ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określającej warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

14.11.2017 - (11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE)) - ***

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa

Procedura : 2017/0197(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0354/2017
Teksty złożone :
A8-0354/2017
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określającej warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

(11964/2017 – C8-0346/2017 – 2017/0197(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11964/2017),

–  uwzględniając projekt umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określającej warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (11924/2017),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich[1],

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0346/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0354/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

  • [1]    Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 1.

UZASADNIENIE

W lipcu 2017 r. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął inicjatywę nowego partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA).

Jest to pierwsze w historii partnerstwo publiczno-publiczne nawiązane zgodnie z art.185 TFUE, które obejmuje konkretny obszar geograficzny – basen Morza Śródziemnego – i zakłada udział sąsiadujących krajów członkowskich UE.

Ogólnym celem partnerstwa, które ma trwać 10 lat i rozpocząć się 1 stycznia 2018 r, jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań służących poprawie wydajności, bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego charakteru systemów rolno-spożywczych oraz systemów zaopatrzenia w wodę i gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego.

Konkretnym celem partnerstwa PRIMA jest koordynowanie, wzmacnianie, intensyfikowanie, poszerzanie i ujednolicanie programów badawczych w tych sektorach, gdyż obecnie są one rozproszone i fragmentaryczne. Narzędziem realizacji celu będzie zastosowanie podejścia wielopodmiotowego, wielowymiarowego, kompleksowego i zintegrowanego.

Partnerstwo PRIMA uważam za rzadki przykład unijnej dyplomacji naukowej, która może przyczynić się również do rozwiązania problemu przymusowych wysiedleń mieszkańców regionu Morza Śródziemnego, a tym samym stanowić odpowiedź na niektóre z pierwotnych przyczyn migracji. Jest to jak dotąd najszerzej zakrojona eurośródziemnomorska inicjatywa w dziedzinie badań i innowacji na tym polu. Stwarza ona niepowtarzalną okazję do połączenia sił państw członkowskich UE i krajów trzecich z regionu | Morza Śródziemnego, jest też doskonałym przykładem tego, że w kwestii badań naukowych i innowacji UE jest otwarta na świat.

PRIMA stanowi wspólne przedsięwzięcie 19 krajów: 11 państw członkowskich, 3 państw stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020” i 5 państw trzecich, z którymi konieczne jest zawarcie międzynarodowych umów o współpracy naukowo-technicznej, jak określono w art. 1 ust. 2 decyzji. W związku z tym po przyjęciu inicjatywy nowego partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) w lipcu 2017 r. Komisja Europejska wynegocjowała z tymi państwami trzecimi umowy międzynarodowe.

Zważywszy na to, że partnerstwo PRIMA wkrótce rozpocznie prace nad bardziej zrównoważonym zarządzaniem systemami wodnymi i rolno-spożywczymi, którego tak bardzo nam potrzeba, celem tych umów jest umożliwienie państwom trzecim udział w partnerstwie już od stycznia 2018 r.

W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję wniosek Komisji w sprawie umów, które zostały już zawarte z Algierią, Egiptem, Jordanią i Libanem, oraz wzywam wszystkich członków komisji ITRE do wyrażenia zgody podczas całej procedury ustawodawczej.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Odsyłacze

11964/2017 – C8-0346/2017 – COM(2017)04312017/0197(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

6.10.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

23.10.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

10.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

6.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Data złożenia

14.11.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się