Procedūra : 2017/2076(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0371/2017

Pateikti tekstai :

A8-0371/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0454

PRANEŠIMAS     
PDF 594kWORD 53k
24.11.2017
PE 609.604v02-00 A8-0371/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

(COM(2017) 0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Inese Vaidere

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

(COM(2017) 0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0270 – C8-0161/2017),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 17 d. trišalio dialogo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0371/2017),

A.  kadangi, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4a straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo suma negali viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnyje;

(3)  Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad siekiant užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų gauti laiku, Fondo lėšos gali būti mobilizuotos avansams mokėti, neviršijant 50 000 000 EUR sumos, o atitinkami asignavimai įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą;

(4)  siekiant užtikrinti, kad 2018 m. Sąjungos bendrajame biudžete laiku būtų numatyta pakankamai biudžeto išteklių, avansams mokėti turėtų būti mobilizuota 50 000 000 EUR Fondo lėšų suma;

(5)   siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2018 finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma avansams mokėti.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę reaguoti į ekstremalias situacijas, kurias lėmė didelės gaivalinės nelaimės, ir išreikšti europietišką solidarumą su nelaimės ištiktais regionais Europoje. Iš ESSF galima teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms ir šalims, kurios derasi dėl narystės Sąjungoje, didelio masto gaivalinės nelaimės atveju, t. y. kai bendra tiesioginė šios nelaimės padaryta žala viršija 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis arba 0,6 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų, atsižvelgiant į tai, kuris dydis mažesnis. Jo lėšos taip pat gali būti mobilizuojamos regioninės nelaimės atveju. ESSF lėšų mobilizavimo sąlygos nustatytos atitinkamu pagrindiniu teisės aktu (Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002), kuris iš dalies pakeistas 2014 m. (Reglamentu (ES) Nr. 661/2014).

2014–2020 m. DFP reglamente(1) (10 straipsnis) numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR (2011 m. kainomis) ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

Dabartinis pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo nesusijęs su konkrečia nelaime. Iš tiesų, juo siekiama į 2018 m. Sąjungos bendrąjį biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą, kad būtų galima laiku ir veiksmingai mokėti avansus, jei kitais metais įvyktų nelaimė.

Tai yra tiesioginis naujosios nuostatos, įrašytos 2014 m. reglamente, iš dalies keičiančiame ankstesnį reglamentą(2), (4a str.), rezultatas. Šią nuostatą labai gynė Europos Parlamentas ir ja siekiama paspartinti paramos išmokėjimą nukentėjusioms šalims išmokant joms avansus anksčiau, nei priimamas galutinis sprendimas suteikti paramą, ir taip padidinti Fondo veiksmingumą. Taigi, Parlamentui primygtinai reikalaujant į galutinį kompromisą dėl reglamento, iš dalies keičiančio ankstesnį reglamentą ir pirmą kartą priimto laikantis įprastos teisėkūros procedūros, įrašyta nuostata, pagal kurią siūloma kasmet į biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą siekiant užtikrinti, kad biudžete laiku būtų reikiamų išteklių.

Reikėtų pažymėti, kad avansas gali būti suteiktas valstybės narės prašymu ir Komisijai atlikus preliminarų atitinkamos ESSF paraiškos vertinimą. Avanso suma turėtų neviršyti 10 proc. numatytos finansinės paramos sumos ir turėtų neviršyti 30 mln. EUR. Avanso suma išmokama nedarant poveikio galutiniam sprendimui dėl ESSF lėšų mobilizavimo, o Europos Komisija susigrąžins valstybėms narėms neteisingai išmokėtas avanso sumas.

Pranešėja primena, kad ESSF yra ne vien kitos rūšies ES finansinės paramos šaltinis, bet, suteikiant labai reikalingą pagalbą nukentėjusiems piliečiams, taip pat prisidedama prie aiškaus politinio solidarumo parodymo. Sąjungai šių tikslų siekti padės greito reagavimo pajėgumas, įskaitant avanso išmokėjimą.

Taigi, pranešėja rekomenduoja įrašyti šias sumas į 2018 m. biudžetą.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 189, 2014 06 27, p. 143.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Javi López


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrey Novakov, Esteban González Pons, Inese Vaidere, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Patricija Šulin, Paul Rübig, Reimer Böge, Siegfried Mureşan

S&D

Daniele Viotti, Iris Hoffmann, Javi López, Jean-Paul Denanot, Jens Geier, John Howarth, Manuel dos Santos, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Vladimír Maňka

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Jordi Solé

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika