Postopek : 2016/0407(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0348/2017

Predložena besedila :

A8-0348/2017

Razprave :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0414

POROČILO     ***I
PDF 855kWORD 107k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Jeroen Lenaers

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0881),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0532/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0348/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Pri izvajanju te uredbe bi morale države članice ustrezno upoštevati otrokovo korist, družinsko življenje, zdravstveno stanje zadevnega državljana tretje države in ali državljan tretje države spada med ranljive osebe. V vsakem primeru bi morali ukrepi za vrnitev državljanov tretjih držav v celoti upoštevati Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in načelo nevračanja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Za zagotovitev uspešnosti vračanja in povečanje dodane vrednosti razpisov ukrepov za vrnitev bi morale države članice v SIS vnesti razpise ukrepov za vse odločbe o vrnitvi, ki jih izdajo nezakonito prebivajočim državljanom tretjih držav v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. V ta namen bi morale države članice razpis ukrepa v SIS vnesti tudi takrat, kadar v primerih iz člena 2(2) navedene direktive izdajo odločbo, ki nalaga ali navaja obveznost vrnitve, zlasti državljanom tretjih držav, ki jim je bil v skladu z zakonikom o schengenskih mejah zavrnjen vstop ali ki so jih pristojni organi prijeli ali prestregli v povezavi z nedovoljenim prestopom kopenske, morske ali zračne zunanje meje države članice in po tem niso pridobili dovoljenja za prebivanje ali pravice do prebivanja v tej državi članici, in državljanom tretjih držav, ki se morajo v skladu z nacionalno zakonodajo vrniti zaradi kazenske sankcije ali zaradi posledice kazenske sankcije ali pa so v postopku izročitve.

(7)  Za zagotovitev uspešnosti vračanja in povečanje dodane vrednosti razpisov ukrepov za vrnitev bi morale države članice v SIS vnesti razpise ukrepov za odločbe o vrnitvi, ki so bile izdane nezakonito prebivajočim državljanom tretjih držav v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. V ta namen bi morale države članice razpis ukrepa v SIS vnesti tudi takrat, kadar v primerih iz člena 2(2) navedene direktive izdajo odločbo, ki nalaga ali navaja obveznost vrnitve, zlasti državljanom tretjih držav, ki jim je bil v skladu z zakonikom o schengenskih mejah zavrnjen vstop ali ki so jih pristojni organi prijeli ali prestregli v povezavi z nedovoljenim prestopom kopenske, morske ali zračne zunanje meje države članice in po tem niso pridobili dovoljenja za prebivanje ali pravice do prebivanja v tej državi članici, in državljanom tretjih držav, ki se morajo v skladu z nacionalno zakonodajo vrniti zaradi kazenske sankcije ali zaradi posledice kazenske sankcije ali pa so v postopku izročitve. Za namen te uredbe bi bilo treba državam članicam zaradi zmanjšanja upravnega bremena omogočiti, da ne vnesejo podatkov o državljanih tretjih držav, ki jim je bila odločba o vrnitvi izdana, če so ti državljani tretjih držav do odstranitve pridržani.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  S to uredbo bi bilo treba določiti skupna pravila za vnos razpisov ukrepov za vrnitev v SIS v trenutku, ko se izdajo temeljne odločbe o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Iz razpisa ukrepa bi moralo biti razvidno, ali se je zadevnemu državljanu tretje države odobrilo obdobje za prostovoljni odhod, vključno s tem, ali je bilo tako obdobje podaljšano glede na posebne okoliščine posameznega primera, ter ali je bila odločba odložena oziroma ali je bila odložena odstranitev.

(8)  S to uredbo bi bilo treba določiti skupna pravila za vnos razpisov ukrepov za vrnitev v SIS v trenutku, ko se izdajo temeljne odločbe o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Iz razpisa ukrepa bi moralo biti razvidno, ali se je zadevnemu državljanu tretje države odobrilo obdobje za prostovoljni odhod, vključno s tem, ali je bilo tako obdobje podaljšano glede na posebne okoliščine posameznega primera, ali ima državljan tretje države pravico do pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ali poteka postopek pritožbe zoper odločbo o vrnitvi ter ali je bila odločba odložena oziroma ali je bila odložena odstranitev.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Države članice bi morale začasno onemogočiti dostop do obstoječega razpisa ukrepa za vrnitev v SIS po odlogu ali preložitvi izvršitve odločbe o vrnitvi, izdane v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, ali kadar je bila vložena pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki lahko privede do odloga njene izvršitve.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Treba je opredeliti kategorije podatkov, ki se lahko vnesejo v SIS v zvezi z državljani tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Razpisi ukrepov za vrnitev bi morali vključevati le tiste podatke, ki so potrebni za identifikacijo oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, da bi lahko pristojni organi hitro sprejemali informirane odločitve ter da bi se zagotovila zaščita pristojnih organov, če je to potrebno, pred osebami, ki so oborožene, nasilne ali na begu ali ki so vključene v katero koli dejavnosti iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu26. Za olajšanje identifikacije in odkrivanja več identitet bi moral razpis ukrepa vsebovati tudi sklic na osebni identifikacijski dokument in kopijo takega dokumenta, če je na voljo.

(9)  Treba je opredeliti kategorije podatkov, ki se lahko vnesejo v SIS v zvezi z državljani tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Razpisi ukrepov za vrnitev bi morali vključevati le tiste podatke, ki so potrebni za identifikacijo oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, da bi lahko pristojni organi hitro sprejemali informirane odločitve ter da bi se zagotovila zaščita pristojnih organov, če je to potrebno, pred osebami, ki so oborožene, nasilne ali na begu ali ki so vključene v katero koli dejavnost iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta26. Za olajšanje identifikacije in odkrivanja več identitet bi moral razpis ukrepa vsebovati tudi sklic na osebni identifikacijski dokument in kopijo takega dokumenta, če je na voljo.

__________________

__________________

26 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

26 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 73, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Vsaka država članica bi morala imenovati organ, ki bo odgovoren za izmenjavo dopolnilnih podatkov o razpisih ukrepov za vrnitev, da bi se zagotovilo učinkovito in hitro sodelovanje med državami članicami.

(10)  Vsaka država članica bi morala imenovati nacionalni organ, ki bo v celoti deloval 24 ur na dan vse dni v tednu in bo odgovoren za izmenjavo dopolnilnih podatkov o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi, da bi se zagotovilo učinkovito in hitro sodelovanje med državami članicami. Države članice bi morale imeti možnost, da kot svoj nacionalni organ določijo urad SIRENE.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Vzpostaviti bi bilo treba postopke, ki bi državam članicam omogočali, da preverijo, ali je bila obveznost vrnitve izpolnjena, in da državi članici, ki je izdala razpis ukrepa za vrnitev, potrdijo odhod zadevnega državljana tretje države. Te informacije naj bi prispevale k celovitejšemu spremljanju izpolnjevanja odločb o vrnitvi, izdanih v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

(11)  Vzpostaviti bi bilo treba postopke, ki bi državam članicam omogočali, da preverijo, ali je bila obveznost vrnitve izpolnjena, in da državi članici, ki je izdala razpis ukrepa za vrnitev, potrdijo odhod zadevnega državljana tretje države ali da je bilo izdano dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja. Te informacije naj bi prispevale k celovitejšemu spremljanju izpolnjevanja odločb o vrnitvi in stopnje uspešnih pritožb zoper odločbe o vrnitvi, izdane v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo treba izbrisati takoj, ko je država članica ali pristojni organ, ki je izdal odločbo o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je bila vrnitev izvedena. Če odločbo o vrnitvi spremlja prepoved vstopa, bi se morala prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. V takih primerih bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, ko državljan tretje države zapusti schengensko območje, in sprožitvijo razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni časovnega zamika.

(12)  Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo treba samodejno izbrisati takoj po izteku razpisa ukrepa v skladu s postopkom pregleda. Izbrisati bi jih bilo treba tudi, ko je država članica ali pristojni organ, ki je izdal odločbo o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je bila vrnitev izvedena ali, kadar je to potrebno, v skladu z določbami o skladnosti razpisov ukrepov. Če odločbo o vrnitvi spremlja prepoved vstopa, bi se morala prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. V takih primerih bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, ko državljan tretje države zapusti schengensko območje, in sprožitvijo razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni časovnega zamika.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Če odločbo o vrnitvi spremlja prepoved vstopa in čeprav se razpis ukrepa za vrnitev ne vnese v SIS, bi morala država članica, ki je odločbo izdala, zagotoviti, da začne razpis ukrepa v SIS veljati takoj, ko zadevni državljan tretje države zapusti ozemlje države članice.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V okviru SIS bi moral biti vzpostavljen mehanizem za obveščanje držav članic o tem, da državljani tretje države niso izpolnili obveznosti vrnitve v danem obdobju za prostovoljni odhod. Ta mehanizem naj bi države članice podprl pri izpolnjevanju obveznosti v skladu s členom 8(1) Direktive 2008/115/ES v zvezi z državljani tretjih držav, ki niso izpolnili obveznosti vrnitve.

(13)  V okviru SIS bi moral biti vzpostavljen mehanizem za obveščanje držav članic o tem, da državljani tretje države niso izpolnili obveznosti vrnitve v danem obdobju za prostovoljni odhod. Ta mehanizem naj bi države članice podprl pri izpolnjevanju obveznosti v skladu s členom 8(1) in členom 11 Direktive 2008/115/ES v zvezi z državljani tretjih držav, ki niso izpolnili obveznosti vrnitve.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Razpisi ukrepov v SIS bi se morali hraniti le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili vneseni. V skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole] je obdobje pregleda za razpise ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav pet let.

(15)  Razpisi ukrepov v SIS bi se morali hraniti le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili vneseni. V skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole] je obdobje pregleda za razpise ukrepov v zvezi z vračanjem državljanov tretjih držav tri leta.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  Ta uredba ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951, ki se nanaša na status beguncev, kakor je bila dopolnjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal [...],

(28)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal 3. maja 2017,

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Spremembe ali nove določbe v tej uredbi ne bi smele ustvarjati nepotrebnih ovir za države članice, ki se bodo pridružile schengenskemu območju ali so v postopku pridružitve.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  „odstranitev“ pomeni odstranitev, kakor je opredeljena v točki 5 člena 3 Direktive 2008/115/ES;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo za namene preverjanja, ali je bila obveznost vrnitve izpolnjena, in za podporo izvrševanju odločbe. Razpis ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo takoj za namene preverjanja, ali je bila obveznost vrnitve izpolnjena, in za podporo izvrševanju odločbe. Razpis ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, in v skladu z določbami o skladnosti razpisov ukrepov iz člena 23a Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole].

 

Države članice se lahko odločijo, da ne bodo vnesle podatkov o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu s členom 2(2)(a) Direktive 2008/115/ES, če so ti državljani tretjih držav do odstranitve pridržani.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V razpis ukrepa se takoj zabeleži obdobje za prostovoljni odhod, odobreno državljanom tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

2.  V razpis ukrepa se takoj zabeleži obdobje za prostovoljni odhod, odobreno državljanom tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES. Če se to obdobje podaljša, je razpis ukrepa takoj ustrezno posodobljen.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V razpis ukrepa se takoj zabeleži odlog sprejetja ali izvršitve odločbe o vrnitvi, izdane v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

3.  Država članica izdajateljica v SIS onemogoči razpis ukrepa glede odločbe o vrnitvi v naslednjih okoliščinah:

 

(a)   če je bila izvršitev odločbe o vrnitvi začasno odložena ali preložena; or

 

(b)  če je bila vložena pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki lahko privede do odloga njene izvršitve.

 

V takšnih okoliščinah razpis ukrepa končnim uporabnikom ni na voljo. Dokler ni odločba o vrnitvi potrjena ali razveljavljena, imajo dostop do njega samo uradi SIRENE. Če je odločba o vrnitvi razveljavljena, se razpis ukrepa nemudoma izbriše.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spol;

(h)  spol;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, na begu ali vpletena v katero koli dejavnost iz členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu;

(j)  ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, na begu ali vpletena v katero koli dejavnost iz členov 3 do 12 in 14 Direktive (EU) 2017/541;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u)  daktilografski podatki;

(u)  podatki o prstnih odtisih;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xa)  podatki iz točk (a) do (d), (f) do (i), (p) do (s) in (v) katerih koli drugih identifikacijskih dokumentov, ki jih ima oseba pri sebi.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka x b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xb)  ali se je mogoče na odločbo o vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, pritožiti;

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka x c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xc)  ali je v obravnavi pritožba na odločbo o vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razpis ukrepa ne sme biti vnesen brez podatkov iz točk (a), (g), (k), (m), (n) in (w). Če so na voljo, se vnesejo tudi vsi ostali podatki, navedeni zgoraj.

Razpis ukrepa ne sme biti vnesen brez podatkov iz točk (a), (g), (k), (m), (n), (w) in vsaj iz točke (t) ali (u). Za zagotovitev zelo natančne identifikacije imajo podatki o prstnih odtisih vedno prednost pred fotografijami in podobami obraza. Če so na voljo, se vnesejo tudi vsi ostali podatki, navedeni zgoraj.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica imenuje organ, ki je odgovoren za izmenjavo dopolnilnih podatkov o državljanih tretjih držav, ki se morajo vrniti, v skladu z določbami Priročnika SIRENE iz člena 8 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole].

Vsaka država članica imenuje nacionalni organ, ki bo v celoti deloval 24 ur na dan vse dni v tednu ter bo zagotovil izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih podatkov o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami Priročnika SIRENE iz člena 8 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. Države članice lahko kot svoj nacionalni organ določijo urad SIRENE.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ustanovljeni z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta36 (v nadaljnjem besedilu: Agencija), vsak mesec zagotovijo statistične podatke o številu potrjenih vrnitev, o tem, ali je bila obveznost vrnitve prostovoljno ali prisilno izpolnjena, in o namembnih tretjih državah. Navedeni statistični podatki ne vsebujejo osebnih podatkov.

3.  Države članice Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ustanovljeni z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta36 (v nadaljnjem besedilu: Agencija), vsak mesec zagotovijo statistične podatke o številu potrjenih vrnitev, o tem, ali je bila obveznost vrnitve prostovoljno ali prisilno izpolnjena, in o namembnih tretjih državah. Navedeni statistični podatki ne vsebujejo osebnih podatkov. Agencija mesečne statistične podatke vključi v letno poročilo, ki se objavi v skladu s členom 11.

__________________

__________________

36 Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

36 Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  CS-SIS države članice obvesti o njihovih razpisih ukrepov za vrnitev, pri katerih se je obdobje za prostovoljni odhod izteklo.

1.  CS-SIS države članice takoj obvesti o njihovih razpisih ukrepov za vrnitev, pri katerih se je obdobje za prostovoljni odhod izteklo in pri katerih obdobje za prostovoljni odhod ni bilo podaljšano oziroma je bilo zadevnemu državljanu tretje države izdano dovoljenje za bivanje ali drugo dovoljenje, na podlagi katerega ima pravico ostati.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar pristojni organ identificira državljana tretje države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, in je isti organ ugotovil, da obveznost vrnitve ni bila izpolnjena, se navedeni organ na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov takoj posvetuje z državo članico izdajateljico, da se nemudoma določi ukrep, ki ga je treba sprejeti.

2.  Brez poseganja v člen 6, kadar pristojni organ identificira državljana tretje države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, in je isti organ ugotovil, da obveznost vrnitve ni bila izpolnjena, se navedeni organ na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov takoj posvetuje z državo članico izdajateljico, da se določi ukrep, ki ga je treba sprejeti. Država članica izdajateljica mora nemudoma sporočiti, kakšno ukrepanje priporoča.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar namerava država članica izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja državljanu tretje države, v zvezi s katerim je druga država članica vnesla razpis ukrepa za vrnitev, se prva država članica na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov najprej posvetuje z državo članico, ki je vnesla razpis ukrepa. Država članica, ki je vnesla razpis ukrepa, odgovori v sedmih dneh. Če se država članica, ki namerava izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja, odloči, da bo dovoljenje izdala, se razpis ukrepa za vrnitev izbriše.

1.  Preden se država članica uradno odloči izdati dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja državljanu tretje države, v zvezi s katerim je druga država članica vnesla razpis ukrepa za vrnitev, se prva država članica na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov najprej posvetuje z državo članico, ki je vnesla razpis ukrepa. Država članica, ki je vnesla razpis ukrepa, zagotovi odgovor v sedmih dneh. Končno odločitev o tem, ali se izda dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki državljanu tretje države daje pravico do prebivanja, sprejme država članica, s katero je potekalo posvetovanje. Če se izda dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja, se razpis ukrepa za vrnitev takoj izbriše.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar namerava država članica vnesti razpis ukrepa za vrnitev v zvezi z državljanom tretje države, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje druge države članice ali drugo dovoljenje druge države članice, ki daje pravico do prebivanja, o tem na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov obvesti državo članico, ki je izdala dovoljenje, da se lahko navedena država članica odloči, ali obstajajo utemeljeni razlogi za odvzem dovoljenja. Država članica, ki je izdala dovoljenje, v sedmih dneh zagotovi dokončen odgovor.

2.  Preden se država članica odloči vnesti razpis ukrepa za vrnitev v zvezi z državljanom tretje države, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje druge države članice ali drugo dovoljenje druge države članice, ki daje pravico do prebivanja, o tem na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov obvesti državo članico, ki je izdala dovoljenje, da se lahko navedena država članica odloči, ali obstajajo utemeljeni razlogi za odvzem dovoljenja. Država članica, ki je izdala dovoljenje, v sedmih dneh zagotovi dokončen odgovor. Če se država članica, ki je izdala dovoljenje, odloči za ohranitev dovoljenja, se razpis ukrepa za vrnitev ne vnese.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar je državljan tretje države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, identificiran ob vstopu prek zunanjih meja, država članica, ki je zadevnega državljana tretje države identificirala, to na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov takoj sporoči državi članici izdajateljici, da se razpis ukrepa izbriše.

4.  Kadar je državljan tretje države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, identificiran ob vstopu prek zunanjih meja, država članica, ki je zadevnega državljana tretje države identificirala, državi članici izdajateljici to sporoči v čim krajšem času in v vsakem primeru v 12 urah na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov, da se razpis ukrepa izbriše.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člena 6 in 8 se razpisi ukrepov za vrnitev izbrišejo, ko pristojni organ razveljavi ali odpravi odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. Razpisi ukrepov za vrnitev se prav tako izbrišejo, če zadevni državljan tretje države lahko dokaže, da je zapustil ozemlje držav članic skladno z odločbo o vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

1.  Brez poseganja v člena 6 in 8 se razpisi ukrepov za vrnitev izbrišejo takoj, ko pristojni organ razveljavi ali odpravi odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. Razpisi ukrepov za vrnitev se prav tako izbrišejo, če zadevni državljan tretje države dokaže ali lahko kasneje dokaže, da je zapustil ozemlje držav članic skladno z odločbo o vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Razpisi ukrepa za vrnitev se samodejno izbrišejo, ko potečejo, v skladu s členom 34 Uredbe 2018/xxx [mejne kontrole] o obdobju pregleda.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Razpisi ukrepov za vrnitev se po potrebi izbrišejo v skladu z določbami o skladnosti razpisov ukrepov iz člena 23a Uredbe 2018/xxx [mejne kontrole].

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razpisi ukrepov za vrnitev, izdani v zvezi z osebo, ki je pridobila državljanstvo države članice ali katere koli države, katere državljani imajo pravico do prostega gibanja v Uniji, se izbrišejo takoj, ko država članica izdajateljica ugotovi ali je obveščena v skladu s členom 39 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole], da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

2.  Razpisi ukrepov za vrnitev, izdani v zvezi z osebo, ki je pridobila dovoljenje za prebivanje, dovoljenje, na podlagi katerega ima pravico ostati, ali državljanstvo države članice ali katere koli države, katere državljani imajo pravico do prostega gibanja v Uniji, se izbrišejo takoj, ko država članica izdajateljica ugotovi ali je obveščena v skladu s členom 39 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole], da je zadevna oseba pridobila tako dovoljenje za prebivanje, kakšno drugo dovoljenje, na podlagi katerega ima pravico ostati, ali državljanstvo.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki, obdelani v SIS, in povezani dopolnilni podatki v skladu s to uredbo se z dovoljenjem države članice izdajateljice lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji dajo na voljo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, in sicer le za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države in izdajo identifikacijskega ali potovalnega dokumenta navedenemu državljanu tretje države zaradi vrnitve.

Podatki, obdelani v SIS, in povezani dopolnilni podatki, izmenjani v skladu s to uredbo se z dovoljenjem države članice izdajateljice lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji dajo na voljo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a)   podatki se prenesejo ali dajo na voljo le za identifikacijo državljana tretje države brez dovoljenja za prebivanje in izdajo identifikacijskega ali potovalnega dokumenta navedenemu državljanu tretje države zaradi vrnitve;

 

(aa)  tretja država se izrecno strinja, da bo uporabila podatke samo za namen, za katerega so bili dani na voljo, da bo spoštovala vse, kar je v skladu z zakonodajo in potrebno, da se nameni iz točke (a) izpolnijo, in bo izbrisala te podatke, ko njihova hramba ne bo več upravičena; ter

 

(b)    je bil zadevni državljan tretje države obveščen, da bodo njegovi osebni in dopolnilni podatki izmenjani z organi tretje države.

 

Informacije o tem, ali je bila v državi članici vložena prošnja za mednarodno zaščito, se ne razkrijejo domnevnim preganjalcem ali povzročiteljem resnih poškodb v skladu s členom 30 Direktive 2013/32/EU ali v primeru, kadar je ta država tudi izvorna država prosilca.

 

Podatki, ki se obdelujejo v SIS, in povezani dopolnilni podatki, izmenjani v skladu s to uredbo, se tretji državi ne dajo na voljo, kadar odločba o vrnitvi ni na voljo v skladu s členom 3(3).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Nevračanje, največje koristi otroka, družinsko življenje in zdravstveno stanje

 

Države članice to uredbo izvajajo ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in načela nevračanja ter vedno upoštevajo največje koristi otroka, družinsko življenje in zdravstveno stanje ali ranljiv položaj zadevnih posameznikov.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v določbe o statističnih podatkih iz člena 54 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole] Agencija pripravlja dnevne, mesečne in letne statistične podatke o številu razpisov ukrepov za vrnitev, vnesenih v SIS, vključno s podatki iz člena 4(x) te uredbe, obvestilih iz člena 7(1) te uredbe in številu razpisov ukrepov za vrnitev, ki so bili izbrisani zaradi izpolnitve obveznosti vrnitve, skupaj in za vsako državo članico. Agencija pripravlja mesečne in letne statistične podatke o podatkih, ki so jih zagotovile države članice v skladu s členom 6(3) in členom 8(5) te uredbe. Navedeni statistični podatki ne vsebujejo osebnih podatkov.

Brez poseganja v določbe o statističnih podatkih iz člena 54 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole] Agencija pripravlja dnevne, mesečne in letne statistične podatke o številu razpisov ukrepov za vrnitev, vnesenih v SIS, vključno s podatki iz člena 4(x), (xb) in (xc) te uredbe, obvestilih iz člena 7(1) te uredbe in številu razpisov ukrepov za vrnitev, ki so bili izbrisani zaradi izpolnitve obveznosti vrnitve, skupaj in za vsako državo članico. Agencija pripravlja mesečne in letne statistične podatke o podatkih, ki so jih zagotovile države članice v skladu s členom 6(3) in členom 8(5) te uredbe. Navedeni statistični podatki ne vsebujejo osebnih podatkov.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija vse statistične podatke vključi v letno poročilo, ki se objavi. Poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če niso opredeljene v tej uredbi, se za podatke, ki se vnašajo v SIS in v njem obdelujejo v skladu s to uredbo, uporabljajo določbe o nalogah držav članic in Agencije, vnosu in obdelavi razpisov ukrepov, pogojih dostopa do razpisov ukrepov in njihove hrambe, obdelavi podatkov, varstvu podatkov, odškodninski odgovornosti ter spremljanju in statističnih podatkih iz členov 6 do 19, člena 20(3) in (4) ter členov 21, 22, 28, 29(4) in 33 do 54 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole].

Če niso opredeljene v tej uredbi, se za podatke, ki se vnašajo v SIS in v njem obdelujejo v skladu s to uredbo, uporabljajo določbe o nalogah držav članic in Agencije, vnosu, obdelavi, posodabljanju in skladnosti razpisov ukrepov, pogojih dostopa do razpisov ukrepov in njihove hrambe, obdelavi podatkov, varstvu podatkov, odškodninski odgovornosti ter spremljanju in statističnih podatkih iz členov 3, 6 do 19, člena 20(3) in (4) ter členov 21, 22, 23a, 28, 29(4) in 33 do 54 Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole].


OBRAZLOŽITEV

Uporaba schengenskega informacijskega sistema za izmenjavo informacij o odločbah o vrnitvi je še en majhen, vendar pomemben korak v sklopu ukrepov Unije za povečanje učinkovitosti vračanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Povečanje učinkovitosti politike vračanja Unije je nujno za ohranjanje zaupanja javnosti v politiko Unije na področju migracij in azila.

Poročevalec želi poudariti, da sedanja politika vračanja Unije še zdaleč ni učinkovita. Leta 2015 je bilo 533.395 migrantom brez urejenega statusa odrejeno, da zapustijo Evropsko unijo, vendar jih je bilo dejansko vrnjenih približno 42 %. Če pri tem ne upoštevamo vrnitev na Zahodni Balkan, se stopnja vračanja iz Evropske unije dodatno zniža na 27 %.

Ta predlog predvideva vzpostavitev prvega vseevropskega sistema za izmenjavo informacij med državami članicami o odločbah o vrnitvi, ki bo omogočil spremljanje, ali so državljani tretjih držav, ki so jim bile navedene odločbe izdane, zapustili ozemlje držav članic, in izvajanje odločb o vrnitvi na ravni Unije, kar naj bi povečalo učinkovitost politik vračanja Unije.

Poročevalec meni, da bi morale države članice tudi za ta predlog Komisije o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje uporabljati že obstoječo infrastrukturo, ki zagotavlja učinkovito izmenjavo dopolnilnih podatkov. Zato je treba urad SIRENE imenovati za organ, ki bo odgovoren za učinkovito in hitro izmenjavo dopolnilnih podatkov v zvezi z razpisi ukrepov za vrnitev med državami članicami.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (26.7.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Pripravljavka mnenja: Hilde Vautmans

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče v državah članicah, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načela nevračanja (non-refoulment), in v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta je bistven del celovitih prizadevanj za boj proti nedovoljenim migracijam in povečanje števila vrnjenih migrantov brez urejenega statusa.

(1)  Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče v državah članicah, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic in načela nevračanja (non-refoulment), ki je bil kodificiran v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu Listina) in v Ženevski konvenciji iz leta 1951, in v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta je bistven del celovitih prizadevanj za boj proti nedovoljenim migracijam in upravljanje migracij v tesnem sodelovanju s tretjimi državami izvora ali tranzita.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav na sorazmeren in učinkovit način ter v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES.

(3)  Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav na sorazmeren in učinkovit način ter ob zagotavljanju popolnega spoštovanja temeljnih pravic, zlasti načela nevračanja in varstva človekovih pravic migrantov, v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo treba izbrisati takoj, ko je država članica ali pristojni organ, ki je izdal odločbo o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je bila vrnitev izvedena. Če odločbo o vrnitvi spremlja prepoved vstopa, bi se morala prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. V takih primerih bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, ko državljan tretje države zapusti schengensko območje, in sprožitvijo razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni časovnega zamika.

(12)  Razpise ukrepov za vrnitev bi bilo treba izbrisati takoj, ko je država članica ali pristojni organ, ki je izdal odločbo o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, obveščen, da je bila vrnitev izvedena. Če odločbo o vrnitvi spremlja prepoved vstopa, bi se morala prepoved vstopa vnesti v SIS v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2018/xxx [mejne kontrole]. V takih primerih bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da med trenutkom, ko državljan tretje države zapusti zunanje meje države članice, in sprožitvijo razpisa ukrepa za prepoved vstopa v SIS ni časovnega zamika.

Obrazložitev

Uporaba termina schengensko območje ni skladna s terminom iz člena 6: „Kadar državljan tretje države, v zvezi s katerim je bil izdan razpis ukrepa za vrnitev, izstopi prek zunanje meje države članice izdajateljice, se vrnitev potrdi pristojnemu organu v skladu z nacionalno zakonodajo.“

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS ali posredujejo na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov, lahko državi članici izvršiteljici zagotovijo informacije, ki so koristne za hitro identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države in ponovno izdajo njegovih dokumentov za namene vrnitve v tretjo državo. V posameznih primerih bi morala biti v ta namen omogočena izmenjava takih podatkov in informacij s tretjo državo. Za izmenjavo vseh osebnih podatkov bi morali veljati jasni pogoji, izmenjavo pa bi bilo treba izvajati v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 in s soglasjem države članice, ki je izdala razpis ukrepa.

(16)  Podatki, ki se obdelujejo v SIS ali posredujejo na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov, lahko državi članici izvršiteljici zagotovijo informacije, ki so koristne za hitro identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države in ponovno izdajo njegovih dokumentov za namene vrnitve v tretjo državo. V posameznih primerih bi morala biti v ta namen omogočena izmenjava takih podatkov in informacij s tretjo državo, vendar bi se moralo to zgoditi šele po sprejetju končnega sklepa o vrnitvi. Za izmenjavo vseh osebnih podatkov bi morali veljati jasni pogoji, izmenjavo pa bi bilo treba izvajati v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679, zlasti s členi 6(1)(f), 8, 12(1) in 40(2) v primerih, povezanih z otroki, in s soglasjem države članice, ki je izdala razpis ukrepa.

Obrazložitev

Osebni podatki naj se ne posredujejo tretji državi pred pravnomočnostjo sklepa o vrnitvi, sprejetega v skladu z Direktivo 2008/115 (ES), se pravi preden so izčrpana vsa pravna sredstva ali pritožbeni postopki oziroma je bila s tem povezana zahteva prosilca razglašena za nedopustno.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16a)  V primerih, povezanih z otroki, bi morali pri uveljavljanju te uredbe v prvi vrsti upoštevati otrokovo korist. Podatki o otrocih, vneseni v SIS, se lahko uporabljajo le za namene, povezane s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem pogrešanih otrok in z zaščito otrokove koristi, v skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16b)  Vsi ukrepi, sprejeti v zvezi s SIS, bi morali biti skladni z Listino. Države članice bi morale uporabljati smernice, ki jih bosta skupaj pripravili in spremljali Agencija Evropske unije za azil in Agencija Evropske unije za temeljne pravice, da bi zagotovili skupno prakso jemanja prstnih odtisov in pridobivanja podob obraza državljanov tretjih držav z neurejenim statusom, ki bo temeljila na kontrolnem seznamu, ki ga bo pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Države članice bi med postopkom odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza vselej morale spoštovati dostojanstvo in telesno celovitost mladoletnika. Države članice za odvzem prstnih odtisov ne uporabijo prisile.

Obrazložitev

V skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah se z otroki ravna humano in na način, ki upošteva njihove potrebe glede na starost. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti specifični situaciji mladoletnikov. Otrokova korist bi morala vedno biti najpomembnejše vodilo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Nacionalni organi, pristojni za vračanje, se lahko med državami članicami znatno razlikujejo, prav tako pa so lahko v isti državi članici za vračanje pristojni različni organi glede na razlog za nezakonito prebivanje. Odločbe o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, lahko izdajo tudi sodni organi zaradi pritožbe zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje ali podelitve pravice do prebivanja ali kot kazensko sankcijo. Vsi nacionalni organi, ki so pristojni za izdajo in izvrševanje odločb o vrnitvi v skladu z Direktivo 2008/115/ES, bi morali imeti pravico do dostopa do SIS, da bi lahko vnašali, posodabljali, brisali in iskali razpise ukrepov za vrnitev.

(17)  Nacionalni organi, pristojni za vračanje, se lahko med državami članicami znatno razlikujejo, prav tako pa so lahko v isti državi članici za vračanje pristojni različni organi glede na razlog za nezakonito prebivanje. Poleg tega obstajajo različni nacionalni seznami „varnih tretjih držav“. Odločbe o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, lahko izdajo tudi sodni organi zaradi pritožbe zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje ali podelitve pravice do prebivanja ali kot kazensko sankcijo. Vsi nacionalni organi, ki so pristojni za izdajo in izvrševanje odločb o vrnitvi v skladu z Direktivo 2008/115/ES, bi morali imeti pravico do dostopa do SIS, da bi lahko vnašali, posodabljali, brisali in iskali razpise ukrepov za vrnitev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Spremembe ali nove določbe v tej uredbi ne bi smele ustvarjati nepotrebnih ovir za države članice, ki se bodo pridružile schengenskemu območju ali ki so v postopku pridružitve.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo za namene preverjanja, ali je bila obveznost vrnitve izpolnjena, in za podporo izvrševanju odločbe. Razpis ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

1.  Podatki o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES, se v SIS vnesejo takoj, ko začne odločba veljati v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice, za namene preverjanja, ali je bila obveznost vrnitve izpolnjena, in za podporo izvrševanju odločbe. Razpis ukrepa se v SIS vnese takoj, ko se izda odločba o vrnitvi v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  vrsta identifikacijskega dokumenta osebe;

(p)  vrsta veljavnih ali predhodnih identifikacijskih dokumentov osebe ali drugih dokumentov, ki jih je oseba doslej uporabljala pod svojimi privzetimi imeni;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  številka(-e) identifikacijskega dokumenta osebe;

(r)  številka(-e) veljavnih ali predhodnih identifikacijskih dokumentov osebe;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člena 6 in 8 se razpisi ukrepov za vrnitev izbrišejo, ko pristojni organ razveljavi ali odpravi odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. Razpisi ukrepov za vrnitev se prav tako izbrišejo, če zadevni državljan tretje države lahko dokaže, da je zapustil ozemlje držav članic skladno z odločbo o vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

1.  Brez poseganja v člena 6 in 8 se razpisi ukrepov za vrnitev nemudoma izbrišejo, ko pristojni organ razveljavi ali odpravi odločbo, na kateri je temeljil razpis ukrepa. Razpisi ukrepov za vrnitev se prav tako izbrišejo, če zadevni državljan tretje države lahko dokaže, da je zapustil ozemlje držav članic skladno z odločbo o vrnitvi, izdano v skladu z določbami, ki upoštevajo Direktivo 2008/115/ES.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki, obdelani v SIS, in povezani dopolnilni podatki v skladu s to uredbo se z dovoljenjem države članice izdajateljice lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji dajo na voljo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, in sicer le za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države in izdajo identifikacijskega ali potovalnega dokumenta navedenemu državljanu tretje države zaradi vrnitve.

Podatki, obdelani v SIS, in povezani dopolnilni podatki v skladu s to uredbo se z dovoljenjem države članice izdajateljice lahko prenesejo v tretjo državo ali se ji dajo na voljo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, in sicer le za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države in izdajo identifikacijskega ali potovalnega dokumenta navedenemu državljanu tretje države zaradi vrnitve. Vendar to zadeva le posamezne primere in se zgodi šele po sprejetju končnega sklepa o vrnitvi, sprejetega ob popolnem spoštovanju načela nevračanja. Zlasti je treba potrditi, da ta država zagotavlja ustrezno raven varstva, pri čemer se upoštevajo spoštovanje načela pravne države in človekovih pravic, obstoj in učinkovito delovanje neodvisnih nadzornih organov ter mednarodne obveznosti države. Pred prenosom podatkov v tretjo državo pristojni organi potrdijo, da življenje in prostost osebe v postopku vračanja ne bosta ogrožena zaradi njegove rase, veroizpovedi, državljanstva, pripadnosti specifični družbeni skupini ali političnega mnenja. Podatki in s tem povezane dodatne informacije se ne posredujejo, če bi tak prenos lahko ogrozil osebo, na katero se nanašajo.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Podatki v zvezi z morebitnimi prejšnjimi prošnjami za azil ali morebitnim statusom priseljenca osebe v postopku vračanja na ozemlju držav članic se za namene te uredbe ne posredujejo tretji državi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uporaba schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Referenčni dokumenti

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.4.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Hilde Vautmans

15.5.2017

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

13

21

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Referenčni dokumenti

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Datum sprejetja

6.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

5

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Datum predložitve

10.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov