Förfarande : 2016/0407(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0348/2017

Ingivna texter :

A8-0348/2017

Debatter :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0414

BETÄNKANDE     ***I
PDF 702kWORD 106k
10.11.2017
PE 606.233v02-00 A8-0348/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Jeroen Lenaers

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0881),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0532/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8‑0348/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Vid genomförandet av denna förordning bör medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till barnets bästa, familjeliv, den berörda tredjelandsmedborgarens hälsotillstånd och huruvida tredjelandsmedborgaren är en utsatt person. Alla åtgärder som rör återvändande av tredjelandsmedborgare bör i alla händelser till fullo respektera Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och principen om non-refoulement.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att säkerställa att återvändandet är effektivt och öka mervärdet av registreringarna om återvändande bör medlemsstaterna lägga in registreringar i SIS om alla de beslut om återvändande som de utfärdar avseende tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG. För detta ändamål bör medlemsstaterna i SIS lägga in en registrering även om beslut som ålägger eller fastställer en skyldighet att återvända i de situationer som anges i artikel 2.2 i direktivet, framför allt avseende tredjelandsmedborgare som har nekats inresa i enlighet med kodexen om Schengengränserna eller som grips eller hejdas av de behöriga myndigheterna i samband med att de olagligen passerar en medlemsstats yttre gräns landvägen, sjövägen eller luftvägen och som därefter inte har fått tillstånd eller rätt att vistas i den medlemsstaten, men även avseende tredjelandsmedborgare som har ådömts att återvända som en straffrättslig påföljd, eller som en följd av en straffrättslig påföljd, i enlighet med den nationella lagstiftningen, eller tredjelandsmedborgare som omfattas av utlämningsförfaranden.

(7)  För att säkerställa att återvändandet är effektivt och öka mervärdet av registreringarna om återvändande bör medlemsstaterna lägga in registreringar i SIS om de beslut om återvändande som utfärdats avseende tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG. För detta ändamål bör medlemsstaterna i SIS lägga in en registrering även om beslut som ålägger eller fastställer en skyldighet att återvända i de situationer som anges i artikel 2.2 i direktivet, framför allt avseende tredjelandsmedborgare som har nekats inresa i enlighet med kodexen om Schengengränserna eller som grips eller hejdas av de behöriga myndigheterna i samband med att de olagligen passerar en medlemsstats yttre gräns landvägen, sjövägen eller luftvägen och som därefter inte har fått tillstånd eller rätt att vistas i den medlemsstaten, men även avseende tredjelandsmedborgare som har ådömts att återvända som en straffrättslig påföljd, eller som en följd av en straffrättslig påföljd, i enlighet med den nationella lagstiftningen, eller tredjelandsmedborgare som omfattas av utlämningsförfaranden. I enlighet med denna förordning, och i syfte att minska den administrativa bördan, bör medlemsstaterna ha möjlighet att inte föra in uppgifter om tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande, om dessa tredjelandsmedborgare hålls i förvar fram till och med avlägsnande.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Denna förordning bör fastställa gemensamma bestämmelser om att registreringar om återvändande ska läggas in i SIS så fort de bakomliggande besluten om återvändande utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG. Fegistreringen bör ange om tredjelandsmedborgaren ålagts en tidsfrist för frivillig avresa, om denna frist har förlängts med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, eller om beslutet tillfälligt har upphävts eller verkställigheten av avlägsnandet skjutits upp.

(8)  Denna förordning bör fastställa gemensamma bestämmelser om att registreringar om återvändande ska läggas in i SIS så fort de bakomliggande besluten om återvändande utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG. Fegistreringen bör ange om tredjelandsmedborgaren ålagts en tidsfrist för frivillig avresa, om denna frist har förlängts med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, om tredjelandsmedborgaren har rätt att överklaga beslutet om återvändande, om beslutet om återvändande är under omprövning eller om beslutet tillfälligt har upphävts eller verkställigheten av avlägsnandet skjutits upp.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Medlemsstaterna bör göra en befintlig registrering om återvändande i SIS tillfälligt otillgänglig om verkställigheten av ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG upphävs eller skjuts upp eller om ett överklagande har ingetts mot ett beslut om återvändande som kan leda till att dess verkställighet upphävs.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det är nödvändigt att specificera de uppgiftskategorier som kan läggas in i SIS avseende tredjelandsmedborgare som omfattas av beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG. Registreringar om återvändande bör endast innehålla de uppgifter som krävs för att identifiera de registrerade, för att de behöriga myndigheterna ska kunna fatta välgrundade beslut utan att förlora tid och i förekommande fall säkerställa skydd i förhållande till personer som är beväpnade, våldsamma, har rymt eller deltar i en verksamhet som anges i artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism26. För att underlätta identifiering och upptäckt av flera identiteter, bör registreringen även innehålla en hänvisning till id-handlingen och i förekommande fall en kopia av den.

(9)  Det är nödvändigt att specificera de uppgiftskategorier som kan läggas in i SIS avseende tredjelandsmedborgare som omfattas av beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG. Registreringar om återvändande bör endast innehålla de uppgifter som krävs för att identifiera de registrerade, för att de behöriga myndigheterna ska kunna fatta välgrundade beslut utan att förlora tid och i förekommande fall säkerställa skydd i förhållande till personer som är beväpnade, våldsamma, har rymt eller deltar i en verksamhet som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/54126. För att underlätta identifiering och upptäckt av flera identiteter, bör registreringen även innehålla en hänvisning till id-handlingen och i förekommande fall en kopia av den.

__________________

__________________

26 Rådets beslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EUT L 164, 22.6.2002, s. 3).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Varje medlemsstat bör utse en myndighet som ansvarar för utbytet av tilläggsinformation i samband med registreringar om återvändande i syfte att säkerställa ett effektivt och snabbt samarbete mellan medlemsstaterna.

(10)  Varje medlemsstat bör utse en nationell myndighet som är fullt fungerande dygnet runt, sju dagar i veckan, som ansvarar för utbytet av tilläggsinformation om tredjelandsmedborgare som omfattas av beslut om återvändande i syfte att säkerställa ett effektivt och snabbt samarbete mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör kunna utse sitt Sirenekontor som sin nationella myndighet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Det behövs förfaranden som ger medlemsstaterna möjlighet att kontrollera om skyldigheten att återvända har fullgjorts och bekräfta att den berörda tredjelandsmedborgaren avrest till den medlemsstat som infört registreringen om återvändande. Denna information bör leda till en mer omfattande uppföljning av efterlevnaden av besluten om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

(11)  Det behövs förfaranden som ger medlemsstaterna möjlighet att kontrollera om skyldigheten att återvända har fullgjorts och bekräfta att den berörda tredjelandsmedborgaren avrest eller att uppehållstillstånd eller annat tillstånd som ger tredjelandsmedborgaren rätt att vistas i landet har beviljats till den medlemsstat som infört registreringen om återvändande. Denna information bör leda till en mer omfattande uppföljning av efterlevnaden av besluten om återvändande och andelen framgångsrika överklaganden av besluten om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Registreringar om återvändande bör raderas så fort den medlemsstat eller den behöriga myndighet som utfärdat beslutet om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG har informerats om att återvändandet har ägt rum. När ett beslut om återvändande åtföljs av ett inreseförbud ska förbudet föras in i SIS i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller]. I sådana fall bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer något tidsintervall mellan den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren lämnar Schengenområdet och då registreringen om inreseförbudet aktiveras i SIS.

(12)  Registreringar om återvändande bör raderas automatiskt så fort deras giltighetstid har löpt ut, i enlighet med översynsförfarandet. De bör även raderas så fort den medlemsstat eller den behöriga myndighet som utfärdat beslutet om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG har informerats om att återvändandet har ägt rum, eller när så krävs i enlighet med bestämmelserna om registreringars överensstämmelse. När ett beslut om återvändande åtföljs av ett inreseförbud ska förbudet föras in i SIS i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller]. I sådana fall bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer något tidsintervall mellan den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren lämnar Schengenområdet och då registreringen om inreseförbudet aktiveras i SIS.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  När ett beslut om återvändande åtföljs av ett inreseförbud, även om en registrering om återvändande inte har förts in i SIS, ska den registrerande medlemsstaten säkerställa att registreringen i SIS får verkan när den berörda tredjelandsmedborgaren lämnar medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  SIS bör innehålla en mekanism för att underrätta medlemsstaterna om tredjelandsmedborgare inte fullgör sin skyldighet att återvända inom den tidsfrist som utsatts för frivilliga avresa. Mekanismen bör hjälpa medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med artikel 8.1 i direktiv 2008/115/EG med avseende på tredjelandsmedborgare som inte har efterkommit skyldigheten att återvända.

(13)  SIS bör innehålla en mekanism för att underrätta medlemsstaterna om tredjelandsmedborgare inte fullgör sin skyldighet att återvända inom den tidsfrist som utsatts för frivilliga avresa. Mekanismen bör hjälpa medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med artiklarna 8.1 och 11 i direktiv 2008/115/EG med avseende på tredjelandsmedborgare som inte har efterkommit skyldigheten att återvända.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Registreringar bör lagras i SIS endast under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket registreringarna fördes in. I enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller] är översynsperioden för registreringar om tredjelandsmedborgare fem år.

(15)  Registreringar bör lagras i SIS endast under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket registreringarna fördes in. I enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller] är översynsperioden för registreringar om återvändande av tredjelandsmedborgare tre år.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Denna förordning påverkar inte de skyldigheter som följer av Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning, kompletterad av New York-protokollet av den 31 januari 1967.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den [...].

(28)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Inga ändringsförslag eller nya bestämmelser i förordningen bör skapa onödiga hinder för de medlemsstater som vill ansluta sig eller håller på att ansluta sig till Schengenområdet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  avlägsnande: avlägsnande enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Uppgifter om tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG ska läggas in i SIS för att kontrollera att skyldigheten att återvända har uppfyllts och för att stödja verkställighet av beslutet. En registrering ska läggas in i SIS utan dröjsmål när beslutet om återvändande har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

1.  Uppgifter om tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG ska omedelbart läggas in i SIS för att kontrollera att skyldigheten att återvända har uppfyllts och för att stödja verkställighet av beslutet. En registrering ska läggas in i SIS utan dröjsmål när beslutet om återvändande har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG och i enlighet med de bestämmelser om registreringars överensstämmelse som fastställs i artikel 23a i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller].

 

Medlemsstaterna kan välja att inte föra in uppgifter om tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som utfärdats under de omständigheter som avses i artikel 2.2 a i direktiv 2008/115/EG i fall som rör tredjelandsmedborgare som hålls i förvar fram till och med avlägsnande.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den period för frivillig avresa som beviljas en tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG ska omedelbart registreras i registreringen.

2.  Den period för frivillig avresa som beviljas en tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG ska omedelbart registreras i registreringen. Om denna period förlängs ska registreringen omedelbart uppdateras i enlighet därmed.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I registreringen ska omedelbart registreras uppgift om tillfälligt upphävande eller uppskjutande av verkställigheten av beslut om återvändande som har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

3.  Den utfärdande medlemsstaten ska göra en registrering om ett beslut om återvändande i SIS otillgänglig under följande omständigheter:

 

(a)  Om verkställigheten av beslutet om återvändande har skjutits upp eller upphävts, eller

 

(b)  om ett överklagande har ingetts mot ett beslut om återvändande som kan leda till att dess verkställighet upphävs.

 

Under sådana omständigheter ska registreringen vara oåtkomlig för slutanvändare. Den ska endast vara åtkomlig för Sirenekontoren fram till dess att beslutet om återvändande bekräftas eller beslutet upphävs. Om beslutet om återvändande upphävs ska registreringen omedelbart raderas.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning

Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte ändras.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Kön.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Uppgift om den berörda personen är beväpnad, våldsam, har rymt eller deltar i en verksamhet som anges i artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.

(j)  Uppgift om den berörda personen är beväpnad, våldsam, har rymt eller deltar i en verksamhet som anges i artiklarna 3–12 och artikel 14 i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – led u

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(u)  Finger- och handavtrycksuppgifter.

(u)  Uppgifter om fingeravtryck.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(xa)  Uppgifter som avses i led a–d, f–i, p–s och v från andra identitetshandlingar som personen i fråga innehar.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – led xb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(xb)  Uppgift om huruvida det beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG kan överklagas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning

Artikel 4 – led xc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(xc)  Uppgift om huruvida det beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG är under omprövning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En registrering får inte föras in utan de uppgifter som avses i led a, g, k, m, n och w. Alla andra tillgängliga uppgifter som avses ovan ska också föras in.

En registrering får inte föras in utan de uppgifter som avses i led a, g, k, m, n, w och åtminstone antingen led t eller u. För att uppnå mycket tillförlitlig identifiering ska uppgifter om fingeravtryck alltid föredras framför fotografier och ansiktsbilder. Alla andra tillgängliga uppgifter som avses ovan ska också föras in.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en myndighet som ansvarar för utbyte av tilläggsinformation om tredjelandsmedborgare som är föremål för återvändande i enlighet med de bestämmelser i Sirenehandboken som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller].

Varje medlemsstat ska utse en nationell myndighet som är fullt fungerande dygnet runt, sju dagar i veckan, för att säkerställa utbytet och tillgängligheten av all tilläggsinformation om tredjelandsmedborgare som är föremål för beslut om återvändande i enlighet med de bestämmelser i Sirenehandboken som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller]. Medlemsstaterna kan utse sitt Sirenekontor som sin nationella myndighet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska månatligen överlämna statistik till Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/201136 (nedan kallad byrån) om antalet bekräftade återvändanden, huruvida återvändandena skedde frivilligt i överensstämmelse med en skyldighet att återvända eller om de var ofrivilliga och vilka tredjeländer som är bestämmelseländer. Denna statistik får inte innehålla personuppgifter.

3.  Medlemsstaterna ska månatligen överlämna statistik till Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/201136 (nedan kallad byrån) om antalet bekräftade återvändanden, huruvida återvändandena skedde frivilligt i överensstämmelse med en skyldighet att återvända eller om de var ofrivilliga och vilka tredjeländer som är bestämmelseländer. Denna statistik får inte innehålla personuppgifter. Byrån ska sammanställa den månatliga statistiken i en årlig rapport som ska offentliggöras i enlighet med artikel 11.

__________________

__________________

36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  CS-SIS ska underrätta medlemsstaterna om de registreringar om återvändande där tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut.

1.  CS-SIS ska automatiskt underrätta medlemsstaterna om de registreringar om återvändande där tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut och där tidsfristen för frivillig avresa inte har förlängts eller där ett uppehållstillstånd eller annat tillstånd som ger den berörda tredjelandsmedborgaren rätt att vistas i landet har utfärdats.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en tredjelandsmedborgare som omfattas av en registrering om återvändande har identifierats av en behörig myndighet och samma myndighet har fastställt att skyldigheten att återvända inte har fullgjorts, ska den myndigheten omedelbart samråda med den utfärdande medlemsstaten genom att utbyta tilläggsinformation för att utan dröjsmål fastställa vilka åtgärder som ska vidtas.

2.  Om en tredjelandsmedborgare som omfattas av en registrering om återvändande har identifierats av en behörig myndighet och samma myndighet har fastställt att skyldigheten att återvända inte har fullgjorts, ska den myndigheten omedelbart samråda med den utfärdande medlemsstaten genom att utbyta tilläggsinformation för att fastställa vilka åtgärder som ska vidtas, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6. Den utfärdande medlemsstaten ska vara skyldig att utan dröjsmål meddela vilka åtgärder som företrädesvis bör vidtas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat överväger att bevilja ett uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt att vistas i landet till en tredjelandsmedborgare som omfattas av en registrering om återvändande vilken har förts in av en annan medlemsstat, ska den förstnämnda medlemsstaten först, genom att utbyta tilläggsinformation, samråda med den medlemsstat som förde in registreringen. Den medlemsstat som förde in registreringen ska svara inom sju dagar. Om den medlemsstat som överväger att bevilja ett uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt att vistas i landet beslutar att bevilja det, ska registreringen om återvändande raderas.

1.  Innan en medlemsstat formellt beslutar att bevilja ett uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt att vistas i landet till en tredjelandsmedborgare som omfattas av en registrering om återvändande vilken har förts in av en annan medlemsstat, ska den förstnämnda medlemsstaten först, genom att utbyta tilläggsinformation, samråda med den medlemsstat som förde in registreringen. Den medlemsstat som förde in registreringen ska lämna ett svar inom sju dagar. Det slutgiltiga beslutet om att bevilja uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger en tredjelandsmedborgare rätt att vistas i landet åligger den samrådande medlemsstaten. Om ett uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt att vistas i landet beviljas, ska registreringen om återvändande omedelbart raderas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat överväger att lägga in en registrering om återvändande som rör en tredjelandsmedborgare som innehar ett giltigt uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt att vistas i landet vilket utfärdats av en annan medlemsstat, ska den genom att utbyta tilläggsinformation underrätta den medlemsstat som utfärdade tillståndet, så att denna medlemsstat kan avgöra huruvida det finns skäl för återkallande. Den medlemsstat som utfärdade tillståndet ska lämna ett slutgiltigt svar inom sju dagar.

2.  Innan en medlemsstat beslutar att lägga in en registrering om återvändande som rör en tredjelandsmedborgare som innehar ett giltigt uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt att vistas i landet vilket utfärdats av en annan medlemsstat, ska den genom att utbyta tilläggsinformation underrätta den medlemsstat som utfärdade tillståndet, så att denna medlemsstat kan avgöra huruvida det finns skäl för återkallande. Den medlemsstat som utfärdade tillståndet ska lämna ett slutgiltigt svar inom sju dagar. Om den medlemsstat som utfärdat tillståndet beslutar att upprätthålla det, ska registreringen om återvändande inte läggas in.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en tredjelandsmedborgare som omfattas av en registrering om återvändande har identifierats vid inresa via de yttre gränserna, ska den medlemsstat som identifierat tredjelandsmedborgaren omedelbart, genom att utbyta tilläggsinformation, underrätta den utfärdande medlemsstaten för att radera registreringen.

4.  Om en tredjelandsmedborgare som omfattas av en registrering om återvändande har identifierats vid inresa via de yttre gränserna, ska den medlemsstat som identifierat tredjelandsmedborgaren underrätta den utfärdande medlemsstaten så snart som möjligt och i alla händelser inom 12 timmar genom att utbyta tilläggsinformation för att radera registreringen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 6 och 8 ska registreringar om återvändande raderas när det beslut som registreringen grundades på har återkallats eller ogiltigförklarats av den behöriga myndigheten. Registreringar om återvändande ska också raderas om den berörda tredjelandsmedborgaren kan visa att han eller hon har lämnat medlemsstaternas territorium i enlighet med ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 6 och 8 ska registreringar om återvändande raderas så fort det beslut som registreringen grundades på har återkallats eller ogiltigförklarats av den behöriga myndigheten. Registreringar om återvändande ska också raderas om tredjelandsmedborgaren har eller senare kan visa att han eller hon har lämnat medlemsstaternas territorium i enlighet med ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Registreringar om återvändande ska raderas automatiskt så fort deras giltighetstid har löpt ut i enlighet med artikel 34 i förordning 2018/xxx [in- och utresekontroller] avseende översynsperioden.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Registreringar om återvändande ska raderas när så krävs i enlighet med de bestämmelser om registreringars överensstämmelse som fastställs i artikel 23a i förordning 2018/xxx [in- och utresekontroller].

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Registreringar om återvändande som förts in om en person som har förvärvat medborgarskap i en medlemsstat eller i en annan stat vars medborgare omfattas av rätten till fri rörlighet i unionen ska raderas så fort den utfärdande medlemsstaten, i enlighet med artikel 39 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller], har blivit medveten om eller informerats om att personen i fråga har förvärvat ett sådant medborgarskap.

2.  Registreringar om återvändande som förts in om en person som har förvärvat uppehållstillstånd, tillstånd som ger rätt att vistas i landet eller medborgarskap i en medlemsstat eller i en annan stat vars medborgare omfattas av rätten till fri rörlighet i unionen ska raderas så fort den utfärdande medlemsstaten, i enlighet med artikel 39 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller], har blivit medveten om eller informerats om att personen i fråga har förvärvat ett sådant uppehållstillstånd, annat tillstånd som ger rätt att vistas i landet eller medborgarskap.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter som behandlas i SIS och därtill kopplad tilläggsinformation i enlighet med denna förordning får överföras eller göras tillgängliga för tredjeland i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679, med tillstånd från den utfärdande medlemsstaten och endast för att i återvändandesyfte identifiera en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och utfärda identitets- eller resehandlingar för denne.

Uppgifter som behandlas i SIS och därtill kopplad tilläggsinformation som utbyts i enlighet med denna förordning får överföras eller göras tillgängliga för tredjeland i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679, med tillstånd från den utfärdande medlemsstaten och endast när följande villkor är uppfyllda:

 

(a)  Uppgifterna överförs eller görs tillgängliga endast för att i återvändandesyfte identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och utfärda identitets- eller resehandlingar för denne.

 

(aa)  Tredjelandet uttryckligen accepterar att endast använda uppgifterna för det ändamål som de tillhandahållits för och enligt vad som är lagligt och nödvändigt för att uppnå de ändamål som fastställs i led a och att radera uppgifterna när det inte längre är berättigat att behålla dem, och

 

(b)  den berörda tredjelandsmedborgaren har informerats om att hans eller hennes personuppgifter och tilläggsinformation kommer att delas med myndigheterna i tredjeland.

 

Inga uppgifter om det faktum att en ansökan om internationellt skydd har lämnats in i en medlemsstat ska röjas till en påstådd aktör som bedriver förföljelse eller orsakar allvarlig skada i enlighet med artikel 30 i direktiv 2013/32/EU, eller om detta land också är sökandens ursprungsland.

 

Uppgifter som behandlas i SIS och därtill kopplad tilläggsinformation som är föremål för utbyte i enlighet med denna förordning ska inte göras tillgängliga för tredjeland om beslutet om återvändande har gjorts otillgängligt i enlighet med artikel 3.3.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Non-refoulement, barnets bästa, familjeliv och hälsotillstånd

 

Medlemsstaterna ska genomföra denna förordning med full respekt för de grundläggande rättigheterna och principen om non-refoulement, och de ska alltid beakta barnets bästa, familjeliv och de berörda personernas hälsotillstånd eller utsatthet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistik i artikel 54 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller], ska byrån utarbeta daglig, månatlig och årlig statistik, både om det totala antalet registreringar om återvändande och antalet registreringar per medlemsstat som förts in i SIS, däribland de uppgifter som avses i artikel 4 x i denna förordning, om de underrättelser som avses i artikel 7.1 i denna förordning och antalet registreringar om återvändande som raderats därför att skyldigheten att återvända fullgjorts. Byrån ska utarbeta månatlig och årlig statistik om de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller i enlighet med artikel 6.3 och 8.5 i denna förordning. Denna statistik får inte innehålla personuppgifter.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistik i artikel 54 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller], ska byrån utarbeta daglig, månatlig och årlig statistik, både om det totala antalet registreringar om återvändande och antalet registreringar per medlemsstat som förts in i SIS, däribland de uppgifter som avses i artikel 4 x, xb och xc i denna förordning, om de underrättelser som avses i artikel 7.1 i denna förordning och antalet registreringar om återvändande som raderats därför att skyldigheten att återvända fullgjorts. Byrån ska utarbeta månatlig och årlig statistik om de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller i enlighet med artikel 6.3 och 8.5 i denna förordning. Denna statistik får inte innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

All statistik ska sammanställas av byrån i en årlig rapport som ska offentliggöras. Rapporten ska översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den mån detta inte fastställs i denna förordning ska bestämmelserna om ansvarsområden för medlemsstaterna och byrån, införande och behandling av registreringar, villkoren för åtkomst till och lagring av registreringar, databehandling, skydd av personuppgifter, skadeståndsansvar, övervakning och statistik som anges i artiklarna 6–19, artikel 20.3–20.4 samt i artiklarna 21, 22, 28, 29.4 och 33–54 i förordning (EU) 2018/ xxx [in- och utresekontroller] tillämpas på uppgifter som förs in i och behandlas i SIS i enlighet med denna förordning.

I den mån detta inte fastställs i denna förordning ska bestämmelserna om ansvarsområden för medlemsstaterna och byrån, införande, behandling, uppdatering och överensstämmelse av registreringar, villkoren för åtkomst till och lagring av registreringar, databehandling, skydd av personuppgifter, skadeståndsansvar, övervakning och statistik som anges i artiklarna 3, 6–19, artikel 20.3–20.4 samt i artiklarna 21, 22, 23a, 28, 29.4 och 33–54 i förordning (EU) 2018/ xxx [in- och utresekontroller] tillämpas på uppgifter som förs in i och behandlas i SIS i enlighet med denna förordning.


MOTIVERING

Att använda Schengens informationssystem för informationsutbyte om beslut om återvändande är ännu ett litet men avgörande steg bland många andra unionsåtgärder som har till syfte att förbättra effektiviteten i återvändandet av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Det är oerhört viktigt att förbättra effektiviteten i unionens återvändandepolitik för att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- och asylpolitik.

Föredraganden vill betona att unionens återvändandepolitik för närvarande är långt ifrån effektiv. Under 2015 uppgick antalet irreguljära migranter som beordrats att lämna Europeiska unionen till 533 395 personer, samtidigt som den totala andelen återvändanden låg på omkring 42 procent. Om återvändandet till västra Balkan räknas bort, är Europeiska unionens återvändandegrad ännu lägre: 27 procent.

Genom detta förslag kommer det för första gången att inrättas ett unionsomfattande system dels för informationsutbyte mellan medlemsstaterna om beslut om återvändande, som kommer att tillåta övervakning av huruvida tredjelandsmedborgare som omfattas av dessa beslut har lämnat medlemsstaternas territorium, dels för genomförande av unionsomfattande beslut om återvändande, som skulle effektivisera unionens återvändandepolitik.

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör använda den infrastruktur som redan finns på plats och som fungerar väl för utbytet av tilläggsinformation även i samband med detta förslag från kommissionen om användning av Schengens informationssystem för återvändande. Sirenekontoren bör därför vara den myndighet som ansvarar för ett effektivt och snabbt utbyte av tilläggsinformation i samband med registreringar om återvändande mellan medlemsstaterna.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (26.7.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

Föredragande av yttrande: Hilde Vautmans

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  En viktig del av de heltäckande insatserna för att komma till rätta med irreguljär migration och öka andelen återvändande irreguljära migranter är insatserna för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, insatser som vidtas med full respekt för de grundläggande rättigheterna och särskilt principen om ”non-refoulement”, och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG.

(1)  En viktig del av de heltäckande insatserna för att komma till rätta med irreguljär migration och hantera migration i nära samarbete med tredjeländer som är ursprungsländer eller transitländer är insatserna för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, insatser som vidtas med full respekt för de grundläggande rättigheterna och principen om ”non-refoulement”, som kodifierats genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och Genèvekonventionen från 1951, och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för ett effektivt och proportionerligt återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/115/EG.

(3)  Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för ett effektivt och proportionerligt återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna med full respekt för de grundläggande rättigheterna, särskilt principen om ”non-refoulement” och skydd för migranternas mänskliga rättigheter, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Registreringar om återvändande bör raderas så fort den medlemsstat eller den behöriga myndighet som utfärdat beslutet om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG har informerats om att återvändandet har ägt rum. När ett beslut om återvändande åtföljs av ett inreseförbud ska förbudet föras in i SIS i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller]. I sådana fall bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer något tidsintervall mellan den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren lämnar Schengenområdet och då registreringen om inreseförbudet aktiveras i SIS.

(12)  Registreringar om återvändande bör raderas så fort den medlemsstat eller den behöriga myndighet som utfärdat beslutet om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG har informerats om att återvändandet har ägt rum. När ett beslut om återvändande åtföljs av ett inreseförbud ska förbudet föras in i SIS i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2018/xxx [in- och utresekontroller]. I sådana fall bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer något tidsintervall mellan den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren lämnar en medlemsstats yttre gränser och då registreringen om inreseförbudet aktiveras i SIS.

Motivering

Begreppet Schengenområdet överensstämmer inte med det begrepp som används i artikel 6: ”Om en tredjelandsmedborgare, som omfattas av en registrering om återvändande, reser ut via den utfärdande medlemsstatens yttre gränser, ska bekräftelsen av återvändandet meddelas den behöriga myndigheten i enlighet med nationell lagstiftning.”

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Uppgifter som behandlas i SIS eller som överförs genom utbyte av tilläggsinformation kan ge den verkställande medlemsstaten information som är användbar för att snabbt identifiera och utfärda nya handlingar för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU så att de kan återvända till tredjeland. I vissa fall bör det vara möjligt att utbyta uppgifter med tredjeland för detta ändamål. Tydliga villkor bör fastställas för utbytet av personuppgifter, som bör ske i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 och med samtycke från den medlemsstat som har infört registreringen.

(16)  Uppgifter som behandlas i SIS eller som överförs genom utbyte av tilläggsinformation kan ge den verkställande medlemsstaten information som är användbar för att snabbt identifiera och utfärda nya handlingar för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU så att de kan återvända till tredjeland. I vissa fall bör det vara möjligt att utbyta uppgifter med tredjeland för detta ändamål. Detta bör emellertid endast ske efter att ett slutligt besked om återvändande har fattats. Tydliga villkor bör fastställas för utbytet av personuppgifter, som bör ske i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679, särskilt artiklarna 6.1 f, 8, 12.1 och 40.2 g i fall som rör barn, och med samtycke från den medlemsstat som har infört registreringen.

Motivering

Inga personuppgifter bör överföras till ett tredjeland innan beskedet om återvändande, som antagits i enlighet med direktiv 2008/115/EG, har blivit slutligt och således inte innan eventuella åtgärder eller överklagandeförfaranden har uttömts eller en liknande begäran från sökanden har förklarats otillåtlig.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16a)  I fall som rör barn bör i första hand hänsyn tas till barnets bästa vid tillämpningen av denna förordning. När uppgifter som rör ett barn förs in i SIS bör de användas endast för att förebygga, upptäcka och utreda fall av försvunna barn och för att slå vakt om barnets bästa, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16b)  Alla åtgärder som vidtas i samband med SIS bör vara förenliga med stadgan. Medlemsstaterna bör tillämpa riktlinjer som fastställs och övervakas gemensamt av Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för en gemensam praxis i fråga om att ta fingeravtryck och ansiktsbilder på irreguljära tredjelandsmedborgare som bygger på den checklista som utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Medlemsstaterna bör ständigt respektera barnets värdighet och fysiska integritet under tagande av fingeravtryck och ansiktsbild. Medlemsstater bör inte använda tvång för att ta fingeravtryck av barn.

Motivering

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska ett barn behandlas humant och med respekt, på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Därför ska särskild uppmärksamhet fästas vid barns särskilda situation. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Vilka nationella myndigheter som ansvarar för återvändandet kan variera avsevärt mellan medlemsstaterna, och det kan också röra sig om olika myndigheter i medlemsstaten beroende på varför vistelsen är olaglig. Även rättsliga myndigheter kan utfärda beslut om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG, till exempel efter omprövning av avslag på tillstånd eller rätt att stanna, eller som en straffrättslig påföljd. Alla nationella myndigheter som ansvarar för att utfärda och verkställa beslut om återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG bör få åtkomst till SIS för att föra in, uppdatera, radera och söka i registreringar om återvändande.

(17)  Vilka nationella myndigheter som ansvarar för återvändandet kan variera avsevärt mellan medlemsstaterna, och det kan också röra sig om olika myndigheter i medlemsstaten beroende på varför vistelsen är olaglig. Dessutom skiljer de olika nationella förteckningarna över ”säkra tredjeländer” sig åt. Även rättsliga myndigheter kan utfärda beslut om återvändande i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG, till exempel efter omprövning av avslag på tillstånd eller rätt att stanna, eller som en straffrättslig påföljd. Alla nationella myndigheter som ansvarar för att utfärda och verkställa beslut om återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG bör få åtkomst till SIS för att föra in, uppdatera, radera och söka i registreringar om återvändande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Inga ändringsförslag eller nya bestämmelser i förordningen bör skapa onödiga hinder för de medlemsstater som vill ansluta sig eller håller på att ansluta sig till Schengenområdet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Uppgifter om tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG ska läggas in i SIS för att kontrollera att skyldigheten att återvända har uppfyllts och för att stödja verkställighet av beslutet. En registrering ska läggas in i SIS utan dröjsmål när beslutet om återvändande har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

1.  Uppgifter om tredjelandsmedborgare som omfattas av ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG ska läggas in i SIS omedelbart efter att beslutet träder i kraft enligt den nationella lagstiftningen i respektive medlemsstat för att kontrollera att skyldigheten att återvända har uppfyllts och för att stödja verkställighet av beslutet. En registrering ska läggas in i SIS utan dröjsmål när beslutet om återvändande har utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Kategori på personens id-handling.

(p)  Kategori på personens nuvarande eller tidigare id-handlingar eller andra handlingar som använts under pseudonym.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  Id-handlingens nummer.

(r)  Nummer på personens nuvarande eller tidigare id-handlingar.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 6 och 8 ska registreringar om återvändande raderas när det beslut som registreringen grundades på har återkallats eller ogiltigförklarats av den behöriga myndigheten. Registreringar om återvändande ska också raderas om den berörda tredjelandsmedborgaren kan visa att han eller hon har lämnat medlemsstaternas territorium i enlighet med ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 6 och 8 ska registreringar om återvändande omedelbart raderas när det beslut som registreringen grundades på har återkallats eller ogiltigförklarats av den behöriga myndigheten. Registreringar om återvändande ska också raderas om den berörda tredjelandsmedborgaren kan visa att han eller hon har lämnat medlemsstaternas territorium i enlighet med ett beslut om återvändande som utfärdats i enlighet med bestämmelser som respekterar direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter som behandlas i SIS och därtill kopplad tilläggsinformation i enlighet med denna förordning får överföras eller göras tillgängliga för tredjeland i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679, med tillstånd från den utfärdande medlemsstaten och endast för att i återvändandesyfte identifiera en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och utfärda identitets- eller resehandlingar för denne.

Uppgifter som behandlas i SIS och därtill kopplad tilläggsinformation i enlighet med denna förordning får överföras eller göras tillgängliga för tredjeland i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679, med tillstånd från den utfärdande medlemsstaten och endast för att i återvändandesyfte identifiera en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och utfärda identitets- eller resehandlingar för denne. Detta ska emellertid gälla enskilda fall och endast ske efter att ett slutligt beslut om återvändande har fattats i full överensstämmelse med principen om ”non-refoulement”. I synnerhet måste det bekräftas att landet i fråga säkerställer en tillräcklig skyddsnivå och härmed beaktar att den respekterar rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, att det finns effektivt fungerande oberoende tillsynsmyndigheter och att landet uppfyller sina internationella åtaganden. Innan någon information överförs till ett tredjeland måste de behöriga myndigheterna bekräfta att en återvändande persons liv eller frihet inte kommer att hotas på grund av hans eller hennes ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Uppgifterna och den därtill kopplade tilläggsinformationen ska inte överföras om en sådan överföring skulle kunna innebära någon fara för den person som de rör.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Uppgifter i samband med en tidigare asylansökan som gjorts av en återvändande person eller en återvändande persons immigrationsstatus inom en medlemsstat ska inte överföras till ett tredjeland vid tillämpningen av denna förordning.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.4.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Hilde Vautmans

15.5.2017

Antagande

11.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

13

21

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Frank Engel

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

26

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala

13

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

21

0

NI

Aymeric Chauprade

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual

Verts/ALE

Klaus Buchner

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.4.2017

DEVE

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jeroen Lenaers

9.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Antagande

6.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

5

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

Ingivande

10.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&d

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

5

-

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

8

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy