Procedure : 2016/0407(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0348/2017

Ingediende teksten :

A8-0348/2017

Debatten :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0414

VERSLAG     ***I
PDF 624kWORD 108k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Jeroen Lenaers

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0881),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0532/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0348/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Bij de tenuitvoerlegging van deze verordening moeten de lidstaten naar behoren rekening houden met de belangen van het kind, het familie- en gezinsleven, de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land en met de vraag of de onderdaan van een derde land een kwetsbaar persoon is. In elk geval moeten maatregelen die genomen worden om onderdanen van derde landen te doen terugkeren volledig in overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het beginsel van non-refoulement.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om de doeltreffendheid van terugkeer te waarborgen en de toegevoegde waarde van de signaleringen inzake terugkeer te vergroten, dienen de lidstaten in het SIS signaleringen op te nemen in verband met alle terugkeerbesluiten die zij overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, uitvaardigen jegens illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Hiertoe dienen de lidstaten ook een signalering in het SIS op te nemen wanneer besluiten waarbij een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld, worden uitgevaardigd in de situaties als omschreven in artikel 2, lid 2, van die richtlijn, met name jegens onderdanen van derde landen aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig de Schengengrenscode, of die door de bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of onderschept wegens het op niet-reguliere wijze over land, over zee of door de lucht overschrijden van de buitengrens van een lidstaat en die vervolgens geen verblijfsvergunning of -recht in die lidstaat hebben verkregen, en ten aanzien van onderdanen van derde landen die als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van een strafrechtelijke sanctie, overeenkomstig het nationale recht, verplicht zijn tot terugkeer of jegens wie een uitleveringsprocedure loopt.

(7)  Om de doeltreffendheid van terugkeer te waarborgen en de toegevoegde waarde van de signaleringen inzake terugkeer te vergroten, dienen de lidstaten in het SIS signaleringen op te nemen in verband met de terugkeerbesluiten die zij overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, hebben uitgevaardigd jegens illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Hiertoe dienen de lidstaten ook een signalering in het SIS op te nemen wanneer besluiten waarbij een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld, worden uitgevaardigd in de situaties als omschreven in artikel 2, lid 2, van die richtlijn, met name jegens onderdanen van derde landen aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig de Schengengrenscode, of die door de bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of onderschept wegens het op niet-reguliere wijze over land, over zee of door de lucht overschrijden van de buitengrens van een lidstaat en die vervolgens geen verblijfsvergunning of -recht in die lidstaat hebben verkregen, en ten aanzien van onderdanen van derde landen die als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van een strafrechtelijke sanctie, overeenkomstig het nationale recht, verplicht zijn tot terugkeer of jegens wie een uitleveringsprocedure loopt. Met het oog op de verlichting van de administratieve lasten moeten lidstaten voor de toepassing van deze verordening de mogelijkheid hebben om geen gegevens op te nemen over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, als die onderdanen van derde landen tot hun verwijdering in bewaring worden gesteld.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Deze verordening dient gemeenschappelijke regels vast te stellen op grond waarvan signaleringen inzake terugkeer in het SIS worden opgenomen zodra de onderliggende terugkeerbesluiten zijn uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG. De signalering dient te vermelden of aan de betrokken onderdaan van een derde land een termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, en of een dergelijke termijn is verlengd, gelet op de specifieke omstandigheden van het individuele geval, en of het besluit is geschorst dan wel de verwijdering is uitgesteld.

(8)  Deze verordening dient gemeenschappelijke regels vast te stellen op grond waarvan signaleringen inzake terugkeer in het SIS worden opgenomen zodra de onderliggende terugkeerbesluiten zijn uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG. De signalering dient te vermelden of aan de betrokken onderdaan van een derde land een termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, en of een dergelijke termijn is verlengd, gelet op de specifieke omstandigheden van het individuele geval, of de onderdaan van een derde land het recht heeft om beroep in te stellen tegen het terugkeerbesluit, of er een beroep tegen het terugkeerbesluit hangende is, en of het besluit is geschorst dan wel de verwijdering is uitgesteld.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Lidstaten moeten ervoor zorgen dat een bestaande signalering inzake terugkeer in het SIS tijdelijk niet beschikbaar is als het terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG is geschorst of de uitvoering ervan is uitgesteld, of als er tegen een terugkeerbesluit beroep is ingesteld dat kan leiden tot schorsing van de uitvoering ervan.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het is nodig de categorieën gegevens vast te stellen die in het SIS kunnen worden opgenomen met betrekking tot onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG. Signaleringen inzake terugkeer dienen alleen die gegevens te bevatten die nodig zijn voor de identificatie van de betrokkenen, zodat de bevoegde autoriteiten met kennis van zaken besluiten kunnen nemen, zonder tijd te verliezen, en zo nodig bescherming kunnen waarborgen waar het gaat om personen die gewapend of gewelddadig zijn, ontsnapt zijn of betrokken zijn bij activiteiten die vallen onder de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding26. Om de identificatie te vergemakkelijken en meervoudige identiteiten op te sporen, moet de signalering bovendien ook een verwijzing naar het persoonlijke identificatiedocument bevatten en, indien beschikbaar, een kopie van dat document.

(9)  Het is nodig de categorieën gegevens vast te stellen die in het SIS kunnen worden opgenomen met betrekking tot onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG. Signaleringen inzake terugkeer dienen alleen die gegevens te bevatten die nodig zijn voor de identificatie van de betrokkenen, zodat de bevoegde autoriteiten met kennis van zaken besluiten kunnen nemen, zonder tijd te verliezen, en zo nodig bescherming kunnen waarborgen waar het gaat om personen die gewapend of gewelddadig zijn, ontsnapt zijn of betrokken zijn bij activiteiten die vallen onder Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad26. Om de identificatie te vergemakkelijken en meervoudige identiteiten op te sporen, moet de signalering bovendien ook een verwijzing naar het persoonlijke identificatiedocument bevatten en, indien beschikbaar, een kopie van dat document.

__________________

__________________

26 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3).

26 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Met het oog op snelle en doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten dient elke lidstaat een autoriteit aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de uitwisseling van aanvullende informatie met betrekking tot signaleringen inzake terugkeer.

(10)  Met het oog op snelle en doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten dient elke lidstaat een nationale autoriteit aan te wijzen die 24 uur per dag en zeven dagen per week volledig operationeel is en die verantwoordelijk is voor de uitwisseling van aanvullende informatie inzake onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om hun Sirene-bureau aan te wijzen als hun nationale autoriteit.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Er dienen procedures te worden vastgesteld die de lidstaten in staat stellen te controleren of aan de terugkeerverplichting is voldaan en het vertrek van de betrokken onderdaan van een derde land te bevestigen aan de lidstaat die de signalering inzake terugkeer heeft uitgevaardigd. Deze informatie dient bij te dragen tot een bredere follow-up van de naleving van terugkeerbesluiten uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG.

(11)  Er dienen procedures te worden vastgesteld die de lidstaten in staat stellen te controleren of aan de terugkeerverplichting is voldaan en het vertrek van de betrokken onderdaan van een derde land te bevestigen aan de lidstaat die de signalering inzake terugkeer heeft uitgevaardigd of aan deze lidstaat te bevestigen dat aan de betrokken onderdaan van een derde land een verblijfsvergunning of andere machtiging tot verblijf is toegekend. Deze informatie dient bij te dragen tot een bredere follow-up van de naleving van terugkeerbesluiten en van het percentage succesvolle beroepszaken tegen terugkeerbesluiten uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Signaleringen inzake terugkeer dienen te worden gewist zodra de lidstaat of bevoegde autoriteit die het terugkeerbesluit overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, heeft uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat met een inreisverbod, dient dit verbod te worden opgenomen in het SIS, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles]. In dergelijke gevallen dienen de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tijdstip waarop de onderdaan van het derde land het Schengengebied verlaat, volledig samenvalt met het tijdstip waarop de signalering inzake het reisverbod in het SIS wordt geactiveerd.

(12)  Signaleringen inzake terugkeer dienen automatisch te worden gewist zodra de signalering verloopt, overeenkomstig de toetsingsprocedure. Zij dienen eveneens te worden gewist zodra de lidstaat of bevoegde autoriteit die het terugkeerbesluit overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, heeft uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld dat de terugkeer heeft plaatsgevonden of wanneer dat overeenkomstig de bepalingen inzake de verenigbaarheid van signaleringen noodzakelijk is. Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat met een inreisverbod, dient dit verbod te worden opgenomen in het SIS, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles]. In dergelijke gevallen dienen de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tijdstip waarop de onderdaan van het derde land het Schengengebied verlaat, volledig samenvalt met het tijdstip waarop de signalering inzake het reisverbod in het SIS wordt geactiveerd.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat met een inreisverbod zorgt de signalerende lidstaat ervoor, zelfs als er in het SIS geen signalering inzake terugkeer is opgenomen, dat de signalering in het SIS van kracht wordt op het moment waarop de betrokken onderdaan van een derde land het grondgebied van de lidstaten verlaat.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het SIS dient een mechanisme te bevatten waarmee de lidstaten ervan in kennis kunnen worden gesteld dat onderdanen van derde landen niet binnen een bepaalde termijn voor vrijwillig vertrek aan een terugkeerverplichting hebben voldaan. Dit mechanisme dient de lidstaten te ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2008/115/EG met betrekking tot onderdanen van derde landen die niet aan een terugkeerverplichting hebben voldaan.

(13)  Het SIS dient een mechanisme te bevatten waarmee de lidstaten ervan in kennis kunnen worden gesteld dat onderdanen van derde landen niet binnen een bepaalde termijn voor vrijwillig vertrek aan een terugkeerverplichting hebben voldaan. Dit mechanisme dient de lidstaten te ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 11 van Richtlijn 2008/115/EG met betrekking tot onderdanen van derde landen die niet aan een terugkeerverplichting hebben voldaan.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Signaleringen dienen slechts zolang in het SIS te worden bewaard als nodig is voor het met de signalering nagestreefde doel. Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles] beloopt de toetsingstermijn voor signaleringen inzake onderdanen van derde landen vijf jaar.

(15)  Signaleringen dienen slechts zolang in het SIS te worden bewaard als nodig is voor het met de signalering nagestreefde doel. Overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles] beloopt de toetsingstermijn voor signaleringen inzake terugkeer van onderdanen van derde landen drie jaar.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  Deze verordening laat de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, als gewijzigd bij het protocol van New York van 31 januari 1967, onverlet.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op […] advies uitgebracht,

(28)  De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 3 mei 2017 advies uitgebracht,

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  Geen enkele wijziging of nieuwe bepaling van deze verordening mag een onnodige belemmering vormen voor lidstaten die tot het Schengengebied zullen toetreden of in het proces van toetreding zitten.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  "verwijdering": verwijdering zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 5, van Richtlijn 2008/115/EG;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Gegevens over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, worden opgenomen in het SIS met het oog op het verifiëren of aan de terugkeerverplichting is voldaan en het uitvoeren van het besluit. Wanneer het terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, wordt onverwijld een signalering in het SIS opgenomen.

1.  Gegevens over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, worden onverwijld opgenomen in het SIS met het oog op het verifiëren of aan de terugkeerverplichting is voldaan en het uitvoeren van het besluit. Wanneer het terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, wordt onverwijld een signalering in het SIS opgenomen, met inachtneming van de bepalingen inzake de verenigbaarheid van signaleringen als bedoeld in artikel 23 bis van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles].

 

De lidstaten kunnen afzien van het opnemen van gegevens over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd in omstandigheden als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a), van Richtlijn 2008/115/EG, wanneer het onderdanen van derde landen betreft die tot hun verwijdering in bewaring worden gesteld.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De termijn voor vrijwillig vertrek toegekend aan onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, wordt onmiddellijk in de signalering geregistreerd.

2.  De termijn voor vrijwillig vertrek toegekend aan onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, wordt onmiddellijk in de signalering geregistreerd. Wanneer de termijn wordt verlengd, wordt de signalering onmiddellijk dienovereenkomstig bijgewerkt.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Schorsing en uitstel van de uitvoering van een terugkeerbesluit uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, worden onmiddellijk in de signalering geregistreerd.

3.  De signalerende lidstaat zorgt ervoor dat een signalering in het SIS niet beschikbaar is in de volgende omstandigheden:

 

(a)   de uitvoering van het terugkeerbesluit is geschorst of uitgesteld; of

 

(b)  er is tegen het terugkeerbesluit beroep ingesteld dat kan leiden tot schorsing van de uitvoering ervan.

 

In dergelijke omstandigheden is de signalering niet beschikbaar voor eindgebruikers. Totdat het terugkeerbesluit bekrachtigd wordt of de beslissing vernietigd wordt, is de signalering uitsluitend beschikbaar voor Sirene-bureaus Als het terugkeerbesluit vernietigd wordt, wordt de signalering onverwijld gewist.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  bijzondere, onveranderlijke objectieve fysieke kenmerken;

Schrappen

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  geslacht;

(h)  gender;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  de vermelding of de betrokken persoon gewapend, gewelddadig of ontsnapt is of is betrokken bij activiteiten die vallen onder de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding;

(j)  de vermelding of de betrokken persoon gewapend, gewelddadig of ontsnapt is of is betrokken bij activiteiten die vallen onder de artikelen 3 tot en met 12 en artikel 14 van Richtlijn (EU) 2017/541;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter u

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(u)  dactyloscopische gegevens;

(u)  vingerafdrukgegevens;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter x bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(x bis)  gegevens als bedoeld onder letters a) t/m d), f) t/m i), p) t/m s) en v) die zijn opgenomen in enig ander identificatiedocument/andere identificatiedocumenten in het bezit van de betrokken persoon.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter x ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(x ter)  het feit of tegen het terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG beroep mogelijk is;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter x quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(x quater)  het feit of er tegen het terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG beroep hangende is.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een signalering wordt niet opgenomen indien de onder a), g), k), m), n) and w) genoemde gegevens ontbreken. Daarnaast worden, voor zover beschikbaar, ook alle andere hierboven genoemde gegevens opgenomen.

Een signalering wordt niet opgenomen indien de onder a), g), k), m), n), w) in ieder geval de hetzij onder t), hetzij onder u) genoemde gegevens ontbreken. Met het oog op identificatie met een hoge graad van nauwkeurigheid wordt altijd de voorkeur gegeven aan vingerafdrukgegevens boven foto's en gezichtsopnamen. Daarnaast worden, voor zover beschikbaar, ook alle andere hierboven genoemde gegevens opgenomen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke lidstaat wijst een autoriteit aan die ervoor verantwoordelijk is dat alle aanvullende informatie over onderdanen van derde landen die verplicht zijn tot terugkeer, wordt uitgewisseld overeenkomstig de in artikel 8 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles] bedoelde bepalingen van het Sirene-handboek.

Elke lidstaat wijst een nationale autoriteit aan die 24 uur per dag en zeven dagen per week volledig operationeel is, om de uitwisseling en beschikbaarheid van alle aanvullende informatie over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd te waarborgen, overeenkomstig de in artikel 8 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles] bedoelde bepalingen van het Sirene-handboek. Lidstaten kunnen hun Sirene-bureau aanwijzen als hun nationale autoriteit.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten voorzien het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad (het Agentschap), maandelijks van statistische gegevens over het aantal bevestigde gevallen van terugkeer, over het feit of met de terugkeer vrijwillig aan een terugkeerverplichting werd voldaan of dat het een gedwongen terugkeer betrof, en over de derde landen van bestemming. Deze statistische informatie bevat geen persoonsgegevens.

3.  De lidstaten voorzien het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad (het Agentschap), maandelijks van statistische gegevens over het aantal bevestigde gevallen van terugkeer, over het feit of met de terugkeer vrijwillig aan een terugkeerverplichting werd voldaan of dat het een gedwongen terugkeer betrof, en over de derde landen van bestemming. Deze statistische informatie bevat geen persoonsgegevens. Het Agentschap stelt op basis van de maandelijkse statistieken een jaarverslag samen, dat overeenkomstig artikel 11 wordt gepubliceerd.

__________________

__________________

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  CS-SIS informeert de lidstaten over hun signaleringen inzake terugkeer waarvoor de termijn voor vrijwillig vertrek is verstreken.

1.  CS-SIS informeert de lidstaten automatisch over hun signaleringen inzake terugkeer waarvoor de termijn voor vrijwillig vertrek is verstreken en waarvoor de termijn voor vrijwillig vertrek niet verlengd is of aan de betrokken onderdaan van een derde land een verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf is afgegeven.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een bevoegde autoriteit die een in verband met terugkeer gesignaleerde onderdaan van een derde land identificeert en vaststelt dat deze onderdaan niet aan de terugkeerplicht heeft voldaan, pleegt onmiddellijk door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie overleg met de signalerende lidstaat, teneinde onverwijld vast te stellen welke maatregel moet worden uitgevoerd.

2.  Onverminderd artikel 6 pleegt een bevoegde autoriteit die een in verband met terugkeer gesignaleerde onderdaan van een derde land identificeert en vaststelt dat deze onderdaan niet aan de terugkeerplicht heeft voldaan, onmiddellijk door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie overleg met de signalerende lidstaat, teneinde vast te stellen welke maatregel moet worden uitgevoerd. De signalerende lidstaat is verplicht onverwijld mee te delen welke aanpak de voorkeur verdient.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een lidstaat die overweegt een verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf af te geven aan een onderdaan van een derde land die door een andere lidstaat is gesignaleerd in verband met terugkeer, pleegt eerst door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie overleg met de signalerende lidstaat. De signalerende lidstaat antwoordt binnen zeven dagen. Indien de lidstaat die overweegt een verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf af te geven, daadwerkelijk tot afgifte beslist, wordt de signalering inzake terugkeer gewist.

1.  Voordat een lidstaat formeel besluit tot het verlenen van staatsburgerschap, een verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf aan een onderdaan van een derde land die door een andere lidstaat is gesignaleerd in verband met terugkeer, pleegt hij eerst door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie overleg met de signalerende lidstaat. De signalerende lidstaat geeft binnen zeven dagen een antwoord. Het definitieve besluit over de afgifte van een verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf aan een onderdaan van een derde land berust bij de raadplegende lidstaat. Als een verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf wordt afgegeven, wordt de signalering inzake terugkeer onverwijld gewist.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een lidstaat die overweegt een signalering inzake terugkeer op te nemen voor een onderdaan van een derde land die in het bezit is van een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf, pleegt eerst door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie overleg met de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven, zodat die lidstaat kan besluiten of er redenen zijn die de intrekking daarvan rechtvaardigen. De lidstaat die de titel heeft afgegeven, geeft binnen zeven dagen een definitief antwoord.

2.  Voordat een lidstaat besluit tot opname van een signalering inzake terugkeer voor een onderdaan van een derde land die in het bezit is van een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel of andere machtiging tot verblijf, pleegt hij eerst door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie overleg met de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven, zodat die lidstaat kan besluiten of er redenen zijn die de intrekking daarvan rechtvaardigen. De lidstaat die de titel heeft afgegeven, geeft binnen zeven dagen een definitief antwoord. Indien de lidstaat die de titel heeft afgegeven, besluit deze te handhaven, wordt de signalering inzake terugkeer niet opgenomen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als een inzake terugkeer gesignaleerde onderdaan van een derde land wordt geïdentificeerd bij zijn binnenkomst over de buitengrens, informeert de lidstaat die de betrokken onderdaan van een derde land heeft geïdentificeerd, onmiddellijk door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie de signalerende lidstaat, met het oog op het wissen van de signalering.

4.  Als een inzake terugkeer gesignaleerde onderdaan van een derde land wordt geïdentificeerd bij zijn binnenkomst over de buitengrens, informeert de lidstaat die de betrokken onderdaan van een derde land heeft geïdentificeerd de signalerende lidstaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 12 uur door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie, zodat de signalering kan worden gewist.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd de artikelen 6 en 8 worden signaleringen inzake terugkeer gewist wanneer het besluit dat eraan ten grondslag lag, door de bevoegde autoriteit is ingetrokken of nietig verklaard. Signaleringen inzake terugkeer worden ook gewist wanneer de betrokken onderdaan van een derde land kan aantonen dat hij het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten conform een terugkeerbesluit uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG.

1.  Onverminderd de artikelen 6 en 8 worden signaleringen inzake terugkeer gewist zodra het besluit dat eraan ten grondslag lag, door de bevoegde autoriteit is ingetrokken of nietig verklaard. Signaleringen inzake terugkeer worden ook gewist wanneer de betrokken onderdaan van een derde land het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten of later kan aantonen dat hij het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten conform een terugkeerbesluit uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Signaleringen inzake terugkeer worden automatisch gewist zodra de signalering overeenkomstig artikel 34 van Verordening 2018/xxx (grenscontroles) inzake de toetsingstermijn verloopt.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Signaleringen inzake terugkeer worden gewist wanneer dat noodzakelijk is overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 bis van Verordening 2018/xxx (grenscontroles) inzake de verenigbaarheid van signaleringen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Signaleringen inzake terugkeer in verband met personen die het burgerschap hebben verkregen van een lidstaat of van een staat waarvan de onderdanen het recht van vrij verkeer binnen de Unie genieten, worden gewist zodra de signalerende lidstaat er, eventueel via de in artikel 39 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles] bedoelde weg, kennis van krijgt dat de betrokkene het burgerschap heeft verkregen.

2.  Signaleringen inzake terugkeer in verband met personen die een verblijfstitel, een andere machtiging tot verblijf of het burgerschap hebben verkregen van een lidstaat of van een staat waarvan de onderdanen het recht van vrij verkeer binnen de Unie genieten, worden gewist zodra de signalerende lidstaat er, eventueel via de in artikel 39 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles] bedoelde weg, kennis van krijgt dat de betrokkene een verblijfstitel, een andere machtiging tot verblijf of het burgerschap heeft verkregen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De krachtens deze verordening in het SIS verwerkte gegevens en de desbetreffende aanvullende informatie mogen worden doorgegeven aan of ter beschikking worden gesteld van derde landen overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679, indien de signalerende lidstaat daarvoor toestemming geeft en enkel indien de gegevens en informatie worden gebruikt voor de identificatie van en de afgifte van een identificatie- of reisdocument aan een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land, met het oog op terugkeer.

De krachtens deze verordening in het SIS verwerkte gegevens en de desbetreffende uitgewisselde aanvullende informatie mogen worden doorgegeven aan of ter beschikking worden gesteld van derde landen overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679, indien de signalerende lidstaat daarvoor toestemming geeft en enkel wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

(a)   de gegevens worden uitsluitend doorgegeven of ter beschikking gesteld voor de identificatie van en de afgifte van een identificatie- of reisdocument aan een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land, met het oog op terugkeer;

 

(a bis)  het derde land stemt er uitdrukkelijk mee in de gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, te doen wat rechtmatig en noodzakelijk is om de onder a) vastgelegde doeleinden te verwezenlijken, en de gegevens te wissen wanneer het niet langer gerechtvaardigd is ze te bewaren; en

 

(b)   de betrokken onderdaan van een derde land is ervan in kennis gesteld dat zijn of haar persoonsgegevens en aanvullende informatie zullen worden gedeeld met de autoriteiten van een derde land.

 

Overeenkomstig artikel 30 van Richtlijn 2013/32/EU, of indien het desbetreffende land tevens het land van herkomst van de verzoeker is, delen de lidstaten informatie betreffende het feit dat in een lidstaat een verzoek om internationale bescherming is gedaan niet mee aan de vermeende actor(en) van de vervolging of ernstige schade.

 

De krachtens deze verordening in het SIS verwerkte gegevens en desbetreffende uitgewisselde aanvullende informatie worden niet aan een derde land beschikbaar gesteld indien het terugkeerbesluit tijdelijk niet beschikbaar is overeenkomstig artikel 3, lid 3.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

Non-refoulement, belang van het kind, familie- en gezinsleven en gezondheidstoestand

 

Bij de tenuitvoerlegging van deze verordening eerbiedigen de lidstaten ten volle de grondrechten en het beginsel van non-refoulement en houden zij te allen tijde rekening met de belangen van het kind, het familie- en gezinsleven en de gezondheidstoestand en kwetsbaarheid van de betrokken personen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende statistieken in artikel 54 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles], stelt het Agentschap dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse algemene en naar lidstaat uitgesplitste statistieken op over het in het SIS opgenomen aantal signaleringen in verband met terugkeer, met inbegrip van de gegevens bedoeld in artikel 4(x) van deze verordening, over de in artikel 7, lid 1, van deze verordening bedoelde kennisgevingen en het aantal signaleringen inzake terugkeer dat is gewist omdat aan de terugkeerverplichting is voldaan. Het Agentschap stelt maandelijkse en jaarlijkse statistieken op over de overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 5, van deze verordening door de lidstaten verstrekte gegevens. Deze statistische informatie bevat geen persoonsgegevens.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende statistieken in artikel 54 van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles], stelt het Agentschap dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse algemene en naar lidstaat uitgesplitste statistieken op over het in het SIS opgenomen aantal signaleringen in verband met terugkeer, met inbegrip van de gegevens bedoeld in artikel 4 (x), (x ter) en (x quater) van deze verordening, over de in artikel 7, lid 1, van deze verordening bedoelde kennisgevingen en het aantal signaleringen inzake terugkeer dat is gewist omdat aan de terugkeerverplichting is voldaan. Het Agentschap stelt maandelijkse en jaarlijkse statistieken op over de overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 5, van deze verordening door de lidstaten verstrekte gegevens. Deze statistische informatie bevat geen persoonsgegevens.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Alle statistieken worden door het Agentschap samengebracht in een jaarverslag dat wordt gepubliceerd. Het verslag wordt aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie toegezonden.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor zover niet in deze verordening vastgesteld, zijn de bepalingen inzake de verantwoordelijkheden van de lidstaten en het Agentschap, het opnemen en verwerken van signaleringen, de voorwaarden voor toegang tot en bewaring van signaleringen, gegevensverwerking, gegevensbescherming, aansprakelijkheid en monitoring, en statistieken als vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 19, artikel 20, leden 3 en 4, alsook in artikel 21, artikel 22, artikel 28, artikel 29, lid 4, en de artikelen 33 tot en met 54 van Verordening (EU) 2018/ xxx [grenscontroles] van toepassing op de overeenkomstig deze verordening in het SIS opgenomen en verwerkte gegevens.

Voor zover niet in deze verordening vastgesteld, zijn de bepalingen inzake de verantwoordelijkheden van de lidstaten en het Agentschap, het opnemen, verwerken en bijwerken van signaleringen, de verenigbaarheid van signaleringen, de voorwaarden voor toegang tot en bewaring van signaleringen, gegevensverwerking, gegevensbescherming, aansprakelijkheid en monitoring, en statistieken als vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 19, artikel 20, leden 3 en 4, alsook in artikel 21, artikel 22, artikel 28, artikel 29, lid 4, en de artikelen 33 tot en met 54 van Verordening (EU) 2018/ xxx [grenscontroles] van toepassing op de overeenkomstig deze verordening in het SIS opgenomen en verwerkte gegevens.


TOELICHTING

Het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het delen van informatie over terugkeerbesluiten is een kleine, maar cruciale stap die deel uitmaakt van een reeks maatregelen van de Unie met als doel de doeltreffendheid van de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen te verbeteren. De verbetering van de doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van de Unie is essentieel om het vertrouwen van de burgers in het migratie- en asielbeleid van de Unie in stand te houden.

De rapporteur zou graag willen benadrukken dat het terugkeerbeleid van de Unie op dit moment verre van doeltreffend is. In 2015 bedroeg het aantal irreguliere migranten dat het bevel kreeg om de Europese Unie te verlaten 533 395, waarvan slechts 42 % ook daadwerkelijk terugkeerde. Als de terugkeer naar de Westelijke Balkan niet wordt meegeteld, ligt dit percentage nog lager, namelijk op 27 %.

Met dit voorstel wordt voor het eerst een Uniebreed systeem opgezet voor de uitwisseling van informatie over terugkeerbesluiten, aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of onderdanen van derde landen die moeten terugkeren het grondgebied van de lidstaten ook daadwerkelijk hebben verlaten, en terugkeerbesluiten in de hele Unie ten uitvoer kunnen worden gelegd, waarmee de doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van de Unie kan worden vergroot.

De rapporteur is van mening dat de lidstaten ook voor dit voorstel van de Commissie over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer gebruik moeten maken van de reeds bestaande infrastructuur, die goed werkt op het gebied van de uitwisseling van aanvullende informatie. De Sirene-bureaus dienen daarom de verantwoordelijke autoriteit te zijn voor de doeltreffende en vlotte uitwisseling tussen de lidstaten van aanvullende informatie met betrekking tot signaleringen inzake terugkeer.


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (26.7.2017)

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Rapporteur voor advies: Hilde Vautmans

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De terugkeer van onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging in de lidstaten, met volledige inachtneming van de grondrechten en met name het beginsel van non-refoulement, en in overeenstemming met Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad, is een wezenlijk onderdeel van de brede inspanningen om irreguliere migratie aan te pakken en een hoger percentage irreguliere migranten te doen terugkeren.

(1)  De terugkeer van onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging in de lidstaten, met volledige inachtneming van de grondrechten en het beginsel van non-refoulement, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en het Verdrag van Genève van 1951, en in overeenstemming met Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad, is een wezenlijk onderdeel van de brede inspanningen om irreguliere migratie aan te pakken en migratie te beheren in nauwe samenwerking met derde landen van herkomst of doorreis.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te nemen om illegaal verblijvende onderdanen van derde landen op een doeltreffende en evenredige wijze te doen terugkeren, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/115/EG.

(3)  De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te nemen om illegaal verblijvende onderdanen van derde landen op een doeltreffende en evenredige wijze te doen terugkeren, met volledige eerbiediging van de grondrechten, met name het beginsel van non-refoulement en de bescherming van de mensenrechten van migranten, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/115/EG.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Signaleringen inzake terugkeer dienen te worden gewist zodra de lidstaat of bevoegde autoriteit die het terugkeerbesluit overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, heeft uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat met een inreisverbod, dient dit verbod te worden opgenomen in het SIS, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles]. In dergelijke gevallen dienen de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tijdstip waarop de onderdaan van het derde land het Schengengebied verlaat, volledig samenvalt met het tijdstip waarop de signalering inzake het reisverbod in het SIS wordt geactiveerd.

(12)  Signaleringen inzake terugkeer dienen te worden gewist zodra de lidstaat of bevoegde autoriteit die het terugkeerbesluit overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, heeft uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat met een inreisverbod, dient dit verbod te worden opgenomen in het SIS, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2018/xxx [grenscontroles]. In dergelijke gevallen dienen de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tijdstip waarop de onderdaan van het derde land de buitengrenzen van een lidstaat overschrijdt, volledig samenvalt met het tijdstip waarop de signalering inzake het reisverbod in het SIS wordt geactiveerd.

Motivering

De term "Schengengebied" komt niet overeen met de bewoordingen van artikel 6: "Als een in verband met terugkeer gesignaleerde onderdaan van een derde land vertrekt via de buitengrens van de signalerende lidstaat, wordt de terugkeerbevestiging meegedeeld aan de bevoegde autoriteit overeenkomstig het nationale recht."

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Gegevens verwerkt in het SIS of overgedragen door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie kunnen voor de uitvoerende lidstaat nuttig zijn als informatie om illegaal verblijvende onderdanen van derde landen snel te identificeren en van nieuwe documenten te voorzien met het oog op de terugkeer naar een derde land. Daarom moet het in individuele gevallen mogelijk zijn dergelijke gegevens en informatie te delen met een derde land. Het delen van persoonsgegevens moet onderworpen zijn aan duidelijke voorwaarden, in overeenstemming zijn met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 en plaatsvinden met toestemming van de signalerende lidstaat.

(16)  Gegevens verwerkt in het SIS of overgedragen door middel van de uitwisseling van aanvullende informatie kunnen voor de uitvoerende lidstaat nuttig zijn als informatie om illegaal verblijvende onderdanen van derde landen snel te identificeren en van nieuwe documenten te voorzien met het oog op de terugkeer naar een derde land. Daarom moet het in individuele gevallen mogelijk zijn dergelijke gegevens en informatie te delen met een derde land. Dit moet echter uitsluitend mogelijk zijn wanneer een definitief besluit over de terugkeer is genomen. Het delen van persoonsgegevens moet onderworpen zijn aan duidelijke voorwaarden, in gevallen die betrekking hebben op kinderen in overeenstemming zijn met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, met name artikel 6, lid 1, onder f), artikel 8, artikel 12, lid 1, en artikel 40, lid 2, onder g), en plaatsvinden met toestemming van de signalerende lidstaat.

Motivering

Persoonsgegevens moeten niet aan een derde land worden doorgeven voordat het terugkeerbesluit, vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, onherroepelijk is geworden en dus niet dan nadat eventuele bezwaar- of beroepsprocedures zijn uitgeput of een verzoek van de verzoeker in dat kader niet-ontvankelijk is verklaard.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Bij de toepassing van deze verordening moet, in gevallen die betrekking hebben op kinderen, het belang van het kind voorop staan. Wanneer gegevens betreffende een kind in het SIS worden ingevoerd, mogen deze uitsluitend worden gebruikt voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van gevallen van vermiste kinderen en voor de bescherming van het belang van het kind, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter)  Alle maatregelen die in verband met het SIS worden genomen, moeten in overeenstemming zijn met het Handvest. De lidstaten moeten richtsnoeren toepassen die gezamenlijk moeten worden vastgesteld en gemonitord door het Asielagentschap van de Europese Unie en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, voor een gemeenschappelijke praktijk inzake het nemen van vingerafdrukken en gezichtsopnamen van irreguliere onderdanen van derde landen, op basis van de checklist die is opgesteld door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. Bij de procedure voor het nemen van vingerafdrukken en het maken van gezichtsopnamen moeten de lidstaten te allen tijde de waardigheid en de lichamelijke integriteit van minderjarigen eerbiedigen. De lidstaten mogen minderjarigen niet dwingen om medewerking te verlenen aan het nemen van vingerafdrukken.

Motivering

Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind moeten kinderen met menselijkheid en respect behandeld worden en zodanig dat rekening wordt gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Er moet daarom bijzondere aandacht besteed worden aan de specifieke situatie van minderjarigen. Het belang van het kind dient altijd voorop te staan.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor terugkeer, kunnen van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk verschillen en ook binnen dezelfde lidstaat kunnen er diverse autoriteiten verantwoordelijk zijn, afhankelijk van de oorzaken van het illegaal verblijf. Gerechtelijke autoriteiten kunnen ook terugkeerbesluiten uitvaardigen overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, bv. naar aanleiding van een beroep tegen een weigering van een verblijfsvergunning of -recht, of als strafrechtelijke sanctie. Alle nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvaardiging en uitvoering van terugkeerbesluiten overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, dienen recht op toegang tot het SIS te hebben om signaleringen inzake terugkeer te kunnen opnemen, bijwerken, wissen en doorzoeken.

(17)  De nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor terugkeer, kunnen van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk verschillen en ook binnen dezelfde lidstaat kunnen er diverse autoriteiten verantwoordelijk zijn, afhankelijk van de oorzaken van het illegaal verblijf. Daarnaast bestaan er verschillende nationale lijsten van "veilige derde landen". Gerechtelijke autoriteiten kunnen ook terugkeerbesluiten uitvaardigen overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, bv. naar aanleiding van een beroep tegen een weigering van een verblijfsvergunning of -recht, of als strafrechtelijke sanctie. Alle nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvaardiging en uitvoering van terugkeerbesluiten overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, dienen recht op toegang tot het SIS te hebben om signaleringen inzake terugkeer te kunnen opnemen, bijwerken, wissen en doorzoeken.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  Geen enkele wijziging of nieuwe bepaling van deze verordening mag een onnodige belemmering vormen voor lidstaten die tot het Schengengebied zullen toetreden of in het proces van toetreding zitten.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Gegevens over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, worden opgenomen in het SIS met het oog op het verifiëren of aan de terugkeerverplichting is voldaan en het uitvoeren van het besluit. Wanneer het terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, wordt onverwijld een signalering in het SIS opgenomen.

1.  Gegevens over onderdanen van derde landen jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, worden onmiddellijk nadat het besluit op grond van de nationale wetgeving van de betreffende lidstaat van kracht wordt, opgenomen in het SIS, met het oog op het verifiëren of aan de terugkeerverplichting is voldaan en het uitvoeren van het besluit. Wanneer het terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG, wordt onverwijld een signalering in het SIS opgenomen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(p)  categorie van het identificatiedocument;

(p)  categorie van de actuele of eerdere identificatiedocumenten of andere documenten die door deze persoon tot dat moment onder een alias zijn gebruikt;

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(r)  nummer(s) van het identificatiedocument;

(r)  nummer(s) van de huidige en/of in het verleden gebruikte identificatiedocumenten;

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd de artikelen 6 en 8 worden signaleringen inzake terugkeer gewist wanneer het besluit dat eraan ten grondslag lag, door de bevoegde autoriteit is ingetrokken of nietig verklaard. Signaleringen inzake terugkeer worden ook gewist wanneer de betrokken onderdaan van een derde land kan aantonen dat hij het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten conform een terugkeerbesluit uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG.

1.  Onverminderd de artikelen 6 en 8 worden signaleringen inzake terugkeer onmiddellijk gewist wanneer het besluit dat eraan ten grondslag lag, door de bevoegde autoriteit is ingetrokken of nietig verklaard. Signaleringen inzake terugkeer worden ook gewist wanneer de betrokken onderdaan van een derde land kan aantonen dat hij het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten conform een terugkeerbesluit uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen die in overeenstemming zijn met Richtlijn 2008/115/EG.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De krachtens deze verordening in het SIS verwerkte gegevens en de desbetreffende aanvullende informatie mogen worden doorgegeven aan of ter beschikking worden gesteld van derde landen overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679, indien de signalerende lidstaat daarvoor toestemming geeft en enkel indien de gegevens en informatie worden gebruikt voor de identificatie van en de afgifte van een identificatie- of reisdocument aan een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land, met het oog op terugkeer.

De krachtens deze verordening in het SIS verwerkte gegevens en de desbetreffende aanvullende informatie mogen worden doorgegeven aan of ter beschikking worden gesteld van derde landen overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679, indien de signalerende lidstaat daarvoor toestemming geeft en enkel indien de gegevens en informatie worden gebruikt voor de identificatie van en de afgifte van een identificatie- of reisdocument aan een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land, met het oog op terugkeer. Dit geldt echter alleen voor individuele gevallen en is uitsluitend mogelijk nadat er een definitief besluit over de terugkeer is genomen in volledige overeenstemming met het beginsel van non-refoulement. Met name moet vastgesteld zijn dat het land in kwestie een passend beschermingsniveau biedt, waarbij gekeken wordt naar de eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat en de mensenrechten, de aanwezigheid van doeltreffend functionerende onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten en de internationale verbintenissen van het land. Voordat informatie wordt doorgegeven aan een derde land moeten de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat het leven en de vrijheid van de terugkeerder niet bedreigd zullen worden op grond van zijn ras, godsdienst of nationaliteit of het feit dat hij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde politieke overtuiging heeft. De gegevens en de relevante aanvullende informatie worden niet overgedragen als de overdracht de persoon waarop de gegevens en de informatie betrekking hebben, in gevaar kan brengen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor de toepassing van deze verordening worden gegevens die betrekking hebben op een eerdere asielaanvraag of de immigratiestatus van de terugkeerder op het grondgebied van een lidstaat niet aan een derde land doorgegeven.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Document- en procedurenummers

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

6.4.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum goedkeuring

11.7.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

13

21

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Frank Engel

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Document- en procedurenummers

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Datum indiening bij EP

22.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum goedkeuring

6.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

5

8

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum indiening

10.11.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid