Betänkande - A8-0353/2017Betänkande
A8-0353/2017

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

  14.11.2017 - (11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE)) - ***

  Committee on Industry, Research and Energy
  Rapporteur: Sofia Sakorafa

  Förfarande : 2017/0196(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0353/2017
  Ingivna texter :
  A8-0353/2017
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

  (11965/2017 – C8-0345/2017 – 2017/0196(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av förslaget till rådets beslut (11965/2017),

  –  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11965/2017) samt texten till detta avtal (11926/2017),

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater[1],

  –  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0345/2017),

  –  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0353/2017),

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Arabrepubliken Egypten.

  • [1]     EUT L 185, 18.7.2017, s. 1

  MOTIVERING

  Europaparlamentet antog i juli 2017 det nya partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) med stor majoritet.

  Prima är det allra första partnerskapet mellan offentliga aktörer enligt artikel 185 i EUF-fördraget som inriktar sig på ett visst geografiskt område, Medelhavsområdet, däribland med deltagande från angränsande EU-länder.

  Prima ska löpa under en period på 10 år och den planerade lanseringen är den 1 januari 2018. Det övergripande målet är utveckling och antagande av innovativa och integrerade lösningar för att förbättra effektiviteten, tryggheten, säkerheten och hållbarheten för jordbruksbaserade livsmedelssystem och vattenförsörjning och vattenförvaltning i Medelhavsområdet.

  Primas specifika mål är att samordna, stärka, fördjupa, bredda och anpassa det nuvarande fragmenterade nationella programmen för forskning och innovation inom dessa sektorer inom ramen för ett flerdimensionellt, övergripande och integrerat tillvägagångssätt med flera aktörer.

  Föredraganden anser att Prima är ett av de fåtal sällsynta försök inom EU:s vetenskapsdiplomati som även skulle kunna bidra till att ta itu med tvångsförflyttning av invånarna i Medelhavsområdet, och därmed även ta itu med vissa av de underliggande orsakerna till migration. Det är det hittills största forsknings- och innovationsinitiativet för EU och Medelhavsområdet på detta område, ett unikt tillfälle för EU:s medlemsstater och tredjeländer i Medelhavsområdet att gå samman, samt ett utmärkt exempel på hur EU:s forskning och innovation ligger öppen för världen.

  19 länder åtar sig gemensamt att genomföra Prima: 11 medlemsstater, 3 länder knutna till Horisont 2020 och 5 tredjeländer med vilka internationella avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete behöver ingås i enlighet med artikel 1.2 i beslutet. Efter antagandet av det nya partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) i juli 2017 har Europeiska kommissionen därför förhandlat fram ett antal internationella avtal med dessa tredjeländer.

  Med tanke på att Prima snart kommer att börja utarbeta välbehövliga lösningar för hållbarare vattenförvaltning och livsmedelssystem, är målet med dessa avtal att göra det möjligt för dessa länder att delta från och med januari 2018.

  I detta sammanhang välkomnar föredraganden kommissionens förslag om de avtal som redan ingåtts med Algeriet, Egypten, Jordanien och Libanon, och uppmanar alla ITRE:s ledamöter att ge sitt samtycke i enlighet med lagstiftningsförfarandet.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

  Referensnummer

  11965/2017 – C8-0345/2017 – COM(2017)04302017/0196(NLE)

  Datum för samråd/begäran om godkännande

  6.10.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  23.10.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  23.10.2017

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  AFET

  10.10.2017

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Sofia Sakorafa

  11.10.2017

   

   

   

  Behandling i utskott

  12.10.2017

   

   

   

  Antagande

  6.11.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  43

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

  Ingivande

  14.11.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  43

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

  ECR

  Zdzisław Krasnodębski

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  GUE

  Sofia Sakorafa

  PPE

  Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

  1

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  0

  0

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster