RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

14.11.2017 - (11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Sofia Sakorafa

Procedură : 2017/0196(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0353/2017
Texte depuse :
A8-0353/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

(11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11965/2017),

–  având în vedere proiectul de acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (11926/2017),

–  având în vedere Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre[1],

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a)(v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0345/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0353/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Arabe Egipt.

  • [1]     JO L 185, 18.7.2017, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

În iulie 2017, Parlamentul European a adoptat noul Parteneriat în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) cu o largă majoritate.

PRIMA este primul parteneriat public-public, în temeiul articolului 185 din TFUE, care vizează o zonă geografică specifică, și anume bazinul mediteraneean, și include participarea țărilor vecine ale UE.

Timp de 10 ani, după lansarea planificată a avea loc la 1 ianuarie 2018, obiectivul general al PRIMA va fi dezvoltarea și adoptarea de soluții inovatoare și integrate de îmbunătățire a eficienței, siguranței, securității și sustenabilității sistemelor agroalimentare și de alimentare cu apă și gospodărire a apelor în zona mediteraneeană

Obiectivul specific al PRIMA constă în coordonarea, consolidarea, intensificarea, extinderea și alinierea actualelor programe naționale de cercetare și inovare fragmentate din aceste sectoare în cadrul unei abordări cu actori multipli, multidimensionale, cuprinzătoare și integrate.

Consider PRIMA drept una dintre rarele încercări ale diplomației științifice a UE care ar putea să contribuie și la soluționarea problemei pe care o reprezintă strămutarea forțată a rezidenților din regiunea mediteraneeană, abordând astfel câteva dintre cauzele profunde ale migrației. Până în prezent, PRIMA este cea mai mare inițiativă euromediteraneeană de cercetare și inovare din acest domeniu, o oportunitate unică pentru statele membre ale UE și pentru țările terțe mediteraneene să își unească forțele și un excelent exemplu al deschiderii către lume a cercetării și inovării din UE.

19 țări sunt în prezent implicate în PRIMA: 11 state membre, trei țări asociate la Orizont 2020 și cinci țări terțe cu care trebuie încheiate acorduri internaționale de cooperare științifică și tehnologică, conform prevederilor de la articolul 1 alineatul (2) din decizie. Prin urmare, după adoptarea noului parteneriat în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) în iulie 2017, Comisia Europeană a negociat o serie de acorduri internaționale cu țările terțe în cauză.

Dat fiind faptul că PRIMA va începe în curând să elaboreze soluții extrem de necesare pentru o gestionare mai sustenabilă a sistemelor agroalimentare și de alimentare cu apă, obiectivul acestor acorduri este să le permită țărilor în cauză să participe începând din ianuarie 2018.

În acest context, salut propunerea Comisiei privind acordurile deja încheiate cu Algeria, Egipt, Iordania și Liban și solicit tuturor membrilor ITRE să își dea acordul în cadrul procedurii legislative.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

Referințe

11965/2017 – C8-0345/2017 – COM(2017)04302017/0196(NLE)

Data sesizării / cererii de aprobare

6.10.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

23.10.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

10.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

12.10.2017

 

 

 

Data adoptării

6.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Data depunerii

14.11.2017

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri