RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Comisia pentru cultură și educație
Raportoare: Silvia Costa
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2017/0163(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0369/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0385),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 alineatul (5) prima liniuță din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0236/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0369/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene (EUYO) este alcătuită din tineri muzicieni selectați în conformitate cu criteriile de calitate exigente prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale în toate statele membre.

(2)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene (EUYO) este alcătuită din tineri muzicieni selectați în toate statele membre în conformitate cu criterii de calitate exigente prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În conformitate cu obiectivele subprogramului „Cultura”, EUYO asigură formarea periodică a tinerilor muzicieni printr-un program de integrare a artiștilor și oferă oportunități de reprezentații la festivaluri și turnee în cadrul Uniunii Europene și la nivel internațional, consolidând, astfel, profesionalismul și oferindu-le competențele necesare pentru o carieră în sectorul cultural și creativ.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  EUYO ar trebui să își diversifice continuu veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din alte surse decât bugetul Uniunii, pentru a-și garanta sustenabilitatea și a-și dobândi treptat independența față de finanțarea din partea Uniunii. Prin urmare, EUYO ar trebui să asigure eficiența din punctul de vedere al costurilor în cadrul gestiunii sale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  EUYO ar trebui să încerce să își consolideze cooperarea cu patronii săi onorifici, să își îmbunătățească vizibilitatea la manifestările culturale europene și să dea reprezentații în mai multe state membre, inclusiv în cooperare cu rețelele audiovizuale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d)  EUYO ar trebui să garanteze transparența procesului de selecție. De asemenea, EUYO ar trebui ca, în colaborare cu asociații săi naționali și cu birourile „Europa creativă”, să îmbunătățească vizibilitatea audițiilor anuale în vederea atingerii unui echilibru mai bun între numărul muzicienilor din fiecare stat membru și populația totală a acestora.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3e)  EUYO ar trebui să se angajeze activ în extinderea și în implicarea publicului, acordând o atenție specială publicului tânăr din statele membre, să îmbunătățească vizibilitatea activităților sale și să acționeze în conformitate cu obiectivele de politică ale Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene a fost fondată în urma unei rezoluții a Parlamentului European în 19768 și, prin urmare, este unică în rândul orchestrelor din Europa. Având în vedere statutul său specific și obiectivele și activitățile sale strategice, Orchestra de tineret a Uniunii Europene se califică drept „organism identificat printr-un act de bază” în sensul articolului 190 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei9. Astfel, se pot acorda granturi fără a se apela la procedura cererii de propuneri.

(5)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene a fost fondată în urma unei rezoluții a Parlamentului European în 19768, Președintele Parlamentului European fiind președintele său onorific și, din acest motiv, EUYO este unică în rândul orchestrelor din Europa. EUYO promovează ideea unei Europe întemeiate pe conceptul de pace, cultură și înțelegere reciprocă și pe bogatul patrimoniu muzical al Europei. Având în vedere statutul său specific și obiectivele și activitățile sale strategice, Orchestra de tineret a Uniunii Europene se califică drept „organism identificat printr-un act de bază” în sensul articolului 190 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei9. Astfel, se pot acorda granturi fără a se apela la procedura cererii de propuneri.

__________________

__________________

8 Propunerea de rezoluție depusă de dna Kellett-Bowman privind constituirea orchestrei de tineret a Comunității Europene, JO C 79, 5.4.1976, p. 8.

8 Propunerea de rezoluție depusă de dna Kellett-Bowman privind constituirea orchestrei de tineret a Comunității Europene, JO C 79, 5.4.1976, p. 8.

9 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1). (10) ABM (activity-based management):

9 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1). (10) ABM (activity-based management):

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  EUYO ar trebui să i se acorde în mod excepțional finanțare pentru perioada de până la sfârșitul actualului program „Europa creativă”.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene ar trebui, prin urmare, să fie inclusă printre măsurile care beneficiază de sprijin din partea subprogramului Cultură.

(6)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene ar trebui, prin urmare, să fie inclusă printre măsurile care beneficiază de sprijin din partea subprogramului Cultură actual și a componentei intersectoriale.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013

Articolul 15 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   La articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013, se adaugă următoarea literă:

 

„(fa)   Orchestra de Tineret a Uniunii Europene.”

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020)

Referințe

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Data prezentării la PE

28.7.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

11.9.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

4.9.2017

Data adoptării

22.11.2017

 

 

 

Data depunerii

23.11.2017