SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020)

  23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

  Komisja Kultury i Edukacji
  Sprawozdawczyni: Silvia Costa
  (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)


  Procedura : 2017/0163(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0369/2017
  Teksty złożone :
  A8-0369/2017
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020)

  (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0385),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 167 ust. 5 tiret pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0236/2017),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0369/2017),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej (EUYO) składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów w trakcie organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich przesłuchań.

  (2)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej (EUYO) składa się z młodych muzyków wybranych we wszystkich państwach członkowskich na podstawie surowych kryteriów w trakcie organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań.

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a)  Zgodnie z celami podprogramu „Kultura” EUYO organizuje regularne szkolenia dla młodych muzyków w ramach programu rezydencji i oferuje możliwość występów na festiwalach oraz udziału w tournée w Unii Europejskiej i na szczeblu międzynarodowym, dzięki czemu muzycy zdobywają profesjonalne doświadczenie i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w sektorze kulturalnym i kreatywnym.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3b)  EUYO powinna stale dywersyfikować swe dochody aktywnie szukając wsparcia finansowego pochodzącego z innych źródeł niż fundusze unijne, aby zagwarantować zrównoważony charakter finansowania i osiągnąć stopniową niezależność od funduszy unijnych. EUYO powinna zatem być oszczędnie zarządzana.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3c)  EUYO powinna dążyć do zacieśnienia współpracy z honorowymi patronami, być częściej obecna na wydarzeniach o skali europejskiej i występować w większej liczbie państw członkowskich, w tym we współpracy z sieciami audiowizualnymi.

  Poprawka    5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 d (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3d)  EUYO powinna zapewnić przejrzystość procedury selekcyjnej. Powinna także, we współpracy z partnerami krajowymi i biurami programu „Kreatywna Europa”, szerzej reklamować coroczne przesłuchania, w celu osiągnięcia lepszej równowagi między liczbą muzyków z każdego państwa członkowskiego w stosunku do liczby ludności danego państwa.

  Poprawka    6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 3 e (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3e)  EUYO powinna aktywnie angażować się w budowanie relacji z publicznością, a zwłaszcza z młodymi słuchaczami w państwach członkowskich, nadawać większy rozgłos prowadzonej działalności i funkcjonować kierując się politycznymi celami Unii.

  Poprawka    7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)  EUYO została utworzona w 1976 r. w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego8, czym wyróżnia się na tle innych orkiestr europejskich. W związku ze swoim szczególnym statusem, strategicznymi celami i działalnością, EUYO kwalifikuje się jako „organ wskazany w akcie podstawowym” w rozumieniu art. 190 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/20129. Dotacje mogą być zatem udzielane bez zaproszenia do składania wniosków.

  (5)  EUYO została utworzona w 1976 r. w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego8, a jej honorowym przewodniczącym jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czym wyróżnia się na tle innych orkiestr europejskich. EUYO promuje ideę Europy opartej na takich wartościach jak pokój, kultura i wzajemne zrozumienie oraz bogaty dorobek muzyczny Europy. W związku ze swoim szczególnym statusem, strategicznymi celami i działalnością, EUYO kwalifikuje się jako „organ wskazany w akcie podstawowym” w rozumieniu art. 190 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/20129. Dotacje mogą być zatem udzielane bez zaproszenia do składania wniosków.

  __________________

  __________________

  8 Rezolucja w sprawie projektu rezolucji złożona przez E. Kellett-Bowman, dotycząca utworzenia młodzieżowej orkiestry Wspólnoty Europejskiej, Dz.U. C 79 z 5.4.1976, s. 8.

  8 Rezolucja w sprawie projektu rezolucji złożona przez E. Kellett-Bowman, dotycząca utworzenia młodzieżowej orkiestry Wspólnoty Europejskiej, Dz.U. C 79 z 5.4.1976, s. 8.

  9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

  9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

  Poprawka    8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a)  W drodze wyjątku należy przyznać EUYO fundusze na okres do końca bieżącego programu „Kreatywna Europa”.

  Poprawka    9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6)  EUYO powinna zatem zostać uwzględniona wśród środków korzystających ze wsparcia w ramach podprogramu Kultura.

  (6)  EUYO powinna zatem zostać uwzględniona wśród środków korzystających ze wsparcia w ramach bieżącego podprogramu Kultura i komponentu międzysektorowego.

  Poprawka    10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

  Rozporządzenie (UE) nr 1295/2013

  Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a.   W art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1295/2013 dodaje się literę w brzmieniu:

   

  „fa)   Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej.”.

  Poprawka    11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – akapit 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

  Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014–2020)

  Odsyłacze

  COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

  Data przedstawienia Parlamentowi

  28.7.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  11.9.2017

   

   

   

  Komisje opiniodawcze

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  11.9.2017

   

   

   

  Rezygnacja z wydania opinii

         Data decyzji

  BUDG

  30.8.2017

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Silvia Costa

  4.9.2017

   

   

   

  Procedura uproszczona – data decyzji

  4.9.2017

  Data przyjęcia

  22.11.2017

   

   

   

  Data złożenia

  23.11.2017