Διαδικασία : 2016/0407(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0348/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0348/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0414

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 887kWORD 114k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jeroen Lenaers

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0881),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή ((C8-0532/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0348/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού, την οικογενειακή ζωή, την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και κατά πόσο ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι ευάλωτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο με σκοπό την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να σέβεται πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της επιστροφής και να αυξηθεί η προστιθεμένη αξία των καταχωρίσεων για επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν στο SIS καταχωρίσεις σχετικά με όλες τις αποφάσεις επιστροφής τις οποίες εκδίδουν για παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εισάγουν καταχώριση στο SIS όταν εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται ή στις οποίες αναφέρεται υποχρέωση επιστροφής στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, ιδιαίτερα σε βάρος υπηκόων τρίτων χώρων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ή συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους και στους οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στο εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και σε βάρος υπηκόων τρίτων χώρων οι οποίοι υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής κύρωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης.

(7)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της επιστροφής και να αυξηθεί η προστιθεμένη αξία των καταχωρίσεων για επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν στο SIS καταχωρίσεις σχετικά με τις αποφάσεις επιστροφής που έχουν εκδοθεί για παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εισάγουν καταχώριση στο SIS όταν εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται ή στις οποίες αναφέρεται υποχρέωση επιστροφής στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, ιδιαίτερα σε βάρος υπηκόων τρίτων χώρων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ή συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους και στους οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στο εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και σε βάρος υπηκόων τρίτων χώρων οι οποίοι υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής κύρωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να μην καταχωρίζουν δεδομένα σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο απόφασης επιστροφής, εάν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν τεθεί υπό κράτηση μέχρι την απομάκρυνση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες για την εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS για επιστροφή αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Στην καταχώριση θα πρέπει να επισημαίνεται αν έχει χορηγηθεί προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς και αν η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης, και αν η απόφαση έχει ανασταλεί ή αν η απομάκρυνση έχει αναβληθεί.

(8)  Με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες για την εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS για επιστροφή αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Στην καταχώριση θα πρέπει να επισημαίνεται αν έχει χορηγηθεί προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς και αν η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης, αν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης επιστροφής, αν εκκρεμεί προσφυγή κατά της απόφασης επιστροφής και αν η απόφαση έχει ανασταλεί ή αν η απομάκρυνση έχει αναβληθεί.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Τα κράτη θα πρέπει να καθιστούν στο SIS προσωρινώς μη διαθέσιμη την καταχώριση επιστροφής, σε περίπτωση αναστολής ή αναβολής της εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγία 2008/115/ΕΚ ή σε περίπτωση που κατά απόφασης επιστροφής έχει ασκηθεί προσφυγή που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή εκτέλεσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να εισάγονται στο SIS σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Στις καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, για την παροχή στις αρμόδιες αρχές της δυνατότητας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις χωρίς να χάνουν χρόνο, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά περίπτωση, της προστασίας των αρχών από πρόσωπα τα οποία οπλοφορούν, είναι βίαια, έχουν αποδράσει ή εμπλέκονται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας26. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, στην καταχώριση θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας καθώς και αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

(9)  Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να εισάγονται στο SIS σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Στις καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, για την παροχή στις αρμόδιες αρχές της δυνατότητας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις χωρίς να χάνουν χρόνο, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά περίπτωση, της προστασίας των αρχών από πρόσωπα τα οποία οπλοφορούν, είναι βίαια, έχουν αποδράσει ή εμπλέκονται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, στην καταχώριση θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στο προσωπικό έγγραφο ταυτότητας καθώς και αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

__________________

__________________

26 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

26 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει αρχή αρμόδια για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις για επιστροφή προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

(10)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει εθνική αρχή που να λειτουργεί πλήρως 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και να είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο απόφασης επιστροφής προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν ως εθνική αρχή την αντίστοιχη υπηρεσία Sirene.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες με τις οποίες θα παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση επιστροφής και να επιβεβαιώνουν στο κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση για επιστροφή την αναχώρηση του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλουν στην εξασφάλιση περισσότερο ολοκληρωμένης παρακολούθησης της συμμόρφωσης με αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

(11)  Θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες με τις οποίες θα παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση επιστροφής και να επιβεβαιώνουν την αναχώρηση του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας ή τη χορήγηση σε αυτόν άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση για επιστροφή. Οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλουν στην εξασφάλιση περισσότερο ολοκληρωμένης παρακολούθησης της συμμόρφωσης με αποφάσεις επιστροφής και το ποσοστό επιτυχών προσφυγών κατά αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει να διαγράφονται αμέσως μόλις το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή πραγματοποιήθηκε. Όταν απόφαση επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης για απαγόρευση εισόδου στο SIS.

(12)  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει να διαγράφονται αυτόματα μόλις λήξει η καταχώριση, σύμφωνα με τη διαδικασία επανεξέτασης. Θα πρέπει επίσης να διαγράφονται αμέσως μόλις το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή πραγματοποιήθηκε, ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβατότητας των καταχωρίσεων. Όταν απόφαση επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης για απαγόρευση εισόδου στο SIS.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Εάν μια απόφαση επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, ακόμη κι αν δεν έχει εισαχθεί στο SIS καταχώριση επιστροφής, το καταχωρίζον κράτος μέλος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η καταχώριση στο SIS να καταστεί διαθέσιμη όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμό με τον οποίο θα ενημερώνονται τα κράτη μέλη σχετικά με τη μη συμμόρφωση υπηκόων τρίτων χωρών με υποχρέωση επιστροφής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης. Ο μηχανισμός αναμένεται να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με υποχρέωση επιστροφής.

(13)  Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμό με τον οποίο θα ενημερώνονται τα κράτη μέλη σχετικά με τη μη συμμόρφωση υπηκόων τρίτων χωρών με υποχρέωση επιστροφής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης. Ο μηχανισμός αναμένεται να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με υποχρέωση επιστροφής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι καταχωρίσεις θα πρέπει να διατηρούνται στο SIS μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], η περίοδος επανεξέτασης καταχωρίσεων σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών είναι πέντε έτη.

(15)  Οι καταχωρίσεις θα πρέπει να διατηρούνται στο SIS μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], η περίοδος επανεξέτασης καταχωρίσεων σχετικά με την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών είναι τρία έτη.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις […],

(28)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 3 Μαΐου 2017,

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Καμία τροπολογία ή προσθήκη νέων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να δημιουργεί περιττά προσκόμματα για τα κράτη μέλη που πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  «απομάκρυνση»: η απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ εισάγονται στο SIS για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την υποχρέωση επιστροφής και της παροχής στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ εισάγονται αμέσως στο SIS για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την υποχρέωση επιστροφής και της παροχής στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και σύμφωνα με τις περί συμβατότητας των καταχωρίσεων διατάξεις του άρθρου 23α του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι].

 

Τα κράτη μπορούν να επιλέξουν να μην εισάγουν δεδομένα για υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/115/ΕΚ, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται υπό κράτηση μέχρι την απομάκρυνση.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ καταγράφεται αμέσως στην καταχώριση.

2.  Η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ καταγράφεται αμέσως στην καταχώριση. Εάν η προθεσμία αυτή παραταθεί, η καταχώριση ενημερώνεται αναλόγως αμέσως.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αναστολή και η αναβολή εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ καταγράφεται αμέσως στην καταχώριση.

3.  Το καταχωρίζον κράτος μέλος καθιστά μια καταχώριση στο SIS για απόφαση επιστροφής μη διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις

 

α)   εάν η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής έχει αναβληθεί ή ανασταλεί· ή

 

β)  εάν κατά απόφασης επιστροφής έχει ασκηθεί προσφυγή που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή εκτέλεσης.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταχώριση δεν είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες. Είναι διαθέσιμη μόνο για τις υπηρεσίες SIRENE, μέχρις ότου η απόφαση επιστροφής γίνει δεκτή ή ακυρωθεί. Εάν η απόφαση επιστροφής ακυρωθεί, η καταχώριση απαλείφεται αμέσως.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά·

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  φύλο·

η)  το κοινωνικό φύλο·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ι)  ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα)  δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

κα)  τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων,

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κδ α)  τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), στ) έως θ), ιστ) έως θ) και ιβ) οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτότητας που φέρει το πρόσωπο.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 1 – παράγραφος κδ β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κδ β)  κατά πόσον η απόφαση επιστροφής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ μπορεί να προσβληθεί·

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κδ γ)  κατά πόσον εκκρεμεί προσφυγή κατά της απόφασης επιστροφής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση χωρίς τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), ζ), ια), ιγ), ιδ) και κγ). Εάν υφίστανται, εισάγονται επίσης και όλα τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται ανωτέρω.

Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση χωρίς τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), ζ), ια), ιγ), ιδ), κγ) και τουλάχιστον είτε κ) είτε κα). Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης υψηλής ακρίβειας, θα πρέπει πάντα να προτιμάται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις φωτογραφίες και τις εικόνες προσώπου. Εάν υφίστανται, εισάγονται επίσης και όλα τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται ανωτέρω.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή η οποία είναι αρμόδια για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε επιστροφή σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι].

Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική αρχή που λειτουργεί πλήρως 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή και διαθεσιμότητα όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο απόφασης επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ως εθνική αρχή την αντίστοιχη υπηρεσία Sirene.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν σε μηνιαία βάση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 («ο Οργανισμός»), στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων επιστροφών, το αν η επιστροφή πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο οικειοθελούς ή αναγκαστικής συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής, καθώς και σχετικά με τις τρίτες χώρες προορισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν σε μηνιαία βάση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 («ο Οργανισμός»), στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων επιστροφών, το αν η επιστροφή πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο οικειοθελούς ή αναγκαστικής συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής, καθώς και σχετικά με τις τρίτες χώρες προορισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο Οργανισμός συλλέγει τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία σε ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

__________________

__________________

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το CS-SIS ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις καταχωρίσεις για επιστροφή για τις οποίες η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έχει παρέλθει.

1.  Το CS-SIS ενημερώνει αυτόματα τα κράτη μέλη σχετικά με καταχωρίσεις για τις οποίες η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έχει λήξει και σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης δεν έχει παραταθεί ή έχει εκδοθεί άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή ταυτοποιείται από αρμόδια αρχή και εξακριβώνεται από την ίδια αρχή η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση επιστροφής, η αρχή αυτή διαβουλεύεται αμέσως με το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών προκειμένου να προσδιοριστούν χωρίς καθυστέρηση οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

2.  Με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή ταυτοποιείται από αρμόδια αρχή και εξακριβώνεται από την ίδια αρχή η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση επιστροφής, η αρχή αυτή διαβουλεύεται αμέσως με το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών προκειμένου να προσδιοριστούν οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. Το καταχωρίζον κράτος μέλος υποχρεούται να κοινοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την προτιμώμενη δράση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος διαβουλεύεται πρώτα, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, με το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση. Το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση απαντά εντός επτά ημερών. Εάν το κράτος μέλος το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια αυτή, η καταχώριση για επιστροφή διαγράφεται.

1.  Προτού ένα κράτος μέλος αποφασίσει επίσημα τη χορήγηση άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος διαβουλεύεται πρώτα, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, με το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση. Το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση διαβιβάζει μια απάντηση εντός επτά ημερών. Την τελική απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας φέρει το κράτος μέλος που κίνησε τη διαβούλευση. Εάν χορηγηθεί άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής, η καταχώριση για επιστροφή διαγράφεται αμέσως.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής καταχώρισης για επιστροφή σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής και που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια προκειμένου να δοθεί στο εν λόγω κράτος μέλος η δυνατότητα να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την ανάκληση της άδειας αυτής. Το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια διαβιβάζει οριστική απάντηση εντός επτά ημερών.

2.  Προτού ένα κράτος μέλος αποφασίσει την εισαγωγή καταχώρισης για επιστροφή σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής και που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια προκειμένου να δοθεί στο εν λόγω κράτος μέλος η δυνατότητα να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την ανάκληση της άδειας αυτής. Το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια διαβιβάζει οριστική απάντηση εντός επτά ημερών. Εάν το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια αποφασίσει να τη διατηρήσει, η καταχώριση για επιστροφή δεν εισάγεται.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή ταυτοποιείται κατά την είσοδο μέσω των εξωτερικών συνόρων, το κράτος μέλος που ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας ενημερώνει αμέσως, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, το καταχωρίζον κράτος μέλος προκειμένου να διαγραφεί η καταχώριση.

4.  Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή ταυτοποιείται κατά την είσοδο μέσω των εξωτερικών συνόρων, το κράτος μέλος που ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος το ταχύτερο και οπωσδήποτε εντός 12 ωρών, μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών, προκειμένου να διαγραφεί η καταχώριση.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται όταν η απόφαση στην οποία βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται μόλις η απόφαση στην οποία βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποδείξει ή μπορεί να αποδείξει αργότερα ότι έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται αυτόματα μόλις λήξουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι] που αφορά την περίοδο επανεξέτασης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις περί συμβατότητας των καταχωρίσεων διατάξεις του άρθρου 23α του κανονισμού 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι].

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή που εισάγονται σχετικά με πρόσωπα τα οποία έχουν πολιτογραφηθεί από ένα κράτος μέλος ή από ένα κράτος του οποίου οι υπήκοοι απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, διαγράφονται μόλις το καταχωρίζον κράτος μέλος αντιληφθεί, ή ενημερωθεί δυνάμει του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ότι το πρόσωπο αυτό έχει πολιτογραφηθεί στο εν λόγω κράτος.

2.  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή που εισάγονται σχετικά με πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει άδεια διαμονής ή άδεια που παρέχει δικαίωμα διαμονής ή έχουν πολιτογραφηθεί από ένα κράτος μέλος ή από ένα κράτος του οποίου οι υπήκοοι απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, διαγράφονται μόλις το καταχωρίζον κράτος μέλος αντιληφθεί, ή ενημερωθεί δυνάμει του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ότι το πρόσωπο αυτό έχει αποκτήσει την άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής ή έχει πολιτογραφηθεί στο εν λόγω κράτος.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου για παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει της επιστροφής.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο όταν πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α)   τα δεδομένα διαβιβάζονται ή διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό της ταυτοποίησης και της έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου για παρατύπως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει της επιστροφής·

 

α α)  η τρίτη χώρα συμφωνεί ρητά να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν, να τηρεί ό,τι είναι νόμιμο και αναγκαίο τους σκοπούς που ορίζονται στο στοιχείο α), καθώς και να διαγράψει τα δεδομένα αυτά, όταν δεν δικαιολογείται πλέον η διατήρησή τους· και

 

β)   ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει ενημερωθεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα και οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στις αρχές μιας τρίτης χώρας.

 

Καμία πληροφορία σχετικά με το γεγονός ότι έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας σε κράτος μέλος δεν γνωστοποιείται στους φερόμενους ως διώκτες ή υπεύθυνους της πρόκλησης σοβαρής βλάβης, σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή όταν η εν λόγω χώρα είναι ταυτόχρονα και χώρα καταγωγής του αιτούντος..

 

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν διατίθενται σε τρίτη χώρα, εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει προσωρινά καταστεί μη διαθέσιμη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10 α

 

Μη επαναπροώθηση, μείζονα συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή ζωή και κατάσταση της υγείας

 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αρχής της μη επαναπροώθησης και συνεκτιμούν πάντα το μείζον συμφέρον του παιδιού, την οικογενειακή ζωή και την κατάσταση της υγείας ή την ευάλωτη θέση των ενδιαφερόμενων ατόμων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση, όσον αφορά τόσο το σύνολο όσο και τον αριθμό ανά κράτος μέλος των καταχωρίσεων για επιστροφή που εισάγονται στο SIS, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος (x) του παρόντος κανονισμού, τις ενημερώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και τον αριθμό των καταχωρίσεων για επιστροφή που έχουν διαγραφεί λόγω συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής. Ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση, όσον αφορά τόσο το σύνολο όσο και τον αριθμό ανά κράτος μέλος των καταχωρίσεων για επιστροφή που εισάγονται στο SIS, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι (χ) (χβ) και (χγ) του παρόντος κανονισμού, τις ενημερώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και τον αριθμό των καταχωρίσεων για επιστροφή που έχουν διαγραφεί λόγω συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής. Ο Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία και ετήσια βάση σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όλες οι στατιστικές συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό σε ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον βαθμό που δεν θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και του Οργανισμού, την εισαγωγή και επεξεργασία των καταχωρίσεων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης και διατήρησης των καταχωρίσεων, την επεξεργασία των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη και παρακολούθηση, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 19, στο άρθρο 20 παράγραφοι 3-4, καθώς και στο άρθρο 21, στο άρθρο 22, στο άρθρο 28, στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και στα άρθρα 33 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], εφαρμόζονται στα δεδομένα που εισάγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Στον βαθμό που δεν θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και του Οργανισμού, την εισαγωγή, επεξεργασία, ενημέρωση και συμβατότητα των καταχωρίσεων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης και διατήρησης των καταχωρίσεων, την επεξεργασία των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη και παρακολούθηση, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3, στα άρθρα 6 έως 19, στο άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4, καθώς και στα άρθρα 21, 22, 23α, 28, 29 παράγραφος 4 και στα άρθρα 33 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], εφαρμόζονται στα δεδομένα που εισάγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις επιστροφής είναι άλλο ένα μικρό αλλά καθοριστικό βήμα σε μια σειρά μέτρων της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής πολιτικής των επιστροφών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης προς την ενωσιακή πολιτική σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.

Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι η ενωσιακή πολιτική των επιστροφών, είναι προς το παρόν κάθε άλλο παρά αποτελεσματική. Το 2015, οι παράτυποι μετανάστες που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 533.395, ενώ το συνολικό ποσοστό επιστροφών ήταν περίπου 42 %. Όμως, εάν αφαιρεθούν οι επιστροφές προς τα Δυτικά Βαλκάνια, το ποσοστό επιστροφής για την ΕΕ μειώνεται πλέον στο 27 %.

Η παρούσα πρόταση θα θεσπίσει για πρώτη φορά ένα πανενωσιακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με αποφάσεις επιστροφής και, ως εκ τούτου, θα επιτρέψει να παρακολουθούμε κατά πόσο οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αυτών των αποφάσεων εξήλθαν όντως από το έδαφος των κρατών μελών και κατά πόσο εφαρμόζονται οι πανενωσιακής κλίμακας αποφάσεις επιστροφής, κάτι που θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις πολιτικές των επιστροφών.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι και για την παρούσα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών να χρησιμοποιούν τις υποδομές που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν ικανοποιητικά. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της SIRENE θα πρέπει να είναι η αρμόδια αρχή για την μεταξύ κρατών μελών αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με καταχωρίσεις που αφορούν επιστροφές.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (26.7.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Hilde Vautmans

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα της αρχής της μη επαναπροώθησης, καθώς και σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αποτελεί βασικό σκέλος των ολοκληρωμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και για την αύξηση του ποσοστού επιστροφής παράτυπων μεταναστών.

(1)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αρχής της μη επαναπροώθησης όπως έχουν κωδικοποιηθεί στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής Χάρτης) και τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, καθώς και σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αποτελεί βασικό σκέλος των ολοκληρωμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες καταγωγής ή διέλευσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών κατά τρόπο αποτελεσματικό και αναλογικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

(3)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών κατά τρόπο αποτελεσματικό και αναλογικό, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως της αρχής της μη επαναπροώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει να διαγράφονται αμέσως μόλις το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή πραγματοποιήθηκε. Όταν απόφαση επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης για απαγόρευση εισόδου στο SIS.

(12)  Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει να διαγράφονται αμέσως μόλις το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή πραγματοποιήθηκε. Όταν απόφαση επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους και του χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης για απαγόρευση εισόδου στο SIS.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «Σένγκεν» δεν συνάδει με την φρασεολογία του άρθρου 6: «Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή εξέρχεται μέσω των εξωτερικών συνόρων του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, η επιβεβαίωση επιστροφής κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο».

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS ή διαβιβάζονται μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μπορούν να παρέχουν στο κράτος μέλος εκτέλεσης χρήσιμες πληροφορίες για την ταχεία ταυτοποίηση και εκ νέου έκδοση εγγράφων για παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών ενόψει της επιστροφής τους σε τρίτη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η ανταλλαγή των δεδομένων και πληροφοριών αυτών με τρίτη χώρα. Η ανταλλαγή τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση.

(16)  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS ή διαβιβάζονται μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μπορούν να παρέχουν στο κράτος μέλος εκτέλεσης χρήσιμες πληροφορίες για την ταχεία ταυτοποίηση και εκ νέου έκδοση εγγράφων για παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών ενόψει της επιστροφής τους σε τρίτη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η ανταλλαγή των δεδομένων και πληροφοριών αυτών με τρίτη χώρα. Εντούτοις, αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο αφού έχει ληφθεί οριστική απόφαση περί επιστροφής. Η ανταλλαγή τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και ιδίως τα άρθρα 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), 8, 12 παράγραφος 1 και 40 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) σε υποθέσεις που αφορούν παιδιά, και με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση.

Αιτιολόγηση

Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα πριν από τη λήψη της απόφασης σχετικά με την επιστροφή, η οποία εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 2008/115 (ΕΚ), έχει καταστεί οριστική και, συνεπώς, όχι πριν από την εξάντληση των ενδεχόμενων διαδικασιών προσφυγής ή πριν ένα σχετικό αίτημα από τον αιτούντα χαρακτηριστεί απαράδεκτο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16α)  Σε περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Όταν εισάγονται στο SΙS δεδομένα που αφορούν παιδί, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς σχετικούς με την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων αγνοούμενων παιδιών και για την εξυπηρέτηση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16β)  Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με το SIS πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται και να παρακολουθούνται από κοινού από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο κοινές πρακτικές όσον αφορά τα λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπων παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, με βάση τον κατάλογο σημείων προς έλεγχο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Ανά πάσα στιγμή, τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται την αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταναγκασμό επί των ανηλίκων για να τους αποσπάσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά και σεβασμό, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ηλικίας τους. Ως εκ τούτου, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ιδιαίτερη κατάσταση των ανηλίκων. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιστροφή μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και οι εν λόγω αρχές μπορεί επίσης να διαφέρουν στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ανάλογα με τους λόγους της παράνομης παραμονής. Αποφάσεις επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ μπορούν επίσης να εκδίδουν οι δικαστικές αρχές, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα προσφυγών κατά αποφάσεων απόρριψης αίτησης για άδεια ή δικαίωμα παραμονής, ή ως ποινική κύρωση. Όλες οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση και εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης στο SIS προκειμένου να εισάγουν, να επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να αναζητούν καταχωρίσεις για επιστροφή.

(17)  Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιστροφή μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και οι εν λόγω αρχές μπορεί επίσης να διαφέρουν στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ανάλογα με τους λόγους της παράνομης παραμονής. Επιπλέον, υφίστανται διαφορετικοί εθνικοί κατάλογοι «ασφαλών τρίτων χωρών». Αποφάσεις επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ μπορούν επίσης να εκδίδουν οι δικαστικές αρχές, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα προσφυγών κατά αποφάσεων απόρριψης αίτησης για άδεια ή δικαίωμα παραμονής, ή ως ποινική κύρωση. Όλες οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση και εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης στο SIS προκειμένου να εισάγουν, να επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να αναζητούν καταχωρίσεις για επιστροφή.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Καμία τροπολογία ή προσθήκη νέων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να δημιουργεί περιττά προσκόμματα για τα κράτη μέλη που πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ εισάγονται στο SIS για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την υποχρέωση επιστροφής και της παροχής στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1.  Δεδομένα σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ εισάγονται στο SIS αμέσως μόλις η απόφαση τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την υποχρέωση επιστροφής και της παροχής στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  κατηγορία του εγγράφου ταυτότητας του προσώπου·

ιστ)  κατηγορία των ισχυόντων ή παλαιότερων εγγράφων ταυτότητας του προσώπου, ή άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα και φέρουν το δικό του όνομα ή ψευδώνυμο·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  αριθμός(-οί) του εγγράφου ταυτότητας του προσώπου·

ιη)  αριθμός(-οί) των ισχυόντων ή παλαιότερων εγγράφων ταυτότητας του προσώπου·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται όταν η απόφαση στην οποία βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται αμέσως όταν η απόφαση στην οποία βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου για παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει της επιστροφής.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου για παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει της επιστροφής. Εντούτοις, αυτό αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις και πρέπει να συμβαίνει μόνο αφού έχει ληφθεί οριστική απόφαση περί επιστροφής, με πλήρης συμμόρφωση προς την αρχή της μη επαναπροώθησης. Ειδικότερα, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η εν λόγω χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό της προς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία ανεξάρτητων εποπτικών αρχών και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Πριν από οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών προς τρίτη χώρα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι δεν θα υπάρξει απειλή κατά της ζωής ή της ελευθερίας του επαναπατριζόμενου για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Τα δεδομένα και οι συναφείς πρόσθετες πληροφορίες δεν διαβιβάζονται εάν η διαβίβαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το πρόσωπο το οποίο αφορούν.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Δεδομένα σχετικά με πρότερη αίτηση ασύλου ή σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς που έχει χορηγηθεί σε επαναπατριζόμενο στο έδαφος κράτους μέλους δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.4.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Hilde Vautmans

15.5.2017

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

13

21

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

5

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Ημερομηνία κατάθεσης

10.11.2017


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου