Procedura : 2017/2231(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0366/2017

Teksty złożone :

A8-0366/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0457

SPRAWOZDANIE     
PDF 771kWORD 68k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Răzvan Popa

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0366/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2017/005 FI/Retail o przyznanie wkładu finansowego z EFG zgodnie z kryteriami interwencji określonymi w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG w związku ze zwolnieniem 1660 pracowników w trzech przedsiębiorstwach działających w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 47 klasyfikacji NACE Revision 2 (Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionach zaliczanych do poziomu 2 klasyfikacji NUTS Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi i Pohjois- ja Itä-Suomi w Finlandii; mając na uwadze, że zgodnie z oczekiwaniami środki obejmą 1 500 zwolnionych pracowników;

D.  mając na uwadze, że za kontrolę finansową działań wspieranych z EFG odpowiedzialne jest zainteresowane państwo członkowskie, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 499 360 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 4 165 600 EUR;

2.  zwraca uwagę, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku od władz fińskich do dnia zakończenia oceny zgodności tego wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło w dniu 23 października 2017 r., i przekazała ją do wiadomości Parlamentowi tego samego dnia;

3.  odnotowuje argumenty Finlandii, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a zwłaszcza gwałtownym wzrostem międzynarodowego handlu elektronicznego; w szczególności zauważa, że wzrost sprzedaży internetowej produktów detalicznych w Finlandii w połączeniu z popularnością sklepów internetowych spoza UE wśród fińskich konsumentów doprowadził do stałego spadku obrotów tradycyjnych fińskich domów towarowych od 2014 r.;

4.  zwraca uwagę, że do zwolnień doszło w dwóch dużych fińskich sieciach domów towarowych we wszystkich czterech fińskich regionach zaliczanych do poziomu NUTS‑2; dostrzega, że tego rodzaju domy towarowe borykają się z malejącymi przepływami pieniężnymi i spadkiem rentowności ze względu na rozwój handlu elektronicznego, zmianę nawyków zakupowych i słabe zaufanie konsumentów;

5.  przypomina, że do zwolnień doszło w dwóch dużych fińskich sieciach domów towarowych i w jednej spółce zależnej, które od 2015 r. doświadczały poważnych problemów związanych ze spadkiem dochodów i pogorszeniem przepływu środków pieniężnych ze względu na wzrost handlu elektronicznego, zmianę nawyków zakupowych i słabe zaufanie konsumentów; ubolewa nad tym, że na początku 2017 r. dwie z tych spółek musiały całkowicie zaprzestać działalności;

6.  zdaje sobie sprawę, że równocześnie doszło do istotnej zmiany w specyfice drobnego handlu, obejmującej coraz częściej pracę w niepełnym wymiarze godzin, wymagającą nowych umiejętności w takich dziedzinach jak informatyka, prognozowanie, analiza danych, komunikacja, wiedza o kliencie i logistyka; ubolewa nad tym, że 43 % fińskich pracowników handlu detalicznego w wieku powyżej 45 lat nie posiada takich umiejętności; uważa, że trudności z ponownym zatrudnieniem osób w wieku powyżej 50 lat to ważna kwestia i z zainteresowaniem czeka na ocenę projektów pilotażowych w zakresie coachingu pod kątem kariery, które przewidziano dla tej grupy zwolnionych pracowników;

7.  podkreśla, że znaczna liczba zwolnionych pracowników ma więcej niż 55 lat, a ponad 76 % z nich to kobiety; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych szczególnie wrażliwych grup; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu proponowanych środków do konkretnych potrzeb grup docelowych;

8.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć siedem rodzajów środków na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, (ii) środki w dziedzinie zatrudnienia i inne środki w dziedzinie przedsiębiorczości, (iii) kursy szkoleniowe, (iv) dotacje na rozpoczęcie działalności, (v) projekty pilotażowe w zakresie coachingu pod kątem kariery, (vi) dopłaty do wynagrodzeń oraz (vii) dodatki na podróż i zakwaterowanie; z zadowoleniem przyjmuje projekty pilotażowe w zakresie coachingu pod kątem kariery, w ramach których analizuje się problemy natury fizycznej, mentalnej lub innej, jakie mogą utrudniać ponowne zatrudnienie beneficjentów w wieku ponad 50 lat; zwraca uwagę, że na kontrolę i sprawozdawczość przeznaczono wystarczające środki;

9.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 22,05 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, i że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach;

10.  uznaje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z przedstawicielami Ośrodka Rozwoju Gospodarczego, Ośrodka Transportu i Ośrodka Środowiska w Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi oraz z Biurem Zatrudnienia i Biurem Rozwoju Gospodarczego w Uusimaa, a także z przedstawicielami spółki i związków zawodowych;

11.  zauważa, że władze Finlandii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych oraz będą uzupełniały działania finansowane z funduszy strukturalnych, a także że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

12.  przypomina, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

13.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

15.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

16.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku z Finlandii – EGF/2017/005 FI/Retail

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 12 czerwca 2017 r. Finlandia przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w trzech przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży detalicznej w następujących regionach: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi oraz Pohjois- ja Itä-Suomi w Finlandii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 2 499 360 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Finlandię.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 2 499 360 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.  

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia niniejszej decyzji](4)*.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Finlandii i wniosek Komisji

W dniu 23 października 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Finlandii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w trzech przedsiębiorstwach działających w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 47 klasyfikacji NACE Revision 2 (Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionach zaliczanych do poziomu 2 klasyfikacji NUTS Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) i Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D) w Finlandii. Do większość zwolnień (835) doszło w regionie Helsinki-Uusimaa.

Jest to piąty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2017 r. i dziewiąty w sektorze detalicznym (dział 47 klasyfikacji NACE Revision 2) od czasu utworzenia EFG. Dotyczy on 1660 zwolnionych pracowników, z których 1500 ma uczestniczyć w proponowanych środkach, i odnosi się do uruchomienia łącznej kwoty 2 499 360 EUR z EFG dla Finlandii.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 12 czerwca 2017 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 31 lipca 2017 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 23 października 2017 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG.

Finlandia argumentuje, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją, a zwłaszcza gwałtownym wzrostem międzynarodowego handlu elektronicznego. Sprzedaż internetowa produktów detalicznych w Finlandii wzrosła w latach 2010–2015 o 34 %, a fińscy konsumenci coraz częściej dokonują zakupów w sklepach internetowych spoza UE (wzrost z 6 % łącznej sprzedaży w 2008 r. do 19 % w 2016 r.). Doprowadziło to do stałego spadku obrotów tradycyjnych fińskich domów towarowych od 2014 r.

Równocześnie doszło do istotnej zmiany w specyfice drobnego handlu, obejmującej coraz częściej pracę w niepełnym wymiarze godzin, wymagającą nowych umiejętności w takich dziedzinach jak informatyka, prognozowanie, analiza danych, komunikacja, wiedza o kliencie i logistyka. Z kolei 43 % fińskich pracowników handlu detalicznego ma powyżej 45 lat nie posiada tych umiejętności.

Zwolnienia miały miejsce w dwóch dużych fińskich sieciach domów towarowych – Anttila i Stockman – oraz w jednej spółce zależnej Vallila. Na początku 2017 r., mimo wszelkich wysiłków w celu poprawy rentowności i przepływu środków pieniężnych, Anttila i Vallila musiały całkowicie zaprzestać działalności. Stockman zmaga się z podobnymi problemami od 2015 r. z powodu wzrostu handlu elektronicznego, zmiany nawyków zakupowych i słabego zaufania konsumentów. W rezultacie liczba klientów Stockmana spadła między 2012 r. a 2016 r. o 40 %, obroty ze sprzedaży zmniejszyły się o 38 %, a marża operacyjna osiągnęła wartości ujemne.

Spółki Stockman i Anttila były ważnymi pracodawcami we wszystkich czterech wymienionych regionach. Znaczna liczba zwolnionych pracowników ma więcej niż 55 lat, a ponad 76 % z nich to kobiety. Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych szczególnie wrażliwych grup. Szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu proponowanych środków do konkretnych potrzeb grup docelowych, np. poprzez zindywidualizowane usługi w zakresie coachingu pod kątem kariery dla beneficjentów w wieku powyżej 50 lat.

Siedem rodzajów środków, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, obejmuje:

Środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze: środek ten obejmuje szkolenie ułatwiające poszukiwanie pracy, polegające na zbudowaniu pewności siebie i aktualizacji umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia. Środek obejmuje również indywidualny coaching zawodowy.

Środki w dziedzinie zatrudnienia i inne środki w dziedzinie przedsiębiorczości: środek ten polega na udzielaniu beneficjentom informacji, porad i usług eksperckich służących planowaniu ponownego zatrudnienia za pośrednictwem internetu oraz z zastosowaniem poradnictwa zawodowego i ułatwiającego znalezienie pracy, mapowania kompetencji, oceny zdolności do pracy, zatrudnienia próbnego, a także poprzez zapoznanie z ofertami pracy.

Kursy szkoleniowe: środek ten polega na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz szkoleń dotyczących zmian i przekwalifikowania. Obejmuje on również szkolenia wspomagające podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenia te zostaną dopasowane do potrzeb grup docelowych.

Dotacja na rozpoczęcie działalności: celem dotacji na rozpoczęcie działalności jest promowanie przedsiębiorczości i zatrudnienia poszczególnych osób. Dotacja na rozpoczęcie działalności pomaga uruchomić i stopniowo rozwijać własną działalność w pełnym wymiarze godzin. Dotacja wypłacana jest maksymalnie przez 12 miesięcy. Oprócz dotacji beneficjenci otrzymują również szkolenia i coaching.

Projekty pilotażowe w zakresie coachingu pod kątem kariery: w ramach projektu pilotażowego beneficjenci, którzy ukończyli 50 lat, otrzymają możliwość przeanalizowania barier fizycznych i mentalnych oraz innych czynników, które mogą stanowić utrudnienie w ponownym wejściu na rynek pracy. Ponadto dla niektórych beneficjentów pożyteczne może okazać się poradnictwo zintensyfikowane.

Dopłaty do wynagrodzeń: mają na celu wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez redukcję kosztów związanych z wynagrodzeniem. Dofinansowanie, które wynosić będzie od 30 do 50 % kosztów wypłaty wynagrodzenia, otrzyma pracodawca. Dofinansowanie będzie wypłacane przez 6–18 miesięcy, w zależności od tego, jak długo dana osoba pozostawała bez pracy.

– Dodatki na podróż i zakwaterowanie: mogą być przyznawane tym, którzy ponieśli koszty podróży i zakwaterowania w związku z poszukiwaniem pracy lub udziałem w szkoleniach służących promocji zatrudnienia.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze fińskie przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Finlandia powiadomiła Komisję, że głównym źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowych lub współfinansowania jest Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Zatrudnienia (MEAE) oraz że niektóre usługi będą również finansowane ze środków na cele operacyjne Ośrodka Rozwoju Gospodarczego, Ośrodka Transportu i Ośrodka Środowiska, jak również Biura Zatrudnienia i Biura Rozwoju Gospodarczego. Zarządzanie wkładem finansowym i jego kontrola będą leżeć w gestii Departamentu Zatrudnienia i Przedsiębiorczości MEAE. Organem odpowiedzialnym za audyt będzie niezależny Dział audytu wewnętrznego, działający pod kierownictwem stałego sekretarza tego samego ministerstwa.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 2 499 360 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to piąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2017 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2017)45120

Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot:  Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2017/005 FI/retail – (COM(2017)0618 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w sprawie EGF/2017/005 FI/retail i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 1660 pracowników zwolnionych w trzech przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 47 NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami”);

B) mając na uwadze, że w celu ustalenia związku między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym, spowodowanymi globalizacją, Finlandia argumentuje, że rozwój zakupów przez internet (od 2010 do 2015 r. sprzedaż produktów detalicznych online wzrosła o 34%) ma poważny wpływ na obroty konwencjonalnych domów towarowych oraz że sklepy internetowe spoza UE cieszą się szczególną popularnością wśród fińskich konsumentów;

C) mając na uwadze, że 76,3% pracowników objętych tymi działaniami to kobiety, a 23,7% to mężczyźni; mając na uwadze, że 65,7% beneficjentów objętych pomocą ma od 30 do 54 lat, 17,5% – od 55 do 64 lat, a 16,5% – od 15 do 29 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Finlandii:

1. zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 499 360 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 4 165 600 EUR;

2. zwraca uwagę, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku od władz fińskich na ukończenie oceny zgodności tego wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło w dniu 23 października 2017 r., i przekazała ją do wiadomości Parlamentowi tego samego dnia;

3. zwraca uwagę, że do zwolnień doszło w dwóch dużych fińskich sieciach domów towarowych we wszystkich czterech fińskich regionach zaliczanych do poziomu NUTS-2; dostrzega, że tego rodzaju domy towarowe borykają się z malejącymi przepływami pieniężnymi i spadkiem rentowności ze względu na rozwój handlu elektronicznego, zmianę nawyków zakupowych i słabe zaufanie konsumentów;

4.odnotowuje, że zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników, współfinansowane przez EFG, obejmują coaching i inne środki przygotowawcze, środki w dziedzinie zatrudnienia i inne środki w dziedzinie przedsiębiorczości, kursy szkoleniowe, dotacja na rozpoczęcie działalności, projekty pilotażowe w zakresie coachingu pod kątem kariery, dopłaty do wynagrodzeń oraz dodatki na podróż i zakwaterowanie;

5.uważa, że trudności z ponownym zatrudnieniem osób w wieku powyżej 50 lat to ważna kwestia i z zainteresowaniem czeka na ocenę projektów pilotażowych w zakresie coachingu pod kątem kariery, które przewidziano dla tej grupy zwolnionych pracowników;

6.wyraża zaniepokojenie, że pracodawcy otrzymujący dopłaty do wynagrodzeń nie mają obowiązku zatrudniania tych pracowników przez okres dłuższy niż okres wypłaty tego świadczenia; zwraca uwagę, że wcześniejsze doświadczenia z Finlandii pozwalają zakładać, że pracownicy tacy znajdują zatrudnienie i stosunkowo szybko opuszczają system dotacji;

7.wyraża zadowolenie, że przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami Ośrodka Rozwoju Gospodarczego, Ośrodka Transportu i Ośrodka Środowiska w regionach Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa i Varsinais-Suomi, z przedstawicielami Biura Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego dla regionu Uusimaa oraz z przedstawicielami przedsiębiorstwa Anttila i związków zawodowych (PAM), które to konsultacje odbyły się w celu opracowania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług;

8.zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły 22,05% ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, znacznie poniżej maksymalnego poziomu w wysokości 35%, określonego w rozporządzeniu; zwraca również uwagę, że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania beneficjentów objętych pomocą w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

9.zauważa, że władze Finlandii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych oraz będą uzupełniały działania finansowane z funduszy strukturalnych, a także że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

10.z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Finlandię, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

11.przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój rynku pracy w przyszłości i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

(Formuła grzecznościowa i podpis)

Do wiadomości: Thomas Händel


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pismo z dnia 7 listopada 2017 r. skierowane przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Iskrę Mihaylovą do przewodniczącego Komisji Budżetowej Jeana Arthuisa

Tłumaczenie

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 22 listopada 2017 r.

-  Wniosek COM(2017)0618 przewiduje przeznaczenie z EFG środków w wysokości 2 499 360 EUR na rzecz 1500 pracowników zwolnionych w trzech przedsiębiorstwach branży detalicznej w Finlandii. Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 47 NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami”). Przeprowadzone zwolnienia dotyczą zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionów: FI19 – Lansi Suomi, FI1B – Helsinki‑Uusimaa, FI1C – Etelä‑Suomi oraz FI1D – Pohjois‑ja Itä‑Suomi w Finlandii.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, Jordi Solé


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności