ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

14.11.2017 - (11965/2017 – C8‑0345/2017 – 2017/0196(NLE)) - ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: София Сакорафа

Процедура : 2017/0196(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0353/2017
Внесени текстове :
A8-0353/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

(11965/2017 – C8‑0345/2017 – 2017/0196(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11965/2017),

–  като взе предвид проекта на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11926/2017),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки[1],

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0345/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0353/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Арабска република Египет.

  • [1]     OВ L 185, 18.7.2017 г., стp. 1

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През юли 2017 г. Европейският парламент прие новото Партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) с голямо мнозинство.

Prima е първото по рода си партньорство в рамките на публичния сектор съгласно член 185 от ДФЕС, което е насочено към специфичен географски регион, Средиземноморския басейн, и включва участието на съседни на ЕС държави.

Общата цел на партньорството PRIMA, което е предвидено за срок от 10 години и се планира да започне на 1.1.2018 г., е разработването и приемането на новаторски и интегрирани решения за подобряване на ефективността, безопасността, сигурността и устойчивостта на системите за снабдяване и управление в хранително-вкусовия сектор и сектора на водоснабдяването в Средиземноморския регион.

Специфичната цел на PRIMA е да координира, укрепва, засилва, разширява и привежда в съответствие фрагментираните понастоящем национални програми за научни изследвания и иновации в тези сектори в рамките на подход, който предполага множество участници и е многоизмерен, всеобхватен и интегриран.

Считам, че партньорството PRIMA е един от малкото опити на научната дипломация на ЕС, който би могъл да спомогне също така за преодоляването на принудителното разселване на населението от Средиземноморския регион и следователно за преодоляването на някои от първопричините за миграцията. Това е към настоящия момент най-крупната евро-средиземноморска инициатива за научни изследвания и иновации в тази област, уникална възможност за държавите – членки на ЕС, и средиземноморските трети държави да обединят усилията си и отличен пример за това как научните изследвания и иновациите в ЕС са отворени към света.

19 държави съвместно прилагат PRIMA, 11 държави членки, 3 асоциирани държави към „Хоризонт 2020“ и 5 трети държави, с които е необходимо да се сключат международни споразумения за научно и технологично сътрудничество, както е посочено в член 1, параграф 2 от решението. Ето защо след приемането на новото Партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) през юли 2017 г. Европейската комисия договори редица международни споразумения с тези трети държави.

Предвид факта, че PRIMA скоро ще започне да разработва така необходимите решения за по-устойчиво управление на водоснабдителните системи и системите на хранително-вкусовата промишленост, целта на тези споразумения е да се даде възможност на тези държави да участват от януари 2018 г.

В тази връзка приветствам предложението на Комисията относно вече сключените споразумения с Алжир, Египет, Йордания и Ливан и призовавам всички членове на комисията ITRE да дадат съгласието си в хода на законодателната процедура.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

Позовавания

11965/2017 – C8-0345/2017 – COM(2017)04302017/0196(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

6.10.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

23.10.2017

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

10.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

6.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Дата на внасяне

14.11.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“