Procedure : 2017/0199(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0352/2017

Indgivne tekster :

A8-0352/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2018 - 6.1
CRE 17/04/2018 - 6.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0092

HENSTILLING     ***
PDF 369kWORD 55k
14.11.2017
PE 612.165v02-00 A8-0352/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

(11967/2017 – C8‑0344/2017 – 2017/0199(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Sofia Sakorafa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

(11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11967/2017),

–  der henviser til udkast til aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (11928/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0344/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0352/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Libanesiske Republiks regering og parlament.

(1)

  EUT L 185 af 18.7.2017, s. 1.


BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet vedtog i juli 2017 det nye partnerskab for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) med et stort flertal.

PRIMA er det første offentligt-offentlige partnerskab i henhold til artikel 185 i TEUF, der med deltagelse af EU's nabolande tager sigte på et specifikt geografisk område, nemlig Middelhavsområdet.

Det overordnede mål for PRIMA er i en periode på 10 år og med planlagt iværksættelse den 1. januar 2018 at udvikle og vedtage innovative og integrerede løsninger til forbedring af effektiviteten, sikkerheden og bæredygtigheden af agrofødevaresystemer og af vandforsynings- og vandforvaltningssystemer i Middelhavsområdet.

Det specifikke mål for PRIMA er at koordinere, styrke, intensivere, udvide og tilpasse de i øjeblikket fragmenterede nationale forsknings- og innovationsprogrammer i disse sektorer som led i en multidimensional, samlet og integreret tilgang med flere aktører.

PRIMA er et af de sjældne forsøg på videnskabeligt diplomati inden for EU, der også kan bidrage til at gøre noget ved tvangsfordrivelsen af borgere i landene i Middelhavsområdet og dermed til at afhjælpe nogle af de underliggende årsager til migration. PRIMA er det hidtil største forsknings- og innovationsinitiativ på dette felt inden for Euro-Middelhavsområdet og udgør en enestående mulighed for EU's medlemsstater og tredjelande i Middelhavsområdet til at forene deres kræfter samt et fremragende eksempel på, hvordan EU's forskning og innovation er åben for verden.

19 lande deltager i PRIMA, nemlig 11 medlemsstater, tre lande, der er associeret med Horisont 2020, og fem tredjelande, med hvilke der i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i afgørelsen skal indgås internationale aftaler om videnskabeligt og teknologisk samarbejde. Derfor har Kommissionen efter vedtagelsen af det nye partnerskab for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) i juli 2017 forhandlet en række internationale aftaler med disse tredjelande.

Eftersom PRIMA snart vil starte med at udvikle hårdt tiltrængte løsninger med henblik på en mere bæredygtig forvaltning af vandforsynings- og agrofødevaresystemer, er formålet med disse aftaler at sætte de pågældende lande i stand til at deltage fra og med januar 2018.

I denne forbindelse hilses Kommissionens forslag om de allerede indgåede aftaler med Algeriet, Egypten, Jordan og Libanon velkomment, og alle medlemmer af ITRE opfordres til at give deres godkendelse under lovgivningsproceduren.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

Referencer

11967/2017 – C8-0344/2017 – COM(2017)04332017/0199(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

6.10.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

23.10.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

10.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

12.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Dato for indgivelse

14.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik