Postup : 2015/2129(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0368/2017

Predkladané texty :

A8-0368/2017

Rozpravy :

PV 13/12/2017 - 24
CRE 13/12/2017 - 24

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.7
CRE 14/12/2017 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0501

SPRÁVA     
PDF 773kWORD 86k
27.11.2017
PE 607.796v02-00 A8-0368/2017

o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

(2015/2129(INI))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ
 NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Postup

V súlade s uznesením EP z 11. marca 2015 o sexuálnom zneužívaní detí na internete Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadal o povolenie na vypracovanie správy o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Toto povolenie dostal v máji 2015.

Podľa článku 28 smernice 2011/93/EÚ bola Komisia povinná predložiť Európskemu parlamentu a Rade do 18. decembra 2015 správu s posúdením rozsahu, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia v záujme dodržania tejto smernice, a správu hodnotiacu vykonávanie opatrení uvedených v článku 25.

V dôsledku oneskorenej transpozície smernice niektorými členskými štátmi Komisia odložila uverejnenie týchto správ o rok a Parlamentu ich predložila až 16. decembra 2016.

Smernica 2011/93/EÚ – obsah, rozsah pôsobnosti a transpozícia

Sexuálne zneužívanie detí online aj offline je tragédiou rozširujúceho sa rozsahu, pričom jej obeťami sú aj deti vo veku len dvoch rokov. Ide o cezhraničnú trestnú činnosť, ktorej riešenie si vyžaduje cezhraničnú spoluprácu. Zločinecké siete sexuálneho zneužívania detí online sú dômyselné a naše orgány presadzovania práva čelia situácii, keď musia pracovať s právnymi predpismi, ktoré nie sú vždy pripravené na budúce výzvy. Smernica 2011/93/EÚ (ďalej aj „smernica“) je komplexným právnym nástrojom, ktorý obsahuje ustanovenia o trestnom práve hmotnom a trestnom práve procesnom, správne opatrenia a politické opatrenia. Určuje členským štátom minimálne normy týkajúce sa sankcií a opatrení na prevenciu zneužívania, boj proti beztrestnosti a ochranu obetí.

Medzi najdôležitejšie zlepšenia zavedené smernicou patrí podrobnejšie vymedzenie detskej pornografie, zvýšenie trestných sankcií, kriminalizácia držby a získavania materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí online, zavedenie nového trestného činu vyhľadávania dieťaťa, tzv. groomingu, a ustanovenia o odstránení a/alebo blokovaní webových sídel obsahujúcich materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Členské štáty mali dvojročnú lehotu na transponovanie smernice, ktorá uplynula 18. decembra 2013.

Komisia vo svojich správach o vykonávaní posúdila, v akom rozsahu členské štáty transponovali smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. V tejto fáze však nemohla vyhodnotiť vykonávanie ustanovení v praxi. Celkový záver Komisie je teda taký, že napriek veľkému úsiliu členských štátov o transponovanie tohto zložitého právneho nástroja a zlepšeniam, ktoré tento proces priniesol, pokiaľ ide o ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním, stále existuje značný priestor na dosiahnutie úplného potenciálu smernice.

Spravodajkyňa identifikuje oblasti, v ktorých by členské štáty mohli urobiť viac, a objasňuje určité ustanovenia v smernici s cieľom uľahčiť jej správne a úplné vykonávanie zo strany členských štátov: vyšetrovanie a trestné stíhanie, predchádzanie vzniku; pomoc obetiam a ich ochrana, blokovanie a odstraňovanie materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí online.

Spravodajkyňa takisto odporúča členským štátom, aby urobili viac, než len splnili svoju povinnosť transponovať smernicu, a nabáda ich na budovanie kapacít a výmenu najlepších postupov. Spravodajkyňa sa zaoberá situáciou migrujúcich detí, najmä detí bez sprievodu, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči zneužívaniu, obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu, a vyzýva členské štáty, aby podnikli konkrétne kroky na ochranu nezvestných detí. Do návrhu správy zahrnula aj nové formy trestných činov, ako napríklad tzv. porno z pomsty a sexuálne vydieranie, ktoré sa šíria na internete a ovplyvňujú mnohých mladých ľudí, najmä dievčatá, pričom im spôsobujú vážnu ujmu a obete niekedy vedú až k spáchaniu samovraždy.

Vyšetrovanie a trestné stíhanie

V smernici 2011/93/EÚ sa členským štátom stanovuje povinnosť poskytnúť orgánom presadzovania práva a orgánom pre trestné stíhanie efektívne nástroje na vyšetrovanie trestných činov sexuálneho zneužívania detí a na včasnú identifikáciu detských obetí. V smernici sa takisto stanovuje rozšírenie súdnej právomoci o trestné činy sexuálneho zneužívania detí a zrušenie zásady obojstrannej trestnosti.

Vyšetrovanie a trestné stíhanie sexuálneho zneužívania detí online je pre orgány presadzovania práva a súdne orgány stále výzvou. Odborníci, ktorí predložili dôkazy výboru LIBE, identifikovali niekoľko faktorov, ktoré znižujú efektívnosť vyšetrovacích techník online: šifrovanie online komunikácie, nezrovnalosti v platných pravidlách uchovávania údajov v členských štátoch, rozširujúce sa používanie nástrojov na anonymizáciu a používanie cloudových úložísk. V takýchto situáciách je často nejasné, ktorá krajina má súdnu právomoc a ktoré právne predpisy sa majú vzťahovať na zhromažďovanie dôkazov. V tejto súvislosti je rozhodujúca posilnená spolupráca na medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Spravodajkyňa preto vyzýva členské štáty, aby rozšírili svoju policajnú a súdnu spoluprácu a aby takisto naplno využívali existujúce nástroje spolupráce EÚ poskytované Europolom a Eurojustom, aby sa tak zabezpečilo úspešné vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov. V tomto smere zdôrazňuje, že Europol a Eurojust by mali dostať primerané prostriedky na plnenie svojich úloh v tejto oblasti.

Takisto nabáda členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy, pokiaľ ide o vyšetrovacie úkony a metódy trestného stíhania.

Prevencia

Smernica obsahuje konkrétne ustanovenia o preventívnych opatreniach, začínajúc kampaňami na zvyšovanie informovanosti a povedomia cez vzdelávanie a odbornú prípravu až po zákaz vykonávania určitých aktivít z dôvodu odsúdenia za trestné činy a preventívne intervenčné programy pre páchateľov v záujme boja proti recidivite.

V správe Komisie o transpozícii aj v štúdii výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) sa zdôrazňuje, že ustanovenia o preventívnych opatreniach sú pre členské štáty najnáročnejšie.

Ako náročné sa ukázalo uskutočňovanie výmeny informácií o odsúdeniach páchateľov za sexuálne zneužívanie detí medzi členskými štátmi, pretože v smernici sa nestanovuje povinnosť členských štátov posielať informácie inému členskému štátu, ktorý o ne požiada. V niektorých členských štátoch boli navyše vo vnútroštátnom práve stanovené doplnkové podmienky pre posielanie informácií. Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebný ďalší vývoj v tejto oblasti, a preto vyzýva členské štáty, aby aktualizovali svoje zoznamy páchateľov a vymieňali si informácie o odsúdeniach za trestné činy a zákaze vykonávania určitých aktivít z dôvodu odsúdenia za trestné činy s inými členskými štátmi. Len tak možno zabrániť tomu, aby sa páchatelia bez povšimnutia mohli presťahovať z jedného členského štátu do iného za prácou alebo za dobrovoľníckou činnosťou s deťmi alebo v inštitúciách pre deti.

Identifikácia obetí

Sexuálne zneužívanie detí je trestným činom, ktorého odhaľovanie a nahlasovanie je mimoriadne ťažké. Nahlasovanie samotnými obeťami je obmedzené, pretože deti sú príliš malé, príliš traumatizované alebo závislé od páchateľa, čo sú všetko faktory, pre ktoré sa zdráhajú trestný čin ohlásiť. V tejto súvislosti zohrávajú dôležitú úlohu detské linky pomoci, pretože poskytujú pomoc prispôsobenú potrebám detí a pomáhajú im nahlásiť trestný čin. Rovnako dôležité je to, aby členské štáty zriadili účinné horúce linky na hľadanie nezvestných detí a aby rozšírili spoluprácu v cezhraničných prípadoch. Identifikácia detských obetí sexuálneho zneužívania detí online výrazne závisí od orgánov presadzovania práva a ich vyšetrovacích kapacít, pokiaľ ide o používanie nových technológií a vyškoleného personálu. Členské štáty by mali viac investovať do vývoja a používania nových forenzných nástrojov, aby boli účinnejšie a dokázali zachraňovať detské obete.

Pomoc obetiam a ich ochrana

V smernici 2011/93/EÚ sa od členských štátov požaduje aj to, aby do svojho trestného práva procesného zaviedli záruky zaručujúce ochranu detských obetí počas celého trestného konania a aby takisto zabezpečili, že detské obete dostanú pomoc a podporu. Spravodajkyňa sa domnieva, že členské štáty by mali v plnej miere vykonávať smernicu 2012/29/EÚ o právach obetí trestných činov a zintenzívniť opatrenia na účinnejšiu ochranu obetí sexuálneho zneužívania detí, a to posilnením úlohy vnútroštátnych liniek pomoci a výmenou najlepších postupov.

Odstránenie a/alebo blokovanie

Článok 25 smernice sa zameriava na zabezpečenie prevencie sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí a zmiernenie sekundárnej viktimizácie tým, že sa zabráni prístupu k online materiálu týkajúcemu sa zneužívania detí. Od členských štátov sa požaduje, aby okamžite odstraňovali materiál na webových sídlach spravovaných na ich území a aby sa pokúsili zabezpečiť jeho odstránenie v prípade spravovania v iných krajinách. Členské štáty transponovali toto ustanovenie prostredníctvom opatrení vychádzajúcich zo smernice o elektronickom obchodovaní (oznamovanie a odstraňovanie nedovoleného obsahu) alebo opatrení v oblasti trestného práva v prípade materiálu spravovaného na ich území. Pokiaľ ide o materiál spravovaný mimo ich územia, členské štáty transponovali smernicu buď prostredníctvom opatrení zahŕňajúcich zriadenie horúcej linky oprávnenej na posúdenie materiálu a kontaktovanie krajiny, v ktorej je spravovaný, prostredníctvom siete horúcich liniek INHOPE, alebo prostredníctvom Europolu či Interpolu.

V článku 25 ods. 2 sa zavádza možnosť, že členské štáty môžu zastaviť prístup k materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí prostredníctvom blokovacích opatrení. Toto ustanovenie sa rozhodla transponovať len polovica členských štátov. Na realizáciu blokovania sa bežne používajú čierne zoznamy webových sídel s materiálom zobrazujúcim zneužívanie detí. Zabezpečené boli aj rôzne záruky týkajúce sa slobody prejavu.

Dôkazy zhromaždené počas prípravy tejto správy preukázali, že blokovanie je v praxi omnoho efektívnejšie, pretože je oveľa rýchlejšie ako odstránenie. Ak sú zavedené dostatočné záruky na ochranu základných slobôd, členské štáty by ho mali využívať oveľa viac.

Spolupráca s poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti je rozhodujúca na prerušenie dostupnosti online materiálu týkajúceho sa sexuálneho zneužívania detí. Bez ich aktívnej účasti, ktorá je často dobrovoľná, by proces odstraňovania a blokovania nebol možný. Spravodajkyňa sa domnieva, že toto odvetvie a zainteresované strany z prostredia internetu by mali prevziať svoj diel zodpovednosti a vyvinúť inovačné riešenia na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.

Zdroje:

Okrem vykonávacích správ Komisie spravodajkyňa zhromaždila informácie napríklad aj z týchto zdrojov:

-  vypočutie, ktoré sa 25. apríla 2017 konalo vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

-  posúdenie vplyvu ex post realizované výskumnou službou Parlamentu EPRS, uverejnené v apríli 2017,

-  vypočutie na tému boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, ktoré sa konalo 29. júna 2016 a zorganizovala ho politická skupina PPE,

-  štúdia tematickej sekcie C pre práva občanov a ústavné veci pripravená pre výbor LIBE o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, uverejnená v októbri 2015,

-  stretnutie s pánom Benyamom Dawitom Mezmurom, predsedom Výboru OSN pre práva dieťaťa.


NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

(2015/2129(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 82 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 7, 8, 24, 47, 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a k nemu pripojené dohovory,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–  so zreteľom na stratégiu pre práva dieťaťa (2016 – 2021), ktorú prijala Rada Európy,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o sexuálnom zneužívaní detí na internete(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2012 o Európskej stratégii vytvárania lepšieho internetu pre deti (COM(2012)0196) a so zreteľom na správu Komisie zo 6. júna 2016 s názvom Záverečné hodnotenie viacročného programu EÚ na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie (Bezpečnejší internet) (COM(2016)0364),

–  so zreteľom na správu Komisie zo 16. decembra 2016 posudzujúcu rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2011/93/EÚ (COM(2016)0871), a správu Komisie zo 16. decembra 2016 hodnotiacu vykonávanie opatrení uvedených v článku 25 smernice 2011/93/EÚ (COM(2016)0872),

–  so zreteľom na správu Europolu z roku 2016 o hodnotení hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti (IOCTA),

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z 27. februára 2017 s názvom Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí: vyhliadky a skúsenosti detí zapojených do súdneho konania ako obete, svedkovia alebo účastníci konania v deviatich členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. apríla 2017 s názvom Ochrana migrujúcich detí (COM(2017)0211),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0368/2017),

A.  keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí sú závažným porušením základných práv, najmä práva detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutné pre ich blaho, ako sa stanovuje v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a Charte základných práv Európskej únie;

B.  keďže pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa;

C.  keďže smernica 2011/93/EÚ je komplexným právnym nástrojom obsahujúcim ustanovenia týkajúce sa trestného práva hmotného a trestného práva procesného, opatrení na pomoc obetiam a ich ochranu a takisto prevencie vrátane správnych opatrení a keďže jej vykonávanie si vyžaduje dôslednú účasť subjektov z rôznych sektorov, ako napríklad orgánov presadzovania práva, súdnej moci, rodičovských a rodinných združení, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri ochrane maloletých osôb, mimovládnych organizácií, poskytovateľov internetových služieb a ďalších;

D.  keďže v správe Komisie o vykonávaní sa neuvádza žiadna štatistika odstraňovania a blokovania webových sídel, ktoré obsahujú alebo šíria obrazový materiál znázorňujúci sexuálne zneužívanie detí, najmä pokiaľ ide o štatistiku rýchlosti odstránenia obsahu, frekvencie, s akou orgány presadzovania práva sledujú tieto správy, omeškaní pri odstraňovaní spôsobených potrebou vyhnúť sa zasahovaniu do prebiehajúcich vyšetrovaní, alebo frekvencie, s akou súdne orgány alebo orgány presadzovania práva skutočne používajú akékoľvek takéto uchovávané údaje;

E.  keďže jednou z hlavných výziev pri vyšetrovaní sexuálneho zneužívania detí a trestného stíhania páchateľov je nedostatočné nahlasovanie zo strany obetí; keďže v prípade chlapcov je menšia pravdepodobnosť, že nahlásia zneužívanie;

F.  keďže deti, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania, trpia početnými a dlhodobými fyzickými a/alebo psychickými traumami, ktoré ich môžu prenasledovať až do dospelosti;

G.  keďže sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí online je rozvíjajúci sa jav a na internete začínajú vznikať aj nové formy trestných činov, ako napríklad pornografia z pomsty alebo sexuálne vydieranie, pričom ich treba riešiť konkrétnymi opatreniami členských štátov;

H.  keďže orgány presadzovania práva čelia problémom, ktoré predstavujú siete peer-to-peer a súkromné siete, na ktorých sa vymieňa materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí; keďže je potrebné už v ranom veku zvyšovať informovanosť dievčat a chlapcov o rizikách a význame rešpektovania dôstojnosti a súkromia iných v digitálnej ére;

I.  keďže migrujúce deti – a najmä dievčatá, ale tiež významné percento chlapcov(5) – sú obzvlášť vystavené možnosti sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí v rukách obchodníkov s ľuďmi, pašerákov, obchodníkov s drogami, kupliarskych kruhov, ako aj iných jednotlivcov alebo kruhov, ktoré zneužívajú ich zraniteľnosť počas celej cesty do Európy a takisto po vstupe na jej územie;

J.  keďže sexuálna turistika zasahuje veľký počet detí, najmä dievčat, ale tiež významné percento chlapcov;

K.  keďže na to, aby boli opatrenia prijímané podľa odôvodnenia 47 smernice 2011/93/EÚ týkajúceho sa blokovania a odstraňovania webových stránok online v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, musia rešpektovať záruky uvedené v článku 25 smernice;

L.  keďže zo systematického prehľadu a metaanalýzy vyplýva, že u detí so zdravotným postihnutím je v porovnaní s tými, ktoré netrpia žiadnym postihnutím, približne trikrát väčšia pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami fyzického alebo sexuálneho násilia;

M.  keďže používanie výrazu „detská pornografia“ nie je vhodné na vymedzenie trestných činov uvedených v článku 5 a článku 2 písm. c) smernice 2011/93/EÚ a môže mať negatívny vplyv na detské obete;

Hlavné závery a odporúčania

1.  jednoznačne odsudzuje všetky formy sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania detí, ako aj násilnú a urážlivú viktimizáciu detí na všetkých úrovniach; víta, že Rada Európy prijala stratégiu pre práva dieťaťa (2016 – 2021); vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby prijali náležité opatrenia na prevenciu všetkých foriem fyzického a psychického násilia vrátane fyzického a sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania a na ochranu detí pred týmito formami násilia; vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby prijali jednotné a účinné opatrenia na odstránenie sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, a vôbec všetkých sexuálnych trestných činov páchaných na deťoch; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pri programovaní a vykonávaní politík, ktoré môžu mať na deti negatívny vplyv, považovali ochranu detí vyslovene za prioritu;

2.  je presvedčený, že smernica 2011/93/EÚ predstavuje pevný a komplexný právny rámec pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty čelili vážnym problémom pri transponovaní a vykonávaní smernice, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o prevencii, vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ako aj o ochrane obetí a pomoci obetiam, a že plný potenciál tejto smernice ešte nebol vyčerpaný; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom transponovať smernicu v plnom rozsahu a správne; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa právna transpozícia premietne do účinného vykonávania, aby sa zabezpečila ochrana detských obetí, pomoc týmto obetiam a nulová tolerancia sexuálneho zneužívania detí;

3.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nemohla predložiť svoje správy o vykonávaní v lehote stanovenej v článku 28 smernice 2011/93/EÚ a že tieto dve hodnotiace správy predložené Komisiou len zdokumentovali transpozíciu do vnútroštátneho práva zo strany členských štátov a neposúdili v plnej miere dodržiavanie smernice; žiada členské štáty, aby spolupracovali a aby Komisii predložili všetky relevantné informácie týkajúce sa vykonávania smernice vrátane štatistických údajov;

4.  zdôrazňuje, že termín „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“ je na označenie takýchto trestných činov páchaných na deťoch vhodnejší než pojem „detská pornografia“; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali používanie výrazu „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“ namiesto výrazu „detská pornografia“; zdôrazňuje však, že nová terminológia nesmie žiadnym spôsobom obmedziť trestné činy uvedené pod pojmom „detská pornografia“ v článku 5 smernice 2011/93/EÚ v súvislosti s článkom 2 písm. c);

5.  považuje za poľutovaniahodné, že v správe Komisie o vykonávaní sa neuvádza, či sa posudzuje účinnosť systému INHOPE pri postupovaní správ náprotivkom v tretích krajinách;

6.  považuje za poľutovaniahodné, že Komisia nezhromaždila údaje o druhoch použitého blokovania; považuje za poľutovaniahodné, že neboli zverejnené údaje o počte webových sídel uvedených na zozname blokovaných sídel v každej krajine; považuje za poľutovaniahodné, že neexistuje žiadne posúdenie týkajúce sa používania bezpečnostných metód, ako je napríklad šifrovanie, na zabezpečenie toho, aby zoznamy blokovaných sídel neunikli, a tým sa nestali vážne kontraproduktívnymi; víta skutočnosť, že Komisia výslovne upustila od povinného blokovania, ktoré podporovala v roku 2011;

Trestné právo hmotné (články 3, 4 a 5 smernice)

7.  berie na vedomie skutočnosť, že členské štáty transponovali ustanovenia smernice 2011/93/EÚ týkajúce sa trestného práva hmotného; napriek tomu však vyjadruje znepokojenie, že niektoré členské štáty netransponovali v plnej miere ustanovenia o trestných činoch súvisiacich so sexuálnym vykorisťovaním (článok 4), o trestných činoch súvisiacich so sexuálnym zneužívaním v prípade, že zneužívania sa dopustila osoba, ktorá zneužila svoje uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa (článok 3 ods. 5 písm. i)), alebo zneužila zvlášť zraniteľné postavenie dieťaťa (článok 3 ods. 5 písm. ii)), a ustanovenia o zodpovednosti právnických osôb (článok 12);

8.  domnieva sa najmä, že členské štáty by mali vyvinúť všetko možné úsilie na boj proti beztrestnosti páchateľov, ktorí sa dopúšťajú sexuálneho zneužívania detí, ako aj jednotlivcov alebo právnických osôb, ktoré pomáhajú pri akýchkoľvek trestných činoch sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania detí, podporujú ich alebo k nim nabádajú; považuje za mimoriadne dôležité, aby členské štáty zabezpečili zodpovednosť fyzických aj právnických osôb, ak nedostatočné sledovanie osoby alebo dohľad nad osobou, ktorá je členom danej právnickej osoby, umožnilo alebo uľahčilo spáchanie trestných činov;

9.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie z hrozieb a rizík, ktoré online rozmer predstavuje pre deti, najmä pokiaľ ide o online nábor detí, ako aj vyhľadávanie detí (grooming) a iné formy podnecovania; domnieva sa, že preto treba nájsť spôsoby na identifikáciu, nahlasovanie a vyšetrovanie takýchto nebezpečných praktík; poukazuje na to, že je nutné zvýšiť úroveň ochrany detí online a zároveň zaviesť programy na zvyšovanie povedomia a informovanosti o nebezpečenstvách, ktoré existujú v online prostredí;

10.  je znepokojený nárastom sexuálneho zneužívania detí v rámci živého vysielania, ktorého páchatelia sú mimoriadne zruční a vynaliezaví vo využívaní vyspelých technológií; domnieva sa, že všetky členské štáty by sa preto mali snažiť vyvíjať inovatívne technické aplikácie na zisťovanie a blokovanie prístupu k takémuto obsahu, ktoré by zároveň obmedzovali platby za služby tohto charakteru;

11.  poukazuje na to, že je potrebné riešiť nové formy internetovej trestnej činnosti, ako sú napríklad porno z pomsty a sexuálne vydieranie, ktoré majú vplyv na mnohých mladých ľudí, najmä dievčatá v mladistvom veku; vyzýva orgány členských štátov na presadzovanie práva a justičné orgány, aby prijali konkrétne opatrenia na boj proti tejto novej forme trestnej činnosti, a vyzýva internetový priemysel, horúce linky, mimovládne organizácie a všetky príslušné orgány, aby pri hľadaní riešení v oblasti boja proti týmto trestným činom prevzali svoj podiel zodpovednosti a aby zároveň lepšie využívali dostupné technológie a rozvíjali nové technológie, ktoré uľahčia identifikáciu osôb páchajúcich trestné činy online;

12.  pripomína právo každého jednotlivca rozhodovať o osude svojich osobných údajov, najmä výlučné právo kontrolovať používanie a sprístupňovanie osobných informácií a právo na zabudnutie, ktoré sa vymedzuje ako možnosť dosiahnuť okamžité odstránenie obsahu, ktorý by mohol poškodzovať jeho vlastnú dôstojnosť;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, zaviedli trestnosť nielen vyhľadávania detí online (groomingu), ale aj online prenasledovania a zvádzania detí cez internet; pripomína, že online prenasledovanie (cyberstalking) je skutok, pri ktorom dospelá osoba komunikuje cez internet s maloletou osobou alebo osobou, ktorú za maloletú považuje, s cieľom spáchať neskôr voči tejto osobe trestný čin alebo priestupok;

14.  považuje za poľutovaniahodné, že sa neposkytla žiadna štatistika, pokiaľ ide o využívanie trestnoprávnych postupov na zaistenie zariadení v relevantných prípadoch;

Vyšetrovanie a trestné stíhanie

15.  konštatuje, že niektoré členské štáty nezaviedli do svojho práva požiadavku stíhať trestné činy ešte dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť; nabáda preto členské štáty, aby zabezpečili, že premlčacie lehoty, v rámci ktorých možno tieto trestné činy nahlasovať a trestne stíhať, budú dostatočne dlhé a, prinajmenšom, že začnú plynúť po dosiahnutí plnoletosti detskej obete, aby sa zabezpečila možnosť stíhania trestného činu;

16.  poukazuje na dôležitosť vykonávania článku 17 s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali súdnu právomoc vo vzťahu k trestným činom páchaným prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT), ku ktorým sa pristupuje z ich územia, bez ohľadu na to, či sa na ich území aj nachádzajú; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť praktický základ spoločného prístupu EÚ k otázke jurisdikcie v kybernetickom priestore, ako odznelo na neformálnom stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra, ktoré sa konalo 26. januára 2016;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pokiaľ ide o extrateritoriálnu právomoc, do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov nie sú zahrnuté všetky trestné činy uvedené v smernici 2011/93/EÚ; považuje za poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty zaručujú, že trestné činy sexuálneho zneužívania spáchané v zahraničí budú stíhané bez trestného oznámenia obete; vyzýva členské štáty, aby proti týmto nedostatkom účinne bojovali;

18.  vyzýva všetky členské štáty, aby vyčlenili dostatočné finančné a ľudské zdroje pre orgány presadzovania práva a justičné orgány na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí vrátane osobitnej odbornej prípravy pre políciu a vyšetrovateľov; žiada Komisiu a členské štáty, aby zvýšili zdroje vyčlenené na identifikáciu obetí, a naliehavo vyzýva deväť členských štátov, ktoré ešte netransponovali článok 15 ods. 4 smernice 2011/93/EÚ o identifikácii obetí, aby tak bezodkladne urobili a zaviedli toto ustanovenie vytvorením osobitných vyšetrovacích tímov vybavených vhodnými nástrojmi a zdrojmi;

19.  považuje za poľutovaniahodné, že presné štatistiky a údaje o počte trestných činov spáchaných najmä v oblasti sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí stále chýbajú v dôsledku vysokého percenta nenahlásených prípadov, nového charakteru týchto trestných činov a rozdielov vo vymedzeniach a v metodikách, ktoré sa používajú v rôznych členských štátoch;

20.  zdôrazňuje, že niektoré z hlavných problémov, ktorým čelia orgány presadzovania práva a justičné orgány pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní trestných činov sexuálneho zneužívania detí online, vyplývajú najmä z cezhraničného charakteru vyšetrovaní a zo závislosti od elektronických dôkazov; berie na vedomie predovšetkým potrebu modernizovať digitálne vyšetrovacie techniky s cieľom udržať krok s rýchlym tempom technologického rozvoja;

21.  vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi svojimi orgánmi presadzovania práva, a to aj prostredníctvom intenzívnejšieho využívania spoločných vyšetrovacích tímov; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby uznali, že prílišné spoliehanie sa na horúce linky a priemysel môže byť kontraproduktívne a len sa tým outsourcuje boj proti materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí;

22.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali ustanovenia smernice 2011/93/EÚ spôsobom, ktorý umožní reagovať na budúci vývoj; naliehavo žiada priemyselné odvetvie a poskytovateľov internetových služieb, aby uplatňovali moderné technológie a investovali do inovatívnych riešení s cieľom zvýšiť možnosti identifikovania a trestného stíhania páchateľov, na rozloženie zločineckých sietí online, ako aj na ochranu obetí;

23.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že poskytovatelia internetových služieb používajú technológie prekladu sieťovej adresy vykonávaného centrálne v sieti operátora (NAT CGN), ktoré umožňujú, aby sa viacerí používatelia delili o jednu IP adresu v rovnakom čase, čo ohrozuje bezpečnosť online a schopnosť stanoviť zodpovednosť; vyzýva členské štáty, aby nabádali poskytovateľov internetových služieb a prevádzkovateľov siete k prijatiu krokov potrebných na obmedzenie počtu používateľov IP adresy, postupné ukončenie používania technológií CGN a uskutočnenie investícií potrebných na bezodkladné zavedenie novej generácie adries internetových protokolov (verzia 6 – IPv6);

24.  vyzýva členské štáty, aby rozšírili svoju policajnú a justičnú spoluprácu a aby takisto naplno využívali existujúce nástroje spolupráce EÚ poskytované Europolom – najmä v rámci analytického projektu (AP) Twins a Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite – a Eurojustom, aby sa tak zabezpečilo úspešné vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a možných spolupáchateľov; zdôrazňuje, že Europol a Eurojust by mali dostať potrebné zdroje na plnenie svojich úloh v tejto oblasti, a nabáda členské štáty na výmenu najlepších postupov;

25.  vyzýva členské štáty, aby rozšírili svoju policajnú a súdnu spoluprácu s cieľom bojovať proti obchodovaniu s migrujúcimi deťmi a ich pašovaniu, pretože práve tieto deti, najmä dievčatá, ale aj chlapci sú obzvlášť zraniteľné voči zneužívaniu, obchodovaniu s nimi a sexuálnemu vykorisťovaniu; vyzýva na posilnenú spoluprácu a rýchlu výmenu informácií medzi orgánmi s cieľom vysledovať nezvestné deti a na interoperabilitu databáz; vyzýva členské štáty, aby prijali holistický prístup zahŕňajúci všetky dotknuté subjekty a aby zintenzívnili spoluprácu s orgánmi presadzovania práva, so sociálnymi službami a s občianskou spoločnosťou; uznáva významnú úlohu, ktorú zohráva občianska spoločnosť pri identifikácii zraniteľných detí vzhľadom na nedostatočnú dôveru, ktorú prejavili migrujúce deti k orgánom presadzovania práva;

26.  nabáda členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o boj proti sexuálnej turistike zameranej na deti a aby stíhali páchateľov a spolupáchateľov s ohľadom na zodpovednosť všetkých zúčastnených aktérov;

27.  domnieva sa, že členské štáty by sa mali nabádať k vytvoreniu medzinárodnej siete špecializovanej na boj proti sexuálnej turistike, ktorú by mali dopĺňať vládou riadené politiky, ako je napríklad zavedenie programov financovania na pomoc rodinám a deťom žijúcim v nebezpečných oblastiach;

Prevencia (články 22, 23 a 24 smernice)

28.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinné preventívne a intervenčné programy vrátane pravidelných programov odbornej prípravy pre všetkých úradníkov, pedagógov a zainteresované strany, ktoré sú v kontakte s deťmi, aby bolo možné lepšie posudzovať riziko spáchania trestného činu;

29.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby vykonali náležité opatrenia, ako napríklad zvyšovanie povedomia verejnosti, kampane zamerané na prevenciu, odborná príprava a osobitné vzdelávacie programy pre príslušné orgány, rodičov, učiteľov, deti a maloleté osoby, a to aj v spolupráci so združeniami rodičov, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri ochrane detí a maloletých osôb, ako aj s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti, s cieľom propagovať význam rodinných hodnôt (napr. vzájomnej zodpovednosti, rešpektu a starostlivosti), ľudskej dôstojnosti, sebaúcty, nenásilnosti a všeobecnejšie práva detí na ochranu pred všetkými formami sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania;

30.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty na vytvorenie viacstupňového systému na ochranu detí, ktorý by sa zakladal na najlepších záujmoch dieťaťa a plnom rešpektovaní jeho základných práv, s cieľom vyslať jasný odkaz, že všetky formy fyzického, sexuálneho a emocionálneho zneužívania detí sú neprijateľné a trestné; 

31.  nabáda členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti vzdelávacích materiálov a programov odbornej prípravy pre všetkých zúčastnených aktérov, ako sú učitelia, rodičia, vychovávatelia a orgány presadzovania práva, s cieľom zvyšovať informovanosť o tzv. groomingu a iných rizikách pre bezpečnosť detí online; pobáda členské štáty, aby vytvorili ambiciózne vzdelávacie programy zamerané na rodičov aj mládež s cieľom posilniť ich tým, že budú upozornení na nebezpečenstvá internetu, a povzbudiť ich k tomu, aby nahlasovali incidenty, ktorých boli svedkom alebo obeťou, najmä prostredníctvom horúcich liniek zriadených osobitne pre deti; považuje za mimoriadne dôležité poskytnúť rodičom usmernenia, aby dokázali posúdiť riziká, ktorým ich deti môžu čeliť, a odhalili prvotné znaky potenciálneho sexuálneho zneužívania na internete; vyzýva poskytovateľov služieb, aby zintenzívnili svoje úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia o rizikách v online prostredí, najmä v prípade detí, a to vytvorením interaktívnych nástrojov a informačných materiálov;

32.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby do svojich právnych predpisov zaviedli povinné previerky osôb uchádzajúcich sa o prácu alebo dobrovoľnícku činnosť s prístupom k deťom alebo so zodpovednosťou za ne a aby si systematicky vymieňali informácie o jednotlivcoch, ktorí predstavujú riziko pre deti;

33.  vyzýva členské štáty na výmenu informácií o páchateľoch sexuálnych trestných činov na deťoch s cieľom zabrániť im v presune bez povšimnutia z jedného členského štátu do druhého za prácou alebo na účely dobrovoľníckej činnosti s deťmi alebo v detských inštitúciách; nabáda členské štáty, aby zintenzívnili výmenu informácií o odsudzujúcich rozsudkoch a zákazoch vykonávania určitej činnosti a aby takisto zabezpečili systematické a koherentné zhromažďovanie údajov vo vnútroštátnych registroch páchateľov; naliehavo vyzýva členské štáty, aby si splnili svoje povinnosti podľa článku 22 smernice 2011/93/EÚ a zabezpečili účinné, akademicky preverené intervenčné programy a opatrenia pre osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať trestné činy sexuálneho zneužívania detí a iné trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7 tejto smernice;

34.  poznamenáva, že niektoré členské štáty vyvinuli špecializované operačné systémy a forenzné kapacity zamerané na vyšetrovanie sexuálneho zneužívania detí; konštatuje však, že väčšina členských štátov nemá špecializované vyšetrovacie služby ani finančné prostriedky na získanie forenzných materiálov, ako je napríklad osobitný softvér, ktorý umožňuje vyšetrovanie online; odporúča preto, aby EÚ podporovala tieto služby poskytovaním primeraných finančných prostriedkov tam, kde je to potrebné;

35.  konštatuje, že väčšina prípadov zahŕňajúcich sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí sa orgánom zodpovedným za presadzovanie práva nenahlási; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali náležité opatrenia, na základe ktorých by sa zlepšilo a posilnilo nahlasovanie zneužívania zo strany detí, a aby zvážili vytvorenie mechanizmov systematického a priameho nahlasovania;

36.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili alebo posilnili detské linky pomoci, ktoré poskytujú pomoc a podporu deťom, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania, a ktoré plnia základné právo detí byť vypočutý; žiada členské štáty, aby zabezpečili nepretržitú dostupnosť týchto liniek pomoci, ich prístupnosť prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov, ich dôvernosť a bezplatnosť pre deti, ale zároveň aj to, aby mali tieto linky jasné postavenie v rámci vnútroštátnych systémov ochrany detí a aby mali zaručené štrukturálne a dlhodobé financovanie;

Pomoc obetiam a ich ochrana (články 18, 19 a 20 smernice)

37.  vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali smernicu 2012/29/EÚ o právach obetí trestných činov, aby prijali konkrétne opatrenia na ochranu detských obetí a aby si vymieňali najlepšie postupy s cieľom zabezpečiť, že deti dostanú riadnu pomoc a podporu počas celého trestného konania aj po ňom;

38.  víta najlepšie postupy prijaté v niektorých členských štátoch na ochranu detí, ako je o. i. Barnhuset vo Švédsku; vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na zabezpečenie poskytovania právnej pomoci, psychologickej podpory a pomoci a aby zabránili sekundárnej viktimizácii detí; nabáda členské štáty, aby na regionálnej aj vnútroštátnej úrovni spustili osvetové kampane na podporu detských obetí a posilnenie kultúrnej zmeny verejnej mienky s cieľom zabrániť postoju, pre ktorý je charakteristické obviňovanie obetí, čo môže viesť k ďalšej traume pre detské obete zneužívania; 

Odstránenie a blokovanie (článok 25)

39.  víta skutočnosť, že členské štáty zaviedli právne predpisy a správne opatrenia v oblasti odstraňovania webových stránok obsahujúcich materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí spravovaných na ich území; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali článok 25 smernice 2011/93/EÚ a uprednostňovali okamžité odstraňovanie materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí hneď pri zdroji a so zavedenými príslušnými zárukami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že len polovica členských štátov začlenila do svojich právnych predpisov ustanovenia umožňujúce blokovanie prístupu k takýmto webovým stránkam pre používateľov na ich území; pripomína, že v rámci boja proti šíreniu materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí sú opatrenia spočívajúce v jeho odstránení účinnejšie než blokovanie, keďže blokovaním sa neodstráni obsah;

40.  vyjadruje poľutovanie a znepokojenie nad skutočnosťou, že hoci Komisia spomenula, že niektoré členské štáty ani po 16 rokoch od nadobudnutia účinnosti smernice 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode) nemajú funkčné postupy „oznamovania a odstraňovania nedovoleného obsahu“, nenaznačila prijatie žiadnych opatrení, na základe ktorých by sa od týchto členských štátov požadovalo dodržiavanie práva Únie;

41.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie na zhromaždenie informácií potrebných na zistenie toho, aké postupy sa používajú v členských štátoch, kde neexistujú žiadne funkčné postupy „oznamovania a odstraňovania nedovoleného obsahu“, ani nie sú zavedené žiadne trestné opatrenia, a aby začali postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti dotknutým členským štátom, ak sa zistí, že si v tomto smere neplnia povinnosti stanovené v smernici 2000/31/ES;

42.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia neposúdila bezpečnosť zoznamov blokovaných sídel, technológií používaných na blokovanie v tých krajinách, ktoré prijali príslušné opatrenia, vykonávanie bezpečnostných opatrení, ako je napríklad šifrovanie, týkajúcich sa ukladania zoznamov blokovaných sídel a ich oznamovania, ani nevykonala žiadnu zmysluplnú analýzu účinnosti tohto opatrenia;

43.  konštatuje, že v smernici 2011/93/EÚ sa nevyžaduje povinné blokovanie; uznáva, že blokovanie nie je jedinou ani spoľahlivou technológiou; odporúča, aby sa materiál zobrazujúci zneužívanie detí, vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí odstraňoval v kontexte účinných súdnych opatrení a opatrení v oblasti presadzovania práva už pri zdroji;

44.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s internetovým priemyslom urýchlili postupy oznamovania a odstraňovania nedovoleného obsahu, ktoré sú ešte stále príliš dlhé, a aby nadviazali partnerstvá s internetovým priemyslom, Europolom a Eurojustom s cieľom zabrániť hekovaniu sietí a systémov a ich zneužívaniu na distribúciu materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí;

45.  vyzýva členské štáty, aby v prípadoch, keď sa obsah sprístupňuje z tretích krajín, zintenzívnili spoluprácu s dotknutými tretími krajinami a s Interpolom s cieľom zabezpečiť urýchlené odstránenie príslušného obsahu;

46.  odporúča, aby príslušné orgány pravidelne aktualizovali čierne zoznamy webových sídel obsahujúcich materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí a aby ich sprístupňovali poskytovateľom internetových služieb s cieľom zabrániť napríklad nadmernému blokovaniu a zabezpečiť proporcionalitu; odporúča vzájomnú výmenu takýchto čiernych zoznamov webových sídel medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj s Europolom a jeho Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite a s Interpolom; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mohla využívať novovyvinutá technológia hašovania, ktorého súčasťou je automatická detekcia a rozpoznávanie obrazu; zdôrazňuje, že všetky uplatnené technológie by mali podliehať prísnemu testovaniu s cieľom eliminovať alebo aspoň minimalizovať možnosť heknutia, zneužitia alebo kontraproduktívnych účinkov;

47.  nabáda sieť INHOPE, aby spolupracovala so svojimi členmi na vytvorení bezpečného mechanizmu anonymného nahlasovania na sieťach deep webu, ako sú napríklad siete darknetu nachádzajúce sa na sieti TOR, ktorá poskytuje rovnako vysokú mieru anonymity, ako poskytujú tlačové organizácie oznamovateľom, tak, aby mali používatelia týchto sietí možnosť poskytovať informácie alebo správy o materiáli zobrazujúcom sexuálne zneužívanie detí;

48.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby pre poskytovateľov internetových služieb (ISP) zaviedli povinnosť nahlasovať orgánom presadzovania práva aj vnútroštátnym horúcim linkám materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ktorý aktívne odhalia vo svojej infraštruktúre; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom financovaní v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) s cieľom poskytovať horúcim linkám primerané zdroje na plnenie ich úlohy, ktorou je bojovať proti nelegálnemu obsahu na internete;

49.  uznáva aktívnu a podpornú úlohu, ktorú v boji proti materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí na internete zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti, ako je napríklad sieť horúcich liniek INHOPE vrátane nadácie Internet Watch Foundation v Spojenom kráľovstve; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so sieťou INHOPE identifikovala a zaviedla najlepšie postupy, najmä pokiaľ ide o štatistické nahlasovanie a účinnú spoluprácu s orgánmi presadzovania práva; naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré zatiaľ nezriadili takéto horúce linky, aby tak urobili, pričom zastáva názor, že by sa im malo umožniť aktívne vyhľadávať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí online;

50.  naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby okamžite zaviedli mechanizmy bezpečného nahlasovania a poradenstva berúce ohľad na deti, ako sú napríklad telefonické alebo počítačové horúce linky s e-mailovými adresami alebo aplikácie v tabletoch či smartfónoch, prostredníctvom ktorých môžu používatelia internetu – dokonca aj anonymne – nahlasovať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ktorý nájdu online, a ktoré dokážu tento nahlásený obsah rýchlo posúdiť s cieľom okamžite uplatniť postupy oznamovania a odstraňovania nedovoleného obsahu a odstrániť obsah spravovaný mimo ich územia; požaduje jednoznačné uznanie a posilnenie týchto horúcich liniek a nabáda členské štáty, aby im dali k dispozícii náležité zdroje vrátane zodpovedajúcich finančných prostriedkov, ako aj vyškolených odborných pracovníkov s praxou; zastáva názor, že tieto horúce linky by popri prijímaní správ od verejnosti mali mať povolené aktívne vyhľadávať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí online;

51.  zdôrazňuje potrebu propagovať a podporovať informačné programy EÚ, ktoré umožňujú verejnosti upozorňovať príslušné orgány na online obsah, ktorý je nelegálny alebo škodlivý pre deti;

52.  vyzýva Komisiu, aby naďalej pravidelne informovala Parlament o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o dodržiavanie smernice zo strany členských štátov, tým, že mu bude poskytovať rozčlenené a porovnateľné údaje o tom, ako sa členským štátom darí predchádzať sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí offline a online a bojovať proti nim; vyzýva Komisiu, aby predložila komplexnejšiu správu o vykonávaní smernice, ktorá by mala obsahovať dodatočné informácie a štatistiky týkajúce sa odstraňovania a blokovania stránok obsahujúcich materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, štatistiky rýchlosti odstraňovania nelegálneho obsahu po lehote 72 hodín a následných opatrení orgánov presadzovania práva v súvislosti s nahlásenými trestnými činmi, omeškaní pri odstraňovaní nedovoleného obsahu spôsobených potrebou vyhnúť sa zasahovaniu do prebiehajúcich vyšetrovaní, informácie o použití uchovávaných údajov zo strany justičných orgánov a orgánov presadzovania práva a o krokoch zo strany horúcich liniek po informovaní orgánov presadzovania práva s cieľom kontaktovať poskytovateľov hostingových služieb; poveruje svoj príslušný výbor, aby uskutočnil vypočutie o aktuálnej situácii v oblasti vykonávania smernice a takisto zvážil prijatie ďalšej správy o činnostiach nadväzujúcich na vykonávanie smernice;

°

°  °

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj parlamentom a vládam členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

Ú. v. EÚ C 289, 9.8.2016, s. 57.

(4)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 109.

(5)

Zo štúdií vyplýva, že zvlášť chlapci môžu cítiť zábrany, pokiaľ ide o nahlasovanie sexuálneho zneužívania, a to aj z dôvodov súvisiacich s domnienkami spoločnosti týkajúcimi sa mužov. Pozri napríklad štúdiu vypracovanú útvarom posudzovania vplyvu ex post výskumnej služby Európskeho parlamentu, PE 598.614, s. 16 a štúdiu od autorov G. A. Schaefera, I. A. Mundta, C. J. Ahlersa a C. Bahlsa s názvom Child sexual abuse and psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims (Sexuálne zneužívanie detí a psychické poškodenie obetí: výsledky online štúdie iniciovanej obeťami), Journal of Child Sex Abuse, zväzok 21, č. 3, 2012, s. 343 – 360.


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (4.7.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

(2015/2129(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sabine Verheyen

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí a maloletých osôb a proti detskej pornografii by mal byť pre členské štáty prioritou a ako taký si vyžaduje komplexný, multidisciplinárny prístup nulovej tolerancie; trvá preto na tom, že opatrenia ako zvyšovanie povedomia verejnosti, preventívne kampane, odborná príprava a vzdelávanie orgánov, rodičov, učiteľov, detí a maloletých, najmä v spolupráci so združeniami rodičov, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí a maloletých osôb, ako aj s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti, sú v boji proti týmto trestným činom rovnako dôležité ako pomoc obetiam a ich rodinám, vyšetrovanie trestných činov, odstraňovanie materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí a stíhanie páchateľov;

2.  berie na vedomie správy Komisie o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 3. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii(1) a súhlasí s tým, že napriek nedávnemu vývoju stále existuje priestor na zlepšenie, aby smernica dosiahla svoj plný potenciál vo všetkých členských štátoch; opakuje, že prvoradým hľadiskom pri vykonávaní tejto smernice musí byť záujem dieťaťa; naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom pomáhala dosiahnuť správnu a úplnú transpozíciu tejto smernice a jej vykonávanie v celej EÚ, aby deti mali prospech z celej pridanej hodnoty, ktorú táto smernica prináša;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa prioritne venovali prevencii sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí a posilnili svoju spoluprácu s inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy, asistenčnými službami zameranými na sexuálne zneužívanie, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami, organizáciami občianskej spoločnosti a súkromnými podnikmi s cieľom vytvoriť účinné a inovatívne politiky prevencie vrátane vypracovania učebných a školiacich materiálov týkajúcich sa tejto problematiky;

4.  so znepokojením konštatuje, že najväčšie výzvy členských štátov pri uplatňovaní smernice 2011/93 súvisia s ustanoveniami, ktoré sa týkajú preventívnych a intervenčných opatrení a pomoci, ako aj podpory a ochrany detských obetí; nabáda Komisiu, aby vo svojej správe o vykonávaní smernice poskytla informácie o najlepších postupoch vrátane konkrétnych opatrení prijatých v jednotlivých členských štátoch a o ich vplyve na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti obrazovému materiálu znázorňujúcemu sexuálne zneužívanie detí;

5.  oznamuje, že sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí na internete aj mimo neho vrátane materiálu týkajúceho sa sexuálneho zneužívania detí je aj naďalej vážnym problémom a predstavuje závažný trestný čin, ako aj porušenie základných práv obetí; zdôrazňuje, že tieto trestné činy spôsobujú deťom krátkodobú aj dlhodobú fyzickú, psychickú a spoločenskú ujmu s pretrvávajúcim rizikom reviktimizácie a stigmatizácie obetí prostredníctvom prostredia na internete;

6.  upozorňuje, že je naliehavo potrebné vypracovať komplexnú politiku reagujúcu na nové formy sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí, akými sú napríklad predátorské správanie na internete, sexuálne vydieranie, komerčné internetové vysielanie, porno pomsta, voyeurizmus a grooming, pričom súčasťou tejto politiky musí byť zintenzívnenie úsilia a posilnenie zdrojov určených na identifikáciu obetí a služby zamerané na obete; v tejto súvislosti odporúča, aby Komisia podrobnejšie zhodnotila, či sa skutočne podarilo dosiahnuť ciele smernice 2011/93 a či smernica poskytuje relevantnú odpoveď na nové digitálne a technologické výzvy a hrozby;

7.  naliehavo žiada členské štáty, ktoré ešte plne neimplementovali články 22, 23, 24 a články 18, 19 a 20 smernice, aby to bezodkladne urobili a najmä aby prijali preventívne opatrenia týkajúce sa systematickej odbornej prípravy úradníkov, ktorí môžu prichádzať do kontaktu s deťmi a maloletými osobami;

8.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby uplatňovali ustanovenia o pomoci, podpore a ochranných opatreniach pre deti a maloleté osoby, ktoré sa stali obeťami sexuálnych trestných činov (články 18, 19 a 20), aby zintenzívnili svoje úsilie pri urýchlenej identifikácii obetí a poskytovaní psychologickej podpory pre tieto osoby; vyzýva členské štáty, aby – zohľadňujúc záujem dieťaťa – zabezpečili, aby boli detské obete sexuálnych trestných činov považované za obzvlášť zraniteľné obete v zmysle smernice o právach obetí(2), a to tak, že prijmú osobitné opatrenia na pomoc a ochranu, akými sú napríklad možnosť poskytnúť svedectvo bez nutnosti predloženia dôkazov na verejnom vypočutí a možnosť získať pomoc len od osôb, ktoré boli na tento účel špeciálne vyškolené;

9.  vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 23 poskytovali vhodnú odbornú prípravu a budovali kompetencie umožňujúce riešiť nové hrozby v prostredí internetu a rozsiahle využívanie a prístup k mobilným technológiám a internetu, a to najmä medzi členmi súdnictva a policajnými jednotkami s cieľom pomáhať im riadne vyšetrovať a stíhať páchateľov a poskytnúť pomoc obetiam;

10.  opakuje, že na prevenciu nezákonného obsahu na internete, poskytovanie lepšieho a rýchlejšieho rozpoznávania obetí a páchateľov a reagovanie na nové javy a šíriace sa trendy na internete vrátane nových modelov distribúcie a obchodovania s materiálom zobrazujúcim zneužívanie detí je potrebný dostatok finančných prostriedkov, ľudských zdrojov a vyšetrovacích právomocí a nástrojov vrátane vývoja špičkových technologických schopností;

11.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala a podporovala výmenu osvedčených postupov a skúseností v členských štátoch; zdôrazňuje, že dobrovoľné iniciatívy zo strany príslušných zainteresovaných strán môžu poskytnúť užitočnú podporu v boji proti takýmto trestným činom, ale nemôžu nahradiť účinné legislatívne opatrenia;

12.  súhlasí s tým, že je potrebné na miestnej úrovni podporovať materiál, kanály a kampane na zvyšovanie povedomia detí i dospelých, najmä rodičov a osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi, s cieľom pomôcť im pochopiť riziká v prostredí internetu a predchádzať im, poskytnúť bezpečné prostredie na internete a podporovať pozitívnu skúsenosť detí na internete;

13.  zdôrazňuje, že preventívne opatrenia by mali zahŕňať najmä aspekty súvisiace s technológiami, a to s cieľom zaistiť bezpečnejší internet a digitálnu gramotnosť; nabáda preto členské štáty, aby zvážili začlenenie iniciatív v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do svojich programov a učebných osnov spôsobom, ktorý je prispôsobený veku, s cieľom podporovať mediálnu gramotnosť a bezpečnosť na internete a učiť deti a mladistvých prevencii sexuálneho zneužívania od útleho veku vrátane toho, ako spoznať materiál, ktorý by mohol byť nebezpečný, a ako sa pred ním chrániť, ako rozpoznať príznaky nevhodného správania a ako takéto správanie oznámiť; ďalej vyzýva členské štáty, aby prijali ustanovenia na uplatňovanie prísnych technických opatrení, medzi ktoré patrí napríklad nastavenie ochrany súkromia zodpovedajúce veku, šifrovanie a rodičovská kontrola ako štandardné nastavenie, s cieľom zabezpečiť maximálnu ochranu detí a maloletých osôb;

14.  zdôrazňuje, že vzhľadom na rýchlo sa meniacu povahu počítačovej kriminality a tempo, akým sa technológie vyvíjajú, je potrebný neustále adaptívny prístup k výskumu a rozvoju mechanizmov a moderných techník vrátane vývoja softvéru, ktorý by umožnil skoré odhaľovanie, blokovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu, ako napríklad sexuálne zneužívanie detí online; vyzýva preto členské štáty, aby posilnili svoje opatrenia a neustále prispôsobovali svoje plány a politiky v oblasti prevencie sexuálneho zneužívania detí v záujme boja proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii na internete, a vyzýva Komisiu, aby ich v tomto úsilí podporovala;

15.  vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podrobne monitorovala transpozičné opatrenia prijaté členskými štátmi a bezodkladne začala konanie o porušení povinnosti, ak takéto opatrenia nie sú v súlade so smernicou;

16.  zdôrazňuje úlohu rodičov pri prevencii sexuálneho vykorisťovania detí a maloletých osôb prostredníctvom stanovenia pravidiel, monitorovania využívania internetu a sociálnych médií deťmi a maloletými osobami a oboznámenia detí a maloletých osôb s nebezpečenstvami detskej pornografie;

17.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby uľahčili prístup mimovládnych organizácií k verejným finančným prostriedkom, aby mohli vykonávať činnosti zamerané na prevenciu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho vykorisťovania detí a maloletých na internete a v oblasti detskej pornografie a na zvýšenie záujmu verejnosti o túto problematiku;

18.  pripomína, že sexuálne vykorisťovanie detí a maloletých osôb na internete je neustále sa vyvíjajúci hrozivý jav s opakovanými dlhodobými následkami pre obete, ktorý ide ruka v ruke s technologickým rozvojom, a že podľa Medzinárodnej asociácie internetových núdzových liniek (INHOPE) sa priemerný vek obetí materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie neustále znižuje; zdôrazňuje, že siete „peer-to-peer“ a deep web a darknety poskytujú páchateľom vysoký stupeň anonymity, a preto sa využívajú na výmenu materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí;

19.  nabáda odvetvia médií a reklamy, aby vo svojej produkcii ochraňovali dôstojnosť a nevinnosť detí a maloletých osôb prostredníctvom koregulačných mechanizmov, vnútorných kódexov správania a ďalších dobrovoľných opatrení;

20.  odporúča, aby čierne zoznamy internetových stránok obsahujúcich detskú pornografiu, ktoré zostavujú príslušné vnútroštátne orgány a bezpečnými kanálmi ich oznamujú poskytovateľom internetových služieb na účel odstránenia nezákonného obsahu, boli založené na jasných a transparentných kritériách poskytujúcich primeranú úroveň právnej istoty a aby boli v súlade s touto smernicou, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie; zdôrazňuje, že vzhľadom na globálny rozmer tohto problému, ktorý presahuje hranice jednotlivých štátov, je potrebná výmena takýchto čiernych zoznamov internetových stránok medzi jednotlivými členskými štátmi prostredníctvom posilnenej spolupráce s Interpolom, Europolom a jeho Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite, ako aj s tretími krajinami; odporúča, aby takéto zoznamy boli tiež cielené a pravidelne aktualizované;

21.  nabáda členské štáty, aby v súlade s článkom 24 ods. 4 zabezpečili, aby sa odsúdení páchatelia podrobili posúdeniu nebezpečenstva a rizika recidívy, ktoré predstavujú; podporuje pravidelnú vzájomnú výmenu informácií o takýchto posudkoch a záznamov z registra trestov o páchateľoch sexuálnych trestných činov na deťoch medzi orgánmi presadzovania práva s cieľom zabrániť takýmto osobám v nepozorovanom presune z jedného členského štátu do druhého, a to najmä, ak pracujú s deťmi a maloletými osobami alebo v detských inštitúciách, alebo sa do takejto práce zapájajú ako dobrovoľníci; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili výmenu informácií o odsudzujúcich rozsudkoch a uložených obmedzeniach a zlepšili zhromažďovanie údajov vo vnútroštátnych registroch páchateľov;

22.  zdôrazňuje, že na zníženie a prevenciu tejto hrozby je nevyhnutné pravidelné zhromažďovanie údajov a šírenie faktických informácií o súčasnej miere a metódach sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí, ako aj poskytovanie príslušných vedomostí a nástrojov deťom, rodičom a jednotlivcom, ktorí pracujú s deťmi;

23.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila rozhodnutia Rady Európy, s osobitným zreteľom na odporúčanie Parlamentného zhromaždenia (PZ RE) č. 2092 (2016) o boji proti nadmernej sexualizácii detí;

24.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s vnútroštátnymi núdzovými linkami zaviedli pre poskytovateľov internetových služieb (ISP) povinnosť oznamovať orgánom presadzovania práva a vnútroštátnym núdzovým linkám materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí a detskú pornografiu, ktorý odhalia vo svojej infraštruktúre, a vyzýva poskytovateľov internetových služieb na zachovanie dôkazov na základe riadneho súdneho procesu a v s súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa; zdôrazňuje, že informačné a komunikačné technológie (IKT) a poskytovatelia internetových služieb majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rýchleho a účinného odstraňovania nezákonného obsahu na internete na žiadosť zodpovedných orgánov presadzovania práva;

25.  naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré zatiaľ nezriadili bezpečné oznamovacie a poradenské mechanizmy zamerané na deti, aby to bezodkladne urobili, pričom to môžu byť telefonické alebo internetové linky pomoci s adresami elektronickej pošty, alebo aplikácie do tabletov či smartfónov, na ktorých môžu používatelia internetu aj anonymne ohlásiť materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ktorý našli na internete, a ktorých pracovníci sú schopní v krátkom čase vyhodnotiť tento nahlásený obsah, aby sa tak mohol uskutočniť postup rýchleho oznámenia a odstránenia nedovoleného obsahu a odstránenie obsahu obsiahnutého mimo ich územia; zastáva názor, že takéto núdzové linky by mali mať možnosť aktívne vyhľadávať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ako je to v prípade nadácie Internet Watch Foundation (IWF) v Spojenom kráľovstve; vyzýva členské štáty, aby vybudovali lepšiu spoluprácu medzi linkami pomoci a núdzovými linkami s cieľom zabezpečiť ochranu detí a maloletých osôb, ktoré sú obeťou sexuálneho vykorisťovania a zneužívania;

26.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby do svojich právnych predpisov zaviedli povinné previerky pre osoby uchádzajúce sa o prácu alebo dobrovoľnícku činnosť súvisiacu s deťmi, či o prácu, ktorá priamo súvisí s nakladaním s materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí, a aby si systematicky vymieňali informácie o osobách, ktoré pre deti predstavujú riziko;

27.  víta skutočnosť, že približne polovica členských štátov sa rozhodla okrem opatrení zameraných na rýchle odstránenie internetových stránok obsahujúcich detskú pornografiu v súlade s článkom 25 ods. 1 smernice prijať aj dobrovoľné opatrenia podľa článku 25 ods. 2 na dosiahnutie zablokovania prístupu na internetové stránky obsahujúce alebo šíriace detskú pornografiu; vyzýva členské štáty, ktoré takéto opatrenia zatiaľ nezaviedli, aby to urobili; v súvislosti s možnou budúcou revíziou vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie prísnejších opatrení v článku 25 ods. 2, a nabáda na použitie finančných prostriedkov EÚ – aj prostriedkov určených na výskum – na identifikáciu nových technologických riešení s vysokým potenciálom v tejto oblasti; poznamenáva, že odstránenie nezákonného obsahu je legitímnym spôsobom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí, maloletých osôb a proti detskej pornografii;

28.  so znepokojením berie na vedomie výsledky výročnej správy nadácie IWF vydanej začiatkom apríla 2017, podľa ktorej internetové domény sídliace v Európe v súčasnosti hosťujú 60 % webových stránok obsahujúcich obrazový materiál znázorňujúci sexuálne zneužívanie detí, čo predstavuje nárast o 19 percentuálnych bodov od roku 2015, a v niektorých členských štátoch sa prudko zvýšil počet URL so sexuálnym zneužívaním detí; vyzýva členské štáty na posilnenie spolupráce a výmeny informácií a na šírenie osvedčených postupov s cieľom znížiť dostupnosť materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na internete;

29.  zdôrazňuje, že keď členské štáty zavádzajú pri vykonávaní článku 25 opatrenia obmedzujúce základné práva na internete, v súlade s právnymi predpismi EÚ a členských štátov je potrebné zachovať zásady transparentnosti, nevyhnutnosti a proporcionality a členské štáty musia poskytnúť odôvodnenie týchto obmedzení, ako aj možnosť nápravy;

30.  zdôrazňuje, že treba zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách a rizikách vystavenia detí sociálnym médiám;

31.  zdôrazňuje, že osobné údaje detí musia byť náležite chránené a že deti i rodičia musia byť oboznámení s rizikami a následkami použitia osobných údajov dieťaťa na internete;

32.  súhlasí s tým, že pre účinné odhaľovanie a boj proti nezákonnému materiálu a šíreniu materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí na internete je kľúčové zapojenie zainteresovaných strán a spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom vrátane občianskej spoločnosti, orgánov presadzovania práva, agentúr pracujúcich s deťmi, sociálnych služieb či zainteresovaných strán v oblasti súkromného priemyslu, ako je napríklad technologický priemysel;

33.  okrem toho vyzdvihuje potrebu medzinárodnej spolupráce a nadnárodného vyšetrovania so strategickými partnermi EÚ a orgánmi presadzovania práva v záujme boja proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí na internete;

34.  opakuje, že v dôsledku vysokého percenta nenahlásených prípadov, novosti trestných činov a rozdielov vo vymedzeniach a používaných metodikách v jednotlivých členských štátoch stále chýbajú presné štatistiky a údaje o počte trestných činov spáchaných najmä v oblasti sexuálneho zneužívania detí;

35.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s poskytovateľmi obsahu a služieb – na základe riadneho právneho postupu a v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa – urýchlili postupy oznamovania a odstraňovania obsahu zahŕňajúceho sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí vrátane detskej pornografie, s cieľom poskytovať primerané záruky a najmä zabezpečiť, aby boli zásahy obmedzené len na to, čo je nevyhnutné a primerané, a zahŕňali možnosť súdnej nápravy; vyzýva Komisiu, aby uľahčila a posilnila výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti a ďalej vyzýva členské štáty, aby v záujme účinného riešenia týchto otázok zintenzívnili svoju spoluprácu;

36.  zdôrazňuje, že rastie ohrozenie detí zasiahnutých utečeneckou krízou, v dôsledku ktorej sú vystavené zvýšenému riziku sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania, a to najmä v prípade maloletých detí bez sprievodu, keďže mnohé sú po príchode hlásené ako nezvestné; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tento jav riešili a aby prijali účinné opatrenia na zlepšenie tejto situácie a posilnenie ochrany detí;

37.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby propagáciou iniciatív a informačných kampaní, ako je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, ktorý ustanovila Rada Európy, a svojou plnou účasťou na nich zvyšovali povedomie občanov o význame boja proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a maloletých osôb a proti detskej pornografii;

38.  nabáda členské štáty, aby zriadili – ak to zatiaľ neurobili – asistenčné služby (vrátane internetových) na poskytovanie podpory, informácií a odbornej prípravy zameraných na rozpoznávanie znakov sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania a spôsobov reakcie na zistené znepokojivé správanie, ktoré ešte nie je zneužívaním;

39.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že odstránenie nezákonného obsahu bude nielen rýchle, ale aj trvalé;

40.  podporuje prístup k ochrane detí založený na právach a zohľadňujúci medzinárodný právny poriadok; v tejto súvislosti pripomína, že podľa Programu EÚ v oblasti práv dieťaťa z roku 2011 sú zmluvy, Charta základných práv Európskej únie a Dohovor OSN o právach dieťaťa spoločným základom pre všetky činnosti EÚ, ktoré súvisia s otázkou práv detí.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Santiago Fisas Ayxelà, Morten Løkkegaard, Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lefteris Christoforou, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto, Jana Žitňanská

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Lefteris Christoforou, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Luigi Morgano, Momchil Nekov

Verts/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

1

-

S&D

Petra Kammerevert

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV, Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (4.7.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

(2015/2129(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Clare Moody

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže výskum ukazuje, že sexuálne zneužívanie detí sa týka viac dievčat ako chlapcov (miera výskytu je u dievčat 13,4 % a u chlapcov 5,7 %) a dopúšťajú sa ho prevažne muži; keďže je potrebné, aby sa rodové hľadisko zohľadňovalo v rámci predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a ochrany pred ním;

B.  keďže vystavenie detí a mladých ľudí pornografii môže zvýšiť ich zraniteľnosť voči sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu; keďže zo štatistík vyplýva, že 12 % webových sídiel sú pornografické stránky, v ktorých môžu byť niekedy skryté aj pornografické videá s deťmi; keďže každý z nás bez ohľadu na vek môže mať k týmto stránkam voľný prístup a môže si stiahnuť ktorékoľvek video podľa vlastného želania;

C.  keďže obetiam sexuálneho zneužívania hrozí vážna fyzická a psychologická ujma, ktorá môže ovplyvniť ich súkromný a spoločenský život;

D.  keďže dievčatá na úteku pred konfliktom a prenasledovaním čelia závažnej hrozbe znásilnenia, sexuálneho zneužívania a vykorisťovania a núteného sobáša a keďže z výskumov vyplýva, že v dôsledku jazykových bariér, kultúrnych tabu, strachu, že nedorazia do cieľa, a z ďalších dôvodov niektoré obete spomedzi utečeneckých detí neoznamujú tieto prípady príslušným orgánom;

1.  je znepokojený tým, že distribúcia erotického alebo pornografického materiálu bez udelenia súhlasu, a to aj na internete a prostredníctvom sociálnych médií, napríklad fenomén tzv. porna z pomsty – rýchlo rastúcej formy zneužívania a prenasledovania –, sa prevažne týka žien a dievčat, pričom niektoré z nich nedosiahli zákonný vek na vyjadrenie súhlasu; vyzýva členské štáty, aby monitorovali internet s cieľom pohotovo a účinne zamedzovať tzv. pornu z pomsty a aby zaviedli rad legislatívnych politík na predchádzanie tejto novej forme trestnej činnosti a na jej trestanie; vyzýva internetový priemysel, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za tento jav; zdôrazňuje potrebu vzdelávania a zvyšovania informovanosti pre každého, najmä dievčatá a chlapcov, s ohľadom na možné dôsledky zaznamenávania intímnych snímok, ako sú fotografie a videozáznamy, a ich sprístupňovania ostatným; zdôrazňuje, že je potrebné zvyšovať informovanosť a odbornú prípravu pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, práce s mládežou a komunít, ako aj posilniť kapacity orgánov presadzovania práva na riešenie týchto rizík rodovo citlivým spôsobom;

2.   nabáda príslušné orgány členských štátov, aby zahrnuli vzdelávanie dievčat a chlapcov o vzťahoch založených na súhlase, rešpekte a reciprocite do komplexných programov výchovy v oblasti sexuality a vzťahov, a to vzhľadom na to, že výskum ukázal, že komplexná výchova v oblasti sexuality a vzťahov založená na právach je vhodným a účinným spôsobom ochrany detí a mladých ľudí proti rizikám zneužívania a sexuálneho vykorisťovania;

3.  vyzýva členské štáty, ktoré nepožadujú povinnú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov (Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko), aby ju zaviedli; vyzýva všetky členské štáty, aby v súvislosti s výchovou v oblasti sexuality a vzťahov žiadali, aby sa dôraz kládol na súhlas so sexuálnymi aktivitami a rešpekt;

4.  zdôrazňuje význam digitálnej gramotnosti a programov bezpečnosti na internete v školách, keďže digitálna gramotnosť a programy bezpečnosti na internete sú nevyhnutné pre deti, ale aj rodičov a tých, ktorí sú v kontakte s deťmi; nabáda členské štáty, aby organizovali informačné kampane týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a zásad etického správania na internete, pokiaľ ide o osobné súkromie a súkromie druhých; poznamenáva, že vzdelávacie programy a obsahy, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami, musia byť zamerané aj na to, aby muži a chlapci prekonali rodové stereotypy a bojovali proti sexizmu a správaniu vedúcemu k obťažovaniu na internete;

5.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so súdnymi a s policajnými orgánmi zlepšili systémy rodičovskej kontroly využívaním nových technológií vrátane aplikácií pre smartfóny, aby tak účinnejšie chránili deti;

6.  zdôrazňuje potrebu už v ranom veku zvyšovať informovanosť všetkých dievčat a chlapcov o bezpečnom správaní na internete a o význame rešpektovania dôstojnosti a súkromia iných v digitálnej ére; nabáda členské štáty, aby si medzi všetkými zapojenými aktérmi vrátane učiteľov, vychovávateľov a orgánov presadzovania práva vymieňali najlepšie postupy v oblasti vzdelávania, materiálov a vzdelávacích programov o tzv. groomingu (vyhľadávanie dieťaťa) a iných formách hrozieb pre bezpečnosť detí na internete, najmä dievčat; pripomína, že rovnako dôležité, ako je zvyšovanie informovanosti samotných detí, treba šíriť osvetu aj medzi rodičmi a ďalšími príbuznými;

7.  domnieva sa, že odstraňovanie obsahu musí zostať prioritou, ale uznáva, že to môže byť zdĺhavý postup; je preto presvedčený, že by sa mali zaviesť mechanizmy rýchleho odstraňovania a urýchliť postupy odstraňovania;

8.  žiada členské štáty, aby brali do úvahy výrazný rodový rozmer miery zverejňovania – chlapci a muži nahlasujú zneužívanie zriedkavejšie než dievčatá a ženy, ktoré samotné často odkladajú oznamovanie obťažovania, ktoré je páchané na nich;

9.  odporúča, aby sa pri transpozícii článku 15 alebo zmene legislatívnych ustanovení o premlčaní sexuálnych trestných činov spáchaných na ich oznamovateľovi, ktorým je maloletá osoba, premlčanie začalo plynúť od dátumu dosiahnutia plnoletosti namiesto dátumu spáchania trestného činu;

10.  naliehavo žiada deväť členských štátov, ktoré ešte netransponovali článok 15 ods. 4 o identifikácii obetí, aby tak bezodkladne urobili a vykonávali ho napríklad vytvorením špecializovaných vyšetrovacích tímov, investovaním do forenzných nástrojov a zapájaním sa do cezhraničných vyšetrovaní;

11.  vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu a vymieňali si údaje s cieľom identifikovať detské obete sexuálneho zneužívania vrátane nezvestných detí, najmä dievčat, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu;

12.  vyzýva Komisiu, aby investovala do priebežných nadnárodných programov identifikácie obetí v detskom veku tým, že poskytne členským štátom pomoc s ich kapacitami v oblasti forenzných vied a bude s nimi spolupracovať v tejto oblasti, ako aj v oblasti rozvoja špecializovaných ľudských zdrojov a vybavenia;

13.  vyzýva členské štáty, aby pri identifikácii potenciálnych obetí venovali zvýšenú pozornosť zraniteľným skupinám detí, ako sú rómske deti, deti s mentálnym postihnutím a utečenecké deti, najmä deti bez sprievodu a zadržiavaní detskí žiadatelia o azyl, ktorí sú vystavení hrozbe sexuálneho zneužívania a vykorisťovania v inštitúciách, utečeneckých táboroch či azylových centrách; zdôrazňuje preto dôležitosť opatrení, ako je napríklad vykonávanie bezpečnostných previerok pracovníkov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú v kontakte s deťmi, vytvorenie systémov podávania správ a poskytovania pomoci obetiam; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že podporné opatrenia pre obete sú dôležité nielen počas vyšetrovania sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania, ale aj v neskoršom štádiu, s cieľom pomôcť im prekonať posttraumatický stres a prijímať primerané zdravotné a psychologické poradenstvo a právnu pomoc; vyzýva členské štáty, aby zlepšili komunikačnú spôsobilosť sudcov, prokurátorov a policajných dôstojníkov pri vyšetrovaní sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania detí so zameraním na komunikáciu s deťmi s osobitnými potrebami a aby podporovali ďalšie opatrenia zamerané na predchádzanie sekundárnej viktimizácii;

14.  vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili opatrenia na ochranu obetí sexuálneho zneužívania detí a na posilnenie úlohy vnútroštátnych liniek pomoci uplatnením rodovo citlivého prístupu;

15.  trvá na dôležitosti riadnej transpozície článku 20 ods. 3 písm. a) a naliehavo žiada členské štáty, aby pri vedení pohovorov s obeťami v detskom veku konzervatívne vykladali pojem „neodôvodneného odkladu“; uznáva osvedčený postup vo Švédsku, kde je dieťa vypočuté do dvoch týždňov od oznámenia trestného činu; ďalej žiada členské štáty, aby zaviedli opatrenia potrebné na riadnu transpozíciu ustanovenia o procesných podmienkach potrebných na ochranu detí pred sekundárnou viktimizáciou;

16.  so znepokojením konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi a sexuálna turistika sa dotýka veľkého počtu neplnoletých dievčat; nabáda Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o boj proti sexuálnej turistike a obchodovaniu s ľuďmi a zameriavali sa na organizácie a orgány cestovného ruchu s cieľom zvýšiť informovanosť cestovateľov o závažnosti týchto trestných činov;

17.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali právne predpisy, ktoré umožnia odsúdenie cestujúcich uznaných vinným z cestovania do tretích krajín na sexuálne účely za účasti neplnoletých osôb a potom sa vracajú do EÚ;

18.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali právne predpisy, ktoré umožnia odsúdenie cestovných kancelárií uznaných vinnými z podpory sexuálnej turistiky, do ktorej sú zapojené neplnoleté osoby;

19.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili poskytovanie zdrojov na vzdelávanie detí o tom, ako vyhľadať pomoc a rozpoznať páchateľov, a zároveň vzdelávať dospelých o tom, ako rozoznať zneužívanie a podporovať deti prostredníctvom individualizovanej pomoci, ako aj zdrojov pre odborníkov z oblasti vyšetrovania, ktorí by mali byť informovaní o tom, ako rodové rozdiely ovplyvňujú spôsob, akým dievčatá a chlapci reagujú na sexuálne zneužívanie. ďalej zdôrazňuje potrebu bojovať proti pretrvávajúcim rodovým stereotypom a zvýšenej sexualizácii detí v médiách;

20.  zdôrazňuje skutočnosť, že preventívne opatrenia sú v celej EÚ nedostatočné, a vyzýva členské štáty, aby vykonávali článok 22 smernice tým, že zavedú intervenčné programy pre osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať trestný čin; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla pravidelnú cezhraničnú výmenu osvedčených postupov v oblasti preventívnych programov; vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 24 ods. 1 stanovili povinné intervenčné programy pre všetkých odsúdených páchateľov s cieľom zabrániť recidíve;

21.  nabáda k výmene názorov medzi úradníkmi v oblasti ochrany detí, pediatrami, vzdelávacími inštitúciami a organizáciami detí a mládeže pri vyšetrovaní prípadov zneužívania detí, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní informovanosti o tomto probléme;

22.  oceňuje dokončenie siete INHOPE, v rámci ktorej spolupracuje 46 liniek pomoci a ktorá je zameraná na odstránenie sexuálneho zneužívania detí z internetu; vyzýva Komisiu, aby poskytovala členským štátom pomoc pri zabezpečení prítomnosti takejto linky pomoci v každom členskom štáte a pri harmonizácii príslušných protokolov.

23.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby pri tvorbe politík a vykonávaní programu využívali výskum uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a štatistické údaje o sexuálnom zneužívaní a sexuálnom vykorisťovaní detí na podporu výmen osvedčených postupov;

24.  konštatuje nedostatočný výskum zameraný na zneužívanie, ktorému sú vystavené mladé LGBTI osoby; zdôrazňuje, že je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti, v rámci ktorého sa zohľadní sexuálne násilie a obťažovanie LGBTI osôb a zraniteľnosť mladých ľudí bez domova, z ktorých mnohí patria k LGBTI osobám, ktoré utiekli z domova.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

26.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

18

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Ernest Urtasun, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Edouard Martin, Clare Moody, Mylène Troszczynski, Julie Ward, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

James Carver, Claudia Schmidt, Molly Scott Cato, Axel Voss, Branislav Škripek

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

EPP

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Axel Voss

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

ALDE

Catherine Bearder

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

EFDD

Marco Zullo

0

-

5

0

EPP

Marijana Petir

ECR

Branislav Škripek, Jana Žitňanská

EFDD

James Carver

ENF

Mylène Troszczynski

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Othmar Karas, Iuliu Winkler


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia