Διαδικασία : 2017/2231(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0457

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 681kWORD 69k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Răzvan Popa

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0366/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ σε συνέχεια 1 660 απολύσεων σε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi και Pohjois- ja Itä-Suomi στη Φινλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ενέργειες αναμένεται να συμμετάσχουν 1 500 απολυμένοι εργαζόμενοι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ αποτελεί ευθύνη του οικείου κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 499 360 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 4 165 600 EUR·

2.  σημειώνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της ολοκληρωμένης αίτησης των φινλανδικών αρχών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 23 Οκτωβρίου 2017, και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι η Φινλανδία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στη ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου· σημειώνει, ειδικότερα, ότι η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων λιανικών προϊόντων στη Φινλανδία, σε συνδυασμό με τη δημοτικότητα μεταξύ των φινλανδών καταναλωτών των ηλεκτρονικών καταστημάτων που βρίσκονται εκτός ΕΕ, έχει οδηγήσει στη σταθερή μείωση των πωλήσεων των φινλανδικών συμβατικών πολυκαταστημάτων από το 2014·

4.  επισημαίνει ότι και οι τέσσερις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS-2 περιφέρειες της Φινλανδίας επηρεάζονται από τις απολύσεις στις οποίες προέβησαν δύο μεγάλες φινλανδικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων· αναγνωρίζει ότι τα καταστήματα αυτά έχουν πληγεί από τη μείωση των ταμειακών ροών και της κερδοφορίας λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών και της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

5.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις έλαβαν χώρα σε δύο μεγάλες φινλανδικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων και σε μία θυγατρική, οι οποίες αντιμετώπιζαν από το 2015 σοβαρή μείωση της κερδοφορίας και επιδείνωση των ταμειακών ροών τους λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών και της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών· θεωρεί λυπηρό το ότι, στις αρχές του 2017, δύο από τις εν λόγω επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν εντελώς·

6.  αντιλαμβάνεται, παράλληλα, ότι έχει συντελεστεί μια σημαντική αλλαγή στον χαρακτήρα των θέσεων εργασίας στο λιανεμπόριο, καθώς σημειώνουν αύξηση οι θέσεις μερικής απασχόλησης που απαιτούν νέες δεξιότητες, όπως ΤΠ, πρόβλεψη, ανάλυση δεδομένων, επικοινωνία, γνώση πελατών και δεξιότητες στον τομέα της εφοδιαστικής· θεωρεί λυπηρό το ότι το 43 % των Φινλανδών που εργάζονται στο λιανεμπόριο και είναι άνω των 45 ετών δεν διαθέτει τις εν λόγω δεξιότητες· εκτιμά πως τα εμπόδια για την επαναπασχόληση των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών αποτελούν σημαντικό ζήτημα και αναμένει με ενδιαφέρον την αξιολόγηση των δοκιμαστικών σχεδίων επαγγελματικής καθοδήγησης που συμπεριλήφθηκαν για την εν λόγω ομάδα απολυθέντων εργαζομένων·

7.  υπογραμμίζει ότι μεγάλος αριθμός των απολυθέντων εργαζομένων είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και ότι άνω του 76 % είναι γυναίκες· κατόπιν τούτου, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο να είναι τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των ομάδων-στόχων·

8.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ii) μέτρα για την απασχόληση και άλλα επιχειρηματικά μέτρα, iii) μαθήματα κατάρτισης, iv) επιχορήγηση για τη σύσταση επιχείρησης, v) δοκιμαστικά σχέδια επαγγελματικής καθοδήγησης, vi) επιδότηση μισθού, vii) αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής· επικροτεί τα προγραμματισμένα δοκιμαστικά σχέδια επαγγελματικής καθοδήγησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής ή ψυχικής φύσεως ή άλλων προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επαναπασχόληση των δικαιούχων ηλικίας άνω των 50 ετών· σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και για την υποβολή εκθέσεων·

9.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 22,05 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.  αναγνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των Κέντρων Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος των περιφερειών Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa και Varsinais-Suomi και της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Uusimaa, καθώς και με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

11.  επισημαίνει ότι οι φινλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη και ότι οι ενέργειες αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

12.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

13.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

15.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

16.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Φινλανδίας – EGF/2017/005 FI/Retail

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 12 Ιουνίου 2017, η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ για την αντιμετώπιση των απολύσεων σε 3 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου στις κατωτέρω περιφέρειες: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi και Pohjois- ja Itä-Suomi στη Φινλανδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 2 499 360 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 499 360 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.  

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Φινλανδίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 23 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Φινλανδίας, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) και Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D) στη Φινλανδία. Η πλειονότητα των απολύσεων (835) σημειώθηκε στην περιφέρεια Helsinki-Uusimaa.

Πρόκειται για την πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017 και για την ένατη που αφορά τον τομέα του λιανικού εμπορίου (κλάδος 47 της NACE αναθ. 2) από την ίδρυση του ΕΤΠ. Η αίτηση καλύπτει 1 660 απολυθέντες εργαζομένους, από τους οποίους 1 500 αναμένεται να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες ενέργειες, και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2 499 360 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Φινλανδίας.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 31 Ιουλίου 2017. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Οκτωβρίου 2017 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Φινλανδία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στη ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη Φινλανδία, οι πωλήσεις προϊόντων λιανικής μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 34 % μεταξύ 2010 και 2015, ενώ οι φινλανδοί καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακά καταστήματα ευρισκόμενα εκτός ΕΕ (από 6 % των συνολικών πωλήσεων το 2008, σε 19 % το 2016). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταθερή μείωση των πωλήσεων των φινλανδικών συμβατικών πολυκαταστημάτων από το 2014.

Παράλληλα έχει συντελεστεί μια σημαντική αλλαγή στον χαρακτήρα των θέσεων εργασίας στο λιανεμπόριο, καθώς σημειώνουν αύξηση οι θέσεις μερικής απασχόλησης που απαιτούν νέες δεξιότητες, όπως ΤΠ, πρόβλεψη, ανάλυση δεδομένων, επικοινωνία, γνώση πελατών και δεξιότητες στον τομέα της εφοδιαστικής· Όμως, το 43 % των Φινλανδών που εργάζονται στο λιανεμπόριο και είναι άνω των 45 ετών δεν διαθέτει τις εν λόγω δεξιότητες.

Οι απολύσεις σημειώθηκαν σε δύο μεγάλες φινλαδικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων, την Anttila και τη Stockman, και σε μία θυγατρική, τη Vallila. Στις αρχές του 2017, παρ’ όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών, η Anttila και η Vallila αναγκάστηκαν να κλείσουν εντελώς. Η Stockman αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα από το 2015 λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών και της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των πελατών της Stockman μειώθηκε κατά 40 % την περίοδο 2012-2016, ο κύκλος εργασιών των πωλήσεων μειώθηκε κατά 38 % και το λειτουργικό περιθώριο άρχισε να είναι αρνητικό.

Η Stockman και η Anttila ήταν σημαντικοί εργοδότες και στις τέσσερις οικείες περιφέρειες. Μεγάλος αριθμός των απολυθέντων εργαζομένων είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και άνω του 76 % είναι γυναίκες. Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στο να προσαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα στις ειδικές ανάγκες των ομάδων-στόχων, για παράδειγμα μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης για δικαιούχους άνω των 50 ετών.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ χωρίζονται στις εξής εφτά κατηγορίες:

Μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα: Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κατάρτιση για την τόνωση της αυτοπεποίθησης όσων αναζητούν εργασία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας που διαθέτουν. Περιλαμβάνουν επίσης επαγγελματική καθοδήγηση σε ατομική βάση.

Μέτρα απασχόλησης και άλλα επιχειρηματικά μέτρα: Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τον σχεδιασμό της επαναπασχόλησης των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επαγγελματικής καθοδήγησης και καθοδήγησης για την αναζήτηση εργασίας, προσφοράς θέσεων εργασίας, χαρτογράφησης επάρκειας, αξιολογήσεων και δοκιμών των ικανοτήτων για εργασία.

Μαθήματα κατάρτισης: Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η επαγγελματική και συνεχιζόμενη κατάρτιση, η κατάρτιση για επαγγελματική αλλαγή, καθώς και η επανακατάρτιση. Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα κατάρτισης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Τα μαθήματα θα είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ομάδες-στόχους.

Επιχορήγηση για τη σύσταση επιχείρησης: Σκοπός των επιχορηγήσεων είναι η προώθηση της δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η απασχόληση μεμονωμένων ατόμων. Η επιχορήγηση για τη σύσταση επιχείρησης βοηθά στο ξεκίνημα και την εδραίωση επιχείρησης πλήρους απασχόλησης σταδιακά. Παρέχεται έως 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η κατάρτιση και η καθοδήγηση συνδέονται επίσης με την επιχορήγηση.

Δοκιμαστικά σχέδια επαγγελματικής καθοδήγησης: Για δικαιούχους άνω των 50 ετών το πιλοτικό σχέδιο θα εξετάσει κάθε σωματικά ή διανοητικά ζητήματα και άλλα θέματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως εμπόδιο για την επαναπασχόληση. Επιπλέον, ορισμένοι δικαιούχοι ενδέχεται να έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη καθοδήγηση.

Επιδότηση μισθού: Τα μέτρα αυτά θα διατίθενται για τη στήριξη της απασχόλησης σε νέα θέση εργασίας, μειώνοντας τη μισθοδοτική επιβάρυνση. Η επιδότηση μισθού θα ανέρχεται στο 30-50 τοις εκατό των δαπανών μισθοδοσίας και θα καταβάλλεται στον εργοδότη. Η διάρκεια της επιδότησης είναι 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου ανεργίας.

– Αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής: Μπορεί να χορηγούνται στους αιτούντες εργασία για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που πραγματοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση της εργασίας ή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι φινλαδικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

– θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

– έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

– οι απολύουσες επιχειρήσεις που συνέχισαν τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις έχουν τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις απολύσεις και έχουν πράξει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

– οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Φινλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι κύρια πηγή εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Οικονομικών και Απασχόλησης (MEAE) και ότι ορισμένες υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν επίσης από τις επιχειρησιακές δαπάνες των Κέντρων Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος και των Υπηρεσιών Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης. Η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκείται από το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του MEAE. Αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο θα είναι η ανεξάρτητη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μόνιμου Γραμματέα του MEAE.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς συνολικού ποσού 2 499 360 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Αυτή είναι η πέμπτη πρόταση μεταφοράς για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός του 2017.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2017)45120

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/005 FI/Retail - COM(2017) 618 final

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ, εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2017/005 FI/retail, και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες εκτιμήσεις:

1) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1.660 εργαζομένους που απολύθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται στην υποδιαίρεση 47 της NACE Αναθ. 2 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών·

2) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδείξει τη σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Φινλανδία υποστηρίζει ότι η αύξηση των διαδικτυακών αγορών (αύξηση κατά 34 % των διαδικτυακών πωλήσεων προϊόντων λιανικής από το 2010 έως το 2015) είχε σημαντικό αντίκτυπο στις πωλήσεις των συμβατικών πολυκαταστημάτων και ότι τα διαδικτυακά καταστήματα εκτός ΕΕ είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των φινλανδών καταναλωτών·

3) λαμβάνοντας υπόψη ότι 76,3 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι γυναίκες και 23,7 % άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 65,7 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ 17,5 % είναι μεταξύ 55 και 64 ετών και 16,5% μεταξύ 15 και 29 ετών·

η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με την αίτηση της Φινλανδίας:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2.499.360 EUR δυνάμει του κανονισμού αυτού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 4.165.600 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων, από την παραλαβή της ολοκληρωμένης αίτησης από τις φινλανδικές αρχές έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 23 Οκτωβρίου 2017 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυθημερόν·

3. επισημαίνει ότι και οι τέσσερις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS-2 περιφέρειες της Φινλανδίας επηρεάζονται από τις απολύσεις στις οποίες προέβησαν δύο μεγάλες φινλανδικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων· αναγνωρίζει ότι τα καταστήματα αυτά έχουν πληγεί από τη μείωση των ταμειακών ροών και της κερδοφορίας λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών και της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

4.επισημαίνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν καθοδήγηση και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα· μέτρα απασχόλησης και άλλα επιχειρηματικά μέτρα· μαθήματα κατάρτισης· επιχορηγήσεις για τη σύσταση επιχειρήσεων· δοκιμαστικά σχέδια επαγγελματικής καθοδήγησης· επιδοτήσεις μισθού· και αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής·

5.θεωρεί ότι τα εμπόδια στην επαναπασχόληση των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών αποτελούν σημαντικό ζήτημα και αναμένει με ενδιαφέρον την αξιολόγηση των δοκιμαστικών σχεδίων επαγγελματικής καθοδήγησης που συμπεριλήφθηκαν για την εν λόγω ομάδα απολυμένων εργαζομένων·

6.εκφράζει ανησυχία διότι οι εργοδότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις μισθού δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν να απασχολούν τους εν λόγω εργαζομένους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό της επιδότησης· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την προηγούμενη εμπειρία στη Φινλανδία, οι εν λόγω εργαζόμενοι βρίσκουν εργασία και εγκαταλείπουν το σύστημα επιδοτήσεων σχετικά σύντομα·

7.εκφράζει ικανοποίηση για τις διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με τους εκπροσώπους των Κέντρων Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος («κέντρα ELY») των περιφερειών Uusimaa, Pirkanmaa, Phjis-Pohjanmaa και Varsinais-Suomi και της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης («υπηρεσία TE») της περιφέρειας Uusimaa, καθώς και με εκπροσώπους της Anttila και των συνδικαλιστικών οργανώσεων (PAM: ενωμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις υπηρεσιών), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

8.σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 22,05 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο του 35 % που ορίζει ο κανονισμός· σημειώνει επίσης ότι οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων στις δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

9.σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη και ότι οι ενέργειες αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

10.χαιρετίζει την εκ μέρους της Φινλανδίας επιβεβαίωση ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τις δράσεις που υποχρεούται να αναλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων·

11.υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες και ότι η συντονισμένη δέσμη θα πρέπει να είναι συμβατή με τη μετατόπιση προς μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία.

Με εκτίμηση,

Marita Ulvskog

Πρώτη Αντιπρόεδρος, ασκούσα την προεδρία

κοινοποίηση: Thomas Händel


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή που απηύθυνε στις 7 Νοεμβρίου 2017 η Iskra Mihaylova, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή στις 22 Νοεμβρίου 2017:

-  Στο έγγραφο COM(2017)0618 προτείνεται να χορηγήσει το ΕΤΠ συνεισφορά ύψους 2 499 360 EUR για 1500 απολυθέντες εργαζομένους σε τρεις εταιρείες του τομέα λιανικού εμπορίου στην Φινλανδία. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 47 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»). Οι απολύσεις εντοπίζονται στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 FI19 - Lansi Suomi, FI1B - Helsinki-Uusimaa, FI1C - Etelä-Suomi και FI1D - Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D στη Φινλανδία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Jordi Solé


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου