Procedure : 2017/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0358/2017

Ingediende teksten :

A8-0358/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0460

VERSLAG     ***I
PDF 548kWORD 50k
17.11.2017
PE 612.379v02-00 A8-0358/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Iskra Mihaylova

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE
 PROCEDURE – BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0565),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0342/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de brief van de Begrotingscommissie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0358/2017),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Het wetgevingsvoorstel voert een aantal technische wijzigingen door in de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening – Verordening (EU) nr. 1303/2013) om rekening te houden met de laatste beschikbare statistische gegevens en om de cijfers in die verordening in overeenstemming te brengen met de resultaten van diverse eerder genomen financiële beslissingen.

Ten eerste voorziet het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 (MFK – Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013) in artikel 7 in een bijstelling van de middelen voor het cohesiebeleid tussen 2016 en 2017. Dit wordt bevestigd door artikel 92, lid 3, van de GB-verordening. De procedure voorziet in de bijstelling van de totale toewijzing aan alle lidstaten waar het bbp meer dan 5 % is veranderd. Dit geldt voor 16 lidstaten. De cijfers moeten daarnaast ook worden bijgesteld om in aanmerking te nemen dat Cyprus voor het eerst in aanmerking komt voor steun uit het Cohesiefonds. Aan de totale toename van middelen voor de fondsen voor cohesiebeleid is door artikel 7, lid 5, van het MFK een bovengrens gesteld van 4 miljard EUR, hoewel de berekeningen zelf tot een grotere toename zouden hebben geleid. Met Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1941 van de Commissie is de jaarlijkse verdeling per lidstaat reeds gewijzigd.

Ten tweede moeten de cijfers in de GB-verordening rekening houden met de kredietoverdrachten die plaatsvinden tussen de verschillende doelstellingen van het cohesiebeleid. Normaal gesproken is het niet mogelijk om kredieten over te dragen tussen de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking". In artikel 94 van de GB-verordening wordt de Commissie echter de mogelijkheid geboden toestemming te geven voor dergelijke overdrachten als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1941 van de Commissie gaf de Commissie in het geval van Denemarken toestemming voor een dergelijke overdracht, wat leidde tot een wijziging van de aan iedere doelstelling toegewezen totale bedragen, hetgeen in de GB-verordening moet worden verwerkt.

Ten derde heeft de wijziging van het MFK in 2017 (Verordening (EU, Euratom) nr. 2017/1123) gezorgd voor een verandering in de voorschriften betreffende de beschikbare marges onder de maximumlimieten voor vastleggingskredieten van het MFK (overkoepelende MFK-marge), waardoor die fondsen onder meer mogen worden gebruikt voor verlenging van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de periode 2017-2020. Het Europees Parlement heeft in het kader van de herziening van het MFK ingestemd met deze wijziging. Dit betekent dat ook de cijfers betreffende het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de GB-verordening moeten worden aangepast. De verhoging met 1,2 miljard EUR voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief kan alleen maar worden toegejuicht, gezien de hoge jeugdwerkloosheid in vele delen van Europa, al moet worden opgemerkt dat de regeling van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief nog steeds voor verbetering vatbaar is (zie met name speciaal verslag nr. 5/2017 van de Rekenkamer).

Ten vierde werd in 2015 overeenkomstig artikel 19, lid 1, van het MFK de beslissing genomen (Verordening (EU, Euratom) nr. 2015/623) om ongebruikte middelen van cohesieprogramma's voor 2014 (het eerste jaar van de lopende periode) over te dragen naar de volgende jaren. Het Europees Parlement stemde destijds met dat besluit in. Met het huidige voorstel worden de cijfers in de GB-verordening aangepast om rekening te houden met die herverdeling.

De rapporteur van dit verslag merkt op dat met het huidige voorstel een reeks technische wijzigingen worden doorgevoerd in de cijfers van de GB-verordening naar aanleiding van verschillende eerdere beslissingen om de financiering van cohesieprogramma's te actualiseren of bij te stellen. Deze veranderingen zijn het resultaat van zuiver technische berekeningen die de Commissie moet uitvoeren ingevolge de bepalingen van de GB-verordening of van veranderingen in het MFK waarmee het Parlement al heeft ingestemd. Het Parlement kan deze wijzigingen derhalve zonder wijzigingen goedkeuren. Gezien de urgentie van de voortzetting van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief stelt de rapporteur voor dat de commissie gebruikmaakt van de vereenvoudigde procedure.

Het Parlement merkt echter op dat de Commissie, om uiteenlopende redenen, dit voorstel in een heel laat stadium heeft gedaan. Het begrijpt dat er intensieve voorbereidende contacten zijn geweest met de Raad om ervoor te zorgen dat het voorstel daar snel kan worden aangenomen, maar betreurt dat er geen vergelijkbare stappen zijn ondernomen om het Parlement tijdig op de hoogte te brengen van dit dringende voorstel. De Commissie heeft de welwillendheid van het Parlement in dit verband ernstig op de proef gesteld, aangezien er geen goede redenen zijn om niet beide medewetgevers vroegtijdig over deze procedure te informeren. De Commissie wordt opgeroepen om in het vervolg in gelijke mate rekening te houden met beide medewetgevers.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft op 13 november een buitengewone vergadering gehouden om het voorstel te bespreken met de bevoegde commissaris, Corina Creţu. In reactie op de kritiek van de leden over de timing van het voorstel wees de commissaris erop dat de Raad in juni 2017 de laatste beslissing heeft genomen die in deze bijstelling is opgenomen, en zij vroeg de leden om verontschuldiging voor de vertraging bij de indiening van het voorstel, die toe te schrijven was aan de administratieve complexiteit die onvermijdelijk gepaard gaat met wijzigingen van de GB-verordening. Na een uitvoerig debat, waarbij werd benadrukt dat het belangrijk is de financiering voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te behouden, keurde de commissie het voorstel goed, overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Reglement.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

Brief d.d. 9 november 2017 van Jean Arthuis, voorzitter van de Begrotingscommissie, aan Iskra Mihaylova, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling

Betreft: Verslag over de technische wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Geachte voorzitter,

De Commissie regionale ontwikkeling is momenteel een verslag aan het opstellen over de technische wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (2017/0247 (COD)).

Namens de Begrotingscommissie wil ik u de volgende standpunten in verband met dit dossier voorleggen.

De Begrotingscommissie is ingenomen met de technische aanpassing van de cohesiemiddelen, waardoor ze met 4 miljard EUR toenemen (in prijzen van 2011). Ze blijft echter benadrukken dat de uitvoering van de programma's voor de periode 2014‑2020 dringend op kruissnelheid moet komen om te waarborgen dat ze tijdig ten uitvoer worden gelegd tijdens de huidige MFK-periode, en te voorkomen dat er bij het begin van het kader voor de periode na 2020 opnieuw een betalingsachterstand ontstaat.

Vanuit het bewustzijn dat de jeugdwerkloosheid dringend moet worden bestreden, heeft de Begrotingscommissie ook herhaaldelijk getracht de financiering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) te verhogen. De verhoging met 1,2 miljard EUR in lopende prijzen voor de specifieke toewijzing voor het YEI, die politieke steun heeft gekregen in het kader van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) en die tegen 2020 met ten minste 1,2 miljard EUR uit gerichte ESF-investeringen moet worden aangevuld, is door onze commissie en het Parlement altijd als ontoereikend beschouwd.

Onze commissie merkt echter op dat dit politieke akkoord in de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen moet worden omgezet om een stevige basis te leggen voor het aanpassen van de overeenkomstige operationele programma's van de lidstaten.

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling derhalve in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

In het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure zal onze commissie alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de nodige kredieten worden uitgetrokken voor de financieringsbehoeften van het YEI.

Hoogachtend,

Jean Arthuis


PROCEDURE – BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” en de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”

Document- en procedurenummers

COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)

Datum indiening bij EP

5.10.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

23.10.2017

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

23.10.2017

EMPL

23.10.2017

CULT

23.10.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

8.11.2017

EMPL

14.11.2017

CULT

9.11.2017

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

26.10.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

13.11.2017

Datum goedkeuring

13.11.2017

 

 

 

Datum indiening

17.11.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid