Eljárás : 2016/0407(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0348/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0348/2017

Viták :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0414

JELENTÉS     ***I
PDF 811kWORD 97k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Jeroen Lenaers

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0881),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0532/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0348/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet végrehajtásakor a tagállamoknak megfelelően figyelembe kell venniük a gyermek mindenek felett álló érdekét, a családi életet, az érintett harmadik országbeli állampolgárok egészségi állapotát, valamint azt, hogy a harmadik országbeli állampolgár kiszolgáltatott személy-e. Mindenesetre a harmadik országbeli állampolgárok visszatérése érdekében tett bármilyen intézkedésnek maradéktalanul tiszteletben kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a visszaküldés tilalmának elvét.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A kiutasítás eredményességének biztosítása és a kitoloncolásra vonatkozó figyelmeztető jelzések hozzáadott értékének növelése érdekében a tagállamoknak figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott valamennyi kiutasítási határozat tekintetében. E célból a tagállamoknak akkor is figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be, ha a visszatérési kötelezettséget elrendelő vagy megállapító határozat kibocsátására az említett irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt körülmények között kerül sor, vagyis a határozat címzettje olyan harmadik országbeli állampolgár, akitől a Schengeni határellenőrzési kódexszel összhangban megtagadták a beutazást, vagy akit az illetékes hatóságok valamely tagállam külső határának szárazföldi, tengeri vagy légi úton történő szabálytalan átlépése kapcsán fogtak el vagy tartóztattak fel, és akik ezt követően nem kaptak engedélyt vagy jogot az adott tagállamban való tartózkodásra, illetve olyan harmadik országbeli állampolgár, akit a nemzeti jogszabályok szerint büntetőjogi szankcióként vagy büntetőjogi szankció következményeként utasítanak ki, vagy aki kiadatási eljárás alatt áll.

(7)  A kiutasítás eredményességének biztosítása és a kitoloncolásra vonatkozó figyelmeztető jelzések hozzáadott értékének növelése érdekében a tagállamoknak figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatok tekintetében. E célból a tagállamoknak akkor is figyelmeztető jelzést kell bevinniük a SIS-be, ha a visszatérési kötelezettséget elrendelő vagy megállapító határozat kibocsátására az említett irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt körülmények között kerül sor, vagyis a határozat címzettje olyan harmadik országbeli állampolgár, akitől a Schengeni határellenőrzési kódexszel összhangban megtagadták a beutazást, vagy akit az illetékes hatóságok valamely tagállam külső határának szárazföldi, tengeri vagy légi úton történő szabálytalan átlépése kapcsán fogtak el vagy tartóztattak fel, és aki ezt követően nem kapott engedélyt vagy jogot az adott tagállamban való tartózkodásra, illetve olyan harmadik országbeli állampolgár, akit a nemzeti jogszabályok szerint büntetőjogi szankcióként vagy büntetőjogi szankció következményeként utasítanak ki, vagy aki kiadatási eljárás alatt áll. E rendelet alkalmazásában az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ne vigyék be a kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatokat, ha ezeket a harmadik országbeli állampolgárokat kitoloncolásukig őrizetbe veszik.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A rendelet meghatározza a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések SIS-be történő, a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott, alapul szolgáló kiutasítási határozat kibocsátását követő haladéktalan bevitelére vonatkozó közös szabályokat. A figyelmeztető jelzésben fel kell tüntetni, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár számára megállapítottak-e az önkéntes távozásra vonatkozó határidőt – az adott eset sajátos körülményeit figyelembe véve a határidő esetleges meghosszabbítását is beleértve –, valamint hogy sor került-e a határozat felfüggesztésére vagy a kitoloncolás elhalasztására.

(8)  A rendelet meghatározza a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések SIS-be történő, a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott, alapul szolgáló kiutasítási határozat kibocsátását követő haladéktalan bevitelére vonatkozó közös szabályokat. A figyelmeztető jelzésben fel kell tüntetni, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár számára megállapítottak-e határidőt önkéntes távozásra, hogy az adott eset sajátos körülményeit figyelembe véve meghosszabbították-e ezt a határidőt, hogy a harmadik országbeli állampolgár jogosult-e fellebbezni a kiutasítási határozat ellen, hogy folyamatban van-e fellebbezés a kiutasítási határozat ellen, valamint, hogy sor került-e a határozat felfüggesztésére vagy a kitoloncolás elhalasztására.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A tagállamoknak a kiutasítással kapcsolatos meglévő figyelmeztető jelzést ideiglenesen hozzáférhetetlenné kell tenniük a SIS-ben a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat végrehajtásának felfüggesztése vagy elhalasztása esetén, vagy ha a kiutasítási határozat ellen olyan jogorvoslattal éltek, amely a határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez vezethet.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában meg kell állapítani a SIS-be bevihető adatkategóriákat. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések kizárólag az érintettek azonosításához szükséges adatokat tartalmazhatják, hogy az illetékes hatóságok megalapozottan és késedelem nélkül tudjanak döntést hozni, ugyanakkor adott esetben biztosított legyen a fegyvert viselő, erőszakot alkalmazó, szökésben lévő vagy a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., 2., 3. és 4. cikkében említett tevékenységek valamelyikében részt vevő személyek adatainak védelme26. Ezen túlmenően a többféle személyazonosságot használó személyek azonosításának megkönnyítése érdekében a figyelmeztető jelzésnek tartalmaznia kell a személyazonosító okmány számát és az okmány másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll.

(9)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában meg kell állapítani a SIS-be bevihető adatkategóriákat. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések kizárólag az érintettek azonosításához szükséges adatokat tartalmazhatják, hogy az illetékes hatóságok megalapozottan és késedelem nélkül tudjanak döntést hozni, ugyanakkor adott esetben biztosított legyen a fegyvert viselő, erőszakot alkalmazó, szökésben lévő vagy az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi rendeletben26 említett tevékenységek valamelyikében részt vevő személyek adatainak védelme. Ezen túlmenően a többféle személyazonosságot használó személyek azonosításának megkönnyítése érdekében a figyelmeztető jelzésnek tartalmaznia kell a személyazonosító okmány számát és az okmány másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll.

__________________

__________________

26A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Minden tagállamnak ki kell jelölnie a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információk cseréjéért felelős hatóságot a tagállamok közötti hatékony és gyors együttműködés biztosítása érdekében.

(10)  Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy, a hét minden napján 24 órában teljes körűen működő, a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos kiegészítő információk cseréjéért felelős nemzeti hatóságot a tagállamok közötti hatékony és gyors együttműködés biztosítása érdekében. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy SIRENE-irodájukat jelöljék ki nemzeti hatóságuknak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Meg kell határozni azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzését, valamint az érintett harmadik országbeli állampolgár távozásának megerősítését a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felé. Ez az információ hozzájárul a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatoknak való megfelelés átfogóbb nyomon követéséhez.

(11)  Meg kell határozni azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzését, valamint az érintett harmadik országbeli állampolgár távozásának vagy annak megerősítését a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felé, hogy az említett harmadik országbeli állampolgár számára tartózkodási engedélyt vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedélyt adtak. Ez az információ hozzájárul a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatoknak való megfelelés és a kiutasítási határozatokkal szemben benyújtott sikeres fellebbezések arányának átfogóbb nyomon követéséhez.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket késedelem nélkül törölni kell, miután a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiutasítási határozatot kiadó tagállamot vagy illetékes hatóságot értesítették a visszatérés megtörténtéről. Amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, ez utóbbit be kell vinni a SIS-be az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ilyen esetben a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár schengeni térségből való távozásának pillanata és a beutazási tilalomra vonatkozó figyelmeztető jelzés SIS-ben történő aktiválása között ne legyen időbeli eltérés.

(12)  A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket a figyelmeztető jelzés lejártát követően késedelem nélkül, automatikusan törölni kell a felülvizsgálati eljárásnak megfelelően. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés akkor is a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerül, miután a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiutasítási határozatot kiadó tagállamot vagy illetékes hatóságot értesítették a visszatérés megtörténtéről, vagy szükség esetén, a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségével kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően. Amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, ez utóbbit be kell vinni a SIS-be az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ilyen esetben a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár schengeni térségből való távozásának pillanata és a beutazási tilalomra vonatkozó figyelmeztető jelzés SIS-ben történő aktiválása között ne legyen időbeli eltérés.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Ha a kiutasítási határozat beutazási tilalommal jár együtt, még akkor is, ha nem vittek be a SIS-be kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést, a kibocsátó tagállam gondoskodik arról, hogy a figyelmeztető jelzés megjelenjen a SIS-ben, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár elhagyja a tagállam területét.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A SIS-nek tartalmaznia kell egy mechanizmust, amely értesítést küld a tagállamoknak akkor, ha a harmadik országbeli állampolgárok nem tettek eleget visszatérési kötelezettségüknek az önkéntes távozásra vonatkozó határidőn belül. Ez a mechanizmus elősegíti a tagállamok számára a 2008/115/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a visszatérési kötelezettségnek való megfelelést elmulasztó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését.

(13)  A SIS-nek tartalmaznia kell egy mechanizmust, amely értesítést küld a tagállamoknak akkor, ha a harmadik országbeli állampolgárok nem tettek eleget visszatérési kötelezettségüknek az önkéntes távozásra vonatkozó határidőn belül. Ez a mechanizmus elősegíti a tagállamok számára a 2008/115/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében és 11. cikkében foglalt, a visszatérési kötelezettségnek való megfelelést elmulasztó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A figyelmeztető jelzések kizárólag a bevitelük céljának eléréséhez szükséges ideig őrizhetők meg a SIS-ben. Az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 34. cikkével összhangban a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzések megőrzési ideje öt év.

(15)  A figyelmeztető jelzések kizárólag a bevitelük céljának eléréséhez szükséges ideig őrizhetők meg a SIS-ben. Az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 34. cikkével összhangban a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítására vonatkozó figyelmeztető jelzések megőrzési ideje három év.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21(b)  Ez a rendelet nem érinti a menekültek helyzetéről szóló, az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel módosított 1951. július 28-i Genfi Egyezményből eredő kötelezettségeket.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt,

(28)  Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos 2017. május 3-án nyilvánított véleményt.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A rendelet semmilyen módosítása vagy új rendelkezése nem hozhat létre szükségtelen akadályokat azon tagállamok számára, amelyek a jövőben csatlakoznak a schengeni térséghez, vagy amelyek csatlakozása folyamatban van.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  „kitoloncolás”: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 5. pontjában meghatározott kitoloncolás;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok adatait a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzése, valamint a határozat végrehajtásának támogatása céljából be kell vinni a SIS-be. A kiutasítási határozat 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő kiadását követően késedelem nélkül sor kerül a figyelmeztető jelzés SIS-be való bevitelére.

(1)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok adatait a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzése, valamint a határozat végrehajtásának támogatása céljából azonnal be kell vinni a SIS-be. A kiutasítási határozat 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő kiadását követően késedelem nélkül és az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 23a. cikkében említett figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó rendelkezések tiszteletben tartása mellett sor kerül a figyelmeztető jelzés SIS-be való bevitelére.

 

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem viszik be az olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatokat, akikkel szemben a 2008/115/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt körülmények között kiadott kiutasítási határozatot hoztak, ha az olyan harmadik országbeli állampolgárokat érint, akiket kitoloncolásukig őrizetbe vesznek.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok önkéntes távozására vonatkozó határidő azonnal rögzítendő a figyelmeztető jelzésben.

(2)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok önkéntes távozására vonatkozó határidő azonnal rögzítendő a figyelmeztető jelzésben. E határidő meghosszabbítása esetén a figyelmeztető jelzést azonnal megfelelően frissíteni kell.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat végrehajtásának felfüggesztése vagy elhalasztása azonnal rögzítendő a figyelmeztető jelzésben.

(3)  A kibocsátó tagállam a kiutasítási határozatra vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS-ben a következő körülmények esetén elérhetetlenné teszi:

 

a)   ha a kiutasítási határozat végrehajtását elhalasztották vagy felfüggesztették; vagy

 

b)  ha a kiutasítási határozat ellen olyan jogorvoslattal éltek, amely a határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez vezethet.

 

Ilyen esetekben a figyelmeztető jelzés nem elérhető a végfelhasználók számára. Csak a SIRENE-irodák számára elérhető, amíg a kiutasítási határozatot helyben nem hagyják, vagy hatályon kívül nem helyezik. Ha a kiutasítási határozatot hatályon kívül helyezik, a figyelmeztető jelzést azonnal törölni kell.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjel;

törölve

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  nem;

h)  társadalmi nem;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az érintett személy fegyvert viselő, erőszakot alkalmazó, szökésben lévő vagy a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., 2., 3. és 4. cikkében említett tevékenységek valamelyikében részt vevő személynek minősül-e;

j)  az érintett személy fegyvert viselő, erőszakot alkalmazó, szökésben lévő vagy az (EU) 2017/541 irányelv 3., 4., 12. és 14. cikkében említett tevékenységek valamelyikében részt vevő személynek minősül-e;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u)  daktiloszkópiai adatok;

u)  ujjnyomatadatok;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – x a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xa)  a személynél lévő bármilyen más azonosító dokumentumnak az a)–d), f)–i), p)–s) és v) pontokban meghatározott adatai.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – x b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xb)  megfellebbezhető-e a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – x c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xc)  folyamatban van-e fellebbezés a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozattal szemben.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a), g), k), m), n) és w) pontban említett adatok feltüntetése nélkül nem vihető be figyelmeztető jelzés. Amennyiben a fent említett adatok rendelkezésre állnak, azok mindegyikét be kell vinni.

Az a), g), k), m), n), w) és legalább a t) vagy az u) pontban említett adatok feltüntetése nélkül nem vihető be figyelmeztető jelzés. A nagy pontosságú azonosítás érdekében az ujjnyomatadatokat mindig előnyben kell részesíteni a fényképekkel és az arcképmásokkal szemben. Amennyiben a fent említett adatok rendelkezésre állnak, azok mindegyikét be kell vinni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam kijelöli a visszatérési kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos kiegészítő információk cseréjéért felelős hatóságot, az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 8. cikkében foglalt, a SIRENE-kézikönyvre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

Minden tagállam kijelöli visszatérési kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos kiegészítő információk cseréjének és rendelkezésre állásának biztosításáért felelős, a hét minden napján 24 órában teljes körűen működő hatóságot, az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 8. cikkében foglalt, a SIRENE-kézikönyvre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. A tagállamok kijelölhetik SIRENE-irodájukat nemzeti hatóságuknak.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok havonta statisztikát nyújtanak be az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel36 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) számára, amelyben ismertetik a megerősített visszatérések számát, a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés önkéntes vagy kényszerű jellegét, valamint a célországnak számító harmadik országokat. E statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

(3)  A tagállamok havonta statisztikát nyújtanak be az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel36 létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) számára, amelyben ismertetik a megerősített visszatérések számát, a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés önkéntes vagy kényszerű jellegét, valamint a célországnak számító harmadik országokat. E statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat. Az ügynökség a havi statisztikákat éves jelentésben összesíti, amelyet a 11. cikknek megfelelően kell közzétenni.

__________________

__________________

36Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

36Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A CS-SIS értesítést küld a tagállamoknak azokról az általuk kiadott kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekről, amelyek tekintetében lejárt az önkéntes távozásra vonatkozó határidő.

(1)  A CS-SIS automatikusan értesítést küld a tagállamoknak azokról az általuk kiadott, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekről, amelyek tekintetében lejárt az önkéntes távozásra vonatkozó határidő, és amelyek tekintetében meghosszabbították az önkéntes távozásra vonatkozó határidőt vagy a tartózkodási engedélyt, vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedélyt adtak ki az érintett harmadik országbeli állampolgár számára.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az illetékes hatóság kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárt azonosított, és megbizonyosodott róla, hogy az érintett elmulasztotta a visszatérési kötelezettségnek való megfelelést, a hatóság kiegészítő információk cseréje keretében azonnal konzultál a kibocsátó tagállammal a foganatosítandó intézkedések késedelem nélküli meghatározása érdekében.

(2)  A 6. cikk sérelme nélkül, amennyiben az illetékes hatóság kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárt azonosított, és megbizonyosodott róla, hogy a visszatérési kötelezettséget nem teljesítették, a hatóság kiegészítő információk cseréje keretében azonnal konzultál a kibocsátó tagállammal a foganatosítandó intézkedések késedelem nélküli meghatározása érdekében. A kibocsátó tagállam köteles késedelem nélkül közölni az általa előnyben részesített intézkedéseket.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha valamely tagállam egy másik tagállam által bevitt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár számára tartózkodási engedély vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedély kiadását mérlegeli, első lépésként kiegészítő információk cseréje keretében konzultációt folytat a figyelmeztető jelzést bevivő tagállammal. A figyelmeztető jelzést bevivő tagállam hét napon belül választ ad. Ha a tartózkodási engedély vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedély kiadását mérlegelő tagállam a kiadás mellett dönt, a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést törölni kell.

(1)  Mielőtt valamely tagállam hivatalosan úgy határoz, hogy egy másik tagállam által bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár számára tartózkodási engedélyt vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedélyt ad, első lépésként kiegészítő információk cseréje keretében konzultációt folytat a figyelmeztető jelzést bevivő tagállammal. A figyelmeztető jelzést bevivő tagállam hét napon belül választ ad. A tartózkodási engedély vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedély valamely harmadik országbeli állampolgár számára történő megadásáról a konzultációra felkért tagállam hozza meg a végleges döntést. Ha a tartózkodási engedélyt vagy a tartózkodásra jogosító egyéb engedélyt megadják, a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést haladéktalanul törölni kell.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha valamely tagállam egy másik tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitelét mérlegeli, kiegészítő információk cseréje keretében tájékoztatja erről az engedélyt kiadó tagállamot, hogy az dönthessen az engedély visszavonásának indokoltságáról. Az engedélyt kiadó tagállam hét napon belül végleges választ ad.

(2)  Mielőtt valamely tagállam úgy határoz, hogy egy másik tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodásra jogosító egyéb engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést visz be, kiegészítő információk cseréje keretében tájékoztatja erről az engedélyt kiadó tagállamot, hogy az dönthessen az engedély visszavonásának indokoltságáról. Az engedélyt kiadó tagállam hét napon belül végleges választ ad. Amennyiben az engedélyt kiadó tagállam az engedély fenntartása mellett dönt, a kiutasítással kapcsolatos figyelmeztető jelzést nem lehet bevinni.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha egy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárt azonosítanak a külső határon való belépéskor, a harmadik országbeli állampolgárt azonosító tagállam kiegészítő információk cseréje keretében azonnal értesíti a kibocsátó tagállamot a figyelmeztető jelzés törlése érdekében.

(4)  Ha egy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárt azonosítanak a külső határon való belépéskor, a harmadik országbeli állampolgárt azonosító tagállam a kiegészítő információk cseréje keretében a lehető leghamarabb, de minden esetben 12 órán belül értesíti a kibocsátó tagállamot a figyelmeztető jelzés törlése érdekében.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 6. és a 8. cikk sérelme nélkül a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés törlésre kerül, ha az illetékes hatóság visszavonta vagy megsemmisítette a figyelmeztető jelzés alapját képező határozatot. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés akkor is törlésre kerül, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítani tudja, hogy a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatnak eleget téve elhagyta a tagállamok területét.

(1)  A 6. és a 8. cikk sérelme nélkül a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés a lehető leghamarabb törlésre kerül, miután az illetékes hatóság visszavonta vagy megsemmisítette a figyelmeztető jelzés alapját képező határozatot. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés akkor is törlésre kerül, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítja vagy később bizonyítani tudja, hogy a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatnak eleget téve elhagyta a tagállamok területét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések a figyelmeztető jelzések lejártát követően késedelem nélkül automatikusan törlésre kerülnek a 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] megőrzési időre vonatkozó 34. cikkének megfelelően.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések törlésre kerülnek abban az esetben, ha ez a 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 23a. cikkében említett figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségével kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően szükséges.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a bevitt figyelmeztető jelzés olyan személyt érint, aki megszerezte valamely tagállam vagy egy olyan állam állampolgárságát, amelynek állampolgárai rendelkeznek a szabad mozgás uniós jogával, a jelzés haladéktalanul törlésre kerül, miután a kibocsátó tagállam tudomást szerez, vagy az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 39. cikke szerint értesítést kap arról, hogy az adott személy ilyen állampolgárságot szerzett.

(2)  Ha a bevitt figyelmeztető jelzés olyan személyt érint, aki tartózkodási engedélyt, tartózkodásra jogosító engedélyt vagy állampolgárságot szerzett valamely tagállamban vagy egy olyan államban, amelynek állampolgárai rendelkeznek a szabad mozgás uniós jogával, a jelzés haladéktalanul törlésre kerül, miután a kibocsátó tagállam tudomást szerez, vagy az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 39. cikke szerint értesítést kap arról, hogy az adott személy ilyen tartózkodási engedélyt, tartózkodásra jogosító egyéb engedélyt vagy állampolgárságot szerzett.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet szerinti kapcsolódó kiegészítő információk az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének megfelelően, a kibocsátó tagállam engedélyével, kizárólag a visszatérés céljából, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosítása és számukra személyazonosító vagy úti okmány kiadása érdekében továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé harmadik országok számára.

A SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet szerint kicserélt kapcsolódó kiegészítő információk az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének megfelelően, a kibocsátó tagállam engedélyével továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé harmadik országok számára, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 

a)   az adatokat kizárólag a visszatérés céljából, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosítása és számukra személyazonosító vagy úti okmány kiadása érdekében továbbítják vagy bocsátják rendelkezésre;

 

aa)  a harmadik ország kifejezetten beleegyezik abba, hogy az adatokat csak azon célra használja fel, amelyre azokat rendelkezésre bocsátották, figyelembe véve azt, hogy mi jogszerű és szükséges az a) pontban meghatározott célok biztosításához, és törli az adatokat, amennyiben azok megőrzése a továbbiakban nem indokolt; és

 

b)   az érintett harmadik országbeli állampolgárt tájékoztatták arról, hogy személyes adatait és a vele kapcsolatos kiegészítő információkat megosztják harmadik országbeli hatóságokkal.

 

A nemzetközi védelem iránti kérelem valamely tagállamban való benyújtásának tényéről a 2013/32/EU irányelv 30. cikkével összhangban semmilyen információt nem közölnek az állítólagos üldözőkkel vagy a súlyos sérelem állítólagos elkövetőivel, vagy abban az esetben, ha az említett ország egyben a kérelmező származási országa is.

 

A SIS-ben feldolgozott adatok és az azokhoz kapcsolódó, e rendelet alapján kicserélt kiegészítő információk nem bocsáthatók rendelkezésre harmadik ország számára, ha a kiutasítási határozat a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően nem elérhető.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A visszaküldés tilalma, a gyermek mindenek felett álló érdeke, családi élet és egészségi állapot

 

A tagállamok e rendelet végrehajtásakor maradéktalanul tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a visszaküldés tilalmának elvét, és mindig figyelembe veszik a gyermek mindenek felett álló érdekét, a családi életet és az érintettek egészségi állapotát vagy kiszolgáltatott helyzetét.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 54. cikkében foglalt, statisztikákra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül az ügynökség napi, havi és éves szinten összesített és az egyes tagállamokra vonatkozó statisztikákat készít a SIS-be bevitt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések mennyiségéről, és ezen belül többek között az e rendelet 4. cikkének x) pontjában említett adatokról, az e rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett értesítésekről, valamint a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés nyomán törölt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések mennyiségéről. Az ügynökség havi és éves statisztikákat készít a tagállamok által e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével és 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban benyújtott adatokról. E statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

Az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 54. cikkében foglalt, statisztikákra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül az ügynökség napi, havi és éves szinten összesített és az egyes tagállamokra vonatkozó statisztikákat készít a SIS-be bevitt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések mennyiségéről, és ezen belül többek között az e rendelet 4. cikkének x), xb) és xc) pontjában említett adatokról, az e rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett értesítésekről, valamint a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés nyomán törölt kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések mennyiségéről. Az ügynökség havi és éves statisztikákat készít a tagállamok által e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével és 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban benyújtott adatokról. E statisztikák nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ügynökség minden statisztikát éves jelentésben összesít, amelyet közzé kell tenni. A jelentést továbbítani kell az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendeletnek megfelelően a SIS-be bevitt és a SIS-ben kezelt adatokra – az e rendeletben foglalt rendelkezések hiányában – az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 6–19. cikkében, 20. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 21., 22. és 28. cikkében, 29. cikkének (4) bekezdésében és 33–54. cikkében foglalt, a tagállamok és az ügynökség felelősségeire, a figyelmeztető jelzések bevitelére és kezelésére, a figyelmeztető jelzések hozzáférhetőségével és megőrzésével kapcsolatos feltételekre, az adatkezelésre, az adatvédelemre, a felelősségre, a nyomon követésre és a statisztikákra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

Az e rendeletnek megfelelően a SIS-be bevitt és a SIS-ben kezelt adatokra – az e rendeletben foglalt rendelkezések hiányában – az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 3., 6–19. cikkében, 20. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 21., 22., 23a. és 28. cikkében, 29. cikkének (4) bekezdésében és 33–54. cikkében foglalt, a tagállamok és az ügynökség felelősségeire, a figyelmeztető jelzések bevitelére, kezelésére, frissítésére és összeegyeztethetőségére, a figyelmeztető jelzések hozzáférhetőségével és megőrzésével kapcsolatos feltételekre, az adatkezelésre, az adatvédelemre, a felelősségre, a nyomon követésre és a statisztikákra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.


INDOKOLÁS

A Schengeni Információs Rendszer kiutasítási határozatokkal kapcsolatos információmegosztás céljára való felhasználása újabb kis, de kulcsfontosságú lépés azon uniós intézkedések sorában, amelyek célja a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése hatékonyságának javítása. Az uniós visszaküldési politika hatékonyságának javítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy megmaradjon a polgárok uniós migrációs és menekültügyi politikába vetett bizalma.

Az előadó hangsúlyozni szeretné, hogy az uniós visszatérési politika jelenleg messze nem hatékony. 2015-ben 533 395 irreguláris migráns kapott felszólítást az Európai Unió területének elhagyására, míg a teljes visszaküldési arány 42% körül volt. Ráadásul a Nyugat-Balkánra való visszaküldést nem számítva az uniós szintű visszaküldési arány csupán 27%-ot tesz ki.

Ez a javaslat első alkalommal egy uniós szintű rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi a tagállamok közötti információmegosztást a kiutasítási határozatokkal kapcsolatban, és így annak ellenőrzését, hogy az ilyen határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok elhagyták-e a tagállamok területét, továbbá uniós szintű kiutasítási határozatok végrehajtását, ami ezáltal növelné az uniós visszaküldési politikák hatékonyságát.

Az előadó azon a véleményen van, hogy a tagállamoknak a Schengeni Információs Rendszer használatára vonatkozó jelen bizottsági javaslat esetében is fel kell használniuk a már létező és jól működő infrastruktúrát a kiegészítő információk cseréje érdekében. Ezért a SIRENE-irodának kell lennie a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információk tagállamok közötti hatékony és gyors cseréjéért felelős hatóságnak.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (27.7.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

A vélemény előadója: Hilde Vautmans

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irreguláris migráció visszaszorítására és az irreguláris migránsok visszatérési arányának növelésére irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése – az alapvető jogok és különösen a visszaküldés tilalmát kimondó elv maradéktalan tiszteletben tartása mellett, valamint a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően – , akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek.

(1)  Az irreguláris migráció visszaszorítására és a származási vagy tranzitországnak számító harmadik országokkal szoros együttműködésben való kezelésére irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése – az alapvető jogok és a visszaküldés tilalmát kimondó, az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az 1951. évi genfi egyezményben rögzített elv maradéktalan tiszteletben tartása mellett, valamint a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően –, akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok hatékony és arányos módon történő kiutasítása érdekében, a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

(3)  A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok hatékony és arányos módon történő kiutasítása érdekében, az alapvető jogok tiszteletben tartása és különösen a visszaküldés tilalmának érvényesülése és a migránsok emberi jogainak védelme mellett, a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket késedelem nélkül törölni kell, miután a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiutasítási határozatot kiadó tagállamot vagy illetékes hatóságot értesítették a visszatérés megtörténtéről. Amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, ez utóbbit be kell vinni a SIS-be az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ilyen esetben a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár schengeni térségből való távozásának pillanata és a beutazási tilalomra vonatkozó figyelmeztető jelzés SIS-ben történő aktiválása között ne legyen időbeli eltérés.

(12)  A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket késedelem nélkül törölni kell, miután a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiutasítási határozatot kiadó tagállamot vagy illetékes hatóságot értesítették a visszatérés megtörténtéről. Amennyiben a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, ez utóbbit be kell vinni a SIS-be az (EU) 2018/xxx rendelet [határforgalom-ellenőrzés] 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ilyen esetben a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a valamely tagállami külső határ harmadik országbeli állampolgár általi átlépésének pillanata és a beutazási tilalomra vonatkozó figyelmeztető jelzés SIS-ben történő aktiválása között ne legyen időbeli eltérés.

Indokolás

A schengeni térség fogalmának használata nincs összhangban a 6. cikk szóhasználatával: „Ha egy kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár a kibocsátó tagállam külső határán lép ki, a visszatérésről megerősítést küldenek az illetékes hatóság számára, a nemzeti joggal összhangban.”

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A SIS-ben kezelt vagy a kiegészítő információk cseréje keretében továbbított adatok hasznosak lehetnek a végrehajtó tagállamok számára a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok gyors azonosítása és okmánypótlása szempontjából, ami az érintettek harmadik országba való visszatérését célozza. Eseti alapon lehetővé kell tenni, hogy az ilyen adatok és információk egy harmadik országgal is megoszthatók legyenek az említett célból. Bármilyen személyes adat megosztására csakis világos feltételek mellett, az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezéseinek megfelelően és a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam beleegyezésével kerülhet sor.

(16)  A SIS-ben kezelt vagy a kiegészítő információk cseréje keretében továbbított adatok hasznosak lehetnek a végrehajtó tagállamok számára a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok gyors azonosítása és okmánypótlása szempontjából, ami az érintettek harmadik országba való visszatérését célozza. Eseti alapon lehetővé kell tenni, hogy az ilyen adatok és információk egy harmadik országgal is megoszthatók legyenek az említett célból. Erre azonban csak a kiutasításra vonatkozó jogerős határozat meghozatala után kerülhet sor. Bármilyen személyes adat megosztására csakis világos feltételek mellett, az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezéseinek – különösen 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának, 8. cikkének, 12. cikke (1) bekezdésnek és gyermekek esetében 40. cikke (2) bekezdése g) pontjának – megfelelően és a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam beleegyezésével kerülhet sor.

Indokolás

Nem továbbíthatók harmadik országnak adatok a 2008/115/EK irányelv szerint meghozott kiutasítási határozat jogerőre emelkedése előtt, azaz mielőtt a lehetséges jogorvoslati vagy fellebbezési lehetőségeket kimerítették volna, illetve a kérelmező ezzel kapcsolatos kérelmét elfogadhatatlanná nyilvánították volna.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a)  A gyermekekkel kapcsolatos esetekben e rendelet alkalmazása során elsődleges szempontként kell figyelembe venni a gyermek mindenek felett álló érdekékét. Ha a SIS-be gyermekre vonatkozó adatot rögzítenek, azt csak eltűnt gyermekekkel kapcsolatos ügyek megelőzésének, észlelésének és kivizsgálásának, valamint a gyermek mindenek felett álló érdekeinek védelme céljára szabad felhasználni, összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16b)  A SIS-hez kapcsolódó minden intézkedésnek összhangban kell állnia a Chartával. A tagállamoknak az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által közösen megállapított és felügyelt iránymutatásokat kell alkalmazniuk, hogy közös, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által készített ellenőrző listára épülő gyakorlattal rendelkezzenek az irreguláris harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának levétele és arcképmásának rögzítése tekintetében. A tagállamoknak az ujjnyomatvétel és arcképmás rögzítésének ideje alatt mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a kiskorú méltóságát és testi épségét. A tagállamok nem alkalmazhatnak kényszert az ujjnyomatvétel megvalósítására.

Indokolás

Összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, a gyermekkel emberségesen és tisztelettel, a korából fakadó szükségleteket figyelembe véve kell bánni. Ezért külön figyelmet kell fordítani a kiskorúak különleges helyzetére. A gyermek mindenek felett álló érdekére mindig elsődleges figyelmet kell fordítani.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A visszatérésért felelős nemzeti hatóságok között tagállamonként jelentős különbségek lehetnek, ráadásul ezek a hatóságok egy adott tagállamon belül is változhatnak a jogellenes tartózkodás okától függően. Az igazságügyi hatóságok is kiadhatnak kiutasítási határozatokat a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően, például a tartózkodási engedély vagy jogosultság megadásának elutasítása elleni fellebbezés eredményeként, vagy büntetőjogi szankcióként. A 2008/115/EK irányelvvel összhangban a kiutasítási határozatok kiadásáért és végrehajtásáért felelős valamennyi nemzeti hatóság számára hozzáférési jogosultságot kell biztosítani a SIS-hez a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések bevitele, frissítése, törlése és keresése céljából.

(17)  A visszatérésért felelős nemzeti hatóságok között tagállamonként jelentős különbségek lehetnek, ráadásul ezek a hatóságok egy adott tagállamon belül is változhatnak a jogellenes tartózkodás okától függően. Ezenfelül a „biztonságos harmadik országokra” vonatkozóan különböző nemzeti listák léteznek. Az igazságügyi hatóságok is kiadhatnak kiutasítási határozatokat a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően, például a tartózkodási engedély vagy jogosultság megadásának elutasítása elleni fellebbezés eredményeként, vagy büntetőjogi szankcióként. A 2008/115/EK irányelvvel összhangban a kiutasítási határozatok kiadásáért és végrehajtásáért felelős valamennyi nemzeti hatóság számára hozzáférési jogosultságot kell biztosítani a SIS-hez a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzések bevitele, frissítése, törlése és keresése céljából.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A rendelet semmilyen módosítása vagy új rendelkezése sem hozhat létre szükségtelen akadályokat azon tagállamok számára, amelyek a jövőben csatlakoznak, vagy amelyeknek csatlakozása folyamatban van.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok adatait a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzése, valamint a határozat végrehajtásának támogatása céljából be kell vinni a SIS-be. A kiutasítási határozat 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő kiadását követően késedelem nélkül sor kerül a figyelmeztető jelzés SIS-be való bevitelére.

(1)  A 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok adatait a visszatérési kötelezettségnek való megfelelés ellenőrzése, valamint a határozat végrehajtásának támogatása céljából a határozatnak az érintett tagállam nemzeti jogszabályai szerinti jogerőre emelkedését követően haladéktalanul be kell vinni a SIS-be. A kiutasítási határozat 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő kiadását követően késedelem nélkül sor kerül a figyelmeztető jelzés SIS-be való bevitelére.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  az érintett személy személyazonosító okmányának kategóriája;

p)  az érintett személy jelenlegi vagy korábbi személyazonosító okmányainak vagy eddig álnéven használt egyéb okmányainak kategóriája;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  az érintett személy személyazonosító okmányának (okmányainak) száma;

r)  az érintett személy jelenlegi és/vagy korábbi személyazonosító okmányainak száma;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 6. és a 8. cikk sérelme nélkül a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés törlésre kerül, ha az illetékes hatóság visszavonta vagy megsemmisítette a figyelmeztető jelzés alapját képező határozatot. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés akkor is törlésre kerül, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítani tudja, hogy a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatnak eleget téve elhagyta a tagállamok területét.

(1)  A 6. és a 8. cikk sérelme nélkül a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés haladéktalanul törlésre kerül, ha az illetékes hatóság visszavonta vagy megsemmisítette a figyelmeztető jelzés alapját képező határozatot. A kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés akkor is törlésre kerül, ha az érintett harmadik országbeli állampolgár bizonyítani tudja, hogy a 2008/115/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiadott kiutasítási határozatnak eleget téve elhagyta a tagállamok területét.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet szerinti kapcsolódó kiegészítő információk az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének megfelelően, a kibocsátó tagállam engedélyével, kizárólag a visszatérés céljából, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosítása és számukra személyazonosító vagy úti okmány kiadása érdekében továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé harmadik országok számára.

A SIS-ben kezelt adatok és az e rendelet szerinti kapcsolódó kiegészítő információk az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének megfelelően, a kibocsátó tagállam engedélyével, kizárólag a visszatérés céljából, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosítása és számukra személyazonosító vagy úti okmány kiadása érdekében továbbíthatók vagy tehetők hozzáférhetővé harmadik országok számára. Erre azonban csak egyedi esetekben és a visszaküldés tilalmának elvét teljes mértékben tiszteletben tartva meghozott jogerős kiutasítási határozat után kerülhet sor. Meg kell győződni különösen arról, hogy a szóban forgó ország megfelelő szintű védelmet biztosít-e, figyelemmel a jogállamiság elve és az emberi jogok tiszteletben tartására, a független felügyelő hatóságok meglétére és tényleges működésére, valamint az ország nemzetközi kötelezettségvállalásaira. Bármely harmadik ország részére történő esetleges információtovábbítást megelőzően az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a visszatérő személy élete és szabadsága nem kerül veszélybe faji hovatartozása, vallása, állampolgársága, adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai véleménye miatt. Az adatokat és a kapcsolódó kiegészítő információkat nem szabad átadni, ha az átadás veszélybe sodorhatja azt a személyt, akire az információk vonatkoznak.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet alkalmazásában harmadik országnak nem továbbítható adat a visszatérő személy valamely tagállamban előterjesztett korábbi menedékkérelmével vagy számára korábban megadott bevándorlási jogállással kapcsolatban.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használata

Hivatkozások

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.4.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hilde Vautmans

15.5.2017

Az elfogadás dátuma

11.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

13

21

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Frank Engel

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Schengeni Információs Rendszernek az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére való használata

Hivatkozások

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Az elfogadás dátuma

6.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

5

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Benyújtás dátuma

10.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat