JELENTÉS Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

22.11.2017 - (COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Angel Dzhambazki

Eljárás : 2017/0148(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0361/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0361/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2017)0357),

–  tekintettel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló egyezmény 38. cikkének negyedik bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0233/2017),

–  tekintettel a Bíróság véleményére[1] az Európai Unió kizárólagos külső hatásköréről a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozást elfogadó nyilatkozat tekintetében,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére és 108. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0361/2017),

1.  jóváhagyja Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának.

  • [1]  A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303.

INDOKOLÁS

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló egyezmény rendkívüli fontossággal bíró eszköz. A dokumentumot az Európai Unió valamennyi tagállama ratifikálta.

Az egyezmény olyan rendszert hoz létre, amely együttműködést tesz lehetővé a szerződő államok között, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyében.

E problémák nagyon gyakran a külön élő párok esetében fordulnak elő. A felügyeleti jog megszerzése érdekében a másik államból származó anya vagy apa kísértést érezhet az államok közötti együttműködés hiányának kihasználására. A sajtóból gyakran értesülhetünk a gyermekek jogellenes külföldre viteléről a szülők különélésekor vagy válásakor.

Az ilyen esetekben az egyes államok jogrendszerének saját állampolgáraival szembeni elfogultsága jelenti a legnagyobb problémát. Gyakran megtörténik, hogy mindkét érintett állam bírósága az ügyet saját hatáskörébe tartozónak tekinti, és a felügyeleti jogot annak a szülőnek ítéli meg, amelyik a bíróság székhelye szerinti ország állampolgára.

A szóban forgó egyezmény célja az ilyen helyzetek nemzetközi szintű megoldása annak meghatározása révén, hogy a gyermek lakóhelye szerinti állam joga érvényesül, és az ügy ezen állam bíróságának hatáskörébe tartozik. Az egyezmény továbbá olyan rendszert hoz létre, amellyel biztosítható a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali visszatérése.

Az EU e területen jelenleg kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, ahogyan azt a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. A tagállamok tehát már nem járhatnak el saját hatáskörükben. A probléma abban áll, hogy az egyezmény nem rendelkezik a nemzetközi szervezetek önálló fellépéséről.

Grúzia 1997. július 24-én helyezte letétbe az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratot. A Hágai Egyezmény 1997. október 1-jén lépett hatályba Grúziában. Az egyezmény Grúzia és 25 uniós tagállam között már hatályban van. Csupán Luxemburg, Dánia és Románia nem fogadta még el Grúzia csatlakozását az egyezményhez.

Dél-Afrika 1997. július 8-án helyezte letétbe az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratot. A Hágai Egyezmény 1997. október 1-jén lépett hatályba Dél-Afrikában. Az egyezmény Dél-Afrika és 26 uniós tagállam között van hatályban. Csupán Luxemburg és Románia nem fogadta még el Dél-Afrika csatlakozását az egyezményhez.

Mivel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének kérdése az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartozik, Grúzia és Dél-Afrika csatlakozásának elfogadásáról uniós szinten, tanácsi határozat útján kell dönteni. Luxemburgnak és Romániának ezért az Európai Unió érdekében nyilatkozatot kell tennie Grúzia és Dél-Afrika csatlakozásának elfogadásáról.

A Luxemburg és Románia általi elfogadás nyomán a Hágai Egyezmény Grúzia és – Dánia kivételével – valamennyi uniós tagállam között alkalmazandóvá válna. Dél-Afrikát illetően a Hágai Egyezmény valamennyi uniós tagállammal alkalmazandóvá válna.

Grúziának és Dél-Afrikának az egyezményhez való csatlakozása üdvözlendő. Az előadó teljes mértékben támogatja ezt, mivel az egyezmény megvédi a grúziai és dél-afrikai kötelékekkel rendelkező gyermekeket a jogellenes külföldre viteltől.

Az előadó javasolja a Parlamentnek a javaslat módosítás nélküli elfogadását annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó gyermekek az Unió egész területére kiterjedő védelemben részesüljenek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

Hivatkozások

COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

25.7.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.9.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

11.7.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Angel Dzhambazki

20.7.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack, Emma McClarkin

Benyújtás dátuma

23.11.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás