MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8‑0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Silvia Costa
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)


Menettely : 2017/0163(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0369/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0369/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta

(COM(2017)0385 – C8‑0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0385),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 167 artiklan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0236/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0369/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri koostuu nuorista muusikoista, jotka on valittu vaativien laatukriteerien mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa vuosittain järjestettävän tiukan koe-esiintymisen perusteella.

(2)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri koostuu nuorista muusikoista, jotka on valittu kaikissa jäsenvaltioissa vaativien laatukriteerien mukaisesti vuosittain järjestettävän tiukan koe-esiintymisen perusteella.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Kulttuurin alaohjelman tavoitteiden mukaisesti Euroopan unionin nuoriso-orkesteri tarjoaa nuorille muusikoille säännöllistä koulutusta residenssiohjelman kautta sekä esiintymismahdollisuuksia festivaaleilla ja kiertueilla Euroopan unionissa ja kansainvälisesti ja vahvistaa näin nuorten muusikoiden ammattimaisuutta ja antaa heille kulttuurialan ja luovan alan uralla tarvittavia taitoja.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Euroopan unionin nuoriso-orkesterin olisi jatkuvasti monipuolistettava rahoitustaan hakemalla aktiivisesti muuta rahoitustukea kuin unionin rahoitusta, jotta varmistetaan sen kestävyys ja asteittain sen riippumattomuus unionin rahoituksesta. Orkesterin olisi siksi varmistettava hallintonsa kustannustehokkuus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Euroopan unionin nuoriso-orkesterin olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä suojelijoidensa kanssa, lisäämään näkyvyyttään eurooppalaisissa tapahtumissa ja esiintymään entistä useammassa jäsenvaltiossa myös yhteistyössä audiovisuaalisten verkostojen kanssa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 d)  Euroopan unionin nuoriso-orkesterin olisi varmistettava valintamenettelyjen avoimuus. Sen olisi myös yhteistyössä kansallisten kumppaniensa ja Luova Eurooppa ‑yhteyspisteiden kanssa parannettava vuosittaisten koe-esiintymisten näkyvyyttä, jotta kustakin jäsenvaltiosta tulevien muusikoiden lukumäärä vastaisi paremmin jäsenvaltion kokonaisväkilukua.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 e)  Euroopan unionin nuoriso-orkesterin olisi aktiivisesti laajennettava yleisöpohjaansa ja lisättävä yleisön osallisuutta kiinnittäen erityistä huomiota nuoreen yleisöön jäsenvaltioissa sekä lisättävä toimintansa näkyvyyttä ja noudatettava toiminnassaan unionin politiikan tavoitteita.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Orkesteri perustettiin Euroopan parlamentin vuonna 19768 antaman päätöslauselman johdosta, ja sellaisena se on ainoa laatuaan oleva orkesteri Euroopassa. Orkesterin erityisaseman, strategisten päämäärien ja toiminnan vuoksi se täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/20129 190 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ”perussäädöksellä määritellyn elimen” edellytykset. Näin ollen tukea on mahdollista myöntää ilman ehdotuspyyntöä.

(5)  Orkesteri perustettiin Euroopan parlamentin vuonna 19768 antaman päätöslauselman johdosta, ja Euroopan parlamentin puhemies toimii sen kunniapuheenjohtajana. Sellaisena se on ainoa laatuaan oleva orkesteri Euroopassa. Orkesteri tekee tunnetuksi ajatusta Euroopasta, joka perustuu rauhaan, kulttuuriin ja yhteisymmärrykseen, sekä Euroopan rikasta musiikkiperintöä. Orkesterin erityisaseman, strategisten päämäärien ja toiminnan vuoksi se täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/20129 190 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ”perussäädöksellä määritellyn elimen” edellytykset. Näin ollen tukea on mahdollista myöntää ilman ehdotuspyyntöä.

__________________

__________________

8 Euroopan unionin nuoriso-orkesterin perustamista koskeva päätöslauselma, esittelijänä Elaine Kellett-Bowman, EYVL C 79, 5.4.1976, s. 8.

8 Euroopan unionin nuoriso-orkesterin perustamista koskeva päätöslauselma, esittelijänä Elaine Kellett-Bowman, EYVL C 79, 5.4.1976, s. 8.

9 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

9 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Euroopan unionin nuoriso-orkesterille olisi myönnettävä rahoitusta poikkeuksellisesti Luova Eurooppa -ohjelman nykyisen kauden loppuun saakka.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri olisi näin sisällytettävä Kulttuurin alaohjelmasta tuettaviin toimiin.

(6)  Euroopan unionin nuoriso-orkesteri olisi näin sisällytettävä nykyisestä Kulttuurin alaohjelmasta ja monialaisesta toimintalinjasta tuettaviin toimiin.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1295/2013

15 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Lisätään asetuksen (EU) N:o 1295/2013 15 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

’f a)   Euroopan unionin nuoriso-orkesteri.’

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018 31 päivään joulukuuta 2020.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.7.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

11.9.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

4.9.2017

Hyväksytty (pvä)

22.11.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2017