Διαδικασία : 2017/2121(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0350/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0350/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0493

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 768kWORD 77k
13.11.2017
PE 607.921v02-00 A8-0350/2017

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

(2017/2121(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: David McAllister

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ της μειοψηφίας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

(2017/2121(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική λογοδοσία,

–  έχοντας υπόψη ότι την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του 2016 σχετικά με μια παγκόσμια στρατηγική για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ του 2017 σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές που διέπουν την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως αυτές που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και το απαραβίαστο των συνόρων, οι οποίες είναι εξίσου σεβαστές από όλα τα συμμετέχοντα κράτη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΕ/ΥΕ, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0350/2017),

Εισαγωγή

1.  είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι ικανό να χειριστεί μόνο του οποιαδήποτε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα· τονίζει ότι η κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαφυλάξει η Ευρώπη τα συμφέροντά της, να προασπίσει τις αξίες της, να διαδραματίσει ενωμένη καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και να προστατεύσει τους πολίτες και τα κράτη μέλη της από τις αυξανόμενες απειλές κατά της ασφάλειάς τους, μεταξύ άλλων σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον· εκφράζει την ανησυχία του για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ, η οποία παραμένει εύθραυστη και κατακερματισμένη λόγω των συνεχιζόμενων και των νέων προκλήσεων που εμφανίζονται καθημερινά και λόγω των οποίων μια «υβριδική ειρήνη» έχει καταστεί η δυσάρεστη πραγματικότητα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να εκπληρώσουν τις επιθυμίες εκείνων των ευρωπαίων πολιτών που έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, βασισμένη στις θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η σημαντικότερη και πιο αναγκαία από όλες τις πολιτικές της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη τα εργαλεία, τα μέσα και τις πολιτικές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, να ενισχύσει τις ικανότητες των εταίρων της και να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευση αυτή και να συμβάλουν στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εκφράζονται με ενιαίο τρόπο και να διασφαλίζουν ότι το μήνυμά τους βρίσκει απήχηση·

3.  εκφράζει την άποψη ότι, προκειμένου η ΕΕ να δώσει αποτελεσματική απάντηση και να υπερβεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, και ιδίως στις απειλές κατά της ασφάλειας, πρέπει να είναι ένας ουσιαστικός, αξιόπιστος και βασιζόμενος σε αξίες παγκόσμιος παράγοντας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η ΕΕ θα εκφράζεται με μία φωνή, θα δρα ενωμένη και θα εστιάζει τους πόρους της σε στρατηγικές προτεραιότητες·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη συνοχής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες πολιτικές που χαρακτηρίζονται από εξωτερική διάσταση, καθώς και την ανάγκη επιδίωξης των στόχων που ορίζει το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  πιστεύει ότι τα βασικά στοιχεία για να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσδοκίες των πολιτών της, είναι τα εξής:

–  συντονισμός της αξιολόγησης των βαθύτερων απειλών και προκλήσεων στο εσωτερικό της ΕΕ και κοινή προσέγγιση του τρόπου αντιμετώπισής τους, συνεκτίμηση, ιδίως, της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που μπορεί να οδηγήσει στη στρατολόγηση από τρομοκρατικές ομάδες,

–  εδραίωση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού σχεδίου και της εξωτερικής δράσης του, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και των ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού πολέμου,

-  συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, τους εταίρους και στους διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα που προστατεύουν την ειρήνη υπό σαφώς καθορισμένες και προσεκτικά επιλεγμένες προϋποθέσεις, για την ενίσχυση της βασιζόμενης σε κανόνες παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής τάξης, περιλαμβανομένης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνεργασία με τους εταίρους για την ανάληψη ηγετικού ρόλου σε διαδικασίες συμφιλίωσης, ειρήνευσης, διατήρησης της ειρήνης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, επιβολής της ειρήνης·

Συντονισμός της αξιολόγησης των βαθύτερων απειλών και προκλήσεων: αντιμετώπιση του τρέχοντος περιβάλλοντος στα πεδία της πολιτικής και της ασφάλειας

6.  τονίζει ότι η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και της ακεραιότητας της επικράτειας της ΕΕ, η σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια με έμφαση στη μεγαλύτερη προβολή της ΕΕ στη συγκεκριμένη περιοχή, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τη διατήρηση μιας πολιτικής και οικονομικής διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες και στη συνεργασία, η καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών των ένοπλων συγκρούσεων και η ενίσχυση πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων, η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και ο διάλογος με τις πλουραλιστικές δημοκρατίες που είναι προσηλωμένες στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα της ΕΕ· ζητεί πιο δραστήρια δημόσια διπλωματία από πλευράς ΕΕ και μεγαλύτερη προβολή των σχεδίων που υλοποιούνται από την ΕΕ·

7.  είναι της άποψης ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον που πλήττεται διαρκώς περισσότερο από συγκρούσεις και αστάθεια, μόνο ένας συνδυασμός ουσιαστικής πολυμέρειας, κοινής ήπιας δύναμης και αξιόπιστης σκληρής δύναμης είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, την παραβίαση της τάξης ασφαλείας στην Ευρώπη, την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες, τους πολέμους δι’ αντιπροσώπων, τους πολέμους υβριδικού χαρακτήρα και τους ηλεκτρονικούς πολέμους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επιθέσεων, και την ενεργειακή ανασφάλεια· επισημαίνει ότι οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις προσφυγικές κρίσεις στην ανθρωπιστική τους διάσταση, την προκλητική επιθετική συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία και την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας, για τις οποίες μόνο μια ισχυρή διπλωματική απάντηση θα είναι αρκετή·

8.  είναι της γνώμης ότι μια πιο αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας εξαρτάται πρωτίστως από τον καθορισμό κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων και οραμάτων· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας, η οποία έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω αποσαθρωμένων ή ευάλωτων κρατών, και της αναγκαστικής και παράτυπης μετανάστευσης: της φτώχειας, της έλλειψης οικονομικών ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση, του κοινωνικού αποκλεισμού, των ένοπλών συγκρούσεων, της αντιδημοκρατικής και της αναποτελεσματικής διακυβέρνησης, της διαφθοράς, της κλιματικής αλλαγής, του αυξανόμενου σεκταρισμού, της απειλής της ριζοσπαστικοποίησης και της εξάπλωσης των εξτρεμιστικών ιδεολογιών· υπενθυμίζει το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας, με το οποίο ζητείται κοινή ευθύνη των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί τέλος στο οικονομικό μοντέλο των δικτύων παράνομης διακίνησης·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν αυταρχικές και νεποτιστικές συμπεριφορές, να ενταθεί η στήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων και ο αγώνας κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στις νότιες γειτονικές χώρες και στις χώρες που γειτονεύουν με τους γείτονές μας και εταίρους μας, καθώς και να μπουν στο στόχαστρο οι ομάδες εκείνες που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν πολίτες της ΕΕ να πολεμήσουν για την εξτρεμιστική υπόθεσή τους· υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Σαχέλ και άλλες συνδεόμενες γεωγραφικές περιοχές αποτελούν περιοχές προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς εταίρους, να υπάρξει συνεργασία με παράγοντες της περιοχής, όπως η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και το Ιράν, σχετικά με την ανάγκη σαφούς τοποθέτησης κατά του θρησκευτικού εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, και να χαραχθεί κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναληφθεί σε επίπεδο ΟΗΕ για τήρηση του διεθνούς δικαίου και των οικουμενικών αξιών· πιστεύει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα ευρύ φάσμα άλλων εργαλείων και μέσων που διαθέτει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη βελτίωση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που οδηγούν στην εγκαθίδρυση και διατήρηση της ειρήνης·

10.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού θα πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιταχθεί και να καταδικάσει τα κράτη που αποτελούν χορηγούς της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, ιδίως εάν η στήριξη αυτή δίδεται σε οντότητες που κατονομάζονται από την ΕΕ ως τρομοκρατικές οργανώσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους μας που έχουν πείρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

11.  τονίζει ότι μια βιώσιμη λύση στη συριακή κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο υπάρχον, συμπεφωνημένο από τον ΟΗΕ πλαίσιο και πρέπει να βασίζεται σε πολιτικό διακανονισμό υπό την καθοδήγηση των Σύρων και χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών· ανανεώνει την έκκλησή του προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους όσον αφορά την κρίση· υποστηρίζει την έκκληση του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία προς τα κράτη που εγγυώνται την κατάπαυση του πυρός ώστε να αναλάβουν επείγουσες προσπάθειες για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός·

12.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2017, η οποία περιλαμβάνει την επέκταση των κυρώσεων σε πρόσωπα που ενέχονται στην ανάπτυξη και χρήση χημικών όπλων· ζητεί την περαιτέρω επέκταση των κυρώσεων της ΕΕ σε όσους ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να λογοδοτήσουν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διερευνήσουν με τους εταίρους τη συγκρότηση ενός δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στη Συρία, εν αναμονή επιτυχούς παραπομπής στο ΔΠΔ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποδείξει η ΕΕ ότι δεσμεύεται απόλυτα να παράσχει βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Συρίας μετά τη σύγκρουση·

13.  καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντός και εκτός της Λιβύης, να στηρίξουν τόσο την πολιτική συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2015, όσο και το επακόλουθο Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο είναι η μόνη αρχή που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ· υπογραμμίζει ότι η επίλυση της κρίσης στη Λιβύη αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο· τονίζει τη σημασία της Νότιας Γειτονίας και την ανάγκη να επιτευχθεί ένας ευρωμεσογειακός χώρος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει τη σθεναρή στήριξή του στη λύση των δύο κρατών σε ό,τι αφορά την ισραελο-παλαιστινιακή σύγκρουση, με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, βιώσιμο και όμορο προς το Ισραήλ παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα συνυπάρχει με το ασφαλές κράτος του Ισραήλ σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνεχιζόμενη επιτυχή εφαρμογή του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ), όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της ομάδας E3 + 3 και του Ιράν, από όλα τα μέρη· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη πλήρης εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας από όλα τα μέρη είναι καθοριστικής σημασίας για τις παγκόσμιες προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη μη διάδοση και την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή· υπογραμμίζει ότι το ΚΟΣΔ είναι μια πολυμερής συμφωνία που εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς· τονίζει τον κίνδυνο για την ασφάλεια που ενέχει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ζητεί από το Ιράν να μην προβαίνει σε καμία δραστηριότητα που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξεύσεων που χρησιμοποιούν τέτοια τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων·

15.  σημειώνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επικαιροποιήσει επισήμως τον αντιτρομοκρατικό του κατάλογο με τους ειδικώς χαρακτηρισμένους εθνικούς υπηκόους (Specially Designated Nationals/SDN) προκειμένου να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC)·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στην Υεμένη· τονίζει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην παρατεινόμενη σύγκρουση στην Υεμένη και υποστηρίζει τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν η ΕΕ και ο ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στο Ιράκ και τη Συρία·

17.  καταδικάζει την επανειλημμένη χρήση εκ μέρους της Ρωσίας του δικαιώματος αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και θεωρεί ότι υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη και την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία και, ευρύτερα, στη νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, μεταξύ άλλων και σε διμερές επίπεδο, με την προώθηση της ορθής διαχείρισης της κινητικότητας μεταξύ και στο εσωτερικό των ηπείρων και με την ενθάρρυνση πολιτικών που θα προωθούν νόμιμους διαύλους μετανάστευσης, παράλληλα με την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων που επωφελούνται από τα ευάλωτα άτομα· υπογραμμίζει τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί οι νόμιμες και ασφαλείς οδοί πρόσβασης στην Ευρώπη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την έλλειψη γνήσιας, ισόρροπης και αξιόπιστης ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, όπως αποδεικνύει η συνεχιζόμενη κρίση στη Μεσόγειο, και καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αναλόγως·

19.  είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της ΕΕ με τους ανατολικούς γείτονές της· πιστεύει ότι η υποστήριξη των χωρών εκείνων που επιθυμούν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ πρέπει να συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ· πιστεύει ότι η παράταση των κυρώσεων κατά ατόμων και οντοτήτων στη Ρωσία αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και συνεχίζει να θεωρεί την εφαρμογή αυτή από όλα τα μέρη ως τη βάση για μια βιώσιμη πολιτική λύση στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία·

20.  τονίζει ότι η δυνατότητα μεγαλύτερης συνεργασίας στις σχέσεις με τη Ρωσία εξαρτάται από την πλήρη τήρηση της ευρωπαϊκής τάξης όσον αφορά την ασφάλεια και του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας· επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοικτή την επιλογή της επιβολής περαιτέρω σταδιακών κυρώσεων εάν η Ρωσία συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και όλων των άλλων κρατών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους· τονίζει ότι η απόφαση της Ρωσίας, στις 21 Μαρτίου 2014, να προσαρτήσει την Κριμαία στη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μετέπειτα απόφαση των ρωσικών αρχών να αναγκάσουν όλους τους κατοίκους της Κριμαίας να έχουν ρωσικά διαβατήρια· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση παρατεταμένων και παγωμένων συγκρούσεων·

21.  καταδικάζει τις πολλαπλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και τον υβριδικό πόλεμο εκ μέρους της Ρωσίας· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη δυνατότητα λελογισμένης και συνεκτικής επιλεκτικής συνεργασίας και διαλόγου με τη Ρωσία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία και ο σεβασμός προς το διεθνές δίκαιο· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και να ενθαρρυνθεί η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας για την επίλυση παγκόσμιων κρίσεων, όπου υπάρχει άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την ΕΕ και ευκαιρία για την προώθηση των αξιών της ΕΕ·

22.  πιστεύει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων είναι αναγκαία τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Ρωσία, και ότι κάθε μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ενισχυμένη δέσμευση και στήριξη των ανατολικών εταίρων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτή την πόρτα για εμβάθυνση των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, αρκεί η Ρωσία να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και να σταματήσει την ολοένα και πιο δυναμική της στάση απέναντι στους γείτονές της και στην Ευρώπη·

23.  επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών είναι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας, που έχει ισχύ για όλα τα κράτη· καταδικάζει, συνεπώς, ανεπιφύλακτα τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της υποδαυλιζόμενης από τη Ρωσία σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσουν να σταματήσει η Ρωσία την επίθεσή της και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διαδραματίσει πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο στη διευθέτηση της σύγκρουσης και να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρηνική λύση που να σέβεται την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ιδίως μάσα από την ανάπτυξη – με τη συγκατάθεση των ουκρανικών αρχών – μιας αποστολής οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης που να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια·

24.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια στρατηγική επανεστίαση στα Δυτικά Βαλκάνια, αναγνωρίζοντας ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τις φιλοδοξίες της στην περιοχή και, με αυτόν τον τρόπο, να δώσει νέα ώθηση σε μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και να ενισχύσει το κράτος δικαίου και την ανθεκτικότητα των κρατικών θεσμών· πιστεύει ότι η σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών της περιοχής· είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η περιφερειακή συμφιλίωση είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης των κινδύνων που απορρέουν από αποσταθεροποιητικές εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές, από τη χρηματοδότηση μεγάλων σαλαφιστικών και βαχαμπιτικών δικτύων και από τη στρατολόγηση ξένων μαχητών, από το οργανωμένο έγκλημα, από μείζονες διαμάχες μεταξύ κρατών, καθώς και από την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προαγωγή κοινωνιών που λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο από πολιτική άποψη στην περιοχή·

25.  επαναλαμβάνει ότι, εφόσον ικανοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια, οι πόρτες της ΕΕ είναι ανοιχτές για προσχώρηση· επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου και της διάσκεψης κορυφής της Τεργέστης, ώστε να δοθεί πρόσθετη ώθηση στη σύγκλιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την προσχώρηση στην ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των κρίσιμων θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δυνατότητα πρόσθετης κατανομής χρηματοδοτικών πόρων από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποβοήθηση της εφαρμογής των εν λόγω μεταρρυθμίσεων·

26.  υπενθυμίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) απαιτεί τη συμμετοχή των γειτονικών τρίτων χωρών· ζητεί μεγαλύτερη στήριξη για τους γείτονες των γειτόνων μας, στη βάση κοινών αξιών και συμφερόντων, με στόχο την προώθηση των παγκόσμιων ζητημάτων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να προαχθεί η χειραφέτηση και προστασία των γυναικών, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των μειονοτήτων, ιδίως στην Αφρική, όπου υπάρχει η ανάγκη καθιέρωσης στενής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των τοπικών ΜΜΕ, σε εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών, στήριξης για την οικοδόμηση δημοκρατικών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμικών φορέων, και προώθησης μιας παγκόσμιας τάξης βασιζόμενης σε κανόνες·

27.  θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία και οι αναπτυξιακές πολιτικές αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων και ζητεί μια πιο διαφανή, βελτιωμένη, αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή και χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και καλύτερη συνέργεια με άλλους διεθνείς οργανισμούς· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι μείζονες απειλές για την ασφάλεια στην Αφρική, με σκοπό την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που συνιστά κάθε τρομοκρατική ομάδα, να διασφαλιστεί η πρόληψη της στρατολόγησης ατόμων, να καταπολεμηθούν οι ριζοσπαστικές ιδεολογίες και να προωθηθεί η ενεργειακή ασφάλεια μέσω φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων πηγών ενέργειας, με παράλληλη προώθηση των λύσεων εκτός δικτύου·

28.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια των εν ενεργεία προέδρων να υπερβούν τα όρια παραμονής στην εξουσία, ιδίως παραβιάζοντας, αποφεύγοντας ή τροποποιώντας παράνομα τους εκλογικούς νόμους και τα Συντάγματα· καταδικάζει επίσης κάθε στρατηγική που αποσκοπεί στην κατάργηση ή παράκαμψη των χρονικών ορίων της εντολής· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη διαφάνεια και ακεραιότητα ολόκληρης της εκλογικής διεργασίας, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις για την αποτροπή απατών ή οιωνδήποτε παράνομων πρακτικών· εκφράζει επ’ αυτού την ανησυχία του για τις πολιτικές κρίσεις και την εξ αυτών προκύπτουσα βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως στις χώρες της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών· επαναλαμβάνει την πίστη του στις ισχυρές αποστολές παρατήρησης εκλογών και, όπου είναι αναγκαίο, στην οικονομική, τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη, ως μέσου για την επίτευξη δίκαιων, αξιόπιστων και δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών·

29.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και εύρωστης στρατηγικής για την περιοχή του Σαχέλ, η οποία να αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας και της νομιμότητας των κρατικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων, στην τόνωση της ασφάλειας, στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της παράνομης εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, και στην ενίσχυση των οικονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών·

30.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια επικαιροποιημένη στρατηγική για τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των Διασκέψεων Ασίας-Ευρώπης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινοβουλευτική της διάσταση· ενθαρρύνει την υποστήριξη για στενότερη περιφερειακή συνεργασία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Νότιο Ασία, με στόχο τη μείωση των εντάσεων μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν· συνιστά να συνεχιστεί η υποστήριξη για την ειρηνευτική διαμεσολάβηση της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη· τονίζει ότι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι ουσιώδους ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· θεωρεί ζωτικής σημασίας και εξαιρετικά επείγουσα την ανάπτυξη μιας επικαιροποιημένης στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων και την επιθετική και ανεύθυνη στάση που επιδεικνύει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)· καταδικάζει τις δοκιμές και τις προκλήσεις από τη ΛΔΚ και τις πολλαπλές παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των διεθνών υποχρεώσεών της· παροτρύνει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική της ισχύ για την άσκηση πίεσης στη ΛΔΚ, προκειμένου να πείσει τους ηγέτες της να εγκαταλείψουν τα όπλα μαζικής καταστροφής· ζητεί την κινητοποίηση όλων των διπλωματικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί μια κλιμάκωση αυτής της κρίσης· ζητεί τη μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου με ειρηνικά μέσα και την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

31.  τονίζει ότι η διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι ουσιώδους ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα και να απόσχουν από μονομερή δράση για την αλλαγή του status quo, μεταξύ άλλων στις θάλασσες της Ανατολικής και της Νότιας Κίνας και στο στενό της Ταϊβάν, προκειμένου να διαφυλαχθεί η περιφερειακή ασφάλεια· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς και δραστηριότητες·

32.  υπενθυμίζει ότι η Λατινική Αμερική μοιράζεται με την ΕΕ κοινές αξίες και αρχές και την εμπιστοσύνη στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και πιστεύει ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής είναι σημαντική και θα πρέπει να ενισχυθεί για την κοινή αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις που διαπράττονται εναντίον μελών του δικαστικού σώματος και των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στη Βενεζουέλα· τονίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη βαθύτερη ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική·

33.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, η οποία είναι καθοριστική για το μέλλον των Κολομβιανών και για τη σταθεροποίηση της περιοχής· ζητεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των FARC, συμπεριλαμβανομένου του θησαυρού που αποκτήθηκε από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, να χρησιμοποιηθούν για να αποζημιωθούν τα θύματα της σύγκρουσης·

Εδραίωση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού σχεδίου μέσω ενισχυμένων ικανοτήτων της ΕΕ

34.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υιοθετούν μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία, και πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεκτική και συντονισμένη δράση σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που προσδιόρισε ο ΟΗΕ, ιδίως στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της γεωργίας, της ανάπτυξης, του εμπορίου, της ενέργειας, του κλίματος, της επιστήμης και της κυβερνοάμυνας, στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, με σταθερό και διαρθρωμένο τρόπο, προκειμένου να αξιοποιηθεί η συλλογική δύναμη της ΕΕ· πιστεύει ότι η ενεργειακή ασφάλεια, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κλιματική διπλωματία παραμένουν σημαντικές συμπληρωματικές πτυχές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης, καθώς και ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω·

35.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, δεδομένου ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί διενέξεις για το έδαφος, τα τρόφιμα, το νερό και άλλους πόρους, αποδυναμώνει τις οικονομίες, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και λειτουργεί ως πηγή μεταναστευτικών ροών· προτρέπει περαιτέρω την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς θα μπορούσε ο εθνικός και ενωσιακός στρατιωτικός σχεδιασμός να περιλαμβάνει στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάλληλη ικανότητα, προτεραιότητα και απόκριση·

36.  τονίζει ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, επηρεάζεται σημαντικά από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, και ζητεί να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ως βασικών διεθνών εταίρων, προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια· τονίζει ότι οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ δημιούργησαν αβεβαιότητα στη διατλαντική εταιρική σχέση και τονίζει την ανάγκη ενός για ένα αντίβαρο για την άμυνα της ΕΕ και τη δημιουργία στρατηγικής αυτονομίας·

37.  θεωρεί ότι, για να καταστεί η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας πιο αποφασιστική, αποτελεσματική και βασισμένη σε αξίες, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, μειώνοντας άμεσα, και καταργώντας τελείως σε μεσοπρόθεσμη βάση, τη σημερινή της εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που παρέχονται από αυταρχικά καθεστώτα·

38.  τονίζει ότι η τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΕΠΠΑ, η οποία βασίζεται στην ομοφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ, είναι το κύριο εμπόδιο για την αποτελεσματική και έγκαιρη εξωτερική δράση της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην ΚΕΠΠΑ· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν συγκρούσεις και κρίσεις, μεταξύ άλλων μέσω βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων του αντίκτυπου των πολιτικών της, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε εκκολαπτόμενες κρίσεις, και ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των συγκρούσεων, κυρίως με τη χρήση μέσων πολιτικής φύσης σε πρώιμο στάδιο· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να υιοθετηθεί η αρχή της ευθύνης προστασίας· τονίζει την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των χωρών-εταίρων και των διεθνών οργανώσεων, και υπογραμμίζει τη σημασία μιας ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού των δράσεων πρόληψης·

39.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αύξηση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο, την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των χωρών εταίρων της για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, την εκπόνηση σαφών κριτηρίων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού ψευδών ειδήσεων, τη διάθεση περισσότερων πόρων και τη μετατροπή της Stratcom Task Force σε μια ολοκληρωμένη μονάδα εντός της ΕΥΕΔ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη ικανοτήτων και μεθόδων κοινών και συνολικών αναλύσεων κινδύνων και τρωτότητας, και την ενίσχυση των ικανοτήτων ανθεκτικότητας και στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ· τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου, στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στην ΕΕ και τη γειτονία της, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι κοινοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί καλύτερα με την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη σε σχέση με αυτά τα ζητήματα·

40.  πιστεύει ότι η ισχύς της Ευρώπης έγκειται στην ικανότητά της να ενισχύει μια κοινότητα αξιών και σεβασμού των πολιτιστικών διαφορών, που δεσμεύει από κοινού όλους τους Ευρωπαίους· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως φορέας προώθησης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών, και θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί τις αξίες της εκτός της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΠΑ και θα πρέπει να αποτελούν βασικό όρο των εξωτερικών πολιτικών, και επιπλέον ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές και βασισμένες σε αρχές· τονίζει ότι η πολιτισμική διπλωματία πρέπει να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει το πρόγραμμα Erasmus+ και να προωθήσει την ανάπτυξη φιλόδοξης επιστημονικής διπλωματίας· ζητεί στενότερο συντονισμό με την UNESCO και ​την Επιτροπή Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με μη κρατικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που αποτελούν βασικούς εταίρους της ΕΕ·

41.  επισημαίνει ότι, όπως σημειώθηκε στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820(2008), της 19ης Ιουνίου 2008, ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας δύνανται να συνιστούν έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ή πράξη συνιστώσα γενοκτονία, και ότι πρέπει να προσφέρεται στις γυναίκες ανθρωπιστική προστασία σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης·

42.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας ενισχύει την τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ· ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι για τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων με την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· ζητεί σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων που θα διατεθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η άμυνα στον κυβερνοχώρο στην εξωτερική δράση και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση της ικανότητας εντοπισμού του κυβερνοεγκλήματος·

43.  σημειώνει ότι ο ηλεκτρονικός πόλεμος και ο κυβερνοπόλεμος, που έχουν ως στόχο κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες δυτικές χώρες, συνιστούν σκόπιμη προσπάθεια που αποβλέπει στην αποσταθεροποίηση και τη δυσφήμηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 της Συμμαχίας· ζητεί στενότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων αξιόπιστων εταίρων, σε θέματα άμυνας στον κυβερνοχώρο·

44.  τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στην ΕΕ και τη γειτονία της, καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των ικανοτήτων της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αναπτυχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ κατά της διάδοσης τέτοιων πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί καλύτερα με την ΕΥΕΔ σε αυτά τα ζητήματα·

45.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για την κοινή άμυνα, προκειμένου να υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και αρχές και τη στρατηγική της αυτονομία· τονίζει τη σημασία της σχέσης μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, της καλύτερης χρήσης των πόρων και του ελέγχου του κινδύνου στην περιφέρεια της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας αποτελεί βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά τις εξωτερικές κρίσεις και συγκρούσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα· ενθαρρύνει την επανεξέταση της προσέγγισης που υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ο ορθός σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποστήριξή τους· θεωρεί ότι οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και των μάχιμων μονάδων της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο· προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό·

46.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να αναπτύξουν αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και να συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς εταίρους, τον ΟΗΕ, ΜΚΟ, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους φορείς, σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα σε όλον τον κόσμο· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η πολιτική δέσμευση για επείγουσα εφαρμογή μιας φιλόδοξης, αποτελεσματικής και δομημένης ΚΠΑΑ· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα επικοινωνιακά προβλήματα της ΕΕ ενισχύοντας τη λογοδοσία και την προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιτύχουν αποτελέσματα, εφαρμόζοντας τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και τα σχέδια της Επιτροπής για την βελτίωση της έρευνας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων της ΕΕ στο πεδίο της άμυνας·

47.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στην πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να αντανακλώνται πλήρως οι αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια· θεωρεί ότι τόσο το μέγεθος όσο και η ευελιξία του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένα συνολικό όραμα για την πολιτική και τα μέσα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εποικοδομητικό συντονισμό με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη του στόχου της δαπάνης του 2 % του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες και να δαπανούν το 20 % των αμυντικών προϋπολογισμών τους για εξοπλισμό που θεωρείται απαραίτητος από τον ΕΟΑ· υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε νέα πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης· σημειώνει ότι διάφορα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα πολύ ευρύ φάσμα πλήρως λειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας δημοσιονομικών περιορισμών· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό όσον αφορά το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να ειδικεύονται σε ορισμένες ικανότητες και να δαπανούν τους πόρους τους αποτελεσματικότερα· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστούν οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές και πιο ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις για την ΚΕΠΠΑ αντιπροσώπευαν το 3,6 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 το 2016 και το 0,2 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το μέγεθος και η ανεπαρκής εκτέλεση των πιστώσεων, καθώς και οι συστηματικές μεταφορές από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ, αποκαλύπτουν την μόνιμη έλλειψη φιλοδοξίας της ΕΕ να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας·

48.  σημειώνει ότι τα αδιέξοδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρεμποδίζουν τη δράση της διεθνούς κοινότητας και την επίλυση κρίσεων· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση της σύνθεσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας·

Συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων και με οργανισμούς παροχής ασφάλειας

49.  υπογραμμίζει ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να διατηρήσει και να εμβαθύνει τις διατλαντικές σχέσεις της στη βάση του σεβασμού των κοινών αξιών, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να αναπτύσσει τη στρατηγική της αυτονομία και να δημιουργεί τις δικές της ικανότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιφερειακών και διεθνών συγκρούσεων που έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προσαρμογή των διατλαντικών δομών στις σημερινές προκλήσεις, όπως η υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και της διαφθοράς, η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και η αντιμετώπιση των προσπαθειών τρίτων χωρών να αποσταθεροποιήσουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ· τονίζει περαιτέρω τη σημασία που έχει η συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω του ΝΑΤΟ, για κοινά ζητήματα· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι πιο σημαντικοί εταίροι και ότι οι μονομερείς κινήσεις χρησιμεύουν μόνο για την αποδυνάμωση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης· πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω μια ενάρετη συμμαχία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και να ενισχύσει τη στρατηγική σχέση της με τις ΗΠΑ· καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εγείρουν συστηματικά το ζήτημα των εξωχώριων κυρώσεων των ΗΠΑ στο πλαίσιο του διαλόγου τους με την κυβέρνηση των ΗΠΑ·

50.  υποστηρίζει σθεναρά τη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας, του 2016, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, και επιδοκιμάζει τις αποφάσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε πολλούς τομείς, καθώς και την τοποθέτηση αμερικανικών, καναδικών και άλλων πολυεθνικών δυνάμεων στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ·

51.  ζητεί αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αυξημένη διοργανική ανταλλαγή πληροφοριών, και συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του ΝΑΤΟ, και επιμένει ότι πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται όσο το δυνατό στενότερα και με τρόπο συμπληρωματικό, τηρώντας παράλληλα πλήρως τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και κανόνες· αναγνωρίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και ο η συντονισμένη δράση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και του ΝΑΤΟ θα αποφέρει αποτελέσματα σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των υβριδικών απειλών, η επίγνωση της κατάστασης, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, οι στρατηγικές επικοινωνίες, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εταίρων της ΕΕ· πιστεύει ότι ο περαιτέρω συντονισμός και η στενότερη συνεργασία με άλλους υφιστάμενους πολυμερείς φορείς, όπως το Eurocorps, είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι μια αναζωογόνηση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ·

52.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση μιας πραγματικά κοινής εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών· καλεί το Συμβούλιο να ενεργεί σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο κατά τα κύρια στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική·

53.  αναγνωρίζει το έργο της ΑΕ/ΥΕ και την καλεί να εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις θα είναι πιο ακριβείς και στραμμένες προς το μέλλον και ότι θα επικεντρώνονται στις σημαντικότερες προτεραιότητες για το επόμενο έτος, καθώς και στην αξιολόγηση των μέτρων τα οποία είχαν δρομολογηθεί το προηγούμενο έτος, περιλαμβανομένων των οικονομικών τους επιπτώσεων, προκειμένου να παρέχεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιδόσεων της ΕΕ·

°

°  °

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κράτη μέλη.


ΑΠΟΨΗ της μειοψηφίας

σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 2016/2036(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εισηγητής: David McAllister

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Τάκη Χατζηγεωργίου, Miguel Urban Crespo, Javier Couso Permuy

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η πολιτική της ΕΕ είναι θεμελιωμένη σε αξίες, δεσμεύεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιθυμεί την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας, όπως η φτώχεια, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι ένοπλες συγκρούσεις και η αναγκαστική μετανάστευση, ενώ παράλληλα αγνοεί ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης, τόσο διότι η ΕΕ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων στον κόσμο όσο και λόγω της επιθετικής εμπορικής και οικονομικής της πολιτικής. Η έκθεση θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να ενισχυθούν νόμιμες και ασφαλείς οδοί προς την Ευρώπη αλλά δεν μιλά για την (οικονομική) στήριξη της ΕΕ για την κράτηση των προσφύγων στη Βόρεια Αφρική και το de facto κλείσιμο όλων των δρόμων προς την ΕΕ.

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

•  μιλά για ειρηνική και διπλωματική επίλυση συγκρούσεων αλλά υποστηρίζει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και ζητεί την αύξηση της χρηματοδότησης των αμυντικών ικανοτήτων·

•  ζητεί την κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας στο Συμβούλιο σχετικά με την ΚΕΠΠΑ αλλά προωθεί τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία·

•  χαιρετίζει το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα και τάσσεται υπέρ της χρηματοδότησης, από την ΕΕ, μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και μάχιμων μονάδων της ΕΕ·

•  ζητεί περαιτέρω συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ και στηρίζει τη συγχώνευση της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας.

Ζητούμε:

-  πλήρη (και πυρηνικό) αφοπλισμό σε επίπεδο ΕΕ και παγκόσμιο επίπεδο·

-  μη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ που απαγορεύει αυστηρά να καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης επιχειρησιακές δαπάνες για δραστηριότητες που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες·

-  διάλυση του ΝΑΤΟ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (10.10.2017)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

(2017/2121(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Arthuis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, ενώ οι πιστώσεις του προϋπολογισμού οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) για το 2016 ανήλθαν σε 326,8 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και σε 298,1 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, το μερίδιο των μεταφορών πιστώσεων από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ ανήλθε στο άνευ προηγουμένου ποσό των 124,4 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 69 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών το 2016·

2.  επισημαίνει ότι, μετά την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC 07/2017, ύψους 85 εκατομμυρίων EUR, από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ στη διευκόλυνση στήριξης της Τουρκίας για τους πρόσφυγες, και την προβλεπόμενη αύξηση της κατανάλωσης, η ΚΕΠΠΑ εκτιμάται ότι θα έχει έλλειμμα 55,6 εκατομμύρια EUR μέχρι το τέλος του 2017, εάν όλες οι προγραμματισμένες επιχειρήσεις εγκριθούν·

3.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις για την ΚΕΠΠΑ αντιπροσώπευαν το 3,6 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 το 2016 και το 0,2 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το μέγεθος και η ανεπαρκής εκτέλεση των πιστώσεων, καθώς και οι συστηματικές μεταφορές από το κεφάλαιο της ΚΕΠΠΑ, αποκαλύπτουν την μόνιμη έλλειψη φιλοδοξίας της ΕΕ να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει η Συνθήκη για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), και συγκεκριμένα της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και του ταμείου εκκίνησης για την αρχική φάση των αποστολών· επαναλαμβάνει την ανάγκη για συνέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η σχέση κόστους αποδοτικότητας· πιστεύει ότι η ενωσιακή συνεργασία στον τομέα της άμυνας πρέπει να ενισχυθεί μέσω της αναζήτησης νέων δυνατοτήτων για την από κοινού αγορά, συντήρηση και διατήρηση δυνάμεων και υλικού, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν το υλικό και οι ικανότητες της ΕΕ και θα προκύψουν ενδεχομένως θετικά αποτελέσματα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και για βιομηχανικά ζητήματα· σημειώνει ότι, λόγω των οικονομικών περιορισμών των κρατών μελών, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός και να εξασφαλιστεί η λήψη σαφέστερων αποφάσεων σχετικά με τις δυνατότητες που πρέπει να διατηρηθούν, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να ειδικεύονται σε ορισμένες ικανότητες· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να διευρύνουν σημαντικά τον μηχανισμό χρηματοδότησης «Αθηνά» και να αξιοποιήσουν πλήρως τα συνεργατικά έργα που προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), εφόσον συνιστούν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στην πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να αντανακλώνται πλήρως οι αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια· θεωρεί ότι τόσο το μέγεθος όσο και η ευελιξία του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ πρέπει να ανταποκρίνονται, μεταξύ άλλων, στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα ασφάλειας, και στις πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τον ρόλο της ΕΕ ως στρατηγικού παράγοντα μετά το Brexit· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ένα συνολικό όραμα για την πολιτική και τα μέσα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εποικοδομητικό συντονισμό με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη του στόχου της δαπάνης του 2 % του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες και να δαπανούν το 20 % των αμυντικών προϋπολογισμών τους για εξοπλισμό που θεωρείται απαραίτητος από τον ΕΟΑ· υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε νέα πολιτική θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης·

6.  σημειώνει ότι, ενώ η αποστολή παρακολούθησης της ΕΕ στη Γεωργία, η EULEX στο Κοσσυφοπέδιο, και η EUPOL στο Αφγανιστάν είναι οι μοναδικές αποστολές που διαθέτουν δικές τους θέσεις στον προϋπολογισμό, σημαντικότερες αποστολές από δημοσιονομική άποψη, όπως η EUCAP Σομαλία, η EUCAP Σαχέλ Νίγηρας και η EUAM Ουκρανία, υπάγονται στην κοινή θέση του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και του προσδιορισμού των πόρων, οι πιστώσεις που αφορούν τις επί μέρους μείζονες αποστολές θα πρέπει να εγγράφονται ως χωριστές θέσεις του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

10

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Urmas Paet

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

10

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Ελευθέριος Συναδινός

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

0

VERTS/ALE

Indrek Tarand

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

6

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Alojz Peterle, Julia Pitera, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Neena Gill, Ana Gomes, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bogdan Andrzej Zdrojewski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Hilde Vautmans

PPE

Arnaud Danjean, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina

S&D

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Alex Mayer, Clare Moody, Gilles Pargneaux, Elena Valenciano, Boris Zala

6

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

7

0

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου