Postopek : 2017/0247(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0358/2017

Predložena besedila :

A8-0358/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0460

POROČILO     ***I
PDF 575kWORD 55k
17.11.2017
PE 612.379v02-00 A8-0358/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalka: Iskra Mihajlova (Iskra Mihajlova)

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“

(COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0565),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0342/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za proračun,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0358/2017),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Zakonodajni predlog prinaša številne tehnične spremembe uredbe o skupnih določbah (Uredba (EU) št. 1303/2013), da bi upoštevali najnovejše razpoložljive statistične podatke in zneske iz nje uskladili z rezultati različnih že sprejetih finančnih odločitev.

Prvič, v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013) je v členu 7 določena prilagoditev sredstev za kohezijsko politiko med letoma 2016 in 2017. Člen 92(3) uredbe o skupnih določbah to potrjuje. Postopek predvideva prilagoditev skupne dodelitve za vsako državo članico, v kateri se je nacionalni BDP spremenil za več kot 5 %. To velja za 16 držav članic. Poleg tega je treba zneske prilagoditi, da bodo odražali dejstvo, da je po novem Ciper upravičen do sredstev Kohezijskega sklada. Skupno povečanje sredstev kohezijske politike je v skladu s členom 7(5) večletnega finančnega okvira omejeno na 4 milijarde EUR, čeprav bi sam izračun prinesel večje povečanje. Z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/1941 je bila že spremenjena letna razdelitev po državah članicah.

Drugič, zneski iz uredbe o skupnih določbah morajo odražati prerazporeditve odobritev med različnimi cilji kohezijske politike. Običajno ni mogoče prerazporediti sredstev med ciljema „naložbe za rast in delovna mesta“ ter „evropsko teritorialno sodelovanje“. Toda člen 94 uredbe o skupnih določbah Komisiji omogoča, da takšno prerazporeditev odobri, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Komisija je Danski z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/1941 odobrila takšno prerazporeditev, ki je povzročila spremembo skupnih zneskov, dodeljenih za vsak cilj, kar bi se moralo odražati v uredbi o skupnih določbah.

Tretjič, s spremembo večletnega finančnega okvira iz leta 2017 (Uredba (EU, Euratom) št. 2017/1123) so bila spremenjena pravila razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira (skupna razlika večletnega finančnega okvira), s čimer je omogočeno, da se ta sredstva med drugim uporabijo za podaljšanje pobude za zaposlovanje mladih za obdobje 2017–2020. Evropski parlament se je strinjal s temi spremembami v okviru revizije večletnega finančnega okvira. Zato je treba v uredbi o skupnih določbah spremeniti zneske, ki se nanašajo na pobudo za zaposlovanje mladih. Treba je pozdraviti povečanje sredstev v višini 1,2 milijarde EUR za to pobudo, saj je stopnja zaposlenosti mladih v številnih predelih Evrope visoka, čeprav je ob tem treba ugotoviti tudi, da bi bilo mogoče pobudo za zaposlovanje mladih še izboljšati (glej zlasti posebno poročilo Računskega sodišča št. 5/2017).

Četrtič, v skladu s členom 19(1) večletnega finančnega okvira je bila leta 2015 sprejeta odločitev (Uredba (EU, Euratom) 2015/623) za prerazporeditev neuporabljenih sredstev programa kohezijske politike za leto 2014 (prvo leto tekočega obdobja) na naslednja leta. Evropski parlament se je takrat strinjal to odločitvijo. Sedanji predlog spreminja zneske iz uredbe o skupnih določbah, da bi odražali to prerazporeditev.

Poročevalka ugotavlja, da ta predlog prinaša številne tehnične spremembe zneskov iz uredbe o skupnih določbah, da bi odražali različne že sprejete odločitve o posodobitvi ali prilagoditvi finančnih sredstev kohezijskega programa. Te spremembe so bodisi posledica povsem tehničnih izračunov, ki jih mora Komisija opraviti v skladu z določbami uredbe o skupnih določbah, bodisi sprememb večletnega finančnega okvira, ki jih je Parlament že odobril. Parlament lahko zato odobri te prilagoditve brez sprememb. Ker je treba s pobudo za zaposlovanje mladih nujno nadaljevati, poročevalka predlaga, naj odbor uporabi poenostavljeni postopek.

Parlament pa kljub temu ugotavlja, da je Komisija iz različnih razlogov ta predlog predložila zelo pozno. Obveščen je, da so v pripravljalni fazi potekali tesni stiki s Svetom, ki naj bi omogočili hitro sprejetje, obžaluje pa, da niso bili narejeni podobni koraki, da bi tudi Parlament vnaprej obvestili o tem nujnem predlogu. Komisija je s tem hudo preizkusila dobro voljo Parlamenta, saj ni očitnega razloga, zakaj ne bi obeh sozakonodajalcev vnaprej obvestila o tem postopku. Komisijo pozivamo, naj v prihodnosti oba sozakonodajalca obravnava enako.

Odbor za regionalni razvoj je 13. novembra imel izredno sejo, da bi o predlogu razpravljal s pristojno komisarko, Corino Creţu. V odgovor na kritiko poslancev glede izbora trenutka za predlog je komisarka navedla, da je Svet sprejel zadnje odločitve v zvezi s to prilagoditvijo junija 2017 in se je poslancem opravičila za zamudo pri predložitvi predloga, ki je nastala zaradi upravne zapletenosti, neposredno povezane s spremembami uredbe o skupnih določbah. Po obširni razpravi, med katero je bilo poudarjeno, kako pomembno je ohraniti financiranje pobude za zaposlovanje mladih, je odbor z uporabo člena 50(1) Poslovnika odobril predlog.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

Pismo, ki ga je 9. novembra 2017 Jean Arthuis, predsednik Odbora za proračun, poslal Iskri Mihajlovi (Iskra Mihaylova), predsednici Odbora za regionalni razvoj

Zadeva: Poročilo o tehnični spremembi Uredbe (EU) št 1303/2013

Spoštovana gospa predsednica,

odbor REGI trenutno pripravlja poročilo o tehnični spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (2017/0247(COD)).

V imenu Odbora za proračun bi rad predloži naslednja stališča v zvezi s to zadevo.

Odbor za proračun pozdravlja tehnično prilagoditev dodeljenih sredstev za kohezijo, kar pomeni povišanje v višini 4 milijard EUR v cenah iz leta 2011. Sicer pa odbor že ves čas jasno izraža mnenje o tem, da je treba začeti v celoti izvajati programe za obdobje 2014-2020, da se zagotovi njihovo pravočasno upravljanje v okviru veljavnega večletnega finančnega okvira in se tako izognemo obnovi zaostanka plačil na začetku okvira za obdobje po letu 2020.

Odbor za proračun si prav tako že ves čas in vedno znova prizadeva za povečanje financiranja pobude za zaposlovanje mladih, saj se zaveda, da se je nujno treba boriti proti brezposelnosti mladih. Odbor in Parlament že ves čas menita, da povišanje sredstev, dodeljenih pobudi za zaposlovanje mladih, za 1,2 milijarde EUR v tekočih cenah, ki je bilo podprto v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira in ki ga je treba dopolniti z vsaj 1,2 milijarde iz ciljnih naložb Evropskega socialnega sklada do leta 2020, ne zadostuje.

Vseeno pa odbor ugotavlja, da je treba ta politični dogovor prenesti v uredbo o skupnih določbah, da bi zagotovili trdno podlago za posodobitev ustreznih operativnih programov držav članic.

Odbor za proračun zato poziva odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj da svoje soglasje k predlaganim spremembam Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Naš odbor bo v okviru letnega proračunskega postopka storil vse možno, da zagotovi, da bodo finančnim potrebam pobude za zaposlovanje mladih namenjena ustrezna proračunska sredstva.

S spoštovanjem

Jean Arthuis


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Spremembe v virih za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virih za cilj “naložbe za rast in delovna mesta” ter cilj “evropsko teritorialno sodelovanje”

Referenčni dokumenti

COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD)

Datum predložitve EP

5.10.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

23.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

23.10.2017

EMPL

23.10.2017

CULT

23.10.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

8.11.2017

EMPL

14.11.2017

CULT

9.11.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

26.10.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

13.11.2017

Datum sprejetja

13.11.2017

 

 

 

Datum predložitve

17.11.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov