SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

14.11.2017 - (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Sofia Sakorafa

Menettely : 2017/0199(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0352/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0352/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11967/2017),

–  ottaa huomioon esityksen Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavaksi Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevaksi sopimukseksi (11928/2017),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/1324 unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA)[1],

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0344/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8-0352/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Libanonin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]    EUVL L 185, 18.7.2017, s. 1.

PERUSTELUT

Heinäkuussa 2017 Euroopan parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä Välimeren alueen uuden tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA).

PRIMA on ensimmäinen SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti tehty julkisen sektorin sisäinen kumppanuus, joka kohdentuu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, nimittäin Välimeren alueeseen, ja johon sisältyy EU:hun kuuluvien naapurimaiden osallistuminen.

PRIMA on tarkoitus käynnistää 1. tammikuuta 2018, ja kymmenen vuoden ajan sen yleisenä tavoitteena on kehittää ja hyväksyä innovatiivisia ja integroituja ratkaisuja Välimeren alueen elintarviketuotantojärjestelmien sekä vesihuollon ja vesivarojen hoidon tehokkuuden, turvan, turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

PRIMAn erityisenä tavoitteena on koordinoida, vahvistaa, tehostaa, laajentaa ja mukauttaa näiden alojen kansallisia tutkimus- ja innovointiohjelmia, jotka nykyisin ovat pirstaloituneita, useisiin eri toimijoihin perustuvan, moniulotteisen kattavan ja yhtenäisen lähestymistavan puitteissa.

Katson PRIMAn olevan yksi harvoista yrityksistä harjoittaa EU:n tiedediplomatiaa, joka voisi myös auttaa puuttumaan Välimeren alueen asukkaiden pakkomuuttoon ja siksi puuttua joihinkin muuttoliikkeen perimmäisistä syistä. Se on toistaiseksi laajin Euro–Välimeri-alueen tutkimus- ja innovointialoite tällä alalla, ainutlaatuinen tilaisuus EU:n jäsenvaltioille ja Välimeren alueen kolmansille maille yhdistää voimansa ja erinomainen esimerkki siitä, miten EU:n tutkimus- ja innovointitoiminta on maailmalle avointa.

PRIMAan sitoutuu yhteisesti 19 maata, 11 jäsenvaltiota, 3 Horisontti 2020 -puiteohjelman assosioitunutta maata ja 5 unionin ulkopuolista maata, joiden kanssa on tehtävä tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevat kansainväliset sopimukset päätöksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näin ollen komissio on neuvotellut useita kansainvälisiä sopimuksia kyseisten kolmansien maiden kanssa Välimeren alueen uuden tutkimus- ja innovointikumppanuuden (PRIMA) tultua hyväksytyksi heinäkuussa 2017.

Kun otetaan huomioon, että PRIMA alkaa pian kehittää kipeästi tarvittavia ratkaisuja, jotka koskevat kestävämpää vesivarojen hoitoa ja kestävämpiä elintarviketuotantojärjestelmiä, näiden sopimusten tavoitteena on mahdollistaa näiden maiden osallistuminen tammikuusta 2018 alkaen.

Tässä yhteydessä pidän myönteisenä Algerian, Egyptin, Jordanian ja Libanonin kanssa jo tehtyjä sopimuksia koskevaa komission ehdotusta ja kehotan kaikkia ITRE-valiokunnan jäseniä antamaan hyväksyntänsä lainsäädäntömenettelyn kuluessa.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistava Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

11967/2017 – C8-0344/2017 – COM(2017)04332017/0199(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

6.10.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

23.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

10.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.11.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää