BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

23.11.2017 - (COM20170385 – C8-0236/2017 – A(-0369/2017(COD)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Silvia Costa


Procedure : 2017/0163(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0369/2017
Indgivne tekster :
A8-0369/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa

(2014-2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0385),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167, stk. 5, første led, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0236/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0369/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den Europæiske Ungdomsorkester består af unge musikere, der er blevet optaget efter at have bestået den grundige udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater.

(2)  Det Europæiske Ungdomsorkester består af unge musikere, der er blevet udvalgt i alle medlemsstater efter at have bestået den grundige udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Det Europæiske Ungdomsorkester tilbyder i overensstemmelse med målene i kulturdelprogrammet regelmæssig uddannelse af unge musikere gennem et opholdsprogram samt muligheder for at optræde på festivaler og turnéer i Den Europæiske Union og internationalt, hvorved det styrker deres professionalisme og bibringer dem de færdigheder, de har brug for til en karriere i den kulturelle og kreative sektor.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør løbende diversificere sine indtægter ved aktivt at søge finansiering fra andre kilder end EU-støtte med henblik på at sikre sin bæredygtighed og gradvise uafhængighed af EU-støtte. Det Europæiske Ungdomsorkester bør derfor sikre omkostningseffektivitet i sin forvaltning.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør søge at forbedre samarbejdet med sine æresprotektorer, øge sin synlighed ved europæiske begivenheder og optræde i flere medlemsstater, herunder i samarbejde med audiovisuelle netværk.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør sikre, at udvælgelsesproceduren er gennemsigtig. Desuden bør det i samarbejde med sine nationale partnere og Et Kreativt Europas kontorer øge synligheden af de årlige udvælgelsesprøver med henblik på at opnå en bedre balance mellem antallet af musikere fra hver enkelt medlemsstat og dennes samlede befolkning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3e)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør arbejde aktivt med publikumsudvikling og -engagement med særligt fokus på unge publikummer i medlemsstaterne, styrke synligheden af sine aktiviteter og operere i overensstemmelse med Unionens politiske mål.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Orkestret blev oprettet på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet i 1976 8 og derfor unikt blandt orkestre i Europa. På grund af dets særlige status, de strategiske mål og aktiviteter kan Det Europæiske Ungdomsorkester kategoriseres som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/20129. Tilskud kan derfor tildeles uden indkaldelse af forslag.

(5)  Orkestret blev oprettet på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet i 19768 og har formanden for Europa-Parlamentet som æresformand; det er derfor unikt blandt orkestre i Europa. Det Europæiske Ungdomsorkester fremmer idéen om et Europa baseret på fred, kultur og gensidig forståelse samt Europas rige musikalske arv. På grund af dets særlige status, de strategiske mål og aktiviteter kan Det Europæiske Ungdomsorkester kategoriseres som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/20129. Tilskud kan derfor tildeles uden indkaldelse af forslag.

__________________

__________________

8 Beslutning om det af Elaine Kellett-Bowman fremsatte forslag til beslutning om oprettelse af et ungdomsorkester for De europæiske Fællesskaber (EFT C 79 af 5.4.1976, s. 8).

8 Beslutning om det af Elaine Kellett-Bowman fremsatte forslag til beslutning om oprettelse af et ungdomsorkester for De europæiske Fællesskaber (EFT C 79 af 5.4.1976, s. 8).

9 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

9 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør undtagelsesvis tildeles støtte for perioden indtil udløbet af det nuværende program Et Kreativt Europa.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør derfor medtages blandt de foranstaltninger, der drager fordel af støtte fra kulturdelprogrammet.

(6)  Det Europæiske Ungdomsorkester bør derfor medtages blandt de foranstaltninger, der drager fordel af støtte fra det nuværende kulturdelprogram og den tværfaglige streng.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (ny)

Forordning (EU) nr. 1295/2013

Artikel 15 – stk. 1 – litra f a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.   I artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1295/2013 tilføjes følgende litra:

 

"fa)   Det Europæiske Ungdomsorkester."

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne finder anvendelse fra den 1. januar 2018

Denne finder anvendelse fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

om oprettelse af kulturprogrammet Et Kreativt Europa (2014-2020)

Referencer

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Dato for forelæggelse for Europa-Parlamentet

28.7.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

CULT

11.9.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for vedtagelse

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

4.9.2017

Dato for vedtagelse

22.11.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

23.11.2017