Menettely : 2016/0407(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0348/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0348/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0414

MIETINTÖ     ***I
PDF 690kWORD 96k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa

(COM(2016)0881 – C8–0532/2016 – 2016/0407(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Jeroen Lenaers

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa

(COM(2016)0881 – C8–0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0881),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0532/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0348/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Pannessaan täytäntöön tätä asetusta jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon lapsen etu, perhesuhteet, asianomaisen kolmannen maan kansalaisen terveydentila sekä se, onko kolmannen maan kansalainen haavoittuvassa asemassa oleva henkilö. Kaikissa kolmannen maan kansalaisen palauttamista koskevissa toimissa olisi joka tapauksessa noudatettava kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja palauttamiskiellon periaatetta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Palauttamisten tehokkuuden varmistamiseksi ja palauttamista koskevien kuulutusten lisäarvon kasvattamiseksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä SIS-järjestelmään kuulutukset kaikista palauttamispäätöksistä, joita ne tekevät laittomasti oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista direktiivin 2008/115/EY mukaisia menettelyjä noudattaen. Sitä varten jäsenvaltioiden olisi tehtävä SIS-järjestelmään kuulutus myös silloin, kun kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tehdään päätöksiä, joilla asetetaan tai todetaan erityisesti sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin sovellettava paluuvelvollisuus, joita koskee maahantulokielto Schengenin rajasäännöstön mukaisesti tai jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat ottaneet kiinni tai pysäyttäneet heidän ylittäessään laittomasti jäsenvaltion ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa tai oikeutta oleskella tuossa jäsenvaltiossa, sekä kolmansien maiden kansalaisille, jotka on rikosoikeudellisena seuraamuksena tai rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai jotka ovat luovuttamismenettelyn kohteena.

(7)  Palauttamisten tehokkuuden varmistamiseksi ja palauttamista koskevien kuulutusten lisäarvon kasvattamiseksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä SIS-järjestelmään kuulutukset palauttamispäätöksistä, jotka on tehty laittomasti oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista direktiivin 2008/115/EY mukaisia menettelyjä noudattaen. Sitä varten jäsenvaltioiden olisi tehtävä SIS-järjestelmään kuulutus myös silloin, kun kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tehdään päätöksiä, joilla asetetaan tai todetaan erityisesti sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin sovellettava paluuvelvollisuus, joita koskee maahantulokielto Schengenin rajasäännöstön mukaisesti tai jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat ottaneet kiinni tai pysäyttäneet heidän ylittäessään laittomasti jäsenvaltion ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa tai oikeutta oleskella tuossa jäsenvaltiossa, sekä kolmansien maiden kansalaisille, jotka on rikosoikeudellisena seuraamuksena tai rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai jotka ovat luovuttamismenettelyn kohteena. Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioilla olisi hallinnollisen taakan vähentämiseksi oltava mahdollisuus olla antamatta tietoja kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös, kun kyseisiä kolmansien maiden kansalaisia pidetään säilössä maasta poistamiseen asti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset säännöt, joiden mukaisesti palauttamista koskevat kuulutukset tehdään SIS-järjestelmään heti, kun niihin liittyvät palauttamispäätökset on tehty direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen. Kuulutuksessa olisi ilmoitettava, onko kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle myönnetty aikaa vapaaehtoista poistumista varten, mukaan lukien onko tällaista aikaa pidennetty ottaen huomioon yksittäisen tapauksen olosuhteet, sekä onko päätöksen soveltaminen keskeytetty tai maastapoistamista lykätty.

(8)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset säännöt, joiden mukaisesti palauttamista koskevat kuulutukset tehdään SIS-järjestelmään heti, kun niihin liittyvät palauttamispäätökset on tehty direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen. Kuulutuksessa olisi ilmoitettava, onko kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle myönnetty aikaa vapaaehtoista poistumista varten, mukaan lukien onko tällaista aikaa pidennetty ottaen huomioon yksittäisen tapauksen olosuhteet, onko kolmannen maan kansalaisella oikeus hakea muutosta palauttamispäätökseen, onko palauttamispäätöstä koskeva muutoksenhaku vireillä sekä onko päätöksen soveltaminen keskeytetty tai maastapoistamista lykätty.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jäsenvaltioiden olisi poistettava tilapäisesti voimassa oleva, palauttamista koskeva kuulutus SIS-järjestelmästä, kun direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehdyn palauttamispäätöksen soveltaminen keskeytetään tai sen täytäntöönpanoa lykätään tai kun palauttamispäätökseen on haettu muutosta, joka voi johtaa sen soveltamisen keskeyttämiseen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  On tarpeen määritellä tietoluokat, jotka voidaan tallentaa SIS-järjestelmään kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen. Palauttamista koskevien kuulutusten olisi sisällettävä vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen, jotta rekisteröidyt voidaan tunnistaa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä viipymättä tietoon perustuvia päätöksiä ja jotta voidaan tarvittaessa varmistaa suojautuminen henkilöiltä, jotka ovat aseistautuneita tai vaarallisia tai jotka ovat karanneet tai osallistuvat terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS26 1, 2, 3 tai 4 artiklassa tarkoitettuun toimintaan. Lisäksi kuulutukseen olisi sisällytettävä myös viittaus henkilötodistukseen ja kyseisen asiakirjan jäljennös, jos sellainen on saatavilla, tunnistamisen helpottamiseksi ja saman henkilön käyttämien useiden henkilöllisyyksien havaitsemiseksi.

(9)  On tarpeen määritellä tietoluokat, jotka voidaan tallentaa SIS-järjestelmään kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen. Palauttamista koskevien kuulutusten olisi sisällettävä vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen, jotta rekisteröidyt voidaan tunnistaa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä viipymättä tietoon perustuvia päätöksiä ja jotta voidaan tarvittaessa varmistaa suojautuminen henkilöiltä, jotka ovat aseistautuneita tai vaarallisia tai jotka ovat karanneet tai osallistuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/54126 tarkoitettuun toimintaan. Lisäksi kuulutukseen olisi sisällytettävä myös viittaus henkilötodistukseen ja kyseisen asiakirjan jäljennös, jos sellainen on saatavilla, tunnistamisen helpottamiseksi ja saman henkilön käyttämien useiden henkilöllisyyksien havaitsemiseksi.

__________________

__________________

26   Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

26   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä viranomainen, joka on vastuussa palauttamista koskeviin kuulutuksiin liittyvien lisätietojen vaihdosta, jotta voidaan varmistaa tehokas ja nopea yhteistyö jäsenvaltioiden välillä.

(10)  Kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä kansallinen viranomainen, joka on täysin toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa ja joka on vastuussa sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joista on tehty palauttamispäätös, koskevien lisätietojen vaihdosta, jotta voidaan varmistaa tehokas ja nopea yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä SIRENE-toimistonsa kansalliseksi viranomaiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Olisi otettava käyttöön menettelyt, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat varmistaa, että paluuvelvollisuutta on noudatettu, sekä vahvistaa palauttamista koskevan kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, että kyseinen kolmannen maan kansalainen on poistunut jäsenvaltioiden alueelta. Näiden tietojen avulla voidaan kattavammin seurata direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehtyjen palauttamispäätöksen noudattamista.

(11)  Olisi otettava käyttöön menettelyt, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat varmistaa, että paluuvelvollisuutta on noudatettu, sekä vahvistaa palauttamista koskevan kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, että kyseinen kolmannen maan kansalainen on poistunut jäsenvaltioiden alueelta tai hänelle on myönnetty oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa. Näiden tietojen avulla voidaan kattavammin seurata direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehtyjen palauttamispäätösten noudattamista ja palauttamispäätöksistä tehtyjen, hakijan hyväksi ratkaistujen muutoksenhakujen määrää.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Palauttamista koskevat kuulutukset olisi poistettava heti kun jäsenvaltiolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, joka teki palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on ilmoitettu paluun toteutuneen. Jos palauttamispäätöksen lisäksi on annettu maahantulokielto, myös kielto olisi tallennettava SIS-järjestelmään asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällöin jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maahantulokieltoa koskeva kuulutus aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä kolmannen maan kansalaisen poistuttua Schengen-alueelta.

(12)  Palauttamista koskevat kuulutukset olisi automaattisesti poistettava kuulutuksen voimassaolon päätyttyä tarkastelumenettelyn mukaisesti. Ne olisi myös poistettava heti kun jäsenvaltiolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, joka teki palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on ilmoitettu paluun toteutuneen tai kun se on tarpeen kuulutuksien yhteensopivuutta koskevien säännöksien nojalla. Jos palauttamispäätöksen lisäksi on annettu maahantulokielto, myös kielto olisi tallennettava SIS-järjestelmään asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällöin jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maahantulokieltoa koskeva kuulutus aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä kolmannen maan kansalaisen poistuttua Schengen-alueelta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Kun palauttamispäätöksen lisäksi on annettu maahantulokielto, vaikkei palauttamista koskevaa kuulutusta ole tallennettu SIS-järjestelmään, kuulutuksen tehneen jäsenvaltion olisi varmistettava, että kuulutus tulee voimaan SIS-järjestelmässä, kun asianomainen kolmannen maan kansalainen poistuu jäsenvaltioiden alueelta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  SIS-järjestelmässä olisi oltava mekanismi, jonka avulla jäsenvaltioille voidaan ilmoittaa, jos kolmansien maiden kansalaiset eivät ole vapaaehtoisesti noudattaneet velvollisuutta palata tietyn määräajan kuluessa. Mekanismin olisi autettava jäsenvaltioita noudattamaan direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka eivät ole noudattaneet paluuvelvollisuutta.

(13)  SIS-järjestelmässä olisi oltava mekanismi, jonka avulla jäsenvaltioille voidaan ilmoittaa, jos kolmansien maiden kansalaiset eivät ole vapaaehtoisesti noudattaneet velvollisuutta palata tietyn määräajan kuluessa. Mekanismin olisi autettava jäsenvaltioita noudattamaan direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa säädettyä velvollisuutta sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka eivät ole noudattaneet paluuvelvollisuutta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kuulutukset olisi säilytettävä SIS-järjestelmässä vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 34 artiklan mukaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia kuulutuksia olisi tarkasteltava uudelleen viiden vuoden kuluttua.

(15)  Kuulutukset olisi säilytettävä SIS-järjestelmässä vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 34 artiklan mukaan kolmansien maiden kansalaisten palauttamista koskevia kuulutuksia olisi tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden kuluttua.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat pakolaisten oikeusasemaa koskevaan, 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn Geneven yleissopimukseen, sellaisena kuin se on täydennettynä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon [...],

(28)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 3 päivänä toukokuuta 2017,

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Tämän asetuksen tarkistamisella tai uusilla säännöksillä ei saa luoda tarpeettomia esteitä niille jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan liittymässä tai liittyvät jatkossa Schengen-alueeseen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ’maastapoistamisella’ direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 5 kohdassa määriteltyä maastapoistamista;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tiedot sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, tallennetaan SIS-järjestelmään, jotta voidaan varmistaa, että paluuvelvollisuutta on noudatettu ja että voidaan tukea päätöksen täytäntöönpanoa. Kun tehdään palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on SIS-järjestelmään tehtävä viipymättä kuulutus.

1.  Tiedot sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, tallennetaan välittömästi SIS-järjestelmään, jotta voidaan varmistaa, että paluuvelvollisuutta on noudatettu ja että voidaan tukea päätöksen täytäntöönpanoa. Kun tehdään palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on SIS-järjestelmään tehtävä viipymättä kuulutus asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 23 artiklan a kohdassa tarkoitetusta kuulutuksien yhteensopivuudesta annettujen säännösten mukaisesti.

 

Jäsenvaltiot voivat päättää olla antamatta tietoja kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa, kun kyse on kolmansien maiden kansalaisista, joita pidetään säilössä maasta poistamiseen asti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kuulutukseen on välittömästi kirjattava ajanjakso, jonka kuluessa kolmansien maiden kansalaiset, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, voivat palata vapaaehtoisesti.

2.  Kuulutukseen on välittömästi kirjattava ajanjakso, jonka kuluessa kolmansien maiden kansalaiset, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, voivat palata vapaaehtoisesti. Jos tätä ajanjaksoa pidennetään, kuulutus on välittömästi saatettava ajan tasalle.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kuulutukseen on välittömästi kirjattava direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehdyn palauttamispäätöksen soveltamisen keskeyttäminen tai sen täytäntöönpanon lykkääminen.

3.  Päätöksen tehneen jäsenvaltion on poistettava palauttamispäätöstä koskeva kuulutus SIS-järjestelmästä seuraavissa tapauksissa:

 

(a)   kun palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty tai sen soveltaminen on keskeytetty; tai

 

(b)  kun palauttamispäätökseen on haettu muutosta, joka voi johtaa sen soveltamisen keskeyttämiseen.

 

Näissä tapauksissa kuulutus ei saa olla loppukäyttäjien saatavilla. Sen on oltava ainoastaan SIRENE-toimistojen saatavilla siihen asti kunnes palauttamispäätös on vahvistettu tai kumottu. Jos palauttamispäätös kumotaan, kuulutus on poistettava välittömästi.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  mahdolliset muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit;

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  sukupuoli;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  mahdollinen tieto siitä, että henkilö on aseistautunut, vaarallinen tai karannut tai osallistuu terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan;

(j)  mahdollinen tieto siitä, että henkilö on aseistautunut, vaarallinen tai karannut tai osallistuu direktiivin (EU) 2017/541 3–12 ja 14 artiklassa tarkoitettuun toimintaan;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(u)  sormenjälkitiedot;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – x a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(x a)  henkilön hallussa olevien muiden henkilöasiakirjojen sisältämät a–d, f–i, p–s ja v alakohdassa mainitut tiedot;

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – x b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(x b)  mahdollinen tieto siitä, voiko direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehtyihin palauttamispäätöksiin hakea muutosta;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – x c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(x c)  mahdollinen tieto siitä, onko direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehtyä palauttamispäätöstä koskeva muutoksenhaku vireillä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kuulutusta ei voi tehdä ilman a, g, k, m, n ja w alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Myös kaikki muut edellä luetellut tiedot on tallennettava, jos ne ovat saatavilla.

Kuulutusta ei voi tehdä ilman a, g, k, m, n ja w alakohdassa eikä ainakaan ilman t tai u alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Sormenjälkitietoja on aina suosittava valokuvien ja kasvokuvien sijaan, jotta tunnistaminen olisi tarkempaa. Myös kaikki muut edellä luetellut tiedot on tallennettava, jos ne ovat saatavilla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kukin jäsenvaltio nimeää viranomaisen, joka vastaa palautettavia kolmansien maiden kansalaisia koskevien lisätietojen vaihdosta asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti.

Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen viranomaisen, joka on täysin toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa, jotta varmistetaan kaikkien palautettavia kolmansien maiden kansalaisia koskevien lisätietojen vaihto ja saatavuus asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat nimetä SIRENE-toimistonsa kansalliseksi viranomaiseksi.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava kuukausittain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/201136 perustetulle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle, jäljempänä ’virasto’, tilastot, joissa esitetään vahvistettujen palautusten määrä, se, oliko kyse vapaaehtoisesta paluusta vai pakkotoimin tapahtuvasta palauttamisesta, sekä ne kolmannet maat, joihin henkilöt palasivat. Tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava kuukausittain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/201136 perustetulle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle, jäljempänä ’virasto’, tilastot, joissa esitetään vahvistettujen palautusten määrä, se, oliko kyse vapaaehtoisesta paluusta vai pakkotoimin tapahtuvasta palauttamisesta, sekä ne kolmannet maat, joihin henkilöt palasivat. Tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Viraston on laadittava kuukausitilastot vuosikertomukseen, joka julkaistaan 11 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

36   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

36   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CS-SIS-keskus ilmoittaa jäsenvaltioille, kun vapaaehtoista paluuta varten määrätty ajanjakso on umpeutunut niiden tekemien, palauttamista koskevien kuulutusten osalta.

1.  CS-SIS-keskus ilmoittaa automaattisesti jäsenvaltioille, kun vapaaehtoista paluuta varten määrätty ajanjakso on umpeutunut niiden tekemien, palauttamista koskevien kuulutusten osalta ja kun vapaaehtoista paluuta varten määrättyä ajanjaksoa ei ole pidennetty tai asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun toimivaltainen viranomainen tunnistaa kolmannen maan kansalaisen, josta on tehty palauttamista koskeva kuulutus, ja kun sama viranomainen on varmistanut, että paluuvelvollisuutta ei ole noudatettu, viranomaisen on välittömästi kuultava kuulutuksen tehnyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja, jotta voidaan mahdollisimman nopeasti sopia toimenpiteistä, jotka on toteutettava.

2.  Kun toimivaltainen viranomainen tunnistaa kolmannen maan kansalaisen, josta on tehty palauttamista koskeva kuulutus, ja kun sama viranomainen on varmistanut, että paluuvelvollisuutta ei ole noudatettu, viranomaisen on välittömästi kuultava kuulutuksen tehnyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja, jotta voidaan mahdollisimman nopeasti sopia toimenpiteistä, jotka on toteutettava, sanotun rajoittamatta 6 artiklaa. Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio on velvollinen ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti ensisijaisista menettelytavoista.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jäsenvaltio harkitsee oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen maan kansalaiselle, josta jokin toinen jäsenvaltio on tehnyt palauttamista koskevan kuulutuksen, sen on ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on annettava vastaus seitsemän päivän kuluessa. Jos oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämistä harkitseva jäsenvaltio päättää myöntää luvan, palauttamista koskeva kuulutus on poistettava.

1.  Ennen kuin jäsenvaltio virallisesti päättää myöntää oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan kolmannen maan kansalaiselle, josta jokin toinen jäsenvaltio on tehnyt palauttamista koskevan kuulutuksen, sen on ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa lisätietoja. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on annettava vastaus seitsemän päivän kuluessa. Lopullinen päätös oleskeluluvan tai muun oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle kuuluu kuulemisen suorittavalle jäsenvaltiolle. Jos oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa myönnetään, palauttamista koskeva kuulutus on poistettava välittömästi.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun jäsenvaltio harkitsee palauttamista koskevan kuulutuksen tekemistä sellaisesta kolmannen maan kansalaisesta, jolla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, sen on ilmoitettava asiasta luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle vaihtamalla sen kanssa lisätietoja, jotta kyseinen jäsenvaltio voi päättää, onko olemassa perusteltuja syitä peruuttaa lupa. Luvan myöntäneen jäsenvaltion on annettava lopullinen vastaus seitsemän päivän kuluessa.

2.  Ennen kuin jäsenvaltio päättää tehdä palauttamista koskevan kuulutuksen sellaisesta kolmannen maan kansalaisesta, jolla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, sen on ilmoitettava asiasta luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle vaihtamalla sen kanssa lisätietoja, jotta kyseinen jäsenvaltio voi päättää, onko olemassa perusteltuja syitä peruuttaa lupa. Luvan myöntäneen jäsenvaltion on annettava lopullinen vastaus seitsemän päivän kuluessa. Jos luvan myöntänyt jäsenvaltio päättää vahvistaa luvan, palauttamista koskevaa kuulutusta ei tehdä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun kolmannen maan kansalainen, josta on tehty palauttamista koskeva kuulutus, tunnistetaan tämän saapuessa jäsenvaltion alueelle ulkorajojen kautta, asianomaisen kolmannen maan kansalaisen tunnistaneen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle vaihtamalla sen kanssa lisätietoja, jotta kuulutus voidaan poistaa.

4.  Kun kolmannen maan kansalainen, josta on tehty palauttamista koskeva kuulutus, tunnistetaan tämän saapuessa jäsenvaltion alueelle ulkorajojen kautta, asianomaisen kolmannen maan kansalaisen tunnistaneen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 12 tunnin kuluessa vaihtamalla sen kanssa lisätietoja, jotta kuulutus voidaan poistaa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava silloin, kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut tai kumonnut päätöksen, johon kuulutus perustui, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 8 artiklan soveltamista. Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava myös siinä tapauksessa, että asianomainen kolmannen maan kansalainen voi osoittaa poistuneensa jäsenvaltioiden alueelta direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehdyn palauttamispäätöksen mukaisesti.

1.  Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava heti, kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut tai kumonnut päätöksen, johon kuulutus perustui, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 8 artiklan soveltamista. Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava myös siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalainen on osoittanut tai voi myöhemmin osoittaa poistuneensa jäsenvaltioiden alueelta direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehdyn palauttamispäätöksen mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava automaattisesti heti, kun kuulutuksen voimassaolo päättyy asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] tarkastusmenettelyn kestoa koskevan 34 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava tarpeen mukaan asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] kuulutuksien yhteensopivuutta koskevan 23 a artiklan säännöksien mukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sellaisesta henkilöstä tehdyt palauttamista koskevat kuulutukset, jolle on myönnetty jonkin jäsenvaltion kansalaisuus tai sellaisen valtion kansalaisuus, jonka kansalaiset voivat liikkua vapaasti unionin alueella, on poistettava heti, kun kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa tietää tai kun sille ilmoitetaan asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 39 artiklan mukaisesti, että asianomainen henkilö on saanut tällaisen kansalaisuuden.

2.  Sellaisesta henkilöstä tehdyt palauttamista koskevat kuulutukset, jolle on myönnetty oleskelulupa tai oleskeluun oikeuttava lupa jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion kansalaisuus tai sellaisen valtion kansalaisuus, jonka kansalaiset voivat liikkua vapaasti unionin alueella, on poistettava heti, kun kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa tietää tai kun sille ilmoitetaan asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 39 artiklan mukaisesti, että asianomainen henkilö on saanut tällaisen oleskeluluvan, oleskeluun oikeuttavan muun luvan tai kansalaisuuden.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

SIS-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja sekä niihin liittyviä tämän asetuksen mukaisia lisätietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai asettaa kolmannen maan saataville asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisesti ja kuulutuksen tehneen jäsenvaltion luvalla pelkästään laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseksi tai henkilö- tai matkustusasiakirjan myöntämiseksi kyseiselle henkilölle palauttamista varten.

SIS-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja sekä niihin liittyviä tämän asetuksen mukaisesti vaihdettuja lisätietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai asettaa kolmannen maan saataville asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisesti ja kuulutuksen tehneen jäsenvaltion luvalla pelkästään silloin, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 

(a)   tiedot siirretään tai asetetaan saataville pelkästään laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseksi tai henkilö- tai matkustusasiakirjan myöntämiseksi kyseiselle henkilölle palauttamista varten;

 

(a a)  kolmas maa sitoutuu nimenomaisesti käyttämään tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu, ja noudattamaan sitä, mikä on a alakohdassa säädettyjen tarkoitusten kannalta lainmukaista ja tarpeellista, ja poistamaan tiedot, kun niitä ei ole enää perusteltua säilyttää; ja

 

(b)   asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle on ilmoitettu, että hänen henkilötietonsa ja lisätietoja annetaan kolmannen maan viranomaiselle.

 

Mitään tietoja siitä, että kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty johonkin jäsenvaltioon, ei saa paljastaa sellaiselle osapuolelle, jonka epäillään vainoavan hakijaa tai aiheuttavan hänelle vakavaa haittaa, direktiivin 2013/32/EU 30 artiklan mukaisesti, tai jos kyseinen maa on myös hakijan lähtömaa.

 

SIS-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja sekä niihin liittyviä tämän asetuksen mukaisesti vaihdettuja lisätietoja ei aseteta kolmannen maan saataville, jos palauttamispäätös on poistettu saatavilta 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Palauttamiskielto, lapsen etu, perhesuhteet ja terveydentila

 

Jäsenvaltioiden on pantava tämä asetus täytäntöön kunnioittaen perusoikeuksia ja noudattaen palauttamiskiellon periaatetta kaikilta osin sekä ottaen aina huomioon lapsen edun, perhesuhteet, terveydentilan tai asianomaisten henkilöiden haavoittuvuuden.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tuottaa päivittäin, kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa esitetään SIS-järjestelmässä tehtyjen palauttamista koskevien kuulutusten, mukaan lukien tämän asetuksen 4 artiklan x alakohdassa tarkoitettujen tietojen, tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten sekä paluuvelvollisuuden noudattamisen takia poistettujen palauttamista koskevien kuulutusten kokonaismäärät ja jäsenvaltiokohtaiset määrät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 54 artiklan säännöksiä, jotka koskevat tilastoja. Virasto laatii kuukausittain ja vuosittain tilastot tiedoista, jotka jäsenvaltiot toimittavat tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja.

Virasto tuottaa päivittäin, kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa esitetään SIS-järjestelmässä tehtyjen palauttamista koskevien kuulutusten, mukaan lukien tämän asetuksen 4 artiklan x, x b ja x c alakohdassa tarkoitettujen tietojen, tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten sekä paluuvelvollisuuden noudattamisen takia poistettujen palauttamista koskevien kuulutusten kokonaismäärät ja jäsenvaltiokohtaiset määrät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 54 artiklan säännöksiä, jotka koskevat tilastoja. Virasto laatii kuukausittain ja vuosittain tilastot tiedoista, jotka jäsenvaltiot toimittavat tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Virasto sisällyttää kaikki tilastot vuosikertomukseen, joka julkaistaan. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja viraston velvollisuuksia, kuulutusten tekemistä ja käsittelyä, kuulutuksiin pääsyn ja niiden säilyttämisen ehtoja, tietojenkäsittelyä, tietosuojaa, vastuuvelvollisuutta sekä seurantaa ja tilastointia koskevia säännöksiä, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 6–19 artiklassa, 20 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 21, 22 ja 28 artiklassa, 29 artiklan 4 kohdassa sekä 33–54 artiklassa, sovelletaan SIS-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tallennettuihin ja siellä käsiteltäviin tietoihin, sikäli kuin edellä mainituista seikoista ei erikseen säädetä tässä asetuksessa.

Jäsenvaltioiden ja viraston velvollisuuksia, kuulutusten tekemistä ja käsittelyä, kuulutuksiin pääsyn ja niiden säilyttämisen, päivittämisen ja yhteensopivuuden ehtoja, tietojenkäsittelyä, tietosuojaa, vastuuvelvollisuutta sekä seurantaa ja tilastointia koskevia säännöksiä, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 3, 6–19 artiklassa, 20 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 21, 22, 23 artiklan a kohdassa ja 28 artiklassa, 29 artiklan 4 kohdassa sekä 33–54 artiklassa, sovelletaan SIS-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tallennettuihin ja siellä käsiteltäviin tietoihin, sikäli kuin edellä mainituista seikoista ei erikseen säädetä tässä asetuksessa.


PERUSTELUT

Schengen-järjestelmän käyttö palauttamispäätöksiä koskevien tietojen vaihdossa on jälleen uusi pieni mutta ratkaiseva askel sarjassa unionin toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten tehokasta palauttamista. Unionin palauttamispolitiikan tehostaminen on olennaisen tärkeää, jotta kansalaisten luottamus unionin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaan voidaan säilyttää.

Esittelijä haluaisi tähdentää, että tällä hetkellä unionin palauttamispolitiikka on kaikkea muuta kuin tehokasta. Vuonna 2015 EU:sta poistumaan määrättyjen laittomien siirtolaisten määrä oli 533 395, ja kokonaispalauttamisaste oli noin 42 prosenttia. Jos lisäksi palauttaminen Länsi-Balkanin alueelle jätetään ottamatta huomioon, Euroopan unionin palauttamisaste laskee niinkin alas kuin 27 prosenttiin.

Tässä ehdotuksessa esitetään ensimmäisen kerran unionin laajuista järjestelmää palauttamispäätöksiä koskevien tietojen jakamiselle jäsenvaltioiden kesken. Sen avulla voidaan seurata, poistuvatko kyseisen päätöksen saaneet kolmansien maiden kansalaiset jäsenvaltioiden alueelta, ja panna täytäntöön unionin laajuisia palauttamispäätöksiä, minkä pitäisi tehostaa unionin palauttamispolitiikkaa.

Esittelijä katsoo, että myös tämän Schengenin tietojärjestelmän käyttöä palauttamisessa koskevan komission ehdotuksen osalta jäsenvaltioiden pitäisi käyttää jo olemassa olevaa ja hyvin toimivaa infrastruktuuria lisätietojen vaihtamiseen. Siksi SIRENE-toimistojen pitäisi olla viranomainen, joka on vastuussa palauttamiskuulutuksia koskevien lisätietojen tehokkaasta ja ripeästä vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.7.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Valmistelija: Hilde Vautmans

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä jäsenvaltioihin tulon, jäsenvaltioissa oleskelun tai asumisen edellytyksiä, noudattaen kaikilta osin perusoikeuksia ja erityisesti palauttamiskiellon periaatetta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/115/EY on olennainen osa kattavia toimia, joilla pyritään puuttumaan laittomaan muuttoliikkeeseen ja lisäämään laittomien muuttajien palauttamisastetta.

(1)  Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä jäsenvaltioihin tulon, jäsenvaltioissa oleskelun tai asumisen edellytyksiä, noudattaen kaikilta osin perusoikeuksia ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja vuoden 1951 Geneven yleissopimuksessa kodifioitua palauttamiskiellon periaatetta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/115/EY on olennainen osa kattavia toimia, joilla pyritään puuttumaan laittomaan muuttoliikkeeseen ja hallitsemaan muuttoliikettä tiiviissä yhteistyössä lähtö- tai kauttakulkumaiden kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi tehokkaalla ja oikeasuhteisella tavalla sekä noudattaen direktiivin 2008/115/EY säännöksiä.

(3)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi tehokkaalla ja oikeasuhteisella tavalla kunnioittaen kaikilta osin perusoikeuksia, erityisesti palautuskiellon periaatetta ja muuttajien ihmisoikeuksien suojelua sekä noudattaen direktiivin 2008/115/EY säännöksiä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Palauttamista koskevat kuulutukset olisi poistettava heti kun jäsenvaltiolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, joka teki palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on ilmoitettu paluun toteutuneen. Jos palauttamispäätöksen lisäksi on annettu maahantulokielto, myös kielto olisi tallennettava SIS-järjestelmään asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällöin jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maahantulokieltoa koskeva kuulutus aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä kolmannen maan kansalaisen poistuttua Schengen-alueelta.

(12)  Palauttamista koskevat kuulutukset olisi poistettava heti kun jäsenvaltiolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, joka teki palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on ilmoitettu paluun toteutuneen. Jos palauttamispäätöksen lisäksi on annettu maahantulokielto, myös kielto olisi tallennettava SIS-järjestelmään asetuksen (EU) 2018/xxx [rajatarkastukset] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällöin jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maahantulokieltoa koskeva kuulutus aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä kolmannen maan kansalaisen poistuttua jäsenvaltion ulkorajojen kautta.

Perustelu

Termi Schengen-alue on ristiriidassa 6 artiklassa käytetyn termin kanssa: ”Kun kolmannen maan kansalainen, josta on tehty palauttamista koskeva kuulutus, poistuu kuulutuksen tehneen jäsenvaltion ulkorajojen kautta, paluuta koskeva vahvistus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  SIS-järjestelmässä käsitellyistä tai lisätietojen vaihdon kautta siirretyistä tiedoista voi olla päätöksen täytäntöönpanevalle jäsenvaltiolle hyötyä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten nopeassa tunnistamisessa tai uusien asiakirjojen hankkimisessa, jotta kyseiset henkilöt voivat palata takaisin kolmanteen maahan. Yksittäistapauksissa olisi oltava mahdollista jakaa tällaisia tietoja kolmannen maan kanssa tätä tarkoitusta varten. Henkilötietojen jakamiselle olisi asetettava selvät ehdot, jakamisessa olisi noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä, ja sille olisi saatava kuulutuksen tehneen jäsenvaltion suostumus.

(16)  SIS-järjestelmässä käsitellyistä tai lisätietojen vaihdon kautta siirretyistä tiedoista voi olla päätöksen täytäntöönpanevalle jäsenvaltiolle hyötyä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten nopeassa tunnistamisessa tai uusien asiakirjojen hankkimisessa, jotta kyseiset henkilöt voivat palata takaisin kolmanteen maahan. Yksittäistapauksissa olisi oltava mahdollista jakaa tällaisia tietoja kolmannen maan kanssa tätä tarkoitusta varten. Näin olisi kuitenkin toimittava vasta sen jälkeen, kun lopullinen palauttamispäätös on tehty. Henkilötietojen jakamiselle olisi asetettava selvät ehdot, jakamisessa olisi noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä, erityisesti 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa, 8 artiklan 12 kohdan 1 alakohtaa ja 40 artiklan 2 kohdan g alakohtaa lapsia koskevissa tapauksissa, ja sille olisi saatava kuulutuksen tehneen jäsenvaltion suostumus.

Perustelu

Mitään henkilötietoja ei saisi siirtää kolmanteen maahan ennen kuin direktiivin 2008/115(EY) mukaisesti tehty palauttamispäätös on lopullinen eikä siksi ennen kuin mahdolliset muutoksenhaku- tai valitusmenettelyt on saatettu päätökseen tai hakijan esittämä vastaava pyyntö on päätetty jättää käsittelemättä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(16 a)  Lapsia koskevissa tapauksissa lapsen etu olisi aina asetettava etusijalle tätä asetusta sovellettaessa. Kun SIS-järjestelmään syötetään lasta koskevia tietoja, niitä olisi käytettävä ainoastaan lasten katoamisen estämiseen, kadonneiden lasten löytämiseen ja kadonneita lapsia koskevien tapausten tutkimiseen sekä lapsen edun suojelemiseen lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(16 b)  Kaikkien SIS-järjestelmää koskevien toimenpiteiden olisi oltava perusoikeuskirjan mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston yhdessä laatimia ja valvomia suuntaviivoja yhteisistä käytännöistä, joita sovelletaan otettaessa laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkiä ja kasvokuvia ja jotka perustuvat Euroopan unionin perusoikeusviraston laatimaan tarkistuslistaan. Jäsenvaltioiden olisi sormenjälkien ja kasvokuvan ottamisen yhteydessä kunnioitettava aina alaikäisen ihmisarvoa ja fyysistä koskemattomuutta. Jäsenvaltiot eivät saisi käyttää pakkokeinoja alaikäisten sormenjälkien ottamisessa.

Perustelu

Lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti lapsia on kohdeltava inhimillisesti ja kunnioittavasti ja siten, että otetaan huomioon heidän ikäänsä liittyvät tarpeet. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisten erityistilanteeseen. Lapsen etu on aina asetettava etusijalle.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Palauttamisesta vastaavat kansalliset viranomaiset voivat vaihdella huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen ja myös jäsenvaltion sisällä riippuen laittoman oleskelun syistä. Oikeusviranomaiset saattavat myös tehdä palauttamispäätöksiä direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen esimerkiksi silloin kun palauttamisesta määrätään oleskeluun oikeuttavan luvan tai oikeuden epäämistä koskevan muutoksenhaun johdosta tai rikosoikeudellisena seuraamuksena. Kaikilla kansallisilla viranomaisilla, jotka tekevät ja panevat täytäntöön palauttamispäätöksiä direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, olisi oltava pääsy SIS-järjestelmään palauttamista koskevien kuulutusten tekemistä, päivittämistä, poistamista ja hakemista varten.

(17)  Palauttamisesta vastaavat kansalliset viranomaiset voivat vaihdella huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen ja myös jäsenvaltion sisällä riippuen laittoman oleskelun syistä. Lisäksi on olemassa erilaisia kansallisia luetteloita ”turvallisista kolmansista maista”. Oikeusviranomaiset saattavat myös tehdä palauttamispäätöksiä direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen esimerkiksi silloin kun palauttamisesta määrätään oleskeluun oikeuttavan luvan tai oikeuden epäämistä koskevan muutoksenhaun johdosta tai rikosoikeudellisena seuraamuksena. Kaikilla kansallisilla viranomaisilla, jotka tekevät ja panevat täytäntöön palauttamispäätöksiä direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, olisi oltava pääsy SIS-järjestelmään palauttamista koskevien kuulutusten tekemistä, päivittämistä, poistamista ja hakemista varten.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Tämän asetuksen tarkistamisella tai uusilla säännöksillä ei saa luoda tarpeettomia esteitä niille jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan liittymässä tai liittyvät jatkossa Schengen-alueeseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tiedot sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, tallennetaan SIS-järjestelmään, jotta voidaan varmistaa, että paluuvelvollisuutta on noudatettu ja että voidaan tukea päätöksen täytäntöönpanoa. Kun tehdään palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on SIS-järjestelmään tehtävä viipymättä kuulutus.

1.  Tiedot sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, tallennetaan SIS-järjestelmään välittömästi sen jälkeen, kun päätös on tullut voimaan asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että paluuvelvollisuutta on noudatettu ja että voidaan tukea päätöksen täytäntöönpanoa. Kun tehdään palauttamispäätös direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen, on SIS-järjestelmään tehtävä viipymättä kuulutus.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(p)  henkilötodistuksen luokka;

(p)  nykyisten tai vanhojen henkilötodistusten tai henkilön peitenimillä tähän mennessä käyttämien muiden asiakirjojen luokka;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(r)  henkilötodistuksen numero (numerot);

(r)  nykyisten tai vanhojen henkilötodistusten numero (numerot);

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava silloin, kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut tai kumonnut päätöksen, johon kuulutus perustui, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 8 artiklan soveltamista. Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava myös siinä tapauksessa, että asianomainen kolmannen maan kansalainen voi osoittaa poistuneensa jäsenvaltioiden alueelta direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehdyn palauttamispäätöksen mukaisesti.

1.  Palauttamista koskevat kuulutukset on välittömästi poistettava silloin, kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut tai kumonnut päätöksen, johon kuulutus perustui, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 8 artiklan soveltamista. Palauttamista koskevat kuulutukset on poistettava myös siinä tapauksessa, että asianomainen kolmannen maan kansalainen voi osoittaa poistuneensa jäsenvaltioiden alueelta direktiivin 2008/115/EY mukaisia säännöksiä noudattaen tehdyn palauttamispäätöksen mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

SIS-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja sekä niihin liittyviä tämän asetuksen mukaisia lisätietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai asettaa kolmannen maan saataville asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisesti ja kuulutuksen tehneen jäsenvaltion luvalla pelkästään laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseksi tai henkilö- tai matkustusasiakirjan myöntämiseksi kyseiselle henkilölle palauttamista varten.

SIS-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja sekä niihin liittyviä tämän asetuksen mukaisia lisätietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai asettaa kolmannen maan saataville asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisesti ja kuulutuksen tehneen jäsenvaltion luvalla pelkästään laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseksi tai henkilö- tai matkustusasiakirjan myöntämiseksi kyseiselle henkilölle palauttamista varten. Näin olisi kuitenkin toimittava vain yksittäisissä tapauksissa ja vasta sen jälkeen, kun lopullinen palauttamispäätös on tehty noudattaen kaikilta osin palautuskiellon periaatetta. Erityisesti on varmistettava, että kyseinen maa takaa riittävän suojelun tason ja otettava huomioon, noudattaako se oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioittaako se ihmisoikeuksia, onko olemassa tehokkaasti toimivia riippumattomia valvontaviranomaisia sekä maan kansainväliset sitoumukset. Ennen kuin siirretään tietoa kolmanteen maahan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, ettei palautettavan henkilön henki ja vapaus ole uhattuna hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisensa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi. Tietoja ja niihin liittyviä lisätietoja ei saa siirtää, jos tällainen siirto voisi saattaa vaaraan henkilön, jota ne koskevat.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Palautettavan henkilön jossakin jäsenvaltiossa tekemiin aikaisempiin turvapaikkahakemuksiin tai myönnettyyn maahanmuuttaja-asemaan liittyviä tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tätä asetusta sovellettaessa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palauttamisessa

Viiteasiakirjat

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.4.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hilde Vautmans

15.5.2017

Hyväksytty (pvä)

11.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

13

21

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Frank Engel

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten

Viiteasiakirjat

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Hyväksytty (pvä)

6.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

5

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö