ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Silvia Costa
(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2017/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0369/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0369/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0385),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και την πρώτη περίπτωση του άρθρου 167 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0236/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0369/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΝΕΕ) αποτελείται από νεαρούς και νεαρές μουσικούς που επιλέγονται σύμφωνα με απαιτητικά κριτήρια ποιότητας μέσω αυστηρής ετήσιας διαδικασίας ακρόασης σε όλα τα κράτη μέλη.

(2)  Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΝΕΕ) αποτελείται από νεαρούς και νεαρές μουσικούς που επιλέγονται σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με απαιτητικά κριτήρια ποιότητας μέσω αυστηρής ετήσιας διαδικασίας ακρόασης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», η ΟΝΕΕ προβλέπει τακτική κατάρτιση για νέους μουσικούς μέσω προγράμματος διαμονής και προσφέρει δυνατότητες συμμετοχής σε φεστιβάλ και περιοδείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επαγγελματικές ικανότητες και την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε να σταδιοδρομήσουν οι νέοι μουσικοί στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Η ΟΝΕΕ θα πρέπει να διαφοροποιεί συνεχώς τα έσοδά της επιδιώκοντας με ενεργό τρόπο την οικονομική στήριξη από πηγές άλλες από την χρηματοδότηση της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της και η προοδευτική οικονομική ανεξαρτησία της από την ενωσιακή χρηματοδότηση. Η ΟΝΕΕ θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσει την οικονομική αποδοτικότητα όσον αφορά τη διαχείρισή της.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ)  Η ΟΝΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει ενίσχυση της συνεργασίας με τους επίτιμους χορηγούς αιγίδας των δραστηριοτήτων της και να αυξήσει την προβολή της στα ευρωπαϊκά μουσικά δρώμενα συμμετέχοντας σε μουσικές εκδηλώσεις σε περισσότερα κράτη μέλη και σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με οπτικοακουστικά δίκτυα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3δ)  Η ΟΝΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής. Θα πρέπει επίσης, σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους και τα Γραφεία της Δημιουργικής Ευρώπης, να ενισχυθεί η προβολή των ετήσιων ακροάσεων με σκοπό την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ του αριθμού των μουσικών από κάθε κράτος μέλος και του συνολικού τους πληθυσμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3ε)  Η ΟΝΕΕ θα πρέπει να δεσμευτεί ενεργά για να προσελκύσει το ευρύτερο κοινό και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό των νεαρών ατόμων στα κράτη μέλη· επίσης, θα πρέπει να ενισχύσει την προβολή των δραστηριοτήτων της και να λειτουργεί σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η ΟΝΕΕ ιδρύθηκε μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 19768 και είναι μοναδική ανάμεσα στις ορχήστρες στην Ευρώπη. Χάρη στο ειδικό της καθεστώς, στους στρατηγικούς στόχους και τις δραστηριότητες, η ΟΝΕΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως «οργανισμός που προσδιορίζεται σε βασική πράξη» κατά την έννοια του άρθρου 190 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής9. Επομένως, οι επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

(5)  Η ΟΝΕΕ ιδρύθηκε μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 19768 και έχει ως επίτιμο Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον λόγο αυτό είναι μοναδική ανάμεσα στις ορχήστρες στην Ευρώπη. Η ΟΝΕΕ προωθεί την ιδέα μιας Ευρώπης που βασίζεται στην ειρήνη και τον πολιτισμό, καθώς και στην αμοιβαία κατανόηση και τον πλούτο της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς. Χάρη στο ειδικό της καθεστώς, στους στρατηγικούς στόχους και τις δραστηριότητες, η ΟΝΕΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως «οργανισμός που προσδιορίζεται σε βασική πράξη» κατά την έννοια του άρθρου 190 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής9. Επομένως, οι επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

__________________

__________________

8 Ψήφισμα για πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε η κα Kellett-Bowman κατά την ίδρυση της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ C 79 της 5.4.1976, σ. 8).

8 Ψήφισμα για πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε η κα Kellett-Bowman κατά την ίδρυση της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ C 79 της 5.4.1976, σ. 8).

9 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

9 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση στην ΟΝΕΕ για την περίοδο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ΟΝΕΕ θα πρέπει, επομένως, να συμπεριληφθεί στα μέτρα που λαμβάνουν στήριξη από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός».

(6)  Η ΟΝΕΕ θα πρέπει, επομένως, να συμπεριληφθεί στα μέτρα που λαμβάνουν στήριξη από το τρέχον υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και τη διατομεακή του συνιστώσα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«(στ α)   Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.7.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

11.9.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Not delivering opinions

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

4.9.2017

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2017