Menettely : 2016/0409(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0349/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0349/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0413

MIETINTÖ     ***I
PDF 1235kWORD 171k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta

(COM(2016)0883 – C8–0530/2016 – 2016/0409(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Carlos Coelho

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta

(COM(2016)0883 – C8–0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0883),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan d alakohdan, 85 artiklan 1 kohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0530/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0349/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vaikka SIS-järjestelmän edellyttämä oikeusperusta koostuu erillisistä säädöksistä, SIS-järjestelmä muodostaa yhden ainoan tietojärjestelmän, jonka olisi toimittava sellaisena. Sen vuoksi näiden säädösten tiettyjen säännösten olisi oltava yhtäpitävät.

(5)  Vaikka SIS-järjestelmän edellyttämä oikeusperusta koostuu erillisistä säädöksistä, SIS-järjestelmä muodostaa yhden ainoan tietojärjestelmän, jonka olisi toimittava sellaisena. Sen vuoksi näiden säädösten tiettyjen säännösten olisi oltava yhtäpitävät, kun taas muiden säännösten olisi erottava toisistaan, erityisesti niiden viranomaisten osalta, joilla on oikeus käyttää SIS-järjestelmän sisältämiä tietoja. Henkilötietosuojaa koskevien sääntöjen olisi oltava täysin taattuja, erityisesti käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteen osalta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  On välttämätöntä määrittää SIS-järjestelmän tavoitteet, tekninen rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä alusta loppuun saakka, ja määritellä vastuualueet, järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, tallentamista koskevat kriteerit, ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää tietoja, biometristen tunnisteiden käyttö sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä.

(6)  On välttämätöntä määrittää SIS-järjestelmän tavoitteet, tekninen rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä alusta loppuun saakka, ja määritellä vastuualueet, järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, tallentamista koskevat kriteerit, kuulutusten poistamista koskevat säännöt, ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää tietoja, biometristen tunnisteiden käyttö sekä tarkemmat säännöt tietosuojasta ja tietojen käsittelystä.

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi vahvistettava myös säännöt, jotka koskevat tarpeettomien kuulutusten poistamista ja erityisesti SIS-järjestelmän tietosuojakysymyksiä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tallentaa SIS-järjestelmään erityistietoja, jotka koskevat henkilön objektiivisia fyysisiä erityistuntomerkkejä, jotka eivät muutu. Nämä tiedot voivat koskea lävistysten, tatuointien, syntymämerkkien, arpien ynnä muiden kaltaisia tuntomerkkejä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a 9 artiklan mukaan SIS-järjestelmään tallennetuista tiedoista ei kuitenkaan saa käydä ilmi henkilöä koskevia arkaluonteisia tietoja, kuten etnisyys, uskonto, vammaisuus, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  SIS sisältää keskusjärjestelmän (Central SIS) ja kansalliset järjestelmät, joissa on täydellinen tai osittainen kopio SIS-tietokannasta. Koska SIS-järjestelmä on tärkein tietojenvaihdon väline Euroopassa, on tarpeen varmistaa sen keskeytymätön toiminta sekä keskustasolla että kansallisella tasolla. Sen vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi luotava osittainen tai täydellinen kopio SIS-tietokannasta ja perustettava sille varajärjestelmä.

(7)  SIS sisältää keskusjärjestelmän (Central SIS) ja kansalliset järjestelmät, jotka voivat sisältää joko täydellisen tai osittaisen kopion SIS-tietokannasta. Koska SIS-järjestelmä on tärkein tietojenvaihdon väline Euroopassa, on tarpeen varmistaa sen keskeytymätön toiminta sekä keskustasolla että kansallisella tasolla. Näin ollen SIS-keskusjärjestelmässä olisi oltava luotettava yhteinen varajärjestelmä (aktiivi–aktiivi-ratkaisu), jolla varmistetaan SIS-tietojen jatkuva saatavuus loppukäyttäjille keskusjärjestelmän mahdollisissa häiriöissä ja päivitys- tai huoltotilanteissa, sekä ja viestinnän varainfrastruktuuri. Tarvitaan merkittäviä investointeja, jotta voidaan vahvistaa ja parantaa keskusjärjestelmää, sen varajärjestelmiä ja viestinnän infrastruktuuria.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  On välttämätöntä pitää yllä käsikirjaa, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia tietoja voidaan vaihtaa.

(8)  On välttämätöntä pitää yllä käsikirjaa, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten edellyttämästä toiminnasta (SIRENE-käsikirja). Kansallisten viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia tietoja voidaan vaihtaa nopeasti ja tehokkaasti. Terrorismirikoksia tai lapsia koskevissa kuulutuksissa SIRENE-toimistojen olisi toimittava välittömästi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta voidaan pitää yllä kuulutuksissa määritettyjä toimia koskevaa tehokasta lisätietojen vaihtoa, on aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen toimintaa määrittelemällä vaatimukset, jotka koskevat käytettävissä olevia resursseja, käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista saatuihin tiedusteluihin.

(9)  Jotta voidaan varmistaa kuulutuksissa määritettyjä toimia koskeva tehokas lisätietojen vaihto, on aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen toimintaa määrittelemällä vaatimukset, jotka koskevat käytettävissä olevia resursseja, käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista saatuihin tiedusteluihin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jotta SIS-järjestelmän toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että loppukäyttäjät ja SIRENE-toimistojen henkilöstö saavat säännöllisesti koulutusta, myös tietoturvasta ja -suojasta. Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä kansallisen SIRENE-toimiston kanssa vahvistettava kansalliset vaatimukset koulutukselle, jota annetaan loppukäyttäjille tietojen laatua koskeviin periaatteisiin ja käytäntöihin tutustumista varten. Jäsenvaltioiden olisi kehotettava SIRENE-toimistojen henkilöstöä auttamaan kaikkien kuulutuksia tekevien viranomaisten koulutuksessa keskittyen tietojen laatuun ja SIS-järjestelmän maksimaaliseen käyttöön. Koulutus olisi toteutettava SIRENE-kouluttajan käsikirjan mukaisesti. SIRENE-toimistojen olisi myös mahdollisuuksien mukaan järjestettävä henkilöstövaihtoja muiden SIRENE-toimistojen kanssa vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla vältetään taitojen ja kokemuksen katoaminen henkilöstön vaihtuessa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Virastolle olisi annettava vastuu tietojen laadun parantamisesta siten, että se ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun seurantavälineen ja antaa jäsenvaltioille kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

(11)  Virastolle olisi annettava vastuu tietojen laadun parantamisesta siten, että se ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun seurantavälineen ja laatii jäsenvaltioille kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen paikkansapitävyydestä. SIS-järjestelmän tietojen laadun parantamiseksi viraston olisi tarjottava SIS-järjestelmän käyttöä koskevaa koulutusta myös kansallisille koulutuslaitoksille ja mahdollisuuksien mukaan SIRENE-toimistojen henkilöstölle ja loppukäyttäjille. Koulutuksessa olisi keskityttävä erityistoimiin, joilla parannetaan SIS-tietojen laatua.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta SIS-järjestelmän käyttöä voitaisiin seurata tehokkaammin rikollisuutta koskevien suuntausten analysoimiseksi, viraston olisi voitava kehittää korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suoritettavaa tilastollista raportointia varten tietojen eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. Tuotetut tilastot eivät saisi sisältää henkilötietoja.

(12)  Jotta SIS-järjestelmän käyttöä voitaisiin seurata tehokkaammin muuttopaineita ja rajaturvallisuutta koskevien suuntausten analysoimiseksi, viraston olisi voitava kehittää korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suoritettavaa tilastollista raportointia varten tietojen eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. Keskusrekisterissä säilytettävät tai keskusrekisterissä tuotetut tilastot eivät saisi sisältää henkilötietoja, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/20011 a.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  SIS-järjestelmään olisi sisällytettävä lisää tietoluokkia, jotta loppukäyttäjät voivat viipymättä tehdä kuulutuksen perusteella tietoon perustuvia päätöksiä. Lisäksi henkilöiden tunnistamisen helpottamiseksi ja saman henkilön käyttämien eri henkilöllisyyksien havaitsemiseksi henkilöitä koskeviin tietoluokkiin olisi sisällytettävä viittaus henkilötodistukseen tai -numeroon ja kyseisen asiakirjan jäljennös, jos sellainen on saatavilla.

13.  SIS-järjestelmään olisi sisällytettävä lisää tietoluokkia, jotta loppukäyttäjät voivat viipymättä tehdä kuulutuksen perusteella tietoon perustuvia päätöksiä. Lisäksi tunnistamisen helpottamiseksi ja saman henkilön käyttämien eri henkilöllisyyksien havaitsemiseksi kuulutukseen olisi sisällytettävä viittaus henkilötodistukseen tai -numeroon ja kyseisen asiakirjan värillinen jäljennös, jos sellainen on saatavilla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  SIS-järjestelmässä olisi voitava käsitellä biometrisiä tietoja, joiden avulla kyseessä olevat henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti. SIS-järjestelmässä olisi myös voitava käsitellä niitä henkilöitä koskevia tietoja, joiden henkilöllisyyttä on käytetty väärin (jotta vältyttäisiin virheellisten tunnistusten aiheuttamilta haitoilta). Tällöin olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka rajoittaminen, joihin tietoja saadaan lainmukaisesti käyttää.

(15)  SIS-järjestelmässä olisi voitava käsitellä biometrisiä tietoja, joiden avulla kyseessä olevat henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti. Valokuvien, kasvokuvien, sormenjälkitietojen tai DNA-tunnisteiden tallentaminen ja käyttö eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen asetettuihin tavoitteisiin nähden, niiden on oltava sallittua unionin oikeudessa, kunnioitettava perusoikeuksia, myös lapsen etua, ja oltava SIS-säädöksissä, asetuksessa (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/6801 a vahvistettujen tietoturvasäännösten mukaisia. SIS-järjestelmässä olisi myös voitava käsitellä niitä henkilöitä koskevia tietoja, joiden henkilöllisyyttä on käytetty väärin (jotta vältyttäisiin virheellisten tunnistusten aiheuttamilta haitoilta). Tällöin olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka rajoittaminen, joihin henkilötietoja saadaan lainmukaisesti käyttää.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä hakuja jäsenvaltion poliisi- tai maahanmuuttotietokannasta, he tekevät samalla haun myös SIS-järjestelmästä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68045 4 artiklan mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden tuomaan haasteeseen.

(16)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä hakuja jäsenvaltion poliisi- tai maahanmuuttotietokannasta, he tekevät samalla haun myös SIS-järjestelmästä täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68045 4 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden tuomaan haasteeseen.

__________________

__________________

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava edellytykset sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä SIS-järjestelmässä kasvokuvia tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös auttaa varmistamaan rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus silloin, kun edellytetään tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista käyttämällä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen tekemisen olisi oltava pakollista, jos henkilön henkilöllisyydestä vallitsee epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana säännönmukaisia rajatarkastuksia itsepalveluautomaateissa ja automaattiporteilla.

(17)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava edellytykset sormenjälkitietojen, valokuvien ja kasvokuvien käytölle tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä SIS-järjestelmässä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös auttaa varmistamaan rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus silloin, kun edellytetään tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista käyttämällä sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen tekemisen olisi oltava pakollista, jos henkilön henkilöllisyyttä ei voida varmistaa muulla tavalla. Olisi oltava mahdollista tehdä sormenjälkihaku ennen uuden kuulutuksen tekemistä, jotta voidaan varmistaa, onko henkilöstä jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä eri henkilöllisyydellä tai eri kuulutuksen muodossa. Kasvokuvia olisi käytettävä tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana säännönmukaisia rajatarkastuksia itsepalveluautomaateissa ja automaattiporteilla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän käyttöönotto SIS-järjestelmässä täydentää nykyistä Prüm-mekanismia, joka koskee tiettyjen kansallisten DNA-tietokantojen ja sormenjälkien automaattisten tunnistusjärjestelmien rajatylittävää vastavuoroista online-käyttöä46. Prüm-mekanismi mahdollistaa kansallisten sormenjälkien tunnistusjärjestelmien yhteenliittämisen niin, että kukin jäsenvaltio voi tehdä haun tarkistaakseen, tunnetaanko tietty rikoksentekijä, jonka sormenjäljet on löydetty, jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Prüm-mekanismi tarkistaa, onko sormenjälkien haltija tunnettu tiettynä ajankohtana, joten jos rikoksentekijä tunnistetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa myöhemmin, häntä ei välttämättä saada kiinni. SIS-sormenjälkihaun perusteella rikoksentekijää voidaan sen sijaan etsiä aktiivisesti. Sen vuoksi SIS-järjestelmään pitäisi voida tallentaa tuntemattoman rikoksentekijän sormenjäljet, edellyttäen että on erittäin todennäköistä, että sormenjäljet kuuluvat henkilölle, joka on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai terroritekoon. Näin on erityisesti silloin kun sormenjäljet ovat löytyneet aseesta tai muusta rikoksentekovälineestä. Pelkästään sitä, että sormenjäljet ovat löytyneet rikospaikalta, ei kuitenkaan pitäisi katsoa erittäin todennäköiseksi osoitukseksi siitä, että sormenjäljet kuuluvat rikoksentekijälle. Toisena edellytyksenä tällaisen kuulutuksen tekemiselle olisi oltava se, että rikoksentekijän henkilöllisyyttä ei voida selvittää minkään muun kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla. Jos tällaisen sormenjälkihaun tuloksena saadaan potentiaalinen osuma, jäsenvaltion olisi suoritettava lisätarkistuksia, mahdollisesti sormenjälkiasiantuntijoiden avustuksella, sen selvittämiseksi, kuuluvatko SIS-järjestelmään tallennetut sormenjäljet asianomaiselle henkilölle, niin että tämän henkilöllisyys voidaan selvittää. Menettelyihin olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä. Henkilön tunnistaminen SIS-järjestelmään tallennettujen ”tuntemattoman etsintäkuulutetun” sormenjälkien haltijaksi voi merkittävästi edistää tutkintaa ja saattaa johtaa pidätykseen, jos kaikki pidättämisen edellytykset täyttyvät.

(18)  Sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän käyttöönotto SIS-järjestelmässä täydentää nykyistä Prüm-mekanismia, joka koskee tiettyjen kansallisten DNA-tietokantojen ja sormenjälkien automaattisten tunnistusjärjestelmien rajatylittävää vastavuoroista online-käyttöä46. Prüm-mekanismi mahdollistaa kansallisten sormenjälkien tunnistusjärjestelmien yhteenliittämisen niin, että kukin jäsenvaltio voi tehdä haun tarkistaakseen, tunnetaanko tietty rikoksentekijä, jonka sormenjäljet on löydetty, jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Prüm-mekanismi tarkistaa, onko sormenjälkien haltija tunnettu tiettynä ajankohtana, joten jos rikoksentekijä tunnistetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa myöhemmin, häntä ei välttämättä saada kiinni. Sormenjälkitietoja koskevan SIS-haun perusteella rikoksentekijää voidaan etsiä aktiivisesti. Sen vuoksi SIS-järjestelmään pitäisi voida tallentaa tuntemattoman rikoksentekijän sormenjälkitiedot, edellyttäen että on erittäin todennäköistä, että sormenjälkitiedot kuuluvat henkilölle, joka on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai terroritekoon. Näin on erityisesti silloin kun sormenjälkitiedot ovat löytyneet aseesta tai muusta rikoksentekovälineestä. Pelkästään sitä, että sormenjälkitiedot ovat löytyneet rikospaikalta, ei kuitenkaan pitäisi katsoa erittäin todennäköiseksi osoitukseksi siitä, että sormenjälkitiedot kuuluvat rikoksentekijälle. Toisena edellytyksenä tällaisen kuulutuksen tekemiselle olisi oltava se, että rikoksentekijän henkilöllisyyttä ei voida selvittää minkään muun kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla. Jos tällaisen sormenjälkihaun tuloksena saadaan potentiaalinen osuma, jäsenvaltion olisi suoritettava lisätarkistuksia, mahdollisesti sormenjälkiasiantuntijoiden avustuksella, sen selvittämiseksi, kuuluvatko SIS-järjestelmään tallennetut sormenjäljet asianomaiselle henkilölle, niin että tämän henkilöllisyys voidaan selvittää. Menettelyihin olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä. Henkilön tunnistaminen SIS-järjestelmään tallennettujen ”tuntemattoman etsintäkuulutetun” sormenjälkien haltijaksi voi merkittävästi edistää tutkintaa ja saattaa johtaa pidätykseen, jos kaikki pidättämisen edellytykset täyttyvät.

__________________

__________________

46 Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1); ja neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

46 Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1); ja neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Olisi oltava sallittua verrata rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä SIS-järjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen syyllistyneelle henkilölle. Vakavina rikoksina olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS47 lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS48 tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja.

(19)  Olisi oltava sallittua verrata rikospaikalta löytyneitä täydellisiä tai epätäydellisiä sormenjälkiä tai kämmenjälkiä SIS-järjestelmään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen syyllistyneelle henkilölle edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, unionin tai kansainvälisen tietokannan avulla.

__________________

 

47 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

48 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Siinä tapauksessa, että sormenjälkitietoja ei ole saatavilla, kuulutukseen olisi voitava lisätä DNA-tunniste, joka olisi vain valtuutettujen käyttäjien saatavilla. DNA-tunniste helpottaisi suojelun tarpeessa olevien kadonneiden henkilöiden ja erityisesti kadonneiden lasten tunnistamista, jos sallittaisiin vanhempien tai sisarusten DNA-tunnisteen käyttö tunnistamista varten. DNA-tunnisteessa ei saisi olla viittausta henkilön rotuun.

(20)  Siinä tapauksessa, että sormenjälkitietoja ei ole saatavilla, kuulutukseen olisi voitava vain pienessä määrässä tarkasti määriteltyjä tapauksia lisätä DNA-tunniste, joka olisi vain valtuutettujen käyttäjien saatavilla. DNA-tunniste helpottaisi suojelun tarpeessa olevien kadonneiden henkilöiden ja erityisesti kadonneiden lasten tunnistamista, jos sallittaisiin vanhempien tai sisarusten DNA-tunnisteen käyttö tunnistamista varten. DNA-tunnisteessa ei saisi olla viittauksia henkilön rotuun eikä terveystietoja eikä siinä saisi paljastaa muita arkaluonteisia tietoja.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  SIS-järjestelmässä olisi oltava kuulutuksia kadonneista henkilöistä, jotta voidaan huolehtia heidän suojelemisestaan tai ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka. Kuulutusten tekemistä SIS-järjestelmässä lapsista, joihin kohdistuu lapsikaappauksen riski (sellaisen mahdollisen vahingon estämiseksi, joka ei ole vielä toteutunut, esimerkiksi kun lasta uhkaa vanhemman tekemä lapsikaappaus), olisi rajoitettava, minkä vuoksi on tarpeen säätää asianmukaisista ja tiukoista suojatoimista. Lasten osalta tällaisissa kuulutuksissa ja niihin liittyvissä menettelyissä olisi otettava huomioon lapsen etu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan ja 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

(23)  SIS-järjestelmässä olisi oltava kuulutuksia kadonneista henkilöistä, jotta voidaan huolehtia heidän suojelemisestaan tai ehkäistä yleiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka. Kuulutusten tekemistä SIS-järjestelmässä lapsista, joihin kohdistuu lapsikaappauksen riski (sellaisen mahdollisen vahingon estämiseksi, joka ei ole vielä toteutunut, esimerkiksi kun lasta uhkaa lapsikaappaus tai vieminen pois jäsenvaltiosta kiduttamista tai seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa varten tai joutuminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/5411 a 6–10 artiklassa tarkoitettujen toimintojen uhriksi), olisi rajoitettava. Sen vuoksi on tarpeen säätää asianmukaisista ja tiukoista suojatoimista, mukaan lukien se, että kuulutus voidaan tehdä ainoastaan lainkäyttöviranomaisen tekemän päätöksen nojalla. Lasten osalta tällaisissa kuulutuksissa ja niihin liittyvissä menettelyissä olisi ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan ja 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti. Lainvalvontaviranomaisten päätökset toimista, joita on toteutettava, kun lapsesta on tehty kuulutus, olisi tehtävä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Asiasta olisi ilmoitettava kansalliseen kadonneita lapsia koskevaan vihjepuhelinnumeroon.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Kun kuulutus on tehty lapsesta, johon kohdistuu riski, toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen olisi otettava huomioon lapsen henkilökohtainen tilanne ja lapseen vaikuttava ympäristö, kun se arvioi, onko olemassa konkreettinen ja ilmeinen riski siitä, että lapsi saatetaan viedä jäsenvaltiosta laittomasti ja lähiaikoina.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Järjestelmään olisi sisällytettävä uusi toimenpide terrorismiin ja vakavaan rikollisuuteen liittyviä epäiltyjä tapauksia varten, niin että henkilö, jonka epäillään syyllistyneen tai jonka perustellusti uskotaan syyllistyvän vakavaan rikokseen, voidaan pysäyttää kuulustelua varten, jotta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle voidaan toimittaa mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot. Tämä uusi toimenpide ei saisi merkitä henkilön etsintää eikä kiinniottamista. Siinä olisi kuitenkin oltava riittävät tiedot, joiden perusteella voidaan päättää lisätoimista. Vakavina rikoksina olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS lueteltuja rikoksia.

(24)  Sanotun rajoittamatta epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeuksia ja erityisesti heidän oikeuttaan käyttää avustajaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/48/EU1 a mukaisesti, järjestelmään olisi sisällytettävä uusi toimenpide niitä tapauksia varten, joissa henkilön epäillään selvien viitteiden perusteella suunnittelevan tekevänsä tai olevan tekemässä vakavan rikoksen tai kyseiset tiedot ovat tarpeen vakavasta rikoksesta tuomitun henkilön tuomion täytäntöönpanemiseksi tai henkilön uskotaan perustellusti syyllistyvän vakavaan rikokseen, niin että kyseinen henkilö voidaan pysäyttää kuulustelua varten, jotta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle voidaan toimittaa mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot (tiedustelutarkastus). Tämä uusi toimenpide ei saisi merkitä henkilön etsintää eikä kiinniottamista. Siinä olisi kuitenkin oltava riittävät tiedot, joiden perusteella voidaan päättää lisätoimista.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäsenvaltion olisi voitava lisätä kuulutukseen erityinen merkintä, niin sanottu liputus, jonka mukaan kuulutuksen perusteella toteutettavaa toimenpidettä ei toteuteta sen alueella. Kun kuulutus on tehty kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten, tämän päätöksen ei katsota poikkeavan puitepäätöksen 2002/584/YOS säännösten soveltamisesta tai estävän niiden soveltamista. Kuulutukseen lisättävää liputusta koskevan päätöksen olisi perustuttava ainoastaan kyseiseen puitepäätökseen sisältyviin kieltäytymisperusteisiin.

(26)  Jäsenvaltion olisi voitava lisätä kuulutukseen erityinen merkintä, niin sanottu liputus, jonka mukaan kuulutuksen perusteella toteutettavaa toimenpidettä ei toteuteta sen alueella, mukaan lukien tapaukset, joissa kuulutus on tehty tiedustelutarkastusta varten. Kun kuulutus on tehty kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten, tämän asetuksen ei katsota poikkeavan puitepäätöksen 2002/584/YOS säännösten soveltamisesta tai estävän niiden soveltamista. Kuulutukseen lisättävää liputusta koskevan päätöksen olisi perustuttava ainoastaan kyseiseen puitepäätökseen sisältyviin kieltäytymisperusteisiin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollista rasitusta, jota eri viranomaisille aiheutuu henkilötietojen käsittelystä eri tarkoituksia varten, on aiheellista yhdenmukaistaa henkilöitä koskevien kuulutusten säilytysaika palauttamista ja laitonta oleskelua koskevien määräysten enimmäissäilytysajan kanssa. Lisäksi jäsenvaltiot usein pidentävät henkilöitä koskevien kuulutusten voimassaoloaikaa, jos vaadittua toimenpidettä ei ole voitu toteuttaa alkuperäisen määräajan puitteissa. Sen vuoksi henkilöitä koskevien kuulutusten säilyttämisajan olisi oltava enintään viisi vuotta. Yleensä henkilöitä koskevat kuulutukset olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden vuoden kuluttua, lukuun ottamatta kuulutuksia, jotka on tehty salaista tarkkailua, tiedustelutarkastuksia ja erityistarkastuksia varten. Ne olisi poistettava vuoden kuluttua. Esineitä koskevat kuulutukset salaista tarkkailua, tiedustelutarkastuksia ja erityistarkastuksia varten olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti vuoden kuluttua, koska ne liittyvät aina henkilöihin. Esineitä koskevat kuulutukset takavarikointia tai rikosprosessin todisteena käyttämistä varten olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden vuoden kuluttua, sillä tämän jälkeen todennäköisyys löytää ne on hyvin pieni ja niiden taloudellinen arvo on merkittävästi alentunut. Myönnettyjä henkilöasiakirjoja ja blankoasiakirjoja koskevat kuulutukset olisi säilytettävä 10 vuotta, koska näiden asiakirjojen voimassaoloaika on myönnettäessä 10 vuotta. Henkilöitä koskevien kuulutusten säilyttämistä koskevien päätösten olisi perustuttava kattavaan yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä koskevien kuulutusten lukumäärästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu.

(29)  Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin erityisiin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Sen vuoksi henkilöitä koskevien kuulutusten tarkistamisajan olisi oltava enintään kolme vuotta. Yleensä henkilöitä koskevat kuulutukset olisi poistettava SIS-järjestelmästä kolmen vuoden kuluttua, lukuun ottamatta kuulutuksia, jotka on tehty salaista tarkkailua, tiedustelutarkastuksia ja erityistarkastuksia varten. Ne olisi poistettava vuoden kuluttua. Esineitä koskevat kuulutukset salaista tarkkailua, tiedustelutarkastuksia ja erityistarkastuksia varten olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti vuoden kuluttua, koska ne liittyvät aina henkilöihin. Esineitä koskevat kuulutukset takavarikointia tai rikosprosessin todisteena käyttämistä varten olisi poistettava SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden vuoden kuluttua, sillä tämän jälkeen todennäköisyys löytää ne on hyvin pieni ja niiden taloudellinen arvo on merkittävästi alentunut. Myönnettyjä henkilöasiakirjoja ja blankoasiakirjoja koskevat kuulutukset olisi säilytettävä 10 vuotta, koska näiden asiakirjojen voimassaoloaika on myönnettäessä 10 vuotta. Henkilöitä koskevien kuulutusten säilyttämistä koskevien päätösten olisi perustuttava kattavaan yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä koskevien kuulutusten lukumäärästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  SIS-kuulutuksen voimassaoloajan päättymispäivän tallentamiseen ja pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, jonka yhteydessä tarkastellaan, onko kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen tekemiseksi SIS-järjestelmään. Terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS50 1, 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rikokset muodostavat erittäin vakavan uhkan yleiselle turvallisuudelle sekä yksilöiden elämän eheydelle ja yhteiskunnalle, ja näitä rikoksia on erittäin vaikea estää, paljastaa ja tutkia alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa ja jolla potentiaaliset rikoksentekijät voivat liikkua vapaasti. Silloin kun henkilöä tai esinettä etsitään näiden rikosten yhteydessä, on aina tarpeen tehdä SIS-järjestelmässä vastaava kuulutus henkilöistä, joita etsitään rikosoikeudellista menettelyä varten, ja henkilöistä tai esineistä, joita etsitään salaista tarkkailua, tiedustelutarkastuksia ja erityistarkastuksia varten, sekä esineistä, joita etsitään takavarikointia varten, koska mikään muu keino ei olisi tätä tarkoitusta varten yhtä tehokas.

(30)  SIS-kuulutuksen voimassaoloajan päättymispäivän tallentamiseen ja pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, jonka yhteydessä tarkastellaan, onko kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen tekemiseksi SIS-järjestelmään. Direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetut rikokset muodostavat erittäin vakavan uhkan yleiselle turvallisuudelle sekä yksilöiden elämän eheydelle ja yhteiskunnalle, ja näitä rikoksia on erittäin vaikea estää, paljastaa ja tutkia alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa ja jolla potentiaaliset rikoksentekijät voivat liikkua vapaasti. Silloin kun henkilöä tai esinettä etsitään näiden rikosten yhteydessä, on aina tarpeen tehdä SIS-järjestelmässä vastaava kuulutus henkilöistä, joita etsitään rikosoikeudellista menettelyä varten, ja henkilöistä tai esineistä, joita etsitään salaista tarkkailua, tiedustelutarkastuksia ja erityistarkastuksia varten, sekä esineistä, joita etsitään takavarikointia varten, koska mikään muu keino ei olisi tätä tarkoitusta varten yhtä tehokas.

__________________

 

50 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  On tarpeen selkeyttää kuulutusten poistamista. Kuulutukset olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Koska jäsenvaltiot noudattavat erilaisia käytäntöjä määritellessään ajankohdan, jona kuulutus on täyttänyt tarkoituksensa, on aiheellista esittää kutakin kuulutusluokkaa koskevat yksityiskohtaiset arviointiperusteet sen määrittelemiseksi, milloin kuulutus olisi poistettava SIS-järjestelmästä.

(31)  On tarpeen vahvistaa kuulutusten poistamista koskevat säännöt. Kuulutukset olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty. Koska jäsenvaltiot noudattavat erilaisia käytäntöjä määritellessään ajankohdan, jona kuulutus on täyttänyt tarkoituksensa, on aiheellista esittää kutakin kuulutusluokkaa koskevat yksityiskohtaiset arviointiperusteet sen määrittelemiseksi, milloin kuulutus olisi poistettava SIS-järjestelmästä.

Perustelu

Tarkistusta esitetään yhdenmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  SIS-järjestelmän tietojen eheys on ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olisi säädettävä tarvittavista suojatoimista, jotka koskevat SIS-tietojen käsittelyä sekä keskustasolla että kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa tietojen koko käyttöketjun turvallisuus. Tämän asetuksen turvallisuusvaatimusten olisi sidottava tietojen käsittelyyn osallistuvia viranomaisia, joiden olisi myös sovellettava häiriöiden raportointia koskevaa yhtenäistä menettelyä.

(32)  SIS-järjestelmän tietojen eheys on ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olisi säädettävä tarvittavista suojatoimista, jotka koskevat SIS-tietojen käsittelyä sekä keskustasolla että kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa tietojen koko käyttöketjun turvallisuus. Tämän asetuksen turvallisuusvaatimusten olisi sidottava tietojen käsittelyyn osallistuvia viranomaisia, jotka on asianmukaisesti koulutettu tätä tarkoitusta varten, joiden olisi sovellettava häiriöiden raportointia koskevaa yhtenäistä menettelyä ja joille olisi tiedotettava kaikista asiaan liittyvistä rikoksista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville. On kuitenkin aiheellista vahvistaa Euroopan unionin ja Interpolin välistä yhteistyötä edistämällä tehokasta passitietojen vaihtoa. Kun henkilötietoja siirretään SIS-järjestelmästä Interpolille, näille henkilötiedoille olisi taattava riittävä suojelutaso, joka vahvistetaan sopimuksessa tiukkoja suojatoimia ja ehtoja koskevin määräyksin.

(33)  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä tietoja ja niihin liittyviä, tämän asetuksen nojalla vaihdettuja lisätietoja ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  On aiheellista antaa pääsy SIS-järjestelmään viranomaisille, jotka vastaavat ajoneuvojen, veneiden ja ilma-alusten rekisteröinnistä, jotta ne voivat tarkistaa, etsitäänkö tiettyä liikennevälinettä jo jossakin jäsenvaltiossa takavarikointia tai tarkastusta varten. Jäsenvaltion keskushallintoon kuuluville viranomaisille olisi myönnettävä suora pääsy järjestelmään. Pääsy olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan kyseisiä liikennevälineitä ja niiden rekisteröintiasiakirjoja ja rekisterikilpiä. Vastaavasti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/200651 säännökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen ja kyseinen asetus olisi kumottava.

(34)  On aiheellista antaa suora pääsy SIS-järjestelmään toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat ajoneuvojen, veneiden ja ilma-alusten rekisteröinnistä, jotta ne voivat tarkistaa, etsitäänkö tiettyä liikennevälinettä jo jossakin jäsenvaltiossa takavarikointia tai tarkastusta varten. Pääsy olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan kyseisiä liikennevälineitä ja niiden rekisteröintiasiakirjoja ja rekisterikilpiä. Vastaavasti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/200651 säännökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen ja kyseinen asetus olisi kumottava.

__________________

__________________

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1).

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaan tietojenkäsittelyyn vakavien rikosten tai terrorismirikosten ennalta estämistä, tutkimista ja paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten, olisi sovellettava kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 52 ja direktiivin (EU) 2016/680 säännöksiä olisi tarvittaessa täsmennettävä tässä asetuksessa.

(35)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn vakavien rikosten tai terrorismirikosten ennalta estämistä, paljastamista ja tutkimista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia, rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua varten, olisi sovellettava kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Oikeus tutustua SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin olisi oltava vain nimetyillä viranomaisilla, jotka ovat vastuussa terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta tai tutkimisesta ja joiden jäsenvaltiot voivat taata noudattavan kaikkia tämän asetuksen ja direktiivin (EU) 2016/680 säännöksiä sellaisina kuin ne on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä tavalla, jonka toimivaltaiset viranomaiset, muun muassa direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu valvontaviranomainen, voivat tarkistaa ja joiden tämän asetuksen soveltaminen arvioidaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/2013 nojalla perustetulla mekanismilla.

__________________

 

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jäsenvaltioiden viranomaisten tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/679 silloin kun ei sovelleta direktiiviä (EU) 2016/680. Henkilötietojen käsittelyyn, jota unionin toimielimet ja elimet suorittavat tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200153.

(36)  Jäsenvaltioiden viranomaisten tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/679 ellei henkilötietojen käsittelyä suorita jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua varten.

__________________

 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Henkilötietojen käsittelyyn, jota unionin toimielimet ja elimet suorittavat tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/7941 a olisi sovellettava Europolin tämän asetuksen mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 25.5.2016, s. 53).

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 c)  Direktiivin (EU) 2016/680, asetuksen (EU) 2016/679, asetuksen (EU) 2016/794 ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä olisi tarvittaessa täsmennettävä tässä asetuksessa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn päätöksen 2002/187/YOS55 tietosuojaa koskevia määräyksiä sovelletaan Eurojustin suorittamaan SIS-tietojen käsittelyyn, mukaan lukien kyseisellä päätöksellä perustetun yhteisen valvontaviranomaisen toimivalta valvoa Eurojustin toimintaa ja vastuu henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä Eurojustissa. Jos Eurojustin SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, Eurojust ei voi toteuttaa tarvittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata tapausta.

(38)  Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehtyä neuvoston päätöstä 2002/187/YOS55 olisi sovellettava Eurojustin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn SIS-järjestelmässä, mukaan lukien kyseisellä päätöksellä perustetun yhteisen valvontaviranomaisen toimivalta valvoa Eurojustin toimintaa ja vastuu henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä Eurojustissa. Jos Eurojustin kansallisten jäsenten ja näiden avustajien SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, Eurojustin ei pitäisi voida toteuttaa tarvittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi ilmoitettava asiasta välittömästi asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata tapausta.

__________________

__________________

55 Neuvoston päätös 2002/187/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi (EUVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

55 Neuvoston päätös 2002/187/YOS, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi (EUVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Riippumattomien kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden tämän asetuksen yhteydessä suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Olisi vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne, ja tämän jälkeiset oikeussuojakeinot kansallisissa tuomioistuimissa sekä tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää jäsenvaltioilta vuosittaisia tilastotietoja.

(41)  Asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti perustettujen riippumattomien kansallisten valvontaviranomaisten (valvontaviranomaisten) olisi valvottava jäsenvaltioiden tämän asetuksen yhteydessä suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien lisätietojen vaihto, ja niille olisi myönnettävä riittävästi varoja tämän tehtävän hoitamiseksi. Olisi vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne sekä rajoittaa niiden käsittelyä, ja tämän jälkeiset oikeussuojakeinot kansallisissa tuomioistuimissa sekä tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää jäsenvaltioilta vuosittaisia tilastotietoja.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a)  Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa tämän asetuksen nojalla. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä SIS-järjestelmän valvonnassa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Asetuksen (EU) 2016/794 (Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä terrorismin ja vakavan rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. Laajentamalla Europolin pääsyoikeuksia niin, että ne kattavat kadonneita henkilöitä koskevat kuulutukset, pyritään parantamaan Europolin valmiuksia toimittaa kansallisille lainvalvontaviranomaisille kattavia operatiivisia ja analyysituotteita, jotka koskevat myös verkossa tapahtuvaa ihmiskauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä tehostaisi näiden rikosten ehkäisemistä, potentiaalisten uhrien suojelua ja rikoksentekijöihin kohdistuvaa tutkintaa. Europolin pääsyoikeuksien laajentaminen kadonneita henkilöitä koskeviin SIS-kuulutuksiin olisi hyödyksi myös Europolin yhteydessä toimivalle Euroopan kyberrikostorjuntakeskukselle, myös silloin kun on kyse seksuaalirikoksiin syyllistyvistä matkailijoista ja verkossa tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joiden yhteydessä rikolliset usein väittävät, että he ovat tai voivat olla tekemisissä kadonneiksi ilmoitettujen lasten kanssa. Myös Europolin yhteydessä toimivalla ihmisten salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella keskuksella on tärkeä strateginen rooli torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen avustamista, joten sen olisi päästävä tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, joilta on evätty maahantulo jäsenvaltion alueelle ja oleskelu siellä joko rikosoikeudellisin perustein tai maahantulon ja oleskelun edellytysten täyttymättä jäämisen vuoksi.

(43)  Asetuksen (EU) 2016/794 (Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä terrorismin ja vakavan rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. Laajentamalla Europolin pääsyoikeuksia niin, että ne kattavat kadonneita henkilöitä koskevat kuulutukset, pyritään parantamaan Europolin valmiuksia toimittaa kansallisille lainvalvontaviranomaisille kattavia operatiivisia ja analyysituotteita, jotka koskevat myös verkossa tapahtuvaa ihmiskauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä tehostaisi näiden rikosten ehkäisemistä, potentiaalisten uhrien suojelua ja rikoksentekijöihin kohdistuvaa tutkintaa. Europolin pääsyoikeuksien laajentaminen kadonneita henkilöitä koskeviin SIS-kuulutuksiin olisi hyödyksi myös Europolin yhteydessä toimivalle Euroopan kyberrikostorjuntakeskukselle, myös silloin kun on kyse seksuaalirikoksiin syyllistyvistä matkailijoista ja verkossa tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joiden yhteydessä rikolliset usein väittävät, että he ovat tai voivat olla tekemisissä kadonneiksi ilmoitettujen lasten kanssa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Jotta voitaisiin korjata puutteet terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden liikkumisen seuranta on ensiarvoisen tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava Europolin kanssa tietoja terrorismiin liittyvästä toiminnasta sekä osumista ja niihin liittyvistä tiedoista. Näin Europolin yhteydessä toimiva Euroopan terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa, onko Europolin tietokannoissa käytettävissä lisää taustatietoa, ja tarjota korkealaatuisia analyysejä, jotka edistäisivät terroristiverkostojen hajottamista ja mahdollisuuksien mukaan niiden iskujen estämistä.

(44)  Jotta voitaisiin korjata puutteet terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden liikkumisen seuranta on ensiarvoisen tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava Europolin kanssa tietoja terrorismiin liittyvästä toiminnasta sekä osumista, niihin liittyvistä tiedoista ja tietoja siitä, ettei aiottuja toimia voida toteuttaa. Tällaisen tietojen vaihdon olisi tapahduttava asetuksessa (EU) 2016/679, direktiivissä (EU) 2016/680 ja asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjen sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Lisäksi on tarpeen vahvistaa selkeät Europolia koskevat säännöt SIS-tietojen käsittelystä ja lataamisesta, jotta mahdollistetaan SIS-järjestelmän mahdollisimman kattava käyttö, edellyttäen, että tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjä tietosuojavaatimuksia noudatetaan. Jos Europolin SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, Europol ei voi toteuttaa vaadittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata tapausta.

45.  Lisäksi on tarpeen vahvistaa selkeät Europolia koskevat säännöt SIS-tietojen käsittelystä ja lataamisesta, jotta mahdollistetaan SIS-järjestelmän mahdollisimman kattava käyttö, edellyttäen, että tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjä tietosuojavaatimuksia noudatetaan. Jos Europolin SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, Europol ei voi toteuttaa vaadittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi ilmoitettava asiasta välittömästi asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata tapausta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/162456 säädetään, että tätä asetusta sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion on valtuutettava Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenet tai Euroopan raja- ja merivartioviraston palveluksessa olevien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenet käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja palauttamista koskevien, toimintasuunnitelmassa esitettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muut asiaankuuluvat unionin virastot, erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto ja Europol, voivat lähettää muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien osana myös asiantuntijoita, jotka eivät kuulu näiden unionin virastojen henkilöstöön. Euroopan raja- ja merivartioryhmien tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien mukanaolon tarkoituksena on vahvistaa avunpyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden teknisiä ja operatiivisia valmiuksia. Erityisesti tämä koskee jäsenvaltioita, joihin kohdistuu suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Euroopan raja- ja merivartioryhmille, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmille sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmille osoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä SIS-järjestelmään käyttäen Euroopan raja- ja merivartioviraston ylläpitämää teknistä käyttöliittymää, josta on yhteys SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa vaadittua toimenpidettä, ellei hänellä ole tähän vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. Sen vuoksi asiasta olisi ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä voivat seurata tapausta.

(46)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/162456 säädetään, että tätä asetusta sovellettaessa vastaanottavan jäsenvaltion on valtuutettava asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenet käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja palauttamista koskevien, toimintasuunnitelmassa esitettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muut asiaankuuluvat unionin virastot, erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto ja Europol, voivat lähettää muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien osana myös asiantuntijoita, jotka eivät kuulu näiden unionin virastojen henkilöstöön. Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän mukanaolon tarkoituksena on vahvistaa avunpyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden teknisiä ja operatiivisia valmiuksia. Erityisesti tämä koskee jäsenvaltioita, joihin kohdistuu suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määritellyille ryhmille sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmälle osoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä SIS-järjestelmään käyttäen Euroopan raja- ja merivartioviraston ylläpitämää teknistä käyttöliittymää, josta on yhteys SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa vaadittua toimenpidettä, ellei hänellä ole tähän vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. Sen vuoksi asiasta olisi ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä voivat seurata tapausta.

__________________

__________________

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Lisäksi komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta57 esitetään, että Euroopan raja- ja merivartiovirastoon kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia SIS-järjestelmästä suorittaakseen matkustuslupaa koskevien hakemusten arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään muun muassa sen tarkistamista, onko matkustuslupaa hakevasta kolmannen maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. Euroopan raja- ja merivartiovirastoon kuuluvalla ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava tätä varten pääsy SIS-järjestelmään toimeksiantonsa edellyttämässä laajuudessa, eli kaikkiin henkilöitä koskeviin kuulutusluokkiin sekä myönnettyjä henkilöasiakirjoja ja blankoasiakirjoja koskeviin kuulutuksiin.

[(47)  Euroopan raja- ja merivartiovirastoon perustettu ETIAS-keskusyksikkö suorittaa [EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen.../...] mukaisesti ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia SIS-järjestelmästä suorittaakseen matkustuslupaa koskevien hakemusten arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään muun muassa sen tarkistamista, onko matkustuslupaa hakevasta kolmannen maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. Tätä varten myös Euroopan raja- ja merivartiovirastoon kuuluvalla ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on ehdottomasti tarpeen sen toimeksiannon toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskeviin kuulutusluokkiin, joista on tehty maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus tai joihin sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää pääsy jäsenvaltioihin tai kauttakulku jäsenvaltioiden kautta.]

__________________

__________________

75 COM (2016)0731.

 

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Tämän asetuksen säännöksillä ei voida kattaa tyhjentävästi eräitä SIS-järjestelmän osatekijöitä niiden teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tekniset säännöt, jotka koskevat tietojen tallentamista, päivittämistä, poistamista ja hakua, tietojen laatu, biometrisiin tunnisteisiin liittyvät hakusäännöt sekä säännöt, jotka koskevat kuulutusten yhteensopivuutta ja ensisijaisjärjestystä, liputuksen lisäämistä, kuulutusten välisiä linkkejä, uusien esineluokkien määrittämistä teknisten ja elektroniikkalaitteiden luokkaan, kuulutusten voimassaolon päättymispäivän määrittämistä ja lisätietojen vaihtamista. Näitä osatekijöitä koskeva täytäntöönpanovalta olisi näin ollen siirrettävä komissiolle. Kuulutusten hakemista koskevissa teknisissä säännöissä olisi otettava huomioon kansallisten sovellusten moitteeton toiminta.

(48)  Tämän asetuksen säännöksillä ei voida kattaa tyhjentävästi eräitä SIS-järjestelmän osatekijöitä niiden teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tekniset säännöt, jotka koskevat tietojen tallentamista, päivittämistä, poistamista ja hakua, tietojen laatua, liputuksen lisäämistä, kuulutusten välisiä linkkejä, uusien esineluokkien määrittämistä teknisten ja elektroniikkalaitteiden luokkaan ja esineitä koskevien kuulutusten luokkien voimassaolon päättymispäivän määrittämistä. Näitä osatekijöitä koskeva täytäntöönpanovalta olisi näin ollen siirrettävä komissiolle. Kuulutusten hakemista koskevissa teknisissä säännöissä olisi otettava huomioon kansallisten sovellusten moitteeton toiminta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a)  Tämän asetuksen asianmukainen soveltaminen on jäsenvaltioiden etujen mukaista ja välttämätöntä Schengen-alueen säilyttämiseksi alueena, jonka sisärajoilla ei suoriteta rajavalvontaa. Jotta tämän asetuksen asianmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa voidaan varmistaa, on erittäin tärkeää suorittaa asetuksella (EU) N:o 1053/2013 perustettuun mekanismiin sisältyvät arvioinnit. Jäsenvaltioiden olisi siksi viipymättä toimittava niille annettujen suositusten mukaan. Jos suosituksia ei noudateta, komission on käytettävä sille perussopimuksissa annettua toimivaltaa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Avoimuuden varmistamiseksi viraston olisi esitettävä kahden vuoden välein kertomus keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä lisätietojen vaihdosta. Komission olisi esitettävä yleinen arviointi neljän vuoden välein.

(50)  Avoimuuden varmistamiseksi viraston olisi esitettävä yhden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän käyttöönotosta kertomus keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä lisätietojen vaihdosta. Komission olisi esitettävä yleinen arviointi kahden vuoden välein.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(50 a)  SIS-järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti seuraavissa toimissa:

 

  lisätietojen vaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältävän käsikirjan (SIRENE-käsikirja) hyväksyminen;

 

  automatisoidusti skannattujen hakujen lokitietoja koskevat säännöt;

 

  vaatimukset, jotka on täytettävä, jotta biometriset tunnisteet voidaan tallentaa SIS-järjestelmään;

 

  sellaisen menettelyn hyväksyminen, jossa nimetään jäsenvaltio, joka on vastuussa kuulutuksen tekemisestä niistä kolmansien maiden kansalaisista, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä;

 

  valokuvien ja kasvokuvien käyttäminen henkilöiden tunnistamiseksi;

 

  esineitä koskevien kuulutusten luokkiin sovellettavat säilytysajat, jotka ovat viiden vuoden enimmäiskestoa lyhyempiä; sekä

 

  tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää koskevat muutokset.

 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voidaan erityisesti varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, niille olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

____________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tällä asetuksella pyritään varmistamaan turvallinen ympäristö kaikille Euroopan unionin alueella asuville henkilöille ja erityinen suojelu lapsille, jotka voivat olla ihmiskaupan tai lapsikaappauksen uhreja; tässä yhteydessä noudatetaan täysimääräisesti henkilötietojen suojaa.

(52)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tässä asetuksessa olisi kunnioitettava täysimääräisesti henkilötietojen suojaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti ja pyrittävä samalla varmistamaan turvallinen ympäristö kaikille Euroopan unionin alueella asuville henkilöille ja erityinen suojelu lapsille, jotka voivat olla ihmiskaupan tai kaappauksen uhreja. Lapsia koskevissa tapauksissa lapsen etu on aina asetettava etusijalle.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(59)  Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, ja sitä olisi tarkasteltava yhdessä Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa annetun neuvoston päätöksen 2010/365/EU68 kanssa.

(59)  Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, jonka olisi johdettava Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa annetun neuvoston päätöksen 2010/365/EU68 muuttamiseen, jotta kyseiset jäsenvaltiot voisivat soveltaa ja panna täytäntöön tämän asetuksen säännöksiä kaikilta osin.

_________________

_________________

68 EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17.

68 EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon [...],

(64)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 3 päivänä toukokuuta 2017,

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Soveltamisala

Kohde

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, että SIS-järjestelmään tallennetaan joukko tietoja, mukaan luettuina 22 ja 40 artiklassa tarkoitettuja biometrisiä tunnisteita, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa henkilön tai esineen tietyn toimenpiteen toteuttamiseksi;

a)  ’kuulutuksella’ tarkoitetaan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa henkilön tai esineen tietyn toimenpiteen toteuttamiseksi;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’lisätiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka eivät ole osa SIS-järjestelmään tallennettuja kuulutustietoja, mutta jotka liittyvät SIS-kuulutuksiin ja joita vaihdetaan,

b)  ’lisätiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka eivät ole osa SIS-järjestelmään tallennettuja kuulutustietoja, mutta jotka liittyvät SIS-kuulutuksiin ja joita SIRENE-toimistot vaihtavat,

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja;

d)  ’henkilötiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tämän määritelmän mukaan tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilönumeron, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen, taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’peitenimellä’ tarkoitetaan keksittyä henkilöllisyyttä, jota muilla nimillä tunnettu henkilö käyttää;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’henkilötietojen käsittelyllä’ tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, niihin kirjautumista, järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, muokkaamista tai muuttamista, hakua, tietoihin tutustumista tai niiden käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,

f)  ’henkilötietojen käsittelyllä’ tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, niihin kirjautumista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, tietoihin tutustumista tai niiden käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,

Perustelu

Nykyisessä neuvoston SIS II-päätöksessä käytetty ilmaus ”tallentaminen” (englanniksi ”recording”) on korvattu komission ehdotuksessa ilmauksella ”niihin kirjautuminen”. On asianmukaista lisätä käsittelyä koskevien toimien luetteloon ”niihin kirjautuminen”, mutta myös ”tallentaminen” olisi säilytettävä kyseisessä luettelossa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – g alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  Haussa löytyy kuulutus, jonka toinen jäsenvaltio on tehnyt SIS-järjestelmässä,

2)  Haku paljastaa, että jokin jäsenvaltio on syöttänyt kuulutuksen SIS-järjestelmään,

Perustelu

”Osuma” on mahdollinen myös, jos kuulutuksen on syöttänyt käyttäjän jäsenvaltio.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  ’biometrisillä tunnisteilla’ tarkoitetaan luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin liittyvällä teknisellä käsittelyllä saatuja henkilötietoja, kuten kasvokuvia, sormenjälkitietoja ja DNA-tunnisteita, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  ’sormenjälkitiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat sormen- ja kämmenjälkiä, joiden ainutlaatuisuus ja joihin sisältyvät vertailupisteet mahdollistavat henkilön henkilöllisyyden selvittämiseksi tehtävät tarkat ja kumoamattomat vertailut;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a)  ’kasvokuvalla’ tarkoitetaan digitaalista kasvokuvaa, jossa kuvan resoluutio ja laatu on riittävä käytettäväksi automaattisessa biometrisessä tunnistuksessa;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l b)  ’DNA-tunnisteella’ tarkoitetaan kirjain- tai numerokoodia, joka esittää ihmisen analysoidun DNA-näytteen koodaamattoman osan tunnistamisen mahdollistavia ominaisuuksia eli erityistä molekyylirakennetta DNA:n eri kohdissa (loci);

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS71 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuja rikoksia;

Poistetaan.

__________________

 

71 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS72 14 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;

n)  ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan direktiivin (EU) 2017/541 312 ja 14 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;

__________________

 

72 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kunkin jäsenvaltion kansallinen järjestelmä, jäljempänä ’N.SIS-järjestelmä’, joka sisältää SIS-keskusjärjestelmään yhteydessä olevat kansalliset tietojärjestelmät. N.SIS -järjestelmään sisältyy tiedosto, jäljempänä ’kansallinen kopio’, joka sisältää täydellisen tai osittaisen kopion SIS -tietokannasta ja N.SIS-järjestelmän varajärjestelmän; N.SIS-järjestelmää ja sen varajärjestelmää voidaan käyttää samanaikaisesti, jotta varmistetaan keskeytymätön saatavuus loppukäyttäjille;

b)  kunkin jäsenvaltion kansallinen järjestelmä, jäljempänä ’N.SIS-järjestelmä’, joka sisältää SIS-keskusjärjestelmään yhteydessä olevat kansalliset tietojärjestelmät. N.SIS -järjestelmään voi sisältyä tiedosto, jäljempänä ’kansallinen kopio’, joka sisältää täydellisen tai osittaisen kopion SIS -tietokannasta ja N.SIS-järjestelmän varajärjestelmän. N.SIS-järjestelmää ja sen varajärjestelmää voidaan käyttää samanaikaisesti, jotta varmistetaan keskeytymätön saatavuus loppukäyttäjille;

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa ylläpitämään kansallista kopiota järjestelmän saatavuuden varmistamiseksi ottaen huomioon siihen liittyvä tietosuojariski. Täydellisen saatavuuden saavuttamiseksi tulisi suosia muita ratkaisuja keskustasolla.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

SIS-järjestelmän keskeytymättömän saatavuuden varmistamiseksi on kehitettävä edelleen viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmää. Tätä viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmää koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

SIS-järjestelmän keskeytymättömän saatavuuden varmistamiseksi saatavilla olisi oltava toinen viestintäinfrastruktuuri, jota voidaan käyttää, jos pääviestintäinfrastruktuurissa on ongelmia.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  SIS-järjestelmän tietoja tallennetaan, päivitetään, poistetaan ja haetaan eri N.SIS-järjestelmien kautta. Täydellistä tai osittaista kansallista kopiota voidaan käyttää automaattisten hakujen suorittamiseen kunkin tällaista kopiota käyttävän jäsenvaltion alueella. Osittaisen kansallisen kopion on sisällettävä vähintään tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot, jotka liittyvät esineisiin, ja 20 artiklan 3 kohdan a–v alakohdassa luetellut tiedot, jotka liittyvät henkilöistä tehtyihin kuulutuksiin. Muiden jäsenvaltioiden N.SIS-järjestelmien tiedostoihin ei saa olla mahdollisuutta tehdä hakuja.

2.  SIS-järjestelmän tietoja tallennetaan, päivitetään, poistetaan ja haetaan eri N.SIS-järjestelmien kautta.

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa ylläpitämään kansallista kopiota järjestelmän saatavuuden varmistamiseksi ottaen huomioon siihen liittyvä tietosuojariski. Täydellisen saatavuuden saavuttamiseksi tulisi suosia muita ratkaisuja keskustasolla.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  CS-SIS-keskus huolehtii teknisistä valvonta- ja hallintotehtävistä, ja sillä on varakeskus, joka voi huolehtia kaikista pääkeskuksen toiminnoista, jos järjestelmään tulee vika. CS-SIS-keskus ja sen varakeskus sijaitsevat asetuksella (EU) N:o 1077/201173 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston, jäljempänä ’virasto’, kahdessa teknisessä toimipaikassa. CS-SIS-keskukseen ja sen varakeskukseen voidaan tallentaa SIS-tietokannan ylimääräinen kopio, ja niitä voidaan käyttää aktiivisesti yhtä aikaa edellyttäen, että kumpikin niistä kykenee käsittelemään kaikki SIS-kuulutuksiin liittyvät tapahtumat.

3.  CS-SIS-keskus huolehtii teknisistä valvonta- ja hallintotehtävistä, ja sillä on varakeskus, joka voi huolehtia kaikista pääkeskuksen toiminnoista, jos järjestelmään tulee vika. CS-SIS-keskus ja sen varakeskus sijaitsevat asetuksella (EU) N:o 1077/201173 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston, jäljempänä ’virasto’, kahdessa teknisessä toimipaikassa. CS-SIS-keskukseen ja sen varakeskukseen on tallennettava SIS-tietokannan ylimääräinen kopio, ja niitä on käytettävä aktiivisesti yhtä aikaa edellyttäen, että kumpikin niistä kykenee käsittelemään kaikki SIS-kuulutuksiin liittyvät tapahtumat.

__________________

__________________

73 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

73 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Perustelu

Keskustason ratkaisuja olisi edistettävä, jotta SIS-järjestelmän keskeytymätön saatavuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa, kun tietoja ja käyttäjiä on enemmän. Lisäkopion lisäksi olisi otettava käyttöön aktiivinen ratkaisu. Viraston ei pitäisi rajoittua nykyiseen kahteen tekniseen toimipaikkaan, jos ratkaisu edellyttää toisen paikan käyttöä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  CS-SIS-keskus tarjoaa tarvittavat palvelut SIS-järjestelmän tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi, mukaan lukien hakujen tekeminen SIS-tietokannasta. CS-SIS-keskus huolehtii

4.  CS-SIS-keskus tarjoaa tarvittavat palvelut SIS-järjestelmän tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi, mukaan lukien hakujen tekeminen SIS-tietokannasta. CS-SIS-keskus huolehtii kansallista kopiota käyttävien jäsenvaltioiden puolesta:

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa N.SIS-järjestelmän jatkuva toiminta, sen yhdistäminen NI-SIS-liittymään ja SIS-tietojen keskeytymätön käytettävyys loppukäyttäjille.

Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on varmistaa N.SIS-järjestelmän jatkuva toiminta ja sen yhdistäminen NI-SIS-liittymään.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kunkin jäsenvaltion on vastattava SIS-järjestelmän keskeytymättömästä käytettävyydestä loppukäyttäjille, erityisesti perustamalla kaksinkertainen yhteys NI-SIS-liittymään.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kuulutuksensa N.SIS-toimistonsa välityksellä.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä kuulutukset kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien käytettävissä olevien tietojen perusteella ja toimitettava kuulutuksensa N.SIS-toimistonsa välityksellä.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, jäljempänä ’SIRENE-toimisto’, joka vastaa kaikkien lisätietojen vaihdosta ja saatavuudesta 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa toiminnassa oleva kansallinen viranomainen, jäljempänä ’SIRENE-toimisto’, joka vastaa kaikkien lisätietojen vaihdosta ja saatavuudesta 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti. SIRENE-toimisto toimii jäsenvaltioiden keskitettynä yhteyspisteenä ja vastaa kuulutuksia koskevien lisätietojen vaihdosta sekä mahdollistaa asianmukaisten toimien toteuttamisen sen jälkeen, kun henkilöitä ja esineitä koskevat kuulutukset on tallennettu SIS-järjestelmään ja kyseiset henkilöt ja esineet on löydetty osuman ansiosta.

Perustelu

SIRENE-toimistojen rakenteen ja tehtävien tarkennukset, joista on jo säädetty SIRENE-käsikirjasta ja muista toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) täytäntöönpanotoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2013 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lisätietoja vaihdetaan SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva saatavuus ja vaihto. Jollei viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, jäsenvaltiot voivat käyttää lisätietojen vaihtoon muita asianmukaisesti suojattuja teknisiä keinoja.

1.  Lisätietoja vaihdetaan SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva, oikea-aikainen ja tehokas saatavuus ja vaihto. Jollei viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, jäsenvaltioiden on käytettävä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua viestintäinfrastruktuurin varajärjestelmää. Viimeisenä keinona lisätietojen vaihtoon voidaan käyttää muita asianmukaisesti suojattuja teknisiä keinoja, kuten SIENAa.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lisätietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on toimitettu 61 artiklan mukaisesti, paitsi jos on saatu etukäteen suostumus kuulutuksen tehneeltä jäsenvaltiolta.

2.  Lisätietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on toimitettu 61 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Käyttötarkoituksen jonkinasteisen rajoittamisen varmistamiseksi on tärkeää. että SIRENE-toimistot käyttävät lisätietoja vain SIS-kuulutusta varten sillä perusteella, jolla ne ilmoitetaan niille.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  SIRENE-toimistojen on suoritettava tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti, erityisesti vastaamalla pyyntöön mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 12 tunnin kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

3.  SIRENE-toimistojen on suoritettava tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti, erityisesti vastaamalla lisätietoja koskevaan pyyntöön konkreettisesti, mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden tunnin kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Jäljempänä 32 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja terrorismirikoksia ja lapsia koskevissa kuulutuksissa SIRENE-toimistojen on ryhdyttävä toimiin välittömästi.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sellaisiin SIRENE-lomakkeisiin, jotka SIRENE-toimiston on käsiteltävä mahdollisimman kiireellisesti, voidaan merkitä ilmaisu ”URGENT” (kiireellinen) sekä kiireellisyyden syy.

Perustelu

SIRENE-käsikirjan säännös.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yksityiskohtaiset säännöt lisätietojen vaihdosta vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti käsikirjan, jäljempänä ’SIRENE-käsikirja’, muodossa.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 71 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös lisätietojen vaihdon yksityiskohtaiset säännöt sisältävän käsikirjan (SIRENE-käsikirja) hyväksymisestä.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on CS-SIS-keskuksen palvelujen avulla varmistettava, että kansalliseen kopioon tallennetut tiedot ovat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen automaattisten päivitysten avulla samat ja yhdenmukaiset SIS-tietokannan kanssa ja että niiden kansalliseen kopioon suoritettu haku antaa samanlaisen hakutuloksen kuin SIS-tietokannassa suoritettu haku. Loppukäyttäjien on saatava tarvittavat tiedot tehtäviensä suorittamiseksi, erityisesti kaikki rekisteröidyn tunnistamiseen ja pyydetyn toimenpiteen suorittamiseen tarvittavat tiedot.

2.  Jäsenvaltioiden on CS-SIS-keskuksen palvelujen avulla varmistettava, että jäsenvaltion vapaaehtoisesti laatimaan kansalliseen kopioon tallennetut tiedot ovat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen automaattisten päivitysten avulla samat ja yhdenmukaiset SIS-tietokannan kanssa ja että niiden vapaaehtoiseen kansalliseen kopioon suoritettu haku antaa samanlaisen hakutuloksen kuin SIS-tietokannassa suoritettu haku. Jos se on mahdollista, loppukäyttäjien on saatava tarvittavat tiedot tehtäviensä suorittamiseksi, erityisesti tarvittaessa kaikki käytettävissä olevat tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa rekisteröity ja toteuttaa vaadittavat toimet.

Perustelu

Jäsenvaltioiden käytettävissä ei ole kaikkia tietoja kaikista henkilöistä, joista on annettu kuulutus. Ei ole mielekästä asettaa määrittelemätöntä velvoitetta sellaisten tietojen antamiseksi loppukäyttäjälle, joita ei välttämättä ole käytettävissä. On myös epäselvää, ketä tämä velvoite koskee.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Asetuksen (EU) N:o 1053/2013 nojalla perustetun mekanismin osana suoritetaan säännöllisiä tarkastuksia, joissa todennetaan kansallisten kopioiden tekninen ja toiminnallinen yhteensopivuus ja erityisesti se, saadaanko kansallisessa kopioissa tehdyistä hauista samanlaisia tuloksia kuin SIS-järjestelmän hauista.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden käytön valvonta);

b)  estää asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy tietojenkäsittelylaitteistoon ja henkilötietojen käsittelyyn käytettäviin laitteisiin (laitteisto, laitteiden käytön valvonta ja laitteisiin pääsyn valvonta);

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  estää tietojen luvaton käsittely SIS-järjestelmässä ja käsiteltyjen tietojen luvaton muuttaminen tai poistaminen (tietojen käsittelyn valvonta);

Perustelu

Eurodac-asetuksen 34 artiklassa tarkoitettu säännös.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  varmistaa, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy SIS-järjestelmään tai tietojenkäsittelylaitteisiin, laativat profiilit, joissa kuvataan niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on lupa käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja hakea tietoja, ja toimittavat kyseiset profiilit pyynnöstä viipymättä 66 artiklassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille (henkilöstöprofiilit);

g)  varmistaa, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy SIS-järjestelmään tai tietojenkäsittelylaitteisiin, laativat profiilit, joissa kuvataan niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on lupa käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja hakea tietoja, ja toimittavat kyseiset profiilit pyynnöstä välittömästi 66 artiklassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille (henkilöstöprofiilit);

Perustelu

Eurodac-asetuksen 34 artiklassa tarkoitettu säännös.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  varmistaa, että käytetty järjestelmä voidaan häiriön tapahtuessa palauttaa entiselleen (toimintakunnon palauttaminen);

Perustelu

Eurodac-ehdotuksessa tarkoitettu säännös.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b)  varmistaa, että SIS toimii virheettömästi, että virheistä ilmoitetaan (luotettavuus), ja ettei järjestelmän toimintahäiriö voi turmella tallennettuja henkilötietoja (eheys):

Perustelu

Eurodac-ehdotuksessa tarkoitettu säännös.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltio tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin SIS-järjestelmään liittyvässä tehtävässä, kyseisen jäsenvaltion on seurattava tiiviisti toimeksisaajan toimia, jotta voidaan varmistaa kaikkien tämän asetuksen säännösten noudattaminen, muun muassa erityisesti turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan noudattaminen.

Perustelu

Vuonna 2012 SIS-tietoturva vaarantui ulkopuolisen toimeksisaajan murtautuessa tietojärjestelmään Tanskassa. Jäsenvaltioiden pitäisi tehostaa ulkopuolisten toimeksisaajien valvontaa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki CS-SIS-keskuksessa olevien henkilötietojen käsittelytapahtumat ja tällaisten tietojen vaihtotapahtumat CS-SIS-keskuksen kanssa tallennetaan N.SIS-järjestelmän lokitiedostoon hakujen hyväksyttävyyden valvomiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä sisäisen valvonnan harjoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa N.SIS-järjestelmän moitteeton toiminta, tietojen eheys ja tietoturvallisuus.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki CS-SIS-keskuksessa olevien henkilötietojen käsittelytapahtumat ja tällaisten tietojen vaihtotapahtumat CS-SIS-keskuksen kanssa tallennetaan N.SIS-järjestelmän lokitiedostoon hakujen hyväksyttävyyden valvomiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä sisäisen valvonnan harjoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa N.SIS-järjestelmän moitteeton toiminta, tietojen eheys ja tietoturvallisuus, sanotun rajoittamatta direktiivin (EU) 2016/680 25 artiklan soveltamista.

Perustelu

Lokitiedostoista on jo säädetty poliisin käyttämien henkilötietojen suojaamista koskevassa direktiivissä 2016/680.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt tiedot, viittaus siirrettyihin tietoihin sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt tiedot, käsiteltyjen tietojen tyyppi sekä toimivaltaisen viranomaisen ja haun tekevän ja tietoja käsittelevän henkilön nimi.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 40–42 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, viittaus siirrettyjen tietojen tyyppiin sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 40–42 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava todellisten tietojen sijasta käsiteltyjen tietojen tyyppi.

Perustelu

Koska komission ehdotuksessa tietojen ’siirtäminen’ on korvattu epäjohdonmukaisesti tietojen ’käsittelemisellä’ olisi tarkoituksenmukaisempaa viitata ’käsiteltyihin’ tietoihin kuin ’siirrettyihin’ tietoihin.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Lokitietoja ja niiden säilytysaikaa koskevat säännöt ja formaatit vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, jotta voidaan taata kansalaisten oikeudet tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistamisen osalta, yhdenmukaistaa paremmin lokitietojen säilytysaika jäsenvaltioiden välillä sekä erottaa toisistaan erityisesti raja-asemilla tehtäviin järjestelmällisiin hakuihin liittyvien lokitietojen ja muihin, erityisesti poliisin valvonnan perusteella tehtyihin hakuihin, liittyvien lokitietojen säilytysaika.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin ja ne on poistettava aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta.

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on poistettava kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen mukaisesti on oikeusvarmuuden vuoksi määriteltävä tarkasti lokitietojen säilytysaika.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kun jäsenvaltiot tekevät automatisoituja skannattuja hakuja moottoriajoneuvojen rekisterikilvistä käyttäen automaattisia rekisteritunnusten lukulaitteita, niiden on ylläpidettävä hakuja koskevaa tapahtumarekisteriä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämän tapahtumarekisterin sisältö vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Jos saadaan osuma SIS-järjestelmään tai SIS-tietojen kansalliseen tai tekniseen kopioon tallennetuissa tiedoissa, on tehtävä perusteellinen haku SIS-järjestelmässä sen varmistamiseksi, että osuma pitää paikkansa. Kyseiseen perusteelliseen hakuun sovelletaan tämän artiklan 1–6 kohdan määräyksiä.

7.  Kun jäsenvaltioiden kansallisessa laissa sallitaan automatisoitujen skannattujen hakujen tekeminen moottoriajoneuvojen rekisterikilvistä, ja jäsenvaltiot tekevät tällaisia hakuja käyttäen automaattisia rekisteritunnusten lukulaitteita, niiden on ylläpidettävä hakuja koskevaa tapahtumarekisteriä. Siirretään komissiolle valta antaa 71 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla vahvistetaan tällaisia tapahtumarekistereitä koskevat säännöt. Jos saadaan osuma SIS-järjestelmään tai SIS-tietojen kansalliseen tai tekniseen kopioon tallennetuissa tiedoissa, on tehtävä perusteellinen haku SIS-järjestelmässä sen varmistamiseksi, että osuma pitää paikkansa. Kyseiseen perusteelliseen hakuun sovelletaan tämän artiklan 1–6 kohdan säännöksiä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää SIS-järjestelmän tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää SIS-järjestelmän tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.

Perustelu

Kansallisia viranomaisia, joilla on oikeus käyttää SIS-tietoja, olisi vaadittava tekemään yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa eikä niillä saisi olla oikeutta päättää, milloin ne tekevät yhteistyötä ja milloin eivät.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja säännöllisin väliajoin kyseisen oikeuden antamisen jälkeen, henkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista tietojenkäsittelymenettelyistä. Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista.

1.  Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja säännöllisin väliajoin kyseisen oikeuden antamisen jälkeen, henkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta tietoturvasta, perusoikeuksista tietosuojasäännöt mukaan lukien sekä SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista tietojenkäsittelymenettelyistä. Henkilöstölle on annettava tietoa tämän asetuksen 70 a artiklassa tarkoitetuista asiaan liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista.

Perustelu

On tärkeää säilyttää säännökset tietojen väärinkäytön tai lisätietojen vaihdon seuraamuksista kansallisella tasolla ehdotetun asetuksen vastaisesti nykyisen neuvoston päätöksen 65 artiklan mukaisesti. Näitä seuraamuksia koskevien tietojen olisi oltava osa henkilöstölle annettavaa koulutusta.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2.  Jäsenvaltioilla on oltava kansallinen SIS-järjestelmää koskeva koulutusohjelma. Koulutusohjelmassa on annettava koulutusta sekä loppukäyttäjille että SIRENE-toimistojen henkilöstölle.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3.  Yhteistä koulutusta on järjestettävä vähintään kerran vuodessa SIRENE-toimistojen välisen yhteistyön edistämiseksi antamalla henkilöstölle mahdollisuus tavata kollegoitaan muista SIRENE-toimistoista, vaihtaa tietoa kansallisista työmenetelmistä sekä luoda yhtenäinen ja vastaava osaamistaso.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät,

Perustelu

Viraston on vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Ei olisi loogista säilyttää tehtävien jakoa viraston ja komission välillä.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  hankinnat ja uudistukset,

Perustelu

Viraston on vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Ei olisi loogista säilyttää tehtävien jakoa viraston ja komission välillä.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  sopimusasiat.

Perustelu

Viraston on vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Ei olisi loogista säilyttää tehtävien jakoa viraston ja komission välillä.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio vastaa kaikista muista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, joihin kuuluvat erityisesti

Poistetaan.

a)  talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät,

 

b)  hankinnat ja uudistukset,

 

c)  sopimusasiat.

 

Perustelu

Viraston on vastattava kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä. Ei olisi loogista säilyttää tehtävien jakoa viraston ja komission välillä.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto kehittää mekanismin ja menettelyt CS-SIS-keskuksen tietojen laaduntarkastusten toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille. Virasto raportoi säännöllisesti komissiolle kohdatuista ongelmista ja siitä, mitä jäsenvaltioita ne koskevat. Laatuvaatimusten noudattamista koskevat mekanismit, menettelyt ja tulkinnat vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Virasto kehittää mekanismin ja menettelyt CS-SIS-keskuksen tietojen laaduntarkastusten toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja laatii niistä luettelon ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille. Virasto raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kohdatuista ongelmista ja siitä, mitä jäsenvaltioita ne koskevat. Laatuvaatimusten noudattamista koskevat mekanismit, menettelyt ja tulkinnat vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Viraston on tarjottava koulutusta myös SIS-järjestelmän käytöstä sekä menetelmistä, joilla SIS-järjestelmän tietojen laatua voidaan parantaa.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden käytön valvonta);

b)  estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä laitteistoa, materiaalia ja laitteita (laitteisto, laitteiden käytön valvonta ja laitteisiin pääsyn valvonta);

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  estää tietojen luvaton käsittely SIS-järjestelmässä ja käsiteltyjen tietojen luvaton muuttaminen tai poistaminen (tietojen käsittelyn valvonta);

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  laatia profiilit, joissa esitetään niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on valtuudet käyttää tietoja ja tietojenkäsittelylaitteita, ja saattaa heidän käyttäjäprofiilinsa pyynnöstä viipymättä 64 artiklassa tarkoitetun Euroopan tietosuojavaltuutetun käyttöön (henkilöprofiilit);

g)  laatia profiilit, joissa esitetään niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on valtuudet käyttää tietoja ja tietojenkäsittelylaitteita, ja saattaa heidän käyttäjäprofiilinsa pyynnöstä välittömästi 64 artiklassa tarkoitetun Euroopan tietosuojavaltuutetun käyttöön (henkilöprofiilit);

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  varmistaa, että häiriön tapahtuessa asennettu järjestelmä voidaan palauttaa entiselleen (toimintakunnon palauttaminen);

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b)  varmistaa, että SIS toimii virheettömästi, että virheistä ilmoitetaan (luotettavuus) ja ettei järjestelmän toimintahäiriö voi turmella tallennettuja henkilötietoja (eheys);

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – k c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k c)  varmistaa sen teknisten toimipaikkojen turvallisuus.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos virasto tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin SIS-järjestelmään liittyvässä tehtävässä, sen on seurattava tiiviisti toimeksisaajien toimia, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen kaikkien säännösten noudattaminen, ja erityisesti turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan noudattaminen.

Perustelu

Vuonna 2012 SIS-tietoturva vaarantui ulkopuolisen toimeksisaajan murtautuessa tietojärjestelmään Tanskassa. Jäsenvaltioiden pitäisi tehostaa ulkopuolisten toimeksisaajien valvontaa.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojen siirron päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, viittaus siirrettyjen tietojen tyyppiin sekä tietojen käsittelystä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi.

2.  Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kunkin kuulutuksen historia, jokaisen tietojenkäsittelytoimen päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, käsitellyt tiedot sekä toimivaltaisen viranomaisen ja haun tekevän ja tietoja käsittelevän henkilön nimi.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 40–42 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, viittaus siirrettyjen tietojen tyyppiin sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos haku tehdään sormenjälkitietojen tai kasvokuvan perusteella 40–42 artiklan mukaisesti, lokitiedoissa on mainittava todellisten tietojen sijasta käsiteltyjen tietojen tyyppi.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Lokitietoja koskevat säännöt ja formaatit vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta. Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on poistettava yhdestä kolmeen vuoden kuluttua kuulutusten poistamisesta.

4.  Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta. Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on poistettava kahden vuoden kuluttua kuulutusten poistamisesta.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa säännöllisesti tiedotuskampanjoja SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista ja rekisteröityjen oikeuksista. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä.

1.  Tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta lähtien komissio toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa unionin ja kolmansien maiden kansalaisille kohdistetun tiedotuskampanjan SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista ja rekisteröityjen oikeuksista. Komissio toistaa kyseiset kampanjat säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille ja asukkaille tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisiin tiedotusmenettelyihin kohdennetaan riittävästi rahoitusta.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  SIS-järjestelmä sisältää ainoastaan ne tietoluokat, jotka kukin jäsenvaltio toimittaa ja jotka ovat tarpeen 26, 32, 34, 36 ja 38 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdan tai täydentävien tietojen tallentamista koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilöistä, joista on tehty kuulutus, saadaan tallentaa ainoastaan seuraavat tiedot:

3.  Henkilöistä, joista on tehty kuulutus rikosasioissa tehtävää poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä varten, saadaan tallentaa ainoastaan seuraavat tiedot:

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  mahdolliset muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit;

e)  mahdolliset muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit, jotka eivät liity asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa määriteltyihin erityisiin henkilötietoryhmiin, kuten etnistä alkuperää, uskontoa, vammaisuutta, sukupuolta tai seksuaalista suuntautuneisuutta koskeviin tietoihin;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  sukupuoli

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  mahdollinen tieto siitä, että henkilö on aseistautunut, vaarallinen, karannut tai osallistuu terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1, 2, 3 tai 4 artiklassa tarkoitettuun toimintaan;

j)  mahdollinen tieto siitä, että henkilö on aseistautunut, vaarallinen tai karannut tai osallistuu direktiivin (EU) 2017/541 3–12 ja 14 artiklassa tarkoitettuun toimintaan;

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – x alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x)  asiaankuuluvat DNA-tunnisteet, jollei tämän asetuksen 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisesta muuta johdu;

x)  asiaankuuluvat DNA-tunnisteet, jos se on 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 32 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan sallittua;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – y alakohta

Komission teksti

Tarkistus

y)  sormenjälkitiedot;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – z a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

z a)  edellä a–d, f–g ja i alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka on saatu muista henkilön hallussa olevista voimassa olevista asiakirjoista kuin s–v alakohdassa tarkoitetusta asiakirjasta, sikäli kuin tällaisia tietoja ei ole viimeksi mainitussa asiakirjassa.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Teknisten sääntöjen on oltava samanlaiset CS-SIS:ssä, kansallisissa kopioissa ja teknisissä kopioissa tehtävien hakujen osalta, kuten 53 artiklassa todetaan. Niiden on perustuttava yhteisiin vaatimuksiin, jotka vahvistetaan ja joita kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Näiden teknisten sääntöjen on oltava samanlaiset 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille CS-SIS-keskuksen tietokannassa sekä kansallisissa ja teknisissä kopioissa tehtäville hauille, ja niiden on perustuttava yhteisiin standardeihin, joista säädetään ja joita kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos jäsenvaltio etsii henkilöä tai esinettä sellaisen rikoksen vuoksi, joka kuuluu terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 14 artiklan soveltamisalaan, jäsenvaltion on kaikissa tapauksissa tehtävä vastaava kuulutus 34, 36 tai 38 artiklan mukaisesti.

2.  Jos jäsenvaltio etsii henkilöä tai esinettä sellaisen rikoksen vuoksi, joka kuuluu direktiivin (EU) 2017/541 312 ja 14 artiklan soveltamisalaan, jäsenvaltion on kaikissa tapauksissa tehtävä vastaava kuulutus 34, 36 tai 38 artiklan mukaisesti.

Perustelu

On selvennettävä, että kuulutus on tehtävä, jos etsitään epäiltyä väitetyn terrorismirikoksen vuoksi. Voimassa olevassa SIS II -järjestelmää koskevassa neuvoston päätöksessä (viittaa terrorismin torjumisesta annettuun vanhaan neuvoston puitedirektiiviin) luetellut rikokset korvataan samoilla rikoksilla, jotka on nyt vahvistettu terrorismin torjunnasta annetussa direktiivissä (EU) 2017/541. Ilmaisu ”kaikissa tapauksissa” on poistettu, koska se on tarpeeton.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valokuvien, kasvokuvien, sormenjälkitietojen ja DNA-tunnisteiden tallentamista koskevat erityissäännöt

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta antaa 71 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta SIS-järjestelmään voidaan tallentaa biometrisiä tunnisteita, mukaan lukien DNA-tunnisteet, tämän asetuksen mukaisesti. Näihin vaatimuksiin on sisällytettävä tallennettavien sormenjälkien lukumäärä, menetelmä niiden ottamiseksi sekä vähimmäislaatuvaatimukset, jotka kaikkien biometristen tunnisteiden on täytettävä.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Valokuvia, kasvokuvia, sormenjälkitietoja ja DNA-tunnisteita saadaan tallentaa ainoastaan sen jälkeen, kun on tehty laatutarkastus sen varmistamiseksi, että tietoja koskevat vähimmäislaatuvaatimukset täyttyvät.

a)  Valokuvia, kasvokuvia ja sormenjälkitietoja saadaan tallentaa ainoastaan sen jälkeen, kun on tehty laatutarkastus sen varmistamiseksi, että tietoja koskevat vähimmäislaatuvaatimukset täyttyvät.

Perustelu

Koska DNA-tunniste kuuluu kaikkein arkaluonteisimpiin henkilötietoihin, on ratkaisevan tärkeää rajata sen käyttö asianmukaisesti ja määritellä selvästi, missä olosuhteissa se voidaan lisätä kuulutukseen. DNA-tunnisteisiin liittyvä teksti on lisätty b alakohtaan.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  DNA-tunniste saadaan lisätä ainoastaan 32 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa säädettyihin kuulutuksiin ja ainoastaan silloin, kun tunnistamiseen kelpaavia valokuvia, kasvokuvia tai sormenjälkitietoja ei ole saatavilla. Niiden henkilöiden, jotka ovat kuulutuksen kohteena olevan henkilön suoraan ylenevää tai alenevaa polvea olevia sukulaisia tai sisaruksia, DNA-tunnisteet voidaan lisätä kuulutukseen edellyttäen, että kyseiset henkilöt ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa. Henkilön rodullista alkuperää koskevia tietoja ei saa sisällyttää DNA-tunnisteeseen.

b)  DNA-tunniste saadaan lisätä ainoastaan 32 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyissä tilanteissa kuulutuksiin, ainoastaan sen jälkeen, kun on tehty laaduntarkastus sen varmistamiseksi, että tunniste täyttää tietoja koskevat vähimmäislaatuvaatimukset, ja ainoastaan silloin, kun tunnistamiseen kelpaavia valokuvia, kasvokuvia tai sormenjälkitietoja ei ole saatavilla. Niiden henkilöiden, jotka ovat kuulutuksen kohteena olevan henkilön suoraan ylenevää tai alenevaa polvea olevia sukulaisia tai sisaruksia, DNA-tunnisteet voidaan lisätä kuulutukseen edellyttäen, että kyseiset henkilöt ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa. Silloin kun kuulutukseen lisätään DNA-tunniste, tunniste saa sisältää vain tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä kadonneen henkilön tunnistamisen kannalta, eikä siinä saisi missään tilanteessa olla kyseisen henkilön rodullista alkuperää tai terveyttä koskevia tietoja.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 40 artiklassa tarkoitettujen tietojen tallentamiselle on vahvistettava laatuvaatimukset. Näiden laatuvaatimusten sisältö vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein ja päivitetään 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 40 artiklassa tarkoitettujen tietojen tallentamiselle on vahvistettava laatuvaatimukset. Näiden laatuvaatimusten sisältö vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpitein ja päivitetään 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Henkilöä koskevaa kuulutusta ei saa tehdä ilman 20 artiklan 3 kohdan a, g, k, m ja n alakohdassa tarkoitettuja tietoja sekä tarvittaessa p alakohdassa tarkoitettuja tietoja, lukuun ottamatta 40 artiklassa tarkoitettuja tilanteita.

1.  Henkilöä koskevaa kuulutusta ei saa tehdä ilman 20 artiklan 3 kohdan a, b, g, h, i, k, m ja n alakohdassa tarkoitettuja tietoja sekä tarvittaessa p alakohdassa tarkoitettuja tietoja, lukuun ottamatta 40 artiklassa tarkoitettuja tilanteita.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaikki muut 20 artiklan 3 kohdassa luetellut tiedot on myös tallennettava, jos ne ovat saatavilla.

2.  Muut 20 artiklan 3 kohdassa luetellut tiedot on myös tallennettava, jos ne ovat saatavilla ja jos tietojen tallentamisen ehdot täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan soveltamista.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

23 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Kuulutusten yhteensopivuus

 

1.  Ennen uuden kuulutuksen tekemistä jäsenvaltio varmentaa, onko henkilöstä jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä.

 

2.  SIS-järjestelmään voidaan tallentaa samasta henkilöstä tai esineestä vain yksi kuulutus jäsenvaltiota kohden. Muut jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarpeen vaatiessa tallentaa samasta henkilöstä uusia kuulutuksia edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia. Yhteensopivuus on varmistettava 3 kohdan mukaisesti.

 

3.  Kuulutusten yhteensopivuutta koskevat säännöt vahvistetaan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa SIRENE-käsikirjassa. Kun henkilöstä on jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä, jäsenvaltion, joka haluaa tehdä uuden kuulutuksen, on tarkistettava, että kuulutukset eivät ole yhteensopimattomia. Jos yhteensopimattomuutta ei ilmene, jäsenvaltio voi tehdä uuden kuulutuksen. Jos kuulutukset eivät ole yhteensopivia, asianomaiset SIRENE-toimistot kuulevat toisiaan ja vaihtavat lisätietoja, jotta päästään sopimukseen SIRENE-käsikirjassa vahvistetun kuulutuksien tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Kuulutuksien tärkeysjärjestyksestä voidaan poiketa SIRENE-toimistojen keskinäisten neuvottelujen jälkeen, jos se on keskeisten kansallisten etujen mukaista.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Liputusta koskevat yleiset säännökset

Liputus

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio arvioi, että 26, 32 tai 36 artiklan mukaisesti tehdyn kuulutuksen edellyttämä toimenpide on ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön, kansainvälisten velvoitteiden tai oleellisten kansallisten etujen kanssa, jäsenvaltio voi jälkeenpäin vaatia, että kuulutuksen kohdalle lisätään liputus, josta käy ilmi, että sen alueella ei tämän kuulutuksen johdosta ryhdytä kyseiseen toimenpiteeseen. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimiston on lisättävä liputus.

1.  Jos jäsenvaltio arvioi, että 26, 32, 36 tai 40 artiklan mukaisesti tehdyn kuulutuksen edellyttämä toimenpide on ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön, kansainvälisten velvoitteiden tai oleellisten kansallisten etujen kanssa, jäsenvaltio voi jälkeenpäin vaatia, että kuulutuksen kohdalle lisätään liputus, josta käy ilmi, että sen alueella ei tämän kuulutuksen johdosta ryhdytä kyseiseen toimenpiteeseen. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimiston on lisättävä liputus.

Perustelu

Uusi kuulutusluokka, josta säädetään 40 artiklassa, saattaisi johtaa vastaavasti ristiriitoihin kansallisen lainsäädännön, kansainvälisten velvoitteiden tai olennaisten kansallisten etujen kanssa, ja siksi se olisi lisättävä niiden artiklojen luetteloon, joita varten kuulutuksen kohdalle voidaan lisätä liputus.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä asetuksessa puitepäätökseen 2002/584/YOS tehtyjen viittausten katsotaan sisältävän Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan nojalla tehtyjen, henkilöiden luovuttamista pidätysmääräyksen perusteella koskevien sopimusten vastaavat määräykset, joissa määrätään kyseisen pidätysmääräyksen toimittamisesta SIS-järjestelmän välityksellä.

3.  Tässä asetuksessa puitepäätökseen 2002/584/YOS tehtyjen viittausten katsotaan sisältävän Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklan nojalla tehtyjen, henkilöiden luovuttamista pidätysmääräyksen perusteella koskevien sopimusten vastaavat määräykset, joissa määrätään kyseisen pidätysmääräyksen toimittamisesta SIS-järjestelmän välityksellä.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi, kun kyseessä on vielä jatkuva etsintäoperaatio ja saatuaan kuulutuksen tehneen jäsenvaltion asiasta vastaavalta lainkäyttöviranomaiselta luvan, väliaikaisesti poistaa tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti tehdyn, voimassa olevan kiinniottoa koskevan kuulutuksen saatavilta siten, että loppukäyttäjä ei voi tehdä kuulutusta koskevia hakuja vaan se on ainoastaan SIRENE-toimistojen saatavilla. Tämä toimintoa saa käyttää enintään 48 tunnin ajan. Kyseistä ajanjaksoa voidaan kuitenkin pidentää 48 tunnin jaksoissa, jos se on operaation kannalta välttämätöntä. Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja niiden kuulutusten lukumäärästä, joissa tätä toimintoa on käytetty.

4.  Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi, kun kyseessä on vielä jatkuva etsintäoperaatio ja saatuaan kuulutuksen tehneen jäsenvaltion asiasta vastaavalta lainkäyttöviranomaiselta luvan, väliaikaisesti poistaa tämän artiklan mukaisesti tehdyn, voimassa olevan kiinniottoa koskevan kuulutuksen saatavilta siten, että loppukäyttäjä ei voi tehdä kuulutusta koskevia hakuja vaan se on ainoastaan SIRENE-toimistojen saatavilla. Tätä toimintoa saa käyttää enintään 48 tunnin ajan. Kyseistä ajanjaksoa voidaan kuitenkin pidentää 48 tunnin jaksoissa, jos se on operaation kannalta välttämätöntä. Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja niiden kuulutusten lukumäärästä, joissa tätä toimintoa on käytetty.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tiedot kadonneista henkilöistä tai muista henkilöistä, jotka ovat suojelun tarpeessa tai joiden olinpaikka on varmistettava, tallennetaan SIS-järjestelmään kuulutuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

Poistetaan.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tiedot seuraaviin ryhmiin kuuluvista kadonneista henkilöistä saadaan tallentaa:

2.  Tiedot seuraaviin ryhmiin kuuluvista kadonneista henkilöistä on tallennettava SIS-järjestelmään jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä:

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  uhkien estämiseksi ja

ii)  yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan estämiseksi ja

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kadonneet henkilöt, jotka eivät ole suojelun tarpeessa;

b)  kadonneet aikuiset, jotka eivät ole suojelun tarpeessa;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  lapset, joihin kohdistuu kaappauksen riski 4 kohdan mukaisesti.

c)  lapset, joihin kohdistuu lapsikaappauksen, mukaan lukien perheenjäsenen tekemän lapsikaappauksen, riski tai jäsenvaltiosta pois viemisen riski kiduttamista tai seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa varten tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541 6–10 artiklassa tarkoitettujen toimintojen uhriksi joutumisen riski;

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan erityisesti lapsiin ja henkilöihin, jotka on toimitettava turvasäilöön toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä.

3.  Edellä olevan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan erityisesti henkilöihin, jotka on toimitettava turvasäilöön toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen päätöksellä, ja lapsiin.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua lasta koskeva kuulutus tehdään jäsenvaltion sen toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen pyynnöstä, jolla on toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa neuvoston asetuksen N:o (EY) 2201/200374 mukaisesti, jos todetaan konkreettinen ja ilmeinen riski, että lapsi voidaan lähiaikoina viedä pois laittomasti siitä jäsenvaltiosta, jossa toimivaltainen viranomainen sijaitsee. Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lapsen huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa 19 päivänä lokakuuta 1996 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimuspuolia, ja joihin ei sovelleta neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003, sovelletaan Haagin yleissopimuksen määräyksiä.

4.  Tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua lasta, johon kohdistuu riski, koskeva kuulutus tehdään jäsenvaltion sen toimivaltaisen lainkäyttöviranomaisen päätöksen nojalla, jolla on toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa neuvoston asetuksen N:o (EY) 2201/200374 mukaisesti, jos todetaan konkreettinen ja ilmeinen riski, että lapsi voidaan lähiaikoina viedä pois laittomasti siitä jäsenvaltiosta, jossa toimivaltainen viranomainen sijaitsee. Tällainen päätös on tehtävä mahdollisimman nopeasti. Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lapsen huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa 19 päivänä lokakuuta 1996 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimuspuolia, ja joihin ei sovelleta neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003, sovelletaan Haagin yleissopimuksen määräyksiä. Asiaa koskevien yhteyskäytäntöjen ja välineiden on tuettava tarvittavia toimia, kuten kuulutukseen on sisällytetty.

__________________

__________________

74 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).

74 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kadonnutta lasta koskevasta kuulutuksesta on ilmoitettava 1 kohdan c alakohdan mukaisesti toimivaltaisille lastensuojeluviranomaisille sekä kansalliseen vihjepuhelinnumeroon ja tapauksen mukaan lasten vanhemmille, huoltajille ja/tai holhoojille ottaen huomioon lapsen etu.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että SIS-järjestelmään tallennetut tiedot osoittavat, mihin 2 kohdassa tarkoitettuun ryhmään kadonnut henkilö kuuluu. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että SIS-järjestelmään tallennetuista tiedoista käy ilmi, minkä tyyppisestä kadonneesta tai haavoittuvassa asemassa olevasta henkilöstä on kyse. Katoamistapausten tyyppiluokitusta ja kyseisten tietojen tallentamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että SIS-järjestelmään tallennetut tiedot osoittavat, mihin 2 kohdassa tarkoitettuun ryhmään kadonnut henkilö tai lapsi, johon kohdistuu riski, kuuluu. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että SIS-järjestelmään tallennetuista tiedoista käy ilmi, minkä tyyppisestä lapsesta, johon kohdistuu riski, tai kadonneesta henkilöstä on kyse, aina kun tapauksen tyyppi on tiedossa. Katoamistapausten tyyppiluokitusta ja kyseisten tietojen tallentamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Näiden sääntöjen mukaisesti kadonneiksi henkilöiksi katsottavien lasten tyypit ovat seuraavat:

 

a)  karanneet lapset;

 

b)  muuttoliikkeen yhteydessä ilman saattajaa saapuneet lapset;

 

c)  perheenjäsenen kaappaamat lapset.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Neljä kuukautta ennen kuin tämän artiklan mukaisen kuulutuksen kohteena oleva lapsi saavuttaa aikuisiän CS-SIS-keskuksen on automaattisesti ilmoitettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, että pyynnön syy ja toteutettava toimenpide on päivitettävä tai kuulutus on poistettava.

6.  Neljä kuukautta ennen kuin tämän artiklan mukaisen kuulutuksen kohteena oleva lapsi saavuttaa aikuisiän CS-SIS-keskuksen on automaattisesti ilmoitettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, että pyynnön syy ja toteutettava toimenpide on päivitettävä tai kuulutus poistetaan.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos on selviä viitteitä siitä, että ajoneuvot, veneet tai ilma-alukset liittyvät henkilöön, josta on tehty kuulutus 2 kohdan nojalla, kyseisistä ajoneuvoista, veneistä ja ilma-aluksista voidaan tehdä kuulutus henkilön löytämiseksi. Näissä tapauksissa kadonnutta henkilöä koskeva kuulutus ja esinettä koskeva kuulutus on yhdistettävä 60 artiklan mukaisesti. Tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.  Jos on selviä viitteitä siitä, että ajoneuvot, veneet tai ilma-alukset liittyvät henkilöön, josta on tehty kuulutus 2 kohdan nojalla, kyseisistä ajoneuvoista, veneistä ja ilma-aluksista voidaan tehdä kuulutus henkilön löytämiseksi. Näissä tapauksissa henkilöä koskeva kuulutus ja esinettä koskeva kuulutus on linkitettävä 60 artiklan mukaisesti. Tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jäsenvaltioiden on tallennettava SIS-järjestelmään tiedot vastaanottokeskuksista kadonneista lapsista kadonneina henkilöinä.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 32 artiklassa tarkoitettu henkilö löydetään, toimivaltaisten viranomaisten on annettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle tieto kyseisen henkilön olinpaikasta, jollei 2 kohdasta muuta johdu. Jos on kyse kadonneista lapsista tai lapsista, jotka ovat suojelun tarpeessa, täytäntöönpanevan jäsenvaltion on välittömästi neuvoteltava kuulutuksen tehneen jäsenvaltion kanssa sopiakseen viipymättä toimenpiteistä, joilla turvataan lapsen etu. Toimivaltaiset viranomaiset saavat 32 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa siirtää henkilön turvallisen paikkaan estääkseen häntä jatkamasta matkaansa, mikäli kansallinen lainsäädäntö sen sallii.

1.  Jos 32 artiklassa tarkoitettu henkilö löydetään, toimivaltaisten viranomaisten on annettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle viipymättä tieto kyseisen henkilön olinpaikasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Jos on kyse lapsista, joista on tehty kuulutus 32 artiklan mukaisesti, täytäntöönpanevan jäsenvaltion on viipymättä neuvoteltava kuulutuksen tehneen jäsenvaltion, mukaan lukien sen lastensuojeluviranomaiset, kanssa sopiakseen viipymättä ja viimeistään 12 tunnin kuluessa toimenpiteistä, joilla turvataan lapsen etu. Toimivaltaiset viranomaiset saavat 32 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa siirtää tarvittaessa henkilön turvallisen paikkaan estääkseen häntä jatkamasta matkaansa, mikäli kansallinen lainsäädäntö sen sallii. Jos kuulutus koskee lasta, päätöksessä turvallisesta paikasta otetaan huomioon lapsen haavoittuvuus sekä hänen etunsa.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kuulutus saadaan tehdä rikoksista syytteeseen asettamiseksi, rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten ja yleisen turvallisuuden uhkien ehkäisemiseksi, mikäli

2.  Kuulutus saadaan tehdä rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi sekä rikoksista syytteeseen asettamiseksi, rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten ja yleisen turvallisuuden uhkien ehkäisemiseksi, mikäli

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  on selviä viitteitä siitä, että kyseinen henkilö suunnittelee tekevänsä tai on tekemässä vakavan rikoksen, erityisesti puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rikoksen;

a)  on selviä viitteitä siitä, että kyseinen henkilö suunnittelee tekevänsä tai on tekemässä vakavan rikoksen, jos siitä voi seurata kuulutuksen tehneessä jäsenvaltiossa vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään yksi vuosi;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tarvitaan henkilölle vakavasta rikoksesta tuomitun rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanoa varten, erityisesti kun on kyse puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklassa 2 kohdassa tarkoitetuista rikoksista; tai

b)  37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tarvitaan henkilölle vakavasta rikoksesta tuomitun rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanoa varten, jos siitä voi seurata kuulutuksen tehneessä jäsenvaltiossa vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta; tai

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  yleinen arvio tästä henkilöstä erityisesti hänen aiemmin tekemiensä rikosten perusteella antaa aihetta olettaa, että hän voi tehdä myös tulevaisuudessa vakavia rikoksia, erityisesti puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rikoksia.

c)  yleinen arvio tästä henkilöstä erityisesti hänen aiemmin tekemiensä rikosten perusteella antaa aihetta olettaa, että hän voi tehdä myös tulevaisuudessa vakavia rikoksia, jos siitä voi seurata kuulutuksen tehneessä jäsenvaltiossa vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ajoneuvoja, veneitä, ilma-aluksia ja kontteja koskevia kuulutuksia voidaan tehdä, jos on selviä viitteitä siitä, että kyseiset ajoneuvot, veneet, ilma-alukset ja kontit liittyvät 2 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikoksiin tai 3 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin uhkiin.

4.  Ajoneuvoja, veneitä, ilma-aluksia, kontteja, perävaunuja, joiden lastiton paino on yli 750 kg, ja asuntovaunuja koskevia kuulutuksia voidaan tehdä, jos on selvää näyttöä siitä, että kyseiset ajoneuvot, veneet, ilma-alukset ja kontit liittyvät 2 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikoksiin tai 3 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin uhkiin.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos on selviä viitteitä siitä, että blankoasiakirjat tai myönnetyt henkilöasiakirjat liittyvät 2 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikoksiin tai 3 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin uhkiin, kyseisiä asiakirjoja koskevia kuulutuksia voidaan tehdä riippumatta henkilötodistuksen mahdollisen alkuperäisen haltijan henkilöllisyydestä. Tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Jos on selvää näyttöä siitä, että blankoasiakirjat tai myönnetyt henkilöasiakirjat liittyvät 2 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikoksiin tai 3 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin uhkiin, kyseisiä asiakirjoja koskevia kuulutuksia voidaan tehdä riippumatta henkilötodistuksen mahdollisen alkuperäisen haltijan henkilöllisyydestä. Tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Salaisen tarkkailun, tiedustelutarkastusten tai erityistarkastusten osalta jäljempänä mainitut tiedot kerätään kokonaan tai osittain ja toimitetaan kuulutuksen tehneelle viranomaiselle kyseisen maan rajatarkastusten tai muiden, jäsenvaltiossa tehtävien poliisi- ja tullitarkastusten ja lainvalvontatoimien yhteydessä:

1.  Salaisen tarkkailun, tiedustelutarkastusten tai erityistarkastusten osalta jäljempänä mainitut tiedot kerätään kokonaan tai osittain ja toimitetaan välittömästi kuulutuksen tehneelle viranomaiselle kyseisen maan rajatarkastusten tai muiden, jäsenvaltiossa tehtävien poliisi- ja tullitarkastusten ja lainvalvontatoimien yhteydessä:

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  käytetty ajoneuvo, vene, ilma-alus tai kontti;

f)  käytetty ajoneuvo, vene, ilma-alus, kontti, perävaunu, jonka lastiton paino on yli 750 kg, ja asuntovaunu;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava lisätietojen vaihdon avulla.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava välittömästi lisätietojen vaihdon avulla.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Operatiivisista olosuhteista riippuen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti tiedustelutarkastukseen kuuluu perusteellisempi tarkastus ja henkilön kuulustelu. Jos jonkin jäsenvaltion lainsäädännössä ei sallita tiedustelutarkastuksia, ne muutetaan automaattisesti tämän jäsenvaltion osalta salaiseksi tarkkailuksi.

4.  Operatiivisista olosuhteista riippuen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sanotun rajoittamatta epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeuksia käyttää avustajaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/48/EU1 a nojalla, tiedustelutarkastukseen kuuluu perusteellisempi tarkastus ja henkilön kuulustelu.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  ilma-alukset;

h)  ilma-alukset ja ilma-alusten moottorit;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä ja 2 kohdan n alakohdan mukaisten uusien alaluokkien määritelmästä säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Siirretään komissiolle 71 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoitu säädös 2 kohdan n alakohdan mukaisten uusien alaluokkien määrittelemiseksi. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämistä teknisistä säännöistä säädetään ja niitä kehitetään täytäntöönpanotoimenpitein 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos haku osoittaa, että löydetystä esineestä on tehty kuulutus, tämän todennut viranomainen takavarikoi esineen kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja ottaa yhteyttä kuulutuksen tehneeseen viranomaiseen sopiakseen tarvittavista toimenpiteistä. Tässä tarkoituksessa saadaan toimittaa myös henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti.

1.  Jos haku osoittaa, että löydetystä esineestä on tehty kuulutus, tämän todennut viranomainen takavarikoi esineen kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja ottaa yhteyttä kuulutuksen tehneeseen viranomaiseen sopiakseen tarvittavista toimenpiteistä. Tässä tarkoituksessa saadaan toimittaa myös henkilötietoja lisätietojen vaihdon avulla.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava lisätietojen vaihdon avulla.

Poistetaan.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

XI luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

KUULUTUKSET TUNTEMATTOMIEN ETSINTÄKUULUTETTUJEN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTA TUNNISTAMISTA VARTEN JA BIOMETRISIA TIETOJA HYÖDYNTÄVÄ HAKU

KUULUTUKSET TUNTEMATTOMIEN ETSINTÄKUULUTETTUJEN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTA TUNNISTAMISTA VARTEN

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuulutukset tuntemattomien etsintäkuulutettujen kansallisen lainsäädännön mukaista kiinniottamista varten

Kuulutukset tuntemattomien etsintäkuulutettujen kansallisen lainsäädännön mukaista tunnistamista varten

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  SIS-järjestelmään voidaan tallentaa sormenjälkitietoja, jotka eivät liity henkilöihin, joista on tehty kuulutuksia. Nämä tiedot ovat rikosten, vakavien rikosten ja terrorismirikosten tapahtumapaikoilta löydettyjä täydellisiä tai epätäydellisiä sormenjälkiä tai kämmenjälkiä, jos voidaan osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti kuuluvat rikoksentekijälle. Tähän luokkaan kuuluvat sormenjälkitiedot tallennetaan kuuluviksi ”tuntemattomille epäillyille tai etsintäkuulutetuille” edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla.

1.  SIS-järjestelmään voidaan tallentaa sormenjälkitietoja, jotka eivät liity henkilöihin, joista on tehty kuulutuksia. Nämä sormenjälkitiedot ovat tutkittavina olevien terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjä täydellisiä tai epätäydellisiä sormenjälkiä tai kämmenjälkiä, jos voidaan osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti kuuluvat rikoksentekijälle. Jos kuulutuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei voi selvittää epäillyn henkilöllisyyttä minkä tahansa muun merkityksellisen tietokannan avulla, tähän luokkaan sisältyvät sormenjälkitiedot voidaan tallentaa ”tuntemattomaksi epäillyksi tai etsintäkuulutetuksi”, jotta kyseinen henkilö voidaan tunnistaa ja hänen olinpaikkansa selvittää.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 40 artiklan nojalla tallennettujen tietojen perusteella saadaan osuma tai potentiaalinen osuma, henkilön henkilöllisyys on selvitettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, minkä lisäksi on todennettava, että SIS-järjestelmään tallennetut sormenjälkitiedot kuuluvat kyseiselle henkilölle. Jäsenvaltioiden on toimitettava lisätietoja helpottaakseen asian oikea-aikaista tutkintaa.

1.  Jos 40 artiklan nojalla tallennettujen tietojen perusteella saadaan osuma tai potentiaalinen osuma, henkilön henkilöllisyys on selvitettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen jälkeen, kun sormenjälkiasiantuntija on todentanut, että SIS-järjestelmään tallennetut sormenjälkitiedot kuuluvat kyseiselle henkilölle. Jäsenvaltioiden on välittömästi toimitettava lisätietoja helpottaakseen asian oikea-aikaista tutkintaa.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valokuvien, kasvokuvien, sormenjälkitietojen ja DNA-tunnisteiden avulla tapahtuvia todentamisia ja hakuja koskevat erityissäännöt

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valokuvia, kasvokuvia, sormenjälkitietoja ja DNA-tunnisteita saadaan hakea SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön henkilöllisyyden todentamiseen, joka on löydetty järjestelmään tehdyn aakkosnumeerisen haun tuloksena.

1.  Kun SIS-järjestelmässä olevaan kuulutukseen sisältyy valokuvia, kasvokuvia, sormenjälkitietoja ja DNA-tunnisteita, tällaisia tietoja saadaan hakea SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön henkilöllisyyden vahvistamiseksi, joka on löydetty järjestelmään tehdyn aakkosnumeerisen haun tuloksena.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ennen uuden kuulutuksen tekemistä voidaan tehdä sormenjälkihaku, jotta voidaan tarkistaa, onko henkilöstä jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä eri henkilöllisyydellä.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sormenjälkitietoja saadaan käyttää myös henkilön tunnistamiseen. SIS-järjestelmään tallennettuja sormenjälkitietoja saadaan käyttää tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei voida selvittää millään muulla tavalla.

2.  Sormenjälkitietoja saadaan käyttää myös henkilön tunnistamiseen. SIS-järjestelmään tallennettuja sormenjälkitietoja saadaan käyttää tunnistamiseen vain, jos henkilöllisyyttä ei voida selvittää alfanumeeristen tietojen avulla. Tätä varten SIS-keskusjärjestelmään on sisällyttävä automaattinen sormenjälkien tunnistusjärjestelmä.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on asetettava automaattinen sormenjälkien tunnistusjärjestelmä loppukäyttäjien saataville viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Niiden on toteutettava tähän tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa mukautukset N.SIS-järjestelmään.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  SIS-järjestelmässä 26 artiklan, 34 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan ja 36 artiklan nojalla tehtyjen kuulutusten yhteydessä tallennettuihin sormenjälkitietoihin voidaan tehdä hakuja rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten sormenjälkien tai kämmenjälkien perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti kuuluvat rikoksentekijälle ja edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla.

3.  SIS-järjestelmässä 26 artiklan, 34 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan ja 36 artiklan nojalla tehtyjen kuulutusten yhteydessä tallennettuihin sormenjälkitietoihin voidaan tehdä hakuja tutkittavina olevien terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten sormenjälkien tai kämmenjälkien perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti kuuluvat terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen tekijälle ja edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen tietokannan avulla.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos tässä artiklassa tarkoitettu lopullinen tunnistus osoittaa, että SIS-keskusjärjestelmästä saatu vertailutulos ei vastaa vertailtavaksi lähetettyjä sormenjälkiä, jäsenvaltioiden on välittömästi poistettava vertailun tulokset ja ilmoitettava tästä virastolle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valokuvia ja kasvokuvia saadaan käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun se on teknisesti mahdollista edellyttäen, että varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden taso. Valokuviin tai kasvokuviin perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen rajavalvontajärjestelmä.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 71 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa määritellään valokuvien, kasvokuvien ja DNA-tunnisteiden käyttö henkilöiden tunnistamiseen sekä tekniset standardit tätä varten, mukaan lukien haku sekä tunnistaminen ja henkilöllisyyden vahvistaminen. Komissio antaa delegoidun säädöksen heti, kun valokuvien ja kasvokuvien käyttäminen henkilön tunnistamiseen on teknisesti mahdollista ja tunnistaminen on erittäin luotettavaa. Valokuviin tai kasvokuviin perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen rajavalvontajärjestelmä.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  asianomaisessa jäsenvaltiossa rikosten ennalta estämiseksi, tutkimiseksi ja paljastamiseksi toteutettaviin muihin lainvalvontatoimiin;

c)  asianomaisessa jäsenvaltiossa direktiivin (EU) 2016/680 soveltamisalaan kuuluvien terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten ennalta estämiseksi, tutkimiseksi ja paljastamiseksi;

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  turvatarkastuksiin, jotka tehdään kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin sovellettavissa menettelyissä, sikäli kuin kyseiset viranomaiset eivät ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 a 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettuja ”määrittäviä viranomaisia”, ja edellyttäen, että tarvittaessa annetaan neuvoja neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/20041 b mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1 b Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1).

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Myös viranomaisilla, joilla on valtuudet suorittaa 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä, on kyseisiä tehtäviä suorittaessaan oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan. Näiden viranomaisten oikeus päästä tietoihin määräytyy kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

3.  Myös näiden tehtävien suorittamisen yhteydessä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilla viranomaisilla on oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan. Näiden viranomaisten oikeus päästä tietoihin määräytyy tämän asetuksen ja tietosuojaa koskevan unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yksiköille, jotka vastaavat jäsenvaltioissa ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä siten kuin tarkoitetaan neuvoston direktiivissä 1999/37/EY75, on annettava oikeus käyttää seuraavia SIS-tietojärjestelmään tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan a, b, c ja l alakohdan mukaisesti tallennettuja tietoja ainoastaan sen tarkistamiseksi, ovatko niille rekisteröitäväksi esitetyt ajoneuvot varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita tai etsitäänkö niitä käytettäviksi todisteina rikosprosessissa:

1.  Toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat jäsenvaltioissa ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä siten kuin tarkoitetaan neuvoston direktiivissä 1999/37/EY75, on annettava oikeus käyttää vain seuraavia SIS-tietojärjestelmään tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan a, b, c ja l alakohdan mukaisesti tallennettuja tietoja ainoastaan sen tarkistamiseksi, ovatko niille rekisteröitäväksi esitetyt ajoneuvot varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita tai etsitäänkö niitä käytettäviksi todisteina rikosprosessissa:

__________________

__________________

75 Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

75 Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien yksiköiden oikeudesta käyttää kyseisiä tietoja säädetään asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta käyttää kyseisiä tietoja säädetään kyseisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä, jotka ovat osa jäsenvaltion keskushallintoa, on oikeus käyttää suoraan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja.

Poistetaan.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä, jotka eivät ole osa jäsenvaltion keskushallintoa, on oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ainoastaan tämän asetuksen 43 artiklassa tarkoitetun viranomaisen välityksellä. Tällä viranomaisella on oikeus käyttää kyseisiä tietoja suoraan ja siirtää ne asianomaiselle yksikölle. Asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kyseinen yksikkö ja sen työntekijät velvoitetaan noudattamaan viranomaisen niille asettamia tietojen luvallista käyttöä koskevia rajoituksia.

Poistetaan.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän asetuksen 39 artiklaa ei sovelleta tietojen käyttöön, joka perustuu tämän artiklan säännöksiin. Kansallisessa lainsäädännössä määrätään, millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut yksiköt voivat ilmoittaa poliisi- tai oikeusviranomaisille tietoja, jotka koskevat SIS-järjestelmän käytön perusteella ilmi tulleita rikosepäilyjä.

4.  Tämän asetuksen 39 artiklaa ei sovelleta tietojen käyttöön, joka perustuu tämän artiklan säännöksiin. Kansallisessa lainsäädännössä määrätään, millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa poliisi- tai lainkäyttöviranomaisille SIS-järjestelmästä saatuja tietoja, jotka koskevat ilmi tulleita rikosepäilyjä.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yksiköille, jotka vastaavat jäsenvaltioissa veneiden, mukaan lukien veneiden moottorit, ja ilma-alusten rekisteröintitodistusten myöntämisestä tai liikenteenhallinnasta, on annettava oikeus käyttää seuraavia tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ainoastaan sen tarkistamiseksi, ovatko veneet, mukaan lukien veneiden moottorit, ilma-alukset tai kontit, joille rekisteröintiä haetaan tai jotka ovat liikenteenhallinnan kohteina, varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita tai etsitäänkö niitä käytettäviksi todisteina rikosprosessissa:

1.  Toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat jäsenvaltioissa veneiden, mukaan lukien veneiden moottorit, ja ilma-alusten rekisteröintitodistusten myöntämisestä tai liikenteenhallinnasta, on annettava oikeus käyttää pelkästään seuraavia tämän asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ainoastaan sen tarkistamiseksi, ovatko veneet, mukaan lukien veneiden moottorit, ilma-alukset tai kontit, joille rekisteröintiä haetaan tai jotka ovat liikenteenhallinnan kohteina, varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita tai etsitäänkö niitä käytettäviksi todisteina rikosprosessissa:

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ilma-alusten moottoreita koskevat tiedot.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion kyseisten yksiköiden oikeutta käyttää näitä tietoja säännellään kunkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jollei 2 kohdasta muuta johdu. Oikeutta käyttää a–c alakohdassa lueteltuja tietoja rajoitetaan asianomaisten yksiköiden yksityiskohtaisen toimivallan mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta käyttää kyseisiä tietoja säädetään kyseisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä. Oikeutta käyttää tämän ensimmäisen alakohdan a, b, c ja c a alakohdassa lueteltuja tietoja rajoitetaan toimivaltaisten viranomaisten yksityiskohtaisen toimivallan mukaisesti.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä, jotka ovat osa jäsenvaltion keskushallintoa, on oikeus käyttää suoraan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja.

Poistetaan.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä, jotka eivät ole osa jäsenvaltion keskushallintoa, on oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ainoastaan tämän asetuksen 43 artiklassa tarkoitetun viranomaisen välityksellä. Tällä viranomaisella on oikeus käyttää tietoja suoraan ja siirtää ne asianomaiselle yksikölle. Asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kyseinen yksikkö ja sen työntekijät velvoitetaan noudattamaan viranomaisen niille asettamia tietojen luvallista käyttöä koskevia rajoituksia.

Poistetaan.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän asetuksen 39 artiklaa ei sovelleta tietojen käyttöön, joka perustuu tämän artiklan säännöksiin. Kansallisessa lainsäädännössä määrätään, millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut yksiköt voivat ilmoittaa poliisi- tai oikeusviranomaisille tietoja, jotka koskevat SIS-järjestelmän käytön perusteella ilmi tulleita rikosepäilyjä.

4.  Tämän asetuksen 39 artiklaa ei sovelleta tietojen käyttöön, joka perustuu tämän artiklan säännöksiin. Kansallisessa lainsäädännössä määrätään, millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa poliisi- tai lainkäyttöviranomaisille SIS-järjestelmästä saatuja tietoja, jotka koskevat ilmi tulleita rikosepäilyjä.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolla (Europol) on toimeksiantonsa puitteissa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja.

1.  Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolla (Europol) on toimeksiantonsa hoitamiseksi tarpeen vaatiessa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos Europolin tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, Europolin on ilmoitettava siitä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle asetuksessa (EU) 2016/794 määritellyllä tavalla.

2.  Jos Europolin tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, Europol ilmoittaa siitä välittömästi kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle vaihtamalla lisätietoja viestintäinfrastruktuuria käyttäen ja SIRENE-käsikirjassa vahvistettuja säännöksiä noudattaen. Siihen asti, kunnes Europol voi käyttää lisätietojen vaihtoon tarkoitettuja toimintoja, sen on annettava ilmoitus kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle asetuksessa (EU) 2016/794 määritellyllä tavalla.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  SIS-järjestelmään tehdyn haun kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää asianomaisen jäsenvaltion hyväksyntää. Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen käytön, niiden käsittelyyn Europolissa sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja kolmansille maille ja osapuolille ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella.

3.  SIS-järjestelmään tehdyn haun kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää kuulutuksen tehneen jäsenvaltion hyväksyntää. Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen käytön, niiden käsittelyyn Europolissa sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja kolmansille maille ja osapuolille ainoastaan kuulutuksen tehneen jäsenvaltion suostumuksella ja tietosuojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä kaikilta osin noudattaen.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Europol voi pyytää asianomaiselta jäsenvaltiolta lisätietoja asetuksen (EU) 2016/794 säännösten mukaisesti.

4.  Europol voi pyytää kuulutuksen tehneeltä jäsenvaltiolta lisätietoja asetuksen (EU) 2016/794 säännösten mukaisesti.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  rajaa oikeuden käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja koskemaan vain erityisluvan saaneita Europolin henkilöstön jäseniä;

b)  rajaa oikeuden käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja koskemaan vain erityisluvan saaneita Europolin henkilöstön jäseniä, jotka tarvitsevat pääsyä tietoihin tehtäviensä suorittamiseksi;

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hyväksyy ja toteuttaa 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet;

c)  hyväksyy ja toteuttaa 10, 11, 13 ja 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet;

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi. Määräaikaa voidaan hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen päättymiseen asti. Europolin on ilmoitettava kaikista tällaisista määräajan pidennyksistä Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi. Jos Europol luo offline-tietokannan SIS-tiedoista, sen on ilmoitettava tällaisen tietokannan olemassaolosta Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Europolin olisi tallennettava lokiin jokainen SIS-järjestelmän käyttökerta ja jokainen järjestelmässä tehty haku tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi, sisäisen valvonnan harjoittamiseksi ja asianmukaisen tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden varmistamiseksi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.

9.  Europolin on tallennettava lokitietoihin jokainen SIS-järjestelmän käyttökerta ja jokainen järjestelmässä tehty haku tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi, sisäisen valvonnan harjoittamiseksi ja asianmukaisen tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden varmistamiseksi. Lokitiedoissa on mainittava erityisesti tietojen käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, käsiteltyjen tietojen tyyppi, sekä tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi. Näiden lokitietojen sisältö, säilytysaika ja säännöt ja muoto määritetään 12 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Europolin on ilmoitettava välittömästi jäsenvaltioille kaikista 34, 36 tai 38 artiklan mukaisista kuulutuksista ja niihin liittyvistä osumista, kun jäsenvaltio etsii henkilöä tai esinettä direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetun rikoksen vuoksi.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eurojust-yksikön kansallisilla jäsenillä ja heidän avustajillaan on toimeksiantonsa rajoissa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja 26, 32, 34, 38 ja 40 artiklan mukaisesti.

1.  Ainoastaan Eurojust-yksikön kansallisilla jäsenillä ja heidän avustajillaan on tehtäviensä suorittamisen edellyttämissä ja toimeksiantonsa rajoissa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja toimeksiantonsa rajoissa ja 26, 32, 34, 38 ja 40 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos Eurojustin kansallisen jäsenen tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, hänen on ilmoitettava siitä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

2.  Jos Eurojustin kansallisen jäsenen tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, kansallisen jäsenen on ilmoitettava siitä välittömästi kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Minkään tässä artiklassa ei saa tulkita vaikuttavan päätöksen 2002/187/YOS säännöksiin, jotka koskevat tietosuojaa ja Eurojustin kansallisille jäsenille tai heidän avustajilleen kuuluvaa, kyseisten tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelystä johtuvaa vastuuta, eikä kyseisen päätöksen nojalla perustetun yhteisen valvontaelimen toimivaltuuksiin.

3.  Tämä artikla ei rajoita soveltamasta päätöksen 2002/187/YOS säännöksiä, jotka koskevat tietosuojaa ja Eurojustin kansallisille jäsenille tai heidän avustajilleen kuuluvaa, kyseisten tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelystä johtuvaa vastuuta, eikä kyseisen päätöksen nojalla perustetun yhteisen valvontaelimen toimivaltuuksia.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kaikki Eurojust-yksikön kansallisen jäsenen tai tämän avustajan tekemät tietojenkäsittelytapahtumat ja haut rekisteröidään 12 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa he ovat käyttäneet saamiaan tietoja, rekisteröidään.

4.  Eurojustin on tallennettava lokitietoihin kaikki Eurojust-yksikön kansallisen jäsenen tai tämän avustajan SIS-järjestelmässä tekemät tietojenkäsittelytapahtumat ja haut tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi, sisäisen valvonnan harjoittamiseksi ja asianmukaisen tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden varmistamiseksi 12 artiklan säännösten mukaisesti. Lokitiedoissa on mainittava erityisesti tietojen käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, viittaus käsiteltyjen tietojen tyyppiin sekä tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja on rajattava kansallisiin jäseniin ja näiden avustajiin, eikä sitä saa laajentaa Eurojustin henkilöstöön.

Poistetaan.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi toteutetaan ja niitä sovelletaan.

7.  Edellä 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi toteutetaan ja niitä sovelletaan.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenillä, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenillä sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenillä on toimeksiantonsa puitteissa oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

1.  Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenillä sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenillä on toimeksiantonsa puitteissa ja tämän asetuksen mukaisesti oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Niillä on tämä oikeus ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä niiden tehtävien suorittamiseksi ja siinä määrin kuin kyseisen operaation toimintasuunnitelma sitä edellyttää.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja merivartioryhmien jäsenten, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenten sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenten on SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 1 kohdan mukaisesti käyttäessään ja niihin hakuja tehdessään käytettävä 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua Euroopan raja- ja merivartioviraston perustamaa ja ylläpitämää teknistä käyttöliittymää.

2.  Asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenten sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenten on SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 1 kohdan mukaisesti käyttäessään ja niihin hakuja tehdessään käytettävä 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua Euroopan raja- ja merivartioviraston perustamaa ja ylläpitämää teknistä käyttöliittymää.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän jäsenen tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, siitä on ilmoitettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Ryhmien jäsenet saavat toimia SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan mukaisesti ainoastaan toimipaikkanaan olevan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan puolestaan.

3.  Jos asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenen ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän jäsenen tekemästä hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, siitä on välittömästi ilmoitettava kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Ryhmien jäsenet saavat toimia SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan mukaisesti ainoastaan toimipaikkanaan olevan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ohjeiden mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa ja ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on valtuudet tehdä näin asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vastaanottava jäsenvaltio voi valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan puolestaan.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jokainen Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän jäsenen suorittama tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa he ovat käyttäneet saamiaan tietoja, on rekisteröitävä.

4.  Tietojenkäsittelyn ja sisäisen valvonnan lainmukaisuuden todentamiseksi ja asianmukaisen tietoturvan ja tietojen eheyden varmistamiseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston on tallennettava lokitiedot jokaisesta asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsenen tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien jäsenen suorittamasta hausta ja tietojenkäsittelytapahtumasta SIS-järjestelmässä. Lokitiedoissa on mainittava erityisesti tietojen käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, viittaus käsiteltyjen tietojen tyyppiin sekä tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi. Tällaista lokitietojen tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen osan laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi. Näiden lokitietojen sisältö, säilytysaika ja säännöt ja muoto määritetään 12 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja rajoitetaan koskemaan yhtä Euroopan raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän jäsentä, eikä sitä saa antaa yhdellekään toiselle ryhmien jäsenelle.

5.  Oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja rajoitetaan koskemaan yhtä asetuksen (EU) 2016/1624 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen ryhmien jäsentä tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän jäsentä, edellyttäen, että he ovat saaneet vaadittavan koulutuksen. Käyttöoikeutta ei saa antaa yhdellekään toiselle ryhmien jäsenelle.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi on hyväksyttävä 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet, ja niitä on sovellettava.

6.  Turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi on hyväksyttävä 10, 11, 13 ja 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet, ja niitä on sovellettava.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja merivartiovirasto perustaa 48 artiklan 2 kohdan ja tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi teknisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa suoran yhteyden SIS-keskusjärjestelmään, ja ylläpitää käyttöliittymää.

1.  Euroopan raja- ja merivartiovirasto perustaa 48 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi teknisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa suoran yhteyden SIS-keskusjärjestelmään, ja ylläpitää käyttöliittymää.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on sille EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetussa asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan oikeus käyttää SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja 26, 32, 34, 36 artiklan ja 38 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdan mukaisesti.

[2.  Euroopan raja- ja merivartiovirastoon perustetun ETIAS-keskusyksikön asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on oikeus käyttää siinä määrin kuin se on tarpeen jonkin sille EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetussa asetuksessa annetun tehtävän hoitamiseksi SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja tarkistaa niitä 26, 32, 34, 36 artiklan ja 38 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdan mukaisesti.]

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamasta tarkistuksesta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, sovelletaan EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen 22 artiklassa säädettyä menettelyä.

Poistetaan.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Minkään tässä artiklassa ei tulkita vaikuttavan asetuksen (EU) 2016/1624 säännöksiin, jotka koskevat tietosuojaa ja vastuuta Euroopan raja- ja merivartioviraston toimesta tapahtuneesta tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelystä.

4.  Minkään tässä artiklassa ei tulkita vaikuttavan asetuksen (EU) 2016/1624 säännöksiin, jotka koskevat tietosuojaa ja vastuuta Euroopan raja- ja merivartioviraston toimesta tapahtuneesta tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelystä.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jokainen Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittama tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa on käytetty Euroopan raja- ja merivartioviraston saamia tietoja, on rekisteröitävä.

Poistetaan.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Lukuun ottamatta tilanteita, joissa on suoritettava tehtäviä EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetun asetuksen soveltamiseksi, mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa yhdistää mihinkään Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttämään tai virastossa käytettävään tietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia SIS-järjestelmään sisältyviä tietoja, joihin Euroopan raja- ja merivartiostolla on pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa ladata verkon kautta. Tietojenkäsittelytapahtumien ja hakujen tallentamista lokiin ei katsota SIS-tietojen laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi.

Poistetaan.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Euroopan raja- ja merivartioviraston on hyväksyttävä 10 ja 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja sovellettava niitä.

7.  Euroopan raja- ja merivartioviraston on hyväksyttävä 10, 11, 13 ja 14 artiklassa säädetyt toimenpiteet turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja sovellettava niitä.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuulutusten säilytysaika

Kuulutusten tarkistamista koskeva aika

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen mukaisesti tehtyjä kuulutuksia henkilöistä saadaan säilyttää ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty.

1.  SIS-järjestelmässä tämän asetuksen mukaisesti tehtyjä kuulutuksia ei saa säilyttää aktiivisina pidempään kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tehty.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  SIS-järjestelmässä kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on viiden vuoden kuluessa kuulutuksen tekemisestä tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. Tämän asetuksen 36 artiklaa sovellettaessa tehtyjä kuulutuksia säilytetään enintään vuoden ajan.

2.  SIS-järjestelmässä kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kolmen vuoden kuluessa kuulutuksen tekemisestä tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. Tämän asetuksen 36 artiklaa sovellettaessa tehtyjen kuulutusten säilyttämistarve tarkistetaan enintään vuoden kuluessa.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Blankoasiakirjoista tai myönnetyistä henkilöasiakirjoista tehtyjä, 38 artiklan mukaisesti tallennettuja kuulutuksia säilytetään enintään kymmenen vuotta. Esineitä koskevien kuulutusten luokille voidaan vahvistaa lyhyempiä säilytysaikoja täytäntöönpanotoimenpiteillä, jotka hyväksytään 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Blankoasiakirjoista tai myönnetyistä henkilöasiakirjoista tehtyjä, 38 artiklan mukaisesti tallennettuja kuulutuksia säilytetään enintään kymmenen vuotta. Edellä 36 ja 38 artiklan mukaisesti tallennettuja esineitä koskevia kuulutuksia säilytetään enintään viisi vuotta. Siirretään komissiolle 71 a artiklan mukaisesti valta antaa delegoitu säädös esineitä koskevien kuulutusten luokkien lyhyemmistä säilytysajoista.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos koordinoinnista ja tietojen laadun varmistamisesta vastaavalle SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, että henkilöä koskeva kuulutus on saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö ilmoittaa tästä kuulutuksen tehneelle viranomaiselle. Viranomaisella on ilmoituksen vastaanottamisesta 30 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että kuulutus on poistettu tai poistetaan tai ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. Jos vastausta ei ole saatu 30 päivän määräajan päättymiseen mennessä, SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on ilmoitettava mahdollisista toistuvista ongelmista tällä alalla kansalliselle valvontaviranomaiselleen.

5.  Kun koordinoinnista ja tietojen laadun varmistamisesta vastaavalle SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, että henkilöä tai esinettä koskeva kuulutus on saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö ilmoittaa välittömästi tästä kuulutuksen tehneelle viranomaiselle. Viranomaisella on kyseisen ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että kuulutus on poistettu tai poistetaan tai ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. Jos vastausta ei ole saatu seitsemän päivän määräajan päättymiseen mennessä, SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on ilmoitettava mahdollisista toistuvista ongelmista tällä alalla kansalliselle valvontaviranomaiselleen.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan, lokitiedostoon kirjattavan yksilöllisen arvioinnin perusteella säilyttää kuulutuksen pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on tarpeen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten kuulutus tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös voimassaolon jatkamisen osalta. Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on ilmoitettava CS-SIS-keskukseen.

6.  Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan, lokitiedostoon kirjattavan yksilöllisen arvioinnin perusteella säilyttää kuulutuksen pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on tarpeen ja oikeasuhteista niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten kuulutus tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös voimassaolon jatkamisen osalta. Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on ilmoitettava CS-SIS-keskukseen.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja sellaisten kuulutusten määrästä, joiden säilytysaikaa on jatkettu 6 kohdan mukaisesti.

8.  Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja sellaisten kuulutusten määrästä, joiden säilytysaikaa on jatkettu 6 kohdan mukaisesti ja siirrettävä ne 67 artiklassa tarkoitetuille valvontaviranomaisille.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuulutukset henkilöistä, joita etsitään kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten 26 artiklan nojalla, on poistettava, kun henkilö on luovutettu kuulutuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Kuulutukset voidaan poistaa myös silloin, kun toimivaltainen lainkäyttöviranomainen on kansallisen lainsäädännön mukaisesti kumonnut oikeuden päätöksen, johon kuulutus perustui.

1.  Kuulutukset henkilöistä, joita etsitään kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten 26 artiklan nojalla, on poistettava, kun henkilö on luovutettu kuulutuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Kuulutukset on poistettava myös silloin, kun toimivaltainen lainkäyttöviranomainen on kansallisen lainsäädännön mukaisesti kumonnut oikeuden päätöksen, johon kuulutus perustui.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lapsen olinpaikka on selvinnyt.

–  lapsen olinpaikka on selvinnyt ja hänet on asetettu viralliseen suojeluun.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jollei kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, jos henkilö on otettu säilöön toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä, kuulutus voidaan säilyttää siihen saakka, kunnes henkilö on palautettu kotimaahan.

Jos henkilö on otettu säilöön toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä, kuulutus voidaan säilyttää siihen saakka, kunnes henkilö on palautettu kotimaahan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön soveltamista.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos osuma löytyy yhdessä jäsenvaltiossa ja osoitetiedot on toimitettu kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle ja kyseisessä jäsenvaltiossa löytyneessä osumassa ilmenevät samat osoitetiedot, osuma kirjataan täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, mutta osoitetietoja tai lisätietoja ei lähetetä uudelleen kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Tällaisissa tapauksissa täytäntöönpaneva jäsenvaltio ilmoittaa kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle näistä toistuvista osumista, ja kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio harkitsee kuulutuksen säilyttämisen tarpeellisuutta.

Jos osuma löytyy yhdessä jäsenvaltiossa ja osoitetiedot on toimitettu kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle ja kyseisessä jäsenvaltiossa löytyneessä osumassa ilmenevät samat osoitetiedot, osuma kirjataan täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, mutta osoitetietoja tai lisätietoja ei lähetetä uudelleen kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. Tällaisissa tapauksissa täytäntöönpaneva jäsenvaltio ilmoittaa kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle näistä toistuvista osumista, ja kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio tekee kattavan yksilöllisen arvioinnin kuulutuksen säilyttämisen tarpeellisuudesta.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  täytäntöönpaneva jäsenvaltio on saattanut tarkastuksen päätökseen.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tuntemattomia etsintäkuulutettuja koskevat 40 artiklan mukaisesti tehdyt kuulutukset poistetaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

6.  Tuntemattomia etsintäkuulutettuja koskevat 40 artiklan mukaisesti tehdyt kuulutukset on poistettava, kun:

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kuulutuksen voimassaolo on päättynyt.

b)  kuulutuksen voimassaolo on päättynyt 51 artiklan mukaisesti; tai

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kuulutuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on päättänyt poistaa sen.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Tämän artiklan 1–6 kohdan lisäksi kuulutukset on tarvittaessa poistettava myös, kun 23 a artiklassa tarkoitettu yhteensopivuus on tarkastettu.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Kun kuulutuksen voimassaolo päättyy 51 artiklan mukaisesti, se on poistettava automaattisesti 2 tai 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi. Määräaikaa voidaan hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen päättymiseen asti.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten kopioiden tallentaminen siten, että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan enintään 48 tunniksi.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa näistä kopioista, asetettava luettelo kansallisen valvontaviranomaisensa saataville ja varmistettava, että näihin kopioihin sovelletaan tämän asetuksen ja erityisesti 10 artiklan säännöksiä.

4.  Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa näistä kopioista, asetettava luettelo kansallisen valvontaviranomaisensa sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun saataville ja varmistettava, että näihin kopioihin sovelletaan tämän asetuksen ja erityisesti 10 artiklan säännöksiä.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

7.  Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siihen sovelletaan seuraamuksia 70 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava virastolle luettelon toimivaltaisista viranomaisistaan, joilla on tämän asetuksen mukaisesti lupa hakea suoraan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin viranomaisen osalta on ilmoitettava, mitä tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. Virasto huolehtii luettelon julkaisemisesta vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava virastolle luettelo toimivaltaisista viranomaisistaan, joilla on tämän asetuksen mukaisesti lupa hakea suoraan SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin viranomaisen osalta on ilmoitettava, mitä tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. Virasto huolehtii luettelon julkaisemisesta vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio pitää yllä nämä tiedot sisältävää julkista verkkosivustoa. Komissio huolehtii verkkosivuston pitämisestä aina ajan tasalla.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitus kuulutuksen täytäntöönpanematta jättämisestä

Kuulutuksen täytäntöönpanematta jättämistä koskeva menettely

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida toteuttaa, pyynnön saaneen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä viipymättä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

1.  Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida toteuttaa, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

 

a)  pyynnön saaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava siitä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle SIRENE-toimistonsa välityksellä ja SIRENE-käsikirjan mukaisesti ilmoittaen, miksi toimenpidettä ei voida toteuttaa;

 

b)  kyseiset jäsenvaltiot voivat sopia toteutettavista toimenpiteistä SIS-järjestelmän oikeudellisten välineiden ja omien kansallisten lakiensa mukaisesti;

 

c)  pyynnön saaneen jäsenvaltion on ilmoitettava välittömästi Europolille, jos pyydettyä toimenpidettä ei voida toteuttaa sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat mukana direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetussa toiminnassa.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä tai oleellisesti muutettuja tietoja, sen on välittömästi täydennettävä tai korjattava asianmukaista kuulutusta.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Kun toisella jäsenvaltiolla on 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja täydentäviä tai oleellisesti muutettuja alfanumeerisia tietoja, kyseisen jäsenvaltion on välittömästi siirrettävä ne kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, jotta se voi täydentää kuulutusta.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos muulla kuin kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka antavat aihetta olettaa, että jossakin tiedossa on asiavirhe tai että se on tallennettu oikeudettomasti, sen on lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa kyseiset todisteet. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava se viipymättä.

3.  Jos muulla kuin kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka antavat aihetta olettaa, että jossakin tiedossa on asiavirhe tai että se on tallennettu oikeudettomasti, sen on lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa kyseiset todisteet. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava se seitsemän työpäivän kuluessa ilmoituksesta.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on saatettava asia toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten ratkaistavaksi.

4.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on saatettava asia toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 69 artiklassa tarkoitetun yhteistyön mukaisesti.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos henkilö väittää, ettei hän ole kuulutuksessa tarkoitettu henkilö, jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on todella kaksi eri henkilöä, väitteen tehneelle henkilölle ilmoitetaan 59 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä.

5.  Jos henkilö väittää, ettei hän ole kuulutuksessa tarkoitettu henkilö, jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on todella kaksi eri henkilöä, väitteen tehneelle henkilölle ilmoitetaan 59 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä ja hänen oikeudestaan vaatia oikaisua 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kun henkilöstä on jo tehty kuulutus SIS-järjestelmässä, jäsenvaltion, joka tekee uuden kuulutuksen, on sovittava kuulutuksen tekemisestä ensimmäisen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion kanssa. Sopiminen tapahtuu lisätietojen vaihdon avulla.

Poistetaan.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa järjestelmälle vahinkoa tai johtaa tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy käsiksi tai jos tietojen saatavuus, eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa järjestelmälle vahinkoa tai johtaa tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy luvatta käsiksi tai jos tietojen saatavuus, eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava turvallisuushäiriöistä komissiolle, virastolle ja kansalliselle valvontaviranomaiselle. Virasto ilmoittaa turvallisuushäiriöistä komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi turvallisuushäiriöistä komissiolle, virastolle, kansalliselle valvontaviranomaiselle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 33 artiklan mukaisesti tai direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan mukaisesti. Jos SIS-keskusjärjestelmässä tapahtuu turvallisuushäiriö, virasto ilmoittaa kyseisistä turvallisuushäiriöistä välittömästi komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän toimintaan jäsenvaltiossa tai virastossa taikka muiden jäsenvaltioiden tallentamien tai toimittamien tietojen saatavuuteen, eheyteen tai luottamuksellisuuteen, tiedotetaan jäsenvaltioille ja raportoidaan viraston toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

4.  Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta SIS-järjestelmän toimintaan jäsenvaltiossa tai virastossa taikka muiden jäsenvaltioiden tallentamien tai toimittamien tietojen saatavuuteen, eheyteen tai luottamuksellisuuteen, tiedotetaan välittömästi jäsenvaltioille ja raportoidaan viraston toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot ja eu-LISA tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön tapauksessa.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 2016/679 34 artiklan tai direktiivin (EU) N:o 2016/680 31 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Komission raportoi vakavista tietoturvaloukkauksista välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.  Jos turvallisuushäiriö johtuu tietojen väärinkäytöstä, jäsenvaltioiden, Europolin, Eurojustin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on varmistettava, että seuraamuksia tai kurinpitotoimenpiteitä voidaan määrätä 70 a artiklan nojalla.

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  SIRENE-toimisto ottaa yhteyttä pyynnön tehneeseen viranomaiseen sen tarkentamiseksi, koskeeko kuulutus samaa henkilöä;

a)  SIRENE-toimisto ottaa välittömästi yhteyttä pyynnön tehneeseen viranomaiseen sen tarkentamiseksi, koskeeko kuulutus samaa henkilöä;

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos ristiintarkastus osoittaa, että henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja jo SIS-järjestelmässä oleva henkilö ovat todella yksi ja sama henkilö, SIRENE-toimisto soveltaa 56 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua päällekkäiskuulutusten tekemistä koskevaa menettelyä. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on kaksi eri henkilöä, SIRENE-toimisto hyväksyy toisen kuulutuksen tekemistä koskevan pyynnön ja lisää kuulutukseen tarvittavat tiedot virheellisten tunnistusten välttämiseksi.

b)  jos ristiintarkastus osoittaa, että henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja jo SIS-järjestelmässä oleva henkilö ovat todella yksi ja sama henkilö, SIRENE-toimisto soveltaa 23 a artiklassa tarkoitettua päällekkäiskuulutusten tekemistä koskevaa menettelyä. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on kaksi eri henkilöä, SIRENE-toimisto hyväksyy toisen kuulutuksen tekemistä koskevan pyynnön ja lisää kuulutukseen tarvittavat tiedot virheellisten tunnistusten välttämiseksi.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kuulutuksessa todellisuudessa tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kyseisen henkilön nimenomaisella suostumuksella lisättävä kuulutukseen häntä koskevia tietoja, jotta voidaan välttää virheellisten tunnistusten aiheuttamat kielteiset seuraukset.

1.  Kun kuulutuksessa todellisuudessa tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kyseisen henkilön nimenomaisella suostumuksella lisättävä kuulutukseen häntä koskevia tietoja, jotta voidaan välttää virheellisten tunnistusten aiheuttamat kielteiset seuraukset. Henkilöllä, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ainoastaan seuraavat henkilötiedot saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän artiklan soveltamiseksi:

3.  Ainoastaan seuraavat henkilötiedot saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän artiklan soveltamiseksi ainoastaan silloin, kun henkilö, jonka henkilöllisyyttä käytettiin väärin, antaa nimenomaisen suostumuksensa kunkin tietoluokan osalta:

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  sukupuoli

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on poistettava samanaikaisesti kuin vastaava kuulutus tai kyseisen henkilön sitä vaatiessa jo aikaisemmin.

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on poistettava heti, kun henkilö, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, pyytää sitä, tai samanaikaisesti kuin vastaava kuulutus poistetaan.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

63 artikla

Komission teksti

Tarkistus

63 artikla

Poistetaan.

Varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita tai mitätöityjä passeja koskevien tietojen vaihtaminen Interpolin kanssa

 

1.  SIS-järjestelmään tallennettuja varastettujen, kavallettujen tai muutoin kadonneiden tai mitätöityjen passien numeroita, passin myöntäneitä maita ja asiakirjatyyppejä koskevia tietoja saadaan 62 artiklasta poiketen vaihtaa Interpolin jäsenten kanssa luomalla yhteys SIS-järjestelmän ja Interpolin varastettuja tai puuttuvia matkustusasiakirjoja koskevien tietokantojen välille edellyttäen, että asiasta tehdään Interpolin ja Euroopan unionin välinen sopimus. Sopimuksessa on määrättävä, että jäsenvaltion tallentamien tietojen toimittamiseen on saatava kyseisen jäsenvaltion suostumus.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määrätään, että vaihdettavat tiedot ovat ainoastaan niiden Interpolin jäsenmaiden saatavilla, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojan. Ennen sopimuksen tekemistä neuvosto pyrkii saamaan komission lausunnon henkilötietosuojan tason riittävyydestä ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisesta automaattisessa henkilötietojen käsittelyssä, jota suoritetaan Interpolissa ja siihen jäseniä lähettävissä maissa.

 

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa saadaan myös määrätä jäsenvaltioiden pääsystä SIS-järjestelmän kautta varastettuja ja puuttuvia matkustusasiakirjoja koskevien Interpolin tietokantojen tietoihin tämän asetuksen asiaan liittyvien, SIS-järjestelmään varastetuista, kavalletuista tai muutoin kadonneista tai mitätöidyistä passeista tehtäviä kuulutuksia koskevien säännösten mukaisesti.

 

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

1.  Viraston, Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Eurojustin tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta 2016/679, ellei sovelleta kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.  Tässä asetuksessa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta 2016/679, ellei henkilötietojen käsittelyä suorita jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua varten.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kansallisia säännöksiä, joilla saatetaan direktiivi (EU) 2016/680 osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, kun käsittelyn tarkoituksena on rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, tutkiminen tai niistä syyttäminen, rikoksista annettujen rangaistusten täytäntöönpano ja yleiselle turvallisuudelle aiheutuvilta uhilta suojaaminen.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Europolin tämän asetuksen 46 artiklan mukaisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan tietojenkäsittelyyn rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten, sovelletaan kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2016/680 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Poistetaan.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetuiksi

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi ja rajoittaa niiden käyttöä ja saada oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetuiksi

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rekisteröityjen oikeus tutustua SIS -järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti tallennettuihin itseään koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen henkilö vetoaa tähän oikeuteen.

1.  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa SIS-järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää oikaisemaan itseään koskevat virheelliset tiedot ja poistamaan lainvastaisesti tallennetut tiedot ja rajoittamaan tällaisten tietojen käyttöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklan soveltamista.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Soveltuvilta osin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/680 14–18 artiklaa.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle kirjallisesti ja viipymättä mahdollisesta pääsyn epäämisestä tai rajoittamisesta ja niiden syistä. Tällaiset tiedot voidaan jättää pois, jos niiden ilmoittaminen vaarantaisi tämän kohdan mukaisen tarkoituksen. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle mahdollisuuksista tehdä valitus valvontaviranomaiselle tai käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että rekisterinpitäjä dokumentoi ne seikat tai oikeudelliset syyt, joihin päätös perustuu. Näiden tietojen on oltava pyynnöstä valvontaviranomaisten saatavilla.

 

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on hyväksyttävä toimia, joiden avulla myös toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat taata rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien toteutumisen.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jokaisella on oikeus saada asiavirheitä sisältävät itseään koskevat tiedot oikaistuiksi tai oikeudettomasti tallennetut itseään koskevat tiedot poistetuiksi.

Poistetaan.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Asianomaiselle henkilölle on vastattava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

6.  Asianomaiselle henkilölle on vastattava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, riippumatta siitä, oleskeleeko henkilö unionin alueella.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön johdosta on ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista tai poistamista tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

7.  Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin toimenpiteisiin tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevan pyynnön johdosta on ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään. Henkilölle on annettava ilmoitus tämän kohdan mukaisesti riippumatta siitä, oleskeleeko henkilö unionin alueella.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai tiedoksisaamiseksi taikka vahingonkorvauksen saamiseksi häntä itseään koskevan kuulutuksen osalta.

1.  Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi taikka vahingonkorvauksen saamiseksi häntä itseään koskevan kuulutuksen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 77–82 artiklan ja direktiivin (EU) 2016/680 52–56 artiklan soveltamista.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  virheellisten tietojen oikaisemista ja oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista koskevien rekisterinpitäjälle esitettyjen pyyntöjen määrä ja niiden tapausten määrä, joissa tiedot on oikaistu tai poistettu;

c)  virheellisten tietojen oikaisemista ja oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevien rekisterinpitäjälle esitettyjen pyyntöjen määrä ja niiden tapausten määrä, joissa tiedot on oikaistu tai poistettu;

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  virheellisten tietojen oikaisemista tai oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista koskevien kansalliselle valvontaviranomaiselle esitettyjen pyyntöjen määrä;

d)  virheellisten tietojen oikaisemista tai oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevien kansalliselle valvontaviranomaiselle esitettyjen pyyntöjen määrä;

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  niiden asioiden määrä, joissa tuomioistuin on ratkaissut asian jonkin näkökohdan kantajan hyväksi;

f)  niiden asioiden määrä, joissa tuomioistuin on ratkaissut asian jonkin näkökohdan kantajan hyväksi, ja niiden asioiden määrä, joissa vahingonkorvaus on saatu;

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kussakin jäsenvaltiossa yksi tai useampi nimetty kansallinen valvontaviranomainen, jolla on direktiivin (EU) 2016/680 VI luvussa tai asetuksen (EU) 2016/679 VI luvussa tarkoitetut valtuudet, valvoo itsenäisesti SIS-järjestelmässä olevien henkilötietojen alueellaan tapahtuvan käsittelyn ja niiden alueeltaan toimittamisen lainmukaisuutta sekä lisätietojen vaihtoa ja edelleenkäsittelyä.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen nimeämät riippumattomat kansalliset valvontaviranomaiset, joilla on direktiivin (EU) 2016/680 VI luvussa tai asetuksen (EU) 2016/679 VI luvussa tarkoitetut valtuudet, valvovat itsenäisesti SIS-järjestelmässä olevien henkilötietojen alueellaan tapahtuvan käsittelyn ja niiden alueeltaan toimittamisen lainmukaisuutta sekä lisätietojen vaihtoa ja edelleenkäsittelyä.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että N.SIS-järjestelmässä tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Kansallisten valvontaviranomaisten on joko suoritettava tarkastus itse, tai niiden on tilattava tarkastus suoraan joltakin riippumattomalta tietosuojan tarkastajalta. Riippumattoman tarkastajan on toimittava aina kansallisen valvontaviranomaisen valvonnassa ja vastuulla.

2.  Kansallisten valvontaviranomaisten on varmistettava, että N.SIS-järjestelmässä tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Kansallisten valvontaviranomaisten on joko suoritettava tarkastus itse, tai niiden on tilattava tarkastus suoraan joltakin riippumattomalta tietosuojan tarkastajalta. Riippumattoman tarkastajan on toimittava aina kansallisten valvontaviranomaisten valvonnassa ja vastuulla.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on riittävät resurssit sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi. Niiden on myös varmistettava, että niiden kansallisilla valvontaviranomaisilla on mahdollisuus saada apua henkilöiltä, joilla on riittävä asiantuntemus biometrisistä tiedoista.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että virasto suorittaa henkilötietojen käsittelytoimet tämän asetuksen mukaisesti Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa sen valvonnasta ja varmistamisesta, että virasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, Europol ja Eurojust suorittavat henkilötietojen käsittelytoimet tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, virastolle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Virastolle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston, Euroopan raja- ja merivartioviraston, Europolin ja Eurojustin suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, virastolle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Virastolle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan tietosuojavaltuutetulle on annettava riittävät resurssit sille tämän asetuksen mukaisesti annettujen tehtävien hoitamiseen, mukaan lukien apu henkilöiltä, joilla on asiantuntemusta biometrisistä tiedoista.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät aktiivisesti yhteistyötä toimivaltansa rajoissa ja varmistavat SIS-järjestelmän koordinoidun valvonnan.

1.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät toistensa kanssa aktiivisesti yhteistyötä toimivaltansa rajoissa [uusi asetus yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta] [62] artiklan mukaisesti.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

XVI luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

KORVAUSVASTUU

KORVAUSVASTUU JA SEURAAMUKSET

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin jäsenvaltio on vastuussa kaikista vahingoista, joita on aiheutunut henkilölle N.SIS-järjestelmän käytöstä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vahingot on aiheuttanut kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio, joka on tallentanut järjestelmään asiavirheitä sisältäviä tietoja tai joka on tallentanut järjestelmään tietoja oikeudettomasti.

1.  Kukin jäsenvaltio ja eu-LISA ovat vastuussa kaikista aineellisista ja aineettomista vahingoista, joita on aiheutunut henkilölle laittomasta käsittelytoiminnosta, tämän asetuksen vastaisesta teosta tai N.SIS-järjestelmän käytöstä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vahingot on aiheuttanut kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio, joka on tallentanut järjestelmään asiavirheitä sisältäviä tietoja tai joka on tallentanut järjestelmään tietoja oikeudettomasti.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa lainvastaisesta tietojenkäsittelystä tai siitä, ettei jokin teko ole tämän asetuksen mukainen, on oikeus saada vahingosta vastuussa olevalta jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta tai eu-LISAlta, jos se on vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio tai eu-LISA vapautetaan tästä vastuusta osittain tai kokonaan, jos jompikumpi osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Jäsenvaltiota vastaan nostettuja vahingonkorvausvaateita säännellään asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti vastaajana olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännöllä.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

70 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

70 a artikla

 

Seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen vastaisesta SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen käsittelystä tai lisätietojen vaihtamisesta määrätään seuraamus kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja niihin on kuuluttava hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

 

Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on varmistettava, että kaikkeen SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen käsittelyyn, joka ei ole tämän asetuksen mukaista ja johon niiden henkilöstö tai ryhmien jäsenet syyllistyvät käyttäessään SIS-järjestelmää niiden alaisuudessa, sovelletaan viraston määräämiä seuraamuksia tai ryhmän jäsenten tapauksessa näiden kotijäsenvaltion määräämiä seuraamuksia.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tuottaa päivittäin, kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, kunkin kuulutusluokan osalta vuosittain saatu osumien määrä, SIS-järjestelmässä tehtyjen hakujen lukumäärä sekä niiden SIS-järjestelmän käyttökertojen kokonaismäärä ja jäsenvaltiokohtaiset määrät, joiden tarkoituksena oli kuulutuksen tallentaminen, päivittäminen tai poistaminen. Tuotettuihin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Vuotuinen tilastokertomus julkaistaan. Virasto toimittaa myös vuosittain tilastotiedot toiminnosta, jolla tämän asetuksen 26 artiklan nojalla tehty kuulutus poistetaan tilapäisesti hakujen saatavilta; virasto toimittaa kokonaistiedot ja jäsenvaltioittain eritellyt tiedot, mukaan lukien tiedot mahdollisista 48 tunnin säilytysajan pidennyksistä.

3.  Virasto tuottaa päivittäin, kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, kunkin kuulutusluokan osalta vuosittain saatu osumien määrä, SIS-järjestelmässä tehtyjen hakujen lukumäärä sekä niiden SIS-järjestelmän käyttökertojen kokonaismäärä ja jäsenvaltiokohtaiset määrät, joiden tarkoituksena oli kuulutuksen tallentaminen, täydentäminen, päivittäminen tai poistaminen. Tuotettuihin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja. Vuotuinen tilastokertomus julkaistaan. Virasto toimittaa myös vuosittain tilastotiedot toiminnosta, jolla tämän asetuksen 26 artiklan nojalla tehty kuulutus poistetaan tilapäisesti hakujen saatavilta; virasto toimittaa kokonaistiedot ja jäsenvaltioittain eritellyt tiedot, mukaan lukien tiedot mahdollisista 48 tunnin säilytysajan pidennyksistä.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot sekä Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittavat virastolle ja komissiolle 3, 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot. Näihin tietoihin sisällytetään erilliset tilastotiedot niiden hakujen lukumäärästä, jotka jäsenvaltioissa ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavat yksiköt ja veneiden, mukaan lukien veneiden moottorit, ilma-alusten ja konttien rekisteröintitodistusten myöntämisestä tai liikenteenhallinnasta vastaavat yksiköt ovat tehneet tai jotka on tehty niiden puolesta. Tilastotiedoista on käytävä ilmi myös osumien lukumäärä kuulutusluokittain.

4.  Jäsenvaltiot sekä Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto toimittavat virastolle ja komissiolle 3, 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot. Näihin tietoihin sisällytetään erilliset tilastotiedot niiden hakujen lukumäärästä, jotka jäsenvaltioissa ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja veneiden, mukaan lukien veneiden moottorit, ilma-alusten ja konttien rekisteröintitodistusten myöntämisestä tai liikenteenhallinnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet. Tilastotiedoista on käytävä ilmi myös osumien lukumäärä kuulutusluokittain.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto toimittaa jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille, Eurojustille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle kaikki laatimansa tilastokertomukset. Komissio voi unionin säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti erityisiä tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai käytöstä.

5.  Virasto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille, Eurojustille, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle kaikki laatimansa tilastokertomukset ja kaikki pyydetyt erityiset tilastokertomukset. Komissio voi unionin säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti erityisiä tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai käytöstä.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Virasto perustaa ja toteuttaa tämän artiklan 3–5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, sekä mahdollistaa sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot saavat räätälöityjä raportteja ja tilastoja. Virasto myöntää jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille, Eurojustille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suojatun pääsyn keskusrekisteriin viestintäinfrastruktuurin kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten siten, että pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

6.  Virasto perustaa ja toteuttaa tämän artiklan 3–5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, sekä mahdollistaa sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot saavat räätälöityjä raportteja ja tilastoja. Virasto myöntää pyynnöstä jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille, Eurojustille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle suojatun pääsyn keskusrekisterin erityisvälineisiin ja tietoihin viestintäinfrastruktuurin kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten siten, että pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Keskusrekisterin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja siihen sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpiteillä, jotka on hyväksytty 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Keskusrekisterin toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja siihen sovellettavat tietosuoja- ja tietoturvallisuussäännöt vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpiteillä, jotka on hyväksytty 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen SIS-keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kahden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

7.  Virasto antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen SIS-keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sormenjälkien automaattisen tunnistusrekisterin toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta yhden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio laatii yleisarvioinnin SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän vuoden välein. Yleisarvioinnissa tarkastellaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista SIS-keskusjärjestelmään nähden, SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

8.  Komissio laatii yleisarvioinnin SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta vuoden kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan aloittamisesta ja tämän jälkeen kahden vuoden välein. Yleisarvioinnissa otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ja tarkastellaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista SIS-keskusjärjestelmään, SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Yleisarviointi sisältää myös sormenjälkien automaattisen tunnistusrekisterin käyttöönoton ja komission 19 artiklan mukaisesti toteuttamat SIS-tiedotuskampanjat. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

71 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

71 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2.  Komissiolle siirretään määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 kohdassa, 12 artiklan 7 kohdassa, 22 artiklan -1 kohdassa, 42 artiklan 4 kohdassa, 51 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä alkaen... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa, 12 artiklan 7 kohdassa, 22 artiklan -1 kohdassa, 42 artiklan 4 kohdassa, 51 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan 7 kohdan, 22 artiklan -1 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan, 51 artiklan 3 kohdan tai 75 artiklan 2 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä sovelletaan päivästä, jonka komissio vahvistaa sen jälkeen, kun

2.  Sitä sovelletaan päivästä ...kuuta ...[vuosi voimassatulon jälkeen] alkaen lukuun ottamatta 5 artiklaa, 8 artiklan 4 kohtaa, 9 artiklan 1 kohtaa, 12 artiklan 7 kohtaa, 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 20 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 22 artiklan -1 kohtaa, 32 artiklan 5 ja 7 kohtaa, 34 artiklan 3 kohtaa, 36 artiklan 5 kohtaa, 38 artiklan 3 kohtaa, 42 artiklan 4 kohtaa, 51 artiklan 3 kohtaa, 59 artiklan 4 kohtaa, 60 artiklan 6 kohtaa, 71 artiklan 6 kohtaa ja 75 artiklan 2 a kohtaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimassatulopäivästä lähtien.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet on hyväksytty;

Poistetaan.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne ovat suorittaneet tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt SIS-järjestelmän tietojen käsittelemiseksi ja lisätietojen vaihtamiseksi tämän asetuksen mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  virasto on ilmoittanut komissiolle, että kaikki CS-SIS-keskukseen liittyvät testaustoimet sekä CS-SIS-keskuksen ja N.SIS-järjestelmän välisen vuorovaikutuksen testaustoimet on saatettu päätökseen.

Poistetaan.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 71 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen soveltamispäivämäärä koskevista tarkistuksista.


PERUSTELUT

Taustaa

Schengenin toisen sukupolven tietojärjestelmän (SIS II) nykyisestä oikeudellisesta kehyksestä sovittiin jo vuosina 2006–2007, mutta sitä alettiin soveltaa vasta 9 päivänä huhtikuuta 2013, kun SIS II -järjestelmä oli valmis.

Näiden erittäin valitettavien viivästysten ja kahdeksan kertaa odotettuja suurempien investointien jälkeen SIS II -järjestelmästä on kuitenkin kehittynyt eurooppalainen menestystarina. Kuten komission arviointikertomus ja SIS II -tilastot osoittavat, kuulutusten ja osumien määrä kasvaa jatkuvasti.

Jäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen paljon parantamisen varaa. Nykyisiä ehdotuksia tukevassa arvioinnissa ja Schengenin arviointimekanismia koskevissa arvioissa ja suosituksissa nostetaan toisinaan esiin vakavia ongelmia, jotka johtuvat SIS II -järjestelmän oikeudellisen kehyksen epäasianmukaisesta täytäntöönpanosta tai täytäntöön panematta jättämisestä. Ongelmat vaihtelevat tietojen laatua koskevista ongelmista ja loppukäyttäjien koulutuksen puutteesta kuulutuksia koskeviin riittämättömiin tietoihin ja viipeisiin SIRENE-toimistojen osumien seurannassa. Tämä on erityisen huolestuttavaa terrorismin kannalta.

SIS-järjestelmää arvioidaan jatkuvasti, ja nämä uudet ehdotukset sekä tässä luonnoksessa esitettävät tarkistukset perustuvat kyseiseen arviointiin. Esittelijä kehottaa jäsenvaltioita kuitenkin panemaan ripeästi täytäntöön kaikki niille annetut suositukset ja toteuttamaan kaikki toimenpiteet, jotta SIS II -järjestelmän tarjoamia toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja viipymättä sen oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

Esittelijän kanta uusiin ehdotuksiin

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin, koska niissä vahvistetaan entisestään SIS-järjestelmää korostamalla sen aitoa eurooppalaista luonnetta, säilytetään sen tärkeimmät ominaisuudet ja puututaan joihinkin kansallisen tason puutteisiin.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että parannuksia voidaan tehdä enemmänkin, ja esittää tässä mietintöluonnoksessa sitä varten joukon tarkistuksia. Tarkistukset voidaan ryhmitellä seuraavien pääotsikkojen mukaan:

Arkkitehtuuri

Esittelijä on täysin tietoinen siitä, että järjestelmää on vahvistettava rakenteellisesti, jotta se voi käsitellä jatkuvasti kasvavaa tietomäärää, erityisesti siihen syötettäviä biometrisiä tietoja, uusia hakutoimintoja ja useampia käyttäjiä. On selvää, että EU:n lainvalvonnan ja rajavalvonnan keskeisenä laajamittaisena tietojärjestelmänä sen on oltava loppukäyttäjien saatavilla aina. Esittelijä kuitenkin epäilee, että komission ehdottama ratkaisu, jonka mukaan kaikilla jäsenvaltioilla on oltava kansallinen kopio, ei johda oikeaan suuntaan. Parlamentti on aina suhtautunut epäillen kansallisiin ja myös teknisiin kopioihin, etupäässä niihin luonnostaan kuuluvan tietoturva- ja tietosuojariskin vuoksi. Kompromissiratkaisuna parlamentti kuitenkin hyväksyi – ja hyväksyy edelleen – sen, että jäsenvaltioilla voi niiden niin halutessa olla kansalliset kopiot. Se ei kuitenkaan voi hyväksyä, että ne, jotka eivät kansallista kopiota halua, velvoitettaisiin siihen. SIS II -järjestelmän oikeudellisesta kehyksestä sopimisen jälkeen on toteutettu paljon toimenpiteitä ja kulutettu paljon rahaa moitteettomasti toimivan keskusjärjestelmän aikaansaamiseen. Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että järjestelmän keskeytymättömän saatavuuden takaamiseksi on toteutettava lisää toimenpiteitä tällä tasolla. Esittelijä ehdottaa siksi monia tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan edelleen keskusjärjestelmän saatavuutta ja kapasiteettia loppukäyttäjien kannalta. CS-SIS-keskuksen pitäisi erityisesti sisältää lisäkopio, ja varajärjestelmän pitäisi olla käytössä jatkuvasti ja samanaikaisesti. Samoin olisi otettava huomioon SIS-järjestelmän luotettavuuden ja varmuuden lisääminen tekemällä kaksoiskappaleet kaikista arkkitehtuurin keskeisistä osista, myös viestintäinfrastruktuurista. Tietotekniikkavirastosta (eu-LISA) pitäisi myös tehdä ainoa viestintäinfrastruktuurista vastaava toimija.

Pääsy järjestelmään

Komissio ehdottaa tiettyjen EU:n virastojen pääsymahdollisuuksien parantamista. Esittelijä on samaa mieltä näistä ehdotuksista, mutta hän on kuitenkin esittänyt joukon tarkistuksia, joilla pyritään määrittämään aiempaa täsmällisemmin, missä olosuhteissa SIS-tietoja voidaan käyttää, viittaamalla asiaankuuluvien virastojen nykyisiin toimeksiantoihin. Hän ehdottaa myös tätä koskevan suojan lisäämistä esimerkiksi etukäteen annettavan koulutuksen, lokitietojen ja valvonnan avulla.

Esittelijä uskoo vahvasti järjestelmän tuomaan lisäarvoon ja tunnustaa, että uusiin turvallisuushaasteisiin on puututtava. Tämä voidaan erityisesti tehdä varmistamalla pääsy kaikille asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Pääsyn olisi kuitenkin edellytettävä kaikkien kyseisiin viranomaisiin sovellettavien oikeudellisten tietosuojasäännösten noudattamista ja sitä, että valvontaviranomaiset voivat tarkistaa oikeudellisten säännösten asianmukaisen soveltamisen, myös Schengenin arviointimekanismin avulla.

Tietoturvallisuus

SIS-järjestelmän sisältämien tietojen luonteen vuoksi tietoturvallisuuden on oltava keskeinen tavoite. Esittelijä tunnustaa, että eu-LISA ja jäsenvaltiot ovat tehneet sen eteen paljon työtä. Tanskassa ulkopuolisen toimittajan kautta tapahtuneen SIS-järjestelmän tietomurron olisi kuitenkin oltava muistutus tätä koskevien toimenpiteiden tehostamisesta edelleen. Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin turvallisuushäiriöitä koskeviin uusiin säännöksiin. Hän ehdottaa näihin säännöksiin joitakin tarkistuksia erityisesti eri institutionaalisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön osalta. Hän ehdottaa myös Tanskan tapauksen perusteella, että jäsenvaltioiden ja eu-LISAn olisi seurattava tiiviisti toimittajien toimia. Lopuksi lisätään joitakin tietoturvallisuutta koskevia lisävaatimuksia muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien mukaisesti.

Tietosuoja

SIS-järjestelmän tietosuoja on monimutkainen kysymys sen muuttoliikettä ja lainvalvontaa käsittelevän tietokannan kaksiosaisen luonteen vuoksi. Lisäksi sen eri käyttäjiin EU:n ja kansallisella tasolla sovelletaan monia eri oikeudellisia säännöksiä. Kaikki mahdollinen on kuitenkin tehtävä, jotta voidaan tarjota asianmukaiset suojatoimenpiteet, jotka ovat riittävän lujatekoisia jokapäiväiseen käyttöön. Tämän aikaansaaminen on olennaisen tärkeää sekä järjestelmän eheydelle että oikeutukselle kuin myös sen menestymiselle. Siksi ehdotetaan monia tarkistuksia, joilla pyritään etupäässä selkeyttämään sovellettavia sääntöjä. Lisäksi monia säännöksiä vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n tietosuojakehyksen kanssa.

Erityisiä kuulutuksia koskevia muutoksia

Esittelijä pitää yleisesti ottaen myönteisenä komission ehdottamia muutoksia poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä käytettäviä kuulutuksia koskeviin säännöksiin. Erityisesti uuden hälytyksen käyttöönotto tuntemattomien etsintäkuulutettujen henkilöiden tunnistamiseen ja etsimiseen biometristen tietojen (XI luku) avulla sekä parempien kadonneita henkilöitä koskevien kuulutusten käyttöönotto. Esittelijä uskoo vakaasti, että parannuksia voidaan tehdä jäsenvaltioiden ja Europolin välisten toimien lisäämiseksi.

Tässä suhteessa Europol voi tarjota nopeaa ja laadukasta tiedustelupalvelua ympäri vuorokauden ja tukea jäsenvaltioita antamalla viitteitä terrorismista epäillyistä henkilöistä. Europol pystyy tarjoamaan entistä parempaa tukea, jos sillä on käytössään reaaliaikaista tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu. Tämä on aina tehtävä noudattaen sovellettavan eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön puitteissa.

Toisaalta SIS-järjestelmällä voidaan lisätä kansalaisten turvallisuutta vain, jos jäsenvaltiot syöttävät järjestelmään tarvittavia tietoja ja toteuttavat sen mukaisia toimia. Siksi esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin tiedustelutarkastuksiin, mutta niiden luonteen vuoksi on sitä mieltä, että niiden tulisi pakollisia, samalla kun noudatetaan kaikkia kansallisia menettelytakeita. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden olisi esitettävä riittävästi tietoja, jotta täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia asian vaatimalla tavalla. Esittelijä painottaa näin ollen jäsenvaltioilta vaadittujen tietojen tärkeyttä.

SIS-järjestelmän hybridirakenteen vuoksi sillä voidaan tukea myös vaarassa olevien ihmisten suojelua. Ilman huoltajaa unionin rajat ylittävät lapset ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa ja voivat joutua ihmiskaupan ja erilaisen hyväksikäytön uhriksi. Näistä lapsista 10 000 henkeä oli Europolin tietojen mukaan ”kadonnut”. Siksi esittelijä ehdottaa uusien alaryhmien luomista kadonneille henkilöille ja kyseisessä tilanteessa olevien lasten nimenomaista mainintaa.

Uusien sääntöjen voimaantulo

Schengen-alue on joutunut vaikeaan tilanteeseen. Terrorismi ja muuttoliike ovat johtaneet sisäisen rajavalvonnan pitkittymiseen, mikä aiheuttaa uusia haasteita, joihin on puututtava nopeasti. Esittelijä katsoo siksi, että SIS-järjestelmän asema on tällä hetkellä keskeinen ja että sen avulla voidaan saada ratkaisuja aikaan. Ehdotukset pitäisi siksi hyväksyä mahdollisimman ripeästi, koska olemme parantamassa suurinta, parhaiten täytäntöönpantua ja eniten käytettyä keskitettyä eurooppalaista tietojärjestelmää ja siten toteuttamassa konkreettisia ja välittömiä ratkaisuja EU:n kansalaisten kohtaamiin ongelmiin. Esittelijä ehdottaa siksi, että uutta oikeudellista kehystä aletaan soveltaa vuoden kuluttua voimaantulosta. Kiinteä määräaika olisi otettava käyttöön, jotta voidaan välttää pitkiä viipeitä, kuten kävi SIS II -järjestelmän oikeudellisessa kehyksessä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä

Viiteasiakirjat

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Hyväksytty (pvä)

6.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.11.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

-

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö