Eljárás : 2017/2231(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0366/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0366/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 30/11/2017 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0457

JELENTÉS     
PDF 514kWORD 62k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/005/FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Răzvan Popa

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVEL
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/005/FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0366/2017),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Finnország az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok alapján a NACE Revision 2. rendszere szerinti 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár), a finnországi Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi és Pohjois- ja Itä-Suomi NUTS 2. szintű régiókban működő három vállalatnál történt, 1660 főt érintő elbocsátásokat követően „EGF/2017/005 FI/Retail” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt; mivel az intézkedések által várhatóan érintett, elbocsátott munkavállalók száma 1500;

D.  mivel az EGAA által támogatott fellépések pénzügyi ellenőrzése az EGAA-rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében lefektetettek szerint az érintett tagállam felelőssége;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 499 360 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 4 165 600 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem finn hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2017. október 23-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy Finnország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, elsősorban pedig a nemzetközi online kereskedelem exponenciális növekedéséhez kapcsolódnak; megjegyzi különösen, hogy egyrészt a kiskereskedelmi termékek internetes értékesítésének növekedése, másrészt a nem uniós webáruházak finn fogyasztók körében tapasztalható népszerűsége 2014 óta a hagyományos finn áruházak forgalmának folyamatos csökkenéséhez vezetett;

4.  megállapítja, hogy a két nagyobb finn áruházláncnál bekövetkezett elbocsátások mind a négy finnországi NUTS-2 régiót érintik; elismeri, hogy ezek az áruházak az e-kereskedelem elterjedése, a változó vásárlási szokások és a gyenge fogyasztói bizalom miatt a pénzforgalom és a jövedelmezőség csökkenésével szembesültek;

5.  emlékeztet, hogy az elbocsátásokra két nagyobb finn áruházláncnál és egy leányvállalatnál került sor, amelyek 2015-től kezdődően a jövedelmezőség és a pénzforgalom jelentős csökkenésével szembesültek az e-kereskedelem elterjedése, a változó vásárlási szokások és a gyenge fogyasztói bizalom miatt; sajnálja, hogy 2017 elején az érintett vállalatok közül kettő végleg bezárt;

6.  tudatában van ugyanakkor annak, hogy a kiskereskedelmi munkahelyek körében is jelentős változás következett be, egyre több új, például informatikai, előrejelzési, adatelemzési, kommunikációs, ügyfélismereti és logisztikai készségeket igénylő részmunkaidős munkahely jön létre; sajnálja, hogy a kiskereskedelemben dolgozók 43%-a 45 évesnél idősebb, és nem rendelkezik az említett készségekkel; úgy véli, hogy az 50 évnél idősebbek újbóli munkába állása előtt álló akadályok fontos kérdést jelentenek, és érdeklődéssel várja az elbocsátott munkavállalók e csoportja számára bevezetett karriertanácsadási kísérleti projektek értékelését;

7.  kiemeli, hogy az elbocsátott munkavállalók nagy része 55 évesnél idősebb és több mint 76 %-uk nő; e tekintetben elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei; üdvözli, hogy külön figyelmet fordítottak arra, hogy a javasolt intézkedéseket a célcsoportok különleges igényeihez igazítsák;

8.  megjegyzi, hogy Finnország hétféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedéseket, ii. foglalkoztatási és más üzleti intézkedéseket, iii. képzéseket, iv. vállalkozásindítási támogatásokat, v. karriertanácsadási kísérleti projekteket, vi. fizetési támogatásokat és vii. az utazási és szállásköltségek megtérítését; üdvözli, hogy a karriertanácsadási kísérleti projektek az olyan fizikai vagy mentális problémákat és egyéb kérdéseket is vizsgálni fogják, amelyek akadályozhatják az újbóli munkába állást; megállapítja, hogy kellő forrásokat rendeltek az ellenőrzési és beszámolási tevékenységekhez;

9.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 22,05%-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

10.  tudomásul veszi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központjainak, illetve Uusimaa Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalának képviselőivel, továbbá vállalati és szakszervezeti képviselőkkel konzultálva állították össze;

11.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

12.  emlékeztet arra, hogy az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

13.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

15.  emlékezetet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

16.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

17.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

18.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország EGF/2017/005/Retail referenciaszámú kérelme alapján)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió EUR.

(3)  2017. június 12-én a kiskereskedelmi ágazatban az alábbi régiókban tevékenykedő 3 vállalattól történt elbocsátásokra tekintettel Finnország kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi és Pohjois- ja Itä-Suomi (Finnország). A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t tehát a Finnország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 2 499 360 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2 499 360 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.  

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től(4)* kell alkalmazni.

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*   A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

I.  Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Finnország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. október 23-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Finnország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Revision 2. rendszere szerinti 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár), a finnországi Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) és Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) NUTS 2. szintű régiókban működő három vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. Az elbocsátások többségére (835) a Helsinki-Uusimaa régióban került sor.

Az EGAA létrehozása óta ez a 2017. évi költségvetés keretében vizsgálandó ötödik kérelem, a kiskereskedelmi ágazatban (a NACE Revision 2. rendszere szerinti 47. ágazat) pedig a kilencedik. A kérelem 1660 elbocsátott munkavállalót érint, akik közül a számítások szerint 1500 venne részt a javasolt intézkedésekben, és az EGAA-ból összesen 2 499 360 EUR igénybevételére irányul Finnország javára.

A kérelmet 2017. június 12-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2017. július 31-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2017. október 23-án véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételei.

Finnország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, elsősorban pedig a nemzetközi online kereskedelem exponenciális növekedéséhez kapcsolódnak. Finnországban 2010 és 2015 között a kiskereskedelmi termékek internetes értékesítése 34%-kal nőtt, mivel a finn fogyasztók egyre inkább a nem uniós webáruházakat részesítették előnyben (az arány a 2008-as 6%-ról 2016-ra 19%-ra nőtt). Ez a tendencia 2014 óta a hagyományos finn áruházak forgalmának folyamatos csökkenéséhez vezetett.

Ugyanakkor a kiskereskedelmi munkahelyek körében is jelentős változás következett be, egyre több új, például informatikai, előrejelzési, adatelemzési, kommunikációs, ügyfélismereti és logisztikai készségeket igénylő részmunkaidős munkahely jön létre. Ezzel szemben a kiskereskedelemben dolgozók 43%-a 45 évesnél idősebb, és nem rendelkezik az említett készségekkel.

Az elbocsátásokra két nagyobb áruházláncnál (Anttila és Stockmann) és egy leányvállalatnál (Vallila) került sor. A jövedelmezőségük és pénzforgalmuk javítására irányuló erőfeszítések ellenére 2017 elején az Anttila és a Vallila végleges bezárásra kényszerült. Az e-kereskedelem elterjedése, a változó vásárlási szokások és a gyenge fogyasztói bizalom miatt 2015-től kezdődően a Stockman is hasonló problémákkal küzdött. Ez azt eredményezte, hogy a Stockmann áruházaiban 2012 és 2016 között 40%-kal csökkent a vevők száma, az értékesítési forgalom 38%-kal esett vissza, az árbevétel-arányos eredmény pedig negatív lett.

A Stockman és az Anttila jelentős munkaadó volt mind a négy érintett régióban. Az elbocsátott munkavállalók nagy része 55 évesnél idősebb és több mint 76%-uk nő. Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a javasolt intézkedéseket a célcsoportok különleges igényeihez igazítsák, például az 50 évnél idősebb kedvezményezettek számára nyújtott személyre szabott karriertanácsadási szolgáltatások révén.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó hétféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

‒ Tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedések: ez az intézkedés az önbizalom növelésére és az álláskeresési készségek frissítésére irányuló álláskeresési képzést foglal magában. Az intézkedéshez egyéni munkavállalási tanácsadás is tartozik.

– Foglalkoztatási és más üzleti intézkedések: ezen intézkedés célja, hogy tájékoztatást, tanácsadást és szakértői szolgáltatásokat nyújtson a kedvezményezettek újbóli foglalkoztatásának megtervezéséhez online szolgáltatások, szakmai és álláskeresési tanácsadás, állásajánlatok, a készségek feltérképezése, a szakmai képességek értékelése és munkapróbák révén.

– Képzések: ezen intézkedés célja a szakképzés, a továbbképzés, a változásokra felkészítő képzés és az átképzés biztosítása. Emellett olyan képzéseket is magában foglal, amelyek célja a vállalkozói tevékenység előmozdítása. A tanfolyamokat a célcsoporthoz fogják igazítani.

– Vállalkozásindítási támogatás: a támogatás az egyes munkakeresők vállalkozói tevékenységének és foglalkoztatásának elősegítését célozza. A vállalkozásindítási támogatás teljes munkaidős foglalkoztatást biztosító vállalkozás elindításához és bevezetéséhez nyújt segítséget. A támogatást legfeljebb 12 hónapig biztosítják. A támogatáshoz képzés és tanácsadás is kapcsolódik.

– Karriertanácsadási kísérleti projekt: az 50 év feletti kedvezményezettek esetében a kísérleti projekt az olyan fizikai vagy mentális problémákat és egyéb kérdéseket is vizsgálni fogja, amelyek akadályozhatják az újbóli munkába állást. Emellett egyes kedvezményezetteknek intenzív iránymutatásra is szüksége lehet.

– Fizetési támogatások: a támogatás célja, hogy a bérköltségek csökkentése révén elősegítse az új álláshelyen való alkalmazást. A fizetési támogatást, amely a bérköltségek 30–50%-át teszi ki, a munkáltató kapja. A támogatás folyósításának időtartama a munkanélküliség hosszától függően 6–18 hónap.

– Utazási és szállásköltség-támogatás: az álláskeresők kaphatják a munkakeresés vagy a foglalkoztatást előmozdító képzésen való részvétel során felmerülő utazási és szállásköltségeik fedezésére.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A finn hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Finnország értesítette a Bizottságot, hogy tagállami előfinanszírozást vagy társfinanszírozást főként a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium biztosít, és egyes szolgáltatásokat a Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központok (ELY központok), valamint a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési hivatalok működési költségvetéséből is fognak finanszírozni. A pénzügyi hozzájárulást a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium Foglalkoztatási és Vállalkozási Osztálya fogja irányítani és ellenőrizni. Az ellenőrzésért felelős szerv a független Belső Ellenőrzési Osztály, amely a Gazdasági és Foglalkoztatási Minisztérium közigazgatási államtitkárának irányítása alatt működik.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 499 360 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2017-ben ez az alap igénybevételére irányuló ötödik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

D(2017)45120

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2017/005 FI/retail” referenciaszámú kérelemre történő igénybevételéről (COM(2017)0618)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2017/005 FI/retail ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapult:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul és 660 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működő három vállalattól bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelmi mintákban a globalizáció miatt bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat megteremtése céljából Finnország azzal érvel, hogy az internetes vásárlás növekedése (2010 és 2015 között a kiskereskedelmi termékek internetes értékesítése 34%-kal nőtt) jelentős hatást gyakorolt a hagyományos áruházak forgalmára, illetve hogy a nem uniós webáruházak különösen közkedveltek a finn fogyasztók körében;

C)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók 76,3%-a nő és 23,7%-a férfi; mivel a megcélzott kedvezményezettek 65,7%-a 30 és 54 év közötti, 17,5%-a 55 és 64 év közötti, 16,5%-a pedig 15 és 29 év közötti;

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a finn kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 499 360 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 4 165 600 eurót kitevő teljes költség 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem finn hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2017. október 23-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy a két nagyobb finn áruházláncnál bekövetkezett elbocsátások mind a négy finnországi NUTS-2 régiót érintik; elismeri, hogy ezek az áruházak az e-kereskedelem elterjedése, a változó vásárlási szokások és a gyenge fogyasztói bizalom miatt a pénzforgalom és a jövedelmezőség csökkenésével szembesültek;

4.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott személyre szabott szolgáltatások a következőket foglalják magukban: tanácsadás és egyéb előkészítő intézkedések; foglalkoztatási és más üzleti intézkedések; képzések; v. vállalkozásindítási támogatás; karriertanácsadási kísérleti projektek; fizetési támogatások: valamint utazási és szállásköltség-támogatás;

5.  úgy véli, hogy az 50 évnél idősebbek újbóli munkába állása előtt álló akadályok fontos kérdést jelentenek, és érdeklődéssel várja az elbocsátott munkavállalók e csoportja számára bevezetett karriertanácsadási kísérleti projektek értékelését;

6.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a fizetési támogatást igénybe vevő munkaadók számára nem kötelező, hogy e munkavállalókat a támogatás időtartamánál hosszabb időre foglalkoztassák; megállapítja, hogy a korábbi finn tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen munkavállalók viszonylag rövid időn belül munkát találnak és kikerülnek a támogatási rendszerből;

7.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának összeállítása érdekében konzultáltak az érdekelt felekkel, többek között Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központjainak (ELY központok) és Uusimaa Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalának képviselőivel, valamint az Anttila és a szakszervezetek (PAM: Egyesült Szolgáltatóipari Szakszervezet) képviselőivel;

8.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 22,05%-át teszik ki, ami jóval elmarad a rendeletben meghatározott 35%-os felső korláttól; megjegyzi továbbá, hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

9.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

10.  üdvözli, hogy a finn hatóságok megerősítették, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

11.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Marita Ulvskog

első alelnök, megbízott elnök

másolatot kap: Thomas Händel


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVEL

Iskra Mihaylova, a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke 2017. november 7-i levele Jean Arthuis, a Költségvetési Bizottság elnöke részére

Fordítás

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2017. november 22-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

  a COM(2017)0618 jelentés 2 499 360 EUR EGAA-hozzájárulást javasol a finnországi kiskereskedelmi ágazatban működő három vállalattól elbocsátott 1500 alkalmazott számára. A vállalatok a NACE Revision 2. rendszere szerinti gazdasági ágazatok közül a 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működik. Az elbocsátásokra a finnországi Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) és Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) NUTS 2 szintű régiókban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Jordi Solé


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat