Ziņojums - A8-0354/2017Ziņojums
A8-0354/2017

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

  14.11.2017 - (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE)) - ***

  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  Referente: Sofia Sakorafa

  Procedūra : 2017/0197(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0354/2017
  Iesniegtie teksti :
  A8-0354/2017
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

  (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11964/2017),

  –  ņemot vērā projektu Nolīgumam par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (11924/2017),

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Lēmumu (ES) 2017/1324 par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis[1],

  –  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu (C8-0346/2017),

  –  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8-0354/2017),

  1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

  2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas valdībai un parlamentam.

  • [1]    OV L 185, 18.7.2017., 1. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  Eiropas Parlaments 2017. gada jūlijā ar lielu balsu vairākumu pieņēma jaunu partnerību pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA).

  PRIMA ir pirmā saskaņā ar LESD 185. pantu izveidotā publiskā partnerība, kas paredzēta konkrētam ģeogrāfiskam apgabalam, Vidusjūras baseinam, un ietver ES kaimiņvalstu līdzdalību.

  PRIMA īstenošanu paredzēts sākt 2018. gada 1. janvārī uz 10 gadiem, un tās vispārējais mērķis ir izstrādāt un pieņemt inovatīvus un integrētus risinājumus, ar kuriem Vidusjūras reģionā uzlabotu lauksaimniecības pārtikas ražošanas, ūdensapgādes un ūdens apsaimniekošanas sistēmu efektivitāti, drošumu, drošību un ilgtspēju.

  Konkrētais PRIMA mērķis ir minētajās nozarēs koordinēt, nostiprināt, intensificēt, paplašināt un saskaņot pašreizējās sadrumstalotās valstu pētniecības un inovācijas programmas, īstenojot daudzpusēju, daudzdimensionālu, visaptverošu un integrētu pieeju.

  Uzskatu, ka PRIMA ir viens no retajiem ES zinātnes jomā īstenotajiem diplomātijas centieniem, ar ko varētu risināt arī Vidusjūras reģiona pastāvīgo iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu, tādējādi pievēršoties atsevišķiem migrācijas cēloņiem. Pagaidām tā ir lielākā Eiropas un Vidusjūras pētniecības un inovācijas iniciatīva šajā jomā, unikāla iespēja ES dalībvalstīm un Vidusjūras reģiona trešām valstīm apvienot spēkus un izcils piemērs, kā ES pētniecība un inovācija tiek darīta pieejama visai pasaulei.

  PRIMA kopīgi ir iesaistījušās 19 valstis — 11 dalībvalstis, 3 programmas “Apvārsnis 2020” asociētās valstis un 5 trešās valstis, ar kurām ir jānoslēdz starptautiskie nolīgumi par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību, kā minēts lēmumu 1. panta 2. punktā. Tādēļ pēc tam, kad 2017. gada jūlijā tika pieņemta jaunā partnerība pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), Eiropas Komisija ar šīm trešām valstīm ir vedusi vairākas sarunu kārtas par starptautisko nolīgumu noslēgšanu.

  Ņemot vērā, ka PRIMA drīzumā sāks izstrādāt tik vajadzīgos risinājumus ilgtspējīgākai ūdensapgādes un lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmu pārvaldībai, šo nolīgumu mērķis ir dot šīm valstīm iespēju iesaistīties partnerībā no 2018. gada janvāra.

  Šajā kontekstā es atzinīgi vērtēju Komisijas priekšlikumu par jau noslēgtajiem nolīgumiem ar Alžīriju, Ēģipti, Jordāniju un Libānu un aicinu visus ITRE locekļus saskaņā ar likumdošanas procedūru sniegt savu piekrišanu.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, kurā paredzēti noteikumi Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

  Atsauces

  11964/2017 – C8-0346/2017 – COM(2017)04312017/0197(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  6.10.2017

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE

  23.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  23.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  AFET

  10.10.2017

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Sofia Sakorafa

  11.10.2017

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  12.10.2017

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  6.11.2017

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  43

  1

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

  Iesniegšanas datums

  14.11.2017

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  43

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

  ECR

  Zdzisław Krasnodębski

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  GUE

  Sofia Sakorafa

  PPE

  Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

  1

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  0

  0

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas