Procedure : 2017/0219(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0373/2017

Indgivne tekster :

A8-0373/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0098

BETÆNKNING     ***I
PDF 442kWORD 79k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0481),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0307/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2017 om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse i form af ændringsforslag fra Budgetkontroludvalget (A8-0373/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre gennemsigtighed og for at styrke kontrollen og de europæiske politiske partiers demokratiske ansvarlighed og forbindelsen mellem det europæiske civilsamfund og EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, bør adgangen til finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget gøres betinget af, at medlemspartierne offentliggør det pågældende europæiske partis program og logo samt oplysninger om kønsfordelingen mellem kandidaterne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet og mellem dets medlemmer af Europa-Parlamentet.

(5)  For at sikre gennemsigtighed og for at styrke kontrollen og de europæiske politiske partiers demokratiske ansvarlighed og forbindelsen mellem det europæiske civilsamfund og EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, bør adgangen til finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget gøres betinget af, at medlemspartierne på en omfattende, pålidelig og brugervenlig måde offentliggør det pågældende europæiske partis program og logo samt oplysninger om kønsfordelingen mellem kandidaterne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet og mellem dets medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Betragtning 12

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-1)  Betragtning 12 affattes således:

(12)  Europæiske politiske partier og deres tilknyttede europæiske politiske fonde, som ønsker at blive anerkendt som sådan på EU-plan som følge af, at de har en europæisk retlig status, og modtage offentlig finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget, bør overholde visse principper og opfylde visse betingelser. Det er navnlig nødvendigt, at europæiske politiske partier og deres tilknyttede europæiske politiske fonde respekterer de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU.

"(12)  Europæiske politiske partier og deres tilknyttede europæiske politiske fonde, som ønsker at blive anerkendt som sådan på EU-plan som følge af, at de har en europæisk retlig status, og modtage offentlig finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget, bør overholde visse principper og opfylde visse betingelser. Det er navnlig nødvendigt, at europæiske politiske partier og deres tilknyttede europæiske politiske fonde, især i deres programmer og i deres aktiviteter, respekterer de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, nemlig respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal."

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Betragtning 30 a (ny)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-1a)  Betragtning 30 a (ny)

 

(30 a)   I henhold til de bestemmelser og procedurer, der er fastsat i Rådets forordning (EU) 2017/1939, opfordres Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) til at undersøge påståede strafbare handlinger i forbindelse med finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, der indvirker på EU's finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371. Forpligtelsen i henhold til artikel 24 i Rådets forordning (EU) 2017/1939 om at underrette EPPO om enhver adfærd, der kan udgøre en lovovertrædelse, der henhører under EPPO's kompetence, gælder også for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)   I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ba)  dens medlemspartier må ikke være medlemmer af et andet europæisk politisk parti";

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1b.   Artikel 10, stk. 3, første afsnit, affattes således:

Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen kan indsende en anmodning til myndigheden om at kontrollere, at et bestemt europæisk politisk parti eller en bestemt europæisk politisk fond overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 2, litra c). I sådanne tilfælde, samt i de tilfælde der er omhandlet i artikel 16, stk. 3, litra a), skal myndigheden anmode det udvalg af uafhængige fremtrædende personer, der er oprettet ved artikel 11, om at afgive udtalelse om spørgsmålet. Udvalget afgiver sin udtalelse inden for to måneder.

"Europa-Parlamentet, på eget initiativ eller efter begrundet anmodning fra en gruppe borgere, indgivet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i sin forretningsorden, Rådet eller Kommissionen kan indsende en anmodning til myndigheden om at kontrollere, at et bestemt europæisk politisk parti eller en bestemt europæisk politisk fond overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 2, litra c). I sådanne tilfælde, samt i de tilfælde der er omhandlet i artikel 16, stk. 3, litra a), skal myndigheden anmode det udvalg af uafhængige fremtrædende personer, der er oprettet ved artikel 11, om at afgive udtalelse om spørgsmålet. Udvalget afgiver sin udtalelse inden for to måneder."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=en

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 18 – stk. 3 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.  Et europæisk politisk parti medtager i sin ansøgning dokumentation for, at dets medlemspartier i de 12 måneder forud for indgivelsen af ansøgningen på deres websted kontinuerligt har offentliggjort det europæiske politiske partis program og logo samt for hvert af det europæiske politiske partis medlemspartier oplysninger om kønsfordelingen mellem kandidaterne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet og mellem dets medlemmer af Europa-Parlamentet."

3a.  Et europæisk politisk parti medtager i sin ansøgning dokumentation for, at størstedelen af dets medlemspartier og i alle tilfælde mindst syv af dem i de 12 måneder forud for indgivelsen af ansøgningen kontinuerligt har offentliggjort det europæiske politiske partis program og logo på deres websted på en omfattende, pålidelig og brugervenlig måde. Europæiske politiske partier opfordres endvidere til i deres ansøgninger at medtage oplysninger for hvert af deres medlemspartier om kønsfordelingen mellem kandidaterne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet og mellem deres medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 19 – stk. 1 – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  5 % fordeles i lige store dele mellem de tilskudsberettigede europæiske politiske partier

–  10 % fordeles i lige store dele mellem de tilskudsberettigede europæiske politiske partier

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 19 – stk. 1 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—   95 % fordeles blandt de tilskudsberettigede europæiske politiske partier i forhold til deres andel af valgte medlemmer til Europa-Parlamentet.

—   90 % fordeles blandt de tilskudsberettigede europæiske politiske partier i forhold til deres andel af valgte medlemmer til Europa-Parlamentet, som er medlemmer af et europæisk politisk parti.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27 – stk. 1 – afsnit ba

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba)   når det pågældende parti eller den pågældende fond ikke opfyldte en eller flere af betingelserne i artikel 3, stk. 1, eller 2, ved partiets eller fondens registrering, og når partiet eller fonden har bevirket sin registrering ved brug af urigtige eller ufuldstændige oplysninger vedrørende disse betingelser, vedtages der en afgørelse om at fjerne partiet eller fonden fra registret inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor myndigheden kunne have konstateret, at det pågældende parti eller den pågældende fond ikke opfyldte den omhandlede betingelse eller de omhandlede betingelser

ba)   når en afgørelse om at registrere det pågældende parti eller den pågældende fond er baseret på urigtige eller vildledende oplysninger, som kan tilskrives ansøgeren, eller når denne afgørelse er opnået ved svigagtig adfærd.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 30, stk. 2, afsnit 2, affattes således:

I tilfælde af sådan ophævelse begrænses betalinger fra Europa-Parlamentets anvisningsberettigede til de støtteberettigede omkostninger, det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond har afholdt frem til den dato, hvor afgørelsen om ophævelse træder i kraft.

"I tilfælde af sådan ophævelse begrænses betalinger fra Europa-Parlamentets anvisningsberettigede til de tilskudsberettigede omkostninger, der er afholdt af det europæiske politiske parti, eller de støtteberettigede omkostninger, der er afholdt af den europæiske politiske fond, frem til den dato, hvor afgørelsen om ophævelse træder i kraft."

Begrundelse

Tilskudsberettigede omkostninger er det udtryk, der er anvendt i finansforordningens artikel 204g og i artikel 17, stk. 4, i forordning nr. 1141/2014, og det er det passende begreb at anvende i denne forbindelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 32 – stk. 1 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  I artikel 32, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ja)  en ajourført liste over de medlemmer af Europa-Parlamentet, som er medlemmer af et europæisk politisk parti."

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europa-Parlamentet offentliggør fem år efter den dato, hvorfra denne forordning tages i anvendelse, efter høring af myndigheden en rapport om anvendelsen af denne forordning og om de finansierede aktiviteter. Rapporten skal om nødvendigt foreslå ændringer af statutten og finansieringssystemerne.

Europa-Parlamentet offentliggør ved udgangen af tredje år efter den dato, hvorfra denne forordning tages i anvendelse, og hvert femte år derefter, efter høring af myndigheden en rapport om anvendelsen af denne forordning og om de finansierede aktiviteter. Rapporten skal om nødvendigt foreslå ændringer af statutten og finansieringssystemerne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 40a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 18, stk. 3a), for så vidt angår ansøgninger om finansiering for regnskabsåret 2019 anmoder Europa-Parlamentets anvisningsberettigede, inden denne træffer afgørelse om en ansøgning om finansiering, om dokumentation fra et europæisk politisk parti for, at dets medlemspartier på deres websteder i en periode, som begynder en måned efter ikrafttrædelsen af forordning (EU, EURATOM) nr. XX/2018, kontinuerligt har offentliggjort det europæiske politiske partis program og logo samt for hvert af det europæiske politiske partis medlemspartier oplysninger om kønsfordelingen mellem kandidaterne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet og mellem dets medlemmer af Europa-Parlamentet.

Uanset artikel 18, stk. 3a), for så vidt angår ansøgninger om finansiering for regnskabsåret 2019 anmoder Europa-Parlamentets anvisningsberettigede, inden denne træffer afgørelse om en ansøgning om finansiering, om dokumentation fra et europæisk politisk parti for, at størstedelen af dets medlemspartier og i alle tilfælde mindst syv af dem på deres websteder i en periode, som begynder en måned efter ikrafttrædelsen af forordning (EU, EURATOM) nr. XX/2018, kontinuerligt har offentliggjort det europæiske politiske partis program og logo samt for hvert af det europæiske politiske partis medlemspartier oplysninger om kønsfordelingen mellem kandidaterne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet og mellem dets medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 40a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Europæiske politiske partier, der er registreret inden [datoen for anvendelse af forordning (EU) 2018/... (ændringsforordningen)], skal inden den 31. december 2018 fremlægge dokumentation for, at de opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og ba).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 40a – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Myndigheden skal slette et europæisk politisk parti og dets tilknyttede europæiske politiske fond fra registret, hvis det pågældende parti ikke inden den frist, der er fastsat i stk. 1a, godtgør, at det opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og ba).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, der var gældende før denne forordnings ikrafttræden, finder dog fortsat anvendelse i deres oprindelige affattelse for så vidt angår handlinger foretaget og forpligtelser indgået vedrørende finansiering af politiske partier og politiske fonde på europæisk plan for budgetåret 2018.

Begrundelse

For at sikre retssikkerhed. Procedurer, der allerede startede i 2017, bør behandles i henhold til den eksisterende forordning inden revisionen heraf.

23.11.2017

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Budgetkontroludvalget

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

For Budgetkontroludvalget: Ingeborg Gräßle (formand)

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget forelægger Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Den Europæiske Anklagemyndigheds materielle kompetence er begrænset til strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed. Den Europæiske Anklagemyndigheds opgaver bør derfor være at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 20171a, og strafbare handlinger, der er uløseligt forbundet med dem, og sørge for, at gerningsmændene stilles for en domstol.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  For at sikre, at forpligtelserne fastsat i denne forordning vedrørende europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes finansiering og udgifter og andre anliggender overholdes, er det nødvendigt at etablere effektive kontrolmekanismer. Med henblik herpå bør myndigheden, Europa-Parlamentets anvisningsberettigede og medlemsstaterne samarbejde og udveksle alle nødvendige oplysninger. De bør også indgå aftale om den praktiske tilrettelæggelse, der indeholder nogle fælles regler til beskyttelse af whistleblowere. Der bør ligeledes tilskyndes til gensidigt samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder for at sikre effektiv kontrol med de forpligtelser, der hidrører fra gældende national lovgivning. Inddragelse af OLAF og Den Europæiske Anklagemyndighed i udveksling af oplysninger er påkrævet, når der skal følges op på myndighedens afgørelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 25 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I artikel 25 tilføjes følgende afsnit:

 

7a.  Når strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017, er begået i en eller flere medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed, skal Den Europæiske Anklagemyndighed opfordres til at foretage en undersøgelse i overensstemmelse med betingelserne i forordning (EU) nr. xxx/xxxx [EUT, indsæt venligst nummeret på forordningen om Den Europæiske Anklagemyndighed];

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 28 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a.   Artikel 28, stk. 2, affattes således:

2.  De skal også indgå aftale om den praktiske tilrettelæggelse af sådan informationsudveksling, herunder reglerne for videregivelse af fortrolige oplysninger eller beviser og for samarbejdet mellem medlemsstaterne.

2.  De skal også indgå aftale om den praktiske tilrettelæggelse af sådan informationsudveksling, herunder reglerne for videregivelse af fortrolige oplysninger eller beviser, beskyttelse af whistleblowere og for samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 28 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5b.   Artikel 28, stk. 4, affattes således:

4.  Myndigheden underretter Europa-Parlamentets anvisningsberettigede om enhver afgørelse, den træffer vedrørende sanktioner, således at sidstnævnte får mulighed for at drage passende konsekvenser i henhold til finansforordningen.

4.  Myndigheden underretter Europa-Parlamentets anvisningsberettigede om enhver afgørelse, den træffer vedrørende sanktioner, således at sidstnævnte får mulighed for at drage passende konsekvenser i henhold til finansforordningen. I givet fald underretter myndigheden desuden OLAF og Den Europæiske Anklagemyndighed for at gøre det muligt for disse organer at foretage den relevante undersøgelse i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5c.   Artikel 30, stk. 2, affattes således:

I tilfælde af sådan ophævelse begrænses betalinger fra Europa-Parlamentets anvisningsberettigede til de støtteberettigede omkostninger, det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond har afholdt frem til den dato, hvor afgørelsen om ophævelse træder i kraft.

I tilfælde af sådan ophævelse begrænses betalinger fra Europa-Parlamentets anvisningsberettigede til tilskudsberettigede omkostninger, der er afholdt af det europæiske politiske parti, eller de støtteberettigede omkostninger, der er afholdt af den europæiske politiske fond, frem til den dato, hvor afgørelsen om ophævelse træder i kraft.

Begrundelse

Henvisningen til tilskudsberettigede omkostninger er det udtryk, der er anvendt i finansforordningens artikel 204g og i artikel 17, stk. 4 og 5, i forordning nr. 1141/2014, og er det passende begreb at anvende i den forbindelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, der var gældende før denne forordnings ikrafttræden, finder dog fortsat anvendelse i deres oprindelige form for så vidt angår handlinger foretaget og forpligtelser indgået vedrørende finansiering af politiske partier og politiske fonde på europæisk plan for budgetåret 2018.

Begrundelse

For at sikre retssikkerhed. Procedurer, der allerede startede i 2017, bør behandles i henhold til den eksisterende forordning inden revisionen heraf.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Referencer

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

2.10.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Oprindelig ordfører for udtalelse

Ingeborg Gräßle

Dato for vedtagelse

26.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

7

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jean-Paul Denanot

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

11

+

ALDE

PPE

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0274.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Referencer

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Dato for høring af EP

13.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Dato for indgivelse

24.11.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik