Procedura : 2016/0407(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0348/2017

Teksty złożone :

A8-0348/2017

Debaty :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0414

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 884kWORD 111k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Jeroen Lenaers

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0881)

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0532/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0348/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Wdrażając niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie powinny należycie uwzględnić dobro dziecka, życie rodzinne, stan zdrowia zainteresowanego obywatela państwa trzeciego oraz fakt, czy obywatel państwa trzeciego jest osobą o szczególnych potrzebach. W każdym przypadku wszelkie środki dotyczące powrotu obywateli państw trzecich powinny być w pełni zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z zasadą non-refoulement.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zapewnić skuteczność powrotów i zwiększyć wartość dodaną wpisów dotyczących powrotu, państwa członkowskie powinny wprowadzać wpisy do SIS w odniesieniu do wszystkich wydawanych przez siebie decyzji nakazujących powrót dotyczących nielegalnie przebywających obywateli państw członkowskich zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. W tym celu państwa członkowskie powinny dokonać wpisu do SIS także w przypadku wydania decyzji nakładających lub stwierdzających obowiązek powrotu w sytuacjach opisanych w art. 2 ust. 2 tej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do obywateli państw trzecich którzy zostali objęci zakazem wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym Schengen lub zatrzymani lub ujęci przez właściwe organy w związku z nielegalnym przekroczeniem zewnętrznej granicy lądowej, morskiej lub powietrznej państwa członkowskiego i którzy następnie nie otrzymali karty pobytu lub którym nie przyznano prawa pobytu w tym państwie członkowskim, a także w odniesieniu do obywateli państw trzecich, wobec których orzeczono powrót w charakterze sankcji karnej lub w wyniku orzeczenia sankcji karnej zgodnie z prawem krajowym, lub którzy podlegają procedurom ekstradycji.

(7)  Aby zapewnić skuteczność powrotów i zwiększyć wartość dodaną wpisów dotyczących powrotu, państwa członkowskie powinny wprowadzać wpisy do SIS w odniesieniu do wydawanych decyzji nakazujących powrót dotyczących nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. W tym celu państwa członkowskie powinny dokonać wpisu do SIS także w przypadku wydania decyzji nakładających lub stwierdzających obowiązek powrotu w sytuacjach opisanych w art. 2 ust. 2 tej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do obywateli państw trzecich którzy zostali objęci zakazem wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym Schengen lub zatrzymani lub ujęci przez właściwe organy w związku z nielegalnym przekroczeniem zewnętrznej granicy lądowej, morskiej lub powietrznej państwa członkowskiego i którzy następnie nie otrzymali karty pobytu lub którym nie przyznano prawa pobytu w tym państwie członkowskim, a także w odniesieniu do obywateli państw trzecich, wobec których orzeczono powrót w charakterze sankcji karnej lub w wyniku orzeczenia sankcji karnej zgodnie z prawem krajowym, lub którzy podlegają procedurom ekstradycji. Do celów niniejszego rozporządzenia oraz dla ograniczenia obciążeń administracyjnych państwa członkowskie powinny dysponować opcją niewprowadzania danych dotyczących obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, gdy ci obywatele państw trzecich przebywają w ośrodku detencyjnym do chwili wydalenia.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wspólne zasady dokonywania w SIS wpisów dotyczących powrotu niezwłocznie po wydaniu decyzji nakazujących powrót będących podstawą tych wpisów zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. Wpis powinien wskazywać, czy danemu obywatelowi państwa członkowskiego wyznaczono termin dobrowolnego wyjazdu, w tym czy termin ten został przedłużony ze względu na szczególne okoliczności konkretnej sprawy oraz czy wykonanie decyzji zostało zawieszone lub czy termin wydalenia został przesunięty.

(8)  W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wspólne zasady dokonywania w SIS wpisów dotyczących powrotu niezwłocznie po wydaniu decyzji nakazujących powrót będących podstawą tych wpisów zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. Wpis powinien wskazywać, czy danemu obywatelowi państwa członkowskiego wyznaczono termin dobrowolnego wyjazdu, w tym czy termin ten został przedłużony ze względu na szczególne okoliczności konkretnej sprawy, czy obywatel państwa trzeciego ma prawo złożenia odwołania od decyzji o powrocie, czy toczy się postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji o powrocie oraz czy wykonanie decyzji zostało zawieszone lub czy termin wydalenia został przesunięty.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Państwa członkowskie czasowo uniemożliwiają dostęp do istniejącego w SIS wpisu dotyczącego powrotu z chwilą zawieszenia wykonania lub przesunięcia terminu wykonania decyzji nakazującej powrót wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE lub jeżeli wniesiono odwołanie od decyzji nakazującej powrót, które może prowadzić do zawieszenia jej wykonania.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczne jest określenie kategorii danych, które mogą być wprowadzane do SIS w odniesieniu do obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. Wpisy dotyczące powrotów powinny zawierać tylko te dane, które są wymagane w celu zidentyfikowania osób, których dane te dotyczą, aby umożliwić właściwym organom niezwłoczne podejmowanie świadomych decyzji oraz zapewnić, w stosownych przypadkach, ochronę przed osobami, które posiadają broń, stosują przemoc, zbiegły lub też uczestniczą w działalności, o której mowa w art. 1, 2, 3 i 4 decyzji ramowej Rady 2002/475/JHA w sprawie zwalczania terroryzmu26. W celu ułatwienia identyfikacji i wykrycia wielorakich tożsamości wpis powinien ponadto zawierać odniesienie do dokumentu tożsamości lub numeru i kopii takiego dokumentu, jeżeli jest dostępny.

(9)  Konieczne jest określenie kategorii danych, które mogą być wprowadzane do SIS w odniesieniu do obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. Wpisy dotyczące powrotów powinny zawierać tylko te dane, które są wymagane w celu zidentyfikowania osób, których dane te dotyczą, aby umożliwić właściwym organom niezwłoczne podejmowanie świadomych decyzji oraz zapewnić, w stosownych przypadkach, ochronę przed osobami, które posiadają broń, stosują przemoc, zbiegły lub też uczestniczą w działalności, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/54126. W celu ułatwienia identyfikacji i wykrycia wielorakich tożsamości wpis powinien ponadto zawierać odniesienie do dokumentu tożsamości lub numeru i kopii takiego dokumentu, jeżeli jest dostępny.

__________________

__________________

26 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć organ odpowiedzialny za wymianę informacji uzupełniających w związku z wpisami dotyczącymi powrotu w celu zapewnienia skutecznej i sprawnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

(10)  Każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć organ krajowy, który jest w pełni operacyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, odpowiedzialny za wymianę informacji uzupełniających dotyczących obywateli państw trzecich, którzy podlegają decyzji nakazującej powrót w celu zapewnienia skutecznej i sprawnej współpracy między państwami członkowskimi. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczania swojego biura SIRENE jako organu krajowego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy ustanowić procedury umożliwiające państwom członkowskim zweryfikowanie, czy obowiązek powrotu został wykonany, oraz przekazanie potwierdzenia wyjazdu danego obywatela państwa trzeciego państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu dotyczącego powrotu. Informacje te powinny przyczynić się do bardziej kompleksowego monitorowania wykonywania decyzji nakazujących powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

(11)  Należy ustanowić procedury umożliwiające państwom członkowskim zweryfikowanie, czy obowiązek powrotu został wykonany, oraz przekazanie potwierdzenia wyjazdu danego obywatela państwa trzeciego państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu dotyczącego powrotu, lub potwierdzenia, że temu obywatelowi państwa trzeciego wydano dokument pobytowy lub zezwolenie na pobyt. Informacje te powinny przyczynić się do bardziej kompleksowego monitorowania wykonywania decyzji nakazujących powrót oraz wskaźnika uwzględnionych odwołań od decyzji nakazujących powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Wpisy dotyczące powrotu należy usuwać, gdy tylko państwo członkowskie lub właściwy organ, który wydał decyzję nakazującą powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, zostały poinformowane o powrocie. W przypadku gdy decyzji nakazującej powrót towarzyszy zakaz wjazdu, ten ostatni powinien zostać wprowadzony do SIS zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne]. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by między wyjazdem obywatela państwa trzeciego ze strefy Schengen a aktywowaniem w SIS wpisu dotyczącego zakazu wjazdu nie wystąpiła luka czasowa.

(12)  Wpisy dotyczące powrotu należy automatycznie usuwać z chwilą wygaśnięcia wpisu zgodnie z procedurą przeglądu. Wpisy powinny również zostać usunięte, gdy tylko państwo członkowskie lub właściwy organ, który wydał decyzję nakazującą powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, został poinformowany o powrocie lub gdy jest to niezbędne zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności wpisów. W przypadku gdy decyzji nakazującej powrót towarzyszy zakaz wjazdu, ten ostatni powinien zostać wprowadzony do SIS zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne]. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by między wyjazdem obywatela państwa trzeciego ze strefy Schengen a aktywowaniem w SIS wpisu dotyczącego zakazu wjazdu nie wystąpiła luka czasowa.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Jeżeli decyzji nakazującej powrót towarzyszy zakaz wjazdu, nawet wówczas gdy wpis dotyczący powrotu nie jest wprowadzany do SIS, państwo członkowskie dokonujące wpisu zapewnia, by wpis stawał się skuteczny w SIS w chwili, gdy dany obywatel państwa trzeciego opuszcza terytorium państw członkowskich.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  SIS powinien zawierać mechanizm powiadamiania państw członkowskich o niewykonaniu przez obywateli państw trzecich obowiązku powrotu w wyznaczonym terminie dobrowolnego wyjazdu. Mechanizm ten powinien ułatwić państwom członkowskim wykonywanie obowiązków wynikających z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy nie wykonali obowiązku powrotu.

(13)  SIS powinien zawierać mechanizm powiadamiania państw członkowskich o niewykonaniu przez obywateli państw trzecich obowiązku powrotu w wyznaczonym terminie dobrowolnego wyjazdu. Mechanizm ten powinien ułatwić państwom członkowskim wykonywanie obowiązków wynikających z art. 8 ust. 1 i art. 11 dyrektywy 2008/115/WE w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy nie wykonali obowiązku powrotu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Wpisy należy przechowywać w SIS jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, w jakich zostały one do niego wprowadzone. Zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne] okres weryfikacji wpisów dotyczących obywateli państw trzecich wynosi pięć lat.

(15)  Wpisy należy przechowywać w SIS jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, w jakich zostały one do niego wprowadzone. Zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne] okres weryfikacji wpisów dotyczących powrotu obywateli państw trzecich wynosi trzy lata.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązków wynikających z Konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, uzupełnionej Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [...] r.,

(28)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 3 maja 2017 r.,

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Żadna zmiana lub nowe przepisy rozporządzenia nie powinny stwarzać niepotrzebnych przeszkód dla państw członkowskich, które będą przystępować lub są już w trakcie procesu przystępowania do strefy Schengen.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  „wydalenie” oznacza wydalenie w rozumieniu art. 3 pkt 5 dyrektywy 2008/115/WE;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane dotyczące obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE wprowadza się do SIS na potrzeby zweryfikowania, czy obowiązek powrotu został wykonany oraz w celu ułatwienia wykonania takiej decyzji. Wpis wprowadza się do SIS niezwłocznie po wydaniu decyzji nakazującej powrót wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

1.  Dane dotyczące obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE wprowadza się bezzwłocznie do SIS na potrzeby zweryfikowania, czy obowiązek powrotu został wykonany oraz w celu ułatwienia wykonania takiej decyzji. Wpis wprowadza się do SIS niezwłocznie po wydaniu decyzji nakazującej powrót wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE i w poszanowaniu przepisów dotyczących określonych w art. 23a rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne].

 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niewprowadzaniu danych dotyczących obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną w okolicznościach, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/115/WE w odniesieniu do obywateli państw trzecich przebywających w ośrodku detencyjnym do chwili wydalenia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  We wpisie należy niezwłocznie odnotować termin dobrowolnego wyjazdu wyznaczonego obywatelom państw trzecich objętym decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

2.  We wpisie należy niezwłocznie odnotować termin dobrowolnego wyjazdu wyznaczonego obywatelom państw trzecich objętym decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE. Jeżeli okres ten zostaje przedłużony, należy niezwłocznie odpowiednio zaktualizować wpis.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  We wpisie należy niezwłocznie odnotować zawieszenie wykonania decyzji nakazującej powrót wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE oraz przesunięcie terminu jej wykonania.

3.  Państwo członkowskie dokonujące wpisu uniemożliwia dostęp do wpisu w SIS dotyczącego decyzji nakazującej powrót w następujących okolicznościach:

 

a)   jeżeli wykonanie decyzji nakazującej powrót zostało przełożone lub zawieszone lub

 

b)  jeżeli wniesiono odwołanie od decyzji nakazującej powrót, które może prowadzić do zawieszenia jej wykonania.

 

W takich okolicznościach wpis powinien być niedostępny dla użytkowników końcowych. Powinien być on dostępny jedynie dla biur SIRENE do chwili potwierdzenia lub anulowania decyzji. Jeżeli decyzję nakazującą powrót anulowano, wpis należy niezwłocznie usunąć.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wszelkie szczególne, obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom;

skreśla się

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  płeć;

h)  płeć społeczno-kulturowa;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  informację, czy dana osoba jest uzbrojona, agresywna, czy jest uciekinierem lub czy uczestniczy w działaniu, o którym mowa w art. 1, 2, 3 i 4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu;

j)  informację, czy dana osoba jest uzbrojona, agresywna, czy jest uciekinierem lub czy uczestniczy w działaniu, o którym mowa w art. 3–12 i 14 dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u)  dane daktyloskopijne;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera x a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xa)  dane, o których mowa w lit. a) – d), f) – i), p) - s) i v), każdego innego dokumentu tożsamości lub dokumentów tożsamości, którymi legitymuje się dana osoba.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera x b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xb)  czy od decyzji nakazującej powrót, wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, przysługuje odwołanie;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera x c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xc)  czy toczy się postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji nakazującej powrót, wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli brak jest danych, o których mowa w lit. a), g), k), m), n) i w). Wprowadzane są również wszystkie pozostałe dane, o ile są dostępne.

Wpisu nie wolno dokonywać, jeśli brak jest danych, o których mowa w lit. a), g), k), m), n), w) oraz co najmniej t) lub u). W celu uzyskania dużej dokładności w identyfikacji dane daktyloskopijne powinny być zawsze preferowane w stosunku do zdjęć i wizerunków twarzy. Wprowadzane są również wszystkie pozostałe dane, o ile są dostępne.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za wymianę informacji uzupełniających dotyczących obywateli państw trzecich objętych powrotem zgodnie z przepisami podręcznika SIRENE, jak określono w art. 8 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne].

Każde państwo członkowskie wyznacza organ krajowy, który jest w pełni operacyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w celu zapewniania wymiany i dostępności wszystkich informacji uzupełniających dotyczących obywateli państw trzecich, którzy podlegają decyzji nakazującej powrót zgodnie z przepisami podręcznika SIRENE, jak określono w art. 8 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne]. Państwa członkowskie mogą wyznaczać swoje biuro SIRENE jako organ krajowy.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie co miesiąc przekazują Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ustanowionej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady36 (UE) nr 1077/201136 („Agencja”) statystyki dotyczące liczby potwierdzonych powrotów, z informacją, czy powrót był wynikiem dobrowolnego wykonania obowiązku powrotu, czy też obowiązek powrotu zrealizowano pod przymusem, a także ze wskazaniem docelowego państwa trzeciego. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

3.  Państwa członkowskie co miesiąc przekazują Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ustanowionej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady36 (UE) nr 1077/201136 („Agencja”) statystyki dotyczące liczby potwierdzonych powrotów, z informacją, czy powrót był wynikiem dobrowolnego wykonania obowiązku powrotu, czy też obowiązek powrotu zrealizowano pod przymusem, a także ze wskazaniem docelowego państwa trzeciego. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Agencja opracowuje miesięczne statystyki do sprawozdania rocznego, które publikowane jest zgodnie z art. 11.

__________________

__________________

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1).

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  CS-SIS powiadamia państwa członkowskie o dokonanych przez nie wpisach dotyczących powrotu, w odniesieniu do których upłynął termin dobrowolnego wyjazdu.

1.  CS-SIS automatycznie powiadamia państwa członkowskie o dokonanych przez nie wpisach dotyczących powrotu, w odniesieniu do których upłynął termin dobrowolnego wyjazdu i nie przedłużono terminu dobrowolnego powrotu lub danemu obywatelowi państwa trzeciego wydano dokument pobytowy lub inne zezwolenie na pobyt.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy obywatel państwa trzeciego, do którego odnosi się wpis dotyczący powrotu, zostanie zidentyfikowany przez właściwy organ i ten sam organ stwierdzi, że obywatel ten nie wykonał obowiązku powrotu, wspomniany organ niezwłocznie konsultuje się z państwem członkowskim dokonującym wpisu w drodze wymiany informacji uzupełniających w celu niezwłocznego określenia działań, które należy podjąć.

2.  Z zastrzeżeniem art. 6, w przypadku gdy obywatel państwa trzeciego, do którego odnosi się wpis dotyczący powrotu, zostanie zidentyfikowany przez właściwy organ i ten sam organ stwierdzi, że obywatel ten nie wykonał obowiązku powrotu, wspomniany organ niezwłocznie konsultuje się z państwem członkowskim dokonującym wpisu w drodze wymiany informacji uzupełniających w celu określenia działań, które należy podjąć. Państwo członkowskie dokonujące wpisu jest zobowiązane bezzwłocznie powiadomić o preferowanym kierunku działania.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli państwo członkowskie rozważa wydanie dokumentu pobytowego lub innego zezwolenia na pobyt obywatelowi państwa trzeciego, do którego odnosi się wpis dotyczący powrotu wprowadzony przez inne państwo członkowskie, pierwsze z tych państw najpierw konsultuje się, w drodze wymiany informacji uzupełniających, z państwem członkowskim, które dokonało tego wpisu. Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, udziela odpowiedzi w terminie siedmiu dni. Jeżeli państwo członkowskie, które rozważa wydanie dokumentu pobytowego lub innego zezwolenia na pobyt, postanowi je wydać, wpis dotyczący powrotu zostaje usunięty.

1.  Przed podjęciem przez państwo członkowskie formalnej decyzji o wydaniu dokumentu pobytowego lub innego zezwolenia na pobyt obywatelowi państwa trzeciego, do którego odnosi się wpis dotyczący powrotu wprowadzony przez inne państwo członkowskie, pierwsze z tych państw najpierw konsultuje się, w drodze wymiany informacji uzupełniających, z państwem członkowskim, które dokonało tego wpisu. Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, udziela odpowiedzi w terminie siedmiu dni. Ostateczna decyzja o przyznaniu zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego obywatela państwa trzeciego do pobytu należy do państwa członkowskiego zasięgającego opinii. Jeżeli wydano dokument pobytowy lub inne zezwolenie na pobyt, wpis dotyczący powrotu zostaje niezwłocznie usunięty.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli państwo członkowskie rozważa dokonanie wpisu dotyczącego powrotu w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego, który posiada ważny dokument pobytowy lub inne zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo członkowskie, informuje ono w drodze wymiany informacji uzupełniających państwo członkowskie, które wydało takie zezwolenie, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji, czy istnieją powody uzasadniające jego wycofanie. Państwo członkowskie, które wydało zezwolenie, udziela ostatecznej odpowiedzi w terminie siedmiu dni.

2.  Zanim państwo członkowskie podejmie decyzję o dokonaniu wpisu dotyczącego powrotu w odniesieniu do obywatela państwa trzeciego, który posiada ważny dokument pobytowy lub inne zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo członkowskie, informuje ono w drodze wymiany informacji uzupełniających państwo członkowskie, które wydało takie zezwolenie, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji, czy istnieją powody uzasadniające jego wycofanie. Państwo członkowskie, które wydało zezwolenie, udziela ostatecznej odpowiedzi w terminie siedmiu dni. Jeżeli państwo członkowskie, które wydało zezwolenie, postanawia utrzymać jego ważność, nie dokonuje się wpisu dotyczącego powrotu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy obywatel państwa trzeciego, który jest objęty wpisem nakazującym powrót, zostanie zidentyfikowany podczas wjazdu przez granice zewnętrzne, państwo członkowskie, które go zidentyfikowało, niezwłocznie informuje o tym, w drodze wymiany informacji uzupełniających, państwo członkowskie dokonujące wpisu w celu jego usunięcia.

4.  W przypadku gdy obywatel państwa trzeciego, który jest objęty wpisem nakazującym powrót, zostanie zidentyfikowany podczas wjazdu przez granice zewnętrzne, państwo członkowskie, które go zidentyfikowało, informuje o tym – jak najszybciej i w każdym przypadku w ciągu 12 godzin – w drodze wymiany informacji uzupełniających państwo członkowskie dokonujące wpisu w celu jego usunięcia.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z zastrzeżeniem art. 6 i art. 8 wpisy dotyczące powrotu usuwa się wówczas, gdy decyzja, na podstawie której dokonano wpisu, została wycofana lub unieważniona przez właściwy organ. Wpisy dotyczące powrotu usuwa się również wówczas, gdy dany obywatel państwa trzeciego może wykazać, że opuścił terytorium państwa członkowskiego zgodnie z decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

1.  Z zastrzeżeniem art. 6 i art. 8 wpisy dotyczące powrotu usuwa się wówczas, gdy tylko decyzja, na podstawie której dokonano wpisu, została wycofana lub unieważniona przez właściwy organ. Wpisy dotyczące powrotu usuwa się również wówczas, gdy obywatel państwa trzeciego wykazał lub może później wykazać, że opuścił terytorium państwa członkowskiego zgodnie z decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wpisy dotyczące powrotów są automatycznie usuwane z chwilą wygaśnięcia wpisu zgodnie z art. 34 rozporządzenia 2018/xxx [odprawy graniczne] dotyczącym okresu przeglądu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Wpisy dotyczące powrotu usuwa się, gdy jest to konieczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności wpisów określonych w art. 23a rozporządzenia 2018/xxx [odprawy graniczne].

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wpisy dotyczące powrotu dokonane w odniesieniu do osoby, która uzyskała obywatelstwo państwa członkowskiego lub któregokolwiek z państw, których obywatele mogą korzystać z prawa do swobodnego przepływu w obrębie Unii, są usuwane po stwierdzeniu lub uzyskaniu przez państwo członkowskie dokonujące wpisu informacji zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne], że dana osoba uzyskała takie obywatelstwo.

2.  Wpisy dotyczące powrotu dokonane w odniesieniu do osoby, która uzyskała dokument pobytowy, zezwolenie na pobyt lub obywatelstwo państwa członkowskiego lub któregokolwiek z państw, których obywatele mogą korzystać z prawa do swobodnego przepływu w obrębie Unii, są usuwane po stwierdzeniu lub uzyskaniu przez państwo członkowskie dokonujące wpisu informacji zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne], że dana osoba uzyskała taki dokument pobytowy, inne zezwolenie na pobyt lub obywatelstwo.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane przetwarzane w SIS oraz związane z nimi informacje uzupełniające na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przekazywane lub udostępniane państwom trzecim zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679 za zgodą państwa członkowskiego dokonującego wpisu jedynie do celów identyfikacji nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego oraz wydania mu dokumentów identyfikacyjnych lub dokumentów podróży z myślą o powrocie.

Dane przetwarzane w SIS oraz związane z nimi informacje uzupełniające wymieniane na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przekazywane lub udostępniane państwom trzecim zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679 za zgodą państwa członkowskiego dokonującego wpisu jedynie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

 

a)   dane są przekazywane lub udostępniane tylko do celów identyfikacji obywatela państwa trzeciego przebywającego nielegalnie oraz wydania mu dokumentów identyfikacyjnych lub dokumentów podróży z myślą o powrocie;

 

aa)  państwo trzecie wyraźnie zgadza się na wykorzystanie danych wyłącznie do celów, do których je dostarczono, na przestrzeganie tego, co jest zgodne z prawem i konieczne do celów określonych w lit. a), jak również na usunięcie tych danych, gdy tylko ich przechowywanie przestanie być uzasadnione, oraz

 

b)   zainteresowany obywatel państwa trzeciego został poinformowany, że jego dane osobowe i informacje uzupełniające zostaną przekazane organom państwa trzeciego.

 

Osobie, której zarzuca się sprawstwo prześladowań lub poważnych krzywd, nie udziela się żadnych informacji dotyczących faktu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w danym państwie członkowskim zgodnie z art. 30 dyrektywy 2013/32/UE lub jeżeli państwo to jest również państwem pochodzenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową.

 

Danych przetwarzanych w SIS oraz związanych z nimi informacji uzupełniających wymienianych na podstawie niniejszego rozporządzenia nie udostępnia się państwom trzecim, jeżeli uniemożliwiono dostęp do decyzji nakazującej powrót zgodnie z art. 3 ust. 3.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Zasada non-refoulement, dobro dziecka, życie rodzinne i stan zdrowia

 

Państwa członkowskie wdrażają niniejsze rozporządzenie przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zasady non-refoulement oraz zawsze uwzględniają dobro dziecka, życie rodzinne i stan zdrowia lub szczególne potrzeby zainteresowanych osób.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących statystyk zawartych w art. 54 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne] Agencja przedstawia dzienne, miesięczne i roczne statystyki, wyrażone zarówno w ujęciu zbiorczym, jak i w podziale na poszczególne państwa członkowskie, na temat liczby wpisów dotyczących powrotów wprowadzonych do SIS, w tym w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 4 lit. x) niniejszego rozporządzenia, powiadomień, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oraz liczby wpisów dotyczących powrotu usuniętych ze względu na wykonanie obowiązku powrotu. Agencja przedstawia miesięczne i roczne statystyki dotyczące danych dostarczanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 5 niniejszego rozporządzenia. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących statystyk zawartych w art. 54 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne] Agencja przedstawia dzienne, miesięczne i roczne statystyki, wyrażone zarówno w ujęciu zbiorczym, jak i w podziale na poszczególne państwa członkowskie, na temat liczby wpisów dotyczących powrotów wprowadzonych do SIS, w tym w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 4 lit. x), xb) i xc) niniejszego rozporządzenia, powiadomień, o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oraz liczby wpisów dotyczących powrotu usuniętych ze względu na wykonanie obowiązku powrotu. Agencja przedstawia miesięczne i roczne statystyki dotyczące danych dostarczanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 5 niniejszego rozporządzenia. Statystyki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Agencja kompiluje wszystkie statystyki w rocznym sprawozdaniu, które jest publikowane. Sprawozdanie jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O ile kwestie te nie zostały uregulowane w niniejszym rozporządzeniu, przepisy dotyczące obowiązków państw członkowskich i Agencji, wprowadzania i przetwarzania wpisów, warunków dostępu do wpisów i ich przechowywania, przetwarzania danych, ochrony danych, odpowiedzialności i monitorowania oraz statystyk, określone w art. 6–19, art. 20 ust. 3–4 oraz w art. 21, 22, 28, art. 29 ust. 4 i art. 33–54 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne] mają zastosowanie do danych wprowadzonych do SIS i przetwarzanych w tym systemie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

O ile kwestie te nie zostały uregulowane w niniejszym rozporządzeniu, przepisy dotyczące obowiązków państw członkowskich i Agencji, wprowadzania, przetwarzania, aktualizacji i zgodności wpisów, warunków dostępu do wpisów i ich przechowywania, przetwarzania danych, ochrony danych, odpowiedzialności i monitorowania oraz statystyk, określone w art. 3, 6–19, art. 20 ust. 3–4 oraz w art. 21, 22, 23a, 28, art. 29 ust. 4 i art. 33–54 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne] mają zastosowanie do danych wprowadzonych do SIS i przetwarzanych w tym systemie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.


UZASADNIENIE

Stosowanie Systemu Informacyjnego Schengen do wymiany informacji na temat decyzji nakazujących powrót jest kolejnym małym, lecz istotnym krokiem w serii unijnych środków mających na celu poprawę skuteczności powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Poprawa skuteczności unijnej polityki w zakresie powrotów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania publicznego do unijnego systemu migracji i azylu.

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że w chwili obecnej unijna polityka w zakresie powrotów jest mało skuteczna. W 2015 r. liczba nielegalnych migrantów, którym nakazano opuszczenie Unii Europejskiej, wynosiła 533 395 osób, podczas gdy całkowity odsetek powrotów wyniósł około 42 %. Ponadto, jeżeli nie uwzględni się powrotów na Bałkany Zachodnie, odsetek powrotów w Unii Europejskiej spada do 27 %.

Wniosek ten po raz pierwszy wprowadzi ogólnounijny system wymiany informacji między państwami członkowskimi na temat decyzji nakazujących powrót, a przez to pozwoli na monitorowanie, czy obywatele państw trzecich, których dotyczą te decyzje, opuścili terytorium państw członkowskich, oraz na wdrażanie decyzji nakazujących powrót w całej Unii, co powinno tym samym zwiększyć skuteczność unijnej polityki w zakresie powrotów.

Sprawozdawca uważa, że także w przypadku tego wniosku Komisji w sprawie stosowania Systemu Informacyjnego Schengen w zakresie powrotów państwa członkowskie powinny korzystać z infrastruktury, która już istnieje i dobrze działa, do celów wymiany informacji uzupełniających. Biura SIRENE powinny zatem być organem odpowiedzialnym za skuteczną i sprawną wymianę między państwami członkowskimi informacji uzupełniających związanych z wpisami dotyczącymi powrotu.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (26.7.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Hilde Vautmans

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w państwach członkowskich lub przestali je spełniać, stanowi istotny aspekt kompleksowych starań zmierzających do rozwiązania problemu nielegalnej migracji i zwiększenia odsetka powrotów nielegalnych migrantów, w pełnym poszanowaniu praw podstawowych, a w szczególności zasady non-refoulement, oraz zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE.

(1)  Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w państwach członkowskich lub przestali je spełniać, stanowi istotny aspekt kompleksowych starań zmierzających do rozwiązania problemu nielegalnej migracji i zarządzania migracją w ścisłej współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia lub tranzytu, w pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zasady non-refoulement, skodyfikowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”) i Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich w sposób skuteczny i proporcjonalny, zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/115/WE.

(3)  Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich w sposób skuteczny i proporcjonalny, w pełnym poszanowaniu praw podstawowych, a w szczególności zasady non-refoulement, przy ochronie praw człowieka migrantów oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/115/WE.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Wpisy dotyczące powrotu należy usuwać, gdy tylko państwo członkowskie lub właściwy organ, który wydał decyzję nakazującą powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, zostały poinformowane o powrocie. W przypadku gdy decyzji nakazującej powrót towarzyszy zakaz wjazdu, ten ostatni powinien zostać wprowadzony do SIS zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne]. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by między wyjazdem obywatela państwa trzeciego ze strefy Schengen a aktywowaniem w SIS wpisu dotyczącego zakazu wjazdu nie wystąpiła luka czasowa.

(12)  Wpisy dotyczące powrotu należy usuwać, gdy tylko państwo członkowskie lub właściwy organ, który wydał decyzję nakazującą powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, zostały poinformowane o powrocie. W przypadku gdy decyzji nakazującej powrót towarzyszy zakaz wjazdu, ten ostatni powinien zostać wprowadzony do SIS zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [odprawy graniczne]. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by między wyjazdem obywatela państwa trzeciego przez granice zewnętrzne państwa członkowskiego a aktywowaniem w SIS wpisu dotyczącego zakazu wjazdu nie wystąpiła luka czasowa.

Uzasadnienie

Termin „strefa Schengen” jest niespójny z określeniem użytym w art. 6: „W przypadku gdy obywatel państwa trzeciego, do którego odnosi się wpis dotyczący powrotu, wyjedzie przez granicę zewnętrzną państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, wówczas potwierdzenie powrotu przekazuje się właściwemu organowi zgodnie z przepisami prawa krajowego”.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Dane przetwarzane w SIS lub przekazane w drodze wymiany informacji uzupełniających mogą zapewnić państwu członkowskiemu wykonującemu decyzję informacje, które są przydatne do szybkiej identyfikacji i ponownego wydania dokumentów nielegalnie przebywającym obywatelom państw trzecich w celu zapewnienia ich powrotu do państwa trzeciego. W indywidualnych przypadkach powinna istnieć możliwość przekazania w tym celu takich danych państwu trzeciemu. Przekazywanie wszelkich danych osobowych powinno podlegać jasnym warunkom, powinno mieć miejsce zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 i odbywać się za zgodą państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

(16)  Dane przetwarzane w SIS lub przekazane w drodze wymiany informacji uzupełniających mogą zapewnić państwu członkowskiemu wykonującemu decyzję informacje, które są przydatne do szybkiej identyfikacji i ponownego wydania dokumentów nielegalnie przebywającym obywatelom państw trzecich w celu zapewnienia ich powrotu do państwa trzeciego. W indywidualnych przypadkach powinna istnieć możliwość przekazania w tym celu takich danych państwu trzeciemu. Niemniej powinno to nastąpić dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji nakazującej powrót. Przekazywanie wszelkich danych osobowych powinno podlegać jasnym warunkom, powinno mieć miejsce zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f), art. 8, art. 12 ust. 1 i art. 40 ust. 2 lit. g) w przypadkach związanych z dziećmi, i odbywać się za zgodą państwa członkowskiego, które dokonało wpisu.

Uzasadnienie

Żadne dane osobowe nie powinny być przekazywane państwu trzeciemu zanim nie stanie się prawomocna decyzja nakazująca powrót, przyjęta zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, a tym samym, zanim nie zostaną wykorzystane możliwe procedury zaradcze lub odwoławcze lub zanim odnośny wniosek nie zostanie uznany za niedopuszczalny.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a)  W przypadkach związanych z dziećmi, nadrzędny interes dziecka powinien być kwestią priorytetową podczas stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadkach wprowadzania danych dotyczących dziecka do SIS, dane te powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów zapobiegania zaginięciom dzieci, wykrywania ich i prowadzenia dochodzeń w związku z nimi, a także do celów zagwarantowania nadrzędnego interesu dziecka zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16b)  Wszelkie środki podjęte w odniesieniu do SIS powinny być zgodne z Kartą. Państwa członkowskie powinny stosować wytyczne, które zostaną ustalone i będą monitorowane wspólnie przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu stosowania wspólnych praktyk w odniesieniu do pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć wizerunku twarzy obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie, w oparciu o listę kontrolną sporządzoną przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W każdym momencie procedury pobierania odcisków palców oraz wykonywania zdjęcia wizerunku twarzy państwa członkowskie powinny działać z poszanowaniem godności i fizycznej integralności małoletniego. Państwa członkowskie nie powinny wykorzystywać przymusu w celu pobrania odcisków palców od małoletniego.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka dzieci powinny być traktowane humanitarnie i z poszanowaniem godności ludzkiej, w sposób uwzględniający potrzeby wynikające z ich wieku. Dlatego szczególną uwagę należy poświęcić sytuacji dzieci. Sprawą nadrzędną powinno być zawsze najlepsze zabezpieczenie interesu dziecka.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Organy krajowe odpowiedzialne za powrót mogą znacznie się różnić pomiędzy państwami członkowskimi, ale mogą to również być różne organy w ramach tego samego państwa członkowskiego, w zależności od przyczyn nielegalnego pobytu. Organy sądowe również mogą wydawać decyzje nakazujące powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, na przykład w wyniku odwołań od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pobyt lub przyznania prawa pobytu lub w charakterze sankcji karnej. Wszystkie organy krajowe odpowiedzialne za wydawanie i wykonywanie decyzji nakazujących powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE powinny mieć prawo dostępu do SIS w celu wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania wpisów dotyczących powrotów.

(17)  Organy krajowe odpowiedzialne za powrót mogą znacznie się różnić pomiędzy państwami członkowskimi, ale mogą to również być różne organy w ramach tego samego państwa członkowskiego, w zależności od przyczyn nielegalnego pobytu. Ponadto istnieją różne krajowe wykazy „bezpiecznych krajów trzecich”. Organy sądowe również mogą wydawać decyzje nakazujące powrót zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE, na przykład w wyniku odwołań od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pobyt lub przyznania prawa pobytu lub w charakterze sankcji karnej. Wszystkie organy krajowe odpowiedzialne za wydawanie i wykonywanie decyzji nakazujących powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE powinny mieć prawo dostępu do SIS w celu wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania wpisów dotyczących powrotów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Żadna zmiana lub nowe przepisy rozporządzenia nie powinny stwarzać niepotrzebnych przeszkód dla państw członkowskich, które będą przystępować lub są już w trakcie procesu przystępowania do strefy Schengen.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane dotyczące obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE wprowadza się do SIS na potrzeby zweryfikowania, czy obowiązek powrotu został wykonany oraz w celu ułatwienia wykonania takiej decyzji. Wpis wprowadza się do SIS niezwłocznie po wydaniu decyzji nakazującej powrót wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

1.  Dane dotyczące obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE wprowadza się do SIS natychmiast po tym, jak decyzja staje się skuteczna na mocy ustawodawstwa krajowego danego państwa członkowskiego, na potrzeby zweryfikowania, czy obowiązek powrotu został wykonany oraz w celu ułatwienia wykonania takiej decyzji. Wpis wprowadza się do SIS niezwłocznie po wydaniu decyzji nakazującej powrót wydanej zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  kategorię dokumentu identyfikacyjnego danej osoby;

p)  kategorię aktualnych lub wcześniejszych dokumentów identyfikacyjnych danej osoby lub innych używanych do tej pory dokumentów z jej aliasem;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  numer lub numery dokumentu identyfikacyjnego danej osoby;

r)  numer lub numery aktualnego dokumentu identyfikacyjnego lub wcześniejszych dokumentów identyfikacyjnych danej osoby;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z zastrzeżeniem art. 6 i art. 8 wpisy dotyczące powrotu usuwa się wówczas, gdy decyzja, na podstawie której dokonano wpisu, została wycofana lub unieważniona przez właściwy organ. Wpisy dotyczące powrotu usuwa się również wówczas, gdy dany obywatel państwa trzeciego może wykazać, że opuścił terytorium państwa członkowskiego zgodnie z decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

1.  Z zastrzeżeniem art. 6 i art. 8 wpisy dotyczące powrotu usuwa się bezzwłocznie wówczas, gdy decyzja, na podstawie której dokonano wpisu, została wycofana lub unieważniona przez właściwy organ. Wpisy dotyczące powrotu usuwa się również wówczas, gdy dany obywatel państwa trzeciego może wykazać, że opuścił terytorium państwa członkowskiego zgodnie z decyzją nakazującą powrót wydaną zgodnie z przepisami zgodnymi z dyrektywą 2008/115/WE.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane przetwarzane w SIS oraz związane z nimi informacje uzupełniające na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przekazywane lub udostępniane państwom trzecim zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679 za zgodą państwa członkowskiego dokonującego wpisu jedynie do celów identyfikacji nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego oraz wydania mu dokumentów identyfikacyjnych lub dokumentów podróży z myślą o powrocie.

Dane przetwarzane w SIS oraz związane z nimi informacje uzupełniające na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przekazywane lub udostępniane państwom trzecim zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679 za zgodą państwa członkowskiego dokonującego wpisu jedynie do celów identyfikacji nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego oraz wydania mu dokumentów identyfikacyjnych lub dokumentów podróży z myślą o powrocie. Dotyczy to jednak indywidualnych przypadków i następuje dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji nakazującej powrót w pełnej zgodności z zasadą non-refoulement. W szczególności należy potwierdzić, że dane państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony, przy uwzględnieniu poszanowania praworządności i praw człowieka, istnienia i skutecznego funkcjonowania niezależnych organów nadzoru oraz zobowiązań międzynarodowych tego kraju. Przed przekazaniem informacji państwu trzeciemu właściwe organy muszą potwierdzić, że życie i wolność osoby powracającej nie będą zagrożone ze względu na jej rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne. Dane i powiązane informacje uzupełniające nie są przekazywane, jeżeli takie przekazanie może narazić osobę, której one dotyczą, na niebezpieczeństwo.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do celów niniejszego rozporządzenia nie przekazuje się państwu trzeciemu danych dotyczących jakiegokolwiek wcześniejszego wniosku o azyl złożonego na terytorium państwa członkowskiego lub statusu imigracyjnego przyznanego osobie powracającej na terytorium państwa członkowskiego.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

Odsyłacze

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.4.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Hilde Vautmans

15.5.2017

Data przyjęcia

11.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

13

21

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Frank Engel

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

Odsyłacze

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Data przedstawienia w PE

22.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Data przyjęcia

6.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

5

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Data złożenia

10.11.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności