Menetlus : 2017/0247(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0358/2017

Esitatud tekstid :

A8-0358/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0460

RAPORT     ***I
PDF 355kWORD 54k
17.11.2017
PE 612.379v02-00 A8-0358/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Iskra Mihaylova

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: EELARVEKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0565),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0342/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0358/2017),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Selle seadusandliku ettepanekuga tehakse mitmeid tehnilisi muudatusi ühissätete määrusesse (määrus (EL) nr 1303/2013), et võtta arvesse uusimaid olemasolevaid statistilisi andmeid ja viia selles määruses olevad arvnäitajad kooskõlla mitmete juba tehtud finantsotsuste tulemustega.

Esiteks on mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 (mitmeaastase finantsraamistiku määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013) artiklis 7 sätestatud ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi kohandamine ajavahemikul 2016–2017. Ühissätete määruse artikli 92 lõige 3 kinnitab seda. Menetluskorras on ette nähtud igale liikmesriigile eraldatud kogusumma kohandamine, kui riigi SKP on muutunud rohkem kui 5 %. Nii on see 16 liikmesriigis. Andmeid tuleb kohandada ka selle arvesse võtmiseks, et Küpros muutus hiljuti Ühtekuuluvusfondi suhtes toetuskõlblikuks. Mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 7 lõike 5 kohaselt võib ühtekuuluvuspoliitika vahendeid suurendada maksimaalselt 4 miljardi euro võrra, kuigi arvutustehe annaks suurema summa. Iga-aastast jaotust liikmesriikide kaupa ongi juba komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/1941 muudetud.

Teiseks peavad ühissätete määruses esitatud arvud kajastama assigneeringute ümberpaigutamist ühtekuuluvuspoliitika eri eesmärkide vahel. Assigneeringute ümberpaigutamine majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi vahel ei ole tavaliselt võimalik. Samas võimaldab ühissätete määruse artikkel 94 komisjonil selliseid ümberpaigutamisi lubada, kui on täidetud teatavad tingimused. Komisjon andis loa selliseks ümberpaigutamiseks seoses Taaniga oma rakendusotsuses (EL) 2016/1941, mille tulemusena muutusid eraldatavad kogusummad igale eesmärgile, mida ühissätete määrus peaks kajastama.

Kolmandaks muutusid seoses mitmeaastase finantsraamistiku (määrus (EL, Euratom) 2017/1123) muutmisega 2017. aastal eeskirjad varu kohta, mis jäetakse mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmäära alla, võimaldades neid vahendeid muu hulgas kasutada ka noorte tööhõive algatuse pikendamiseks ajavahemikul 2017–2020. Euroopa Parlament andis kõnealusele muudatusele oma nõusoleku seoses mitmeaastase finantsraamistiku muutmisega. Seetõttu on vaja noorte tööhõive algatuse arvnäitajaid ühissätete määruses muuta. 1,2 miljardi euro lisamist noorte tööhõive algatusele tuleb tervitada, pidades silmas noorte töötuse kõrget määra mitmel pool Euroopas, kuid tuleks märkida, et noorte tööhõive algatuse kava oleks võimalik parandada (vt eelkõige kontrollikoja eriaruannet nr 5/2017).

Neljandaks, vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku artikli 19 lõikele 1 võeti 2015. aastal vastu otsus (määrus (EL, Euratom) 2015/623) jaotada ühtekuuluvusprogrammi 2014. aasta (praeguse perioodi esimene aasta) kasutamata vahendid ümber järgmistesse aastatesse. Euroopa Parlament andis tookord kõnealusele otsusele oma nõusoleku. Kõnealuse ümberjaotamise kajastamiseks muudetakse käesoleva ettepanekuga ühissätete määruses esitatud arvnäitajad.

Raportöör märgib, et käesolev ettepanek sisaldab mitmeid ühissätete määruse arvnäitajate tehnilisi muudatusi, mis kajastavad mitmeid juba tehtud otsuseid ühtekuuluvusprogrammi rahastamise ajakohastamise või kohandamise kohta. Need muudatused on tingitud kas puhtalt tehnilistest arvutustest, mida komisjon peab ühissätete määruse sätete kohaselt tegema, või mitmeaastase finantsraamistiku muudatustest, millega parlament on juba nõustunud. Parlament võib seetõttu need muudatused heaks kiita ilma muutmiseta. Kuna noorte tööhõive algatuse jätkamine on kiireloomuline, teeb raportöör ettepaneku, et parlamendikomisjon kasutaks lihtsustatud menetlust.

Parlament märgib siiski, et komisjon on teinud oma ettepaneku mitmesugustel põhjustel väga hilja. Parlamendile on teada, et nõukoguga toimusid paljud ettevalmistavad kohtumised, et tagada seal kiire vastuvõtmine, kuid taunib asjaolu, et samu samme ei astutud selleks, et anda parlamendile sellest kiireloomulisest ettepanekust varem teada. Komisjon on pannud rängalt proovile Euroopa Parlamendi hea tahte, sest puudub selge põhjus, miks ei saanud mõlemat kaasseadusandjat selle menetluse suhtes ette hoiatada. Komisjonil palutakse pöörata mõlemale kaasseadusandjale tulevikus võrdset tähelepanu.

Regionaalarengukomisjon pidas 13. novembril erakorralise koosoleku, et arutada ettepanekut selle eest vastutava voliniku Corina Creţuga. Vastuseks parlamendiliikmete kriitikale ettepaneku ajastuse kohta märkis volinik, et nõukogu tegi viimase seda kohandamist käsitleva otsuse 2017. aasta juunis, ning vabandas parlamendiliikmete ees ettepaneku esitamise viibimise pärast, mille põhjustas halduskeerukus, mis paratamatult kaasneb ühissätete määruse igasuguse muutmisega. Pärast ulatuslikku arutelu, milles rõhutati noorte tööhõive algatuse jätkuva rahastamise olulisust, kiitis parlamendikomisjon ettepaneku heaks, kohaldades kodukorra artikli 50 lõiget 1.


LISA: EELARVEKOMISJONI KIRI

Eelarvekomisjoni esimehe Jean Arthuis’ 9. novembri 2017. aasta kiri regionaalarengukomisjoni esimehele Iskra Mihaylovale

Teema: Raport määruse (EL) nr 1303/2013 tehnilise muutmise kohta

Austatud esimees

Regionaalarengukomisjon koostab praegu raportit määruse (EL) nr 1303/2013 tehnilise muutmise kohta seoses majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmisega (2017/0247 (COD)).

Soovin eelarvekomisjoni nimel esitada teile järgmised seisukohad selle ettepaneku kohta.

Eelarvekomisjon pooldab ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi tehnilist muutmist, mis toob kaasa selle suurenemise 4 miljardi euro võrra (2011. aasta hindades). Eelarvekomisjon on aga püsivalt väljendanud pakilist vajadust hakata 2014.–2020. aasta programme ellu viima täie hooga, et tagada nende õigeaegne haldamine praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodi jooksul ja vältida kuhjunud tegemata maksete ümberkorraldamist 2020. aasta järgse raamistiku alguses.

Eelarvekomisjon on teadlik tungivast vajadusest võidelda noorte töötuse vastu ning on seetõttu järjepidevalt ja korduvalt püüdnud suurendada ka noorte tööhõive algatuse rahastamist. Eelarvekomisjon ja Euroopa Parlament on alati pidanud ebapiisavaks noorte tööhõive algatusele suunatud sihtotstarbelise eraldise suurendamist 1,2 miljardi euro võrra (jooksevhindades), mis kiideti poliitiliselt heaks mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel ja mida tuleb aastaks 2020 täiendada vähemalt 1,2 miljardi euro suuruse ESFi sihtotstarbelise investeeringuga.

Eelarvekomisjon märgib siiski, et see poliitiline kokkulepe tuleb kehtestada ühissätete määrusega, et luua kindel alus liikmesriikide vastavate rakenduskavade ajakohastamiseks.

Eelarvekomisjon palub seetõttu vastutaval regionaalarengukomisjonil nõustuda määruse (EL) nr 1303/2013 kavandatavate muudatustega.

Eelarvekomisjon teeb iga-aastase eelarvemenetluse raames kõik endast oleneva, et tagada vajalike assigneeringute eraldamine noorte tööhõive algatuse rahastamisvajadusi silmas pidades.

Lugupidamisega

Jean Arthuis


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi jaoks ette nähtud vahendite muutmine

Viited

COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.10.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

23.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

23.10.2017

EMPL

23.10.2017

CULT

23.10.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

8.11.2017

EMPL

14.11.2017

CULT

9.11.2017

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

26.10.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

13.11.2017

Vastuvõtmise kuupäev

13.11.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

17.11.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika