ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8‑0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Комисия по култура и образование
Докладчик: Силвия Коста
(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)


Процедура : 2017/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0369/2017
Внесени текстове :
A8-0369/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.)

(COM(2017)0385 – C8‑0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0385),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167, параграф 5, първо тире от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0236/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0369/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Младежкият оркестър на Европейския съюз (EUYO) се състои от млади музиканти, подбрани по взискателни критерии за качество, чрез стриктен процес на годишно прослушване във всички държави членки.

(2)  Младежкият оркестър на Европейския съюз (EUYO) се състои от млади музиканти, подбрани във всички държави членки по взискателни критерии за качество, чрез стриктен процес на годишно прослушване.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 а)  В съответствие с целите на подпрограмата „Култура“ EUYO осигурява обучение за млади музиканти чрез програма за редовно обучение и предлага възможности за участие във фестивали и турнета в рамките на Европейския съюз и на международно равнище, като по този начин се утвърждават техните професионални качества и им се предоставят уменията, необходими за кариера в секторите на културата и творчеството.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 б)  EUYO следва непрекъснато да диверсифицира своите приходи, като търси активно финансова подкрепа от източници, различни от финансирането от Съюза, за да обезпечи своята устойчивост и постепенна независимост от финансирането от Съюза. По тази причина EUYO следва да осигури ефективност на разходите при управлението си.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 в)  EUYO следва да се стреми да задълбочи сътрудничеството с почетните си патрони, да направи по-видими изявите си в рамките на европейски събития и да дава концерти в повече държави членки, включително в сътрудничество с аудио-визуални мрежи.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 г)  EUYO следва да гарантира прозрачността на процедурите за подбор. Той следва също така, в сътрудничество със своите национални партньори и бюрата „Творческа Европа“, да подобри осведомеността относно годишните прослушвания с цел постигане на по-добро равновесие между броя музиканти от различните държавите членки и общото им население.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 д)  EUYO следва да започне активно да разширява публиката си и да обръща специално внимание на младата публика в държавите членки, да затвърждава по-видимото присъствие на своите дейности и да действа в съответствие с целите на политиката на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  EUYO бе създаден през 1976 г. с резолюция на Европейския парламент8 и поради това е уникален по рода си в Европа. Поради специфичния си статут, стратегически цели и дейности EUYO отговаря на критериите за „орган, определен в основен акт“ по смисъла на член 190, параграф 1, буква г) от Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията9. Поради това може да се отпускат безвъзмездни средства, без да се публикуват покани за представяне на предложения.

(5)  EUYO беше създаден през 1976 г. с резолюция на Европейския парламент8 и негов почетен председател е председателят на Европейския парламент, поради което е уникален по рода си в Европа. EUYO подкрепя идеята за Европа, основаваща се на мира, културата и взаимното разбирателство, както и на богатото музикално наследство на Европа. Поради специфичния си статут, стратегически цели и дейности EUYO отговаря на критериите за „орган, определен в основен акт“ по смисъла на член 190, параграф 1, буква г) от Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията9. Поради това може да се отпускат безвъзмездни средства, без да се публикуват покани за представяне на предложения.

__________________

__________________

8 Резолюция относно предложението за резолюция, внесено от г-жа Kellett-Bowman, за създаване на младежки оркестър на Европейската общност (ОВ C 79, 5.4.1976 г., стр. 8).

8 Резолюция относно предложението за резолюция, внесено от г-жа Келет-Боуман, за създаване на младежки оркестър на Европейската общност (ОВ C 79, 5.4.1976 г., стр. 8).

9 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

9 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5 a)  По изключение следва да се предостави финансиране на EUYO за периода до приключването на настоящата програма „Творческа Европа“.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това EUYO следва да бъде включен в мерките, ползващи се от подкрепата по подпрограма „Култура“.

(6)  Поради това EUYO следва да бъде включен в мерките, ползващи се от подкрепата по настоящата подпрограма „Култура“ и междусекторното направление.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Регламент (ЕС) №1295/2013

Член 15 – параграф 1 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.   В член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1295/2013 се добавя следната буква:

 

„(е a)   Младежкия оркестър на Европейския съюз.“

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилага се от 1 януари 2018 г.

Прилага се от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)

Позовавания

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.7.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

11.9.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

4.9.2017

Дата на приемане

22.11.2017

 

 

 

Дата на внасяне

23.11.2017