Izvješće - A8-0355/2017Izvješće
A8-0355/2017

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

14.11.2017 - (11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE)) - ***

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestiteljica: Sofia Sakorafa

Postupak : 2017/0200(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0355/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0355/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11966/2017),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11927/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica[1],

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 186. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0343/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0355/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Hašemitske Kraljevine Jordana.

  • [1]    SL L 185, 18.7.2017., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

U srpnju 2017. Europski je parlament velikom većinom odobrio novo Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA).

PRIMA je prvo javno-javno partnerstvo prema članku 185. UFEU-a koje obuhvaća specifično zemljopisno područje, tj. mediteransko područje, uz sudjelovanje susjednih zemalja EU-a.

Opći cilj partnerstva PRIMA, čije je pokretanje planirano za 1. siječnja 2018. na razdoblje od 10 godina, jest razvoj i usvajanje inovativnih i integriranih rješenja za poboljšanje učinkovitosti, sigurnosti, zaštite i održivosti poljoprivredno-prehrambenih sustava i sustava opskrbe i upravljanja vodom na mediteranskom području.

Konkretni cilj PRIMA-e jest koordinacija, jačanje, intenziviranje, širenje i usklađivanje trenutačno fragmentiranih nacionalnih programa istraživanja i inovacija u tim sektorima u okviru multidimenzionalnog, sveobuhvatnog i integriranog pristupa koji uključuje brojne dionike.

Smatram da je PRIMA jedan od rijetkih pokušaja znanstvene diplomacije EU-a koji bi mogao pomoći i u rješavanju problema prisilnog raseljavanja stanovništva Sredozemlja, odnosno u rješavanju temeljnih uzroka migracija. Riječ je o dosad najvećoj euro-mediteranskoj istraživačkoj i inovacijskoj inicijativi u tom području koja predstavlja jedinstvenu priliku za države članice EU-a i treće zemlje mediteranskog područja da udruže snage te je izvrstan primjer otvorenosti europskog istraživanja i inovacija prema svijetu.

U partnerstvu PRIMA zajednički sudjeluje 19 zemalja: 11 država članica, 3 države pridružene programu Obzor 2020. i 5 trećih zemalja s kojima se trebaju sklopiti međunarodni sporazumi o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji kao što je predviđeno člankom 1. stavkom 2. odluke. Stoga je Europska komisija nakon donošenja novog Partnerstva za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u srpnju 2017. ušla u pregovore o nizu međunarodnih sporazuma s tim trećim zemljama.

S obzirom na činjenicu da će se u okviru partnerstva PRIMA uskoro početi razrađivati istinski potrebna rješenja za održivije upravljanje vodnim i poljoprivredno-prehrambenim sustavima, cilj je tih sporazuma da se omogući sudjelovanje tih zemalja od siječnja 2018.

U tom kontekstu pozdravljam prijedlog Komisije o već sklopljenim sporazumima s Alžirom, Egiptom, Jordanom i Libanonom te pozivam sve članove Odbora za industriju, istraživanje i energetiku da daju suglasnost za zakonodavni postupak.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

Referentni dokumenti

11966/2017 – C8-0343/2017 – COM(2017)04342017/0200(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

6.10.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

23.10.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

10.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.10.2017

 

 

 

Datum usvajanja

6.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Datum podnošenja

14.11.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani