ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

13.11.2017 - (2017/2123(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Michael Gahler


Διαδικασία : 2017/2123(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0351/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0351/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

(2017/2123(INI))

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016 και της 22ας Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2017/2121(INI)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ[1],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, της 25ης Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 2014, της 18ης Μαΐου 2015, της 27ης Ιουνίου 2016, της 14ης Νοεμβρίου 2016 και της 18ης Μαΐου 2017, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ της 17ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη 19η σύνοδο του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας και την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που πραγματοποιήθηκαν στο Τάλιν στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές»[2],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας[4],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, με θέμα «Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας»[5],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018[6],

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Implementation Plan on Security and Defence» (Σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα) που παρουσίασε η ΑΠ/ΥΕ στις 14 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και την έκθεση προόδου ως προς την εφαρμογή τους, η οποία εκδόθηκε στις 14 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Μπρατισλάβα, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη νέα δέσμη μέτρων στον τομέα της άμυνας που παρουσίασε η Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017, στο δελτίο Τύπου «Μια Ευρώπη που αμύνεται: Η Επιτροπή αρχίζει διάλογο για να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, της 7ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωβαρόμετρο 85.1 του Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το οποίο το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ που ερωτήθηκαν θεωρεί ότι η δράση της ΕΕ είναι ανεπαρκής και τα δύο τρίτα αυτών επιθυμούν την αύξηση της δράσης της ΕΕ μέσω της δέσμευσης των κρατών μελών σε θέματα πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη γενική ιδέα διαχείρισης κρίσεων του Συμβουλίου για μια νέα μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο Ιράκ, της 17ης Ιουλίου 2017, και την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2017/1425, της 4ης Αυγούστου 2017, για δράση σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επαρχίες Mopti και Segou του Μαλί,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση για την ΚΠΑΑ, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 3 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ (Προπαρασκευαστική ενέργεια της Ένωσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0351/2017),

Το στρατηγικό περιβάλλον της Ένωσης

1.  υπογραμμίζει ότι η βασισμένη σε κανόνες διεθνής έννομη τάξη και οι αξίες τις οποίες υπερασπίζονται οι δυτικές δημοκρατίες, καθώς και η ειρήνη, η ευημερία και οι ελευθερίες που εγγυάται η μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τάξη και που αντιστοιχούν στα θεμέλια επί των οποίων στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν πρωτοφανή αριθμό συμβατικών και υβριδικών προκλήσεων, καθώς ορισμένες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές τάσεις φανερώνουν την αυξανόμενη ευπάθεια του παγκόσμιου πληθυσμού σε κρίσεις και εντάσεις, όπως οι διαμάχες μεταξύ κρατών, οι φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κρίσεις λειψυδρίας, η κατάρρευση κρατών και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στις οποίες είναι αναγκαίο να δοθεί μια ενιαία και συντονισμένη απάντηση· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια αποτελεί βασική ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών· δηλώνει ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης πρέπει να καθοδηγείται από τις αξίες και τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ·

2.  υπογραμμίζει ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα οποιαδήποτε από τις σύνθετες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που εγείρονται σήμερα και ότι για να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί σε αυτές τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις χρειάζεται να εντείνει τις προσπάθειές της προς μια συγκεκριμένη ισχυρή συνεργασία στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, να καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο σημαίνει να εκφράζεται με μία φωνή και να δρα συλλογικά, καθώς και να εστιάσει τους πόρους της στις στρατηγικές προτεραιότητες· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας, δηλαδή της φτώχειας και της αύξησης των ανισοτήτων, της κακής διακυβέρνησης, της κατάρρευσης του κράτους και της κλιματικής αλλαγής·

3.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διεθνικές τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις αυξάνονται σε ισχύ και αριθμό, κάτι το οποίο μπορεί να επιδεινωθεί από την ήττα του ISIS/Daesh και τη φυγή των μαχητών του, ενώ ταυτόχρονα η αστάθεια εξαπλώνεται στις νότιες περιφέρειες και στη Μέση Ανατολή, καθώς εύθραυστα και αποσαθρωμένα κράτη, όπως η Λιβύη, δίνουν τη θέση τους σε εκτενείς ακυβέρνητες περιοχές, ευάλωτες σε εξωτερικές δυνάμεις· εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για τη διακρατική διάσταση της τρομοκρατικής απειλής στην περιοχή του Σαχέλ· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας σε σχέση με πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν δημιουργήσει αυξημένη ένταση στην περιοχή και πέρα ​από αυτήν, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

4.   υπογραμμίζει ότι, στα ανατολικά, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι συμφωνίες του Μινσκ, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει λύση στη σύγκρουση, δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ συνεχίζεται η παράνομη προσάρτηση και στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας και η επιβολή συστημάτων άρνησης της πρόσβασης στην περιοχή· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι υπερβολικές ασκήσεις και στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας χωρίς διεθνείς παρατηρητές, οι υβριδικές τακτικές, στις οποίες περιλαμβάνεται η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, οι ψευδείς ειδήσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς και ο οικονομικός και ενεργειακός εκβιασμός, αποσταθεροποιούν τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των Δυτικών Βαλκανίων, στοχοποιούν δυτικές δημοκρατίες, και αυξάνουν τις εντάσεις στο εσωτερικό τους· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την ΕΕ θα παραμείνει πολύ ασταθές για τα προσεχή έτη· επαναλαμβάνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη να επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση της ΕΕ προς την περιοχή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εντολής των αποστολών Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι, για να πάψει η ΕΕ να είναι ευάλωτη, είναι αναγκαία μια στενότερη ενοποίηση και μεγαλύτερος συντονισμός·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την τρομοκρατική απειλή που επεκτείνεται με ταχύτητα τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν των συνόρων της· θεωρεί ότι μια ελλιπής αντίδραση στο στρατιωτικό επίπεδο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε διαρκώς αυξανόμενες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια· ζητεί επειγόντως ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο κατά των τζιχαντιστών που να μπορεί να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις απειλές αυτές·

6.  πιστεύει ότι η τρομοκρατία αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, η οποία απαιτεί ταχεία, σταθερή και συντονισμένη δράση, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις και να καταπολεμηθούν οι βαθύτερες αιτίες της· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, αποκλεισμού οποιασδήποτε πηγής χρηματοοικονομικών πόρων προς τρομοκρατικές οργανώσεις, αντιμετώπισης της τρομοκρατικής προπαγάνδας και αποτροπής της χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ άλλων μέσω αυτοματοποιημένης υπηρεσίας αφαίρεσης περιεχομένου, καθώς και βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες, το ΝΑΤΟ και άλλους συναφείς οργανισμούς· πιστεύει ότι η εντολή των αποστολών ΚΠΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προκειμένου να συμβάλει περισσότερο στα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης, ιδίως στην αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) και στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (EUFOR ALTHEA), χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό επιστροφών μαχητών από το εξωτερικό·

7.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διαρκώς φονικότερη τρομοκρατική απειλή στη ζώνη του Σαχέλ, καθώς και για την επέκτασή της στην Κεντρική Αφρική και για την αστάθεια στην Ανατολή (Συρία, Ιράκ, Παλαιστίνη)· καλεί την ΑΕ/ΥΕ της ΕΕ να εξασφαλίσει τη χορήγηση εκτελεστικής εντολής στις αποστολές ΚΠΑΑ και να παρέμβει αποφασιστικά και καθοριστικά·

8.  πιστεύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, μια αξιόπιστη διαδικασία προσχώρησης βασισμένη σε εκτεταμένες και δίκαιες προϋποθέσεις εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ασφάλειας με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης·

9.   πιστεύει ότι, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας γεμάτο προκλήσεις, και σε μια χρονική στιγμή που η ΕΕ και το ΝΑΤΟ επιδιώκουν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, μέσω του Brexit η ΕΕ θα απωλέσει μέρος της στρατιωτικής της ικανότητας και ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να επωφελείται από την εμπειρογνωμοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου, και αντιστρόφως· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Brexit προσφέρει μια νέα δυναμική σε πρωτοβουλίες που παρεμποδίζονται εδώ και καιρό και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες προτάσεις· τονίζει τη σημασία της συνέχισης της στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, μεταξύ άλλων στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε, αν το ζητήσει, να συμμετάσχει επίσης σε αποστολές ΚΠΑΑ, στο πλαίσιο μιας νέας σχέσης συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της άμυνας·

10.   επικροτεί την ανανέωση της δέσμευσης των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατλαντική κοινότητα αξιών και συμφερόντων· είναι ταυτόχρονα πεπεισμένο ότι είναι αναγκαία μια αξιόπιστη και βέβαιη ΚΕΠΠΑ και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να καταστεί φορέας εξωτερικής πολιτικής με αυτοπεποίθηση·

Θεσμικό πλαίσιο

11.   πιστεύει ακράδαντα ότι, όταν κρίνεται απαραίτητο, η ΕΕ πρέπει να αναλαμβάνει αποφασιστική δράση ώστε να προσδιορίζει η ίδια το μέλλον, καθώς η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερο και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη κοινής προσέγγισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυντόνιστη και κατακερματισμένη δράση, επιτρέπει πολλαπλές αλληλεπικαλύψεις και αναποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, καθιστά ευάλωτη την Ένωση και τα κράτη μέλη της· πιστεύει, συνεπώς, ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των μέσων εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, έως το επίπεδο του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ· τονίζει ότι η διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινής άμυνας και την παροχή στρατηγικής αυτονομίας στην Ένωση, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προωθεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την πρόοδο στην Ευρώπη και στον κόσμο· τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων·

12.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει το σύνολο της εργαλειοθήκης των διαθέσιμων μέσων πολιτικής, από την ήπια μέχρι τη σκληρή ισχύ και από στα βραχυπρόθεσμα μέτρα ως στις μακροπρόθεσμες πολιτικές στον τομέα της κλασικής εξωτερικής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις διμερείς και πολυμερείς προσπάθειες στους τομείς της διπλωματίας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, πολιτικών και οικονομικών μέσων, στήριξη έκτακτης ανάγκης, πρόληψης των κρίσεων και στρατηγικές διατήρησης της ειρήνης μετά από συγκρούσεις, αλλά και μέτρα διατήρησης και επιβολής της ειρήνης, σύμφωνα και με τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που ανακύπτουν· πιστεύει ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω στρατιωτικών πόρων· θεωρεί ότι οι ενέργειες της ΕΕ στο εξωτερικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στα ανθρωποκεντρικά στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας του ανθρώπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενδυνάμωση της διεθνούς νομοθεσίας και την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης· υπογραμμίζει ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητές της για καλύτερη πρόβλεψη των κρίσεων και καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ασφάλεια τη στιγμή της εμφάνισής τους· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει πιο συνεκτική και καλύτερα συντονισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ στρατιωτικών, μη στρατιωτικών, αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών φορέων·

13.  επιδοκιμάζει την αισθητή πρόοδο που σημειώθηκε στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής στάσης στον τομέα της άμυνας μετά την έγκριση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τον Ιούνιο του 2016· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τη δρομολόγηση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), την προτεινόμενη κλιμάκωση της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και τη νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις μελλοντικές τους χρηματοδοτικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες της ΕΕ σε σχέση με το ΕΤΑ·

14.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσχώρηση της ΕΖΕΣ στην προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και ιδίως για τη νορβηγική συνεισφορά ύψους 585 000 EUR για το 2017· εκφράζει την επιθυμία η Νορβηγία να εξακολουθήσει να συμμετέχει σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας ή εμπίπτουν στο πεδίο της αμυντικής πολιτικής·

15.   καλεί την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια διαδικασιών σύναψης ή τροποποίησης διεθνών συμφωνιών που έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας ή εμπίπτουν στο πεδίο της αμυντικής πολιτικής· θεωρεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά τρίτων χωρών έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση, καθώς μια τρίτη χώρα μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κατά τρόπο που υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς της, με τη διακράτηση αναγκαίων αδειών εξαγωγής· τονίζει ότι στις περιπτώσεις που τρίτοι συνεισφέρουν σε χρηματοδοτούμενα από την Ένωση προγράμματα τα οποία έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας ή εμπίπτουν στο πεδίο της αμυντικής πολιτικής, το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να αξιολογεί τον αντίκτυπο αυτής της συμμετοχής όσον αφορά τις στρατηγικές πολιτικές και τα συμφέροντα της Ένωσης πριν υποβάλει πρόταση, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση αυτή·

16.   τονίζει ότι η Επιτροπή και όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να δρομολογήσουν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στην κατεύθυνση αυτή· τονίζει ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αίτημα των πολιτών της Ένωσης και του Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω των πολλαπλών εκκλήσεων που έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενα ψηφίσματά του· υπογραμμίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, την εξάλειψη των αλληλεπικαλύψεων και τη μείωση του κόστους που θα προκύψουν από μια ισχυρότερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας· τονίζει ωστόσο ότι η δρομολόγηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να δεσμευτούν σε μια κοινή και αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα και να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν την αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών τους τουλάχιστον στο 2% των αντίστοιχων ΑΕγχΠ τους εντός μίας δεκαετίας·

17.  είναι πεπεισμένο ότι ο μόνος τρόπος αύξησης της ικανότητας της ΕΕ να εκπληρώνει τα στρατιωτικά της καθήκοντα είναι να αυξηθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παραγωγής στρατιωτικών ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ των 28 δαπανά το αντίστοιχο του 40% του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ, αλλά κατορθώνει να παράγει μόλις το 15% των ικανοτήτων που παράγουν οι ΗΠΑ από τις ίδιες διαδικασίες, γεγονός που υποδεικνύει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αποδοτικότητας·

18.   καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να ενεργήσουν σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για μια Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως ζητήθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016, της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 16ης Μαρτίου 2017· θεωρεί ότι η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, η σύνδεση του στρατηγικού προσανατολισμού της Ένωσης με τις συνεισφορές της ΕΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την άμυνα είναι στοιχεία που πρέπει να βασίζονται σε μια διοργανική συμφωνία· υπογραμμίζει ότι με την καταβολή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων προσπαθειών από όλους τους ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το εύρος και η αποδοτικότητα των αμυντικών δαπανών· ζητεί να προσδιοριστεί ένας ισχυρός ρόλος στη διαδικασία αυτή και για ουδέτερα κράτη, όπως η Αυστρία και η Σουηδία, χωρίς να αμφισβητηθεί η ουδετερότητα των επιμέρους κρατών μελών·

19.  τονίζει ότι, εκτός από την περιγραφή του στρατηγικού περιβάλλοντος και των στρατηγικών φιλοδοξιών, η Λευκή Βίβλος για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίσει, για το επόμενο ΠΔΠ, τις απαιτούμενες και διαθέσιμες ικανότητες, καθώς και τις τυχόν ελλείψεις ικανοτήτων, υπό τη μορφή ενός Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) της ΕΕ, και θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια γενική περιγραφή των επιδιωκόμενων ενεργειών των κρατών μελών και της Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΣΠ και πιο μακροπρόθεσμα· 

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατα αποδεδειγμένη πολιτική βούληση να καταστεί η ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική· υποστηρίζει κάθε απόπειρα αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθιστώντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών λειτουργική και ικανή να παράγει τις επιχειρησιακά σημαντικές ικανότητες για την εκπλήρωση των αποστολών που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ ως εξής:

α) με την άμεση συγκρότηση του ταμείου εκκίνησης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

β) με την καθιέρωση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σχετικά με τις στρατιωτικές πτυχές που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως οι μόνιμες κοινές πολυεθνικές στρατιωτικές μονάδες,

γ) με τη μεταρρύθμιση του διακυβερνητικού μηχανισμού κοινής χρηματοδότησης ΑΘΗΝΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών που μπορούν να συνεισφέρουν μόνο οικονομικά και εκείνων που μπορούν να συνεισφέρουν μόνο με στρατεύματα σε μια επιχείρηση ΚΠΑΑ,

δ) με τη μετατροπή της συγκέντρωσης και της ανταλλαγής ικανοτήτων από εξαίρεση σε κανόνα και με την πρόοδο προς την υλοποίηση της πλειονότητας των 300 προτάσεων που υπέβαλαν οι 28 αρχηγοί άμυνας το 2011,

ε) με τη διάθεση εθνικών πόρων για κοινή χρήση όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, την προμήθεια, τη συντήρηση και την κατάρτιση,

στ) με τον συντονισμό του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού (συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD)) όπως έχει προγραμματιστεί,

ζ) με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη στρατιωτική πιστοποίηση και κοινής πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού,

η) με την επιβολή, από την πλευρά της Επιτροπής, κανόνων για την εσωτερική αγορά, ευθυγραμμισμένων με την οδηγία του 2009 περί δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά τις συμβάσεις για εθνικά έργα στον τομέα της άμυνας·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, με ειδικό προϋπολογισμό και κανόνες, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για το πρόγραμμα αυτό χωρίς να παρεμβαίνουν στα υφιστάμενα προγράμματα-πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη ή από κοινού με τον κλάδο, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 185 και 187 της ΣΛΕΕ·

22.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για το EDIDP· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια της Ένωσης για τη στήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση ενεργειών των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και συνεπώς να συμβάλλει στην κοινή ανάπτυξη, τυποποίηση, πιστοποίηση και συντήρηση που οδηγούν σε προγράμματα συνεργασίας και σε υψηλότερο βαθμό διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει όσο το δυνατόν ευρύτερα το νέο EDIDP και ειδικότερα να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε κοινά διασυνοριακά έργα·

23.  θεωρεί ότι οι εξαγωγές όπλων, πυρομαχικών και προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας από τα κράτη μέλη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ·

24.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εναρμόνιση και τυποποίηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, ως ένα βήμα προς τον προοδευτικό προσδιορισμό μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ·

25.  τονίζει ότι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προβλέπονται στη Συνθήκη θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία της αμυντικής βιομηχανίας στην ενιαία αγορά, θα τονώσει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία μέσω της παροχής θετικών κινήτρων και της εκτέλεσης έργων τα οποία δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τα κράτη μέλη, μειώνοντας την περιττή αλληλεπικάλυψη και προωθώντας την αποδοτικότερη χρήση των δημόσιων πόρων· είναι της άποψης ότι τα αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών προγραμμάτων συνεργασίας έχουν μεγάλες δυνατότητες να αποτελέσουν τεχνολογίες διπλής χρήσης και, κατά συνέπεια, να αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ικανοτήτων και μιας ολοκληρωμένης αγοράς στον τομέα της άμυνας·

26.  ζητεί τη θέσπιση επακριβών και δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες θα παρέχουν ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο για μελλοντική ενεργοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ·

27.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να διεξαγάγουν διοργανικό διάλογο με το Κοινοβούλιο για την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας· τονίζει ότι, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος αμυντικός προϋπολογισμός της ΕΕ για όλες τις εσωτερικές πτυχές της ΚΠΑΑ, και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα δόγμα για την εφαρμογή του εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αναθεώρησης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, προκειμένου να διευρυνθεί το φάσμα των δράσεων που θεωρείται ότι αποτελούν κοινή δαπάνη και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·

28.  επισημαίνει ότι αυτός ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από νέους πόρους στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

29.  πιστεύει ότι η λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την ΚΠΑΑ θα μπορούσε να είναι πιο δημοκρατική και διαφανής· προτείνει, συνεπώς, τη μετατροπή της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας σε μια ολοκληρωμένη κοινοβουλευτική επιτροπή, ώστε να αποκτήσει ευρύτερες εξουσίες ελέγχου και λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και έναν εξέχοντα ρόλο στην εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των νομικών πράξεων που συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα·

30.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί εν προκειμένω την καθιέρωση πλήρως ανεπτυγμένου ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών·

Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία

31.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιθυμία των κρατών μελών να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό τη φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) και ζητεί την ταχεία θέσπισή της από το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η επιδιωκόμενη καθολικότητα της συμμετοχής δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την απόλυτη προσήλωση στην ΚΠΑΑ ή το υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών των συμμετεχόντων κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη να καθοριστούν σαφή κριτήρια συμμετοχής, παρέχοντας σε άλλα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερο στάδιο· επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της PESCO πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ΚΠΑΑ·

32.  υπογραμμίζει ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ και ότι θα πρέπει να λάβει ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για κατάλληλη χρηματοδότηση της PESCO από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκτιμά ότι η συμμετοχή σε όλους τους φορείς και οργανισμούς της Ένωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ), θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση στο πλαίσιο της PESCO· επαναλαμβάνει το αίτημά του να θεωρηθεί το σύστημα της μάχιμης μονάδας της ΕΕ κοινή δαπάνη στο πλαίσιο του αναθεωρημένου μηχανισμού ΑΘΗΝΑ·

33.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες που καθυστερούν άνευ λόγου τη συγκέντρωση δυνάμεων για τις αποστολές της ΚΠΑΑ και τη διασυνοριακή κυκλοφορία των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για τον συντονισμό της ταχείας κίνησης του προσωπικού των αμυντικών δυνάμεων, του εξοπλισμού και των προμηθειών για τους σκοπούς της ΚΠΑΑ, όπου γίνεται επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης και όπου όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση παροχής βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ·

34.  ζητεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πολιτικο-στρατιωτικού αρχηγείου της ΕΕ στο πλαίσιο της PESCO, το οποίο θα αποτελείται από την υπάρχουσα Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC), τη Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού (CMPD), που θα παρέχει μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου σχεδιασμού, από την αρχική πολιτική σύλληψη έως τα λεπτομερή σχέδια·

35.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO να συστήσουν μια μόνιμη «Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Δύναμη», αποτελούμενη από μεραρχίες των εθνικών τους στρατών, και να τη διαθέσουν στην Ένωση για την υλοποίηση της ΚΠΑΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

36.  θεωρεί ότι μια κοινή πολιτική για την άμυνα στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα πρώτα δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να εκπονήσει προτάσεις για τη σύσταση, στο πλαίσιο της PESCO, μιας μονάδας της ΕΕ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο·

Γενική Διεύθυνση Άμυνας

37.  ζητεί την αξιολόγηση, σε στενό συντονισμό με την ΑΕ/ΥΕ, της δυνατότητας σύστασης μιας Γενικής Διεύθυνσης Άμυνας στην Επιτροπή (ΓΔ Άμυνας), που θα καθοδηγεί τη δράση της Ένωσης για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών με σκοπό την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 της ΣΛΕΕ·

38.   θεωρεί ότι η προτεινόμενη ΓΔ Άμυνας θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να εξασφαλίσει ανοικτά σύνορα για την ελεύθερη μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την εξασφάλιση του βαθμού στρατηγικής αυτονομίας, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας του εφοδιασμού, τυποποίησης και πιστοποίησης των στρατιωτικών ρυθμίσεων που απαιτείται για: τις συνεισφορές της ΕΕ σε προγράμματα στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και της PESCO, την έρευνα στον τομέα της άμυνας με χρηματοδότηση της ΕΕ, τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που αποτελούν την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας και τις διοργανικές ρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της Λευκής Βίβλου για την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ· τονίζει ότι η προτεινόμενη ΓΔ Άμυνας θα πρέπει να συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των εργασιών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή σε επίπεδο πολιτικής·

39.   υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη ΓΔ Άμυνας θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ)· πιστεύει ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης για τις δράσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών, όπου αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών του ΕΟΑ από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι οι αυξανόμενοι νέοι ρόλοι και αρμοδιότητες του ΕΟΑ πρέπει να συνοδευτούν από αύξηση του προϋπολογισμού του, τονίζοντας παράλληλα ότι η πιθανή σύσταση μιας ΓΔ Άμυνας και οι νέες προσπάθειες για να γίνει η ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάλωση κονδυλίων για την ανάπτυξη γραφειοκρατικών δομών και την αλληλεπικάλυψη των δομών·

Συντονισμένες στρατηγικές και ετήσιες επανεξετάσεις στον τομέα της άμυνας

40.  εκφράζει ικανοποίηση για τη στρατηγική επανεξέταση του Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) της ΕΕ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018· υπογραμμίζει ότι το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στις προσπάθειες για την κάλυψη των κενών, στο πλαίσιο του ΕΟΑ·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD)· θεωρεί ότι η CARD πρέπει να συμβάλλει στην τυποποίηση και την εναρμόνιση των επενδύσεων και των ικανοτήτων των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, κατά τρόπο αποτελεσματικό, εξασφαλίζοντας τη στρατηγική και επιχειρησιακή αυτονομία της Ένωσης και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να επενδύουν πιο αποδοτικά στον τομέα της άμυνας· χαιρετίζει την πρόταση για δοκιμή της λειτουργίας της το 2017·

42.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα κοινής προμήθειας αμυντικών πόρων·

43.  τονίζει ότι η CARD θα πρέπει να βασίζεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ και στο CDP και θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων στον τομέα της ΚΠΑΑ, και ιδίως των δυνατοτήτων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην PESCO· θεωρεί ότι η CARD θα πρέπει να διατυπώσει μια σειρά προτάσεων για να συμπληρωθούν τα κενά και να επισημάνει τους τομείς όπου η δράση της Ένωσης θα ήταν σκόπιμη, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο έτος· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεργαστούν η Επιτροπή και ο ΕΟΑ στον σχεδιασμό των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας στους τομείς των δυνατοτήτων και της έρευνας του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· επισημαίνει ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει να διαδραματίζει διακριτό ρόλο όχι μόνο κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος αλλά και κατά τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από τον δίαυλο των δυνατοτήτων·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη στενού συντονισμού όλων των δράσεων που συνδέονται με την ΚΠΑΑ, ήτοι της CARD, της PESCO και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

45.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της CARD και να δρομολογήσει μια διοργανική συμφωνία η οποία θα θεσπίζει το πεδίο εφαρμογής και τη χρηματοδότηση των μεταγενέστερων δράσεων της Ένωσης· θεωρεί ότι, με βάση τη διοργανική συμφωνία, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους για την έγκριση αυτών των δράσεων· ζητεί διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της άμυνας με σκοπό την επανεξέταση της CARD, καθώς και τη μετέπειτα ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων σε τακτική βάση·

Αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ

46.   ευχαριστεί τους πάνω από έξι χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που έχουν προσφέρει καλή και πιστή υπηρεσία στην Ένωση σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές σε τρεις ηπείρους· εκτιμά τις αποστολές αυτές ως κοινή συμβολή της Ευρώπης στην ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των αποστολών αυτών μπορεί ακόμα να κινδυνέψει λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών, των άνισων συνεισφορών των κρατών μελών και της ακαταλληλότητας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, και εκφράζει, ιδίως, τη δυσαρέσκειά του για τους περιορισμούς στις εντολές των αποστολών ΚΠΑΑ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για πραγματική αποτελεσματικότητα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή κατάλληλου στρατιωτικού εξοπλισμού, και προτρέπει το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 41 παρ. 2 της ΣΕΕ για τον σκοπό αυτόν· χαιρετίζει την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών προς υποστήριξη των μελών που υπηρετούν· είναι της άποψης ότι η τάση αυτή πρέπει να διατηρηθεί, να ενισχυθεί και να συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί σε ανθρώπινο επίπεδο στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ και να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματά της κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών αποστολών της ΚΠΑΑ·

47.  εκφράζει ικανοποίηση για την παρουσίαση της πρώτης ετήσιας έκθεσης για την ΚΠΑΑ από την ΑΕ/ΥΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ποσοτικής φύσεως και να περιγράφει τα επιτεύγματα με στατιστικά στοιχεία και λεπτομερείς πληροφορίες, αλλά θα πρέπει στο μέλλον να εστιάζει επίσης στην αξιολόγηση του πολιτικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ΚΠΑΑ στη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών μας·

48.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσανατολίσουν περισσότερο τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στις προτεραιότητες της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ καθώς και στις τοπικές και περιφερειακές πραγματικότητες·

49.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη τόσο για περαιτέρω συμβολή στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων όσο και, ιδίως, για παροχή βοήθειας για την ανασυγκρότηση και τη σταθεροποίηση του Ιράκ· επιδοκιμάζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου να δρομολογήσει μια νέα μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ και αναμένει ότι η ΕΕ θα αναλάβει ηγετικό ρόλο διεθνώς στο πεδίο αυτό, περιλαμβανομένων των τομέων της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της πολιτικής ανασυγκρότησης· ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι αυτή τη θα υπάρχει φορά καλύτερος συντονισμός τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες·

50.  επικροτεί τις δραστηριότητες της EUNAVFOR Med και ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη των τοπικών παραγόντων ασφάλειας στη νότια ακτή της Μεσογείου·

51.  αναμένει από την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την επανεκκίνηση της αποστολής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) με την ευκαιρία της ανανέωσης της εντολής για την προσέγγιση των τοπικών παραγόντων ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στα νότια σύνορα της Λιβύης· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν νέες ιδέες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων ασφάλειας στη ζώνη του Σαχέλ, συνδέοντάς τη με την EUBAM Libya στο πλαίσιο της συνολικής και ολοκληρωμένης προσέγγισής της και προς υποστήριξη της γαλλογερμανικής πρωτοβουλίας· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Αυγούστου 2017, για μια δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθεροποίηση του Mopti και του Segou στο Μάλι· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό το μέτρο αλληλεπιδρά με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στην περιοχή·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της επιχείρησης EUFOR ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όσον αφορά την τελική κατάσταση σε στρατιωτικό επίπεδο· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του διότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος όσον αφορά την τελική κατάσταση σε πολιτικό επίπεδο·

53.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δημιουργία ενός πυρήνα για μόνιμο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ, η Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC), όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των κοινών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να τη στελεχώσουν με επαρκές προσωπικό, προκειμένου να γίνει πλήρως λειτουργική και να της αναθέσουν το καθήκον σχεδιασμού και διοίκησης εκτελεστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, όπως για παράδειγμα η EUFOR ALTHEA·

54.  θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα της αναγγελίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η επιλογή διοίκησης της EUNAVFOR Somalia / Επιχείρηση Atalanta θα πρέπει να επανεξεταστεί· υπογραμμίζει την επιτυχία της επιχείρησης αυτής, χάρη στην οποία από το 2014 κανένα σκάφος δεν έχει γίνει στόχος επίθεσης από πειρατές· επικροτεί, κατά συνέπεια, την επέκταση της επιχείρησης έως το 2018·

55.  σημειώνει ότι μόνο το 75% των θέσεων σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ έχουν πληρωθεί· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ, ο οποίος θα παρείχε καλύτερες συνθήκες και προστασία στο προσωπικό της αποστολής, δεν ισχύει για το προσωπικό που απασχολείται στις αποστολές, μολονότι οι αποστολές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· είναι πεπεισμένο ότι αυτό παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα των αποστολών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι κενές θέσεις σε όλες τις αποστολές θα πληρωθούν σύντομα·

56.  χαιρετίζει την έγκριση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση για την ΚΠΑΑ και τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) ως κεντρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που εντάσσεται στις δομές της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο χρηματοδότησης, προσωπικού και υποδομών για την ΕΑΑΑ·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν αποστέλλουν σύντομα το προσωπικό που απαιτείται για τις φάσεις προπαρασκευής και σύστασης των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση που αναπτύχθηκε από κοινού από την ΕΥΕΔ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ·

58.  ενθαρρύνει την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης τόσο για μη στρατιωτικές όσο και για μεικτές αποστολές και την απλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής τους· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 210 του δημοσιονομικού κανονισμού, ειδικούς κανόνες για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, προκειμένου να γίνει δυνατή η ταχεία και ευέλικτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της πλατφόρμας στήριξης αποστολών το 2016· εκφράζει τη λύπη του για το περιορισμένο μέγεθος και πεδίο εφαρμογής της και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών που θα επιτρέψει την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας με τη διαμόρφωση ενός κεντρικού κόμβου συντονισμού όλων των κεντρικών υπηρεσιών στήριξης αποστολών·

60.  ζητεί από την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ιδίως για τις αποστολές ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για τον περιορισμό των απειλών ενάντια στην ΚΠΑΑ, για παράδειγμα με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και ασκήσεων, καθώς και με τον εξορθολογισμό του τοπίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο·

61.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου απειλή με τη μορφή κρατικά υποστηριζόμενων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και εγκλημάτων και τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο· πιστεύει ότι η φύση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο τις καθιστά απειλή που απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον άλλων κρατών μελών·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρη κατανομή των βαρών των στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ μέσω της προοδευτικής διεύρυνσης της κοινής χρηματοδότησης προς την πλήρη κοινή χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει περισσότερα κράτη μέλη να συνεισφέρουν σε δυνατότητες και δυνάμεις ή απλώς σε πόρους· υπογραμμίζει τη σημασία της επανεξέτασης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο αυτό και της κάλυψης όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

63.  παροτρύνει το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την απόφαση για τη σύσταση του ταμείου εκκίνησης με σκοπό την έκτακτη χρηματοδότηση των αρχικών φάσεων στρατιωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά τις αποστολές που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 και το άρθρο 43 της ΣΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να επιλύσει τα προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση υβριδικών αποστολών· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στους χρηματοοικονομικούς κανόνες της ΕΕ, ώστε να στηριχθεί η ικανότητα απόκρισης σε κρίσεις, καθώς και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ

64.  πιστεύει ότι, στο σημερινό πλαίσιο, η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στην Ένωση και τις γειτονικές χώρες· θεωρεί ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ και η επακόλουθη εφαρμογή δράσεων έχει το δυναμικό να ωθήσει τη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα σε υψηλότερο επίπεδο και να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου και σημαντικού σταδίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· χαιρετίζει την κοινή δέσμη 42 προτάσεων, εκ των οποίων οι 10 επιδιώκουν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε υβριδικές απειλές, με στόχο την ενίσχυση τόσο της συνεργασίας όσο και του συντονισμού μεταξύ των δύο οργανισμών· σημειώνει ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των δύο οργανισμών, και θα βασίζεται στην αρχή της συμμετοχικότητας και της αμοιβαιότητας, χωρίς να θίγεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε κράτους μέλους· επιδοκιμάζει τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει για την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο, την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνιών και τον συντονισμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση κοινών ασκήσεων και επισημαίνει την άριστη συνεργασία και συμπληρωματικότητα της επιχείρησης Sophia της ΕΕ και της επιχείρησης Sea Guardian του ΝΑΤΟ· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη δημοσίευση, τον Ιούνιο του 2017, της πρώτης κοινής έκθεσης των δύο οργανισμών σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων, και ζητεί να συνεχιστεί η πρόοδος· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατλαντική κοινότητα κοινών αξιών και συμφερόντων·

65.  σημειώνει ότι μια ισχυρότερη ΕΕ και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ αλληλοενισχύονται· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους να ενεργούν τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και ως αυτόνομοι περιφερειακοί πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας, και με συμπληρωματικό ρόλο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, κατά περίπτωση· σημειώνει ότι, όπως ορίζεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ, η Ένωση πρέπει να συμβάλει στα εξής: α) αντίδραση σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις· β) ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων· και γ) προστασία της Ένωσης και των πολιτών της· επιδοκιμάζει το σύνολο των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, την ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και την παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στην έρευνα στον τομέα της άμυνας και να αναπτύσσουν από κοινού αμυντικές ικανότητες· είναι της άποψης ότι η ασφάλεια και η προστασία της Ευρώπης θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αμφότερους τους οργανισμούς, που θα ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αντιμετώπιση των Υβριδικών Απειλών, και στην ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφάλειας·

66.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ενοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των βασικών εταίρων της και του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας·

Εταιρικές Σχέσεις στο πεδίο της ΚΠΑΑ

67.  υπογραμμίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τις χώρες που έχουν κοινές αξίες με την ΕΕ συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και στον αντίκτυπο της ΚΠΑΑ· επικροτεί, εν προκειμένω, τη συμβολή της Αλβανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Χιλής, της Κολομβίας, της ΠΓΔΜ, της Γεωργίας, του Μαυροβουνίου, της Μολδαβίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών·

68.  επιδοκιμάζει την υπογραφή της συμφωνίας αγορών και ανταλλαγής υπηρεσιών (ACSA) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, της 7ης Δεκεμβρίου 2016· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω συμφωνία βελτίωσε τις συνθήκες και την προστασία του προσωπικού των αποστολών ΚΠΑΑ·

69.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ορίσουν στρατιωτικούς ακολούθους της ΕΕ σε αντιπροσωπείες της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Ένωσης·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) για τη στήριξη δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων προς στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD), η οποία θα επιτρέψει στην ΕΕ να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανθεκτικότητα και θα συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών εταίρων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία CBSD, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των αποστολών ΚΠΑΑ και να διαμορφώσουν μια πιο ευέλικτη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ που θα αξιοποιεί τις συνέργειες στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα·

°

°  °

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) (2017/2123(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εισηγητής: Michael Gahler

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Τάκη Χατζηγεωργίου, Miguel Urban Crespo, Javier Couso Permuy

Η έκθεση ασκεί πίεση για μια Στρατιωτική Ένωση με ισχυρές ικανότητες, στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, την έρευνα στον τομέα της άμυνας και το πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που είναι επωφελές για τα κέρδη των αμυντικών βιομηχανιών της ΕΕ και του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος. Η έκθεση ζητεί την ταχεία ενεργοποίηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας· ζητεί μια Λευκή Βίβλο της ΕΕ για την άμυνα, την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-NATO, την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα και η δημιουργία μιας ΓΔ για την Άμυνα, μεταξύ άλλων, αρμόδια για τα ανοικτά σύνορα για την ελεύθερη κυκλοφορία στρατευμάτων και εξοπλισμού.

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

•  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-NATO και ισχυρότερη εντολή των αποστολών της ΚΠΑΑ

•  ζητεί από τα κράτη μέλη αυξημένες αμυντικές δαπάνες - στόχος του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ικανότητα (τουλάχιστον 2% του ΑΕγχΠ για αμυντικές δαπάνες, ήτοι περίπου 100 δισ. EUR περισσότερα έως το 2020) και περισσότερες οικονομικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Άμυνας και ενός πλήρους αμυντικού προϋπολογισμού της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ

•  ζητεί την επέκταση του μηχανισμού ATHENA πέραν του κοινοβουλευτικού ελέγχου

•  επικροτεί τη μεταρρύθμιση του μη στρατιωτικού Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη, που επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση και στρατιωτικής εκπαίδευσης και εξοπλισμού

Ζητούμε:

  την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, που απαγορεύει να καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπάνες για δραστηριότητες που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες·

  καμία χρηματοδότηση για στρατιωτικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

  ριζικό αφοπλισμό (περιλαμβανομένων των ΧΒΡΠ όπλων), τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και τη μεταφορά των πόρων από τον στρατιωτικό προϋπολογισμό στους προϋπολογισμούς για την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη·

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Alojz Peterle, Julia Pitera, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Jaromír Štětina, László Tőkés, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Neena Gill, Ana Gomes, Antonio López-Istúriz White, Gilles Pargneaux, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde Vautmans

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina

S&D

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Alex Mayer, Clare Moody, Gilles Pargneaux, Elena Valenciano, Boris Zala

11

-

ECR

Bas Belder, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Sabine Lösing

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή