RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

23.11.2017 - (COM(2017)0360 – C8‑0234/2017 – 2017/0150(NLE)) - *

Õiguskomisjon
Raportöör: Angel Dzhambazki

Menetlus : 2017/0150(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0364/2017
Esitatud tekstid :
A8-0364/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2017)0360 – C8‑0234/2017 – 2017/0150(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2017)0360),

–  võttes arvesse rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 38 neljandat lõiku,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0234/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust[1], mille kohaselt rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga ühinemiseks nõusoleku andmine kuulub Euroopa Liidu ainuvälispädevusse,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c ja artikli 108 lõiget 8,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0364/2017),

1.  kiidab heaks Rumeeniale loa andmise anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi alalisele büroole.

  • [1]  Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

SELETUSKIRI

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsioon on ülioluline õigusakt. Selle on ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid.

Konventsiooniga seatakse sisse osalisriikide vaheline koostöösüsteem, mille eesmärk on rahvusvaheliste lapseröövijuhtumite lahendamine.

Sellised probleemid tekivad sageli paaride lahkuminekul. Kui ema ja isa on pärit eri riikidest, võib tekkida soov kasutada ära nende riikide vahelise koostöö puudumist, et kindlustada endale lapse hooldusõigus. Ajakirjanduses on hulgaliselt teateid rahvusvahelistest lasteröövidest, mis leiavad aset pärast lahkuminekut või abielulahutust.

Selliste juhtumite puhul on suurimaks probleemiks eri riikide õigussüsteemide rahvuslik erapoolikus. Sageli juhtub, et mõlema riigi kohtud kuulutavad end pädevaks ja kumbki annab lapse hooldusõiguse vanemale, kellel on vastava riigi kodakondsus.

Konventsiooni eesmärk on lahendada sellised juhtumid rahvusvahelisel tasandil, määrates kindlaks, et pädevate kohtute ja kohaldatava õigusena tuleb käsitleda lapse elukohariigi kohtuid ja õigust. Konventsiooniga seatakse sisse ka süsteem, mis tagab röövitud laste kiire tagastamise.

ELil on nüüd selles valdkonnas ainuvälispädevus, nagu kinnitas Euroopa Kohus oma arvamuses 1/13. Liikmesriigid ei saa seega enam iseseisvalt tegutseda. Probleem seisneb selles, et konventsiooniga ei anta rahvusvahelistele organisatsioonidele iseseisva tegutsemise õigust.

Tšiili andis 1980. aasta konventsiooni ühinemiskirja hoiule 23. veebruaril 1994. Konventsioon jõustus Tšiilis 1. mail 1994. 1980. aasta konventsioon on juba jõustunud Tšiili ja ELi 27 liikmesriigi vahel. Üksnes Rumeenia ei ole veel andnud nõusolekut Tšiili ühinemiseks konventsiooniga.

Island andis 1980. aasta konventsiooni ühinemiskirja hoiule 14. augustil 1996. Konventsioon jõustus Islandil 1. septembril 1996. 1980. aasta konventsioon on juba jõustunud Islandi ja ELi 27 liikmesriigi vahel. Üksnes Rumeenia ei ole veel andnud nõusolekut Islandi ühinemiseks konventsiooniga.

Bahama andis 1980. aasta konventsiooni ühinemiskirja hoiule 1. oktoobril 1993. Konventsioon jõustus Bahamal 1. jaanuaril 1994. 1980. aasta konventsioon on juba jõustunud Bahama ja ELi 26 liikmesriigi vahel. Üksnes Taani ja Rumeenia ei ole veel andnud nõusolekut Bahama ühinemiseks konventsiooniga.

Kuna rahvusvahelise lapseröövi küsimus kuulub Euroopa Liidu ainuvälispädevusse, tuleb otsus Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemisele nõusoleku andmise kohta ELi tasandil vastu võtta nõukogu otsuse kujul. Rumeenia peaks seega tegema Euroopa Liidu huvides avalduse nõustumise kohta Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemisega.

Rumeenia nõusolek muudaks 1980. aasta konventsiooni kohaldatavaks Bahama ja ELi kõigi liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani. Tšiili ja Islandi puhul hakatakse 1980. aasta konventsiooni kohaldama kõigi ELi liikmesriikidega.

Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemine konventsiooniga on teretulnud. Seetõttu teeb raportöör parlamendile ettepaneku kiita ettepanek muudatusteta heaks, et tagada kõnealustele lastele kaitse kogu ELis.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus, millega lubatakse Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tšiili, Islandi ja Bahama ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

Viited

COM(2017)0360 – C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

25.7.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.9.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

11.7.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Angel Dzhambazki

12.7.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack, Emma McClarkin

Esitamise kuupäev

23.11.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu