Procedură : 2016/0407(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0348/2017

Texte depuse :

A8-0348/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0414

RAPORT     ***I
PDF 873kWORD 110k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Jeroen Lenaers

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0881),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0532/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0348/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La aplicarea prezentului regulament, statele membre ar trebui să țină seama în mod corespunzător de interesul superior al copilului, de relațiile de familie, de starea de sănătate a resortisantului țării terțe în cauză și de eventuala sa vulnerabilitate. În orice caz, toate măsurile de returnare a resortisanților țărilor terțe trebuie respecte intergal Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și principiul nereturnării.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea returnării și a spori valoarea adăugată a semnalărilor privind returnarea, statele membre ar trebui să introducă în SIS semnalări în legătură cu toate deciziile de returnare pe care le emit pentru resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE. În acest scop, statele membre ar trebui să introducă în SIS o semnalare și atunci când deciziile prin care se impune sau se stabilește obligația de returnare sunt emise în situațiile descrise la articolul 2 alineatul (2) din directiva menționată, în special pentru resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unui refuz al intrării în conformitate cu Codul frontierelor Schengen sau care sunt reținuți ori prinși de autoritățile competente în cazul unei treceri neregulamentare pe cale terestră, maritimă sau aeriană a frontierei externe a unui stat membru și care nu au obținut ulterior o autorizație sau un drept de ședere în respectivul stat membru și pentru resortisanții țărilor terțe care fac obiectul returnării ca sancțiune de drept penal sau ca urmare a unei sancțiuni de drept penal, în conformitate cu dreptul național, sau fac obiectul unor proceduri de extrădare.

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea returnării și a spori valoarea adăugată a semnalărilor privind returnarea, statele membre ar trebui să introducă în SIS semnalări în legătură cu deciziile de returnare emise pentru resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE. În acest scop, statele membre ar trebui să introducă în SIS o semnalare și atunci când deciziile prin care se impune sau se stabilește obligația de returnare sunt emise în situațiile descrise la articolul 2 alineatul (2) din directiva menționată, în special pentru resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unui refuz al intrării în conformitate cu Codul frontierelor Schengen sau care sunt reținuți ori prinși de autoritățile competente în cazul unei treceri neregulamentare pe cale terestră, maritimă sau aeriană a frontierei externe a unui stat membru și care nu au obținut ulterior o autorizație sau un drept de ședere în respectivul stat membru și pentru resortisanții țărilor terțe care fac obiectul returnării ca sancțiune de drept penal sau ca urmare a unei sancțiuni de drept penal, în conformitate cu dreptul național, sau fac obiectul unor proceduri de extrădare. În sensul prezentului regulament, pentru a reduce obligațiile administrative excesive, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a nu introduce date privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare atunci când sunt deținuți până la returnare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme comune pentru introducerea în SIS a semnalărilor privind returnarea de îndată ce se emit, în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE, deciziile de returnare care stau la baza acestora. Semnalarea ar trebui să indice dacă resortisantului țării terțe în cauză i s-a acordat un termen pentru plecarea voluntară, inclusiv dacă această perioadă a fost prelungită, luând în considerare circumstanțele specifice ale cazului respectiv, și dacă decizia a fost suspendată sau îndepărtarea a fost amânată.

(8)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme comune pentru introducerea în SIS a semnalărilor privind returnarea de îndată ce se emit, în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE, deciziile de returnare care stau la baza acestora. Semnalarea ar trebui să indice dacă resortisantului țării terțe în cauză i s-a acordat un termen pentru plecarea voluntară, inclusiv dacă această perioadă a fost prelungită, luând în considerare circumstanțele specifice ale cazului respectiv, dacă resortisantul țării terțe are dreptul de a introduce o cale de atac împotriva deciziei de returnare, dacă o astfel de cale de atac este în curs de soluționare și dacă decizia a fost suspendată sau îndepărtarea a fost amânată.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Statele membre ar trebui să dezactiveze temporar în SIS semnalarea returnării în cazul în care este suspendată sau amânată executarea deciziei de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE sau în cazul în care a fost introdusă o cale de atac împotriva unei decizii de returnare, care poate duce la suspendarea executării acesteia.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Este necesar să se specifice categoriile de date care pot fi introduse în SIS cu privire la resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE. Semnalările privind returnarea ar trebui să cuprindă doar acele date care sunt necesare pentru a identifica persoanele vizate, pentru a permite autorităților competente să ia decizii în cunoștință de cauză, fără a pierde timp, și pentru a asigura, în cazul în care este necesar, protecția acestora față de persoane care sunt înarmate, care sunt violente, care au evadat sau care sunt implicate într-o activitate astfel cum se menționează la articolele 1, 2, 3 și 4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului26. În plus, pentru a facilita identificarea și a depista identitățile multiple, semnalarea ar trebui să includă, de asemenea, o trimitere la documentul de identificare personal și o copie a documentului respectiv, dacă acestea sunt disponibile.

(9)  Este necesar să se specifice categoriile de date care pot fi introduse în SIS cu privire la resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE. Semnalările privind returnarea ar trebui să cuprindă doar acele date care sunt necesare pentru a identifica persoanele vizate, pentru a permite autorităților competente să ia decizii în cunoștință de cauză, fără a pierde timp, și pentru a asigura, în cazul în care este necesar, protecția acestora față de persoane care sunt înarmate, care sunt violente, care au evadat sau care sunt implicate într-o activitate astfel cum se menționează în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului26. În plus, pentru a facilita identificarea și a depista identitățile multiple, semnalarea ar trebui să includă, de asemenea, o trimitere la documentul de identificare personal și o copie a documentului respectiv, dacă acestea sunt disponibile.

__________________

__________________

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

26 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Fiecare stat membru ar trebui să desemneze o autoritate responsabilă cu schimbul de informații suplimentare în legătură cu semnalările privind returnarea pentru a se asigura o cooperare eficientă și rapidă între statele membre.

(10)  Fiecare stat membru ar trebui să desemneze o autoritate națională pe deplin operațională 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, responsabilă cu schimbul de informații suplimentare cu privire la resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare, pentru a se asigura o cooperare eficientă și rapidă între statele membre. Statele membre ar trebui să poată desemna Biroul SIRENE în calitate de autoritate națională.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Ar trebui stabilite proceduri pentru a permite statelor membre să verifice dacă obligația de returnare a fost respectată și să confirme plecarea resortisantului țării terțe în cauză statului membru care a emis semnalarea privind returnarea. Aceste informații ar trebui să contribuie la o monitorizare mai cuprinzătoare a respectării deciziilor de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

(11)  Ar trebui stabilite proceduri pentru a permite statelor membre să verifice dacă obligația de returnare a fost respectată și să confirme plecarea resortisantului țării terțe în cauză statului membru care a emis semnalarea privind returnarea sau dacă acestuia i s-a acordat un permis de ședere sau o altă autorizație prin care i se conferă un drept de ședere. Aceste informații ar trebui să contribuie la o monitorizare mai cuprinzătoare a respectării deciziilor de returnare și a ratei de reușită a căilor de atac împotriva deciziilor de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Semnalările privind returnarea ar trebui șterse de îndată ce statul membru sau autoritatea competentă care a emis decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE a fost informat(ă) că returnarea a avut loc. În cazul în care o decizie de returnare este însoțită de o interdicție de intrare, aceasta din urmă ar trebui să fie introdusă în SIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere]. În aceste cazuri, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii spațiului Schengen de către resortisantul țării terțe și activarea în SIS a semnalării privind interdicția de intrare.

(12)  Semnalările privind returnarea ar trebui șterse automat din momentul expirării semnalării în conformitate cu procedura de examinare. Acestea ar trebui, de asemenea, șterse de îndată ce statul membru sau autoritatea competentă care a emis decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE a fost informat(ă) că returnarea a avut loc sau când aceasta este necesară în conformitate cu dispozițiile privind compatibilitatea semnalărilor. În cazul în care o decizie de returnare este însoțită de o interdicție de intrare, aceasta din urmă ar trebui să fie introdusă în SIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere]. În aceste cazuri, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii spațiului Schengen de către resortisantul țării terțe și activarea în SIS a semnalării privind interdicția de intrare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  În cazul în care o decizie de returnare este însoțită de o interdicție de intrare, chiar dacă nu este introdusă în SIS o semnalare privind returnarea, statul membru semnalant ar trebui să se asigure că semnalarea este activată în SIS atunci când resortisantul țării terțe părăsește teritoriul statelor membre.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  SIS ar trebui să conțină un mecanism de notificare a statelor membre cu privire la neîndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe a unei obligații de returnare în termenul prevăzut pentru plecarea voluntară. Mecanismul ar trebui să sprijine statele membre în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE cu privire la resortisanții țărilor terțe care nu au respectat o obligație de returnare.

(13)  SIS ar trebui să conțină un mecanism de notificare a statelor membre cu privire la neîndeplinirea de către resortisanții țărilor terțe a unei obligații de returnare în termenul prevăzut pentru plecarea voluntară. Mecanismul ar trebui să sprijine statele membre în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și cu articolul 11 din Directiva 2008/115/CE cu privire la resortisanții țărilor terțe care nu au respectat o obligație de returnare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Semnalările ar trebui păstrate în SIS numai pe durata perioadei necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost introduse. În conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere], perioada de reexaminare pentru semnalările privind resortisanții țărilor terțe este de cinci ani.

(15)  Semnalările ar trebui păstrate în SIS numai pe durata perioadei necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost introduse. În conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere], perioada de reexaminare pentru semnalările privind returnarea resortisanților țărilor terțe este de trei ani.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor care rezultă din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la […],

(28)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 3 mai 2017.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Nicio modificare și nicio nouă dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să creeze obstacole inutile pentru statele membre care vor adera sau sunt în curs de aderare la spațiul Schengen.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  „îndepărtare” înseamnă îndepărtarea astfel cum este definită la articolul 3 punctul 5 din Directiva 2008/115/CE;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se introduc în SIS pentru a verifica dacă obligația de returnare a fost îndeplinită și pentru a sprijini executarea deciziei. Se introduce în SIS o semnalare de îndată ce se emite decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se introduc, fără întârziere, în SIS pentru a verifica dacă obligația de returnare a fost îndeplinită și pentru a sprijini executarea deciziei. Se introduce în SIS o semnalare de îndată ce se emite decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE și în conformitate cu dispozițiile privind compatibilitatea semnalărilor prevăzute la articolul 23b din Regulamentul (UE) nr. 2018/xxx.

 

Statele membre pot opta pentru neintroducerea datelor privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/115/CE, atunci când se referă la resortisanții țărilor terțe care sunt deținuți până la returnare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Termenul pentru plecarea voluntară acordat resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se înregistrează imediat în semnalare.

2.  Termenul pentru plecarea voluntară acordat resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se înregistrează imediat în semnalare. În cazul în care această perioadă este prelungită, semnalarea este imediat actualizată în consecință.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Suspendarea și amânarea executării deciziei de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se înregistrează imediat în semnalare.

3.  Statul membru care a emis o semnalare cu privire la o decizie de returnare o dezactivează în SIS în următoarele situații:

 

(a)   în cazul în care executarea deciziei de returnare a fost amânată sau suspendată; sau

 

(b)  în cazul în care a fost introdusă o cale de atac împotriva unei decizii de returnare care poate duce la suspendarea executării acesteia.

 

În astfel de situații, semnalarea este inaccesibilă pentru utilizatorii finali. Aceasta este accesibilă doar pentru birourile SIRENE până când decizia de returnare este confirmată sau este anulată. În cazul în care decizia de returnare este anulată, semnalarea se șterge imediat.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă;

eliminat

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  sexul;

(h)  genul;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  dacă persoana vizată este înarmată, este violentă, a evadat sau este implicată într-o activitate de tipul celor menționate la articolele 1, 2, 3 și 4 din Decizia cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului;

(j)  dacă persoana vizată este înarmată, este violentă, a evadat sau este implicată într-o activitate de tipul celor menționate la articolele 3-12 și 14 din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u)  date dactiloscopice;

(u)  amprente digitale;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera x a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(xa)  datele menționate la literele (a)-(d), (f)-(i), (p)-(s) și (v) ale oricărui (oricăror) alt(e) document(e) de identificare al(e) persoanei.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera x b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(xb)  dacă decizia de returnare emisă în conformitate cu dispozițiile care respectă Directiva 2008/115/CE poate fi atacată;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera x c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(xc)  dacă este în curs de soluționare o cale de atac împotriva deciziei de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O semnalare nu poate fi introdusă fără datele menționate la literele (a), (g), (k), (m), (n) și (w). În cazul în care sunt disponibile, se introduc, de asemenea, toate celelalte date enumerate mai sus.

O semnalare nu poate fi introdusă fără datele menționate la literele (a), (g), (k), (m), (n), (w) și cel puțin fie (t), fie (u). Pentru o identificare cât mai precisă, amprentele digitale ar trebui să fie întotdeauna preferate fotografiilor și imaginilor faciale. În cazul în care sunt disponibile, se introduc, de asemenea, toate celelalte date enumerate mai sus.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o autoritate responsabilă cu schimbul de informații suplimentare privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul returnării în conformitate cu dispozițiile Manualului SIRENE prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la Frontiere].

Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională, pe deplin operațională 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, responsabilă cu schimbul de informații suplimentare și cu punerea la dispoziție a tuturor informațiilor suplimentare privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare, în conformitate cu dispozițiile Manualului SIRENE prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere]. Statele membre pot desemna Biroul SIRENE în calitate de autoritate națională.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre furnizează lunar statistici Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului36 („agenția”) privind numărul returnărilor confirmate, privind modul de efectuare a returnării, și anume fie prin respectarea voluntară a unei obligații de returnare, fie prin aplicarea forțată a acesteia, și privind țările terțe de destinație. Aceste statistici nu conțin date cu caracter personal.

3.  Statele membre furnizează lunar statistici Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului36 („agenția”) privind numărul returnărilor confirmate, privind modul de efectuare a returnării, și anume fie prin respectarea voluntară a unei obligații de returnare, fie prin aplicarea forțată a acesteia, și privind țările terțe de destinație. Aceste statistici nu conțin date cu caracter personal. Agenția compilează statisticile lunare într-un raport anual care se publică în conformitate cu articolul 11.

__________________

__________________

36 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

36 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  CS-SIS transmite o notificare statelor membre referitoare la semnalările lor privind returnarea în cazul cărora termenul pentru plecarea voluntară a expirat.

1.  CS-SIS transmite o notificare automată statelor membre referitoare la semnalările lor privind returnarea în cazul cărora termenul pentru plecarea voluntară a expirat și pentru care termenul pentru plecarea voluntară nu a fost prelungit sau resortisantului din țara terță în cauză i s-a eliberat un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea este identificat de o autoritate competentă și s-a constatat de către aceeași autoritate că obligația de returnare nu a fost îndeplinită, această autoritate consultă imediat statul membru semnalant, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, pentru a stabili fără întârziere acțiunea care trebuie întreprinsă.

2.  Fără a aduce atingere articolului 6, în cazul în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea este identificat de o autoritate competentă și s-a constatat de către aceeași autoritate că obligația de returnare nu a fost îndeplinită, această autoritate consultă imediat statul membru semnalant, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, pentru a stabili acțiunea care trebuie întreprinsă. Statul membru semnalant este obligat să comunice acțiunea recomandată fără întârziere.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un stat membru are în vedere să acorde un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea introdusă de un alt stat membru, acesta consultă mai întâi, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru care a introdus semnalarea. Statul membru care a introdus semnalarea trebuie să răspundă în termen de șapte zile. Dacă statul membru care are în vedere să acorde un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere decide să acorde respectivul permis sau respectiva autorizație, semnalarea privind returnarea trebuie ștearsă.

1.  Înainte ca un stat membru să decidă în mod oficial să acorde un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea introdusă de un alt stat membru, acesta consultă mai întâi, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru care a introdus semnalarea. Statul membru care a introdus semnalarea furnizează un răspuns în termen de șapte zile. Decizia finală cu privire la acordarea permisului de ședere sau a unei alte autorizații care conferă un drept de ședere unui resortisant al unei țări terțe revine statului membru care efectuează consultarea. Dacă se acordă un permis de ședere sau o altă autorizație care conferă un drept de ședere, semnalarea privind returnarea trebuie ștearsă fără întârziere.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru are în vedere să introducă o semnalare privind returnarea având ca obiect un resortisant al unei țări terțe care este titularul unui permis de ședere valabil sau al unei alte autorizații care conferă un drept de ședere, eliberat(ă) de un alt stat membru, acesta informează, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru care a eliberat permisul pentru a permite respectivului stat membru să decidă dacă există motive care să justifice retragerea sa. Statul membru care a eliberat permisul transmite un răspuns clar în termen de șapte zile.

2.  Înainte ca un stat membru să decidă să introducă o semnalare privind returnarea având ca obiect un resortisant al unei țări terțe care este titularul unui permis de ședere valabil sau al unei alte autorizații care conferă un drept de ședere, eliberat(ă) de un alt stat membru, acesta informează, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru care a eliberat permisul pentru a permite respectivului stat membru să decidă dacă există motive care să justifice retragerea sa. Statul membru care a eliberat permisul transmite un răspuns clar în termen de șapte zile. Dacă statul membru care a eliberat permisul decide să îl mențină, nu se introduce semnalarea privind returnarea.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea este identificat când intră pe la frontierele externe, statul membru care l-a identificat pe resortisantul țării terțe în cauză informează imediat, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, statul membru semnalant pentru a șterge semnalarea.

4.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea este identificat când intră pe la frontierele externe, statul membru care l-a identificat pe resortisantul țării terțe în cauză informează statul membru semnalant în cel mai scurt timp și în orice caz în termen de 12 ore prin intermediul schimbului de informații suplimentare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolelor 6 și 8, semnalările privind returnarea trebuie șterse atunci când decizia care a stat la baza semnalării a fost retrasă sau anulată de autoritatea competentă. Semnalările privind returnarea trebuie, de asemenea, să fie șterse atunci când resortisantul țării terțe în cauză poate demonstra că a părăsit teritoriul statelor membre în conformitate cu o decizie de returnare emisă în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

1.  Fără a aduce atingere articolelor 6 și 8, semnalările privind returnarea trebuie șterse din momentul în care decizia care a stat la baza semnalării a fost retrasă sau anulată de autoritatea competentă. Semnalările privind returnarea trebuie, de asemenea, să fie șterse atunci când resortisantul țării terțe în cauză a părăsit, sau poate demonstra ulterior că a părăsit teritoriul statelor membre în conformitate cu o decizie de returnare emisă în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Semnalările privind returnarea sunt eliminate automat din momentul expirării semnalării, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul 2018/XXX [privind verificările la frontiere] cu privire la termenul limită de revizuire.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Semnalările privind returnarea sunt eliminate din momentul în care acest lucru este necesar, în conformitate cu dispozițiile privind compatibilitatea semnalărilor prevăzute la articolul 23a din Regulamentul 2018/XXX [privind verificările la frontiere].

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Semnalările privind o persoană care a dobândit cetățenia unui stat membru sau a oricărui alt stat ai cărui resortisanți beneficiază de dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii trebuie șterse de îndată ce statul membru semnalant ia cunoștință sau este informat în temeiul articolului 39 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere] despre faptul că persoana în cauză a dobândit această cetățenie.

2.  Semnalările privind o persoană care a dobândit un permis de ședere, o autorizație care îi conferă un drept de ședere sau cetățenia unui stat membru sau a oricărui alt stat ai cărui resortisanți beneficiază de dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii trebuie șterse de îndată ce statul membru semnalant ia cunoștință sau este informat în temeiul articolului 39 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere] despre faptul că persoana în cauză a dobândit acest permis de ședere sau altă autorizație care îi conferă un drept de ședere sau această cetățenie.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele prelucrate în SIS și informațiile suplimentare conexe prevăzute în prezentul regulament pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, cu autorizarea statului membru semnalant, numai în scopul identificării și al eliberării unui document de identificare sau de călătorie unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală în vederea returnării acestuia.

Datele prelucrate în SIS și informațiile suplimentare conexe care au făcut obiectul unui schimb, prevăzute în prezentul regulament pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, cu autorizarea statului membru semnalant, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

(a)   datele sunt transferate sau puse la dispoziție numai în scopul identificării și al eliberării unui document de identificare sau de călătorie unui resortisant al unei țări terțe, aflat în situație de ședere ilegală, în vederea returnării acestuia;

 

(aa)  țara terță acceptă în mod explicit să utilizeze datele exclusiv în scopul în care acestea au fost furnizate și să respecte ceea ce este legal și necesar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la punctul (a) și să șteargă datele respective în cazul în care păstrarea lor nu se mai justifică; și

 

(b)   resortisantul țării terțe în cauză a fost informat că datele cu caracter personal și informațiile suplimentare care îl privesc vor fi transmise autorităților țării terțe respective;

 

Nicio informație cu privire la faptul că s-a depus o cerere de protecție internațională într-un stat membru nu este divulgată agentului/agenților despre care se presupune că a(u) comis persecuția sau vătămarea gravă în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2013/32/UE sau dacă țara respectivă este și țara de origine a solicitantului de protecție.

 

Datele prelucrate în cadrul SIS și informațiile suplimentare conexe care au făcut obiectul unui schimb în temeiul prezentului regulament nu sunt puse la dispoziția unei țări terțe, în cazul în care decizia de returnare a fost dezactivată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10 a

 

Principiul nereturnării, interesul superior al copilului, viața de familie și starea de sănătate

 

Statele membre aplică prezentul regulament, respectând pe deplin drepturile fundamentale și principiul nereturnării și iau întotdeauna în considerare interesul superior al copilului, viața de familie și starea de sănătate sau starea de vulnerabilitate a persoanelor în cauză.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind statisticile de la articolul 54 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere], agenția elaborează statistici zilnice, lunare și anuale, atât în ceea ce privește numărul total de semnalări privind returnarea introduse în SIS, cât și în ceea ce privește numărul de semnalări privind returnarea introduse în SIS de către fiecare stat membru, inclusiv în ceea ce privește datele menționate la articolul 4 litera (x) din prezentul regulament, notificările menționate la articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament și numărul de semnalări privind returnarea șterse ca urmare a respectării unei obligații de returnare. Agenția elaborează statistici lunare și anuale cu privire la datele furnizate de către statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și cu articolul 8 alineatul (5) din prezentul regulament. Aceste statistici nu conțin date cu caracter personal.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind statisticile de la articolul 54 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere], agenția elaborează statistici zilnice, lunare și anuale, atât în ceea ce privește numărul total de semnalări privind returnarea introduse în SIS, cât și în ceea ce privește numărul de semnalări privind returnarea introduse în SIS de către fiecare stat membru, inclusiv în ceea ce privește datele menționate la articolul 4 litera (x), (xb) și (xc) din prezentul regulament, notificările menționate la articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament și numărul de semnalări privind returnarea șterse ca urmare a respectării unei obligații de returnare. Agenția elaborează statistici lunare și anuale cu privire la datele furnizate de către statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și cu articolul 8 alineatul (5) din prezentul regulament. Aceste statistici nu conțin date cu caracter personal.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Agenția compilează toate statisticile lunare într-un raport anual care se publică. Raportul se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă nu sunt stabilite în prezentul regulament, dispozițiile privind responsabilitățile statelor membre și ale agenției, introducerea și prelucrarea semnalărilor, condițiile de acces la semnalări și de păstrare a semnalărilor, prelucrarea datelor, protecția datelor, răspunderea și monitorizarea și statisticile, prevăzute la articolele 6-19, la articolul 20 alineatele (3)-(4), la articolele 21, 22, 28, la articolul 29 alineatul (4) și la articolele 33-54 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere] se aplică datelor introduse și prelucrate în SIS în conformitate cu prezentul regulament.

Dacă nu sunt stabilite în prezentul regulament, dispozițiile privind responsabilitățile statelor membre și ale agenției, introducerea, prelucrarea, actualizarea și compatibilitatea semnalărilor, condițiile de acces la semnalări și de păstrare a semnalărilor, prelucrarea datelor, protecția datelor, răspunderea și monitorizarea și statisticile, prevăzute la articolele 3, 6-19, la articolul 20 alineatele (3)-(4), la articolele 21, 22, 23a, 28, la articolul 29 alineatul (4) și la articolele 33-54 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere] se aplică datelor introduse și prelucrate în SIS în conformitate cu prezentul regulament.


EXPUNERE DE MOTIVE

Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru schimbul de informații privind deciziile de returnare este un alt pas mic, dar crucial în cadrul unei serii de măsuri ale Uniunii având ca obiectiv de a îmbunătăți eficacitatea returnării resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Îmbunătățirea eficacității politicii Uniunii în materie de returnare este esențială pentru menținerea încrederii publice în politicile privind migrația și azilul ale Uniunii.

Raportorul ar dori să sublinieze faptul că politica de returnare a Uniunii în acest moment este departe de a fi eficace. În 2015, numărul migranților în situație neregulamentară cărora li s-a ordonat să părăsească Uniunea Europeană s-a ridicat la 533 395, în timp ce procentul total al returnărilor a fost de aproximativ 42%. În plus, în cazul în care nu se ține cont de returnările către Balcanii de Vest, procentul returnărilor din Uniunea Europeană scade și mai mult, la 27%.

Prezenta propunere va crea pentru prima dată un sistem la nivelul întregii Uniunii pentru schimbul de informații între statele membre în ceea ce privește deciziile de returnare și, prin urmare, va permite verificarea faptului că resortisanții din țări terțe care fac obiectul deciziilor respective au părăsit teritoriul statelor membre, precum și punerea în aplicare a deciziilor de returnare în întreaga Uniune, lucru care ar trebui, deci, să crească eficacitatea politicilor în materie de returnare ale Uniunii.

Raportorul consideră că și pentru această propunere a Comisiei privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen în materie de returnare, statele membre ar trebui să utilizeze infrastructura deja existentă și care funcționează bine pentru schimbul de informații suplimentare. Prin urmare, birourile SIRENE ar trebui să fie autoritatea responsabilă cu schimbul de informații suplimentare eficient și rapid în ceea ce privește semnalările privind returnarea între statele membre.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (26.7.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Raportoare pentru aviz: Hilde Vautmans

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a principiului nereturnării, și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, reprezintă o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a migrației neregulamentare și de majorare a ratei de returnare a migranților în situație neregulamentară.

(1)  Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a principiului nereturnării, codificat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) și de Convenția de la Geneva din 1951, și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, reprezintă o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a migrației neregulamentare și de gestionare a migrației în strânsă cooperare cu țările terțe de origine sau de tranzit.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în mod eficace și proporțional, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/115/CE.

(3)  Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în mod eficace și proporțional, asigurând în același timp respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a principiului nereturnării, precum și protecția drepturilor omului în cazul migranților, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/115/CE.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Semnalările privind returnarea ar trebui șterse de îndată ce statul membru sau autoritatea competentă care a emis decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE a fost informat(ă) că returnarea a avut loc. În cazul în care o decizie de returnare este însoțită de o interdicție de intrare, aceasta din urmă ar trebui să fie introdusă în SIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere]. În aceste cazuri, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii spațiului Schengen de către resortisantul țării terțe și activarea în SIS a semnalării privind interdicția de intrare.

(12)  Semnalările privind returnarea ar trebui șterse de îndată ce statul membru sau autoritatea competentă care a emis decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE a fost informat(ă) că returnarea a avut loc. În cazul în care o decizie de returnare este însoțită de o interdicție de intrare, aceasta din urmă ar trebui să fie introdusă în SIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la frontiere]. În aceste cazuri, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există un decalaj temporar între momentul părăsirii frontierelor externe ale unui stat membru de către resortisantul țării terțe și activarea în SIS a semnalării privind interdicția de intrare.

Justificare

Sintagma „spațiul Schengen” nu este consecventă cu sintagma utilizată la articolul 6: „În cazul în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind returnarea iese pe la frontiera externă a statului membru semnalant, confirmarea returnării se comunică autorității competente în conformitate cu dreptul național.”

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Datele prelucrate în SIS sau transferate prin intermediul schimbului de informații suplimentare pot oferi statului membru executant informații care sunt utile pentru identificarea rapidă și eliberarea rapidă de noi documente de identitate resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în vederea returnării acestora într-o țară terță. În anumite cazuri, ar trebui să fie posibil să se facă schimb de astfel de date și informații cu o țară terță în acest scop. Schimbul de orice date cu caracter personal ar trebui să facă obiectul unor condiții clare, ar trebui să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și să se desfășoare cu acordul statului membru care a emis semnalarea.

(16)  Datele prelucrate în SIS sau transferate prin intermediul schimbului de informații suplimentare pot oferi statului membru executant informații care sunt utile pentru identificarea rapidă și eliberarea rapidă de noi documente de identitate resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în vederea returnării acestora într-o țară terță. În anumite cazuri, ar trebui să fie posibil să se facă schimb de astfel de date și informații cu o țară terță în acest scop. Totuși, acest lucru ar trebui să aibă loc numai după adoptarea unei decizii finale de returnare. Schimbul de orice date cu caracter personal ar trebui să facă obiectul unor condiții clare, ar trebui să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, în special articolul 6 alineatul (1) litera (f), articolul 8, articolul 12 alineatul (1) și articolul 40 alineatul (2) litera (g) în cazurile referitoare la copii și să se desfășoare cu acordul statului membru care a emis semnalarea.

Justificare

Datele cu caracter personal nu ar trebui să fie transferate către o țară terță înainte ca decizia de returnare, adoptată în temeiul Directivei 2008/115 (CE), să devină definitivă și, prin urmare, nu înainte ca posibile proceduri de căi de atac sau apel să fi fost epuizate sau ca o cerere din partea solicitantului să fi fost declarată inadmisibilă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a)  În cazurile referitoare la copii, interesul superior al copilului ar trebui să primeze în aplicarea prezentului regulament. Atunci când datele referitoare la un copil sunt introduse în SIS, ar trebui folosite numai în scopuri legate de prevenirea, depistarea și investigarea cazurilor de copii dispăruți și pentru protecția interesului superior al copilului, în conformitate cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16b)  Toate măsurile întreprinse în legătură cu SIS ar trebui să respecte Carta. Statele membre ar trebui să aplice liniile directoare care urmează a fi stabilite și monitorizate, în comun, de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru o practică comună în ceea ce privește prelevarea amprentelor digitale și a imaginilor faciale ale resortisanților țărilor terțe în situație neregulamentară, pe baza listei de verificare elaborate de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte în permanență demnitatea și integritatea fizică a minorului în timpul procedurii de prelevare a amprentelor digitale și a imaginii faciale. Statele membre nu ar trebui să utilizeze constrângerea pentru a obliga minorii să accepte să li se preleveze amprentele digitale.

Justificare

Potrivit Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, copiii trebuie tratați în mod uman și cu respect, într-un mod care să ia în considerare nevoile aferente vârstei lor. O atenție deosebită se acordă prin urmare situației specifice a minorilor. Interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Autoritățile naționale responsabile cu returnarea pot să difere în mod semnificativ de la un stat membru la altul și chiar și în cadrul aceluiași stat membru, în funcție de motivele șederii ilegale. Autoritățile judiciare pot, de asemenea, să emită decizii de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE, de exemplu ca urmare a exercitării unei căi de atac împotriva refuzului de acordare a unei autorizații sau a unui drept de ședere ori ca sancțiune penală. Toate autoritățile naționale responsabile cu emiterea și executarea deciziilor de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE ar trebui să aibă dreptul de a accesa SIS pentru a introduce, a actualiza, a șterge și a efectua căutări în semnalările privind returnarea.

(17)  Autoritățile naționale responsabile cu returnarea pot să difere în mod semnificativ de la un stat membru la altul și chiar și în cadrul aceluiași stat membru, în funcție de motivele șederii ilegale. În plus, există diferite liste naționale de „țări terțe sigure”. Autoritățile judiciare pot, de asemenea, să emită decizii de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE, de exemplu ca urmare a exercitării unei căi de atac împotriva refuzului de acordare a unei autorizații sau a unui drept de ședere ori ca sancțiune penală. Toate autoritățile naționale responsabile cu emiterea și executarea deciziilor de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE ar trebui să aibă dreptul de a accesa SIS pentru a introduce, a actualiza, a șterge și a efectua căutări în semnalările privind returnarea.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Nicio modificare sau nicio nouă dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să creeze obstacole inutile pentru statele membre care vor adera sau sunt în proces de aderare la spațiul Schengen.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se introduc în SIS pentru a verifica dacă obligația de returnare a fost îndeplinită și pentru a sprijini executarea deciziei. Se introduce în SIS o semnalare de îndată ce se emite decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

1.  Datele privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE se introduc în SIS imediat după ce decizia devine efectivă în temeiul legislației naționale a respectivului stat membru, pentru a verifica dacă obligația de returnare a fost îndeplinită și pentru a sprijini executarea deciziei. Se introduce în SIS o semnalare de îndată ce se emite decizia de returnare în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  categoria documentului de identificare al persoanei;

(p)  categoria actualelor sau fostelor documente de identificare ale persoanei sau alte documente utilizate până în prezent sub pseudonime;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  numărul (numerele) documentului de identificare al persoanei;

(r)  numărul (numerele) documentelor actuale și/sau anterioare de identificare ale persoanei;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolelor 6 și 8, semnalările privind returnarea trebuie șterse atunci când decizia care a stat la baza semnalării a fost retrasă sau anulată de autoritatea competentă. Semnalările privind returnarea trebuie, de asemenea, să fie șterse atunci când resortisantul țării terțe în cauză poate demonstra că a părăsit teritoriul statelor membre în conformitate cu o decizie de returnare emisă în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

1.  Fără a aduce atingere articolelor 6 și 8, semnalările privind returnarea trebuie șterse imediat atunci când decizia care a stat la baza semnalării a fost retrasă sau anulată de autoritatea competentă. Semnalările privind returnarea trebuie, de asemenea, să fie șterse atunci când resortisantul țării terțe în cauză poate demonstra că a părăsit teritoriul statelor membre în conformitate cu o decizie de returnare emisă în conformitate cu dispoziții care respectă Directiva 2008/115/CE.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele prelucrate în SIS și informațiile suplimentare conexe prevăzute în prezentul regulament pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, cu autorizarea statului membru semnalant, numai în scopul identificării și al eliberării unui document de identificare sau de călătorie unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală în vederea returnării acestuia.

Datele prelucrate în SIS și informațiile suplimentare conexe prevăzute în prezentul regulament pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, cu autorizarea statului membru semnalant, numai în scopul identificării și al eliberării unui document de identificare sau de călătorie unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală în vederea returnării acestuia. Totuși, acest lucru vizează cazurile individuale și are loc numai după adoptarea unei decizii finale în ceea ce privește returnarea, cu respectarea deplină a principiului nereturnării. În special, trebuie să fie confirmat faptul că țara în cauză asigură un nivel de protecție adecvat, luând în considerare respectarea de către aceasta a preeminenței legii și a drepturilor omului, existența și funcționarea efectivă a autorităților de supraveghere independente și angajamentele internaționale ale țării. Înainte de orice transfer de informații către o țară terță, autoritățile competente trebuie să confirme că viața și libertatea unei persoane returnate nu vor fi amenințate din motive de rasă, religie, naționalitate, afiliere la un anumit grup social sau opinie politică. Datele și informațiile suplimentare aferente nu sunt transferate în cazul în care un astfel de transfer ar putea pune în pericol persoana la care se referă.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Datele referitoare la orice cerere anterioară de azil depusă sau la statutul de imigrant acordat persoanei returnate pe teritoriul statelor membre nu se transferă unei țări terțe în scopurile prezentului regulament.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Folosirea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați ilegal pe teritoriul UE

Referințe

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFET

6.4.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Hilde Vautmans

15.5.2017

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

13

21

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Frank Engel

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Folosirea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați ilegal pe teritoriul UE

Referințe

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Raportori

       Data numirii

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Data adoptării

6.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

5

8

Membri titulari prezenţi la votul final

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Data depunerii

10.11.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate