Betänkande - A8-0369/2017Betänkande
A8-0369/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

23.11.2017 - (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Silvia Costa
(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)


Förfarande : 2017/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0369/2017
Ingivna texter :
A8-0369/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0385),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 167.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0236/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0369/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Europeiska unionens ungdomsorkester, nedan kallad ungdomsorkestern, består av unga musiker som är utvalda enligt hårda kvalitetskriterier efter att ha gått igenom en sträng årlig uttagningsprocess genomförd i alla medlemsstater.

(2)  Europeiska unionens ungdomsorkester, nedan kallad ungdomsorkestern, består av unga musiker som är utvalda i alla medlemsstater enligt hårda kvalitetskriterier efter att ha gått igenom en sträng årlig uttagningsprocess genomförd i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I enlighet med målen för delprogrammet Kultur anordnar ungdomsorkestern regelbundet utbildningar för unga musiker genom ett bosättningsprogram och erbjuder möjligheter till uppträdanden på festivaler och turnéer inom Europeiska unionen och internationellt, och stärker därigenom professionalismen och förser dem med de färdigheter som behövs för en karriär inom den kulturella och kreativa sektorn.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Ungdomsorkestern bör ständigt diversifiera sina inkomster genom att aktivt söka ekonomiskt stöd från andra källor än EU-medel i syfte att säkerställa sin hållbarhet och gradvisa oberoende från unionsfinansiering. Ungdomsorkestern bör därför säkerställa kostnadseffektivitet i sin förvaltning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Ungdomsorkestern bör sträva efter att stärka samarbetet med sina hedersbeskyddare, öka sin synlighet på europeiska evenemang och uppträda i fler medlemsstater, inbegripet i samarbete med audiovisuella nätverk.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d)  Ungdomsorkestern bör se till att urvalsförfarandena handhas på ett öppet sätt. Den bör också, i samarbete med sina nationella samarbetspartner och Kreativa Europas kontaktpunkter, öka synligheten för de årliga uttagningsprocesserna i syfte att uppnå en större balans mellan antalet musiker från varje medlemsstat och den totala befolkningen i medlemsstaten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3e)  Ungdomsorkestern bör aktivt arbeta för publikutveckling och publikengagemang, med särskild uppmärksamhet på den unga publiken i medlemsstaterna, ökad synlighet åt sin verksamhet och verka i enlighet med unionens politiska mål.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Ungdomsorkestern grundades till följd av Europaparlamentets och rådets förordning 19768 och är därmed unik bland orkestrar i Europa. På grund av sin särskilda status, sina strategiska mål och aktiviteter, betraktas ungdomsorkestern som ett ”organ som utsetts till bidragsmottagare i en grundläggande rättsakt” i den mening som avses i artikel 190.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/20129. Stöd får därför beviljas utan förslagsinfordran.

(5)  Ungdomsorkestern grundades till följd av Europaparlamentets och rådets förordning 19768 och har Europaparlamentets talman som hedersordförande och är av detta skäl unik bland orkestrar i Europa. Ungdomsorkestern förespråkar tanken om ett Europa grundat på fred, kultur och ömsesidig förståelse samt på Europas rika musikaliska kulturarv. På grund av sin särskilda status, sina strategiska mål och aktiviteter, betraktas ungdomsorkestern som ett ”organ som utsetts till bidragsmottagare i en grundläggande rättsakt” i den mening som avses i artikel 190.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/20129. Stöd får därför beviljas utan förslagsinfordran.

__________________

__________________

8 Resolution om resolutionsförslaget av Mrs Kellett-Bowman om grundandet av Europeiska gemenskapens ungdomsorkester (EUT C 79, 5.4.1976, s. 8).

8 Resolution om resolutionsförslaget av Mrs Kellett-Bowman om grundandet av Europeiska gemenskapens ungdomsorkester (EUT C 79, 5.4.1976, s. 8).

9 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

9 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Finansiering bör undantagsvis beviljas ungdomsorkestern för perioden fram till utgången av det nuvarande programmet Kreativa Europa.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Därför bör ungdomsorkestern ta del av de åtgärder som får stöd från delprogrammet för kultur.

(6)  Därför bör ungdomsorkestern ta del av de åtgärder som får stöd från det nuvarande delprogrammet för kultur och det sektorsövergripande programområdet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Förordning (EU) nr 1295/2013

Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   I artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1295/2013 ska följande led läggas till:

 

”fa)   Europeiska unionens ungdomsorkester.”.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

Referensnummer

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Framläggande för parlamentet

28.7.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

11.9.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

4.9.2017

Antagande

22.11.2017

 

 

 

Ingivande

23.11.2017