Betänkande - A8-0354/2017Betänkande
A8-0354/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

14.11.2017 - (11964/2017 – C8‑0346/2017 – 2017/0197(NLE)) - ***

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Sofia Sakorafa

Förfarande : 2017/0197(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0354/2017
Ingivna texter :
A8-0354/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

(11964/2017 – C8‑0346/2017 – 2017/0197(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11964/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (11924/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 föreskriver unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (nedan kallat Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater[1],

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0346/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0354/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Demokratiska folkrepubliken Algeriet.

  • [1]    EUT L 185, 18.7.2017, s. 1.

MOTIVERING

Europaparlamentet antog i juli 2017 det nya partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) med stor majoritet.

Prima är det allra första partnerskapet mellan offentliga aktörer enligt artikel 185 i EUF-fördraget som inriktar sig på ett visst geografiskt område, Medelhavsområdet, däribland med deltagande från angränsande EU-länder.

Prima ska löpa under en period på 10 år och den planerade lanseringen är den 1 januari 2018. Det övergripande målet är utveckling och antagande av innovativa och integrerade lösningar för att förbättra effektiviteten, tryggheten, säkerheten och hållbarheten för jordbruksbaserade livsmedelssystem och vattenförsörjning och vattenförvaltning i Medelhavsområdet.

Primas specifika mål är att samordna, stärka, fördjupa, bredda och anpassa det nuvarande fragmenterade nationella programmen för forskning och innovation inom dessa sektorer inom ramen för ett flerdimensionellt, övergripande och integrerat tillvägagångssätt med flera aktörer.

Föredraganden anser att Prima är ett av de fåtal sällsynta försök inom EU:s vetenskapsdiplomati som även skulle kunna bidra till att ta itu med tvångsförflyttning av invånarna i Medelhavsområdet, och därmed även ta itu med vissa av de underliggande orsakerna till migration. Det är det hittills största forsknings- och innovationsinitiativet för EU och Medelhavsområdet på detta område, ett unikt tillfälle för EU:s medlemsstater och tredjeländer i Medelhavsområdet att gå samman, samt ett utmärkt exempel på hur EU:s forskning och innovation ligger öppen för världen.

19 länder åtar sig gemensamt att genomföra Prima: 11 medlemsstater, 3 länder knutna till Horisont 2020 och 5 tredjeländer med vilka internationella avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete behöver ingås i enlighet med artikel 1.2 i beslutet. Efter antagandet av det nya partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) i juli 2017 har Europeiska kommissionen därför förhandlat fram ett antal internationella avtal med dessa tredjeländer.

Med tanke på att Prima snart kommer att börja utarbeta välbehövliga lösningar för hållbarare vattenförvaltning och livsmedelssystem, är målet med dessa avtal att göra det möjligt för dessa länder att delta från och med januari 2018.

I detta sammanhang välkomnar föredraganden kommissionens förslag om de avtal som redan ingåtts med Algeriet, Egypten, Jordanien och Libanon, och uppmanar alla ITRE:s ledamöter att ge sitt samtycke i enlighet med lagstiftningsförfarandet.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet som fastställer villkoren för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

Referenser

11964/2017 – C8-0346/2017 – COM(2017)04312017/0197(NLE)

Begäran om samråd med parlamentet

6.10.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

23.10.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Datum för beslutet

AFET

10.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

12.10.2017

 

 

 

Antagande

6.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Ingivande

14.11.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster