Postopek : 2017/2231(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0366/2017

Predložena besedila :

A8-0366/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0457

POROČILO     
PDF 641kWORD 61k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Răzvan Popa

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0366/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Finska predložila vlogo EGF/2017/005 FI/Retail za finančni prispevek iz ESPG v skladu z merili za pomoč iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG, potem ko je bilo odpuščenih 1660 delavcev v treh podjetjih, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v regijah na ravni NUTS 2 Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi in Pohjois- ja Itä-Suomi na Finskem; ker se pričakuje, da bo pri ukrepih sodelovalo 1500 presežnih delavcev;

D.  ker so za finančni nadzor ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, odgovorne države članice, kjer se ti ukrepi izvajajo, kakor je določeno v členu 21(1) uredbe o ESPG;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Finska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2.499.360 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 4.165.600 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge finskih organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 23. oktobra 2017 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3.  je seznanjen, da Finska trdi, da so odpuščanja povezana z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, natančneje s skokovitim povečanjem mednarodnega spletnega trgovanja; ugotavlja zlasti, da je povečanje spletne prodaje maloprodajnih izdelkov na Finskem skupaj s priljubljenostjo spletnih trgovin zunaj EU pri finskih potrošnikih vodilo k postopnemu zmanjšanju prodaje v običajnih finskih veleblagovnicah od leta 2014;

4.  ugotavlja, da so bile zaradi odpuščanj v dveh večjih finskih verigah veleblagovnic prizadete vse štiri regije NUTS 2 na Finskem; priznava, da so se te trgovine soočale s padanjem denarnega toka in dobičkonosnosti zaradi vzpona e-trgovine, spreminjajočih se nakupovalnih navad in šibkega zaupanja potrošnikov;

5.  želi spomniti, da je do odpuščanj prišlo v dveh večjih finskih verigah veleblagovnic in enem odvisnem podjetju, ki so se od leta 2015 soočali z resnimi težavami padajoče dobičkonosnosti in krčenja denarnega toka zaradi vzpona e-trgovanja, spreminjajočih se nakupovalnih navad in šibkega zaupanja potrošnikov; obžaluje, da sta dve od teh podjetij v začetku leta 2017 popolnoma prenehali poslovati;

6.  se zaveda, da se je istočasno zelo spremenila narava delovnih mest v maloprodaji, saj so vedno številčnejša delovna mesta s krajšim delovnim časom, ki zahtevajo nove spretnosti, kot so spretnosti na področjih IT, napovedovanja, analize podatkov, komuniciranja, poznavanja kupcev in logistike; obžaluje, da 43 % zaposlenih v maloprodaji na Finskem, ki so starejši od 45 let, nima teh spretnosti; meni, da so ovire za ponovno zaposlitev delavcev, starejših od 50 let, pomembno vprašanje, in z zanimanjem pričakuje oceno pilotnih projektov poklicnega mentorstva, ki so bili vključeni za to skupino presežnih delavcev;

7.  poudarja, da je veliko število presežnih delavcev starejših od 55 let, več kot 76 % pa je žensk; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh ranljivih skupin na trg dela; pozdravlja, da se je posebna pozornost namenila prilagoditvi predlaganih ukrepov posebnim potrebam ciljnih skupin;

8.  ugotavlja, da Finska načrtuje sedem vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, in sicer: (i) mentorstvo in druge pripravljalne ukrepe, (ii) zaposlitvene in druge poslovne ukrepe, (iii) tečaje usposabljanja, (iv) nepovratna sredstva za zagon podjetja, (v) pilotne projekte poklicnega mentorstva, (vi) subvencioniranje plač ter (vii) nadomestila za potne stroške in stroške nastanitve; pozdravlja načrtovane pilotne projekte poklicnega mentorstva, s katerimi se bodo obravnavale telesne, duševne ali druge težave, ki bi lahko ovirale ponovno zaposlovanje prejemnikov, starejših od 50 let; ugotavlja, da je za nadzor in poročanje dodeljenih dovolj sredstev;

9.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 22,05 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

10.  priznava, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki centrov za gospodarski razvoj, promet in okolje v regijah Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa in Varsinais-Suomi ter službe za zaposlovanje in gospodarski razvoj regije Uusimaa, pa tudi predstavniki podjetij in sindikatov;

11.  ugotavlja, da so finske oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

12.  želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki jih podpira ESPG, predvideti prihodnji razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

13.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, ali ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  poziva Komisijo, naj naroči nacionalnim organom, naj v prihodnjih predlogih zagotovijo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

15.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

16.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/EGF/2017/005 FI/Retail)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Finska je 12. junija 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanji presežnih delavcev v naslednjih regijah: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi in Pohjois- ja Itä-Suomi na Finskem. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 2.499.360 EUR za vlogo, ki jo je vložila Finska.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 2.499.360 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.  

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja](4)*.

V,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Finske in predlog Komisije

Komisija je 23. oktobra 2017 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Finske, da bi podprla ponovno vključitev na trg dela tistih delavcev, ki so postali presežni v treh podjetjih, razvrščenih v oddelek 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v regijah na ravni NUTS 2 Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) in Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D) na Finskem. Do večine odpuščanj (835) je prišlo v regiji Helsinki-Uusimaa.

To je peta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2017, in deveta za sektor maloprodaje (oddelek 47 NACE Revizija 2) od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 1660 delavcev, ki so postali presežni, pri čemer se pričakuje, da bo v predlaganih ukrepih sodelovalo 1500 delavcev, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 2.499.360 EUR iz ESPG za Finsko.

Vloga je bila Komisiji poslana 12. junija 2017 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do 31. julija 2017. Komisija je zaključila svojo oceno 23. oktobra 2017 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1)(b) uredbe o ESPG.

Finska trdi, da so odpusti povezani z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, natančneje s skokovitim povečanjem mednarodnega spletnega trgovanja. Na Finskem se je spletna prodaja maloprodajnih izdelkov med letoma 2010 in 2015 povečala za 34 %, finski potrošniki pa vedno pogosteje kupujejo v spletnih trgovinah zunaj EU (6 % vseh nakupov leta 2008 in 19 % leta 2016). Zaradi tega se od leta 2014 prodaja v običajnih finskih veleblagovnicah stalno zmanjšuje.

Istočasno je prišlo do velike spremembe v naravi delovnih mest v maloprodaji, pri čemer so v porastu delovna mesta s krajšim delovnim časom, ki zahtevajo nove spretnosti, kot so spretnosti na področjih IT, napovedovanja, analize podatkov, komuniciranja, poznavanja kupcev in logistike. Po drugi strani je 43 % zaposlenih v maloprodaji na Finskem starejših od 45 let in nima teh spretnosti.

Do odpuščanj je prišlo v dveh večjih finskih verigah veleblagovnic, Anttila in Stockman, in enem odvisnem podjetju, Vallila. V začetku leta 2017 sta podjetji Anttila in Vallila kljub prizadevanjem za izboljšanje dobičkonosnosti in denarnega toka popolnoma prenehali poslovati. Podjetje Stockman se od leta 2015 sooča s podobnimi težavami zaradi vzpona e-trgovanja, spreminjajočih se nakupovalnih navad in šibkega zaupanja potrošnikov. Zaradi tega se je število strank podjetja Stockman med letoma 2012 in 2016 zmanjšalo za 40 %, prihodek od prodaje se je zmanjšal za 38 %, marža iz poslovanja pa je negativna.

Podjetji Stockman in Anttila sta bila pomembna delodajalca v vseh štirih prizadetih regijah. Veliko število presežnih delavcev je starejših od 55 let, več kot 76 % pa je žensk. Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh ranljivih skupin na trg dela. Posebna pozornost se je namenila prilagoditvi predlaganih ukrepov posebnim potrebam ciljnih skupin, na primer v obliki prilagojenih storitev poklicnega mentorstva za upravičence, starejše od 50 let.

Med sedmimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, so:

Mentorstvo in drugi pripravljalni ukrepi: ta ukrep vključuje usposabljanje za iskanje zaposlitve z namenom krepitve samozavesti ter nadgradnjo spretnosti za iskanje zaposlitve. Vključuje tudi individualno zaposlitveno mentorstvo.

– Zaposlitveni in drugi poslovni ukrepi: namen tega ukrepa je zagotoviti informacije, svetovanje in strokovne storitve pri načrtovanju ponovne zaposlitve prejemnikov v okviru spletnih storitev, karierne orientacije in usmerjanja pri iskanju zaposlitve, ponudb za delo, evidentiranja kompetenc, ocenjevanja zmožnosti za delo in praktičnih preizkušanj.

– Tečaji usposabljanja: namen tega ukrepa je zagotoviti poklicno in nadaljnje usposabljanje, usposabljanje za spopadanje s spremembami ter prekvalificiranje. Vključuje tudi usposabljanje za spodbujanje podjetništva. Usposabljanje bo prilagojeno ciljni skupini.

– Nepovratna sredstva za zagon podjetja: namen nepovratnih sredstev je spodbujati začetek poslovne dejavnosti in zaposlovanje posameznikov. Nepovratna sredstva za zagon podjetja olajšajo začetek in postopno vzpostavitev polnega poslovanja. Zagotavljajo se največ 12 mesecev. Nepovratna sredstva vključujejo tudi usposabljanje in mentorstvo.

– Pilotni projekti poklicnega mentorstva: v okviru pilotnega projekta se bodo v zvezi s prejemniki, starejšimi od 50 let, obravnavale morebitne težave, povezane z njihovim telesnim ali duševnim zdravjem, ter druge težave, ki bi lahko pomenile oviro pri ponovni zaposlitvi. Poleg tega bi lahko nekateri prejemniki potrebovali intenzivno orientacijo.

– Subvencioniranje plač: ta subvencija bo na voljo za podporo zaposlitve na novem delovnem mestu, in sicer z zmanjšanjem stroškov plač. Subvencija za plače bo znašala 30–50 % stroškov plač in jo bo prejel delodajalec. Subvencioniranje se zagotavlja od 6 do 18 mesecev, odvisno od trajanja brezposelnosti.

– Nadomestila za potne stroške in stroške nastanitve: dodelijo se lahko iskalcu zaposlitve za potne stroške in stroške nastanitve, nastale med iskanjem zaposlitve ali usposabljanjem, da bi se spodbudilo zaposlovanje.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Finski organi so podali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

– pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

– upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

– podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

– za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečilo se bo dvojno financiranje,

– predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

– finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Finska je obvestila Komisijo, da je glavni vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja ministrstvo za gospodarstvo in zaposlovanje in da se bodo nekatere storitve financirale tudi iz operativnih odhodkov centrov za gospodarski razvoj, promet in okolje ter služb za zaposlovanje in gospodarski razvoj. Finančni prispevek bo upravljal in nadziral oddelek za zaposlovanje in podjetništvo ministrstva za gospodarstvo in zaposlovanje. Organ, pristojen za revizijo, bo neodvisna enota za notranjo revizijo, ki deluje v okviru stalnega sekretariata ministrstva za gospodarstvo in zaposlovanje.

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 2.499.360 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je peti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2017.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2017)45120

Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2017/005 FI/retail – COM(2017)0618

Spoštovani gospod predsednik

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2017/005 FI/retail in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1660 delavcev, ki so postali presežni v treh podjetjih, ki delujejo v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 47 NACE Revizija 2 – Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;

B)  ker Finska za vzpostavitev povezave med odpuščanji in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije trdi, da je imela rast spletnega nakupovanja (34-odstotno povečanje spletne prodaje maloprodajnih izdelkov med letoma 2010 in 2015) velik vpliv na prodajo v običajnih veleblagovnicah in da so spletne trgovine zunaj EU pri finskih potrošnikih še posebej priljubljene;

C)  ker je 76,3 % delavcev, za katere so predvideni ukrepi, žensk, 23,7 % pa moških; ker je 65,7 % upravičencev starih med 30 in 54 let, 17,5 % med 55 in 64 let, 16,5 % pa med 15 in 29 let;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Finske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Finska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2.499.360 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 4.165.600 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge finskih organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 23. oktobra 2017 in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3.  ugotavlja, da so bile zaradi odpuščanj v dveh večjih finskih verigah veleblagovnic prizadete vse štiri regije NUTS 2 na Finskem; priznava, da so se te trgovine soočale s padanjem denarnega toka in dobičkonosnosti zaradi vzpona e-trgovine, spreminjajočih se nakupovalnih navad in šibkega zaupanja potrošnikov;

4.  ugotavlja, da prilagojene storitve za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, vključujejo mentorstvo in druge pripravljalne ukrepe, zaposlitvene in druge poslovne ukrepe, tečaje usposabljanja, nepovratna sredstva za zagon podjetja, pilotne projekte poklicnega mentorstva, subvencioniranje plač ter nadomestila za potne stroške in stroške nastanitve;

5.  meni, da so ovire za ponovno zaposlitev delavcev, starejših od 50 let, pomembno vprašanje in z zanimanjem pričakuje oceno pilotnih projektov poklicnega mentorstva, ki so bili vključeni za to skupino presežnih delavcev;

6.  je zaskrbljen, ker delodajalci, ki prejemajo subvencije za plače, niso zavezani zaposlovati teh delavcev za daljše obdobje, kot je obdobje, ko prejemajo subvencijo; je seznanjen, da je iz prejšnjih finskih izkušenj razvidno, da takšni delavci razmeroma hitro najdejo zaposlitev in izstopijo iz sistema subvencij;

7.  pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s predstavniki centrov za gospodarski razvoj, promet in okolje („centri ELY“) v regijah Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa in Varsinais-Suomi ter službo za zaposlovanje in gospodarski razvoj („urad TE“) regije Uusimaa, pa tudi s predstavniki podjetja Anttila in sindikati (PAM – Sindikat delavcev zasebnega storitvenega sektorja), do katerih je prišlo z namenom priprave usklajenega svežnja prilagojenih storitev;

8.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 22,05 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi, in da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

9.  ugotavlja, da so finske oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

10.  pozdravlja, da je Finska potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, za katere je po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorno zadevno podjetje;

11.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem

Marita Ulvskog

prva podpredsednica, v.d. predsednice

v.v. Thomas Händel


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo, ki ga je Iskra Mihajlova, predsednica Odbora za regionalni razvoj, 7. novembra 2017 poslala Jeanu Arthuisu, predsedniku Odbora za proračun.

Prevod

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 22. novembra 2017:

  COM(2017)0618 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 2.499.360 EUR za 1.500 presežnih delavcev v treh podjetjih iz finskega sektorja prodaje na drobno. Podjetja delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili). Do odpustov presežnih delavcev je prišlo v regijah na ravni NUTS 2 Lansi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) in Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D).

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi zgoraj omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem

Iskra Mihajlova


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Jordi Solé


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos),

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov