POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalka: Silvia Costa
(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)


Postopek : 2017/0163(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0369/2017
Predložena besedila :
A8-0369/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0385),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in prve alineje člena 167(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0236/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0369/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Mladinski orkester Evropske unije (EUYO) sestavljajo mladi glasbeniki, ki so bili izbrani na podlagi zahtevnih meril kakovosti s pomočjo strogih letnih predstavitvenih postopkov v vsaki državi članici.

(2)  Mladinski orkester Evropske unije (EUYO) sestavljajo mladi glasbeniki, ki so bili v vseh državah članicah izbrani na podlagi zahtevnih meril kakovosti s pomočjo strogih letnih predstavitvenih postopkov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V skladu s cilji kulturnega podprograma orkester EUYO redno usposablja mlade glasbenike v programu rezidentstva in ponuja možnosti nastopanja na festivalih in gostovanja v Evropski uniji ter na mednarodni ravni, s tem pa krepi profesionalnost mladih glasbenikov in jim omogoča pridobivanje znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za poklicno pot v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Orkester EUYO bi moral stalno diverzificirati svoje prihodke, tako da bi poleg sredstev Unije aktivno iskal finančno pomoč iz drugih virov, s tem pa zagotavljal lastno trajnost in postopno neodvisnost od sredstev Unije. V ta namen bi moral pri svojem upravljanju skrbeti za stroškovno učinkovitost.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Orkester EUYO bi moral okrepiti sodelovanje s častnimi pokrovitelji, povečati svojo prepoznavnost na evropskih prireditvah in nastopati v več državah članicah, tudi v sodelovanju z avdiovizualnimi omrežji.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d)  Orkester EUYO bi moral zagotavljati preglednost izbirnega postopka. V sodelovanju z nacionalnimi družbeniki in centri Ustvarjalne Evrope bi moral povečati prepoznavnost letnih avdicij, da bi se vzpostavilo boljše ravnovesje med številom glasbenikov iz posameznih držav članic in številom prebivalcev teh držav.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3e)  Orkester EUYO bi se moral aktivno zavzemati za razvoj in sodelovanje občinstva, pri tem pa nameniti posebno pozornost mlademu občinstvu v državah članicah, povečati prepoznavnost svojih dejavnosti in delovati v skladu s cilji politike Unije.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  EUYO je bil ustanovljen na podlagi resolucije Evropskega parlamenta leta 19768 in je zato edinstven med orkestri v Evropi. Zaradi svojega posebnega statusa, strateških ciljev in dejavnosti se EUYO šteje za „organ, ki je določen s temeljnim aktom,“ v smislu člena 190(1)(d) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/20129. Zato se mu lahko dodelijo nepovratna sredstva brez predhodne objave razpisov za zbiranje predlogov.

(5)  Orkester EUYO je bil ustanovljen na podlagi resolucije Evropskega parlamenta leta 19768, njegov častni predsednik je predsednik Evropskega parlamenta in zato je edinstven med orkestri v Evropi. Širi idejo o Evropi, ki temelji na miru, kulturi in medsebojnem razumevanju, ter o bogati evropski glasbeni dediščini. Zaradi svojega posebnega statusa, strateških ciljev in dejavnosti se EUYO šteje za „organ, ki je določen s temeljnim aktom,“ v smislu člena 190(1)(d) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/20129. Zato se mu lahko dodelijo nepovratna sredstva brez predhodne objave razpisov za zbiranje predlogov.

__________________

__________________

8 Resolucija o predlogu resolucije, ki jo je predložila Kellett-Bowmanova o ustanovitvi mladinskega orkestra Evropske skupnosti (UL C 79, 5.4.1976, str. 8).

8 Resolucija o predlogu resolucije, ki jo je predložila Kellett-Bowmanova o ustanovitvi mladinskega orkestra Evropske skupnosti (UL C 79, 5.4.1976, str. 8).

9 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

9 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Orkestru EUYO bi bilo treba izjemoma odobriti finančna sredstva za obdobje do konca trenutnega programa Ustvarjalna Evropa.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  EUYO bi zato bilo treba vključiti med ukrepe, za katere je zagotovljena podpora iz podprograma Kultura.

(6)  Orkester EUYO bi zato bilo treba vključiti med ukrepe, za katere je zagotovljena podpora iz trenutnega podprograma Kultura in medsektorskega sklopa programa.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 1295/2013

Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   V členu 15(1) Uredbe (EU) št. 1295/2013/EU se doda naslednja točka:

 

„(fa)   Mladinski orkester Evropske unije.“.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Uporablja se od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvedba programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Datum predložitve EP

28.7.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

11.9.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

4.9.2017

Datum sprejetja

22.11.2017

 

 

 

Datum predložitve

23.11.2017