ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hašimovského kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

14.11.2017 - (11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE)) - ***

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa

Postup : 2017/0200(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0355/2017
Predkladané texty :
A8-0355/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hašimovského kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

(11966/2017 – C8-0343/2017 – 2017/0200(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11966/2017),

–  so zreteľom na návrh Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hášimovského kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (11927/2017),

–  so zreteľom na Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1324 zo 4. júla 2017 o účasti Únie na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty[1],

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom (v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0343/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0355/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

  • [1]    Ú. v. EÚ L 185, 18.7.2017, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V júli 2017 Európsky parlament veľkou väčšinou prijal nové partnerstvo pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA).

PRIMA je vôbec prvým verejno-verejným partnerstvom podľa článku 185 ZFEÚ, ktoré je zamerané na určitú geografickú oblasť, Stredozemie, a to aj za účasti susedných krajín EÚ.

Na obdobie 10 rokov, pričom začať sa má 1. januára 2018, bude cieľom PRIMA rozvoj a prijímanie inovačných a integrovaných riešení na zlepšenie účinnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a udržateľnosti poľnohospodársko-potravinárskych systémov a zásobovania vodou a hospodárenia s ňou v oblasti Stredozemia.

Osobitným cieľom PRIMA bude koordinovať, zintenzívňovať, posilňovať, rozširovať a zosúlaďovať v súčasnosti roztrieštené vnútroštátne programy v oblasti výskumu a inovácií v týchto sektoroch v rámci viacerých aktérov, viacrozmerného komplexného a integrovaného prístupu.

Považujem PRIMA za jeden z mála pokusov diplomacie EÚ v oblasti vedy, ktorý by zároveň mohol pomôcť riešiť násilné vysídľovanie obyvateľov Stredozemia, a teda aj vyriešiť niektoré základné príčiny migrácie. Je to doteraz najväčšia euro-stredozemská iniciatíva v oblasti výskumu a inovácií v tejto oblasti, jedinečná príležitosťou pre členské štáty EÚ a stredozemské tretie krajiny, aby spojili svoje sily, a vynikajúci príklad otvorenosti výskumu a inovácií EÚ voči svetu.

Na partnerstve PRIMA sa zúčastňuje spolu 19 krajín, 11 členských štátov, 3 krajiny pridružené k programu Horizont 2020 a 5 tretích krajín, s ktorými je potrebné uzavrieť medzinárodné dohody o vedeckej a technickej spolupráci, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 2 rozhodnutia. Po prijatí nového partnerstva pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) v júli 2017 Európska komisia začala rokovania o niekoľkých medzinárodných dohodách s týmito tretími krajinami.

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci PRIMA sa čoskoro začnú pripravovať tak potrebné riešenia pre udržateľnejšie hospodárenie s vodou a agropotravinárske systémy, je cieľom uvedených dohôd umožniť týmto krajinám účasť od januára 2018.

V tejto súvislosti vítam návrh Komisie o už uzavretých dohodách s Alžírskom, Egyptom, Jordánskom a s Libanonom a vyzývam všetkých členov výboru ITRE, aby v rámci legislatívnym postupu udelili svoj súhlas.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Jordánskeho hašimovského kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

Referenčné čísla

11966/2017 – C8-0343/2017 – COM(2017)04342017/0200(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

6.10.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

23.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

23.10.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

10.10.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Sofia Sakorafa

11.10.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.10.2017

 

 

 

Dátum prijatia

6.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

Dátum predloženia

14.11.2017

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE

Sofia Sakorafa

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke,, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania