c)  byrån har underrättat kommissionen om att alla tester avseende CS-SIS och samspelet mellan CS-SIS och N.SIS har slutförts.

 

Motivering

Ett fastställt datum bör infogas som vid behov kan ändras genom en delegerad akt (se ändringsförslaget till punkt 2a nedan). Under tiden bör bestämmelserna som krävs för att vidta åtgärder och genomföra delegerade akter vara tillämpliga omedelbart så att arbetet med dessa åtgärder kan påbörjas direkt vid ikraftträdandet.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54a med avseende på ändringar av datumet för tillämpning av denna förordning.


MOTIVERING

Bakgrund

Nuvarande rättsliga ramar i Schengens informationssystem II (SIS II) blev inte tillämpliga förrän den 9 april 2013 då systemet SIS II var färdigt, trots att de antogs 2006/2007.

Efter dessa mycket beklagliga förseningar som åtföljdes av investeringar åtta gånger större än beräknat, har SIS II emellertid utvecklats till en europeisk framgångssaga. Som framgår av kommissionens utvärderingsrapport och statistik om SIS II har antalet registreringar och träffar ökat stadigt.

Ändå finns det fortfarande ett stort utrymme för förbättring av medlemsstaterna. Utvärderingen som ligger till grund för aktuella förslag samt bedömningarna av och rekommendationerna för Utvärderingsmekanismen för Schengenregelverket lyfter fram allvarliga fall av underlåtenhet att genomföra de rättsliga ramarna för SIS II, eller felaktigt genomförande av dem. I dessa fall rör det sig om allt från problem med datakvalitet och otillräcklig utbildning av slutanvändare till bristfällig information om registreringar, och Sirenekontorens långsamma uppföljning av träffar. Detta är särskilt oroande när det gäller terrorism.

SIS utvärderas regelbundet, vilket återspeglas i de nya förslagen och ändringsförslagen i det här utkastet. Icke desto mindre uppmanar föredraganden medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra alla rekommendationer som gäller dem och vidta alla åtgärder för att fullt ut utnyttja funktionerna i SIS II i enlighet med dess rättsliga ramar.

Föredragandens ståndpunkt beträffande de nya förslagen

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom de stärker SIS ytterligare och framhäver dess sanna europeiska egenskaper, bibehåller dess huvudsakliga drag och tar itu med en del tillkortakommanden på nationell nivå.

Föredraganden anser dock att det går att genomföra ännu fler förbättringar och lägger därför fram en rad ändringsförslag i det här utkastet till betänkande. Ändringsförslagen kan delas in under följande rubriker:

Arkitektur

Föredraganden är fullt medveten om att systemet måste stärkas strukturellt för att kunna hantera ständigt ökande datavolymer, i synnerhet biometriska uppgifter, nya sökfunktioner och fler användare. Det står klart att som det viktigaste europeiska storskaliga it-systemet för brottsbekämpning och gränsförvaltning måste det vara tillgängligt för slutanvändare utan avbrott. Föredraganden ifrågasätter dock om kommissionens lösning (att tvinga alla medlemsstater att tillhandahålla en nationell kopia) är den rätta. Parlamentet har alltid förhållit sig skeptiskt till nationella och tekniska kopior på grund av de risker för uppgiftsskydd och datasäkerhet som de för med sig. Som en kompromiss har parlamentet gått med på att de medlemsstater som vill ha nationella kopior får lov att ha det. Parlamentet kan dock inte godta att de medlemsstater som inte vill det blir tvingade. Efter överenskommelsen om de rättsliga ramarna för SIS II gjordes stora ansträngningar och investeringar för att tillhandahålla ett funktionellt centralt system. Föredraganden anser att det krävs fler ansträngningar för att säkerställa avbrottsfri tillgång till systemet på central nivå. Föredraganden föreslår därför ett antal ändringsförslag som syftar till att förbättra slutanvändares tillgång till det centrala systemet samt systemets kapacitet. I synnerhet bör CS-SIS omfatta ytterligare en kopia och ett system för säkerhetskopiering som alltid ska vara i drift. Vidare bör man överväga att förbättra SIS tillförlitlighet och säkerhet genom att duplicera alla väsentliga delar av arkitekturen, inklusive infrastruktur för kommunikation. Slutligen bör eu-LISA bli den enda aktören som ansvarar för infrastrukturen för kommunikation.

Tillgång till systemet

Kommissionen föreslår att man utökar möjligheterna till åtkomst för en rad europeiska byråer. Föredraganden samtycker till föreslagen, men har lagt till ett antal ändringsförslag som syftar till att avgränsa omständigheterna under vilka de olika byråerna får åtkomst till SIS-uppgifter, med hänsyn till deras respektive uppdrag. Föredraganden föreslår också att man utökar skyddsåtgärderna i detta avseende, exempelvis med inledande utbildning, loggning och tillsyn.

Föredraganden är övertygad om systemets mervärde och inser att det är viktigt att ta itu med de nya säkerhetsutmaningarna, bland annat att säkerställa att alla relevanta nationella behöriga myndigheter får åtkomst. Åtkomsten måste dock förbindas med villkoret att all lagstiftning om uppgiftsskydd ska tillämpas på dessa myndigheter och att tillsynsmyndigheterna ska ha möjlighet att kontrollera att lagstiftningen tillämpas korrekt, exempelvis genom utvärderingsmekanismen för Schengenregelverket.

Datasäkerhet

Med hänsyn till den typ av uppgifter som finns i SIS måste datasäkerhet vara ett viktigt mål. Föredraganden inser att eu-LISA och medlemsstaterna arbetar intensivt med denna fråga. Fallet med hackningen av SIS via en extern tjänsteleverantör i Danmark är dock en påminnelse om att ännu mer behöver göras på området. Föredraganden välkomnar de nya bestämmelserna om säkerhetstillbud som kommissionen föreslår. Han föreslår några ändringar av dessa bestämmelser, särskilt beträffande samarbetet mellan olika institutionella aktörer och medlemsstaterna. Med det danska fallet i åtanke föreslår han också att medlemsstaterna och eu-LISA bör övervaka entreprenörer noggrant. Slutligen lägger föredraganden till ytterligare några krav beträffande datasäkerhet, i linje med andra storskaliga it-system.

Uppgiftsskydd

Frågan om uppgiftsskydd i SIS är komplex eftersom databasen används både för migration och brottsbekämpning. Dessutom omfattas systemets olika användare på europeisk och nationell nivå av många olika bestämmelser. Det är dock nödvändigt att göra allt för att vidta lämpliga skyddsåtgärder som är tillräckligt robusta för att tåla att användas varje dag. De är lika viktiga för systemets integritet och legitimitet som dess framgångar. Därför föreslås ett antal ändringar som huvudsakligen syftar till att klargöra vilka regler som ska tillämpas. Dessutom stärks en rad bestämmelser och anpassas efter EU:s ramar för dataskydd.

Registreringar som stöd för att neka inresa

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om samrådsförfarandet som ska användas för att undvika att en och samma tredjelandsmedborgare registreras för att nekas inresa och samtidigt innehar en handling från en medlemsstat som ger personen rätt att stanna. Föredraganden stöder alla ansträngningar som syftar till att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna. Samarbete är avgörande för att Schengenområdet ska kunna fungera som ett område utan inre gränser.

Föredraganden beklagar dock att kommissionen inte har försökt harmonisera kriterierna som ska tillämpas på registreringar som görs för att neka inresa i Schengenområdet. Redan tidigare, medan de rättsliga ramarna för SIS II diskuterades, fordrade parlamentet mer harmonisering. Som en kompromisslösning införlivades följande klausul om periodisk översyn:

Kommissionen skall se över tillämpningen av denna artikel tre år efter den tidpunkt som avses i artikel 55.2. På grundval av denna översyn skall kommissionen, i kraft av sin initiativrätt enligt fördraget, lägga fram de förslag som krävs för att ändra bestämmelserna i denna artikel i syfte att uppnå en högre grad av harmonisering av kriterierna för införande av registreringar.

Tyvärr var kommissionens enda förslag i detta avseende att ta bort punkten.

Föredraganden föreslår därför några ändringsförslag som syftar till större harmonisering. Slutligen föreslår han att personer som har dömts för terrorbrott bör registreras för att nekas inresa.

De nya bestämmelsernas ikraftträdande

Det råder en besvärlig situation i Schengenområdet. Terrorism och migration har lett till förlängda kontroller vid de inre gränserna, vilket innebär nya utmaningar som måste åtgärdas snabbt. Föredraganden anser därför att SIS har ett viktigt syfte att fylla i dagsläget och kan erbjuda lösningar. Förslagen bör därför antas så snabbt som möjligt, eftersom de innebär en uppgradering av det största och bäst genomförda, och mest använda centraliserade europeiska informationssystemet som levererar konkreta och omedelbara lösningar på problem som drabbar unionsmedborgare. Föredraganden förslår därför att de nya rättsliga ramarna bör bli tillämpliga inom ett år från ikraftträdandet. En fast tidsfrist bör införas för att undvika omfattande förseningar såsom de som drabbade de rättsliga ramarna för SIS II.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller

Referensnummer

COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

12.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Antagande

6.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Ingivande

10.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

3

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

5

0

ECR

Daniel Dalton

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy