Процедура : 2016/0407(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0348/2017

Внесени текстове :

A8-0348/2017

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0414

ДОКЛАД     ***I
PDF 909kWORD 116k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

(COM(2016)0881 – C8‑0532/2016 – 2016/0407(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Йерун Ленарс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

(COM(2016)0881 – C8‑0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0881),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0532/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0348/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  При прилагането на настоящия регламент държавите членки следва надлежно да отчитат висшия интерес на детето, семейния живот, здравословното състояние на съответния гражданин на трета държава и дали гражданинът на трета държава е уязвимо лице. Във всеки случай, всички мерки за връщане на граждани на трети държави следва да зачитат напълно Хартата на основните права на Европейския съюз и принципа на забрана за връщане.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се гарантира ефективността на връщането и да се увеличи добавената стойност на сигналите за връщане, държавите членки следва да въвеждат сигнали в ШИС във връзка с всички решения за връщане, които издават на незаконно пребиваващи граждани на трети държави в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. За тази цел държавите членки следва да въвеждат сигнал в ШИС и когато решенията за налагане или постановяване на задължение за връщане се издават в ситуациите, описани в член 2, параграф 2 от същата директива, по-специално за граждани на трети държави, по отношение на които има отказ за влизане в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, които са задържани или заловени от компетентните органи във връзка с незаконно прекосяване по суша, море или въздух на външната граница на държава членка и които впоследствие не са получили разрешение или право на престой в тази държава членка, както и за граждани на трети държави, които са обект на връщане като наказателноправна санкция или вследствие на наказателноправна санкция съгласно националното законодателство или по отношение на които са образувани процедури за екстрадиция.

(7)  За да се гарантира ефективността на връщането и да се увеличи добавената стойност на сигналите за връщане, държавите членки следва да въвеждат сигнали в ШИС във връзка с решенията за връщане, които издават на незаконно пребиваващи граждани на трети държави в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. За тази цел държавите членки следва да въвеждат сигнал в ШИС и когато решенията за налагане или постановяване на задължение за връщане се издават в ситуациите, описани в член 2, параграф 2 от същата директива, по-специално за граждани на трети държави, по отношение на които има отказ за влизане в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, които са задържани или заловени от компетентните органи във връзка с незаконно прекосяване по суша, море или въздух на външната граница на държава членка и които впоследствие не са получили разрешение или право на престой в тази държава членка, както и за граждани на трети държави, които са обект на връщане като наказателноправна санкция или вследствие на наказателноправна санкция съгласно националното законодателство или по отношение на които са образувани процедури за екстрадиция. За целите на настоящия регламент, с цел да се намали административната тежест, държавите членки следва да могат да изберат да не въвеждат данни във връзка с граждани на трети държави, които подлежат на решение за връщане, когато тези граждани на трети държави са задържани до тяхното извеждане.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С настоящия регламент следва да се определят общи правила за въвеждането в ШИС на сигнали, свързани с връщането, веднага след като са издадени съответните решения за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. В сигнала следва да е посочено дали е бил предвиден срок за доброволно напускане на въпросния гражданин на трета държава, включително дали този срок е бил удължен, като се вземат предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, както и това дали решението е спряно или извеждането е отложено.

(8)  С настоящия регламент следва да се определят общи правила за въвеждането в ШИС на сигнали, свързани с връщането, веднага след като са издадени съответните решения за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. В сигнала следва да е посочено дали е бил предвиден срок за доброволно напускане на въпросния гражданин на трета държава, включително дали този срок е бил удължен, като се вземат предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, дали гражданинът на трета държава има право да обжалва решението за връщане, дали жалбата срещу решението за връщане е в ход, както и това дали решението е спряно или извеждането е отложено.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Държавите членки следва да направят временно недостъпен съществуващ сигнал за връщане в ШИС до временното спиране или отлагането на изпълнението на решението за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, или когато е подадена жалба срещу решение за връщане, която може да доведе до спиране на изпълнението му.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Необходимо е да се уточнят категориите данни, които могат да бъдат въвеждани в ШИС по отношение на граждани на трети държави, които са обект на решения за връщане, издадени в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. Сигналите за връщане следва да съдържат само данните, които са необходими за установяване на самоличността на субектите на данни, за да може компетентните органи да вземат информирани решения, без да се губи време, както и за да се гарантира, че когато е необходимо, тяхната защита от лица, които са въоръжени, проявяват насилие, избягали са или участват в дейност, както е посочено в членове 1, 2, 3 и 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма. Освен това, за да се улесни установяването на самоличността и с цел разкриване на използването на няколко самоличности, сигналът следва да включва позоваване на документа за самоличност или на копие на такъв документ, ако е налично.

(9)  Необходимо е да се уточнят категориите данни, които могат да бъдат въвеждани в ШИС по отношение на граждани на трети държави, които са обект на решения за връщане, издадени в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. Сигналите за връщане следва да съдържат само данните, които са необходими за установяване на самоличността на субектите на данни, за да може компетентните органи да вземат информирани решения, без да се губи време, както и за да се гарантира, че когато е необходимо, тяхната защита от лица, които са въоръжени, проявяват насилие, избягали са или участват в дейност, както е посочено в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета26. Освен това, за да се улесни установяването на самоличността и с цел разкриване на използването на няколко самоличности, сигналът следва да включва позоваване на документа за самоличност или на копие на такъв документ, ако е налично.

__________________

__________________

26Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

26 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Всяка държава членка следва да определи орган, който да отговаря за обмена на допълнителна информация във връзка със сигналите за връщане, за да се гарантира ефективното и бързо сътрудничество между държавите членки.

(10)  Всяка държава членка следва да определи национален орган, който да е напълно оперативен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, който да отговаря за обмена на допълнителна информация относно гражданите на трети държави, които са обект на решение за връщане, за да се гарантира ефективното и бързо сътрудничество между държавите членки. Държавите членки следва да могат да определят своето бюро SIRENE като свой национален орган.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Следва да бъдат установени процедури, позволяващи на държавите членки да проверяват дали задължението за връщане е било изпълнено и да потвърждават на държавата членка, подала сигнала за връщане, напускането на въпросния гражданин на трета държава. Тази информация следва да допринася за по-всеобхватни последващи действия във връзка със спазването на решенията за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

(11)  Следва да бъдат установени процедури, позволяващи на държавите членки да проверяват дали задължението за връщане е било изпълнено и да потвърждават на държавата членка, подала сигнала за връщане, напускането на въпросния гражданин на трета държава или че на въпросния гражданин на трета държава е издадено разрешение за пребиваване или друго разрешение, което му предоставя право на оставане. Тази информация следва да допринася за по-всеобхватни последващи действия във връзка със спазването на решенията за връщане и на процента на успешни жалби срещу решения за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Сигналите за връщане следва да бъдат заличени веднага щом държавата членка или компетентният орган, който е издал решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, бъде информиран, че връщането се е състояло. Ако към решение за връщане има забрана за влизане, забраната следва да бъде въведена в ШИС в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки]. В тези случаи държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска Шенгенското пространство, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време.

(12)  Сигналите за връщане следва да бъдат автоматично заличени при изтичане на срока на действие на сигнала съобразно процедурата за преразглеждане. Те биват също така заличени веднага щом държавата членка или компетентният орган, който е издал решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, бъде информиран, че връщането се е състояло, или когато това е необходимо съобразно разпоредбите относно съвместимостта на сигналите. Ако към решение за връщане има забрана за влизане, забраната следва да бъде въведена в ШИС в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки]. В тези случаи държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска Шенгенското пространство, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Когато решение за връщане се придружава от забрана за влизане, дори ако не е въведен сигнал за връщане в ШИС, издаващата държава членка следва да гарантира, че сигналът влиза в действие в ШИС когато съответният гражданин на трета държава напусне територията на държавите членки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  ШИС следва да съдържа механизъм за уведомяване на държавите членки за неизпълнението на задължението за връщане на граждани на трети държави в рамките на определен срок за доброволно напускане. Този механизъм следва да подпомогне държавите членки при изпълнението на техните задължения в съответствие с член 8, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО по отношение на гражданите на трети държави, които не са изпълнили задължението за връщане.

(13)  ШИС следва да съдържа механизъм за уведомяване на държавите членки за неизпълнението на задължението за връщане на граждани на трети държави в рамките на определен срок за доброволно напускане. Този механизъм следва да подпомогне държавите членки при изпълнението на техните задължения в съответствие с член 8, параграф 1 и член 11 от Директива 2008/115/ЕО по отношение на гражданите на трети държави, които не са изпълнили задължението за връщане.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Сигналите следва да бъдат съхранявани в ШИС само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени. В съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки] срокът за преразглеждане на сигнали за граждани на трети държави е пет години.

(15)  Сигналите следва да бъдат съхранявани в ШИС само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени. В съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки] срокът за преразглеждане на сигнали относно връщането на граждани на трети държави е три години.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21 б)  Настоящият регламент не засяга задълженията, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г.,

(28)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 3 май 2017 г.,

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  Никое изменение на настоящия регламент или нова разпоредба в него не следва да създават ненужни пречки за държавите членки, които ще се присъединят към Шенгенското пространство или са в процес на присъединяване към него.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  „извеждане“ означава извеждане в съответствие с член 3, точка 19 от Директива 2008/98/ЕО;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Данните на граждани на трети държави, по отношение на които е издадено решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, се въвеждат в ШИС с цел да се проверява дали това задължение за връщане е било спазено и да се спомогне за изпълнението на решението. В ШИС се въвежда незабавно сигнал, когато решението за връщане е издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

1.  Данните на граждани на трети държави, по отношение на които е издадено решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, се въвеждат, незабавно, в ШИС с цел да се проверява дали това задължение за връщане е било спазено и да се спомогне за изпълнението на решението. В ШИС се въвежда незабавно сигнал, когато решението за връщане е издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО и при спазване на разпоредбите относно съвместимостта на сигналите, предвидени съобразно член 23, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/ххх [гранични проверки].

 

Държавите членки могат да изберат да не въвеждат данни относно граждани на трети държави, които подлежат на решение за връщане, издадено при обстоятелствата, посочени в член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2008/115/ЕО, когато става въпрос за граждани на трети държави, които са задържани до тяхното извеждане.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Срокът за доброволно напускане, предоставен на граждани на трети държави, по отношение на които е издадено решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, се регистрира незабавно в сигнала.

2.  Срокът за доброволно напускане, предоставен на граждани на трети държави, по отношение на които е издадено решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, се регистрира незабавно в сигнала. Когато този срок е удължен сигналът незабавно се актуализира съответно.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Спирането и отлагането на изпълнението на решението за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО се регистрират незабавно в сигнала.

3.  Издаващата държава членка прави недостъпен сигнал в ШИС относно решение за връщане при следните обстоятелства:

 

а)   когато изпълнението на решението за връщане е било отложено или прекратено; или

 

б)  когато е подадена жалба срещу решение за връщане, която може да доведе до спиране на изпълнението му.

 

В такъв случай сигналът не е на разположение за крайните ползватели. Той е достъпен само за бюрата SIRENE до потвърждаването или отмяната на решението за връщане. Ако решението за връщане е отменено, сигналът се заличава незабавно.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  всички специфични, обективни и непроменливи физически отличителни белези;

заличава се

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  пол;

з)  (Не се отнася до българския текст)

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  дали засегнатото лице е въоръжено, склонно към насилие, избягало е или участва в дейност, посочена в членове 1, 2, 3 или 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма;

й)  дали засегнатото лице е въоръжено, склонно към насилие, избягало е или участва в дейност, посочена в членове 3—12 и 14 от Директива (ЕС) 2017/541;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф)  дактилографски данни;

ф)  дактилоскопични данни;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ч a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ча)  данни, посочени в букви а) — г), букви е) — и), букви п) — т) и буква х) на друг(и) документ(и) за самоличност, носен(и) от лицето.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ч б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

чб)  дали решението за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, може да бъде обжалвано;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ч в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

чв)  дали е в ход жалба срещу решението за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сигнал не може да бъде въведен без данните, посочени в букви а), ж), к), м), н) и ц). При наличие се въвеждат и всички други данни, посочени по-горе.

Сигнал не може да бъде въведен без данните, посочени в букви а), ж), к), м), н), ц) и поне у) или ф). С цел идентифициране с висока степен на точност, данните за дактилоскопичните отпечатъци винаги се предпочитат пред снимки и портретни снимки. При наличие се въвеждат и всички други данни, посочени по-горе.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка определя орган, отговарящ за обмена на допълнителна информация за граждани на трети държави, които подлежат на връщане в съответствие с разпоредбите на наръчника за SIRENE, посочен в член 8 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки].

Всяка държава членка определя национален орган, оперативен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да гарантира обмена и наличността на всичката допълнителна информация за граждани на трети държави, които подлежат на решение за връщане в съответствие с разпоредбите на наръчника за SIRENE, посочен в член 8 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки]. Като свой национален орган държавите членки могат да определят своето бюро SIRENE.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предоставят ежемесечно статистически данни на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета36 („Агенцията“), относно броя на потвърдените връщания, относно това дали връщането е извършено при доброволно спазване на задължение за връщане или е принудително изпълнено, и относно третите държави на местоназначение. Тези статистически данни не съдържат лични данни.

3.  Държавите членки предоставят ежемесечно статистически данни на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета36 („Агенцията“), относно броя на потвърдените връщания, относно това дали връщането е извършено при доброволно спазване на задължение за връщане или е принудително изпълнено, и относно третите държави на местоназначение. Тези статистически данни не съдържат лични данни. Агенцията обобщава месечните статистики в годишен доклад, който се публикува в съответствие с член 11.

__________________

__________________

36 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (OВ L 286, 1.11.2011 г., стр.1).

36 Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (OВ L 286, 1.11.2011 г., стр.1).

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ЦС-ШИС уведомява държавите членки относно техните сигнали за връщане, чийто срок за доброволно напускане е изтекъл.

1.  ЦС-ШИС уведомява автоматично държавите членки относно техните сигнали за връщане, чийто срок за доброволно напускане е изтекъл и по отношение на които срокът за доброволно напускане не е продължен или на съответния гражданин на трета държава е издадено разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато самоличността на гражданин на трета държава, който е обект на сигнал за връщане, е установена от компетентен орган и е констатирано от същия орган, че задължението за връщане не е било спазено, този орган незабавно се консултира с подаващата сигнала държава членка чрез обмена на допълнителна информация, за да определи незабавно какво действие да се предприеме.

2.  Без да се засяга член 6, когато самоличността на гражданин на трета държава, който е обект на сигнал за връщане, е установена от компетентен орган и е констатирано от същия орган, че задължението за връщане не е било спазено, този орган незабавно се консултира с подаващата сигнала държава членка чрез обмена на допълнителна информация, за да определи какво действие да се предприеме. Издаващата държава членка е длъжна да съобщи без забавяне предпочитания начин на действие.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държава членка обмисля предоставянето на разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, за когото друга държава членка е въвела сигнал за връщане, тази държава членка първо се консултира с въвелата сигнала държава членка чрез обмена на допълнителна информация. Държавата членка, въвела сигнала, отговаря в срок от седем дни. Ако държавата членка, която обмисля предоставянето на разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, реши да го предостави, сигналът за връщане се заличава.

1.  Преди държава членка да реши официално да предостави разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, за когото друга държава членка е въвела сигнал за връщане, тази държава членка първо се консултира с въвелата сигнала държава членка чрез обмена на допълнителна информация. Държавата членка, въвела сигнала, предоставя отговор в срок от седем дни. Окончателното решение за това дали да се предостави разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, се взема от държавата членка, извършваща справката. Ако бъде предоставено разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, сигналът за връщане се заличава незабавно.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато държава членка обмисля въвеждането на сигнал за връщане по отношение на гражданин на трета държава, който притежава валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, тя уведомява държавата членка, издала разрешението, чрез обмена на допълнителна информация, за да позволи на тази държава членка да реши дали има причини, които оправдават оттеглянето на разрешението. Държавата членка, издала разрешението, предоставя окончателен отговор в срок от седем дни.

2.  Преди държава членка да вземе решение за въвеждането на сигнал за връщане по отношение на гражданин на трета държава, който притежава валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, тя уведомява държавата членка, издала разрешението, чрез обмена на допълнителна информация, за да позволи на тази държава членка да реши дали има причини, които оправдават оттеглянето на разрешението. Държавата членка, издала разрешението, предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Ако държавата членка, издала разрешението, реши то да остане в действие, сигналът за връщане не се въвежда.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато самоличността на гражданин на трета държава, който е обект на сигнал за връщане, е установена при влизане през външните граници, държавата членка, установила самоличността на съответния гражданин на трета държава, съобщава това незабавно чрез обмена на допълнителна информация на подаващата държава членка, за да може тя да заличи сигнала.

4.  Когато самоличността на гражданин на трета държава, който е обект на сигнал за връщане, е установена при влизане през външните граници, държавата членка, установила самоличността на съответния гражданин на трета държава, уведомява подаващата държава членка възможно най-скоро и при всички положения в рамките на 12 часа чрез обмена на допълнителна информация, за да може тя да заличи сигнала.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат членове 6 и 8, сигналите за връщане се заличават, когато решението, на което се основава сигнала, е оттеглено или отменено от компетентния орган. Сигналите за връщане също се заличават, когато съответният гражданин на трета държава може да докаже, че е напуснал територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

1.  Без да се засягат членове 6 и 8, сигналите за връщане се заличават веднага щом решението, на което се основава сигналът, бъде оттеглено или отменено от компетентния орган. Сигналите за връщане също се заличават, когато съответният гражданин на трета държава е доказал, или може да го направи на по-късен етап, че е напуснал територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Сигналите относно връщане се заличават автоматично от момента на изтичане на срока на сигнала в съответствие с член 34 от Регламент 20158/ХХХ [гранични проверки] относно срока за преразглеждане.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Сигналите за връщане се заличават, когато това е необходимо в съответствие с разпоредбите относно съвместимостта на сигналите, посочени в член 23, буква а) от Регламент 2018/ХХХ [гранични проверки].

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сигналите, подадени по отношение на лице, което е придобило гражданство на държава членка или на която и да е държава, чиито граждани се ползват с право на свободно движение в Съюза, се заличават веднага щом подаващата държава членка узнае или бъде уведомена съгласно член 39 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки], че въпросното лице е придобило такова гражданство.

2.  Сигналите, подадени по отношение на лице, което е придобило разрешение за пребиваване, разрешение, предоставящо право на престой, или гражданство на държава членка или на която и да е държава, чиито граждани се ползват с право на свободно движение в Съюза, се заличават веднага щом подаващата държава членка узнае или бъде уведомена съгласно член 39 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки], че въпросното лице е придобило такова разрешение за пребиваване, разрешение, предоставящо право на престой, или гражданство.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните, обработвани в ШИС, и свързаната допълнителна информация съгласно настоящия регламент могат да бъдат предадени или предоставени на трета държава в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) № 2016/679 с разрешението на подаващата сигнала държава членка само за целите на установяването на самоличността и издаването на документ за самоличност или за пътуване на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава предвид връщането му.

Данните, обработвани в ШИС, и свързаната допълнителна информация, обменяна съгласно настоящия регламент могат да бъдат предадени или предоставени на трета държава в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) № 2016/679 с разрешението на подаващата сигнала държава членка, когато са изпълнени следните условия:

 

а)   данните са предадени или предоставени само за целите на установяването на самоличността и издаването на документ за самоличност или за пътуване на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава предвид връщането му;

 

аа)  третата държава изрично приеме да използва данните единствено за целта, за която те са били предоставени, да зачита това, което е законно и необходимо за целите, посочени в буква а), както и да заличи тези данни, когато тяхното съхраняване вече не е оправдано; както и

 

б)   съответният гражданин на трета държава е бил информиран, че неговата лична информация и неговата допълнителна информация ще бъдат споделени с органите на трета държава;

 

На предполагаем извършител на преследване или тежко посегателство не се предоставя информация относно факта, че в държава членка е подадено заявление за международна закрила, в съответствие с член 30 от Директива 2013/32/ЕС или когато тази държава също е държавата на произход на лицето, подало заявлението.

 

Данните, обработвани в ШИС, и свързаната с тях допълнителна информация, обменяна съгласно настоящия регламент, не се предоставят на трета държава когато решението за връщане не е на разположение в съответствие с член 3, параграф 3.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10 а

 

Принцип на „забрана за връщане", висш интерес на детето, семеен живот и здравословно състояние

 

Държавите членки прилагат настоящия регламент при пълно зачитане на основните права и принципа на забрана за връщане и винаги вземат предвид висшия интерес на детето, семейния живот и здравословното състояние или състояние на уязвимост на съответните лица.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат разпоредбите относно статистиката в член 54 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки], Агенцията изготвя дневна, месечна и годишна статистика, като общ брой и за всяка държава членка, за броя на сигналите за връщане, въведени в ШИС, включително относно данните, посочени в член 4, буква ч) от настоящия регламент, относно уведомленията, посочени в член 7, параграф 1 от настоящия регламент, и броя на заличените сигнали за връщане поради спазване на задължение за връщане. Агенцията изготвя месечна и годишна статистика относно данните, предоставени от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 3 и член 8, параграф 5 от настоящия регламент. Тези статистически данни не съдържат лични данни.

Без да се засягат разпоредбите относно статистиката в член 54 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки], Агенцията изготвя дневна, месечна и годишна статистика, като общ брой и за всяка държава членка, за броя на сигналите за връщане, въведени в ШИС, включително относно данните, посочени в член 4, букви ч), чб) и чв) от настоящия регламент, относно уведомленията, посочени в член 7, параграф 1 от настоящия регламент, и броя на заличените сигнали за връщане поради спазване на задължение за връщане. Агенцията изготвя месечна и годишна статистика относно данните, предоставени от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 3 и член 8, параграф 5 от настоящия регламент. Тези статистически данни не съдържат лични данни.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всички статистически данни се събират от Агенцията в годишен доклад, който се публикува. Този доклад се изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доколкото не е установено в настоящия регламент, разпоредбите относно отговорностите на държавите членки и на Агенцията, въвеждането и обработката на сигнали, условията за достъп и съхранение на сигналите, обработването на данни, защитата на личните данни, отговорността и наблюдението и статистиката, предвидени в членове 6 — 19, член 20, параграфи 3 и 4, както и в членове 21, 22, 28, 29, параграф 4 и членове 33 — 54 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки], се прилагат за данните, въведени и обработвани в ШИС в съответствие с настоящия регламент.

Доколкото не е установено в настоящия регламент, разпоредбите относно отговорностите на държавите членки и на Агенцията, въвеждането, обработката, актуализирането и съвместимостта на сигнали, условията за достъп и съхранение на сигналите, обработването на данни, защитата на личните данни, отговорността и наблюдението и статистиката, предвидени в член 3 и членове 6 — 19, член 20, параграфи 3 и 4, както и в членове 21, 22, 28, 29, параграф 4 и членове 33 — 54 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки], се прилагат за данните, въведени и обработвани в ШИС в съответствие с настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Използването на Шенгенската информационна система за обмен на информация относно решенията за връщане е още една малка, но важна стъпка в поредица от мерки на равнището на Съюза с цел подобряване ефективността на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Подобряването на ефективността на политиката на връщане на Съюза е от решаващо значение, за да се запази доверието на гражданите в политиката на Съюза в областта на миграцията и убежището.

Докладчикът би желал да подчертае, че политиката на връщане на Съюза в момента далеч не е ефективна. През 2015 г. броят на незаконните мигранти, на които е било разпоредено да напуснат Европейския съюз възлиза на 533 395, а общият процент на връщане е бил около 42%. Освен това, ако не се брои връщането в Западните Балкани, процентът на връщанията на Европейския съюз спада допълнително до 27%.

С настоящото предложение ще бъде създадена за първи път система на равнището на Съюза за обмен на информация между държавите членки относно решенията за връщане и следователно ще се даде възможност за наблюдение дали гражданите на трети държави, подлежащи на тези решения, са напуснали територията на държавите членки и за прилагане на решенията за връщане в рамките на целия ЕС, като по този начин следва да се повиши ефективността на политиките на връщане на Съюза.

Докладчикът е на мнение, че за настоящото предложение на Комисията относно използването на Шенгенската информационна система за връщане, държавите членки следва да използват съобщителната инфраструктура, която вече е налице и функционира добре за обмена на допълнителна информация. Поради това бюрата SIRENE следва да бъдат органът, който отговаря за ефикасен и бърз обмен на допълнителна информация във връзка със сигнали за връщане между държавите членки.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (26.7.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

(COM(2016)0881 – C8‑0532/2016 – 2016/0407(COD))

Докладчик по становище: Хилде Вотманс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, при пълно зачитане на основните права и по-специално на принципа на забрана за връщане и в съответствие с Директива № 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, е съществена част от всеобхватните усилия за справяне с незаконната миграция и увеличаване на дела на върнатите незаконни мигранти.

(1)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, при пълно зачитане на основните права и принципа на забрана за връщане, кодифициран от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) и Женевската конвенция от 1951 г., и в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, е съществена част от всеобхватните усилия за справяне с незаконната миграция и за управление на миграцията в тясно сътрудничество с трети държави на произход или на транзитно преминаване.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за ефективното и пропорционално връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

(3)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за ефективното и пропорционално връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като същевременно напълно спазват основните права, и по-специално принципа на забрана за връщане и защитата на човешките права на мигрантите, в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Сигналите за връщане следва да бъдат заличени веднага щом държавата членка или компетентният орган, който е издал решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, бъде информиран, че връщането се е състояло. Ако към решение за връщане има забрана за влизане, забраната следва да бъде въведена в ШИС в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки]. В тези случаи държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска Шенгенското пространство, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време.

(12)  Сигналите за връщане следва да бъдат заличени веднага щом държавата членка или компетентният орган, който е издал решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, бъде информиран, че връщането се е състояло. Ако към решение за връщане има забрана за влизане, забраната следва да бъде въведена в ШИС в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [гранични проверки]. В тези случаи държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска външните граници на държава членка, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време.

Обосновка

Терминът „Шенгенско пространство“ не съответства на термина, използван в член 6: „Когато гражданин на трета държава, който е обект на сигнал за връщане, излиза през външните граници на подаващата сигнала държава членка, потвърждението на връщането се съобщава на компетентния орган в съответствие с националното законодателство.“

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Данните, обработени в ШИС или предадени чрез обмена на допълнителна информация, може да предоставят на изпълняващата решението държава членка информация, която е полезна за бързо установяване на самоличността и повторно издаване на документи на незаконно пребиваващи граждани на трети държави с оглед на тяхното връщане в трета държава. В отделни случаи следва да бъде възможно за тази цел да се обменят такива данни и информация с трета държава. Обменът на лични данни следва да бъде предмет на ясни условия, следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и да се осъществява със съгласието на държавата членка, която е подала сигнала.

(16)  Данните, обработени в ШИС или предадени чрез обмена на допълнителна информация, може да предоставят на изпълняващата решението държава членка информация, която е полезна за бързо установяване на самоличността и повторно издаване на документи на незаконно пребиваващи граждани на трети държави с оглед на тяхното връщане в трета държава. В отделни случаи следва да бъде възможно за тази цел да се обменят такива данни и информация с трета държава. Това обаче следва да се извършва само след вземане на окончателно решение за връщането. Обменът на лични данни следва да бъде предмет на ясни условия, следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално член 6, параграф 1, буква е), член 8, член 12, параграф 1 и член 40, параграф 2, буква ж) в случаи, свързани с деца, и да се осъществява със съгласието на държавата членка, която е подала сигнала.

Обосновка

Не следва да се предават лични данни на трета държава, преди да влезе в сила решението за връщане, прието съгласно Директива 2008/115/ЕО, и следователно личните данни не следва да се предават, преди да са изчерпани възможни средства за правна защита, да са приключили процедури по обжалване или да бъде обявено за недопустимо свързано искане на заявителя.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16а)  В случаи, свързани с деца, висшите интереси на детето следва да бъдат първостепенно съображение при прилагането на настоящия регламент. Когато данни, отнасящи се до дете, са въведени в ШИС, те следва да се използват единствено за цели, свързани с предотвратяването, разкриването и разследването на случаи на изчезнали деца, и за защитата на висшите интереси на детето в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16б)  Всички мерки, предприети във връзка с ШИС, следва да спазват Хартата. Държавите членки следва да прилагат насоките, които ще бъдат разработени и наблюдавани съвместно от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Агенцията на Европейския съюз за основните права, с цел единна практика по отношение на снемането на дактилоскопични отпечатъци и заснемането на портретни снимки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави въз основа на контролния списък, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за основните права. Във всеки един момент от процедурата по снемане на дактилоскопични отпечатъци и при заснемането на портретна снимка държавите членки следва да зачитат достойнството и физическата неприкосновеност на ненавършилите пълнолетие. Държавите членки не следва да използват принудително снемане на дактилоскопични отпечатъци на ненавършили пълнолетие.

Обосновка

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето децата следва да бъдат третирани хуманно и с уважение, по начин, който взема предвид свързаните с възрастта им потребности. Поради това следва да се отдели специално внимание на специфичното положение на ненавършилите пълнолетие лица. Висшите интереси на детето са винаги съображение от първостепенно значение.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Националните органи, отговарящи за връщането, може да се различават значително между държавите членки, както и в рамките на дадена държава членка, в зависимост от причините за незаконен престой. Съдебните органи също могат да издават решения за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, например в резултат на жалби срещу отказ за издаване на разрешение или за получаване на право на престой, или като наказателна санкция. Всички национални органи, отговарящи за издаването и изпълнението на решения за връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО, следва да имат право на достъп до ШИС с цел въвеждане, актуализиране, заличаване и търсене на сигнали за връщане.

(17)  Националните органи, отговарящи за връщането, може да се различават значително между държавите членки, както и в рамките на дадена държава членка, в зависимост от причините за незаконен престой. Освен това са налице различни национални списъци на „сигурни трети държави“. Съдебните органи също могат да издават решения за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, например в резултат на жалби срещу отказ за издаване на разрешение или за получаване на право на престой, или като наказателна санкция. Всички национални органи, отговарящи за издаването и изпълнението на решения за връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО, следва да имат право на достъп до ШИС с цел въвеждане, актуализиране, заличаване и търсене на сигнали за връщане.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  Никое изменение на настоящия регламент или нова разпоредба в него не следва да създават ненужни пречки за държавите членки, които ще се присъединят към Шенгенското пространство или са в процес на присъединяване към него.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Данните на граждани на трети държави, по отношение на които е издадено решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, се въвеждат в ШИС с цел да се проверява дали това задължение за връщане е било спазено и да се спомогне за изпълнението на решението. В ШИС се въвежда незабавно сигнал, когато решението за връщане е издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

1.  Данните на граждани на трети държави, по отношение на които е издадено решение за връщане в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО, се въвеждат в ШИС веднага след като решението влезе в сила съгласно националното законодателство на съответната държава с цел да се проверява дали това задължение за връщане е било спазено и да се спомогне за изпълнението на решението. В ШИС се въвежда незабавно сигнал, когато решението за връщане е издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  категория на документа за самоличност на лицето;

п)  категория на настоящите или предишните документи за самоличност на лицето или други документи, които лицето е използвало досега под свои псевдоними;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква с

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с)  номер(а) на документа за самоличност на лицето;

с)  номер(а) на настоящите и/или предишните документи за самоличност на лицето;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат членове 6 и 8, сигналите за връщане се заличават, когато решението, на което се основава сигнала, е оттеглено или отменено от компетентния орган. Сигналите за връщане също се заличават, когато съответният гражданин на трета държава може да докаже, че е напуснал територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

1.  Без да се засягат членове 6 и 8, сигналите за връщане се заличават незабавно, когато решението, на което се основава сигналът, е оттеглено или отменено от компетентния орган. Сигналите за връщане също се заличават, когато съответният гражданин на трета държава може да докаже, че е напуснал територията на държавите членки в съответствие с решение за връщане, издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните, обработвани в ШИС, и свързаната допълнителна информация съгласно настоящия регламент могат да бъдат предадени или предоставени на трета държава в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) № 2016/679 с разрешението на подаващата сигнала държава членка само за целите на установяването на самоличността и издаването на документ за самоличност или за пътуване на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава предвид връщането му.

Данните, обработвани в ШИС, и свързаната допълнителна информация съгласно настоящия регламент могат да бъдат предадени или предоставени на трета държава в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) № 2016/679 с разрешението на подаващата сигнала държава членка само за целите на установяването на самоличността и издаването на документ за самоличност или за пътуване на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава предвид връщането му. Това обаче се отнася само до отделни случаи и се извършва само след вземане на окончателно решение за връщането при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане. По-специално трябва да се потвърди, че въпросната държава осигурява достатъчна степен на защита, като се вземе предвид нейното спазване на принципите на правовата държава и правата на човека, съществуването и ефективното функциониране на независими надзорни органи и международните ангажименти на страната. Преди всяко предаване на информация на трета държава компетентните органи трябва да потвърдят, че животът и свободата на дадено подлежащо на връщане лице няма да бъдат изложени на заплаха поради неговата раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради неговите политически възгледи. Данните и свързаната с тях допълнителна информация не се предават, ако такова предаване би могло да изложи на опасност лицето, до което се отнасят.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Данните за която и да е подадена от подлежащото на връщане лице предишна молба за убежище или за статут на имигрант на подлежащото на връщане лице на територията на държава членка не се предават на трета държава за целите на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Използване на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

Позовавания

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.4.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Hilde Vautmans

15.5.2017

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

13

21

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Използване на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

Позовавания

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Not delivering opinions

       Дата на решението

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Дата на приемане

6.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

5

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Дата на внасяне

10.11.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност