ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

24.11.2017 - (COM(2017)0271 – C8‑0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Зигфрид Мурешан

Процедура : 2017/2077(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0370/2017
Внесени текстове :
A8-0370/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(COM(2017)0271 – C8‑0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0271 – C8‑0163/2017),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[1] (Регламента за МФР), и по-специално член 11 от него,

–  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[2], и по-специално точка 12 от него,

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400) и изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 (COM(2017)0615),

–  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  като взе предвид своята позиция от 25 октомври 2017 г. относно проекта на общ бюджет за 2018 г.[3],

–  като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет на 18 ноември 2017 г. (A8-0359/2017),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0370/2017),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство), става видно, че е необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения,

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година, над тавана по функция 3, със сумата от 817,1 милиона евро за финансиране на мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

В.  като има предвид, че помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2018 г., одобри мобилизирането на допълнителни 20,2 милиона евро в резултат на увеличение на бюджетните средства по функция 3;

1.   отбелязва, че таваните за 2018 г. по функция 3 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

2.  одобрява следователно мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 837,2 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  одобрява също така предложеното разпределение на съответните бюджетни кредити за плащания в размер на 464 милиона евро през 2018 г., 212,7 милиона евро през 2019 г., 126,4 милиона евро през 2020 г. и 34,2 милиона евро през 2021 г.;

4.  заявява отново, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

5.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [2]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [3]  Приети текстове, P8_TA(2017)0408.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[1], и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като се има предвид, че:

(1)  Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)  Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 милиона евро (по цени от 2011 г.) съгласно член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета.[2]

(3)  За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на такива мерки.

(4)  След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити под тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2018 финансова година, над тавана по функция 3 със сумата от 837 241 199 EUR за финансиране на мерки в сферата на миграцията, бежанците и сигурността. Тази сума включва суми, които са отпаднали през предходните години от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и които са предоставени на Инструмента за гъвкавост в съответствие с член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

(5)  Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за няколко финансови години,

(6)  С цел да се даде възможност за бързо усвояване на средствата, настоящото решение следва да се прилага от началото на финансовата 2018 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.  Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 837 241 199 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 финансова година.

Сумата, посочена в първата алинея, ще се използва за финансирането на мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността.

2.  Въз основа на очаквания профил на плащанията, разпределението на бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, се предвижда както следва:

а)  464 039 631 EUR през 2018 г.;

б)   212 683 883 EUR през 2019 г.;

в)     126 354 910 EUR през 2020 г.;

г)     34 162 775 EUR през 2021 г.

Конкретните суми на бюджетните кредити за плащания за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2018 г.

Съставено в Брюксел на […]

За Европейския парламент  За Съвета

Председател    Председател

  • [1]   ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [2]   Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Javi López

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“