SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawczyni: Silvia Costa
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)


Procedura : 2017/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0369/2017
Teksty złożone :
A8-0369/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0385),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 167 ust. 5 tiret pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0236/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0369/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej (EUYO) składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów w trakcie organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich przesłuchań.

(2)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej (EUYO) składa się z młodych muzyków wybranych we wszystkich państwach członkowskich na podstawie surowych kryteriów w trakcie organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z celami podprogramu „Kultura” EUYO organizuje regularne szkolenia dla młodych muzyków w ramach programu rezydencji i oferuje możliwość występów na festiwalach oraz udziału w tournée w Unii Europejskiej i na szczeblu międzynarodowym, dzięki czemu muzycy zdobywają profesjonalne doświadczenie i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w sektorze kulturalnym i kreatywnym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  EUYO powinna stale dywersyfikować swe dochody aktywnie szukając wsparcia finansowego pochodzącego z innych źródeł niż fundusze unijne, aby zagwarantować zrównoważony charakter finansowania i osiągnąć stopniową niezależność od funduszy unijnych. EUYO powinna zatem być oszczędnie zarządzana.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)  EUYO powinna dążyć do zacieśnienia współpracy z honorowymi patronami, być częściej obecna na wydarzeniach o skali europejskiej i występować w większej liczbie państw członkowskich, w tym we współpracy z sieciami audiowizualnymi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d)  EUYO powinna zapewnić przejrzystość procedury selekcyjnej. Powinna także, we współpracy z partnerami krajowymi i biurami programu „Kreatywna Europa”, szerzej reklamować coroczne przesłuchania, w celu osiągnięcia lepszej równowagi między liczbą muzyków z każdego państwa członkowskiego w stosunku do liczby ludności danego państwa.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3e)  EUYO powinna aktywnie angażować się w budowanie relacji z publicznością, a zwłaszcza z młodymi słuchaczami w państwach członkowskich, nadawać większy rozgłos prowadzonej działalności i funkcjonować kierując się politycznymi celami Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  EUYO została utworzona w 1976 r. w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego8, czym wyróżnia się na tle innych orkiestr europejskich. W związku ze swoim szczególnym statusem, strategicznymi celami i działalnością, EUYO kwalifikuje się jako „organ wskazany w akcie podstawowym” w rozumieniu art. 190 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/20129. Dotacje mogą być zatem udzielane bez zaproszenia do składania wniosków.

(5)  EUYO została utworzona w 1976 r. w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego8, a jej honorowym przewodniczącym jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czym wyróżnia się na tle innych orkiestr europejskich. EUYO promuje ideę Europy opartej na takich wartościach jak pokój, kultura i wzajemne zrozumienie oraz bogaty dorobek muzyczny Europy. W związku ze swoim szczególnym statusem, strategicznymi celami i działalnością, EUYO kwalifikuje się jako „organ wskazany w akcie podstawowym” w rozumieniu art. 190 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/20129. Dotacje mogą być zatem udzielane bez zaproszenia do składania wniosków.

__________________

__________________

8 Rezolucja w sprawie projektu rezolucji złożona przez E. Kellett-Bowman, dotycząca utworzenia młodzieżowej orkiestry Wspólnoty Europejskiej, Dz.U. C 79 z 5.4.1976, s. 8.

8 Rezolucja w sprawie projektu rezolucji złożona przez E. Kellett-Bowman, dotycząca utworzenia młodzieżowej orkiestry Wspólnoty Europejskiej, Dz.U. C 79 z 5.4.1976, s. 8.

9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W drodze wyjątku należy przyznać EUYO fundusze na okres do końca bieżącego programu „Kreatywna Europa”.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  EUYO powinna zatem zostać uwzględniona wśród środków korzystających ze wsparcia w ramach podprogramu Kultura.

(6)  EUYO powinna zatem zostać uwzględniona wśród środków korzystających ze wsparcia w ramach bieżącego podprogramu Kultura i komponentu międzysektorowego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1295/2013

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   W art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1295/2013 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„fa)   Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej.”.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

28.7.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

11.9.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

4.9.2017

Data przyjęcia

22.11.2017

 

 

 

Data złożenia

23.11.2017