Procedură : 2017/2076(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0371/2017

Texte depuse :

A8-0371/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0454

RAPORT     
PDF 586kWORD 49k
24.11.2017
PE 609.604v02-00 A8-0371/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Inese Vaidere

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0270 – C8-0161/2017),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere rezultatele trilogului din 17 noiembrie 2017,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0371/2017),

A.  întrucât, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 661/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4a alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

1.  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a-i permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

2.  Fondul nu trebuie să depășească cuantumul maxim de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

3.  Articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 prevede că, atunci când este necesar pentru a se asigura disponibilitatea la timp a resurselor bugetare, fondul poate fi mobilizat până la o sumă maximă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, creditele aferente fiind înscrise în bugetul general al Uniunii.

4.  Pentru a se asigura disponibilitatea la timp a unor resurse bugetare suficiente în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, ar trebui să se mobilizeze suma de 50 000 000 EUR din fond pentru efectuarea unor plăți în avans.

5.  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2018,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 50 000 000 EUR în credite de angajament și credite de plată pentru efectuarea unor plăți în avans.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Adoptată la […]

Pentru Parlamentul European  Pentru ConsiliuPreședintele

  Președintele

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a permite Uniunii să răspundă situațiilor de urgență provocate de catastrofe naturale majore și să își manifeste solidaritatea cu regiunile din Europa afectate de o catastrofă. Fondul poate oferi asistență financiară statelor membre și țărilor care se află în etapa de negocieri în vederea aderării la Uniune, în cazul unei „catastrofe naturale majore”, adică dacă daunele totale directe provocate de catastrofă depășesc 3 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau 0,6% din VNB-ul țării în cauză, fiind reținută valoarea cea mai mică dintre acestea. Fondul poate fi mobilizat, de asemenea, în cazul unor catastrofe regionale. Condițiile care permit mobilizarea FSUE sunt stabilite în actul de bază relevant [Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului], modificat în 2014 [Regulamentul (UE) nr. 661/2014].

Regulamentul de stabilire a CFM pentru perioada 2014-2020(1) (articolul 10) permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), peste plafoanele rubricilor relevante din cadrul financiar.

Prezenta propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului nu vizează o catastrofă anume. În schimb, obiectivul său este de a înscrie în bugetul general al Uniunii pentru 2018 suma de 50 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și de plată, această sumă fiind necesară pentru a plăti într-un mod mai rapid și mai eficient avansurile în cazul unei catastrofe care ar putea surveni în exercițiul următor.

Acest lucru este consecința directă a unei noi dispoziții din Regulamentul de modificare din 2014(2) (articolul 4a), susținută cu fermitate de Parlamentul European, care vizează accelerarea plăților către țările afectate prin plata unui avans înainte de a se lua decizia finală de atribuire, crescând astfel eficacitatea Fondului. La insistențele Parlamentului, compromisul final privind Regulamentul de modificare, adoptat pentru prima dată prin procedura legislativă ordinară, a inclus astfel o dispoziție care propune înscrierea în buget a unei sume de până la 50 de milioane EUR în credite de angajament și credite de plată în fiecare exercițiu, pentru a asigura disponibilitatea timpurie a resurselor bugetare.

Ar trebui reamintit faptul că avansurile pot fi plătite cu condiția ca statele membre să depună o cerere în acest sens și după ce Comisia a realizat o evaluare preliminară a respectivului dosar în care se solicită finanțare din partea FSUE. Cuantumul avansului plătit nu ar trebui să depășească 10 % din contribuția financiară anticipată și, de asemenea, nu ar trebui să depășească suma de 30 de milioane EUR. Avansul se plătește fără a aduce atingere deciziei finale privind mobilizarea Fondului, iar Comisia Europeană va recupera de la statul membru în cauză avansurile plătite în mod necuvenit.

Raportoarea reamintește că FSUE nu este doar o altă formă de asistență financiară acordată de UE, ci acest fond contribuie, de asemenea, la transmiterea unui mesaj politic clar de solidaritate, oferind un sprijin foarte necesar cetățenilor afectați. O capacitate de reacție promptă, inclusiv prin plata unui avans, va ajuta Uniunea să își îndeplinească aceste obiective.

Raportoarea recomandă, așadar, ca aceste sume să fie înscrise în bugetul pe 2018.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 189, 27.6.2014, p. 143.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Javi López


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrey Novakov, Esteban González Pons, Inese Vaidere, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Patricija Šulin, Paul Rübig, Reimer Böge, Siegfried Mureșan

S&D

Daniele Viotti, Iris Hoffmann, Javi López, Jean-Paul Denanot, Jens Geier, John Howarth, Manuel dos Santos, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Vladimír Maňka

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Jordi Solé

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate