ΣYΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

  14.11.2017 - (11965/2017 – C8‑0345/2017 – 2017/0196(NLE)) - ***

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα

  Διαδικασία : 2017/0196(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0353/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0353/2017
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

  (11965/2017 – C8‑0345/2017 – 2017/0196(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11965/2017),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (11926/2017),

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη[1],

  –  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0345/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0353/2017),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

  • [1]     ΕΕ L 185 της 18.7.2017, σ. 1

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Τον Ιούλιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, τη νέα εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA).

  Η PRIMA είναι η πρώτη σύμπραξη μεταξύ φορέων του Δημοσίου δυνάμει του άρθρου 185 ΣΛΕΕ που καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, τη λεκάνη της Μεσογείου, και περιλαμβάνει τις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

  Ο γενικός στόχος της PRIMA, η οποία θα διαρκέσει 10 έτη και είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2018, είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για τη βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων και των συστημάτων παροχής και διαχείρισης του νερού στην περιοχή της Μεσογείου.

  Ειδικός στόχος της PRIMA είναι να συντονίσει, να ενισχύσει, να διευρύνει και να ευθυγραμμίσει τα κατακερματισμένα σήμερα εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας των εν λόγω τομέων στο πλαίσιο μιας πολυσύνθετης, πολυδιάστατης, ολοκληρωμένης και ενοποιημένης προσέγγισης.

  Θεωρώ την PRIMA μία από τις ελάχιστες προσπάθειες της επιστημονικής διπλωματίας της ΕΕ που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αναγκαστικής μετακίνησης των κατοίκων της Μεσογείου και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης. Είναι, μέχρι στιγμής, η μεγαλύτερη ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία έρευνας και καινοτομίας στο πεδίο αυτό, μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες της Μεσογείου να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας είναι ανοικτή στον κόσμο.

  19 χώρες αναλαμβάνουν από κοινού την PRIMA: 11 κράτη μέλη, 3 χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και 5 τρίτες χώρες με τις οποίες θα πρέπει να συναφθούν διεθνείς συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης. Ως εκ τούτου, και μετά την έγκριση της νέας εταιρικής σχέσης για την έρευνα και την καινοτομία στο χώρο της Μεσογείου (PRIMA), τον Ιούλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες με τις εν λόγω τρίτες χώρες.

  Δεδομένου του γεγονότος ότι η PRIMA θα ξεκινήσει σύντομα την ανάπτυξη των απαραίτητων λύσεων για μια πιο βιώσιμη διαχείριση του νερού και των αγροδιατροφικών συστημάτων, στόχος των συμφωνιών αυτών είναι να μπορέσουν οι εν λόγω χώρες να συμμετάσχουν από τον Ιανουάριο του 2018.

  Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο και καλώ όλα τα μέλη της ITRE να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

  Έγγραφα αναφοράς

  11965/2017 – C8-0345/2017 – COM(2017)04302017/0196(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  6.10.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  23.10.2017

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  23.10.2017

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  AFET

  10.10.2017

   

   

   

  Εισηγητές:

         Ημερομηνία ορισμού

  Σοφία Σακοράφα

  11.10.2017

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  12.10.2017

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  6.11.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  43

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Σοφία Σακοράφα, Pavel Telička

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

  Ημερομηνία κατάθεσης

  14.11.2017

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  43

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

  ECR

  Zdzisław Krasnodębski

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  GUE

  Sofia Sakorafa

  PPE

  Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

  1

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  0

  0

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή