Förfarande : 2016/0409(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0349/2017

Ingivna texter :

A8-0349/2017

Debatter :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0413

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1296kWORD 168k
10.11.2017
PE 606.235v02-00 A8-0349/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU

(COM(2016)0883 – C8–0530/2016 – 2016/0409(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Carlos Coelho

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU.

(COM(2016)0883 – C8–0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0883),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 82.1 andra stycket led d, 85.1, 87.2 a och 88.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0530/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0349/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det faktum att den rättsliga grund som krävs för styrning av SIS består av separata instrument påverkar inte principen att SIS är ett enda informationssystem som bör fungera som ett enda system. Vissa av bestämmelserna i dessa instrument bör därför vara identiska.

(5)  Det faktum att den rättsliga grund som krävs för styrning av SIS består av separata instrument påverkar inte principen att SIS är ett enda informationssystem som bör fungera som ett enda system. Vissa av bestämmelserna i dessa instrument bör därför vara identiska, samtidigt som andra bestämmelser bör skilja sig åt, i synnerhet med avseende på de myndigheter som har åtkomsträtt till de uppgifter som SIS innehåller. Reglerna om skyddet av personuppgifter bör garanteras fullt ut, i synnerhet principen om ändamålsbegränsning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är nödvändigt att ange målen för SIS, dess tekniska utformning och finansiering, fastställa bestämmelser om den genomgående driften och användningen av systemet samt bestämma ansvarsfördelningen, vilka typer av uppgifter som ska läggas in i systemet och ändamålen med att uppgifterna ska läggas in samt kriterier för sådant inläggande, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till uppgifterna, hur biometriska kännetecken ska användas samt närmare bestämmelser om behandling av uppgifter.

(6)  Det är nödvändigt att ange målen för SIS, dess tekniska utformning och finansiering, fastställa bestämmelser om den genomgående driften och användningen av systemet samt bestämma ansvarsfördelningen, vilka typer av uppgifter som ska läggas in i systemet och ändamålen med att uppgifterna ska läggas in samt kriterier för sådant inläggande, bestämmelser om radering av registreringar, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till uppgifterna, hur biometriska kännetecken ska användas samt närmare bestämmelser om uppgiftsskydd och behandling av uppgifter.

Motivering

Bestämmelser om radering av överflödiga registreringar och om uppgiftsskyddsfrågor som särskilt rör SIS bör också fastställas i denna förordning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att i SIS lägga in specifik information om en persons särskilda, objektiva och fysiska kännemärken som inte ändras. Det kan röra sig om information om sådant som piercingar, tatueringar, märken, ärr och liknande. Enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a bör emellertid de uppgifter som läggs in i SIS inte avslöja känslig information om en person, såsom etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  SIS omfattar ett centralt system (det centrala SIS) och nationella system med en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen. Med tanke på att SIS är det viktigaste instrumentet för informationsutbyte i Europa är det nödvändigt att säkerställa att det fungerar utan avbrott både på central och på nationell nivå. Därför bör varje medlemsstat upprätta en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen, och inrätta ett eget backupsystem.

(7)  SIS omfattar ett centralt system (det centrala SIS) och nationella system som kan innehålla en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen. Med tanke på att SIS är det viktigaste instrumentet för informationsutbyte i Europa är det nödvändigt att säkerställa att det fungerar utan avbrott både på central och på nationell nivå. Därför bör det finnas ett tillförlitligt gemensamt backupsystem för det centrala SIS (en aktiv-aktiv-lösning), som garanterar slutanvändarna kontinuerlig tillgänglighet till SIS‑uppgifter i händelse av fel i, uppgraderingar av eller underhåll av det centrala systemet, liksom en kommunikationsinfrastruktur i reserv. Det krävs omfattande investeringar för att stärka och förbättra det centrala systemet, dess backupsystem och kommunikationsinfrastrukturen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är nödvändigt att upprätthålla en handbok med närmare bestämmelser om utbytet av den tilläggsinformation som krävs för åtgärder påkallade av registreringen. Nationella myndigheter i varje medlemsstat (Sirenekontoren) bör säkerställa utbytet av denna information.

(8)  Det är nödvändigt att utarbeta en handbok med närmare bestämmelser om utbytet av den tilläggsinformation som krävs för åtgärder påkallade av registreringar (Sirenehandboken). Nationella myndigheter i varje medlemsstat (Sirenekontoren) bör säkerställa utbytet av denna information på ett snabbt och effektivt sätt. Vid registreringar som rör terroristbrott eller barn bör Sirenekontoren agera omedelbart.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att upprätthålla ett effektivt utbyte av tilläggsinformation om den åtgärd som enligt registreringen ska vidtas är det lämpligt att stärka Sirenekontorens verksamhet genom att specificera kraven på tillgängliga resurser, fortbildning för användare och svarstiderna för förfrågningar från andra Sirenekontor.

(9)  För att säkerställa ett effektivt utbyte av tilläggsinformation om den åtgärd som enligt registreringen ska vidtas är det lämpligt att stärka Sirenekontorens verksamhet genom att specificera kraven på tillgängliga resurser, fortbildning för användare och svarstiderna för förfrågningar från andra Sirenekontor.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att kunna utnyttja funktionerna i SIS fullt ut bör medlemsstaterna se till att slutanvändarna och Sirenekontorens personal får regelbunden utbildning, bland annat om datasäkerhet och uppgiftsskydd. Det bör i samarbete med de nationella Sirenekontoren fastställas nationella normer för utbildningen av slutanvändare när det gäller principer och praxis rörande uppgifternas kvalitet. Medlemsstaterna bör uppmana Sirenekontorens personal att hjälpa till med utbildningen av alla myndigheter som lägger in registreringar, med tonvikt på uppgifternas kvalitet och maximering av användningen av SIS. Utbildningen bör utformas i enlighet med Sirenes utbildningshandbok. Sirenekontoren bör i möjligaste mån även organisera personalutbyten med andra Sirenekontor minst en gång om året. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att undvika att personalförändringar leder till kompetens- och erfarenhetsförluster.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i SIS är korrekta bör byrån ges ansvaret för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och för att regelbundet tillställa medlemsstaterna rapporter.

(11)  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att de uppgifter som läggs in i SIS är korrekta bör byrån ges ansvaret för att förbättra uppgifternas kvalitet genom att införa ett centralt kvalitetskontrollverktyg, och för att regelbundet tillställa medlemsstaterna rapporter. För att ytterligare öka kvaliteten på uppgifterna i SIS bör byrån också erbjuda nationella utbildningsorgan och om möjligt Sirenes personal och slutanvändarna utbildning i hur man använder SIS. Denna utbildning bör särskilt inriktas på åtgärder för att förbättra kvaliteten på SIS-uppgifter.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I syfte att möjliggöra bättre övervakning av användningen av SIS för att analysera tendenser i fråga om brott bör byrån kunna utveckla en avancerad kapacitet för statistisk rapportering till medlemsstaterna, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att äventyra dataintegriteten. Därför bör en central statistikdatabas inrättas. Den statistik som framställs bör inte innehålla personuppgifter.

(12)  I syfte att möjliggöra bättre övervakning av användningen av SIS för att analysera tendenser i fråga om brott bör byrån kunna utveckla en avancerad kapacitet för statistisk rapportering till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utan att äventyra dataintegriteten. Därför bör en central statistikdatabas inrättas. Den statistik som lagras i databasen eller framställs genom databasen bör inte innehålla personuppgifter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20011a.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  SIS bör innehålla ytterligare uppgiftskategorier för att göra det möjligt för slutanvändarna att utan dröjsmål fatta välgrundade beslut utifrån en registrering. I syfte att underlätta identifieringen av personer och att upptäcka om flera identiteter används bör de uppgiftskategorier som avser personer därför inbegripa en hänvisning till id-handlingen eller personnumret och om möjligt en kopia av denna handling.

(13)  SIS bör innehålla ytterligare uppgiftskategorier för att göra det möjligt för slutanvändarna att utan dröjsmål fatta välgrundade beslut utifrån en registrering. I syfte att underlätta identifieringen av personer och att upptäcka om flera identiteter används bör de uppgiftskategorier som avser personer därför inbegripa en hänvisning till id-handlingen eller personnumret och om möjligt en färgkopia av denna handling.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  SIS bör möjliggöra behandling av biometriska uppgifter för att bidra till tillförlitlig identifiering av berörda personer. SIS bör också möjliggöra behandling av uppgifter om personer vars identitet missbrukats (för att undvika problem orsakade av felidentifiering) men det bör fastställas särskilda skyddsåtgärder för detta, särskilt den berörda personens medgivande och en sträng begränsning av de ändamål för vilka sådana uppgifter lagligen får behandlas.

(15)  SIS bör möjliggöra behandling av biometriska uppgifter för att bidra till tillförlitlig identifiering av berörda personer. Ingen inläggning och användning av fotografier, ansiktsbilder, fingeravtrycksuppgifter eller dna-profiler får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som eftersträvas, utan den måste vara tillåten enligt unionsrätten, äga rum med respekt för de grundläggande rättigheterna, inklusive barnets bästa, samt vara förenlig med de tillämpliga bestämmelserna om uppgiftsskydd i de rättsliga instrumenten för SIS, nämligen förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6801a. SIS bör också möjliggöra behandling av uppgifter om personer vars identitet missbrukats (för att undvika problem orsakade av felidentifiering), men det bör fastställas särskilda skyddsåtgärder för detta, särskilt den berörda personens medgivande och en sträng begränsning av de ändamål för vilka sådana personuppgifter lagligen får behandlas.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Medlemsstaterna bör göra de nödvändiga tekniska arrangemangen så att en slutanvändare som gör en berättigad sökning i en nationell polis- eller immigrationsdatabas varje gång parallellt även söker i SIS, i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68045. Detta bör säkerställa att SIS fungerar som den främsta kompensationsåtgärden på området utan inre gränskontroller och bättre beaktar den gränsöverskridande dimensionen av brottslighet och brottslingarnas rörlighet.

(16)  Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga tekniska åtgärder så att en slutanvändare som gör en berättigad sökning i en nationell polis- eller immigrationsdatabas varje gång parallellt även söker i SIS, med full respekt för artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 och artikel 5 i förordning (EU) 2016/679. Detta bör säkerställa att SIS fungerar som den främsta kompensationsåtgärden på området utan inre gränskontroller och bättre beaktar den gränsöverskridande dimensionen av brottslighet och brottslingarnas rörlighet.

__________________

__________________

45 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  I denna förordning bör det fastställas villkor för användning av finger- och handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för identifiering. Användningen av ansiktsbilder för identifiering i SIS bör också bidra till att säkerställa enhetlighet vid de gränskontrollförfaranden där identifiering och identitetskontroll krävs genom användning av fingeravtryck och ansiktsbilder. Sökning med finger- och handavtrycksuppgifter bör vara obligatorisk om det råder något som helst tvivel om en persons identitet. Ansiktsbilder bör användas för identifiering endast i samband med vanliga gränskontroller i självbetjäningskiosker och elektroniska spärrar.

(17)  I denna förordning bör det fastställas villkor för användning av fingeravtrycksuppgifter, fotografier och ansiktsbilder för identifiering. Användningen av fingeravtrycksuppgifter och ansiktsbilder för identifiering i SIS bör också bidra till att säkerställa enhetlighet vid de gränskontrollförfaranden där identifiering och identitetskontroll krävs genom användning av fingeravtryck och ansiktsbilder. Sökning med fingeravtrycksuppgifter bör vara obligatorisk om personens identitet inte kan fastställas på något annat sätt. Det bör vara möjligt att göra en fingeravtryckssökning innan en ny registrering läggs in, för att kontrollera om personen redan förekommer i SIS med en annan identitet eller i en annan registrering. Ansiktsbilder bör användas för identifiering endast i samband med vanliga gränskontroller i självbetjäningskiosker och elektroniska spärrar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Införandet av ett automatiskt system för identifiering av fingeravtryck i SIS kompletterar den befintliga Prümmekanismen för gemensam gränsöverskridande onlineåtkomst till utvalda nationella DNA-databaser och automatiska system för identifiering av fingeravtryck46. Prümmekanismen möjliggör sammankoppling av nationella system för identifiering av fingeravtryck så att en medlemsstat kan skicka en förfrågan för att fastställa om gärningsmannen till ett brott vars fingeravtryck har hittats är känd i någon annan medlemsstat. Genom Prümmekanismen kan man kontrollera om den person som fingeravtrycken tillhör är känd vid en viss tidpunkt, men om gärningsmannen blir känd i någon medlemsstat efteråt kommer denna alltså inte nödvändigtvis att gripas. Fingeravtryckssökningen i SIS möjliggör ett aktivt sökande efter gärningsmannen. Därför bör det vara möjligt att ladda upp en okänd gärningsmans fingeravtryck i SIS, förutsatt att det med stor sannolikhet kan fastställas att den person som fingeravtrycken tillhör har begått ett grovt brott eller en terroristhandling. Detta gäller speciellt om fingeravtrycken hittas på ett vapen eller något annat föremål som har använts för brottet. Blotta förekomsten av fingeravtryck på brottsplatsen bör inte anses tyda på en stor sannolikhet att fingeravtrycken tillhör gärningsmannen. En ytterligare förutsättning för skapandet av en sådan registrering bör vara att gärningsmannens identitet inte kan fastställas via några andra nationella, europeiska eller internationella databaser. Om en sådan fingeravtryckssökning leder till en potentiell träff bör medlemsstaten utföra ytterligare kontroller med sina fingeravtryck, möjligen med hjälp av fingeravtrycksexperter, för att fastställa om fingeravtrycken tillhör den person vars avtryck finns lagrade i SIS och bör fastställa personens identitet. Förfarandena bör regleras i nationell lagstiftning. En identifiering av en person som registrerats som ”okänd efterlyst person” i SIS kan bidra till utredningen på ett betydande sätt och kan leda till gripande, förutsatt att alla villkor för ett gripande är uppfyllda.

(18)  Införandet av ett automatiskt system för identifiering av fingeravtryck i SIS kompletterar den befintliga Prümmekanismen för gemensam gränsöverskridande onlineåtkomst till utvalda nationella dna-databaser och automatiska system för identifiering av fingeravtryck46. Prümmekanismen möjliggör sammankoppling av nationella system för identifiering av fingeravtryck så att en medlemsstat kan skicka en förfrågan för att fastställa om gärningsmannen till ett brott vars fingeravtryck har hittats är känd i någon annan medlemsstat. Genom Prümmekanismen kan man kontrollera om den person som fingeravtrycken tillhör är känd vid en viss tidpunkt, men om gärningsmannen blir känd i någon medlemsstat efteråt kommer han eller hon alltså inte nödvändigtvis att gripas. Sökningen på fingeravtrycksuppgifter i SIS möjliggör ett aktivt sökande efter gärningsmannen. Därför bör det vara möjligt att ladda upp en okänd gärningsmans fingeravtrycksuppgifter i SIS, förutsatt att det med mycket stor sannolikhet kan fastställas att den person som fingeravtrycksuppgifterna tillhör har begått ett grovt brott eller en allvarlig terroristhandling. Detta gäller i synnerhet om fingeravtrycksuppgifterna hittas på ett vapen eller något annat föremål som har använts för brottet. Blotta förekomsten av fingeravtrycksuppgifter på brottsplatsen bör inte anses tyda på en mycket stor sannolikhet att fingeravtrycksuppgifterna tillhör gärningsmannen. En ytterligare förutsättning för skapandet av en sådan registrering bör vara att gärningsmannens identitet inte kan fastställas via några andra nationella, europeiska eller internationella databaser. Om en sådan fingeravtryckssökning leder till en potentiell träff bör medlemsstaten utföra ytterligare kontroller med sina fingeravtryck, möjligen med hjälp av fingeravtrycksexperter, för att fastställa om fingeravtrycken tillhör den person vars avtryck finns lagrade i SIS och bör fastställa personens identitet. Förfarandena bör regleras i nationell lagstiftning. En identifiering av en person som registrerats som ”okänd efterlyst person” i SIS kan bidra till utredningen på ett betydande sätt och kan leda till gripande, förutsatt att alla villkor för ett gripande är uppfyllda.

__________________

__________________

46 Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1) och rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).

46 Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1) och rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det bör vara tillåtet att kontrollera fingeravtryck som hittas på en brottsplats mot fingeravtryck som lagrats i SIS om det med stor sannolikhet kan fastställas att de tillhör den person som begått det grova brottet eller terroristbrottet. Grov brottslighet bör definieras som de brott som anges i rådets rambeslut 2002/584/RIF47 och terroristbrott som de brott enligt nationell lagstiftning som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF48.

(19)  Det bör vara tillåtet att kontrollera fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som hittas på en brottsplats mot finger- och handavtrycksuppgifter i SIS som lagras i SIS om det med mycket stor sannolikhet kan fastställas att de tillhör den person som begått det grova brottet eller terroristbrottet, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan databas på nationell nivå, unionsnivå eller internationell nivå.

__________________

 

47 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

48 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Det bör vara möjligt att lägga till en DNA-profil i fall där inga finger- och handavtrycksuppgifter finns att tillgå, och den bör endast vara tillgänglig för behöriga användare. DNA-profiler torde underlätta identifiering av försvunna personer i behov av skydd och i synnerhet försvunna barn, bland annat genom att det blir möjligt att använda föräldrars och syskons DNA-profiler för identifiering. DNA-uppgifterna bör inte innehålla några hänvisningar till ras.

(20)  Det bör i ett litet antal tydligt definierade fall vara möjligt att lägga till en dna-profil i fall där inga fingeravtrycksuppgifter finns att tillgå, och denna bör vara tillgänglig endast för behöriga användare. Dna-profiler torde underlätta identifiering av försvunna personer i behov av skydd och i synnerhet försvunna barn, bland annat genom att det blir möjligt att använda föräldrars och syskons dna-profiler för identifiering. Dna-uppgifter bör inte innehålla några hänvisningar till ras eller hälsoinformation eller avslöja några andra känsliga uppgifter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  SIS bör innehålla registreringar om försvunna personer för att säkerställa deras säkerhet eller förebygga hot mot den allmänna säkerheten. Införandet av en registrering i SIS för barn som löper risk för bortförande (dvs. för att förhindra framtida skador som ännu inte har skett, t.ex. för barn som löper risk för att bortföras av en förälder) bör vara begränsat, och det är därför lämpligt att införa stränga och lämpliga skyddsåtgärder. När det gäller barn bör dessa registreringar och motsvarande förfaranden tjäna barnets bästa med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989.

(23)  SIS bör innehålla registreringar om försvunna personer för att säkerställa deras säkerhet eller förebygga hot mot den allmänna säkerheten. Införandet av en registrering i SIS för barn som löper risk att föras bort (det vill säga för att förhindra framtida skador som ännu inte har skett, såsom i fallet med barn som löper risk att föras bort eller avlägsnas från medlemsstaten i syfte att utsättas för tortyr eller sexuellt eller könsrelaterat våld, eller att falla offer för gärningar som förtecknas i artiklarna 6–10 i Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2017/5411a) bör vara begränsat. Det är därför lämpligt att införa stränga och lämpliga skyddsåtgärder, bland annat att en sådan registrering får läggas in endast efter beslut av en rättslig myndighet. När det gäller barn bör dessa registreringar och motsvarande förfaranden tjäna barnets bästa i enlighet med artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989. Brottsbekämpande myndigheters beslut om åtgärder som ska vidtas till följd av en registrering om ett barn bör fattas i samarbete med de myndigheter som ansvarar för skyddet av barn. Det nationella journumret för försvunna barn bör informeras.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  När det gäller registreringar om barn i fara bör den behöriga rättsliga myndigheten ta hänsyn till barnets personliga förhållanden och omgivning vid bedömningen av om det föreligger en konkret och uppenbar risk att barnet omgående och olagligt kan avlägsnas från den medlemsstat där den behöriga rättsliga myndigheten är belägen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  En ny åtgärd bör införas för fall av misstänkt terrorism och grov brottslighet för att göra det möjligt att stoppa och förhöra en person som misstänks ha begått ett grovt brott eller en person som det finns orsaker att misstänka kommer att begå ett grovt brott, så att den registrerande medlemsstaten ska få så noggranna uppgifter som möjligt. Denna nya åtgärd bör inte innebära att personen vare sig kroppsvisiteras eller grips. Den bör dock ge tillräckligt mycket information för att besluta om ytterligare åtgärder. Grova brott bör vara de brott som förtecknas i rådets rambeslut 2002/584/RIF.

(24)  Utan att det påverkar misstänkta och åtalade personers rättigheter, i synnerhet deras rätt till advokat i enlighet med direktiv 2013/48/EU1a, bör en ny åtgärd införas för fall där en person på grundval av tydliga indikationer misstänks ha för avsikt att begå eller redan begå ett grovt brott, eller där de berörda uppgifterna är nödvändiga för att verkställa en straffrättslig påföljd för en person som dömts för ett grovt brott, eller där det finns skäl att misstänka att personen kommer att begå ett grovt brott, så att personen kan stoppas och förhöras i syfte att förse den utfärdande medlemsstaten med de mest detaljerade uppgifterna (undersökningskontroll). Denna nya åtgärd bör inte innebära att personen vare sig kroppsvisiteras eller grips. Den bör dock ge tillräckligt mycket information för att besluta om ytterligare åtgärder.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  En medlemsstat bör kunna särskilt märka en viss registrering med så kallad flaggning, vilket innebär att den åtgärd som registreringen avser inte kommer att vidtas på medlemsstatens territorium. När det gäller registreringar om gripande för överlämnande bör inget i denna förordning tolkas som ett undantag från eller förhindra tillämpning av bestämmelserna i rambeslut 2002/584/RIF. Beslut om att förse en registrering med flaggning bör fattas endast på grundval av de skäl för vägran som anges i rambeslutet.

(26)  En medlemsstat bör kunna särskilt märka en viss registrering med så kallad flaggning, vilket innebär att den åtgärd som registreringen avser inte kommer att vidtas på medlemsstatens territorium, inte heller när det gäller registreringar för undersökningskontroll. När det gäller registreringar om gripande för överlämnande bör inget i denna förordning tolkas som ett undantag från eller förhindra tillämpning av bestämmelserna i rambeslut 2002/584/RIF. Beslut om att förse en registrering med flaggning bör fattas endast på grundval av de skäl för vägran som anges i rambeslutet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Registreringar bör inte bevaras i SIS längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket de fördes in. För att minska den administrativa bördan för de olika myndigheter som för olika ändamål behandlar uppgifter om personer är det lämpligt att anpassa lagringstiden för registreringar om personer till de lagringstider som planeras för återvändande och olagliga vistelser. Dessutom förlänger medlemsstaterna regelbundet giltighetstiden för registreringar om personer om den begärda åtgärden inte kunde vidtas inom den ursprungliga tidsfristen. Därför bör lagringstiden för registreringar om personer vara högst fem år. Den allmänna principen bör vara att registreringar om personer automatiskt raderas från SIS efter en period på fem år, förutom när det gäller registreringar som förts in för diskreta och särskilda kontroller samt undersökningskontroller. Dessa bör raderas efter ett år. Registreringar om föremål som har lagts in för diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller bör automatiskt raderas från SIS efter ett år, eftersom de alltid är kopplade till personer. Registreringar om föremål som ska beslagtas eller användas som bevis i brottmål bör automatiskt raderas från SIS efter fem år, eftersom sannolikheten att hitta dem efter en sådan period är mycket låg och deras ekonomiska värde har minskat markant. Registreringar om utfärdade id-handlingar och blankodokument bör behållas i 10 år, eftersom giltighetstiden för sådana handlingar är 10 år från det att de utfärdats. Beslut om att behålla registreringar om personer bör grundas på en övergripande individuell bedömning. Medlemsstaterna bör se över registreringar om personer inom översynsperioden och föra statistik över antalet registreringar om personer för vilka lagringstiden har förlängts.

(29)  Registreringar bör inte bevaras i SIS längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de specifika ändamål för vilka de fördes in. Därför bör perioden för översyn av registreringar om personer vara högst tre år. Den allmänna principen bör vara att registreringar om personer ska raderas från SIS efter en period på tre år, förutom när det gäller registreringar som förts in för diskreta och särskilda kontroller samt undersökningskontroller. Dessa bör raderas efter ett år. Registreringar om föremål som har lagts in för diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller bör automatiskt raderas från SIS efter ett år, eftersom de alltid är kopplade till personer. Registreringar om föremål som ska beslagtas eller användas som bevis i brottmål bör automatiskt raderas från SIS efter fem år, eftersom sannolikheten att hitta dem efter en sådan period är mycket låg och deras ekonomiska värde har minskat markant. Registreringar om utfärdade id-handlingar och blankodokument bör behållas i 10 år, eftersom giltighetstiden för sådana handlingar är 10 år från det att de utfärdats. Beslut om att behålla registreringar om personer bör grundas på en övergripande individuell bedömning. Medlemsstaterna bör se över registreringar om personer inom översynsperioden och föra statistik över antalet registreringar om personer för vilka lagringstiden har förlängts.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Inläggande av och förlängning av giltighetstiden för en registrering i SIS bör vara föremål för nödvändiga proportionalitetskrav, med bedömning av om ett visst fall är tillräckligt adekvat, relevant och viktigt för att en registrering ska föras in i SIS. De brott som avses i artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF1a om bekämpande av terrorism utgör ett mycket allvarligt hot mot den allmänna säkerheten och livsintegriteten för individer och för samhället, och dessa brott är extremt svåra att förhindra, upptäcka och utreda inom ett område utan inre gränskontroller där potentiella förbrytare kan röra sig fritt. Om en person eller ett föremål söks i samband med dessa brott är det alltid nödvändigt att skapa en motsvarande registrering i SIS om personer som söks för ett straffrättsligt förfarande, om personer eller föremål som är föremål för diskreta kontroller, undersökningskontroller och särskilda kontroller samt om föremål som ska beslagtas, eftersom ingen annan åtgärd skulle vara lika effektiv för detta ändamål.

(30)  Inläggande av och förlängning av giltighetstiden för en registrering i SIS bör vara föremål för nödvändiga proportionalitetskrav, med bedömning av om ett visst fall är tillräckligt adekvat, relevant och viktigt för att en registrering ska föras in i SIS. De brott som avses i direktiv (EU) 2017/541 utgör ett mycket allvarligt hot mot den allmänna säkerheten och livsintegriteten för individer och för samhället, och dessa brott är extremt svåra att förhindra, upptäcka och utreda inom ett område utan inre gränskontroller där potentiella förbrytare kan röra sig fritt. Om en person eller ett föremål söks i samband med dessa brott är det alltid nödvändigt att skapa en motsvarande registrering i SIS om personer som söks för ett straffrättsligt förfarande, om personer eller föremål som är föremål för diskreta kontroller, undersökningskontroller och särskilda kontroller samt om föremål som ska beslagtas, eftersom ingen annan åtgärd skulle vara lika effektiv för detta ändamål.

__________________

 

1a Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Det är nödvändigt att ge klarhet om radering av registreringar. En registrering bör inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket den lagts in. Eftersom medlemsstaterna har olika praxis när det gäller att fastställa hur länge en registrering är ändamålsenlig är det lämpligt att ange närmare kriterier för varje registreringskategori för att kunna avgöra när den bör raderas ur SIS.

(31)  Det är nödvändigt att tillhandahålla regler om radering av registreringar. En registrering bör inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket den lades in. Eftersom medlemsstaterna har olika praxis när det gäller att fastställa hur länge en registrering är ändamålsenlig är det lämpligt att ange närmare kriterier för varje registreringskategori för att kunna avgöra när den bör raderas ur SIS.

Motivering

Läggs fram av konsekvensskäl.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  SIS-uppgifternas integritet är av yttersta vikt. Därför bör lämpliga skyddsåtgärder införas för behandlingen av SIS-uppgifter både på central och på nationell nivå för att säkerställa att uppgifterna är skyddade från början till slut. De myndigheter som behandlar uppgifter bör omfattas av säkerhetskraven i denna förordning och vara föremål för ett enhetligt förfarande för rapportering av tillbud.

(32)  SIS-uppgifternas integritet är av yttersta vikt. Därför bör lämpliga skyddsåtgärder införas för behandlingen av SIS-uppgifter både på central och på nationell nivå för att säkerställa att uppgifterna är skyddade från början till slut. De myndigheter som behandlar uppgifter bör omfattas av säkerhetskraven i denna förordning, ha fått lämplig utbildning för detta ändamål, följa enhetliga rutiner för rapportering av tillbud och underrättas om eventuella brott och straffrättsliga påföljder i detta avseende.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  De uppgifter som behandlas i SIS i enlighet med denna förordning bör inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer eller för internationella organisationer. Samarbetet mellan Europeiska unionen och Interpol bör emellertid stärkas genom främjande av effektivt utbyte av passuppgifter. I de fall då personuppgifter överförs från SIS till Interpol bör det sörjas för lämpligt skydd för personuppgifterna och skyddet bör fastställas i ett avtal, där det föreskrivs strikta skyddsåtgärder och villkor.

(33)  De uppgifter som behandlas i SIS och den relaterade kompletterande information som utbyts i enlighet med denna förordning bör inte överföras eller tillgängliggöras för tredjeländer eller för internationella organisationer.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Det är lämpligt att bevilja åtkomst till SIS för myndigheter som ansvarar för registrering av fordon, fartyg och luftfartyg för att de ska kunna kontrollera om transportmedlet redan söks i en medlemsstat för beslagtagande eller kontroll. Direktåtkomst bör beviljas statliga myndigheter. Denna åtkomst bör begränsas till registreringar om respektive transportmedel och deras registreringsbevis eller nummerplåt. Följaktligen bör bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/200651 införlivas i denna förordning och den förordningen bör upphävas.

(34)  Det är lämpligt att bevilja direktåtkomst till SIS för behöriga myndigheter som ansvarar för registrering av fordon, fartyg och luftfartyg för att de ska kunna kontrollera om transportmedlet redan söks i en medlemsstat för beslagtagande eller kontroll. Denna åtkomst bör begränsas till registreringar om respektive transportmedel och deras registreringsbevis eller nummerplåt. Följaktligen bör bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/200651 införlivas i den här förordningen, och den förordningen bör upphävas.

__________________

__________________

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006, s. 1).

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon (EUT L 381, 28.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  De nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas när de behöriga nationella myndigheterna behandlar uppgifter för att förebygga, utreda och upptäcka grova brott eller terroristbrott, eller att lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder, inbegripet skyddsåtgärder för att förebygga hot mot den allmänna säkerheten. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/68052 bör specificeras ytterligare i denna förordning i tillämpliga fall.

(35)  De nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas när medlemsstaternas behöriga myndigheter behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, upptäcka och utreda grova brott eller terroristbrott eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder och skydda mot hot mot den allmänna säkerheten. Endast utsedda myndigheter som har ansvar för att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott och som medlemsstaterna kan garantera tillämpar alla bestämmelser i denna förordning och i direktiv (EU) 2016/680 efter införlivande i den nationella lagstiftningen på ett sätt som omfattas av de behöriga myndigheternas kontroll, inbegripet den tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680, och vilkas tillämpning av denna förordning omfattas av utvärdering genom den mekanism som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/2013, bör ha rätt att ta del av de uppgifter som lagras i SIS.

__________________

 

52 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på de nationella myndigheternas behandling av personuppgifter enligt denna förordning i de fall då direktiv (EU) 2016/680 inte är tillämpligt. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200153 bör tillämpas på unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter när de fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

(36)  Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på de nationella myndigheternas behandling av personuppgifter i enlighet med denna förordning, förutom när denna behandling utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten.

__________________

 

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  Förordning (EG) nr 45/2001 bör tillämpas på unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter när de fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

 

 

 

 

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 36b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36b)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/7941a bör tillämpas på Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 25.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 36c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36c)  Bestämmelserna i direktiv (EU) 2016/680, förordning (EU) 2016/679, förordning (EU) 2016/794 och förordning (EG) nr 45/2001 bör vid behov preciseras ytterligare i denna förordning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Bestämmelserna i beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 200255 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet tillämpas i fråga om uppgiftsskydd på Eurojusts behandling av uppgifter i SIS, inbegripet befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom det beslutet för övervakning av Eurojusts verksamhet och dess ansvar för eventuell olaglig behandling av personuppgifter. I fall där en sökning som Eurojust utför i SIS visar att det finns en registrering som förts in av en medlemsstat kan Eurojust inte vidta de åtgärder som begärs. Därför bör Europol meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

(38)  Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet55 bör tillämpas på Eurojusts behandling av personuppgifter i SIS, inbegripet befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom det beslutet att övervaka Eurojusts verksamhet och dess ansvar för eventuell olaglig behandling av personuppgifter. I fall där en sökning i SIS som utförs av de nationella medlemmarna i Eurojust och deras biträdande medlemmar visar att det finns en registrering som förts in av en medlemsstat bör Eurojust inte få lov att vidta de åtgärder som begärs. Därför bör Europol omedelbart meddela den berörda medlemsstaten så att denna kan följa upp ärendet.

__________________

__________________

55 Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).

55 Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  De nationella oberoende tillsynsmyndigheterna bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter sker på ett lagligt sätt enligt denna förordning. Man bör fastställa den registrerades rätt till åtkomst till, rättelse och radering av sina personuppgifter som finns lagrade i SIS och påföljande rättsmedel inför nationella domstolar samt det ömsesidiga erkännandet av domar. Därför är det lämpligt att kräva årlig statistik från medlemsstaterna.

(41)  De nationella oberoende tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680 (tillsynsmyndigheter) bör övervaka lagenligheten i medlemsstaternas behandling av personuppgifter enligt denna förordning, inklusive utbytet av kompletterande information, och ges tillräckliga resurser för att utföra denna uppgift. Man bör fastställa de registrerades rätt att få till åtkomst till, rätta, begränsa behandlingen av och radera sina personuppgifter i SIS, liksom påföljande rättsmedel inför nationella domstolar och det ömsesidiga erkännandet av domar. Därför är det lämpligt att kräva årlig statistik från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  Europeiska datatillsynsmannen bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens verksamhet i samband med behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta när det gäller övervakningen av SIS.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  I förordning (EU) 2016/794 (Europolförordningen) fastställs att Europol stöder och stärker medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser och deras samarbete vad gäller bekämpning av terrorism och grov brottslighet, samt tillhandahåller analyser och hotbildsbedömningar. Utvidgningen av Europols åtkomsträtt till SIS-registreringar om försvunna personer bör ytterligare förbättra Europols förmåga att ge nationella brottsbekämpande myndigheter omfattande operativa och analytiska produkter om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn, även online. Detta skulle bidra till bättre förebyggande av dessa brott, skydd av potentiella offer och till utredningen om gärningsmännen. Europeiska it-brottscentrumet vid Europol skulle också gynnas av Europols nya åtkomst till SIS-registreringar om försvunna personer, till exempel i fall av resande sexualförbrytare och sexuellt utnyttjande av barn på internet, där gärningsmännen ofta påstår att de har tillgång till barn eller kan få tillgång till barn som kan ha registrerats som försvunna. Dessutom bör Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling vid Europol på grund av sin viktiga strategiska roll med att förhindra underlättande av irreguljär migration få åtkomst till registreringar om personer som nekas inresa eller vistelse inom en medlemsstats territorium antingen på grundval av brott eller bristande efterlevnad med villkoren för visering och uppehållstillstånd.

(43)  I förordning (EU) 2016/794 (Europolförordningen) fastställs att Europol stöder och stärker medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser och deras samarbete vad gäller bekämpning av terrorism och grov brottslighet, samt tillhandahåller analyser och hotbildsbedömningar. Utvidgningen av Europols åtkomsträtt till SIS-registreringar om försvunna personer bör ytterligare förbättra Europols förmåga att ge nationella brottsbekämpande myndigheter omfattande operativa och analytiska produkter om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn, även online. Detta skulle bidra till bättre förebyggande av dessa brott, skydd av potentiella offer och till utredningen om gärningsmännen. Europeiska it-brottscentrumet vid Europol skulle också gynnas av Europols nya åtkomst till SIS-registreringar om försvunna personer, till exempel i fall av resande sexualförbrytare och sexuellt utnyttjande av barn på internet, där gärningsmännen ofta påstår att de har tillgång till barn eller kan få tillgång till barn som kan ha registrerats som försvunna.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  För att överbrygga klyftan i utbytet av information om terrorism, i synnerhet om utländska terroriststridande – där övervakningen av deras rörlighet är avgörande – bör medlemsstaterna dela information om terrorismrelaterad verksamhet med Europol parallellt med att de för in en registrering i SIS, samt om träffar och relaterad information. Detta bör ge det europeiska centrumet mot terrorism vid Europol möjlighet att kontrollera om det finns några ytterligare kontextuella uppgifter tillgängliga i Europols databaser och att leverera högkvalitativa analyser som bidrar till att störa terroristnätverk och, om möjligt, förhindra deras attacker.

(44)  För att överbrygga klyftan i utbytet av information om terrorism, i synnerhet om utländska terroriststridande – där övervakningen av deras rörelser är avgörande – bör medlemsstaterna dela information om terrorismrelaterad verksamhet med Europol parallellt med att de för in en registrering i SIS, liksom träffar, relaterad information och information om att den åtgärd som ska vidtas inte kan genomföras. Sådan informationsdelning bör ske i enlighet med de tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd som anges i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

45.  Det är också nödvändigt att fastställa klara bestämmelser för Europol om behandling och nedladdning av SIS‑uppgifter för att möjliggöra en så omfattande användning av SIS som möjligt, förutsatt att standarder om uppgiftsskydd respekteras enligt denna förordning och förordning (EU) 2016/794. I fall där en sökning som Europol utför i SIS visar att det finns en registrering som förts in av en medlemsstat kan Europol inte vidta de åtgärder som begärs. Därför bör Europol meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

(45)  Det är också nödvändigt att fastställa klara bestämmelser för Europol om behandling och nedladdning av SIS‑uppgifter för att möjliggöra en så omfattande användning av SIS som möjligt, förutsatt att standarder om uppgiftsskydd respekteras enligt denna förordning och förordning (EU) 2016/794. I fall där en sökning som Europol utför i SIS visar att det finns en registrering som förts in av en medlemsstat kan Europol inte vidta de åtgärder som begärs. Därför bör Europol omedelbart meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162456 föreskrivs att värdmedlemsstaten vid tillämpning av den förordningen bör tillåta medlemmar i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna eller i enheter med personal som arbetar med återvändande vilka utplaceras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att göra sådana sökningar i europeiska databaser som är nödvändiga för att uppfylla operativa mål som anges i den operativa planen för gränskontroller, gränsbevakning och återvändande. Andra berörda unionsbyråer – särskilt Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol – får också utplacera experter som inte är anställda vid de unionsbyråerna för att dessa ska delta i stödgrupper för migrationshantering. Målet med utplaceringen av de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, enheterna som arbetar med återvändande och stödgruppen för migrationshantering är att ge tekniskt och operativt stöd till begärande medlemsstater, särskilt de som står inför oproportionerligt stora migrationsutmaningar. För att det ska gå att genomföra de arbetsuppgifter som tilldelats de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, enheterna som arbetar med återvändande och stödgruppen för migrationshantering krävs åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt som kopplar Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. I fall där en sökning som enheterna utför i SIS visar att det finns en registrering som förts in av en medlemsstat kan medlemmen av enheten eller personalen inte vidta de åtgärder som begärs, om personen inte getts befogenhet att göra detta av värdmedlemsstaten. Därför bör enheten meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

(46)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162456 föreskrivs att värdmedlemsstaten vid tillämpning av den förordningen bör tillåta medlemmar i enheterna enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 vilka utplaceras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att göra sådana sökningar i europeiska databaser som är nödvändiga för att uppfylla operativa mål som anges i den operativa planen för gränskontroller, gränsbevakning och återvändande. Andra berörda unionsbyråer – särskilt Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol – får också utplacera experter som inte är anställda vid de unionsbyråerna för att dessa ska delta i stödgrupper för migrationshantering. Målet med utplaceringen av enheterna enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 och stödgruppen för migrationshantering är att ge tekniskt och operativt stöd till begärande medlemsstater, särskilt de som står inför oproportionerligt stora migrationsutmaningar. För att det ska gå att genomföra de arbetsuppgifter som tilldelats enheterna enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 och stödgruppen för migrationshantering krävs åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt som kopplar Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. I fall där en sökning som enheterna utför i SIS visar att det finns en registrering som förts in av en medlemsstat kan medlemmen av enheten eller personalen inte vidta de åtgärder som begärs, om personen inte getts befogenhet att göra detta av värdmedlemsstaten. Därför bör enheten meddela den berörda medlemsstaten så att den kan följa upp ärendet.

__________________

__________________

56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  I enlighet med kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)57 kommer Etias centralenhet inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att kontrollera SIS via Etias för att göra en bedömning av ansökningar om resetillstånd som bland annat kräver att man fastställer om den tredjelandsmedborgare som ansöker om ett resetillstånd omfattas av en SIS‑registrering. I detta syfte bör Etias centralenhet inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån också ha åtkomst till SIS i den utsträckning som behövs för att den ska kunna utföra sitt mandat, dvs. alla registreringskategorier om personer och registreringar om blankodokument och utfärdade id-handlingar.

[(47)  I enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning .../... om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] kommer Etias centralenhet, som inrättats inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, att göra kontroller i SIS via Etias för att utföra bedömningar av ansökningar om resetillstånd, vilket bland annat kräver att man fastställer om den tredjelandsmedborgare som ansöker om ett resetillstånd är föremål för en SIS‑registrering. I detta syfte bör även Etias centralenhet inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ha åtkomst till SIS i den utsträckning som är strikt nödvändig för att den ska kunna utföra sitt mandat, dvs. till alla kategorier av registreringar om tredjelandsmedborgare för vilka en registrering förts in avseende inresa och vistelse och tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder som syftar till att förhindra inresa till eller transitering genom medlemsstaterna.]

__________________

__________________

75 COM(2016) 731 final.

 

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Vissa aspekter av SIS kan inte täckas på ett uttömmande sätt av bestämmelserna i denna förordning på grund av deras tekniska beskaffenhet, detaljnivå och behov av regelbunden uppdatering. Hit hör bland annat tekniska bestämmelser för att lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter, uppgifternas kvalitet och bestämmelser om sökning med biometriska kännetecken, bestämmelser om överensstämmelse och prioritering av registreringar, tillägg av flaggning, länkar mellan registreringar, fastställande av nya kategorier av föremål inom kategorin teknisk och elektronisk utrustning, fastställande av giltighetstiden för registreringar inom den längsta tillåtna tidsfristen och utbyte av tilläggsinformation. Genomförandebefogenheterna för dessa aspekter bör därför tilldelas kommissionen. Tekniska föreskrifter för sökning i registreringar bör ta hänsyn till att de nationella tillämpningarna ska fungera smidigt.

(48)  Vissa aspekter av SIS kan inte täckas på ett uttömmande sätt av bestämmelserna i denna förordning på grund av deras tekniska beskaffenhet, detaljnivå och behov av regelbunden uppdatering. Hit hör bland annat tekniska bestämmelser för att lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter, uppgifternas kvalitet, tillägg av flaggning, länkar mellan registreringar, fastställande av nya kategorier av föremål inom kategorin teknisk och elektronisk utrustning samt fastställande av giltighetstiden för registreringar för kategorier av registreringar om föremål inom den längsta tillåtna tidsfristen. Genomförandebefogenheterna för dessa aspekter bör därför tilldelas kommissionen. Tekniska föreskrifter för sökning i registreringar bör ta hänsyn till att de nationella tillämpningarna ska fungera smidigt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a)  Att denna förordning tillämpas korrekt ligger i alla medlemsstaters intresse och är nödvändigt för att behålla Schengenområdet som ett område utan gränskontroller. För att medlemsstaterna ska tillämpa denna förordning korrekt är utvärderingar som genomförs genom den mekanism som inrättas genom förordning (EU) nr 1053/2013 av särskild vikt. Medlemsstaterna bör därför skyndsamt följa upp alla rekommendationer som riktas till dem. Kommissionen bör, där rekommendationerna inte följs, använda sina befogenheter enligt fördragen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  För att säkerställa öppenhet bör byrån vartannat år utarbeta en rapport om den tekniska funktionen för det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen, inklusive säkerheten i denna, och om utbytet av tilläggsinformation. Kommissionen bör lägga fram en övergripande utvärdering vart fjärde år.

(50)  För att säkerställa öppenhet bör byrån ett år efter det att SIS har tagits i drift utarbeta en rapport om den tekniska funktionen för det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen, inklusive säkerheten i denna, och om utbytet av tilläggsinformation. Kommissionen bör lägga fram en övergripande utvärdering vartannat år.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(50a)  I syfte att se till att SIS fungerar smidigt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på

 

  antagandet av en handbok med närmare bestämmelser om utbytet av tilläggsinformation (Sirenehandboken),

 

  bestämmelser om loggar över automatiska skanningssökningar,

 

  de krav som måste vara uppfyllda för att biometriska kännetecken ska få läggas in i SIS,

 

  antagandet av förfarandet för att utse den medlemsstat som är ansvarig för att lägga in en registrering om tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder,

 

  användningen av fotografier och ansiktsbilder i syfte att identifiera personer,

 

  lagringstider för kategorier av registreringar om föremål som är kortare än den längsta perioden på fem år, och

 

  ändringar av den dag då denna förordning ska börja tillämpas.

 

Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa likvärdigt deltagande i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

____________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning syftar i synnerhet till att säkerställa en trygg miljö för alla personer som vistas på Europeiska unionens territorium och ett särskilt skydd för barn som kan vara offer för människohandel eller har bortförts av sina föräldrar, med full respekt för skyddet av personuppgifter.

(52)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör i synnerhet fullt ut respektera skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samtidigt som den syftar till att säkerställa en trygg miljö för alla personer som vistas på Europeiska unionens territorium och ett särskilt skydd för barn som kan vara offer för människohandel eller bortförande. I fall som rör barn bör barnets bästa sättas i främsta rummet.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59)  När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt och bör läsas jämförd med rådets beslut 2010/365/EU om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien68.

(59)  När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt och bör leda till en ändring av rådets beslut 2010/365/EU om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien68 för att göra det möjligt för dessa två medlemsstater att tillämpa och genomföra bestämmelserna i denna förordning fullt ut.

_________________

_________________

68 EUT L 166, 1.7.2010, s. 17.

68 EUT L 166, 1.7.2010, s. 17.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den

(64)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillämpningsområde

Syfte

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  registrering: en sammanställning av uppgifter, däribland sådana biometriska kännetecken som avses i artiklarna 22 och 40, som lagts in i SIS och som de behöriga myndigheterna kan använda för att identifiera en person eller ett föremål med tanke på en viss åtgärd som ska vidtas.

(a)  registrering: en sammanställning av uppgifter som lagts in i SIS och som de behöriga myndigheterna kan använda för att identifiera en person eller ett föremål med tanke på en viss åtgärd som ska vidtas.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tilläggsinformation: information som inte ingår i registreringsuppgifterna i SIS, men som avser SIS-registreringar och som ska utbytas

(b)  tilläggsinformation: information som inte ingår i registreringsuppgifterna i SIS, men som avser SIS-registreringar och som ska utbytas av Sirenekontoren

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade).

(d)  personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). I denna definition avses med identifierbar fysisk person en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hjälp av en identifierare såsom ett namn, ett id‑nummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  en identifierbar fysisk person: en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hjälp av sådana kännetecken som namn, id-nummer, lokaliseringsuppgift, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  alias: en fiktiv identitet som används av en person som är känd under andra identiteter.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller inte, till exempel insamling, loggning, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.

(f)  behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller inte, till exempel insamling, registrering, loggning, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.

Motivering

I kommissionens förslag ersätts ”registrering” från rådets nuvarande beslut om SIS II med ”loggning”. Det är lämpligt att lägga till ”loggning” i förteckningen över handlingar som utgör behandling, men ”registrering” bör också behållas i förteckningen.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – led g – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  sökningen visar en registrering som lagts in i SIS av en annan medlemsstat,

(2)  sökningen visar att en registrering har lagts in i SIS av en medlemsstat.

Motivering

En träff kan uppstå också om registreringen lades in av användarens medlemsstat.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  biometriska kännetecken: personuppgifter som erhållits genom särskild teknisk behandling rörande en fysisk persons fysiska eller fysiologiska kännetecken och som möjliggör eller bekräftar en unik identifiering av denna fysiska person (ansiktsbilder, fingeravtrycksuppgifter och dna-profil).

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  finger- och handavtrycksuppgifter: uppgifter om fingeravtryck och handavtryck som på grund av sin unika karaktär och de referenspunkter som de innefattar möjliggör exakta och entydiga jämförelser för att fastställa en persons identitet.

(l)  fingeravtrycksuppgifter: uppgifter om fingeravtryck och handavtryck som på grund av sin unika karaktär och de referenspunkter som de innefattar möjliggör exakta och entydiga jämförelser för att fastställa en persons identitet.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la)  ansiktsbild: en digital bild av ansiktet med en tillräcklig bildupplösning och kvalitet för att kunna användas till automatiserad biometrisk matchning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(lb)  dna-profil: en bokstavs- eller sifferkod som representerar en rad identifikationsuppgifter i den icke-kodande delen av ett analyserat mänskligt dna-prov, det vill säga den särskilda molekylära strukturen vid de olika dna-lokusen.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  grov brottslighet: sådana brott som avses i artikel 2.1 och 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 200271.

utgår

__________________

 

71 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

 

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  terroristbrott: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 200272.

(n)  terroristbrott: sådana brott enligt nationell lagstiftning som avses i artiklarna 3–12 och 14 i direktiv (EU) 2017/541.

__________________

 

72 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

 

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ett nationellt system (N.SIS) i var och en av medlemsstaterna, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS. Ett N.SIS ska innehålla en datafil (nationell kopia) med en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen, samt ett backupsystem för N.SIS. N.SIS och backupsystemet får användas samtidigt för att säkerställa oavbruten tillgång för slutanvändarna.

(b)  Ett nationellt system (N.SIS) i var och en av medlemsstaterna, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS. Ett N.SIS får innehålla en datafil (nationell kopia) med en fullständig eller partiell kopia av SIS-databasen, liksom en säkerhetskopia av N.SIS. N.SIS och säkerhetskopian får användas samtidigt för att säkerställa oavbruten tillgång för slutanvändarna.

Motivering

Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att ha en nationell kopia för att säkerställa att systemet är tillgängligt med tanke på risken för datasäkerheten som detta kan innebära. För att uppnå full tillgänglighet bör andra lösningar på central nivå föredras.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En reservkommunikationsinfrastruktur ska tas fram för att säkerställa den oavbrutna tillgängligheten till SIS ytterligare. Närmare bestämmelser för denna reservkommunikationsinfrastruktur ska antas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Motivering

För att säkerställa den oavbrutna tillgängligheten till SIS ytterligare bör en andra kommunikationsinfrastruktur vara tillgänglig och användas vid problem med huvudkommunikationsinfrastrukturen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  SIS-uppgifter ska läggas in, uppdateras, raderas och sökas i de olika N.SIS-systemen. En partiell eller fullständig nationell kopia ska finnas att tillgå för automatisk sökning i kopian på varje medlemsstats territorium. Den partiella nationella kopian ska innehålla åtminstone de uppgifter som avses i artikel 20.2 vad gäller föremål och de uppgifter som avses i artikel 20.3 a–v i denna förordning vad gäller registreringar om personer. Det ska inte vara möjligt att söka i datafilerna i andra medlemsstaters N.SIS.

2.  SIS-uppgifter ska läggas in, uppdateras, raderas och sökas i de olika N.SIS-systemen.

Motivering

Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att ha en nationell kopia för att säkerställa att systemet är tillgängligt med tanke på risken för datasäkerheten som detta kan innebära. För att uppnå full tillgänglighet bör andra lösningar på central nivå föredras.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  CS-SIS ska användas för teknisk tillsyn och administration och ha ett backupsystem som kan säkerställa alla funktioner i CS-SIS om huvudsystemet skulle sluta fungera. CS-SIS och dess backupsystem ska vara belägna i de två tekniska anläggningarna vid Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, vilken inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201173 (nedan kallad byrån). CS-SIS eller dess backupsystem kan innehålla en ytterligare kopia av SIS-databasen och får användas samtidigt i aktiv drift, förutsatt att vardera har kapacitet att behandla alla transaktioner som rör SIS-registreringar.

3.  CS-SIS ska användas för teknisk tillsyn och administration och ha ett backupsystem som kan säkerställa alla funktioner i CS-SIS om huvudsystemet skulle sluta fungera. CS-SIS och dess backupsystem ska vara belägna i de två tekniska anläggningarna vid Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, vilken inrättades genom förordning (EU) nr 1077/201173 (nedan kallad byrån). CS-SIS eller dess backupsystem ska innehålla en ytterligare kopia av SIS-databasen och ska användas samtidigt i aktiv drift, förutsatt att vardera har kapacitet att behandla alla transaktioner som rör SIS-registreringar.

__________________

__________________

73 Inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

73 Inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Motivering

För att säkerställa den oavbrutna tillgängligheten till SIS även i framtiden med mer uppgifter och fler användare bör man hitta lösningar på central nivå. Förutom en extra kopia bör en aktiv lösning genomföras. Byrån bör inte vara begränsad till de nuvarande två tekniska anläggningarna om en lösning skulle kräva användning av en annan anläggning.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  CS-SIS ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att kunna lägga in och behandla SIS-uppgifter, även sökningar i SIS-databasen. CS-SIS ska

4.  CS-SIS ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att kunna lägga in och behandla SIS-uppgifter, även sökningar i SIS-databasen. För de medlemsstater som använder en nationell kopia ska CS-SIS

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska ansvara för att säkerställa den fortlöpande driften av N.SIS, dess anslutning till NI-SIS och oavbruten tillgång till SIS-uppgifter för slutanvändarna.

Varje medlemsstat ska ansvara för att säkerställa den fortlöpande driften av N.SIS och dess anslutning till NI-SIS.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje medlemsstat ska ansvara för att säkerställa oavbruten tillgång till SIS‑uppgifter för slutanvändarna, i synnerhet genom att upprätta en dubbel anslutning till NI-SIS.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska översända sina registreringar via N.SIS-byrån.

Varje medlemsstat ska lägga in registreringar på grundval av all tillgänglig information som omfattas av denna förordning och översända sina registreringar via N.SIS-byrån.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en myndighet (Sirenekontoret) som ska säkerställa utbyte av och tillgång till tilläggsinformation i enlighet med Sirenehandboken, såsom anges i artikel 8.

Varje medlemsstat ska utse en nationell myndighet (Sirenekontoret) som ska bedriva verksamhet dygnet runt, alla dagar i veckan, och som ska säkerställa utbyte av och tillgång till tilläggsinformation i enlighet med Sirenehandboken, såsom anges i artikel 8. Sirenekontoret ska fungera som en samlad kontaktpunkt för medlemsstaterna för utbyte av tilläggsinformation i samband med registreringar och för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas när registreringar om personer och föremål har lagts in i SIS och de personerna och föremålen påträffas vid en sökning.

Motivering

Specifikationer av Sirenekontorens struktur och uppdrag enligt kommissionens genomförandebeslut av den 26 februari 2013 om antagande av Sirenehandboken och övriga genomförandeåtgärder avseende andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tilläggsinformation ska utbytas i enlighet med Sirenehandboken, via kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de tekniska resurser och personalresurser som behövs för att säkerställa oavbruten tillgång till och utbyte av tilläggsinformation. Om kommunikationsinfrastrukturen inte är tillgänglig får medlemsstaterna använda annan tillfredsställande säker teknik för att utbyta tilläggsinformation.

1.  Tilläggsinformation ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i Sirenehandboken, via kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de tekniska resurser och personalresurser som behövs för att säkerställa oavbruten tillgång till samt snabbt och effektivt utbyte av tilläggsinformation. Om kommunikationsinfrastrukturen inte är tillgänglig ska medlemsstaterna använda den reservkommunikationsinfrastruktur som avses i artikel 4.1 c. I sista hand får annan, på ett tillfredsställande sätt säkrad, teknik för att utbyta tilläggsinformation, såsom Siena, användas.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tilläggsinformationen ska bara användas för det ändamål för vilket den överförts i enlighet med artikel 61, om inte förhandstillstånd har inhämtats från den registrerande medlemsstaten.

2.  Tilläggsinformationen får användas endast för det ändamål för vilket den överfördes i enlighet med artikel 61.

Motivering

För att säkerställa en viss nivå av ändamålsbegränsning är det viktigt att Sirenekontoren använder tilläggsinformation enbart för den SIS-registrering som var anledningen till att informationen förmedlades till dem.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sirenekontoren ska utföra sina uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet genom att besvara begäran så snart som möjligt och senast 12 timmar efter det att begäran mottagits.

3.  Sirenekontoren ska utföra sina uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet genom att i huvudsak besvara en begäran om tilläggsinformation så snart som möjligt, dock senast sex timmar efter det att begäran mottogs. Vid registreringar om terroristbrott och registreringar som rör barn enligt vad som avses i artikel 32.2 c ska Sirenekontoren agera omedelbart.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Sireneformulär som ska behandlas med högsta prioritet av det anmodade Sirenekontoret kan förses med påskriften ”URGENT” och en förklaring till varför ärendet är brådskande.

Motivering

Bestämmelse i Sirenehandboken.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Närmare bestämmelser om utbytet av tilläggsinformation ska antas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2, i form av en handbok kallad Sirenehandboken.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 71a med avseende på antagandet av en handbok med närmare bestämmelser om utbytet av tilläggsinformation (Sirenehandboken).

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS säkerställa att uppgifter som lagrats i den nationella kopian genom de automatiska uppdateringar som avses i artikel 4.4 överensstämmer med och är identiska med dem i SIS-databasen och att en sökning i den nationella kopian ger samma resultat som en sökning i SIS-databasen. Slutanvändarna ska få de uppgifter de behöver för att utföra sina uppgifter, i synnerhet alla de uppgifter som krävs för att identifiera den registrerade och vidta begärda åtgärder.

2.  Medlemsstaterna ska med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS säkerställa att uppgifter som lagras i den nationella kopia som en medlemsstat upprättat frivilligt tack vare de automatiska uppdateringar som avses i artikel 4.4 överensstämmer med och är identiska med dem i SIS-databasen och att en sökning i den frivilliga nationella kopian ger samma resultat som en sökning i SIS-databasen. Slutanvändarna ska, så långt det är möjligt, få de uppgifter de behöver för att utföra sina uppgifter, i synnerhet och vid behov alla tillgängliga uppgifter som gör det möjligt att identifiera den registrerade och vidta begärda åtgärder.

Motivering

All information om alla personer som är föremål för en registrering kommer inte att vara tillgänglig för medlemsstaterna. Det vore ologiskt att införa en obegränsad skyldighet att tillhandahålla slutanvändaren information som kanske inte finns att tillgå. Det är även oklart vem som omfattas av denna skyldighet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Regelbundna tester ska genomföras som en del av den mekanism som inrättas genom förordning (EU) nr 1053/2013 för att kontrollera de nationella kopiornas tekniska och funktionella överensstämmelse, och i synnerhet om sökningar i den nationella kopian ger resultat som är likvärdiga med en sökning i SIS.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hindra obehöriga från att få tillträde till databehandlingsanläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillträde till anläggningar),

(b)  hindra obehöriga från att få tillgång till databehandlingsutrustning och tillträde till anläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillgång till utrustning och kontroll av tillträde till anläggningar),

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  förhindra obehörig behandling av uppgifter i SIS och förhindra att uppgifter som behandlas i SIS obehörigt ändras eller raderas (kontroll av uppgiftsinmatning),

Motivering

Bestämmelse i artikel 34 i Eurodacförordningen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  säkerställa att alla myndigheter med åtkomst till SIS eller tillträde till uppgiftsbehandlingsanläggningar skapar profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har befogenhet att läsa, lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 66 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

(g)  säkerställa att alla myndigheter med åtkomst till SIS eller tillträde till databehandlingsanläggningarna skapar profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har befogenhet att läsa, lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 66 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

Motivering

Bestämmelse i artikel 34 i Eurodacförordningen.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  säkerställa att det installerade systemet kan återställas vid avbrott (återställande),

Motivering

Bestämmelse i Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  säkerställa att SIS utför sina funktioner korrekt, att fel rapporteras (funktionssäkerhet) och att personuppgifter som lagras i SIS inte kan förvanskas genom funktionsfel i systemet (dataintegritet),

Motivering

Bestämmelse i Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat samarbetar med externa entreprenörer i samband med SIS-relaterade uppgifter, ska den medlemsstaten noga övervaka entreprenörens verksamhet för att förvissa sig om att alla bestämmelser i denna förordning följs, särskilt i fråga om säkerhet, sekretess och dataskydd.

Motivering

2012 äventyrades SIS-uppgifter efter en hackerattack via en extern entreprenör i Danmark. Medlemsstaterna bör stärka sin övervakning av sådana företag.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att all åtkomst till och alla utbyten av personuppgifter med CS-SIS loggas i landets N.SIS för att möjliggöra kontroll av om sökningen är laglig, övervaka att uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa att N.SIS fungerar tillfredsställande och att uppgifternas integritet och säkerhet tryggas.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv (EU) 2016/680 ska medlemsstaterna säkerställa att all åtkomst till och alla utbyten av personuppgifter med CS-SIS loggas i landets N.SIS för att möjliggöra kontroll av om sökningen är laglig, övervaka uppgiftsbehandlingens lagenlighet, utföra egenkontroll, se till att N.SIS fungerar tillfredsställande samt säkerställa dataintegritet och datasäkerhet.

Motivering

Loggar föreskrivs redan i direktivet om skydd av polisiära uppgifter (2016/680).

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna ska i synnerhet visa registreringshistoriken, dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till de uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet och den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

2.  Loggarna ska i synnerhet visa registreringshistoriken, dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, de uppgifter som behandlades samt namnetbåde den behöriga myndighet och den person som utförde sökningen och behandlade uppgifterna.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om sökningen görs med finger- och handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artiklarna 40, 41 och 42 ska loggarna i synnerhet visa vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till den typ av uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet och den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

3.  Om sökningen görs med fingeravtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artiklarna 40, 41 och 42 ska loggarna, genom undantag från punkt 2, visa vilken typ av uppgifter som behandlats i stället för de faktiska uppgifterna.

Motivering

Eftersom ”överföring” av uppgifter har ersatts på ett inkonsekvent sätt med ”behandling” av uppgifter i kommissionens förslag ter det sig lämpligare att hänvisa till uppgifter som ”behandlats” snarare än uppgifter som ”överfördes”.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Regler och format för loggarna, inbegripet om lagringstiden för loggar, för att säkerställa att medborgarnas rättigheter respekteras när det gäller kontrollen av att uppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt, att harmoniseringen mellan medlemsstaterna förbättras när det gäller lagringstiderna och att det görs en åtskillnad mellan lagringstiden av de loggar som avser rutinmässiga sökningar i systemet, i synnerhet vid gränsövergångarna, och de som avser andra sökningar, i synnerhet i samband med poliskontroller ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Loggarna får användas endast för de ändamål som anges i punkt 1 och ska raderas tidigast ett år och senast tre år efter det att de skapades.

4.  Loggarna får användas endast för de ändamål som avses i punkt 1 och ska raderas två år efter det att de skapades.

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör lagringstiden för loggarna specificeras exakt, i linje med Europeiska datatillsynsmannens rekommendation.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Då medlemsstaterna utför automatiska skanningssökningar av motorfordons nummerplåtar med automatiska nummerplåtsavläsningssystem ska de föra en logg över sökningarna i enlighet med nationell lagstiftning. Innehållet i denna logg ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2. Om en positiv träff görs mot uppgifter som lagras i SIS eller en nationell eller teknisk kopia av SIS-uppgifter ska en fullständig sökning utföras i SIS för att bekräfta att träffen verkligen är positiv. Bestämmelserna i punkt 1–6 i denna artikel ska tillämpas på denna fullständiga sökning.

7.  Om medlemsstaternas nationella lagstiftning tillåter automatiserade skanningssökningar av motorfordons nummerplåtar och medlemsstaterna genomför sådana sökningar med hjälp av system för automatisk nummerplåtsavläsning ska de föra en logg över sökningarna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 71a med avseende på fastställandet av reglerna för sådana loggar. Om en positiv träff görs mot uppgifter som lagras i SIS eller en nationell eller teknisk kopia av SIS-uppgifter ska en fullständig sökning utföras i SIS för att bekräfta att träffen verkligen är positiv. Bestämmelserna i punkt 1–6 i denna artikel ska tillämpas på denna fullständiga sökning.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till SIS‑uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning och vid behov samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till SIS‑uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna förordning och samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.

Motivering

De nationella myndigheter som har tillgång till SIS bör vara skyldiga att samarbeta med den nationella tillsynsmyndigheten och inte ha rätt att välja när de ska samarbeta och när de inte ska göra det.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Innan personalen vid de myndigheter som har åtkomsträtt till SIS får behandla uppgifter i SIS och regelbundet efter det att åtkomst till SIS beviljats, ska personalen utbildas på lämpligt sätt om datasäkerhet, uppgiftsskydd och förfaranden för uppgiftsbehandling enligt Sirenehandboken. Personalen ska informeras om relevanta brott och påföljder.

1.  Innan personalen vid de myndigheter som har åtkomsträtt till SIS får behandla uppgifter i SIS, och regelbundet efter det att åtkomst till SIS beviljats, ska personalen utbildas på lämpligt sätt om datasäkerhet, grundläggande rättigheter, inbegripet uppgiftsskydd, och förfaranden för uppgiftsbehandling enligt Sirenehandboken. Personalen ska informeras om relevanta brott och påföljder som fastställts i enlighet med artikel 70a i denna förordning.

Motivering

Det är viktigt att behålla bestämmelser om påföljder som ska föreskrivas på nationell nivå för missbruk av uppgifter eller utbyte av tilläggsinformation i strid med den föreslagna förordningen, i linje med artikel 65 i det nuvarande rådsbeslutet. Information om dessa påföljder bör vara en del av den personalutbildning som tillhandahålls.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.  Medlemsstaterna ska ha ett nationellt utbildningsprogram för SIS. Utbildningsprogrammet ska omfatta utbildning för både slutanvändare och personalen vid Sirenekontoren.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3.  I syfte att förbättra samarbetet mellan Sirenekontoren ska det minst en gång om året anordnas gemensamma utbildningstillfällen där personalen från de olika Sirenekontoren kan träffas för att utbyta erfarenheter om nationella arbetsmetoder och skapa en enhetlig och jämn kunskapsnivå.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  uppgifter som gäller genomförandet av budgeten,

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  förvärv och förnyande,

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  avtalsfrågor.

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ansvara för alla andra uppgifter avseende kommunikationsinfrastrukturen, särskilt

utgår

(a)  genomförande av budgeten,

 

(b)  förvärv och förnyande,

 

(c)  avtalsfrågor.

 

Motivering

Byrån bör ansvara för alla uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen. Det skulle inte vara logiskt att upprätthålla en uppdelning av uppgifter mellan byrån och kommissionen.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån ska utveckla och underhålla en mekanism och förfaranden för kvalitetskontroll av uppgifterna i CS-SIS, och ska regelbundet rapportera till medlemsstaterna. Byrån ska regelbundet rapportera till kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörs. Mekanismen, förfarandena och efterlevnaden av kvalitetskraven på uppgifterna ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

5.  Byrån ska utveckla och underhålla en mekanism och förfaranden för kvalitetskontroller av uppgifterna i CS-SIS och ska regelbundet sammanställa förteckningar och rapporter till medlemsstaterna. Byrån ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörs. Mekanismen, förfarandena och efterlevnaden av kvalitetskraven på uppgifterna ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Byrån ska också utföra uppgifter som rör tillhandahållande av utbildning om den tekniska användningen av SIS och om åtgärder för att förbättra kvaliteten på SIS-uppgifter.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hindra obehöriga från att få tillträde till databehandlingsanläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillträde till anläggningar),

(b)  hindra obehöriga från att få tillgång till utrustning och material för databehandling och tillträde till anläggningar som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillgång till utrustning och kontroll av tillträde till anläggningar),

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  förhindra obehörig behandling av uppgifter i SIS och förhindra att uppgifter som behandlas i SIS obehörigt ändras eller raderas (kontroll av uppgiftsinmatning),

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  skapa profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har rätt att få åtkomst till uppgifterna eller tillträde till uppgiftsbehandlingsanläggningarna och på begäran utan dröjsmål ge den europeiska datatillsynsman som avses i artikel 64 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

(g)  skapa profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har rätt att få åtkomst till uppgifterna eller tillträde till databehandlingsanläggningarna och på begäran omedelbart ge Europeiska datatillsynsmannen, enligt vad som avses i artikel 64, tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  säkerställa att det installerade systemet kan återställas vid avbrott (återställande),

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  säkerställa att SIS utför sina funktioner korrekt, att fel rapporteras (funktionssäkerhet) och att personuppgifter som lagras i SIS inte kan förvanskas genom funktionsfel i systemet (dataintegritet),

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kc)  säkerställa säkerheten för sina tekniska anläggningar.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om byrån samarbetar med externa entreprenörer i samband med SIS-relaterade uppgifter ska den noga övervaka entreprenörens verksamhet för att förvissa sig om att alla bestämmelser i denna förordning följs, särskilt i fråga om säkerhet, sekretess och dataskydd.

Motivering

2012 äventyrades SIS-uppgifter efter en hackerattack via en extern entreprenör i Danmark. Medlemsstaterna bör stärka sin övervakning av sådana företag.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna ska i synnerhet visa registreringshistoriken, dag och tidpunkt för överföringen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningarna, en hänvisning till den typ av uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

2.  Loggarna ska i synnerhet visa historiken för varje registrering, dag och tidpunkt för all uppgiftsbehandling, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, de uppgifter som behandlades samt både namnet på den behöriga myndigheten och den person som utförde sökningen och behandlade uppgifterna.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om sökningen görs med finger- och handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artiklarna 40, 41 och 42 ska loggarna i synnerhet visa vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till den typ av uppgifter som överfördes och namn på den behöriga myndighet och den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen.

3.  Om sökningen görs med fingeravtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i enlighet med artiklarna 40, 41 och 42 ska loggarna, genom undantag från punkt 2, visa vilken typ av uppgifter som behandlats i stället för de faktiska uppgifterna.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Bestämmelserna om och formaten för loggarna ska fastställas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Loggarna får endast användas för de ändamål som avses i punkt 1 och ska raderas tidigast ett år och senast tre år efter det att de skapades. De loggar som omfattar registreringshistorik ska raderas ett till tre år efter det att registreringarna raderats.

4.  Loggarna får användas endast för de ändamål som avses i punkt 1 och ska raderas två år efter det att de skapades. De loggar som omfattar registreringshistorik ska raderas två år efter det att registreringarna raderats.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen regelbundet genomföra informationskampanjer för att upplysa allmänheten om målen med SIS, vilka uppgifter som lagras, vilka myndigheter som har åtkomst till SIS och om de registrerades rättigheter. Medlemsstaterna ska i samarbete med sina nationella tillsynsmyndigheter utforma och genomföra de nödvändiga strategierna för att ge sina medborgare allmän information om SIS.

1.  När denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen genomföra en informationskampanj för att upplysa unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare om målen med SIS, vilka uppgifter som lagras, vilka myndigheter som har åtkomst till SIS och om de registrerades rättigheter. Kommissionen ska i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen regelbundet, minst en gång om året, upprepa denna kampanj. Medlemsstaterna ska i samarbete med sina nationella tillsynsmyndigheter utforma och genomföra de nödvändiga strategierna för att ge sina medborgare och invånare allmän information om SIS. Medlemsstaterna ska se till att tillräcklig finansiering är tillgänglig för sådan informationspolitik.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 eller de bestämmelser i denna förordning som gäller lagring av kompletterande uppgifter ska SIS endast innehålla de kategorier av uppgifter som lämnas av var och en av medlemsstaterna, så som krävs för de ändamål som fastställs i artiklarna 26, 32, 34, 36 och 38.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 eller de bestämmelser i denna förordning som gäller lagring av kompletterande uppgifter ska SIS endast innehålla de kategorier av uppgifter som lämnas av varje medlemsstat, så som krävs för de ändamål som fastställs i artiklarna 26, 32, 34, 36 och 38.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Uppgifter om personer som omfattas av en registrering får endast avse följande:

3.  Uppgifter om personer som är föremål för en registrering i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete får endast avse följande:

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte förändras.

(e)  Särskilda, objektiva, fysiska kännemärken som inte förändras och som saknar koppling till de särskilda kategorier av personuppgifter som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679, såsom etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Kön.

(h)  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Huruvida personen är beväpnad, våldsam, har rymt eller deltar i en verksamhet som avses i artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism,

(j)  Huruvida personen är beväpnad, våldsam, har rymt eller deltar i en verksamhet som avses i artiklarna 3–12 och 14 i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – led x

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(x)  Relevanta DNA-profiler om artikel 22.1 b i denna förordning är tillämplig.

(x)  Relevanta dna-profiler, om detta tillåts, i enlighet med artikel 22.1 b och 32.2 a.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – led y

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(y)  Finger- och handavtrycksuppgifter.

(y)  Fingeravtrycksuppgifter.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – led za (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(za)  De uppgifter som avses i leden a−d, f–g och i) från en giltig identitetshandling som personen i fråga innehar och som är en annan handling än den som avses i leden s–v, såvida uppgifterna inte är tillgängliga i den sistnämnda handlingen.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De tekniska föreskrifterna ska vara snarlika för sökningar i CS-SIS, nationella kopior och tekniska kopior, enligt vad som avses i artikel 53. De ska bygga på gemensamma standarder som fastställs och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De tekniska föreskrifter som behövs för att söka de uppgifter som avses i punkt 3 ska fastställas och utvecklas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2. De tekniska föreskrifterna ska vara snarlika för sökningar i CS-SIS, nationella kopior och de tekniska kopior som avses i artikel 53.2, och de ska bygga på de gemensamma standarder som fastställts och utvecklats genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

utgår

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en person eller ett föremål söks av en medlemsstat i samband med ett brott som omfattas av artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism, ska medlemsstaten under alla omständigheter skapa motsvarande registrering enligt antingen artikel 34, 36 eller 38 efter vad som är tillämpligt.

2.  Om en person eller ett föremål söks av en medlemsstat i samband med ett brott som omfattas av artiklarna 3–12 och 14 i direktiv (EU) 2017/541, ska medlemsstaten under alla omständigheter skapa motsvarande registrering enligt antingen artikel 34, 36 eller 38 efter vad som är tillämpligt.

Motivering

Det måste klargöras att en registrering måste läggas in om en misstänkt söks i samband med ett påstått terroristbrott. De brott som förtecknas i rådets befintliga beslut om SIS II (som hänvisar till rådets gamla rambeslut om bekämpande av terrorism) ersätts med samma brott som nu fastställs i direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism. Frasen ”under alla omständigheter” stryks för att den är överflödig.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser för införande av fotografier, ansiktsbilder, finger- och handavtrycksuppgifter och DNA-profiler

Särskilda bestämmelser för inläggande av fotografier, ansiktsbilder, fingeravtrycksuppgifter och dna-profiler

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 71 a med avseende på de krav som måste vara uppfyllda för att biometriska kännetecken, däribland dna-profiler, ska få läggas in i SIS i enlighet med denna förordning. Dessa krav ska omfatta hur många fingeravtryck som ska läggas in, hur fingeravtrycken ska tas och den minimikvalitet som alla biometriska kännetecken måste hålla.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Fotografier, ansiktsbilder, finger- och handavtrycksuppgifter och DNA-profiler ska läggas in endast efter en kvalitetskontroll för att konstatera att minimistandarder för uppgifternas kvalitet uppfylls.

(a)  Fotografier, ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter ska läggas in endast efter en kvalitetskontroll som fastställer att en minimistandard för uppgifternas kvalitet uppfylls.

Motivering

Eftersom dna-uppgifter är de känsligaste personuppgifterna är det av yttersta vikt att man avgränsar användningen av dem ordentligt och tydligt definierar under vilka omständigheter de får läggas till i en registrering. Den text som är relevant för dna-profiler har lagts till i led b.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En DNA-profil får endast läggas till de registreringar som anges i artikel 32.2 a och c, och enbart om det inte finns några fotografier, ansiktsbilder eller finger- och handavtrycksuppgifter som lämpar sig för identifiering. DNA-profiler från personer som är släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon till den registrerade personen får läggas till registreringen förutsatt att de berörda personerna ger sitt uttryckliga medgivande. Personens ras ska inte ingå i DNA-profilen.

(b)  En dna-profil får läggas till registreringar endast i de situationer som anges i artikel 32.2 a, under förutsättning att det har gjorts en kvalitetskontroll som fastställer att profilen uppfyller en minimistandard för uppgifternas kvalitet och enbart om det inte finns några fotografier, ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter som lämpar sig för identifiering. Dna-profiler från personer som är släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon till den registrerade personen får läggas till registreringen förutsatt att de berörda personerna ger sitt uttryckliga medgivande. Om en dna-profil läggs till en registrering bör den innehålla den minsta mängd information som är strikt nödvändig för identifieringen av den försvunna personen och får under inga omständigheter innehålla information om personens ras och hälsotillstånd.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2  Kvalitetsstandarder ska fastställas för lagring av de uppgifter som avses i punkt 1 a i den här artikeln och i artikel 40. Närmare detaljer om dessa standarder ska fastställas genom genomförandeåtgärder och uppdateras i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

2  Kvalitetsstandarder ska fastställas för lagring av de uppgifter som avses i punkt 1 a och b i den här artikeln och i artikel 40. Närmare detaljer om dessa standarder ska fastställas genom genomförandeåtgärder och uppdateras i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En registrering om en person får inte läggas in utan de uppgifter som avses i artikel 20.3 a, g, k, m, n och, i tillämpliga fall, p, förutom i de situationer som avses i artikel 40.

1.  En registrering om en person får inte läggas in utan de uppgifter som avses i artikel 20.3 a, b, g, h, i, k, m, n och, i tillämpliga fall, p, förutom i de situationer som avses i artikel 40.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Alla andra uppgifter som avses i artikel 20.3 ska också läggas in om de är tillgängliga.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 ska de övriga uppgifter som avses i artikel 20.3 också läggas in om de är tillgängliga och under förutsättning att villkoren för inläggande av dessa uppgifter är uppfyllda.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Överensstämmelse mellan registreringar

 

1.  Innan en ny registrering läggs in ska medlemsstaten kontrollera om personen redan är föremål för en registrering i SIS.

 

2.  Endast en registrering per person eller föremål per medlemsstat får läggas in i SIS. Vid behov får emellertid andra medlemsstater lägga in nya registreringar om samma person, under förutsättning att de förenliga. Förenligheten ska säkerställas i enlighet med punkt 3.

 

3.  Bestämmelserna om förenlighet mellan registreringar ska fastställas i den Sirenehandbok som avses i artikel 8.4. Om en person redan är föremål för en registrering i SIS ska den medlemsstat som vill lägga in en ny registrering kontrollera att registreringarna inte är oförenliga. Om de är förenliga får medlemsstaten lägga in den nya registreringen. Om registreringarna är oförenliga ska de berörda Sirenekontoren samråda med varandra genom utbyte av tilläggsinformation för att nå en överenskommelse i enlighet med prioriteringsordningen i Sirenehandboken. Avsteg får göras från denna prioriteringsordning efter samråd mellan medlemsstaterna om väsentliga nationella intressen står på spel.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänna bestämmelser om flaggning

Flaggning

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat anser att verkställandet av en registrering som lagts in i enlighet med artiklarna 26, 32 och 36 är oförenlig med dess nationella lagstiftning, internationella förpliktelser eller viktiga nationella intressen, kan den därefter kräva att registreringen förses med en flagga, vilken innebär att den åtgärd som ska vidtas på grund av registreringen inte kommer att vidtas på dess territorium. Flaggan ska läggas till av Sirenekontoret i den registrerande medlemsstaten.

1.  Om en medlemsstat anser att verkställandet av en registrering som lagts in i enlighet med artiklarna 26, 32, 36 och 40 är oförenligt med dess nationella lagstiftning, internationella förpliktelser eller väsentliga nationella intressen, kan den kräva att registreringen flaggas, vilket innebär att den åtgärd som ska vidtas på grundval av registreringen inte kommer att vidtas på dess territorium. Flaggningen ska läggas till av Sirenekontoret i den registrerande medlemsstaten.

Motivering

Den nya registreringskategori som föreskrivs i artikel 40 kan likaledes leda till problem med oförenlighet med nationell lagstiftning, internationella förpliktelser eller väsentliga nationella intressen, och bör därför inkluderas i förteckningen över artiklar där registreringen kan flaggas.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Alla hänvisningar i denna förordning till bestämmelser i rambeslut 2002/584/RIF ska anses inbegripa motsvarande bestämmelser i avtal som, på grundval av artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen, ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer om överlämnande av personer på grundval av en arresteringsorder och som medger att en sådan arresteringsorder översänds via SIS.

3.  Alla hänvisningar i denna förordning till bestämmelser i rambeslut 2002/584/RIF ska anses inbegripa motsvarande bestämmelser i avtal som, på grundval av artikel 216 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer om överlämnande av personer på grundval av en arresteringsorder och som medger att en sådan arresteringsorder översänds via SIS.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den registrerande medlemsstaten kan, under pågående spaningsinsatser och med tillstånd från den behöriga rättsliga myndigheten i den registrerande medlemsstaten, tillfälligt göra en befintlig registrering om gripande som förts in enligt artikel 26 i denna förordning otillgänglig för sökningar så att registreringen inte ska kunna sökas av slutanvändaren och endast vara åtkomlig för Sirenekontoren. Denna funktion ska användas under en period på högst 48 timmar. Om det är operativt nödvändigt kan den dock förlängas med ytterligare perioder på 48 timmar. Medlemsstaterna ska föra statistik över antalet registreringar för vilka denna funktion har använts.

4.  Den registrerande medlemsstaten får, under en pågående spaningsinsats och med tillstånd från den behöriga rättsliga myndigheten i den registrerande medlemsstaten, tillfälligt göra en befintlig registrering om gripande som förts in enligt denna artikel otillgänglig för sökningar, så att registreringen inte är sökbar för slutanvändare och är åtkomlig endast för Sirenekontoren. Denna funktion ska användas under en period på högst 48 timmar. Om det är operativt nödvändigt kan den dock förlängas med ytterligare perioder på 48 timmar. Medlemsstaterna ska föra statistik över antalet registreringar för vilka denna funktion har använts.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Uppgifter om försvunna personer eller andra personer som behöver ställas under beskydd eller vars vistelseort måste fastställas ska läggas in i SIS på begäran av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som för in registreringen.

utgår

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Registreringar får läggas in om följande kategorier försvunna personer:

2.  Registreringar ska läggas in i SIS om följande kategorier av personer efter ett beslut från medlemsstatens behöriga myndighet:

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  för att förebygga hot.

ii)  för att förebygga ett hot mot den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Försvunna personer som inte behöver ställas under beskydd.

(b)  Försvunna vuxna som inte behöver ställas under beskydd.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Barn som löper risk att bortföras i enlighet med punkt 4.

(c)  Barn som löper risk att bortföras, även av en familjemedlem, eller att avlägsnas från medlemsstaten i syfte att utsättas för tortyr eller sexuellt eller könsrelaterat våld, eller att falla offer för gärningar som förtecknas i artiklarna 6−10 i direktiv 2017/541.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Punkt 2 a ska särskilt tillämpas på barn och på personer som ska omhändertas efter ett beslut av behörig myndighet.

3.  Punkt 2 a ska tillämpas särskilt på personer som ska omhändertas efter ett beslut av behörig rättslig myndighet och på barn.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En sådan registrering om ett barn som avses i punkt 2 c ska läggas in på begäran av den behöriga rättsliga myndighet i den medlemsstat som har jurisdiktion i frågor om föräldraansvar enligt rådets förordning nr 2201/200374 om det föreligger en konkret och uppenbar risk att barnet omgående och olagligt kan avlägsnas från den medlemsstat där den behöriga myndigheten är belägen. I medlemsstater som är parter i Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn och där rådets förordning nr 2201/2003 inte är tillämplig, tillämpas bestämmelserna i Haagkonventionen.

4.  En sådan registrering om ett barn i fara som avses i punkt 2 c ska läggas in efter ett beslut av den behöriga rättsliga myndigheten i den medlemsstat som har jurisdiktion i frågor om föräldraansvar enligt rådets förordning nr 2201/200374, om det föreligger en konkret och uppenbar risk att barnet omgående och olagligt kan avlägsnas från den medlemsstat där den behöriga rättsliga myndigheten är belägen. Ett sådant beslut ska fattas så snart som möjligt. I medlemsstater som är parter i Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn och där rådets förordning nr 2201/2003 inte tillämpas är bestämmelserna i Haagkonventionen tillämpliga. Relevanta protokoll och verktyg ska stödja den åtgärd som måste vidtas enligt vad som anges i registreringen.

__________________

__________________

74 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1).

74 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1).

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De behöriga myndigheter som ansvarar för skyddet av barn, inbegripet den nationella jourlinjen, och barnets föräldrar, vårdnadshavare och/eller förmyndare, ska vid behov, med hänsyn tagen till barnets bästa, underrättas om en registrering om ett försvunnet barn enligt punkt 1 c.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som läggs in i SIS anger till vilken av kategorierna i punkt 2 den försvunna personen hör. Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att de uppgifter som läggs in i SIS anger vilken typ av försvinnande eller sårbarhet som föreligger. Bestämmelserna om kategorisering av ärendetyp och inläggande av sådana uppgifter ska fastställas och utvecklas med hjälp av genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som läggs in i SIS anger till vilken av kategorierna i punkt 2 den försvunna personen eller barnet i fara hör. Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att de uppgifter som läggs in i SIS anger vilken typ av ärende det handlar om när det gäller barn i fara eller försvunna personer, om detta är känt. Bestämmelserna om kategorisering av ärendetyp och inläggande av sådana uppgifter ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2. Enligt dessa bestämmelser ska de typer av försvunna personer som är barn omfatta

 

a)  barn som rymt,

 

b)  ensamkommande barn i samband med migration,

 

c)  barn som bortförts av en familjemedlem.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Fyra månader innan ett barn som omfattas av en registrering enligt denna artikel når vuxen ålder ska CS-SIS automatiskt underrätta den registrerande medlemsstaten att grunden för begäran och den åtgärd som ska vidtas antingen måste uppdateras eller att registreringen måste raderas.

6.  Fyra månader innan ett barn som är föremål för en registrering enligt denna artikel når vuxen ålder ska CS-SIS automatiskt underrätta den registrerande medlemsstaten att grunden för begäran och den åtgärd som ska vidtas måste uppdateras, annars kommer registreringen att raderas.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om det finns tydliga tecken på att fordon, fartyg eller luftfartyg har koppling till en person som omfattas av en registrering enligt punkt 2 får registreringar om dessa fordon, fartyg och luftfartyg föras in för att lokalisera personen. I de fallen ska registreringen om den försvunna personen och registreringen om föremålet länkas i enlighet med artikel 60. De tekniska föreskrifter som behövs för att lägga in, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i denna punkt ska fastställas och utvecklas med hjälp av genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

7.  Om det finns tydliga tecken på att fordon, fartyg eller luftfartyg har koppling till en person som är föremål för en registrering enligt punkt 2 får registreringar om dessa fordon, fartyg och luftfartyg föras in för att lokalisera personen. I de fallen ska registreringen om personen och registreringen om föremålet länkas i enlighet med artikel 60. De tekniska föreskrifter som behövs för att lägga in, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i denna punkt ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Medlemsstaterna ska i SIS lägga in uppgifter om barn som har försvunnit från mottagningsanläggningar som försvunna personer.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en person som avses i artikel 32 lokaliseras ska de behöriga myndigheterna, med förbehåll för vad som sägs i punkt 2, underrätta den medlemsstat som fört in registreringen om var personen befinner sig. När det gäller försvunna barn eller barn som behöver ställas under beskydd ska den verkställande medlemsstaten omedelbart samråda med den registrerande medlemsstaten för att utan dröjsmål komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att skydda barnets bästa. De behöriga myndigheterna får i de fall som anges i artikel 32.2 a och c föra personen till en säker plats för att förhindra denna från att fortsätta sin resa, om så föreskrivs i nationell lag.

1.  När en person som avses i artikel 32 lokaliseras ska de behöriga myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, utan dröjsmål underrätta den medlemsstat som fört in registreringen om var personen befinner sig. När det gäller barn som är föremål för registreringar enligt artikel 32 ska den verkställande medlemsstaten utan dröjsmål samråda med den registrerande medlemsstaten, inklusive dess myndigheter med ansvar för skyddet av barn, för att utan dröjsmål, dock senast inom tolv timmar, komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att slå vakt om barnets bästa. De behöriga myndigheterna får, om så är lämpligt, i de fall som anges i artikel 32.2 a och c föra personen till en säker plats i syfte att hindra honom eller henne från att fortsätta sin resa, om så tillåts i nationell lag. Om registreringen rör ett barn ska beslutet om den säkra platsen fattas med hänsyn till barnets utsatthet och dess bästa.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Registreringen får föras in för att lagföra brott, verkställa en straffrättslig påföljd och förebygga hot mot den allmänna säkerheten

2.  Registreringen får föras in i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, verkställa en straffrättslig påföljd och förebygga hot mot den allmänna säkerheten

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  om det finns tydliga tecken på att en person avser att begå, eller redan begår, ett grovt brott, i synnerhet de brott som anges i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF,

(a)  om det finns tydliga tecken på att en person avser att begå, eller redan begår, ett grovt brott, om detta är straffbart i den registrerande medlemsstaten med ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd i som längst minst ett år,

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om de uppgifter som avses i artikel 37.1 är nödvändiga för att verkställa en straffrättslig påföljd för en person som dömts för ett grovt brott, i synnerhet de brott som anges i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF, eller

(b)  om de uppgifter som avses i artikel 37.1 är nödvändiga för att verkställa en straffrättslig påföljd för en person som dömts för ett grovt brott, om detta är straffbart i den registrerande medlemsstaten med ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd i som längst minst tre år, eller

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  om en allmän bedömning av en person, särskilt på grundval av redan begångna brott, leder till misstanke om att denna även i framtiden kan komma att begå grova brott, i synnerhet de brott som anges i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF.

(c)  om en allmän bedömning av en person, särskilt på grundval av redan begångna brott, leder till misstanke om att personen även i framtiden kan komma att begå grova brott, om detta är straffbart i den registrerande medlemsstaten med ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd i som längst minst tre år.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det finns tydliga tecken på att fordon, fartyg, luftfartyg och containrar har samband med de grova brott som avses i punkt 2 eller de allvarliga hot som avses i punkt 3 kan registreringar föras in om dessa fordon, fartyg, luftfartyg och containrar.

4.  Om det finns tydliga bevis på att fordon, fartyg, luftfartyg, containrar, släpvagnar med en tjänstevikt överstigande 750 kg samt husvagnar har samband med de grova brott som avses i punkt 2 eller de allvarliga hot som avses i punkt 3, kan registreringar föras in om dessa fordon, fartyg, luftfartyg och containrar.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det finns tydliga tecken på att officiella blankodokument eller utfärdade id-handlingar har samband med de grova brott som avses i punkt 2 eller de allvarliga hot som avses i punkt 3 kan registreringar föras in om dessa handlingar, oavsett vem id-handlingen eventuellt har tillhört ursprungligen. De tekniska föreskrifter som behövs för att lägga in, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i denna punkt ska fastställas och utvecklas med hjälp av genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

5.  Om det finns tydliga bevis på att officiella blankodokument eller utfärdade id-handlingar har samband med de grova brott som avses i punkt 2 eller de allvarliga hot som avses i punkt 3 kan registreringar föras in om dessa handlingar, oavsett vem id-handlingen eventuellt har tillhört ursprungligen. De tekniska föreskrifter som behövs för att lägga in, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i denna punkt ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att utföra diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller ska samtliga eller vissa av nedanstående uppgifter insamlas och översändas till den myndighet som fört in registreringen när gränskontroller, polis- och tullkontroller eller annan brottsbekämpande verksamhet utförs inom medlemsstaten:

1.  I syfte att utföra diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller ska samtliga eller vissa av nedanstående uppgifter insamlas och omedelbart översändas till den myndighet som fört in registreringen när gränskontroller, polis- och tullkontroller eller annan brottsbekämpande verksamhet utförs inom medlemsstaten:

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Fordon, fartyg, luftfartyg eller container som använts.

(f)  Fordon, fartyg, luftfartyg, containrar, släpvagnar med tjänstevikt på mer än 750 kg samt husvagnar som använts.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska lämnas genom utbyte av tilläggsinformation.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska omedelbart lämnas genom utbyte av tilläggsinformation.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Beroende på de operativa förhållandena och i enlighet med nationell lagstiftning ska en undersökningskontroll bestå av en mer ingående kontroll och en utfrågning av personen. Om en medlemsstats nationella lagstiftning inte tillåter undersökningskontroller ska kontrollerna i den medlemsstaten ersättas med diskreta kontroller.

4.  Beroende på de operativa förhållandena och i enlighet med nationell lagstiftning, och utan att det påverkar misstänkta och anklagade personers rätt att få tillgång till en försvarare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU1a, ska en undersökningskontroll bestå av en mer ingående kontroll och en utfrågning av personen.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Luftfartyg.

(h)  Luftfartyg och motorer till dessa.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Definitionen av nya underkategorier av föremål i punkt 2 n och de tekniska föreskrifter som är nödvändiga för att lägga in, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i punkt 2 ska fastställas och utvecklas med hjälp av genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 71a med avseende på definitionen av nya underkategorier av föremål enligt punkt 2 n. De tekniska föreskrifter som är nödvändiga för att lägga in, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i punkt 2 ska fastställas och utvecklas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en sökning visar att det finns en registrering för ett lokaliserat föremål ska den myndighet som har noterat sambandet mellan de två uppgifterna i enlighet med nationell lagstiftning beslagta föremålet och kontakta den myndighet som fört in registreringen för att komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas. För detta ändamål kan även personuppgifter översändas i enlighet med denna förordning.

1.  Om en sökning visar att det finns en registrering för ett lokaliserat föremål ska den myndighet som har noterat sambandet mellan de två uppgifterna i enlighet med nationell lagstiftning beslagta föremålet och kontakta den myndighet som fört in registreringen för att komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas. För detta ändamål kan även personuppgifter översändas genom utbyte av tilläggsinformation.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska lämnas genom utbyte av tilläggsinformation.

utgår

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Kapitel XI – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

REGISTRERINGAR OM OKÄNDA EFTERLYSTA PERSONER FÖR IDENTIFIERING I ENLIGHET MED NATIONELL LAGSTIFTNING SAMT SÖKNING MED BIOMETRISKA UPPGIFTER

REGISTRERINGAR OM OKÄNDA PERSONER SOM ÄR EFTERLYSTA FÖR IDENTIFIERING ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Registreringar om okända personer som är efterlysta för gripande enligt nationell lagstiftning

Registreringar om okända personer som är efterlysta för identifiering enligt nationell lagstiftning

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finger- och handavtrycksuppgifter kan läggas in i SIS utan koppling till personer som omfattas av registreringarna. Dessa finger- och handavtrycksuppgifter ska antingen vara fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som upptäckts på platsen för ett brott som utreds, för grova brott och terroristbrott, och det ska kunna fastställas att de med hög sannolikhet tillhör gärningsmannen. Finger- och handavtrycksuppgifterna i denna kategori ska lagras som ”okänd misstänkt eller efterlyst person”, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan nationell, europeisk eller internationell databas.

1.  Fingeravtrycksuppgifter får läggas in i SIS utan koppling till personer som är föremål för registreringarna. Dessa fingeravtrycksuppgifter ska antingen vara fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som upptäckts på platsen för terroristbrott eller andra grova brott under utredning, om det kan fastställas att de med mycket hög sannolikhet tillhör gärningsmannen. Om den behöriga myndigheten i den registrerande medlemsstaten inte kan fastställa den misstänkta personens identitet med hjälp av någon annan relevant databas får fingeravtrycksuppgifterna i denna kategori lagras under beteckningen ”okänd misstänkt eller efterlyst person” i syfte att identifiera och lokalisera en sådan person.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid en träff eller en potentiell matchning med de uppgifter som lagrats enligt artikel 40 ska personens identitet fastställas i enlighet med nationell lagstiftning, tillsammans med en kontroll av att de finger- och handavtrycksuppgifter som lagrats i SIS tillhör den personen. Medlemsstaterna ska kommunicera genom att använda tilläggsinformation för att underlätta att ärendet utreds snabbt.

1.  Vid en träff eller en potentiell matchning med de uppgifter som lagras i enlighet med artikel 40 ska personens identitet fastställas i enlighet med nationell lagstiftning efter att en expert på fingeravtryck kontrollerat att de fingeravtrycksuppgifter som lagras i SIS tillhör den personen. Medlemsstaterna ska omedelbart kommunicera genom att använda tilläggsinformation för att underlätta en snabb utredning av ärendet.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 42 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om kontroll eller sökning med fotografier, ansiktsbilder, finger- och handavtrycksuppgifter och DNA-profiler

Särskilda bestämmelser om kontroll eller sökning med fotografier, ansiktsbilder, fingeravtrycksuppgifter och dna-profiler

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fotografier, ansiktsbilder, finger- och handavtrycksuppgifter och DNA-profiler ska hämtas från SIS för att kontrollera identiteten på en person som har lokaliserats efter en alfanumerisk sökning i SIS.

1.  Om fotografier, ansiktsbilder, fingeravtrycksuppgifter och dna-profiler finns i en registrering i SIS, ska dessa uppgifter hämtas från SIS för att bekräfta identiteten på en person som har påträffats efter en alfanumerisk sökning i SIS.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En fingeravtryckssökning får göras innan en ny registrering förs in, för att kontrollera om personen redan förekommer i SIS med en annan identitet.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Finger- och handavtrycksuppgifter får också användas för identifiering. Finger- och handavtrycksuppgifter i SIS ska användas för identifiering om det inte går att fastställa en persons identitet på annat sätt.

2.  Fingeravtrycksuppgifter får också användas för identifiering. Fingeravtrycksuppgifter i SIS ska användas för identifiering endast om det inte går att fastställa en persons identitet med hjälp av alfanumeriska uppgifter. För detta ändamål ska det centrala SIS innehålla ett automatiskt fingeravtrycksidentifieringssystem (Afis).

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska senast två år efter denna förordnings ikraftträdande ställa ett automatiskt fingeravtrycksidentifieringssystem till förfogande för slutanvändarna. De ska vidta nödvändiga åtgärder i detta syfte, bland annat vid behov anpassa sitt N.SIS.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Finger- och handavtrycksuppgifter som lagras i SIS avseende registreringar som förts in enligt artiklarna 26, 34.1 b och d och 36 får också sökas med hjälp av fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som hittats på en brottsplats under en utredning, och det kan fastställas att de mycket sannolikt tillhör gärningsmannen, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan nationell, europeisk eller internationell databas.

3.  Fingeravtrycksuppgifter som lagras i SIS avseende registreringar som förts in enligt artiklarna 26, 34.1 b och d och 36 får också sökas med hjälp av fullständiga eller ofullständiga uppsättningar fingeravtryck eller handavtryck som hittats på en plats för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott under utredning, och det kan fastställas att de mycket sannolikt tillhör förövaren av terroristbrottet eller det andra grova brottet, förutsatt att de behöriga myndigheterna inte kan fastställa personens identitet med hjälp av någon annan nationell, europeisk eller internationell databas.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om den slutliga identifieringen i enlighet med denna artikel avslöjar att resultatet av jämförelsen från det centrala SIS inte motsvarar de fingeravtrycksuppgifter som översänts för jämförelse, ska medlemsstaterna omedelbart radera resultatet av jämförelsen och underrätta byrån om detta så snart som möjligt, dock senast inom tre arbetsdagar.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fotografier och ansiktsbilder får användas för identifiering av personer så fort detta blir tekniskt möjligt, förutsatt att man säkerställer att identifieringen är mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp av fotografier eller ansiktsbilder ska endast användas vid reguljära gränsövergångsställen där självbetjäningssystem och automatiska gränskontrollsystem används.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 71a med avseende på att fastställa användningen av fotografier, ansiktsbilder och dna-profiler för identifiering av personer och de tekniska standarderna för att göra detta, inbegripet sökningen samt identifieringen och fastställandet av identiteten. Kommissionen ska anta denna delegerade akt så fort det blir tekniskt möjligt att med fotografier och ansiktsbilder identifiera personer på ett mycket tillförlitligt sätt. Identifiering med hjälp av fotografier eller ansiktsbilder ska användas endast vid reguljära gränsövergångsställen där självbetjäningssystem och automatiserade gränskontrollsystem används.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  annan brottsbekämpande verksamhet som bedrivs för att förebygga, upptäcka och utreda brott inom den berörda medlemsstaten,

(c)  förebyggande, upptäckt och utredning av terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av direktiv (EU) 2016/680 inom den berörda medlemsstaten,

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  säkerhetskontroller i samband med förfaranden för ansökningar om internationellt skydd, om dessa myndigheter inte utgör ”beslutande myndigheter” enligt definitionen i artikel 2 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU1a, och vid behov tillhandahållande av rådgivning i enlighet med rådets förordning(EG) 377/20041b.

 

__________________

 

1A Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1B Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Rätten till åtkomst till uppgifter som har lagts in i SIS och rätten att söka sådana uppgifter direkt får utövas av de myndigheter som är behöriga att utföra de uppgifter som anges i punkt 1 c vid utförandet av dessa uppgifter. Dessa myndigheters åtkomst ska regleras i varje medlemsstats lagstiftning.

3.  Rätten till åtkomst till uppgifter som har lagts in i SIS och rätten att söka sådana uppgifter direkt får utövas av de myndigheter som avses i punkt 1 c vid utförandet av dessa uppgifter. Dessa myndigheters åtkomst ska ske i enlighet med denna förordning och med unionslagstiftningen om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon, vilka avses i rådets direktiv 1999/37/EG75, ska ha åtkomst till följande uppgifter som har lagts in i SIS i enlighet med artikel 38.2 a, b, c och l i denna förordning endast för att kontrollera om de fordon som anmäls för registrering är stulna, bortförda eller försvunna, eller söks som bevis i straffrättsliga förfaranden:

1.  De behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon, enligt vad som avses i rådets direktiv 1999/37/EG75, ska ha åtkomst enbart till följande uppgifter som har lagts in i SIS i enlighet med artikel 38.2 a, b, c och l i denna förordning endast för att kontrollera om de fordon som anmäls för registrering är stulna, bortförda eller försvunna, eller söks som bevis i straffrättsliga förfaranden:

__________________

__________________

75 Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

75 Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtkomst till dessa uppgifter för de enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon ska regleras i den medlemsstatens nationella lagstiftning.

Åtkomst till dessa uppgifter för de behöriga myndigheter som avses i första stycket ska regleras i den nationella lagstiftningen för den medlemsstat där den behöriga myndigheten i fråga finns.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de enheter som avses i punkt 1 är statliga enheter ska de ha direkt åtkomsträtt till uppgifterna i SIS.

utgår

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om de enheter som avses i punkt 1 inte är statliga enheter ska de endast ha indirekt åtkomst till uppgifter i SIS via en myndighet som avses i artikel 43 i denna förordning. Myndigheten ska ha direkt åtkomsträtt till uppgifterna och rätt att vidarebefordra dem till den berörda enheten. Den berörda medlemsstaten ska säkerställa att den berörda enheten och dess anställda är förpliktade att iaktta alla begränsningar av användningen av de uppgifter som förmedlats av myndigheten.

utgår

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Artikel 39 i denna förordning ska inte vara tillämplig på åtkomst av det slag som avses i den här artikeln. All förmedling från de enheter som avses i punkt 1 till polis eller andra rättsliga myndigheter av uppgifter som framkommit vid en sökning i SIS och som leder till misstanke om brott ska regleras i nationell lagstiftning.

4.  Artikel 39 i denna förordning ska inte vara tillämplig på åtkomst som sker i enlighet med den här artikeln. All förmedling från de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 till polis eller andra rättsliga myndigheter av uppgifter som erhållits vid en sökning i SIS och som ger upphov till misstanke om brott ska regleras i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis eller säkerställa trafikledning för fartyg, även fartygsmotorer, och luftfartyg ska ha åtkomst till följande uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med artikel 38.2 i denna förordning endast för att kontrollera om fartyg, även fartygsmotorer, luftfartyg eller containrar som anmäls för registrering eller görs föremål för trafikledning är stulna, bortförda eller försvunna, eller söks som bevis i straffrättsliga förfaranden:

1.  De behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis eller säkerställa trafikledning för fartyg, även fartygsmotorer, och luftfartyg ska ha åtkomst enbart till följande uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med artikel 38.2 i denna förordning endast för att kontrollera om fartyg, även fartygsmotorer, luftfartyg eller containrar som anmäls för registrering eller görs föremål för trafikledning är stulna, bortförda eller försvunna, eller söks som bevis i straffrättsliga förfaranden:

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Uppgifter om luftfartygsmotorer.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om inte annat följer av punkt 2 ska dessa enheters åtkomst till de aktuella uppgifterna regleras i medlemsstaternas lagstiftning. Åtkomst till de uppgifter som förtecknas i led a–c ska begränsas till de berörda enheternas specifika behörighet.

Åtkomst till dessa uppgifter för de behöriga myndigheter som avses i första stycket ska regleras i den nationella lagstiftningen för den medlemsstat där den behöriga myndigheten i fråga finns. Åtkomst till de uppgifter som förtecknas i leden a, b, c och ca i första stycket ska begränsas till de berörda behöriga myndigheternas specifika behörighet.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de enheter som avses i punkt 1 är statliga enheter ska de ha direkt åtkomsträtt till uppgifterna i SIS.

utgår

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om de enheter som avses i punkt 1 inte är statliga enheter ska de endast ha indirekt åtkomst till uppgifter i SIS via en myndighet som avses i artikel 43 i denna förordning. Myndigheten ska ha direkt åtkomsträtt till uppgifterna och rätt att vidarebefordra dem till den berörda enheten. Den berörda medlemsstaten ska säkerställa att den berörda enheten och dess anställda är förpliktade att iaktta alla begränsningar av användningen av de uppgifter som förmedlats av myndigheten.

utgår

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Artikel 39 i denna förordning ska inte vara tillämplig på åtkomst av det slag som avses i den här artikeln. All förmedling från de enheter som avses i punkt 1 till polis eller andra rättsliga myndigheter av uppgifter som framkommit vid en sökning i SIS och som leder till misstanke om brott ska regleras i nationell lagstiftning.

4.  Artikel 39 i denna förordning ska inte vara tillämplig på åtkomst som sker i enlighet med den här artikeln. All förmedling från de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 till polis eller andra rättsliga myndigheter av uppgifter som erhållits vid en sökning i SIS och som ger upphov till misstanke om brott ska regleras i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska inom ramen för sitt mandat ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter i SIS.

1.  Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska när så är nödvändigt för att fullgöra sitt mandat ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter i SIS.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en sökning som Europol utför visar att det finns en registrering i SIS ska Europol via de kanaler som fastställs i förordning (EU) 2016/794 informera den registrerande medlemsstaten.

2.  Om en sökning som Europol utför visar att det finns en registrering i SIS ska Europol omedelbart informera den registrerande medlemsstaten genom utbyte av tilläggsinformation via kommunikationsinfrastrukturen och i enlighet med bestämmelserna i Sirenehandboken. Fram till dess att Europol har möjlighet att använda alla funktioner för utbyte av tilläggsinformation ska Europol informera den registrerande medlemsstaten via de kanaler som fastställs i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användning av uppgifter från sökningar i SIS kräver tillstånd från den berörda medlemsstaten. Om medlemsstaten tillåter användning av uppgifterna, ska Europol behandla dem i enlighet med förordning (EU) 2016/794. Europol får överlämna sådana uppgifter till tredjeländer eller utomstående instanser endast med den berörda medlemsstatens tillstånd.

3.  Användning av uppgifter från sökningar i SIS kräver tillstånd från den registrerande medlemsstaten. Om medlemsstaten tillåter användning av uppgifterna, ska Europol behandla dem i enlighet med förordning (EU) 2016/794. Europol får överlämna sådana uppgifter till tredjeländer eller utomstående instanser endast med den registrerande medlemsstatens tillstånd och med full respekt för unionslagstiftningen om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Europol får begära ytterligare upplysningar från den berörda medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) 2016/794.

4.  Europol får begära ytterligare upplysningar från den registrerande medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  begränsa åtkomsten till uppgifter i SIS till personal vid Europol med särskild behörighet,

(b)  begränsa åtkomsten till uppgifter i SIS till personal vid Europol med särskild behörighet som behöver åtkomst för att utföra sina uppgifter,

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  vidta och tillämpa de åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11,

(c)  vidta och tillämpa de åtgärder som avses i artiklarna 10, 11, 13 och 14,

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Alla kopior som avses i punkt 6 och som leder till offlinedatabaser får sparas i högst 48 timmar. Denna period kan förlängas i nödsituationer till dess att nödsituationen har upphört. Europol ska rapportera alla sådana förlängningar till Europeiska datatillsynsmannen.

7.  Alla kopior som avses i punkt 6 och som leder till offlinedatabaser får sparas i högst 48 timmar. Om Europol skapar en offlinedatabas med SIS-uppgifter ska byrån rapportera denna databas till Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Europol bör föra loggar över all åtkomst till och sökning i SIS, för att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa en lämplig nivå för uppgifternas säkerhet och integritet. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS.

9.  Europol ska föra loggar över all åtkomst till och sökning i SIS för att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa lämplig datasäkerhet och dataintegritet. Sådana loggar ska i synnerhet visa dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlades och namnet på den person som ansvarade för behandlingen av uppgifterna. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS. Loggarnas innehåll, lagringstid samt bestämmelser och format ska fastställas i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Medlemsstaterna ska omedelbart informera Europol om alla registreringar som skapas i enlighet med artiklarna 34, 36 eller 38 och träffar avseende dessa registreringar om en medlemsstat söker efter en person eller ett föremål i samband med ett brott som avses i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella medlemmarna i Eurojust och deras biträdande medlemmar ska inom sitt mandat ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som har lagts in i SIS inom deras mandat i enlighet med artiklarna 26, 32, 34, 38 och 40.

1.  Endast de nationella medlemmarna i Eurojust och deras biträdande medlemmar ska, när det är nödvändigt för att utföra sina uppdrag och inom sitt mandat, ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som har lagts in i SIS inom deras mandat i enlighet med artiklarna 26, 32, 34, 38 och 40.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en sökning som en nationell medlem i Eurojust utför visar att det finns en registrering i SIS, ska han eller hon informera den registrerande medlemsstaten.

2.  Om en sökning som en nationell medlem i Eurojust utför visar att det finns en registrering i SIS, ska den nationella medlemmen omedelbart informera den registrerande medlemsstaten.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ingenting i denna artikel ska tolkas så att det påverkar bestämmelserna i beslut 2002/187/RIF beträffande uppgiftsskydd och ansvaret för otillåten eller felaktig behandling av sådana uppgifter av nationella medlemmar i Eurojust eller deras biträdande medlemmar, eller så att det påverkar befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom det beslutet.

3.  Denna artikel ska inte påverka bestämmelserna i beslut 2002/187/RIF beträffande uppgiftsskydd och ansvaret för otillåten eller felaktig behandling av sådana uppgifter av nationella medlemmar i Eurojust eller deras biträdande medlemmar, eller befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom det beslutet.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av en nationell medlem i Eurojust eller en biträdande medlem ska loggas i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 och varje användning av de uppgifter som de fått åtkomst till ska loggas.

4.  För att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa en lämplig datasäkerhet och dataintegritet ska Eurojust föra loggar över varje åtkomst till och varje sökning i SIS som utförs av en nationell medlem i Eurojust eller en biträdande medlem i enlighet med bestämmelserna i artikel 12. Sådana loggar ska i synnerhet visa dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till den typ av uppgifter som behandlades och namnet på den person som ansvarade för behandlingen av uppgifterna. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Åtkomst till uppgifter som lagts in i SIS ska begränsas till nationella medlemmar i Eurojust och deras biträdande medlemmar och ska inte beviljas personalen vid Eurojust.

utgår

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 ska vidtas och tillämpas.

7.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 ska vidtas och tillämpas.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 40.8 i förordning (EU) 2016/1624 ska medlemmar i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande samt i stödgrupperna för migrationshantering, inom ramen för sitt mandat, ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som har lagts in i SIS inom deras mandat.

1.  I enlighet med artikel 40.8 i förordning (EU) 2016/1624 ska medlemmarna i de enheter som anges i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 samt medlemmarna i stödgrupperna för migrationshantering, inom ramen för sitt mandat, ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som har lagts in i SIS i enlighet med denna förordning. De ska ha denna rätt endast i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter och i den mån det krävs enligt den operativa planen för en särskild insats.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemmarna i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande samt i stödgrupperna för migrationshantering ska ha åtkomst till och söka uppgifter i SIS i enlighet med punkt 1 via det tekniska gränssnitt som inrättats och underhålls av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 49.1.

2.  Medlemmarna i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 samt medlemmarna i stödgrupperna för migrationshantering ska ha åtkomst till och söka uppgifter i SIS i enlighet med punkt 1 via det tekniska gränssnitt som inrättats och underhålls av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 49.1.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökning som utförs av en medlem i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande eller i stödgrupperna för migrationshantering visar att det finns en registrering i SIS, ska den registrerande medlemsstaten informeras. I enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2016/1624 får medlemmarna i enheterna endast vidta åtgärder utifrån en registrering i SIS i enlighet med anvisningar från och, i regel, endast i närvaro av gränsbevakningstjänstemän eller personal som arbetar med återvändande i den värdmedlemsstat där de är verksamma. Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i enheterna tillstånd att agera för dess räkning.

3.  Om en sökning som utförs av en medlem i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 eller av en medlem i stödgrupperna för migrationshantering visar att det finns en registrering i SIS, ska den registrerande medlemsstaten omedelbart informeras. I enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2016/1624 får medlemmarna i enheterna endast vidta åtgärder utifrån en registrering i SIS i enlighet med anvisningar från och, i regel, endast i närvaro av gränsbevakningstjänstemän eller personal som arbetar med återvändande i den värdmedlemsstat där de är verksamma och endast där de har denna befogenhet i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/1624. Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i enheterna tillstånd att agera för dess räkning.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av en av medlemmarna i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, i enheter som arbetar med återvändande eller i stödgrupperna för migrationshantering ska loggas i enlighet med artikel 12 och all användning av de uppgifter som de fått åtkomst till ska loggas.

4.  För att kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa lämplig datasäkerhet och dataintegritet ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån föra loggar över varje åtkomst till och varje sökning i SIS som utförs av en medlem i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 eller av en medlem i stödgrupperna för migrationshantering. Sådana loggar ska i synnerhet visa dag och tidpunkt för behandlingen, vilken typ av uppgifter som användes för sökningen, en hänvisning till den typ av uppgifter som behandlades och namnet på den person som ansvarade för behandlingen av uppgifterna. Sådana loggar och sådan dokumentation ska inte anses vara en olaglig nedladdning eller kopiering av någon del av SIS. Loggarnas innehåll, lagringstid samt bestämmelser och format ska fastställas i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtkomst till uppgifter i SIS ska begränsas till en medlem i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, enheter som arbetar med återvändande eller stödgruppen för migrationshantering och ska inte beviljas någon annan medlem i enheten eller gruppen.

5.  Åtkomst till uppgifter i SIS ska begränsas till en medlem i de enheter som definieras i artikel 2.8 i förordning (EU) 2016/1624 eller en medlem i stödgruppen för migrationshantering, förutsatt att de har fått den nödvändiga utbildningen. Åtkomsten ska inte beviljas någon annan medlem i enheten eller gruppen.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 ska vidtas och tillämpas.

6.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10, 11, 13 och 14 ska vidtas och tillämpas.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För tillämpning av artikel 48.1 och punkt 2 i denna artikel ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inrätta och underhålla ett tekniskt gränssnitt som möjliggör direktkoppling till det centrala SIS.

1.  För tillämpning av artikel 48.1 ska Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inrätta och underhålla ett tekniskt gränssnitt som möjliggör direktkoppling till det centrala SIS.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska, för att kunna utföra sina uppgifter enligt förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha rätt att få åtkomst till och söka uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med artiklarna 26, 32, 34, 36 och 38.2 j och k.

[2.  Vederbörligen bemyndigad personal vid Etias centralenhet vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska, i den mån det är nödvändigt för att kunna utföra sina uppgifter enligt förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha rätt att få åtkomst till och kontrollera uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med artiklarna 26, 32, 34, 36 och 38.2 j och k.]

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en kontroll som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utför visar att det finns en registrering i SIS ska det förfarande som anges i artikel 22 i förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ingenting i denna artikel ska tolkas så att det påverkar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1624 beträffande uppgiftsskydd och skadeståndsansvaret om personal vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behandlar uppgifter på ett otillåtet eller felaktigt sätt.

4.  Ingenting i denna artikel ska tolkas så att det påverkar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1624 beträffande uppgiftsskydd och skadeståndsansvaret om personal vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behandlar uppgifter på ett otillåtet eller felaktigt sätt.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Varje åtkomst och varje sökning som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska loggas i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 och varje användning av de uppgifter som den fått åtkomst till ska registreras.

utgår

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Förutom när detta är nödvändigt för tillämpningen av förordningen om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ska inga delar av SIS vara anslutna till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter drivet av eller vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, ej heller ska de SIS-uppgifter som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har åtkomst till överföras till ett sådant system. Ingen del av SIS ska laddas ned. Loggning av åtkomst och sökningar ska inte anses vara en nedladdning eller kopiering av SIS-uppgifter.

utgår

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 ska vidtas och tillämpas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

7.  Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10, 11, 13 och 14 ska vidtas och tillämpas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 51 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Registreringarnas lagringstid

Tidsfrist för översyn av registreringar

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registreringar som lagts in i SIS enligt denna förordning får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de lades in.

1.  Registreringar som lagts in i SIS i enlighet med denna förordning får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de lades in.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat som fört in en registrering i SIS ska inom fem år efter inläggandet se över om det är nödvändigt att behålla registreringen. Registreringar som förts in enligt artikel 36 i denna förordning ska sparas i högst ett år.

2.  En medlemsstat som fört in en registrering i SIS ska inom tre år efter inläggandet se över om det är nödvändigt att behålla registreringen. Registreringar som förts in enligt artikel 36 i denna förordning ska ses över inom högst ett år.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Registreringar om officiella blankodokument och utfärdade id‑handlingar vilka lagts in i enlighet med artikel 38 ska sparas i högst tio år. Kortare lagringstider för kategorier av registreringar om föremål får fastställas genom genomförandeåtgärder som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

3.  Registreringar om officiella blankodokument och utfärdade id‑handlingar vilka lagts in i enlighet med artikel 38 ska sparas i högst tio år. Registreringar om andra föremål som förts in i enlighet med artiklarna 36 och 38 ska lagras i högst fem år. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 71a med avseende på kortare lagringstider för kategorier av registreringar om föremål.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det står klart för personal vid Sirenekontoret, som ansvarar för samordning och kontroll av uppgifternas kvalitet, att en registrering om en person har uppnått sitt syfte och bör raderas från SIS, ska personalen meddela den myndighet som skapade registreringen för att göra den uppmärksam på saken. Myndigheten ska inom 30 kalenderdagar från det att den mottagit detta meddelande tillkännage att registreringen har raderats eller ska raderas, eller uppge orsakerna till att behålla registreringen. Om 30-dagarsperioden löper ut utan svar ska personalen vid Sirenekontoret radera registreringen. Sirenekontoren ska rapportera eventuella återkommande problem på detta område till sin nationella tillsynsmyndighet.

5.  Så snart det står klart för personal vid Sirenekontoret som ansvarar för samordning och kontroll av uppgifternas kvalitet att en registrering om en person eller ett föremål har uppnått sitt syfte och bör raderas från SIS, ska personalen omedelbart meddela den myndighet som skapade registreringen för att göra den uppmärksam på saken. Myndigheten ska inom sju kalenderdagar från det att den mottagit detta meddelande tillkännage att registreringen har raderats eller ska raderas, eller uppge orsakerna till att behålla registreringen. Om sjudagarsperioden löper ut utan svar ska personalen vid Sirenekontoret radera registreringen. Sirenekontoren ska rapportera eventuella återkommande problem på detta område till sin nationella tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den medlemsstat som fört in registreringen får inom tidsfristen för översynen efter en övergripande individuell bedömning, som ska dokumenteras, besluta att registreringen ska behållas om detta visar sig nödvändigt för de ändamål för vilka den förts in. I ett sådant fall ska punkt 2 tillämpas även på förlängningen. CS-SIS ska meddelas varje förlängning av registreringens lagringstid.

6.  Den medlemsstat som fört in registreringen får inom tidsfristen för översynen, efter en övergripande individuell bedömning, som ska dokumenteras, besluta att registreringen ska behållas om detta visar sig nödvändigt och proportionellt för de ändamål för vilka den fördes in. I ett sådant fall ska punkt 2 tillämpas även på förlängningen. CS-SIS ska meddelas varje förlängning av registreringens lagringstid.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska föra statistik över det antal registreringar vars lagringstid förlängts enligt punkt 6.

8.  Medlemsstaterna ska föra statistik över det antal registreringar vars lagringstid förlängts enligt punkt 6 och överföra dem till de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 67.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registreringar om gripande för överlämnande eller utlämning enligt artikel 26 ska raderas när personen har överlämnats eller utlämnats till de behöriga myndigheterna i den registrerande medlemsstaten. De kan också raderas om det rättsliga avgörande som registreringen grundades på har återkallats av den behöriga rättsliga myndigheten i enlighet med nationell lagstiftning.

1.  Registreringar om gripande för överlämnande eller utlämning enligt artikel 26 ska raderas när personen har överlämnats eller utlämnats till de behöriga myndigheterna i den registrerande medlemsstaten. De ska också raderas om det rättsliga avgörande som registreringen grundades på har återkallats av den behöriga rättsliga myndigheten i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2 – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  barnet har återfunnits.

–  barnet har återfunnits och placerats under officiellt skydd.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en person har frihetsberövats till följd av ett beslut av en behörig myndighet får en registrering lagras tills dess att personen har återvänt, i enlighet med nationell lagstiftning.

Om en person har frihetsberövats till följd av ett beslut av en behörig myndighet får en registrering lagras till dess att personen har återvänt, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en av medlemsstaterna har fått en träff och adressuppgifterna har överlämnats till den registrerande medlemsstaten, och en senare träff i den medlemsstaten ger samma adressuppgifter, ska träffen loggas i den verkställande medlemsstaten men varken adressuppgifterna eller tilläggsinformationen ska återsändas till den registrerande medlemsstaten. I dessa fall ska den verkställande medlemsstaten upplysa den registrerande medlemsstaten om att flera träffar uppkommit och den registrerande medlemsstaten ska överväga behovet av att behålla registreringen.

Om en av medlemsstaterna har fått en träff och adressuppgifterna har överlämnats till den registrerande medlemsstaten, och en senare träff i den medlemsstaten ger samma adressuppgifter, ska träffen loggas i den verkställande medlemsstaten men varken adressuppgifterna eller tilläggsinformationen ska återsändas till den registrerande medlemsstaten. I dessa fall ska den verkställande medlemsstaten upplysa den registrerande medlemsstaten om att flera träffar uppkommit och den registrerande medlemsstaten ska utföra en omfattande individuell bedömning av behovet att behålla registreringen.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 4 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  slutförande av kontrollen av en verkställande medlemsstat.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Registreringar om okända efterlysta personer enligt artikel 40 ska raderas när

6.  Registreringar om okända efterlysta personer enligt artikel 40 ska raderas efter det att

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 5 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  lagringstiden för registreringen har löpt ut.

(b)  lagringstiden för registreringen har löpt ut i enlighet med artikel 51, eller

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  den behöriga myndigheten i den registrerande medlemsstaten har fattat ett beslut om radering.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Utöver vad som sägs i punkterna 1–6 i denna artikel ska registreringar raderas vid behov också efter den kontroll av förenligheten som föreskrivs i artikel 23a.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Om en registrering löper ut i enlighet med artikel 51, ska raderingen av den i enlighet med punkt 2 eller 3 utföras automatiskt.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kopior av teknisk karaktär enligt punkt 2, vilka leder till offlinedatabaser, får lagras i högst 48 timmar. Denna period kan förlängas i nödsituationer till dess att nödsituationen har upphört.

3.  Kopior av teknisk karaktär enligt punkt 2, vilka leder till offlinedatabaser, får lagras i högst 48 timmar.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över dessa kopior, göra detta register tillgängligt för sina nationella tillsynsmyndigheter och säkerställa att bestämmelserna i denna förordning, särskilt bestämmelserna i artikel 10, tillämpas på dessa kopior.

4.  Medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över dessa kopior, göra detta register tillgängligt för sina nationella tillsynsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen samt säkerställa att bestämmelserna i denna förordning, särskilt bestämmelserna i artikel 10, tillämpas på dessa kopior.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  All användning av uppgifter som inte är förenlig med punkterna 1–6 ska betraktas som missbruk enligt varje medlemsstats nationella lagstiftning.

7.  All användning av uppgifter som inte är förenlig med punkterna 1–6 ska betraktas som missbruk enligt varje medlemsstats nationella lagstiftning och leda till påföljder i enlighet med artikel 70a.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Varje medlemsstat ska till byrån sända in en förteckning över sina behöriga myndigheter som har tillstånd att direkt söka uppgifter i SIS enligt denna förordning, samt alla ändringar i förteckningen. I förteckningen ska för varje myndighet anges vilka uppgifter den får söka och för vilka ändamål. Byrån ska säkerställa årligt offentliggörande av förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Varje medlemsstat ska till byrån sända in en förteckning över sina behöriga myndigheter som har tillstånd att direkt söka uppgifter i SIS enligt denna förordning, samt alla ändringar i förteckningen. I förteckningen ska för varje myndighet anges vilka uppgifter den får söka och för vilka ändamål. Byrån ska säkerställa årligt offentliggörande av förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska upprätta en offentlig webbplats som innehåller denna information. Den ska se till att webbplatsen alltid är uppdaterad.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 55 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om att registrering inte verkställs

Förfarande om en registrering inte verkställs

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en begärd åtgärd inte kan vidtas, ska den anmodade medlemsstaten omedelbart informera den registrerande medlemsstaten.

1.  Om en begärd åtgärd inte kan vidtas ska följande förfarande tillämpas:

 

(a)  Den anmodade medlemsstaten ska omedelbart informera den registrerande medlemsstaten via sitt Sirenekontor och förklara sina skäl i enlighet med Sirenehandboken.

 

(b)  De berörda medlemsstaterna får därefter avtala om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med bestämmelserna i SIS-rättsakterna och deras nationella lagstiftning.

 

(c)  Om en begärd åtgärd inte kan vidtas gällande personer som är inblandade i någon av de verksamheter som avses i direktiv (EU) 2017/541 ska den anmodade medlemsstaten omedelbart informera Europol.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en registrerande medlemsstat har relevanta kompletterande eller ändrade uppgifter av det slag som anges i artikel 20.2, ska medlemsstaten omedelbart komplettera eller rätta registreringen.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om en annan medlemsstat har relevanta kompletterande eller ändrade alfanumeriska uppgifter av det slag som anges i artikel 20.2, ska den medlemsstaten omedelbart översända dem till den registrerande medlemsstaten så att denna kan komplettera registreringen.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en annan medlemsstat än den registrerande medlemsstaten har bevis för att en uppgift är felaktig i sak eller har lagrats olagligt, ska den genom utbyte av tilläggsinformation informera den registrerande medlemsstaten om detta så snart som möjligt, dock senast tio dagar efter det att den fått kännedom om dessa bevis. Den registrerande medlemsstaten ska kontrollera informationen och, vid behov, utan dröjsmål rätta eller radera uppgiften i fråga.

3.  Om en annan medlemsstat än den registrerande medlemsstaten har bevis för att en uppgift är felaktig i sak eller har lagrats olagligt, ska den genom utbyte av tilläggsinformation informera den registrerande medlemsstaten om detta så snart som möjligt, dock senast två arbetsdagar efter det att den fått kännedom om dessa bevis. Den registrerande medlemsstaten ska kontrollera informationen och, vid behov, rätta eller radera uppgiften i fråga inom sju arbetsdagar från det att meddelandet mottogs.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om medlemsstaterna inte kan enas inom två månader efter det att man fick kännedom om bevisen, enligt punkt 3, ska den medlemsstat som inte förde in registreringen överlämna ärendet till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för beslut.

4.  Om medlemsstaterna inte kan enas inom två månader efter det att man fick kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska den medlemsstat som inte förde in registreringen överlämna ärendet till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna och till Europeiska datatillsynsmannen för beslut genom samarbete i enlighet med artikel 69.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska utbyta tilläggsinformation om en person hävdar att han eller hon inte är den person som efterlysts genom en registrering. Om det vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig om två olika personer, ska klaganden underrättas om de åtgärder som fastställs i artikel 59.

5.  Medlemsstaterna ska utbyta tilläggsinformation om en person hävdar att han eller hon inte är den person som efterlysts genom en registrering. Om det vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig om två olika personer, ska klaganden underrättas om de åtgärder som fastställs i artikel 59 och om sin rätt till domstolsprövning enligt artikel 66.1.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om en person redan omfattas av en registrering i SIS ska den medlemsstat som lägger in ytterligare en registrering komma överens om inläggandet med den medlemsstat som lade in den första registreringen. Överenskommelse ska nås genom utbyte av tilläggsinformation.

utgår

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje händelse som har eller kan få en inverkan på säkerheten i SIS och kan orsaka skada på eller förlust av SIS‑uppgifter ska anses som ett säkerhetstillbud, särskilt om systemet kan ha utsatts för dataintrång eller om uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

1.  Varje händelse som har eller kan få en inverkan på säkerheten i SIS och kan orsaka skada på eller förlust av SIS‑uppgifter ska anses som ett säkerhetstillbud, särskilt om obehörig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller om uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna om säkerhetstillbud. Byrån ska underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud.

3.  Utan att det påverkar anmälan av och informationen om personuppgiftsincidenter enligt artikel 33 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 ska medlemsstaterna omedelbart underrätta kommissionen, byrån, den nationella tillsynsmyndigheten och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. Om säkerhetstillbud inträffar i det centrala SIS ska byrån omedelbart underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen om dessa säkerhetstillbud.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Information om ett säkerhetstillbud som har eller kan ha påverkat driften av SIS i en medlemsstat eller inom byrån, eller tillgängligheten, integriteten och konfidentialiteten hos de uppgifter som lagts in eller sänts av andra medlemsstater ska ges till medlemsstaterna och rapporteras i enlighet med den tillbudshanteringsplan som byrån tillhandahåller.

4.  Information om ett säkerhetstillbud som har eller kan ha påverkat driften av SIS i en medlemsstat eller inom byrån, eller tillgängligheten, integriteten och konfidentialiteten hos de uppgifter som lagts in eller sänts av andra medlemsstater ska omedelbart ges till medlemsstaterna och rapporteras i enlighet med den tillbudshanteringsplan som byrån tillhandahåller.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna och eu-LISA ska samarbeta i händelse av ett säkerhetstillbud.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  I händelse av en personuppgiftsincident ska de registrerade underrättas i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 31 i direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Kommissionen ska omedelbart rapportera allvarliga tillbud till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d.  Om ett säkerhetstillbud inträffat på grund av att uppgifter missbrukats ska medlemsstaterna, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån se till att påföljder eller disciplinära åtgärder kan utdömas i enlighet med artikel 70a.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Sirenekontoret ska kontakta den ansökande myndigheten för att klarlägga om det rör sig om samma person.

(a)  Sirenekontoret ska omedelbart kontakta den ansökande myndigheten för att klarlägga om det rör sig om samma person.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om kontrollen visar att den person som omfattas av den nya registreringen och den person som redan är registrerad i SIS faktiskt är en och samma person, ska Sirenekontoret tillämpa det förfarande för inläggande av flera registreringar som anges i artikel 56.6. Om kontrollen visar att det rör sig om två olika personer, ska Sirenekontoret godkänna begäran om att lägga in den andra registreringen genom att tillfoga sådan information som krävs för att undvika felidentifiering.

(b)  Om kontrollen visar att den person som omfattas av den nya registreringen och den person som redan är registrerad i SIS faktiskt är en och samma person, ska Sirenekontoret tillämpa det förfarande för inläggande av flera registreringar som anges i artikel 23a. Om kontrollen visar att det rör sig om två olika personer, ska Sirenekontoret godkänna begäran om att lägga in den andra registreringen genom att tillfoga sådan information som krävs för att undvika felidentifiering.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om den person som faktiskt avses i en registrering kan förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, ska den registrerande medlemsstaten, om den sistnämnda personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande, tillfoga uppgifter om denna i registreringen för att undvika de negativa följder som en felidentifiering kan medföra.

1.  Om den person som faktiskt avses i en registrering kan förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, ska den registrerande medlemsstaten, om den sistnämnda personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande, tillfoga uppgifter om denna i registreringen för att undvika de negativa följder som en felidentifiering kan medföra. Var och en vars identitet har missbrukats har rätt att återkalla sitt medgivande till att uppgifterna behandlas.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid tillämpningen av denna artikel får enbart följande personuppgifter läggas in och vidarebehandlas i SIS:

3.  Vid tillämpningen av denna artikel, och under förutsättning att den person vars identitet har missbrukats uttryckligen ger sitt medgivande, får för varje uppgiftskategori enbart följande personuppgifter läggas in och vidarebehandlas i SIS:

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Kön.

(h)  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De uppgifter som avses i punkt 3 ska raderas samtidigt med motsvarande registrering eller innan dess på begäran av den berörda personen.

5.  De uppgifter som avses i punkt 3 ska raderas så snart detta begärs av den person vars identitet har missbrukats eller samtidigt som motsvarande registrering raderas.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 63

utgår

Utbyte med Interpol av uppgifter om stulna, bortförda, borttappade eller ogiltigförklarade pass

 

1.  Trots vad som föreskrivs i artikel 62 får uppgifter som lagts in i SIS om stulna, bortförda, borttappade eller ogiltigförklarade pass vilka avser passnummer, utfärdande land och dokumenttyp utbytas med medlemmar i Interpol, genom att en länk upprättas mellan SIS och Interpols databas för stulna eller saknade resehandlingar, under förutsättning att ett avtal har ingåtts mellan Interpol och Europeiska unionen. I avtalet ska det föreskrivas att överföringen av uppgifter som lagts in av en medlemsstat ska godkännas av den medlemsstaten.

 

2.  I det avtal som avses i punkt 1 ska det föreskrivas att de uppgifter som delas ska vara tillgängliga enbart för medlemmar i Interpol från länder som säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Innan detta avtal sluts ska rådet höra kommissionen om lämplig skyddsnivå för personuppgifter och respekt för grundläggande rättigheter och friheter med avseende på automatisk behandling av personuppgifter vid Interpol och de länder som har delegerade medlemmar i Interpol.

 

3.  I det avtal som avses i punkt 1 kan det även föreskrivas åtkomst för medlemsstaterna till uppgifter från Interpols databas om stulna eller saknade resehandlingar genom SIS, i enlighet med relevanta bestämmelser i denna förordning om hur registreringar om stulna, bortförda, borttappade eller ogiltigförklarade pass ska läggas in i SIS.

 

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på byråns behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning.

1.  Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på byråns, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns samt Eurojusts behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förordning (EU) 2016/679 ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter i de fall där de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 inte är tillämpliga.

2.  Förordning (EU) 2016/679 ska tillämpas på behandling av personuppgifter i enlighet med denna förordning, förutom när denna behandling utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 ska tillämpas på behöriga nationella myndigheters behandling av personuppgifter i enlighet med denna förordning i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot hot mot den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Förordning(EU) 2016/794 ska vara tillämplig på behandling av personuppgifter som utförs av Europol i enlighet med artikel 46 i denna förordning.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När de behöriga nationella myndigheterna behandlar uppgifter för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder inbegripet skyddsåtgärder för att förebygga hot mot den allmänna säkerheten, ska de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/680 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 65 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter

Rätt till åtkomst, rättelse och begränsning av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registrerades åtkomsträtt till uppgifter som har lagts in i SIS om dem och deras rätt att få dessa uppgifter rättade eller raderade ska utövas enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken de åberopar denna rätt.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679 ska den registrerade ha rätt att få åtkomst till och ta del av de uppgifter om honom eller henne som har registrerats i SIS och kan begära att de uppgifter om honom eller henne som är felaktiga rättas eller kompletteras, att de uppgifter som registrerats olagligt raderas och att behandlingen av uppgifter begränsas.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När så är lämpligt ska artiklarna 14–18 i direktiv (EU) 2016/680 tillämpas.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska i sådana fall föreskriva att den registeransvarige utan onödigt dröjsmål ska informera den registrerade skriftligen om varje vägran eller begränsning av åtkomst och om skälen för vägran eller begränsningen. Denna information får utelämnas om tillhandahållandet skulle undergräva ett ändamål enligt denna punkt. Medlemsstaterna ska föreskriva att den registeransvarige ska informerade den registrerade om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller begära rättslig prövning.

 

Medlemsstaterna ska föreskriva att den registeransvarige ska dokumentera de sakliga och rättsliga grunderna för beslutet. Denna information ska göras tillgänglig för tillsynsmyndigheterna.

 

I sådana fall ska medlemsstaterna anta bestämmelser om att den registrerades rättigheter kan utövas även genom de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Alla personer har rätt att få oriktiga uppgifter om sig själva rättade och olagligt lagrade uppgifter om sig själva raderade.

utgår

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den berörda personen ska informeras så snart som möjligt, dock senast 60 dagar räknat från dagen för begäran om åtkomst, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt.

6.  Den berörda personen ska informeras så snart som möjligt, dock senast 30 dagar räknat från dagen för begäran om åtkomst, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt, oavsett om personen befinner sig på unionens territorium eller inte.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den berörda personen ska så snart som möjligt informeras om vilka åtgärder som vidtas till följd av begäran om rättelse och radering, dock senast tre månader räknat från dagen för begäran, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt.

7.  Den berörda personen ska så snart som möjligt, dock senast 60 dagar räknat från den dag då han eller hon begärde rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, eller tidigare om en kortare tidsfrist följer av nationell rätt, informeras om vilka åtgärder som vidtas till följd av att personen utövat sin rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen. Den berörda personen ska informeras i enlighet med denna punkt oavsett om han eller hon befinner sig på unionens territorium eller inte.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Var och en ska kunna få sin sak prövad i domstol eller vid den myndighet som är behörig enligt varje medlemsstats nationella lag, för att få åtkomst till, rätta, radera eller erhålla information eller få gottgörelse i samband med en registrering som berör dem.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 77–82 i förordning (EU) 2016/679 och artiklarna 52–56 i direktiv (EU) 2016/680 ska var och en kunna få sin sak prövad i domstol eller vid den myndighet som är behörig enligt varje medlemsstats nationella lag, för att få åtkomst till, rätta eller radera uppgifter eller erhålla en behandlingsbegränsning och gottgörelse i samband med en registrering som rör honom eller henne.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter begärts hos registeransvariga och i hur många fall uppgifterna rättats eller raderats,

(c)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter och radering eller begränsning av behandlingen av olagligt lagrade uppgifter begärts hos den registeransvarige och i hur många fall uppgifterna rättats eller raderats,

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter eller radering av olagligt lagrade uppgifter begärts hos den nationella tillsynsmyndigheten,

(d)  hur många gånger rättelse av oriktiga uppgifter eller radering eller begränsning av behandlingen av olagligt lagrade uppgifter begärts hos den nationella tillsynsmyndigheten,

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  hur många ärenden som lett till att domstolen gett den klagande rätt i någon del av ärendet,

(f)  hur många ärenden som lett till att domstolen gett den klagande rätt i någon del av ärendet samt antalet ärenden där en gottgörelse har kunnat erhållas,

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att den eller de nationella tillsynsmyndigheter som utses i medlemsstaten, med de befogenheter som avses i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, på ett oberoende sätt övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter i SIS inom deras territorium, överföringen av uppgifterna från deras territorium samt utbytet och vidarebehandlingen av tilläggsinformation.

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de nationella oberoende tillsynsmyndigheter som utses i varje medlemsstat, med de befogenheter som avses i kapitel VI i direktiv (EU) 2016/680 eller kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, på ett oberoende sätt övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter i SIS inom deras territorium, överföringen av uppgifterna från deras territorium samt utbytet och vidarebehandlingen av tilläggsinformation.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska säkerställa att en revision av behandlingen av uppgifterna i N.SIS genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. Den eller de nationella tillsynsmyndigheterna ska antingen utföra revisionen själv eller begära den direkt från en oberoende uppgiftsskyddsrevisor. Revisorn ska fortlöpande kvarstå under den nationella tillsynsmyndighetens kontroll och ansvar.

2.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska säkerställa att en revision av behandlingen av uppgifterna i N.SIS genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. De nationella tillsynsmyndigheterna ska antingen utföra revisionen själva eller begära den direkt från en oberoende uppgiftsskyddsrevisor. Revisorn ska fortlöpande kvarstå under de nationella tillsynsmyndigheternas kontroll och ansvar.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella tillsynsmyndigheter har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som de åläggs enligt denna förordning. De ska också säkerställa att deras nationella tillsynsmyndigheter har tillgång till stöd från personer med sakkunskaper om biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att byråns behandling av personuppgifter utförs i enlighet med denna förordning. De uppgifter och befogenheter som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas i enlighet därmed.

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska ansvara för övervakningen av byråns, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, Europols och Eurojusts behandling av personuppgifter och för att denna behandling utförs i enlighet med denna förordning. De uppgifter och befogenheter som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas i enlighet därmed.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av byråns behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport från denna revision ska sändas till Europaparlamentet, rådet, byrån, kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. Byrån ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av byråns, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, Europols och Eurojusts behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport från denna revision ska sändas till Europaparlamentet, rådet, byrån, kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. Byrån ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Europeiska datatillsynsmannen ska tilldelas de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning, bland annat stöd från personer med sakkunskaper om biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa samordnad tillsyn över SIS.

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta med varandra inom sina ansvarsområden, i enlighet med artikel 62 i [ny förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter].

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Kapitel XVI – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ANSVAR

SKADESTÅNDSANSVAR OCH PÅFÖLJDER

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska vara skadeståndsansvarig för skada som åsamkas personer genom användningen av N.SIS. Detta ska även gälla skador som orsakats av den registrerande medlemsstaten, om medlemsstaten lagt in oriktiga uppgifter eller lagrat uppgifter på ett olagligt sätt.

1.  Varje medlemsstat och eu-LISA ska vara skadeståndsansvariga för varje materiell eller immateriell skada som åsamkas personer till följd av olaglig behandling eller någon annan handling som är oförenlig med denna förordning eller genom användningen av N.SIS. Detta ska även gälla skador som orsakats av den registrerande medlemsstaten, om denna lagt in sakligt felaktiga uppgifter eller lagrat uppgifter på ett olagligt sätt.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av olaglig behandling eller till följd av någon annan handling som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till gottgörelse från den medlemsstat som är ansvarig för den uppkomna skadan eller från eu-LISA om denna byrå är ansvarig för den uppkomna skadan. Medlemsstaten eller eu-LISA ska helt eller delvis undantas detta skadeståndsansvar om de kan bevisa att de inte kan hållas ansvariga för skadan. Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat ska regleras av bestämmelserna i den svarande medlemsstatens nationella lagstiftning, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 70a

 

Påföljder

 

Medlemsstaterna ska se till att all behandling av uppgifter i SIS och allt utbyte av tilläggsinformation som sker i strid med denna förordning straffbeläggs i nationell lagstiftning. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och omfatta administrativa och straffrättsliga påföljder.

 

Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska se till att medlemmar i deras personal eller medlemmar i deras enheter med åtkomst till SIS under deras ledning som behandlar däri lagrade uppgifter i strid med denna förordning blir föremål för påföljder från byråns sida eller, när det gäller medlemmar i enheter, från deras hemmedlemsstats sida.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska utarbeta daglig, månatlig och årlig statistik som visar antalet loggningsnoteringar per registreringskategori, det årliga antalet träffar per registreringskategori, hur många gånger SIS använts för sökningar och hur många gånger SIS använts för att lägga in, uppdatera eller radera registreringar totalt och för varje medlemsstat. Den statistik som utarbetas ska inte innehålla några personuppgifter. Den årliga statistiska rapporten ska offentliggöras. Byrån ska även tillhandahålla årlig statistik om användningen av funktionen att göra en registrering som förts in enligt artikel 26 i denna förordning tillfälligt otillgänglig för sökningar, totalt och för varje medlemsstat, inbegripet förlängningar av 48-timmarsperioden.

3.  Byrån ska utarbeta daglig, månatlig och årlig statistik som visar antalet loggningsnoteringar per registreringskategori, det årliga antalet träffar per registreringskategori, hur många gånger SIS använts för sökningar och hur många gånger SIS använts för att lägga in, komplettera, uppdatera eller radera registreringar totalt och för varje medlemsstat. Den statistik som utarbetas ska inte innehålla några personuppgifter. Den årliga statistiska rapporten ska offentliggöras. Byrån ska även tillhandahålla årlig statistik om användningen av funktionen att göra en registrering som förts in i enlighet med artikel 26 i denna förordning tillfälligt otillgänglig för sökningar, totalt och för varje medlemsstat, inbegripet förlängningar av 48-timmarsperioden.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillställa byrån och kommissionen den information som de behöver för att utarbeta de rapporter som avses i punkterna 3, 7 och 8. Denna information ska omfatta separat statistik om det antal sökningar som utförs av de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon och de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis eller säkerställa trafikledning för fartyg, även fartygsmotorer, luftfartyg och containrar, eller på dessas vägnar. Statistiken ska också visa antalet träffar per registreringskategori.

4.  Medlemsstaterna, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillställa byrån och kommissionen den information som de behöver för att utarbeta de rapporter som avses i punkterna 3, 7 och 8. Denna information ska omfatta separat statistik om det antal sökningar som utförs av de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon och de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis eller säkerställa trafikledning för fartyg, även fartygsmotorer, luftfartyg och containrar. Statistiken ska också visa antalet träffar per registreringskategori.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån ska tillställa medlemsstaterna, kommissionen, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån alla statistiska rapporter den har utarbetat. För att övervaka genomförandet av unionens rättsakter ska kommissionen kunna begära att byrån regelbundet eller för särskilda ändamål tillhandahåller ytterligare specifika statistiska rapporter om hur SIS och Sirenekommunikationen fungerar och används.

5.  Byrån ska tillställa Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna, kommissionen, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska datatillsynsmannen alla statistiska rapporter den har utarbetat och alla särskilda statistiska rapporter som begärts. För att övervaka genomförandet av unionens rättsakter ska kommissionen kunna begära att byrån regelbundet eller för särskilda ändamål tillhandahåller ytterligare specifika statistiska rapporter om hur SIS och Sirenekommunikationen fungerar och används.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel och artikel 15.5 ska byrån inrätta, implementera och i sina tekniska lokaler hysa en central databas med de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 15.5 vilka inte möjliggör identifiering av enskilda personer men gör det möjligt för kommissionen och de byråer som anges i punkt 5 att få skräddarsydd rapportering och statistik. Enbart för rapporterings- och statistikändamål ska byrån ge medlemsstaterna, kommissionen, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån säker åtkomst till den centrala databasen via kommunikationsinfrastrukturen med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler.

6.  För tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel och artikel 15.5 ska byrån inrätta, implementera och i sina tekniska lokaler hysa en central databas med de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 15.5 vilka inte möjliggör identifiering av enskilda personer men gör det möjligt för kommissionen och de byråer som anges i punkt 5 att få skräddarsydd rapportering och statistik. Enbart för rapporterings- och statistikändamål ska byrån på begäran ge medlemsstaterna, kommissionen, Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån säker åtkomst till den centrala databasen, särskilda poster och information via kommunikationsinfrastrukturen, med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler.

Närmare bestämmelser om driften av den centrala databasen och de bestämmelser om uppgiftsskydd och säkerhet som är tillämpliga på databasen ska antas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Närmare bestämmelser om driften av den centrala databasen och de bestämmelser om uppgiftsskydd och säkerhet som är tillämpliga på databasen ska antas genom genomförandeåtgärder i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 72.2.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Två år efter det att SIS tagits i drift och vartannat år därefter ska byrån förse Europaparlamentet och rådet med en rapport om hur det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen fungerat tekniskt, om säkerheten och om det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna.

7.  Ett år efter det att SIS tagits i drift och vartannat år därefter ska byrån förse Europaparlamentet och rådet med en rapport om hur det centrala SIS och kommunikationsinfrastrukturen fungerat tekniskt, inklusive säkerhetsaspekterna, om hur systemet för automatisk fingeravtrycksidentifiering fungerat och om det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tre år efter det att SIS tagits i drift och vart fjärde år därefter ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av det centrala SIS och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna. Den övergripande utvärderingen ska granska uppnådda resultat i relation till målen och bedöma om de ursprungliga förutsättningarna fortfarande är aktuella, hur denna förordning tillämpats på det centrala SIS, säkerheten i det centrala SIS och om några slutsatser kan dras beträffande den framtida verksamheten. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

8.  Ett år efter det att SIS tagits i drift och vartannat år därefter ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av det centrala SIS och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstaterna. Den övergripande utvärderingen ska ta hänsyn till Europeiska datatillsynsmannens yttrande och ska granska uppnådda resultat i relation till målen och bedöma om de ursprungliga förutsättningarna fortfarande är aktuella, hur denna förordning tillämpats på det centrala SIS, säkerheten i det centrala SIS och om några slutsatser kan dras beträffande den framtida verksamheten. Den övergripande utvärderingen ska även omfatta införandet av automatisk fingeravtrycksidentifiering samt informationskampanjer om SIS som anordnas av kommissionen i enlighet med artikel 19. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 71a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 71a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.4, 12.7, 22.-1, 42.4, 51.3 och 75.2a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna förordning träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.4, 12.7, 22.-1, 42.4, 51.3 och 75.2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.4, 12.7, 22.-1, 42.4, 51.3 och 75.2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den dag som kommissionen fastställer efter det att

2.  Den ska tillämpas från [ett år efter dagen för ikraftträdande] med undantag för artiklarna 5, 8.4, 9.1, 12.7, 15.5, 15.6, 20.3, 20.4, 22.-1, 32.5, 32.7, 34.3, 36.5, 38.3, 42.4, 51.3, 59.4, 60.6, 71.6 och 75.2a, som ska tillämpas från den dag då denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de nödvändiga genomförandeåtgärderna har antagits,

utgår

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  medlemsstaterna har underrättat kommissionen om att de har vidtagit de tekniska åtgärder och antagit den lagstiftning som behövs för att de ska kunna behandla SIS-uppgifter och utbyta tilläggsinformation i enlighet med denna förordning,

utgår

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  byrån har underrättat kommissionen om att alla tester avseende CS-SIS och samspelet mellan CS-SIS och N.SIS har slutförts.

utgår

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 71a med avseende på ändringar av den dag då denna förordning börjar tillämpas.


MOTIVERING

Bakgrund

Även om den befintliga rättsliga ramen för Schengens informationssystem II (nedan kallat SIS II) hade avtalats 2006/2007 blev den inte tillämplig förrän den 9 april 2013 när SIS II‑systemet var redo.

Efter dessa mycket beklagliga dröjsmål, samt en investering som var åtta gånger större än väntat, har dock SIS II utvecklats till en europeisk framgångshistoria. Som kommissionens utvärderingsrapport och SIS II-statistiken visar har antalet registreringar och träffar ständigt ökat.

Det finns dock fortfarande mycket utrymme för förbättringar från medlemsstaternas sida. Den bedömning som åtföljer de nuvarande förslagen samt utvärderingarna och rekommendationerna om Schengens utvärderingsmekanism pekar ibland på allvarliga problem med uteblivna eller felaktiga genomföranden av den rättsliga ramen för SIS II. Dessa omfattar allt från datakvalitetsproblem och brist på utbildning av slutanvändare till otillräcklig information om registreringar och fördröjningar i Sirenekontorens uppföljning av en träff. Detta är särskilt oroväckande när det gäller terrorism.

SIS är regelbundet föremål för bedömning och dessa nya förslag, samt ändringarna i detta utkast, är en reflektion av detta. Föredraganden uppmanar dock medlemsstaterna att snabbt genomföra alla rekommendationer som har utfärdats till dem och vidta alla åtgärder för att till fullo, och utan dröjsmål, utnyttja de funktioner som SIS II erbjuder enligt dess rättsliga ram.

Föredragandens ståndpunkt om de nya förslagen

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom de stärker SIS ytterligare, betonar dess europeiska karaktär, upprätthåller dess viktigaste särdrag och tar upp några av bristerna på nationell nivå.

Föredraganden anser dock att ytterligare förbättringar kan göras och presenterar i detta betänkande en rad ändringar i detta syfte. Ändringarna kan grupperas under följande huvudrubriker:

Arkitektur

Föredraganden är fullt medveten om att systemet måste förstärkas strukturellt för att kunna hantera en ständigt ökande mängd data som läggs in, i synnerhet biometriska uppgifter, nya sökfunktioner och fler användare. Det är tydligt att som det viktigaste europeiska stora it‑systemet för brottsbekämpning och gränser måste det vara tillgängligt för slutanvändare på ett tillförlitligt sätt när som helst. Föredraganden tvivlar dock på att den lösning som kommissionen föreslår, dvs. att alla medlemsstater ska vara skyldiga att ha en nationell kopia, är rätt väg att gå. Europaparlamentet har alltid varit skeptiskt till nationella, och även tekniska, kopior, framför allt på grund av de inneboende riskerna när det gäller dataskydd och säkerhet. Som en kompromiss godtog dock Europaparlamentet – och godtar fortfarande – att de medlemsstater som vill ha nationella kopior kan ha det. Vad det inte kan godta är att denna skyldighet påtvingas dem som inte vill det. Efter avtalet om den rättsliga ramen för SIS II gjordes stora ansträngningar, och spenderades mycket pengar, för att skapa ett välfungerande centralt system. Föredraganden anser bestämt att ytterligare ansträngningar bör göras för att säkerställa en oavbruten tillgång till systemet på denna nivå. Föredraganden föreslår därför en rad ändringar som siktar på att ytterligare förbättra det centrala systemets tillgänglighet och kapacitet för slutanvändare. I synnerhet bör CS-SIS innehålla ytterligare en kopia och ett backupsystem bör hela tiden vara i aktiv drift samtidigt. I samma anda bör man fundera på att öka SIS-systemets tillförlitlighet och säkerhet genom att kopiera alla centrala element i arkitekturen, inklusive kommunikationsinfrastrukturen. Slutligen bör eu-LISA bli den enda ansvariga aktören för kommunikationsinfrastrukturen.

Tillgång till systemet

Kommissionen föreslår att bättre åtkomstmöjligheter skapas för en rad europeiska organ. Även om föredraganden håller med om dessa förslag har han lagt fram en rad ändringar som siktar på att definiera på ett mer exakt sätt, med hänvisning till respektive organs befintliga mandat, de förhållanden under vilka SIS-data kan kommas åt. Han föreslår även att skyddsåtgärderna i detta avseende ökas när det gäller t.ex. föregående utbildning, loggning och tillsyn.

Föredraganden tror bestämt på systemets mervärde och erkänner behovet av att ta itu med de nya säkerhetsutmaningarna. Nämligen att säkerställa åtkomsten för alla relevanta nationella behöriga myndigheter. En förutsättning för sådan åtkomst bör dock vara att alla bestämmelser om dataskydd är tillämpliga på dessa myndigheter och att tillsynsmyndigheterna kan kontrollera att bestämmelserna tillämpas korrekt, inklusive genom Schengens utvärderingsmekanism.

Datasäkerhet

Med tanke på karaktären av de data som finns i SIS-systemet måste datasäkerhet vara en central målsättning. Föredraganden erkänner att eu-LISA och medlemsstaterna gör stora ansträngningar i detta avseende. Fallet med intrånget i SIS-systemet via en extern tjänsteleverantör i Danmark bör dock fungera som en påminnelse om att öka ansträngningarna i detta avseende. Föredraganden välkomnar de nya bestämmelser om säkerhetstillbud som kommissionen föreslagit. Han föreslår ett par ändringar i fråga om denna bestämmelse, särskilt när det gäller samarbetet mellan de olika institutionella aktörerna och medlemsstaterna. Han föreslår även, med tanke på fallet i Danmark, att medlemsstaterna och eu-LISA bör övervaka leverantörers aktiviteter noggrant. Slutligen läggs ytterligare ett par krav om datasäkerhet till i linje med andra stora it-system.

Uppgiftsskydd

Dataskyddet för SIS är invecklat på grund av dess dubbla karaktär som en immigrations- och brottsbekämpningsdatabas. Dessutom är dess olika användare på europeisk nivå och nationell nivå föremål för många bestämmelser. Alla ansträngningar måste dock göras för att skapa lämpliga skyddsåtgärder som även är tillräckligt robusta för att klara en vardaglig användning. Att lyckas med detta är lika avgörande för systemets integritet och legitimitet som dess framgångar. En rad ändringar föreslås därför som huvudsakligen siktar på att klargöra vilka de tillämpliga reglerna är. Dessutom stärks ett antal bestämmelser och anpassas ytterligare till EU:s ram för dataskydd.

Specifika ändringar när det gäller registreringarna

Föredraganden välkomnar i allmänhet de ändringar som kommissionen föreslagit i bestämmelserna om registreringar för polisiärt och rättsligt samarbete. I synnerhet införandet av en ny registrering av okända efterlysta personer för identifikation och sökning med biometriska data (kapitel XI) samt förbättrade registreringar av försvunna personer. Föredraganden är dock övertygad om att förbättringar kan göras för att säkerställa mer handling mellan medlemsstaterna och med Europol.

I detta avseende kan Europol tillhandahålla snabb och kvalitativ information dygnet runt och ge stöd till medlemsstater med träffar om personer som är misstänkta för terrorism. Omvänt kommer Europol även att kunna tillhandahålla bättre stöd om det har information (direkt) om vad som händer ute på fältet, och detta har alltid gjorts i full överensstämmelse med den tillämpliga europeiska rättsliga ramen för dataskydd.

Å andra sidan kan SIS endast leverera säkerhet till våra medborgare i den mån medlemsstaterna lägger in den nödvändiga informationen i systemet och följer upp på de åtgärder som ska vidtas. Föredraganden välkomnar därför de föreslagna undersökningskontrollerna men anser att dessa, med tanke på sin natur, bör vara obligatoriska, med respekt för alla nationella rättssäkerhetsgarantier. Parallellt bör medlemsstaterna lägga in tillräckligt mycket information så att de behöriga myndigheterna i den verkställande medlemsstaten kan agera. Föredraganden stärker därför de uppgifter som krävs från medlemsstaterna.

På grund av sin blandade karaktär kan SIS även bidra till att skydda personer i riskzonen bättre. Ensamkommande barn som korsar EU:s gränser är i en särskilt utsatt situation och kan bli offer för människohandel och olika former av exploatering. Som Europol uppmärksammade hade 10 000 av dessa barn ”försvunnit”. Föredraganden föreslår därför att nya underkategorier av försvunna personer skapas där dessa barn ska nämnas uttryckligen.

De nya bestämmelsernas ikraftträdande

Schengenområdet har för närvarande försatts i en svår situation. Terrorism och migration har lett till de långdragna interna gränskontrollerna och skapat nya utmaningar som måste tas itu med snabbt. Föredraganden anser därför att SIS är centralt för detta ändamål i dag och kan leverera lösningar. Förslagen bör därför antas snarast möjligt medan vi uppgraderar det största, bäst genomförda och mest använda centraliserade europeiska informationssystemet och således levererar konkreta och omedelbara lösningar på problem som påverkar europeiska medborgare. Föredraganden föreslår därför att den nya rättsliga ramen bör bli tillämplig ett år efter ikraftträdandet. En bestämd tidsgräns bör anges för att undvika långa fördröjningar, så som skedde med den rättsliga ramen för SIS II.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Referensnummer

COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.4.2017

BUDG

6.4.2017

TRAN

6.4.2017

JURI

6.4.2017

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

30.1.2017

BUDG

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

JURI

25.1.2017

Föredragande

       Utnämning

Carlos Coelho

9.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

30.3.2017

10.7.2017

28.9.2017

6.11.2017

Antagande

6.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Wim van de Camp

Ingivande

10.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini

3

ENF

André Elissen; Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

4

0

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy