Ziņojums - A8-0369/2017Ziņojums
A8-0369/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Kultūras un izglītības komiteja
Referente: Silvia Costa
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)


Procedūra : 2017/0163(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0369/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0369/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0385),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 167. panta 5. punkta pirmo ievilkumu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0236/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A8-0369/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas Savienības Jauniešu orķestra (ESJO) sastāvā ir jauni mūziķi, kas izraudzīti atbilstoši prasīgiem kvalitātes kritērijiem, izmantojot stingru ikgadēju noklausīšanās procedūru visās dalībvalstīs.

(2)  Eiropas Savienības Jauniešu orķestra (ESJO) sastāvā ir jauni mūziķi, kas izraudzīti visās dalībvalstīs atbilstoši prasīgiem kvalitātes kritērijiem, izmantojot stingru ikgadēju noklausīšanās procedūru.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Saskaņā ar apakšprogrammas “Kultūra” mērķiem ESJO regulāri apmāca jaunus mūziķus atbilstīgi rezidences programmai un sniedz iespējas uzstāties festivālos un tūrēs Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī, tādējādi stiprinot profesionālismu un šiem mūziķiem sniedzot prasmes, kas būs nepieciešamas profesionālai darbībai kultūras un radošajā nozarē.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  ESJO pastāvīgi būtu jādažādo savi ieņēmumi, aktīvi meklējot finansiālu atbalstu no avotiem, kas nav Savienības finansējums, lai nodrošinātu savu ilgtspēju un pakāpeniski kļūtu neatkarīgs no Savienības finansējuma. Līdz ar to ESJO būtu jānodrošina savas darbības rentabilitāte.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  ESJO būtu jācenšas nostiprināt sadarbību ar saviem atbalstītājiem, jāpalielina klātbūtne Eiropas pasākumos un jāuzstājas lielākā skaitā dalībvalstu, tostarp sadarbībā ar audiovizuālajiem tīkliem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3d)  ESJO būtu jāgarantē atlases procedūru pārredzamība. Tam arī sadarbībā ar savu valstu struktūrām un “Radošā Eiropa” nodaļām būtu jāuzlabo ikgadējo noklausīšanās pasākumu redzamība, lai panāktu lielāku līdzsvaru starp katru dalībvalsti pārstāvošo mūziķu skaitu un šo valstu iedzīvotāju kopskaitu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3e)  ESJO aktīvi būtu jāiesaistās klausītāju izglītošanā un audzināšanā, īpašu uzmanību dalībvalstīs pievēršot jauniešiem, kā arī būtu jāuzlabo savu darbību redzamība un jādarbojas saskaņā ar Savienības politikas mērķiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  ESJO tika izveidots 1976. gadā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju8, un tādējādi tas ir unikāls orķestris Eiropā. Ņemot vērā tā īpašo statusu, stratēģiskos mērķus un darbības, ESJO ir uzskatāms par “pamatdokumentā atzītu struktūru” Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/20129 190. panta 1. punkta d) apakšpunkta nozīmē. Tādēļ dotācijas var piešķirt bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

(5)  ESJO tika izveidots 1976. gadā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju8, tā goda priekšsēdētājs ir Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un līdz ar to tas ir unikāls orķestris Eiropā. ESJO popularizē Eiropas projektu, kam pamatā ir miers, kultūra un sasvstarpēja sapratne, kā arī bagātīgais Eiropas mūzikas mantojums. Ņemot vērā tā īpašo statusu, stratēģiskos mērķus un darbības, ESJO ir uzskatāms par “pamatdokumentā atzītu struktūru” Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/20129 190. panta 1. punkta d) apakšpunkta nozīmē. Tādēļ dotācijas var piešķirt bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

__________________

__________________

8 Rezolūcija par rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniedza Kellett-Bowman, par Eiropas Kopienas jauniešu orķestra izveidošanu (OV C 79, 5.4.1976., 8. lpp.).

8 Rezolūcija par rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniedza Kellett-Bowman, par Eiropas Kopienas jauniešu orķestra izveidošanu (OV C 79, 5.4.1976., 8. lpp.).

9 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

9 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Izņēmuma kārtā finansējums ESJO būtu jāpiešķir laikposmam līdz pašreizējās programmas “Radošā Eiropa” beigām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc ESJO būtu jāiekļauj pasākumos, kuri saņem atbalstu no apakšprogrammas “Kultūra”.

(6)  Tāpēc ESJO būtu jāiekļauj pasākumos, kuri saņem atbalstu no pašreizējās apakšprogrammas “Kultūra” un transversālo pasākumu instrumenta.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1295/2013

15. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Regulas (ES) Nr. 1295/2013 15. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“fa)   Eiropas Savienības Jauniešu orķestris.”.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

To piemēro no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads)

Atsauces

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.7.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

11.9.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

4.9.2017

Pieņemšanas datums

22.11.2017

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.11.2017