JELENTÉS a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Silvia Costa
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke)


Eljárás : 2017/0163(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0369/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0369/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0385),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 167. cikke (5) bekezdésének első franciabekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0236/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0369/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (EUYO) olyan fiatal zenészekből áll, akiket szigorú, valamennyi tagállamban évente megrendezett felvételi eljárás keretében, komoly minőségi kritériumok alapján választanak ki a zenekarba.

(2)  Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (EUYO) olyan fiatal zenészekből áll, akiket valamennyi tagállamban évente megrendezett, szigorú felvételi eljárás keretében, komoly minőségi kritériumok alapján választanak ki a zenekarba.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kultúra alprogram célkitűzéseinek megfelelően az EUYO művésztelepprogramok formájában rendszeres képzést nyújt a fiatal zenészeknek, és fellépési alkalmat biztosít számukra fesztiválokon és turnékon az Európai Unión belül és nemzetközi szinten is, erősítve ezzel a professzionalizmust, és ellátva őket a kultúrában és a kreatív szektorban való karrierhez szükséges készségekkel.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az EUYO-nak folyamatosan diverzifikálnia kell a bevételeit azáltal, hogy aktívan keresi az uniós forrásokon túli pénzügyi támogatási lehetőségeket, fenntarthatóságának és az uniós támogatástól való fokozatos függetlenedésének biztosítása érdekében. Az EUYO-nak ezért biztosítania kell vezetésének költséghatékonyságát.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Az EUYO-nak törekednie kell arra, hogy megerősítse a tiszteletbeli védnökeivel való együttműködést, növelje láthatóságát az európai eseményeken, és több tagállamban lépjen fel, többek között az audiovizuális hálózatokkal való együttműködésben.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d)  Az EUYO-nak biztosítania kell a kiválasztási folyamatok átláthatóságát. Emellett a nemzeti partnereivel és a „Kreatív Európa” tájékoztató irodákkal együttműködésben meg kell erősítenie az éves meghallgatások láthatóságát, hogy javuljon az egyensúly az egyes tagállamokból érkező zenészek száma és azok teljes népessége között.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3e)  Az EUYO-nak aktívan részt kell vállalnia a közönségfejlesztésben és a közönség bevonásában, különös tekintettel a tagállamok fiatal közönségére, meg kell erősítenie tevékenységeinek láthatóságát, és az Unió szakpolitikai célkitűzéseivel összhangban kell működnie.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az EUYO-t az Európai Parlament 1976-ban elfogadott állásfoglalása 8 alapján hozták létre, ami egyedülálló az európai zenekarok között. Különleges státusza, stratégiai célkitűzései és tevékenységei miatt az EUYO az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9 190. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében alap-jogiaktusban azonosított szervezetnek minősül. Ilyen esetben a támogatások pályázati felhívás nélkül odaítélhetők.

(5)  Az EUYO-t az Európai Parlament 1976-ban elfogadott állásfoglalása8 alapján hozták létre, tiszteletbeli elnöke pedig az Európai Parlament elnöke, ezért egyedülálló az európai zenekarok között. Az EUYO a békén, kultúrán és kölcsönös megértésen alapuló Európa gondolatát, illetve Európa gazdag kulturális örökségét mozdítja elő. Különleges státusza, stratégiai célkitűzései és tevékenységei miatt az EUYO az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet9 190. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében alap-jogiaktusban azonosított szervezetnek minősül. Ilyen esetben a támogatások pályázati felhívás nélkül odaítélhetők.

__________________

__________________

8 A Kellett-Bowman képviselő asszony által benyújtott, az Európai Közösség Ifjúsági Zenekarának létrehozásáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványról szóló állásfoglalás (HL C 79., 1976.4.5., 8. o.).

8 A Kellett-Bowman képviselő asszony által benyújtott, az Európai Közösség Ifjúsági Zenekarának létrehozásáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványról szóló állásfoglalás (HL C 79., 1976.4.5., 8. o.).

9 A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.). (10) Tevékenységalapú irányítás:

9 A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.). (10) Tevékenységalapú irányítás:

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az EUYO részére kivételesen a jelenlegi Kreatív Európa program végéig tartó időszakra kell támogatást biztosítani.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EUYO-t ezért fel kell venni a Kultúra alprogram támogatásában részesülő intézkedések közé.

(6)  Az EUYO-t ezért fel kell venni a jelenlegi Kultúra alprogram és az ágazatok közötti ág támogatásában részesülő intézkedések közé.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

1295/2013/EU rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A 1295/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

 

„fa) az Európai Unió Ifjúsági Zenekara.”.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A Kreatív Európa Program (2014–2020) létrehozása

Hivatkozások

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.7.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

11.9.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

4.9.2017

Az elfogadás dátuma

22.11.2017

 

 

 

A benyújtás dátuma

23.11.2017