Pranešimas - A8-0354/2017Pranešimas
A8-0354/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo projekto

14.11.2017 - (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE)) - ***

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Sofia Sakorafa

Procedūra : 2017/0197(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0354/2017
Pateikti tekstai :
A8-0354/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo projekto

(11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11964/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, projektą (11924/2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/1324 dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA)[1],

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0346/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0354/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]    OL L 185, 2017 7 18, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

2017 m. liepos mėn. Europos Parlamentas didele balsų dauguma patvirtino naują Partnerystę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione partnerystės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (PRIMA).

PRIMA yra pati pirma pagal SESV 185 straipsnį sudaryta konkrečiam geografiniam regionui – Viduržemio jūros baseinui – skirta viešojo sektoriaus subjektų partnerystė, kurioje dalyvauja ir kaimyninės ES šalys.

Dešimčiai metų numatytas bendras PRIMA, kurią planuojama pradėti 2018 m. sausio 1 d., tikslas yra parengti ir taikyti naujoviškus ir integruotus sprendimus, kad būtų didinamas žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų ir integruoto vandens išteklių tiekimo bei valdymo Viduržemio jūros regione veiksmingumas, sauga, saugumas ir tvarumas.

Konkretus PRIMA tikslas yra koordinuoti, stiprinti, intensyvinti, plėsti ir derinti šiuo metu fragmentiškas šių sektorių nacionalines programas laikantis išsamaus ir integruoto daug subjektų ir aspektų apimančio požiūrio.

Manau, kad PRIMA yra vienas iš nedaugelio ES mokslo diplomatijos bandymų, kuris taip pat galėtų padėti spręsti Viduržemio jūros regiono gyventojų priverstinio perkėlimo problemą, t. y. šalinti vieną iš pagrindinių migracijos priežasčių. Kol kas tai didžiausia Europos ir Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyva šioje srityje – unikali galimybė ES valstybėms narėms ir trečiosioms Viduržemio jūros regiono šalims suvienyti pastangas ir puikus pavyzdys, rodantis, kad ES moksliniai tyrimai ir inovacijos yra atviri pasauliui.

PRIMA bendrai vykdo 19 šalių: 11 valstybių narių, 3 programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys ir 5 trečiosios šalys, su kuriomis turi būti sudaryti tarptautiniai mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimai, kaip nurodyta sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje. Todėl, 2017 m. liepos mėn. patvirtinus Partnerystę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione, Europos Komisija derėjosi dėl keleto tarptautinių susitarimų su tomis trečiosiomis šalimis.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal iniciatyvą PRIMA netrukus bus pradėta ieškoti labai reikalingų tvaresnio vandens išteklių ir žemės ūkio bei maisto pramonės sistemų valdymo sprendimų, šių susitarimų tikslas – sudaryti galimybes šioms šalims dalyvauti partnerystėje nuo 2018 m. sausio mėn.

Atsižvelgdama į tai, palankiai vertinu Komisijos pasiūlymą dėl susitarimų, jau sudarytų su Alžyru, Egiptu, Jordanija ir Libanu, ir raginu visus ITRE komiteto narius pritarti visai teisėkūros procedūrai.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo išdėstomos Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos

Nuorodos

11964/2017 – C8-0346/2017 – COM(2017)04312017/0197(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

6.10.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

23.10.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

10.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

12.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

6.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Pateikimo data

14.11.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

 

GUE

 

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė